S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana"

Transkript

1 S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III. Orgány družstva 5 Členská schůze 5 Představenstvo 7 Kontrolní komise 7 IV. Hospodaření družstva 7 V. Zrušení a likvidace družstva 8 VI. Společná ustanovení 8 VII. Závěrečné ustanovení 8 1

2 Část I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma: Útulná blok 42, bytové družstvo. (2) Sídlo: Praha 10 - Malešice, Útulná 500/18, PSČ Čl. 1 (3) Bytové družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr., vložka 4091, identifikační číslo , datum zápisu (1) Bytové družstvo je ve smyslu 552 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Čl. 2 (2) Bytové družstvo je obchodní korporací, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Čl. 3 (1) Bytové družstvo spravuje a provozuje bytový fond s příslušenstvím v domech v Praze 10 Malešicích, v ulici Útulná, čísla popisná 497, 498, 499 a 500 a hospodaří se společným majetkem bytového družstva. (2) Bytové družstvo zejména pronajímá byty a poskytuje služby spojené s tímto pronájmem a zabezpečuje správu, provoz, údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytových objektů a jejich příslušenství včetně společných částí a technologických zařízení. Dále poskytuje, příp. zajišťuje služby spojené s užíváním bytových objektů a příslušenství, buď přímo, nebo prostřednictvím jiných subjektů. (3) Předmětem činnosti družstva mohou být i jiné činnosti ve smyslu 727 ZOK, pokud o nich rozhodne členská schůze. Část II. Vznik a zánik členství Čl. 4 Vznik členství (1) Členství v bytovém družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) přijetím na základě písemné členské přihlášky, b) převodem a přechodem družstevního podílu. Čl. 5 (1) Členem bytového družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Z důvodu dědění nebo převodu členských práv a povinností se může stát členem i nezletilý občan, zastoupený do doby dosažení zletilosti zákonným zástupcem, případně z důvodu dědění se může stát členem i fyzická osoba bez trvalého pobytu na území ČR. (2) Členství v bytovém družstvu vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojen doklad o zaplacení zápisného ve výši 500,- Kč a základního členského vkladu ve výši 1 000,- Kč. (3) Nepřijatému zájemci o členství vrátí bytové družstvo zápisné a základní členský vklad do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Čl. 6 Přechod družstevního podílu (1) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu, včetně práv a povinností s tím spojených. (2) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Čl. 7 Převod družstevního podílu (1) Převod družstevního podílu na osobu splňující podmínky uvedené v prvním odstavci čl. 5 nelze omezit. (2) Práva a povinnosti spojená s členstvím převede družstvo na nabyvatele dnem předložení smlouvy o převodu členského podílu, případně pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě nebo dnem, kdy obdrží písemné oznámení dosavadního člena či společných členů o převod členského podílu a písemný souhlas nabyvatele. 2

3 Čl. 8 Společné členství manželů (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. (2) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 9 Členská práva a povinnosti (1) Člen bytového družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze bytového družstva a to osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, b) volit a být volen za člena orgánů bytového družstva, je-li způsobilý k právnímu jednání, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které bytové družstvo členům poskytuje, d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu po rozhodnutí o jeho přidělení příslušným orgánem bytového družstva, dále po převodu členských práv a povinností, po dohodě o výměně družstevního bytu nebo po zdědění členského podílu, e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, f) na majetkové vypořádání podle čl. 19. (2) Člen bytového družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů bytového družstva, b) platit řádně nájemné za užívání bytu a zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytu, c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, protipožární předpisy a řádně užívat a udržovat byt, jeho příslušenství, společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu, d) umožnit pověřeným osobám po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu vč. příslušenství a odečty měřičů energií, provádění revizí, oprav, údržby a instalace měřidel a další práce nutné k zajištění provozu bytu a domu, e) oznamovat bytovému družstvu včas změny týkající se člena a spolubydlících osob v bytě, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, f) hradit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí bytového družstva, g) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, h) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, i) neprovádět v bytě žádné úpravy, které by změnily vzhled domu, ohrozily jeho statickou stabilitu nebo narušily funkce technických zařízení domu, j) ke stavebním úpravám v bytě si musí předem vyžádat souhlas představenstva bytového družstva. (3) Člen bytového družstva má právo přenechat byt či jeho část do podnájmu třetí osobě se souhlasem představenstva a to na základě smlouvy o podnájmu, která musí být sepsána podle vzorové smlouvy schválené členskou schůzí bytového družstva. Jedno vyhotovení uzavřené smlouvy musí být neprodleně předáno představenstvu bytového družstva. Na jeden byt může být uzavřena vždy jen jedna podnájemní smlouva a to na dobu určitou - nejvýše na 3 měsíce u prvého podnájmu s možností prodloužení u téhož podnájemce nejvýše o jeden rok. Při změně podnájemníka se musí uzavřít nová smlouva při dodržení všech výše uvedených podmínek podnájmu. Čl. 10 Majetková účast člena (1) Majetkovou účast člena v bytovém družstvu tvoří základní členský vklad, členský podíl, dodatečný členský vklad a příp. další majetková účast sjednaná představenstvem a schválená členskou schůzí. (2) Základní členský vklad pro všechny členy bytového družstva činí 1 000,- Kč. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. (3) Členský podíl představuje vklad člena do bytového družstva na koupi bytového domu a na financování technického zhodnocení domu. (4) Přidělení uvolněného bytu lze vedle úhrady členského podílu připadajícího na tento byt podmínit splacením dodatečného členského vkladu, schváleného členskou schůzí bytového družstva. Čl. 11 Členská evidence (1) Bytové družstvo vede evidenci všech svých členů. Do evidence se zapisují kromě jména, bydliště a rodného čísla i výše jeho majetkové účasti, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. (2) Pověřený člen představenstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Člen bytového družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. (3) Při nakládání s osobními údaji členů a nájemců bytů se bytové družstvo řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3

4 (1) Členství v bytovém družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena bytového družstva, a dalšími důvody, uvedenými v 610 ZOK. Čl. 12 Zánik členství Čl. 13 Zánik členství dohodou (1) Dohodu o skončení členství v bytovém družstvu uzavírá představenstvo bytového družstva a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Čl. 14 Zánik členství vystoupením (1) Člen může z bytového družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců počítané od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení člena z bytového družstva. (2) Vystoupení člena z bytového družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, upravuje 613 ZOK. Čl. 15 Zánik členství úmrtím (1) Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Čl. 16 Zánik členství vyloučením (1) Představenstvo bytového družstva může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu představenstva porušuje své členské povinnosti, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. (2) Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do šesti měsíců, kdy bytové družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod nastal. (3) Rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odst. 1. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí vyloučení členovi. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může se do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o vyloučení odvolat ke členské schůzi bytového družstva. Odvolání má odkladný účinek. (4) Pokud členská schůze potvrdí vyloučení, může se dotčený člen obrátit na soud, a to nejpozději do tří měsíců od data rozhodnutí členské schůze. Čl. 17 Zánik členství likvidací družstva (1) Členství zaniká zrušením bytového družstva bez právního nástupce. Čl. 18 Zánik společného členství manželů (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) vypořádáním společného jmění manželů, nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle ustanovení občanského zákoníku, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného užívání družstevního bytu. (2) Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členského podílu, jejich písemnou dohodou s bytovým družstvem a vystoupením z bytového družstva. (3) Jestliže společné členství manželů zaniklo vystoupením jednoho z manželů z bytového družstva, zůstává druhému manželovi členství zachováno jako členství individuální. 4

5 Čl. 19 Majetkové vypořádání (1) Zánikem členství vzniká bývalému členu bytového družstva nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl podle 623 ZOK, (2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení řádné účetní závěrky bytového družstva za rok, ve kterém členství zaniklo a je vázán na uvolnění bytu. (3) Při výplatě vypořádacího podílu započte bytové družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. (4) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu, nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi bytového družstva nárok na vypořádací podíl. (5) Podrobnosti nároku na vypořádání jsou uvedeny v 748 a 749 ZOK. (6) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno (viz 32 ZOK). Část III. Orgány družstva Čl. 20 (1) Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Představenstvo a kontrolní komise jsou volené orgány družstva. (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem bytového družstva. Čl. 21 Členská schůze (2) Do působnosti členské schůze patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a případně i jejich náhradníky, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát, e) rozhodovat o výši a změně výše zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních koncepčních otázkách a o předmětu činnosti bytového družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení bytového družstva nebo o změně právní formy, h) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise, i) přijímat a vylučovat členy bytového družstva, j) schvalovat výši příspěvků členů na činnost bytového družstva a určit výši poplatků za úkony prováděné družstvem z podnětu či ve prospěch jednotlivého člena, k) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v bytovém družstvu a s nájmem bytu, l) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva bytového družstva, m) volit a odvolávat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku, n) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí, o) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, p) rozhodovat o výši finančních prostředků, vynakládaných na zajištění řádného technického stavu majetku bytového družstva, o kterých může rozhodnout představenstvo bytového družstva samostatně. (1) Členskou schůzi svolává předseda či pověřený člen představenstva podle potřeby, nejméně však jednou ročně, v souladu s ustanoveními ZOK. (2) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně s uvedením důvodu alespoň 10 % členů bytového družstva, nebo kontrolní komise, a to do 30 dnů od doručení výzvy. Čl. 22 (3) Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové bytového družstva. Na pozvánkách zveřejněných nejpozději patnáct dní před konáním členské schůze musí být uveden pořad jednání a další náležitosti podle 636 ZOK. (4) Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů bytového družstva. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala většina přítomných členů. (5) Přítomnost 2/3 všech členů bytového družstva je potřebná při rozhodování o uhrazovací povinnosti a zrušení bytového družstva s likvidací. Usnesení o nich musí být přijato alespoň 2/3 přítomných členů bytového družstva. 5

6 (6) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá její svolavatel náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne konání původně svolané schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Nová pozvánka musí být zveřejněna neprodleně a stejným způsobem, jako pozvánka na původně svolanou členskou schůzi. Náhradní schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 4. Čl. 23 (1) Při hlasování má každý člen bytového družstva jeden hlas. Manželé, společní členové družstva, mají rovněž jeden hlas. Člen družstva může zmocnit jiného člena bytového družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Písemné zmocnění musí být ověřené a musí z něj být patrné, zda jde o zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. (2) O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. (3) Kdy nemůže člen bytového družstva vykonávat hlasovací právo, stanoví 660 ZOK. Čl. 24 (1) Domnívá-li se člen, že členská schůze bytového družstva rozhodla v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, může se dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku, a to do tří měsíců od konání členské schůze. Čl. 25 Volené orgány bytového družstva (1) Do orgánů bytového družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. (2) Orgány bytového družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti. (3) Orgány se mohou usnášet jen za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. (4) V představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva se hlasuje veřejně, pokud se jednací orgán neusnese na tajném hlasování. Každý člen orgánu má jeden hlas. (5) Pokud všichni členové volených orgánů projeví souhlas, lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo prostředky sdělovací techniky - takto hlasující se pokládají za přítomné jednání orgánu. (6) Funkční období členů orgánů bytového družstva je 5 let, členové mohou být voleni opětovně. (7) Členové orgánů bytového družstva nesmí být mezi sebou manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. (8) Členové orgánů bytového družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. (9) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat členská schůze a místo něj zvolit nového člena orgánu ze zastupujících členů - náhradníků. (10) Zvolený člen může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem projednání členskou schůzí nejpozději do tří měsíců od oznámení odstoupení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané a orgán může povolat zastupujícího člena až do řádné volby. (11) Ustanovení odst. 10 platí přiměřeně i v případě úmrtí člena voleného orgánu bytového družstva. Čl. 26 (1) O průběhu jednání všech orgánů bytového družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo jednání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich uvedení v zápise. (2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (3) Schválené usnesení členské schůze bytového družstva zveřejní neprodleně představenstvo bytového družstva způsobem stanoveným ZOK. 6

7 Čl. 27 Představenstvo (1) Představenstvo je statutární a výkonný orgán družstva, jemuž přísluší: a) řídit činnost družstva b) jednat za družstvo navenek, c) rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu stanovami nebo zákonem, d) zajistit řádné vedení účetnictví bytového družstva d) plnit usnesení členské schůze. (2) Představenstvo má pět členů, z nichž je volen členskou schůzí předseda. Uvnitř představenstva se volí dva místopředsedové. (3) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Svolává jej předseda, který řídí a organizuje jeho činnost. (4) Představenstvu lze za jeho činnost udělit odměnu podle rozhodnutí členské schůze. (5) Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda s místopředsedou, příp. oba místopředsedové. Čl. 28 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je kontrolní orgán družstva, oprávněný kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti členů. Za svoji činnost je odpovědná členské schůzi, které podává zprávy o své činnosti. (2) Kontrolní komise má tři členy, z nichž je volen členskou schůzí předseda. (3) Kontrolní komisi svolává podle potřeby její předseda, zpravidla jednou za tři měsíce. (4) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva informace o hospodaření družstva, předseda či pověřený člen komise mají právo zúčastnit se zasedání představenstva družstva. (5) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje od něj zjednání nápravy. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. (6) Členům kontrolní komise lze za jejich činnost udělit odměnu podle rozhodnutí členské schůze. Část IV. Hospodaření družstva (1) Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů a mění se v závislosti na jejich počtu; jeho výše nesmí klesnout pod Kč. Čl. 29 (2) Činnost družstva se financuje z nájemného, příspěvků na správu, poplatků za pronájem, příp. z jiných zdrojů. (3) Zálohy na nájem a plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu družstvo vyúčtuje nájemcům podle zásad stanovených členskou schůzí. (4) Členská schůze při projednávání řádné účetní uzávěrky rozhodne o případném použití zisku nebo vypořádání ztráty. Čl. 30 Nedělitelný fond (1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně 10 % ročního čistého zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj ,- Kč. (2) Nedělitelný fond se použije k příp. úhradě ztráty družstva nebo k financování technického zhodnocení domu, nesmí se použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Čl. 31 Fond rezervy na opravy a údržbu (1) Fond se dlouhodobě vytváří pravidelnými příspěvky, které jsou součástí nájemného. (2) Nevyčerpaná část fondu rezervy na opravy a údržbu domu se převádí do dalšího roku. (3) V případě nedostatku prostředků ve fondu rezervy na opravy a údržbu domu rozhodne členská schůze o způsobu jeho doplnění. 7

8 Část V. Zrušení a zánik bytového družstva (1) Bytové družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) rozhodnutím soudu. Čl. 32 Zrušení bytového družstva (2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení s likvidací se osvědčuje veřejnou listinou. (3) Podíl členů bytového družstva na likvidačním zůstatku upravují 756 a 757 ZOK. (1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl. 33 Zánik bytového družstva Část VI. Společná ustanovení Čl. 34 (1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů bytového družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. (2) Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Čl. 35 (1) Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze. Část VII. Závěrečné ustanovení Čl. 36 (1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, případně jinými právními předpisy. (2) Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 28. dubna 2014 a tímto dnem nabývají účinnosti. 8

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více