STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008, Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009 Zázvorkova 2007, Praha 13. sídlí na adrese: 3.Družstvo je právnickou osobou ve smyslu ust. 222 a násl. obchodního zákoníku a zapisuje se do obchodního rejstříku. 4.Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, členové za závazky družstva neručí. Článek 2. Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je: a) koupě nemovitostí na adrese Zázvorkova 2007,2008,2009, Praha 13 b) správa nemovitostí v majetku družstva c) zajišťování provozu, údržby, rekonstrukce a oprav bytových, nebytových a společných prostor nemovitostí d) zajišťování služeb poskytovaných s bydlením a užíváním společných částí domů e) pronájem bytových a nebytových prostor 2. Po vyrovnání veškerých závazků a pohledávek spojených s koupí shora uvedených nemovitostí převede družstvo v souladu se zák.č. 72/1994 Sb., v platném znění, jednotlivé bytové jednotky do vlastnictví oprávněných členů družstva.

2 KAPITOLA II. Členství v družstvu Článek 3. Vznik členství 1. Členem družstva může být: - fyzická osoba starší osmnácti let, která má právo nájmu bytu v domě na adrese Praha 13, Zázvorkova 2007,2008, osoba, která podá přihlášku do družstva a zaváže se k úhradě poměrné kupní ceny domů za účelem jejichž koupě je družstvo založeno - dědic, na kterého přechází v rámci dědického řízení členský podíl - osoba, na základě dohody o převodu členských práv a povinností s členem družstva, členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením písemné dohody družstvu nebo dnem pozdějším v dohodě uvedeným, pokud nabyvatel splňuje podmínky vzniku členství v družstvu 2. Podmínkou vzniku členství je zaplacení: a) zápisného ve výši 1.200,-Kč, slovy jeden tisíc dvě stě korun českých, které slouží ke krytí zřizovacích poplatků a nákladů družstva b) základního členského vkladu ( vstupní vklad ) ve výši 800,- Kč, slovy osm set korun českých, který představuje podíl člena na základním kapitálu družstva, na nedělitelném fondu družstva a na fondu oprav družstva při jeho založení 3. Podmínkou trvání členství je: a) zaplacení dalšího členského vkladu v daných termínech b) pravidelné měsíční platby záloh na pokrytí nákladů spojených s běžným provozem nemovitostí ( zúčtovatelné ) c) pravidelné měsíční platby sloužící na krytí nákladů spojených s opravami nemovitostí, resp. sloužící na vytváření fondu mimořádných oprav Výši jednotlivých plateb uvedených sub.b) a c) určí a schválí na podkladě kvalifikovaných odhadů členská schůze. 2

3 4.Společné členství manželů: a)stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu, společné členství vznikne také při převodu členství na jednoho z manželů. To neplatí, pokud manželé spolu trvale nežijí. b) Ze společného členství jsou členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas. c)společné členství zaniká úmrtím jednoho z manželů, dohodou rozvedených manželů, zrušením SJM za trvání manželství, převodem členských práv a povinností a dalšími druhy zániku členství v souladu s kap.ii. čl. 4. těchto stanov. d) Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu družstva s předložením příslušných písemných dokumentů. Článek 4. Zánik členství Členství v družstvu zaniká: 1. Písemnou dohodou Dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká. 2. Vystoupením Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců, běh této doby začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu družstva. Toto oznámení lze odvolat jen písemně do doby uplynutí dvou měsíců. 3. Vyloučením O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva, když člen: a) opětovně a přes výstrahu závažným způsobem porušuje své členské povinnosti uložené mu těmito stanovami nebo zákonem b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členu družstva c) bez vážného důvodu, dobu déle jak dva měsíce, neplní podmínky trvání členství v družstvu stanovené v kapitole II, článek 3, bod 3, písm.a-c O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva a rozhodnutí o vyloučení musí být členovi družstva písemně oznámeno.proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi.není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen o vyloučení dověděl nebo dovědět mohl, zaniká. Na návrh 3

4 člena, jehož se rozhodnutí týká, může soud prohlásit rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy popř. stanovami družstva. 4. Smrtí Smrtí člena zaniká členský vztah - nejde-li o společné členství manželů. Dědice členských práv a povinností zůstavitele je družstvo povinno přijmout za člena družstva nebo má povinnost uspokojit nárok dědice na majetkové vypořádání. 5. Zánikem družstva 6. Prohlášením konkursu na majetek člena. 7. Zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu na majetek člena. 8.Nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností. 9.Vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. 10.Převodem členských práv a povinností na jiný subjekt. Článek 5. Práva a povinnosti členů družstva 1.Mezi práva člena družstva patří: a) užívat byt, ve kterém bydlí v době nabytí účinnosti kupní smlouvy o koupi domů a jejich společných částí b) právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů c) právo účastnit se jednání a rozhodování členské schůze d) právo na zajištění služeb poskytovaných družstvem v souvislosti se správou, provozem a údržbou domů a bytu s výjimkou drobných oprav bytu, které si člen hradí sám. Mezi drobné opravy patří vše kromě opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů (vč. topných těles), společných TV antén, domácích telefonů. e) právo na informace o činnosti orgánů družstva, o ročním vyúčtování záloh za služby spojené s provozem domu, o stavu hospodaření družstva aj. f) právo žádat svolání mimořádné členské schůze g) právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh soudu 4

5 může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen o zaprotokolování námitky požádal, nebo od oznámení námitky představenstvu. 2. Mezi povinnosti člena patří: a) dodržovat stanovy, usnesení členské schůze a rozhodnutí orgánů družstva b) úhrada zápisného, úhrada členských vkladů c) včasné placení - ve stanovených popř. dohodnutých lhůtách - záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s bydlením a příspěvků na úhradu nákladů spojených se správou domů, popř. doplatků zjištěných při ročním vyúčtování všech zaplacených záloh d) společné a nebytové prostory domů užívat šetrně, oznamovat družstvu jejich poškození, upozorňovat představenstvo družstva na závady vzniklé na spravovaném majetku a podle svých možností a schopností přiměřeně působit proti šíření závad a škod e) dodržovat občanskou kázeň v domě f) umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu jím užívaného bytu g) oznamovat představenstvu družstva změny údajů zapisovaných do členské evidence a údajů významných pro zúčtování záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s bydlením KAPITOLA III. Majetkové poměry Článek 6. Členský vklad 1. Základní členský vklad činí 800,- Kč. Tento vklad je člen povinen splatit - spolu se zápisným v den konání ustavující členské schůze, nejpozději pak do patnácti dnů od jejího konání. Základní členský vklad se splácí hotovostně k rukám pověřeného člena představenstva družstva. 2. Další členský vklad - sloužící výlučně k zakoupení nemovitostí na adrese Zázvorkova 2007,2008,2009, Praha 13 - ve výši odpovídající poměrné části kupní ceny družstvem kupovaných domů je člen povinen splatit způsobem odpovídajícím podmínkám kupní smlouvy uzavřené mezi družstvem a prodávajícím.způsob splacení tohoto dalšího členského vkladu stanoví představenstvo družstva tak, aby byla zajištěna řádná a včasná koupě domů. 5

6 Článek 7. Základní kapitál družstva 1. Výše zapisovaného základního kapitálu družstva činí ,- Kč, slovy šedesát dva tisíc čtyři sta korun českých a je tvořena základními členskými vklady. 2. Základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Základní kapitál však nesmí klesnout pod Kč. Článek 8. Majetkové vypořádání 1.Zánikem členství vzniká bývalému členovi družstva, popř. jeho dědicům právo na výplatu vypořádacího podílu. 2.Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. 3.Způsob vypořádání se řídí ust. 233 odst. 2) 4) obchodního zákoníku. Článek 9. Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí družstvo ze svých fondů vytvářených z příjmů ze své činnosti, z příspěvků svých členů, z nájemného z bytů a nebytových prostor, popř. z dalších zdrojů. 3. O svém finančním hospodaření vede družstvo účetní evidenci podle příslušných právních předpisů. Článek 10. Fondy družstva Družstvo zřizuje tyto fondy: 1. nedělitelný fond 2. fond údržby a oprav 3. další fondy dle rozhodnutí členské schůze ad1) Nedělitelný fond družstvo zřizuje ve výši 5.000,- Kč. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku až do doby než fond dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného 6

7 základního kapitálu družstva. S prostředky fondu družstvo běžně hospodaří, nesmí se však za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. ad2) Fond údržby a oprav družstvo zřizuje ve výši ,- Kč.Příjmy fondu tvoří především pravidelné měsíční příspěvky členů družstva. Jejich výši schvaluje na návrh představenstva členská schůze družstva. Prostředky tohoto fondu družstvo čerpá ke krytí výdajů spojených s údržbou, správou a opravami domů. Podrobnější úpravu pravidel pro tvorbu a užití, popř. vznik dalších fondů, stanoví členská schůze družstva. Článek 11. Nájemné Výši nájemného u nájemců bytů, kteří neakceptují podmínky vzniku členství v družstvu, stejně tak nájemné nájemců nebytových prostor stanoví představenstvo družstva. Výše plateb nájemného vychází ze zásady nejvyšší výhodnosti pro družstvo. Nájemné se platí za každý měsíc, vždy nejpozději do 10.dne v měsíci pod sankcí poplatku z prodlení za každý den ve výší 0,05% z dlužné částky. Článek 12. Způsob použití zisku, úhrada ztrát 1. O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky družstva. Při tom je povinna dbát, aby družstvo oddělilo ze zjištěného zisku částky ke splnění odvodových a dalších povinností vyplývajících mu z příslušných zákonů a k dotaci fondů družstva. 2. Představenstvo družstva předloží členské schůzi k projednání a schválení řádnou účetní závěrku a výroční zprávu vždy nejpozději do konce března následujícího roku. 3. Při ztrátách může členská schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě, avšak uhrazovací povinnost člena nesmí přesáhnout výši jeho základního členského vkladu. 1.Orgány družstva jsou: KAPITOLA IV. Orgány družstva Článek 13. Společná ustanovení 7

8 členská schůze představenstvo kontrolní komise 2.Členská schůze volí představenstvo a kontrolní komisi. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 3.Do orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva starší 18 let. Volenými orgány jsou představenstvo a kontrolní komise, jejich funkční období má trvání tři roky. Člen voleného orgánů může během volebního období odstoupit a členové orgánů mohou být voleni opětovně. 4.Orgány družstva platně rozhodují svým usnesením, musí být řádně svolány a je na nich přítomna nadpoloviční většina jejich členů a souhlasí nadpoloviční většina přítomných, pokud v jednotlivých případech není stanovami, popř. usnesením členské schůze, stanoveno jinak. 5.Volené orgány plní své povinnosti i po skončení funkčního období do doby zvolení orgánů nových. 6.Každý člen orgánu družstva má jeden hlas. 7.Za vykonávání volené funkce v orgánu družstva stanoví členská schůze odměnu. 8.Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako družstvo. Článek 14. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva d) schvalovat použití fondů popř. zřizování fondů e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztrát f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva h) rozhodovat o investičních akcích družstva nad ,- Kč ch) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva i) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise 8

9 j) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva k) rozhodovat o odvolání proti vyloučení člena družstva l) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí m) rozhodovat o uzavření smluv podle 67a) obch.z.( zástava) a o jiných významných majetkových dispozicích nad ,- Kč 3.Členská schůze musí být svolána nejméně jedenkrát ročně, a to nejpozději do konce března každého kalendářního roku. Kdykoliv musí být členská schůze svolána, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina všech členů družstva, nebo kontrolní komise, popř. i jindy určí-li tak usnesení členské schůze. 4. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně 15 dní před termínem konání schůze a to formou pozvánky doručené každému členovi družstva. Jednání členské schůze řídí předseda popř. místopředseda představenstva. 5. Není-li členská schůze schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet i když na jejím konání není přítomna nadpoloviční většina členů družstva.náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, a to nejpozději 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. 6. K platnosti usnesení členské schůze o změně stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva a její průběh musí být osvědčen notářským zápisem. Totéž platí o členské schůzi, která rozhoduje o zrušení družstva. 7. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva popř. třetí osobu, aby jej na konání členské schůze zastupoval. Plná moc musí být úředně ověřena. 8. O konání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis vč. jeho příloh k nahlédnutí. 9

10 Článek 15. Představenstvo 1.Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 2.Představenstvo má pět členů, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Navenek představenstvo zastupuje předseda, místopředseda zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti. Písemné právní úkony představenstva musí být podepsány předsedou, v době jeho nepřítomnosti místopředsedou, a jedním z členů představenstva. 3.Předseda organizuje a řídí jednání členské schůze a představenstva. 4.Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem či stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. 5.Představenstvo zejména: a)svolává členské schůze b)připravuje podklady pro jednání členské schůze c)plní usnesení členské schůze d)stanovuje nájemné e)vede členskou evidenci vč. veškeré související administrativy a odpovídá za její aktualizaci f)sestavuje řádnou účetní uzávěrku 6.Představenstvo odpovídá za svou činnost členské schůzi. 7.Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.schůze představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo se musí sejít vždy nejpozději do 10ti dnů poté, kdy je mu doručen písemný podnět kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Článek 16. Kontrolní komise 1.Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva. 2. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 3.Kontrolní komise má tři členy, její činnost řídí a organizuje předseda, kterého si ze svého středu komise zvolí.kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.schůze kontrolní komise svolává její předseda. 10

11 4. Kontrolní komise zejména: a) podává vyjádření k řádné účetní uzávěrce b)podává vyjádření k návrhu na rozdělení zisku a úhradu ztrát družstva c) projednává stížnosti členů družstva d)na nedostatky zjištěné při své činnosti upozorňuje představenstvo a žádá jej o zjednání nápravy e) vyžaduje u představenstva jakékoliv informace vztahující se k hospodaření družstva 5. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho či více svých členů, kteří mají v rámci svého pověření oprávnění žádat informace v celém rozsahu oprávnění kontrolní komise. KAPITOLA V. Zánik družstva Článek 17. Způsoby zrušení družstva A.Družstvo může být zrušeno: a)usnesením členské schůze b)zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c)rozhodnutím soudu d)sloučením, splynutím nebo rozdělením družstva e)jiným způsobem stanoveným zákonem B.Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost, při této změně právní formy právnická osoba nezaniká. C.Bytové družstvo se může rozdělit jen na bytová družstva a smlouvu o fúzi může bytové družstvo uzavřít pouze s bytovým družstvem. Článek 18. Likvidace a zánik družstva 1. Ruší-li se družstvo vstupuje do likvidace, která probíhá dle patřičných ustanovení obchodního zákoníku. 2. Likvidátora jmenuje členská schůze. Jím zjištěný likvidační zůstatek a návrh na jeho rozdělení projednává rovněž členská 11

12 schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.likvidační zůstatek se rozdělí způsobem stanoveným usnesením členské schůze, neurčí-li usnesení členské schůze jinak, vyplatí se členům splacená část jejich členských vkladů.zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok. 3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. KAPITOLA VI. Ustanovení společná a závěrečná Článek 19. Ustanovení společná 1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí býti doručena, popř. prokazatelně oznámena.doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem či rozhodnutím členské schůze. 2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Článek 20. Ustanovení závěrečná 1.Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 2.Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a jiným obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. 3.Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi družstva dne 5. října Každý člen družstva jedno vyhotovení takto vyhotovených stanov obdrží nejpozději do 10-ti dnů od konání ustavující schůze předseda družstva členové představenstva místopředseda družstva

13 13

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více