STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008, Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009 Zázvorkova 2007, Praha 13. sídlí na adrese: 3.Družstvo je právnickou osobou ve smyslu ust. 222 a násl. obchodního zákoníku a zapisuje se do obchodního rejstříku. 4.Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, členové za závazky družstva neručí. Článek 2. Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je: a) koupě nemovitostí na adrese Zázvorkova 2007,2008,2009, Praha 13 b) správa nemovitostí v majetku družstva c) zajišťování provozu, údržby, rekonstrukce a oprav bytových, nebytových a společných prostor nemovitostí d) zajišťování služeb poskytovaných s bydlením a užíváním společných částí domů e) pronájem bytových a nebytových prostor 2. Po vyrovnání veškerých závazků a pohledávek spojených s koupí shora uvedených nemovitostí převede družstvo v souladu se zák.č. 72/1994 Sb., v platném znění, jednotlivé bytové jednotky do vlastnictví oprávněných členů družstva.

2 KAPITOLA II. Členství v družstvu Článek 3. Vznik členství 1. Členem družstva může být: - fyzická osoba starší osmnácti let, která má právo nájmu bytu v domě na adrese Praha 13, Zázvorkova 2007,2008, osoba, která podá přihlášku do družstva a zaváže se k úhradě poměrné kupní ceny domů za účelem jejichž koupě je družstvo založeno - dědic, na kterého přechází v rámci dědického řízení členský podíl - osoba, na základě dohody o převodu členských práv a povinností s členem družstva, členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením písemné dohody družstvu nebo dnem pozdějším v dohodě uvedeným, pokud nabyvatel splňuje podmínky vzniku členství v družstvu 2. Podmínkou vzniku členství je zaplacení: a) zápisného ve výši 1.200,-Kč, slovy jeden tisíc dvě stě korun českých, které slouží ke krytí zřizovacích poplatků a nákladů družstva b) základního členského vkladu ( vstupní vklad ) ve výši 800,- Kč, slovy osm set korun českých, který představuje podíl člena na základním kapitálu družstva, na nedělitelném fondu družstva a na fondu oprav družstva při jeho založení 3. Podmínkou trvání členství je: a) zaplacení dalšího členského vkladu v daných termínech b) pravidelné měsíční platby záloh na pokrytí nákladů spojených s běžným provozem nemovitostí ( zúčtovatelné ) c) pravidelné měsíční platby sloužící na krytí nákladů spojených s opravami nemovitostí, resp. sloužící na vytváření fondu mimořádných oprav Výši jednotlivých plateb uvedených sub.b) a c) určí a schválí na podkladě kvalifikovaných odhadů členská schůze. 2

3 4.Společné členství manželů: a)stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu, společné členství vznikne také při převodu členství na jednoho z manželů. To neplatí, pokud manželé spolu trvale nežijí. b) Ze společného členství jsou členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas. c)společné členství zaniká úmrtím jednoho z manželů, dohodou rozvedených manželů, zrušením SJM za trvání manželství, převodem členských práv a povinností a dalšími druhy zániku členství v souladu s kap.ii. čl. 4. těchto stanov. d) Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu družstva s předložením příslušných písemných dokumentů. Článek 4. Zánik členství Členství v družstvu zaniká: 1. Písemnou dohodou Dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká. 2. Vystoupením Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců, běh této doby začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu družstva. Toto oznámení lze odvolat jen písemně do doby uplynutí dvou měsíců. 3. Vyloučením O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva, když člen: a) opětovně a přes výstrahu závažným způsobem porušuje své členské povinnosti uložené mu těmito stanovami nebo zákonem b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členu družstva c) bez vážného důvodu, dobu déle jak dva měsíce, neplní podmínky trvání členství v družstvu stanovené v kapitole II, článek 3, bod 3, písm.a-c O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva a rozhodnutí o vyloučení musí být členovi družstva písemně oznámeno.proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi.není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen o vyloučení dověděl nebo dovědět mohl, zaniká. Na návrh 3

4 člena, jehož se rozhodnutí týká, může soud prohlásit rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy popř. stanovami družstva. 4. Smrtí Smrtí člena zaniká členský vztah - nejde-li o společné členství manželů. Dědice členských práv a povinností zůstavitele je družstvo povinno přijmout za člena družstva nebo má povinnost uspokojit nárok dědice na majetkové vypořádání. 5. Zánikem družstva 6. Prohlášením konkursu na majetek člena. 7. Zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu na majetek člena. 8.Nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností. 9.Vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. 10.Převodem členských práv a povinností na jiný subjekt. Článek 5. Práva a povinnosti členů družstva 1.Mezi práva člena družstva patří: a) užívat byt, ve kterém bydlí v době nabytí účinnosti kupní smlouvy o koupi domů a jejich společných částí b) právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů c) právo účastnit se jednání a rozhodování členské schůze d) právo na zajištění služeb poskytovaných družstvem v souvislosti se správou, provozem a údržbou domů a bytu s výjimkou drobných oprav bytu, které si člen hradí sám. Mezi drobné opravy patří vše kromě opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů (vč. topných těles), společných TV antén, domácích telefonů. e) právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby spojené s provozem domu, o stavu hospodaření družstva aj. f) právo žádat svolání mimořádné členské schůze g) právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh soudu 4

5 může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen o zaprotokolování námitky požádal, nebo od oznámení námitky představenstvu. 2. Mezi povinnosti člena patří: a) dodržovat stanovy, usnesení členské schůze a rozhodnutí orgánů družstva b) úhrada zápisného, úhrada členských vkladů c) včasné placení - ve stanovených popř. dohodnutých lhůtách - záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s bydlením a příspěvků na úhradu nákladů spojených se správou domů, popř. doplatků zjištěných při ročním vyúčtování všech zaplacených záloh d) společné a nebytové prostory domů užívat šetrně, oznamovat družstvu jejich poškození, upozorňovat představenstvo družstva na závady vzniklé na spravovaném majetku a podle svých možností a schopností přiměřeně působit proti šíření závad a škod e) dodržovat občanskou kázeň v domě f) umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu jím užívaného bytu g) oznamovat představenstvu družstva změny údajů zapisovaných do členské evidence a údajů významných pro zúčtování záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s bydlením KAPITOLA III. Majetkové poměry Článek 6. Členský vklad 1. Základní členský vklad činí 800,- Kč. Tento vklad je člen povinen splatit - spolu se zápisným v den konání ustavující členské schůze, nejpozději pak do patnácti dnů od jejího konání. Základní členský vklad se splácí hotovostně k rukám pověřeného člena představenstva družstva. 2. Další členský vklad - sloužící výlučně k zakoupení nemovitostí na adrese Zázvorkova 2007,2008,2009, Praha 13 - ve výši odpovídající poměrné části kupní ceny družstvem kupovaných domů je člen povinen splatit způsobem odpovídajícím podmínkám kupní smlouvy uzavřené mezi družstvem a prodávajícím.způsob splacení tohoto dalšího členského vkladu stanoví představenstvo družstva tak, aby byla zajištěna řádná a včasná koupě domů. 5

6 Článek 7. Základní kapitál družstva 1. Výše zapisovaného základního kapitálu družstva činí ,- Kč, slovy šedesát dva tisíc čtyři sta korun českých a je tvořena základními členskými vklady. 2. Základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Základní kapitál však nesmí klesnout pod Kč. Článek 8. Majetkové vypořádání 1.Zánikem členství vzniká bývalému členovi družstva, popř. jeho dědicům právo na výplatu vypořádacího podílu. 2.Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. 3.Způsob vypořádání se řídí ust. 233 odst. 2) 4) obchodního zákoníku. Článek 9. Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí družstvo ze svých fondů vytvářených z příjmů ze své činnosti, z příspěvků svých členů, z nájemného z bytů a nebytových prostor, popř. z dalších zdrojů. 3. O svém finančním hospodaření vede družstvo účetní evidenci podle příslušných právních předpisů. Článek 10. Fondy družstva Družstvo zřizuje tyto fondy: 1. nedělitelný fond 2. fond údržby a oprav 3. další fondy dle rozhodnutí členské schůze ad1) Nedělitelný fond družstvo zřizuje ve výši 5.000,- Kč. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku až do doby než fond dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného 6

7 základního kapitálu družstva. S prostředky fondu družstvo běžně hospodaří, nesmí se však za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. ad2) Fond údržby a oprav družstvo zřizuje ve výši ,- Kč.Příjmy fondu tvoří především pravidelné měsíční příspěvky členů družstva. Jejich výši schvaluje na návrh představenstva členská schůze družstva. Prostředky tohoto fondu družstvo čerpá ke krytí výdajů spojených s údržbou, správou a opravami domů. Podrobnější úpravu pravidel pro tvorbu a užití, popř. vznik dalších fondů, stanoví členská schůze družstva. Článek 11. Nájemné Výši nájemného u nájemců bytů, kteří neakceptují podmínky vzniku členství v družstvu, stejně tak nájemné nájemců nebytových prostor stanoví představenstvo družstva. Výše plateb nájemného vychází ze zásady nejvyšší výhodnosti pro družstvo. Nájemné se platí za každý měsíc, vždy nejpozději do 10.dne v měsíci pod sankcí poplatku z prodlení za každý den ve výší 0,05% z dlužné částky. Článek 12. Způsob použití zisku, úhrada ztrát 1. O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky družstva. Při tom je povinna dbát, aby družstvo oddělilo ze zjištěného zisku částky ke splnění odvodových a dalších povinností vyplývajících mu z příslušných zákonů a k dotaci fondů družstva. 2. Představenstvo družstva předloží členské schůzi k projednání a schválení řádnou účetní závěrku a výroční zprávu vždy nejpozději do konce března následujícího roku. 3. Při ztrátách může členská schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě, avšak uhrazovací povinnost člena nesmí přesáhnout výši jeho základního členského vkladu. 1.Orgány družstva jsou: KAPITOLA IV. Orgány družstva Článek 13. Společná ustanovení 7

8 členská schůze představenstvo kontrolní komise 2.Členská schůze volí představenstvo a kontrolní komisi. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3.Do orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva starší 18 let. Volenými orgány jsou představenstvo a kontrolní komise, jejich funkční období má trvání tři roky. Člen voleného orgánů může během volebního období odstoupit a členové orgánů mohou být voleni opětovně. 4.Orgány družstva platně rozhodují svým usnesením, musí být řádně svolány a je na nich přítomna nadpoloviční většina jejich členů a souhlasí nadpoloviční většina přítomných, pokud v jednotlivých případech není stanovami, popř. usnesením členské schůze, stanoveno jinak. 5.Volené orgány plní své povinnosti i po skončení funkčního období do doby zvolení orgánů nových. 6.Každý člen orgánu družstva má jeden hlas. 7.Za vykonávání volené funkce v orgánu družstva stanoví členská schůze odměnu. 8.Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako družstvo. Článek 14. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva d) schvalovat použití fondů popř. zřizování fondů e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztrát f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva h) rozhodovat o investičních akcích družstva nad ,- Kč ch) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva i) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise 8

9 j) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva k) rozhodovat o odvolání proti vyloučení člena družstva l) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí m) rozhodovat o uzavření smluv podle 67a) obch.z.( zástava) a o jiných významných majetkových dispozicích nad ,- Kč 3.Členská schůze musí být svolána nejméně jedenkrát ročně, a to nejpozději do konce března každého kalendářního roku. Kdykoliv musí být členská schůze svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina všech členů družstva, nebo kontrolní komise, popř. i jindy určí-li tak usnesení členské schůze. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně 15 dní před termínem konání schůze a to formou pozvánky doručené každému členovi družstva. Jednání členské schůze řídí předseda popř. místopředseda představenstva. 5. Není-li členská schůze schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet i když na jejím konání není přítomna nadpoloviční většina členů družstva.náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, a to nejpozději 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. 6. K platnosti usnesení členské schůze o změně stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva a její průběh musí být osvědčen notářským zápisem. Totéž platí o členské schůzi, která rozhoduje o zrušení družstva. 7. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva popř. třetí osobu, aby jej na konání členské schůze zastupoval. Plná moc musí být úředně ověřena. 8. O konání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis vč. jeho příloh k nahlédnutí. 9

10 Článek 15. Představenstvo 1.Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 2.Představenstvo má pět členů, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Navenek představenstvo zastupuje předseda, místopředseda zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti. Písemné právní úkony představenstva musí být podepsány předsedou, v době jeho nepřítomnosti místopředsedou, a jedním z členů představenstva. 3.Předseda organizuje a řídí jednání členské schůze a představenstva. 4.Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem či stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. 5.Představenstvo zejména: a)svolává členské schůze b)připravuje podklady pro jednání členské schůze c)plní usnesení členské schůze d)stanovuje nájemné e)vede členskou evidenci vč. veškeré související administrativy a odpovídá za její aktualizaci f)sestavuje řádnou účetní uzávěrku 6.Představenstvo odpovídá za svou činnost členské schůzi. 7.Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.schůze představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo se musí sejít vždy nejpozději do 10ti dnů poté, kdy je mu doručen písemný podnět kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Článek 16. Kontrolní komise 1.Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva. 2. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 3.Kontrolní komise má tři členy, její činnost řídí a organizuje předseda, kterého si ze svého středu komise zvolí.kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.schůze kontrolní komise svolává její předseda. 10

11 4. Kontrolní komise zejména: a) podává vyjádření k řádné účetní uzávěrce b)podává vyjádření k návrhu na rozdělení zisku a úhradu ztrát družstva c) projednává stížnosti členů družstva d)na nedostatky zjištěné při své činnosti upozorňuje představenstvo a žádá jej o zjednání nápravy e) vyžaduje u představenstva jakékoliv informace vztahující se k hospodaření družstva 5. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho či více svých členů, kteří mají v rámci svého pověření oprávnění žádat informace v celém rozsahu oprávnění kontrolní komise. KAPITOLA V. Zánik družstva Článek 17. Způsoby zrušení družstva A.Družstvo může být zrušeno: a)usnesením členské schůze b)zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c)rozhodnutím soudu d)sloučením, splynutím nebo rozdělením družstva e)jiným způsobem stanoveným zákonem B.Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost, při této změně právní formy právnická osoba nezaniká. C.Bytové družstvo se může rozdělit jen na bytová družstva a smlouvu o fúzi může bytové družstvo uzavřít pouze s bytovým družstvem. Článek 18. Likvidace a zánik družstva 1. Ruší-li se družstvo vstupuje do likvidace, která probíhá dle patřičných ustanovení obchodního zákoníku. 2. Likvidátora jmenuje členská schůze. Jím zjištěný likvidační zůstatek a návrh na jeho rozdělení projednává rovněž členská 11

12 schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.likvidační zůstatek se rozdělí způsobem stanoveným usnesením členské schůze, neurčí-li usnesení členské schůze jinak, vyplatí se členům splacená část jejich členských vkladů.zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok. 3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. KAPITOLA VI. Ustanovení společná a závěrečná Článek 19. Ustanovení společná 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí býti doručena, popř. prokazatelně oznámena.doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem či rozhodnutím členské schůze. 2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Článek 20. Ustanovení závěrečná 1.Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 2.Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a jiným obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. 3.Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi družstva dne 5. října Každý člen družstva jedno vyhotovení takto vyhotovených stanov obdrží nejpozději do 10-ti dnů od konání ustavující schůze předseda družstva členové představenstva místopředseda družstva

13 13

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Firma: Bytové družstvo Krhanická 718. S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718 HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 2 Sídlo družstva: Praha 12, Krhanická 718/27, 142 00. Článek 3 Předmět

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI)

STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) STANOVY sdružení právnických osob Asociace systémové AV integrace (ASAVI) Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Sdružení právnických osob s názvem Asociace systémové AV integrace se zakládá jako zájmové sdružení

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

STANOVY Družstva Ružinovská 1162

STANOVY Družstva Ružinovská 1162 STANOVY Družstva Ružinovská 1162 ČLÁNEK I Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob 2. Družstvo

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více