S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana"

Transkript

1 S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III. Orgány družstva 5 Členská schůze 5 Představenstvo 7 Kontrolní komise 7 IV. Hospodaření družstva 7 V. Zrušení a likvidace družstva 8 VI. Společná ustanovení 8 VII. Závěrečné ustanovení 8 1

2 Část I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma: Útulná blok 42, bytové družstvo. (2) Sídlo: Praha 10 - Malešice, Útulná 500/18, PSČ Čl. 1 (3) Bytové družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr., vložka 4091, identifikační číslo , datum zápisu (1) Bytové družstvo je ve smyslu 552 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Čl. 2 (2) Bytové družstvo je obchodní korporací, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Čl. 3 (1) Bytové družstvo spravuje a provozuje bytový fond s příslušenstvím v domech v Praze 10 Malešicích, v ulici Útulná, čísla popisná 497, 498, 499 a 500 a hospodaří se společným majetkem bytového družstva. (2) Bytové družstvo zejména pronajímá byty a poskytuje služby spojené s tímto pronájmem a zabezpečuje správu, provoz, údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytových objektů a jejich příslušenství včetně společných částí a technologických zařízení. Dále poskytuje, příp. zajišťuje služby spojené s užíváním bytových objektů a příslušenství, buď přímo, nebo prostřednictvím jiných subjektů. (3) Předmětem činnosti družstva mohou být i jiné činnosti ve smyslu 727 ZOK, pokud o nich rozhodne členská schůze. Část II. Vznik a zánik členství Čl. 4 Vznik členství (1) Členství v bytovém družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) přijetím na základě písemné členské přihlášky, b) převodem a přechodem družstevního podílu. Čl. 5 (1) Členem bytového družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Z důvodu dědění nebo převodu členských práv a povinností se může stát členem i nezletilý občan, zastoupený do doby dosažení zletilosti zákonným zástupcem, případně z důvodu dědění se může stát členem i fyzická osoba bez trvalého pobytu na území ČR. (2) Členství v bytovém družstvu vzniká dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojen doklad o zaplacení zápisného ve výši 500,- Kč a základního členského vkladu ve výši 1 000,- Kč. (3) Nepřijatému zájemci o členství vrátí bytové družstvo zápisné a základní členský vklad do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Čl. 6 Přechod družstevního podílu (1) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu, včetně práv a povinností s tím spojených. (2) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Čl. 7 Převod družstevního podílu (1) Převod družstevního podílu na osobu splňující podmínky uvedené v prvním odstavci čl. 5 nelze omezit. (2) Práva a povinnosti spojená s členstvím převede družstvo na nabyvatele dnem předložení smlouvy o převodu členského podílu, případně pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě nebo dnem, kdy obdrží písemné oznámení dosavadního člena či společných členů o převod členského podílu a písemný souhlas nabyvatele. 2

3 Čl. 8 Společné členství manželů (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. (2) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Čl. 9 Členská práva a povinnosti (1) Člen bytového družstva má právo zejména: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze bytového družstva a to osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, b) volit a být volen za člena orgánů bytového družstva, je-li způsobilý k právnímu jednání, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které bytové družstvo členům poskytuje, d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu po rozhodnutí o jeho přidělení příslušným orgánem bytového družstva, dále po převodu členských práv a povinností, po dohodě o výměně družstevního bytu nebo po zdědění členského podílu, e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, f) na majetkové vypořádání podle čl. 19. (2) Člen bytového družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů bytového družstva, b) platit řádně nájemné za užívání bytu a zálohy za plnění poskytovaná s užíváním bytu, c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, protipožární předpisy a řádně užívat a udržovat byt, jeho příslušenství, společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu, d) umožnit pověřeným osobám po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu vč. příslušenství a odečty měřičů energií, provádění revizí, oprav, údržby a instalace měřidel a další práce nutné k zajištění provozu bytu a domu, e) oznamovat bytovému družstvu včas změny týkající se člena a spolubydlících osob v bytě, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, f) hradit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí bytového družstva, g) hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, h) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, i) neprovádět v bytě žádné úpravy, které by změnily vzhled domu, ohrozily jeho statickou stabilitu nebo narušily funkce technických zařízení domu, j) ke stavebním úpravám v bytě si musí předem vyžádat souhlas představenstva bytového družstva. (3) Člen bytového družstva má právo přenechat byt či jeho část do podnájmu třetí osobě se souhlasem představenstva a to na základě smlouvy o podnájmu, která musí být sepsána podle vzorové smlouvy schválené členskou schůzí bytového družstva. Jedno vyhotovení uzavřené smlouvy musí být neprodleně předáno představenstvu bytového družstva. Na jeden byt může být uzavřena vždy jen jedna podnájemní smlouva a to na dobu určitou - nejvýše na 3 měsíce u prvého podnájmu s možností prodloužení u téhož podnájemce nejvýše o jeden rok. Při změně podnájemníka se musí uzavřít nová smlouva při dodržení všech výše uvedených podmínek podnájmu. Čl. 10 Majetková účast člena (1) Majetkovou účast člena v bytovém družstvu tvoří základní členský vklad, členský podíl, dodatečný členský vklad a příp. další majetková účast sjednaná představenstvem a schválená členskou schůzí. (2) Základní členský vklad pro všechny členy bytového družstva činí 1 000,- Kč. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. (3) Členský podíl představuje vklad člena do bytového družstva na koupi bytového domu a na financování technického zhodnocení domu. (4) Přidělení uvolněného bytu lze vedle úhrady členského podílu připadajícího na tento byt podmínit splacením dodatečného členského vkladu, schváleného členskou schůzí bytového družstva. Čl. 11 Členská evidence (1) Bytové družstvo vede evidenci všech svých členů. Do evidence se zapisují kromě jména, bydliště a rodného čísla i výše jeho majetkové účasti, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. (2) Pověřený člen představenstva umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Člen bytového družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. (3) Při nakládání s osobními údaji členů a nájemců bytů se bytové družstvo řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3

4 (1) Členství v bytovém družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena bytového družstva, a dalšími důvody, uvedenými v 610 ZOK. Čl. 12 Zánik členství Čl. 13 Zánik členství dohodou (1) Dohodu o skončení členství v bytovém družstvu uzavírá představenstvo bytového družstva a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Čl. 14 Zánik členství vystoupením (1) Člen může z bytového družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců počítané od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení člena z bytového družstva. (2) Vystoupení člena z bytového družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, upravuje 613 ZOK. Čl. 15 Zánik členství úmrtím (1) Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Čl. 16 Zánik členství vyloučením (1) Představenstvo bytového družstva může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu představenstva porušuje své členské povinnosti, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. (2) Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do šesti měsíců, kdy bytové družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod nastal. (3) Rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odst. 1. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí vyloučení členovi. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může se do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o vyloučení odvolat ke členské schůzi bytového družstva. Odvolání má odkladný účinek. (4) Pokud členská schůze potvrdí vyloučení, může se dotčený člen obrátit na soud, a to nejpozději do tří měsíců od data rozhodnutí členské schůze. Čl. 17 Zánik členství likvidací družstva (1) Členství zaniká zrušením bytového družstva bez právního nástupce. Čl. 18 Zánik společného členství manželů (1) Společné členství manželů v bytovém družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) vypořádáním společného jmění manželů, nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle ustanovení občanského zákoníku, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného užívání družstevního bytu. (2) Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členského podílu, jejich písemnou dohodou s bytovým družstvem a vystoupením z bytového družstva. (3) Jestliže společné členství manželů zaniklo vystoupením jednoho z manželů z bytového družstva, zůstává druhému manželovi členství zachováno jako členství individuální. 4

5 Čl. 19 Majetkové vypořádání (1) Zánikem členství vzniká bývalému členu bytového družstva nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl podle 623 ZOK, (2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení řádné účetní závěrky bytového družstva za rok, ve kterém členství zaniklo a je vázán na uvolnění bytu. (3) Při výplatě vypořádacího podílu započte bytové družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. (4) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu, nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi bytového družstva nárok na vypořádací podíl. (5) Podrobnosti nároku na vypořádání jsou uvedeny v 748 a 749 ZOK. (6) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno (viz 32 ZOK). Část III. Orgány družstva Čl. 20 (1) Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Představenstvo a kontrolní komise jsou volené orgány družstva. (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem bytového družstva. Čl. 21 Členská schůze (2) Do působnosti členské schůze patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a případně i jejich náhradníky, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát, e) rozhodovat o výši a změně výše zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních koncepčních otázkách a o předmětu činnosti bytového družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení bytového družstva nebo o změně právní formy, h) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise, i) přijímat a vylučovat členy bytového družstva, j) schvalovat výši příspěvků členů na činnost bytového družstva a určit výši poplatků za úkony prováděné družstvem z podnětu či ve prospěch jednotlivého člena, k) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v bytovém družstvu a s nájmem bytu, l) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva bytového družstva, m) volit a odvolávat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku, n) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí, o) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, p) rozhodovat o výši finančních prostředků, vynakládaných na zajištění řádného technického stavu majetku bytového družstva, o kterých může rozhodnout představenstvo bytového družstva samostatně. (1) Členskou schůzi svolává předseda či pověřený člen představenstva podle potřeby, nejméně však jednou ročně, v souladu s ustanoveními ZOK. (2) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně s uvedením důvodu alespoň 10 % členů bytového družstva, nebo kontrolní komise, a to do 30 dnů od doručení výzvy. Čl. 22 (3) Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové bytového družstva. Na pozvánkách zveřejněných nejpozději patnáct dní před konáním členské schůze musí být uveden pořad jednání a další náležitosti podle 636 ZOK. (4) Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů bytového družstva. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala většina přítomných členů. (5) Přítomnost 2/3 všech členů bytového družstva je potřebná při rozhodování o uhrazovací povinnosti a zrušení bytového družstva s likvidací. Usnesení o nich musí být přijato alespoň 2/3 přítomných členů bytového družstva. 5

6 (6) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá její svolavatel náhradní schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne konání původně svolané schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Nová pozvánka musí být zveřejněna neprodleně a stejným způsobem, jako pozvánka na původně svolanou členskou schůzi. Náhradní schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 4. Čl. 23 (1) Při hlasování má každý člen bytového družstva jeden hlas. Manželé, společní členové družstva, mají rovněž jeden hlas. Člen družstva může zmocnit jiného člena bytového družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. Písemné zmocnění musí být ověřené a musí z něj být patrné, zda jde o zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. (2) O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. (3) Kdy nemůže člen bytového družstva vykonávat hlasovací právo, stanoví 660 ZOK. Čl. 24 (1) Domnívá-li se člen, že členská schůze bytového družstva rozhodla v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, může se dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku, a to do tří měsíců od konání členské schůze. Čl. 25 Volené orgány bytového družstva (1) Do orgánů bytového družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. (2) Orgány bytového družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti. (3) Orgány se mohou usnášet jen za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. (4) V představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva se hlasuje veřejně, pokud se jednací orgán neusnese na tajném hlasování. Každý člen orgánu má jeden hlas. (5) Pokud všichni členové volených orgánů projeví souhlas, lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo prostředky sdělovací techniky - takto hlasující se pokládají za přítomné jednání orgánu. (6) Funkční období členů orgánů bytového družstva je 5 let, členové mohou být voleni opětovně. (7) Členové orgánů bytového družstva nesmí být mezi sebou manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. (8) Členové orgánů bytového družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy. (9) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat členská schůze a místo něj zvolit nového člena orgánu ze zastupujících členů - náhradníků. (10) Zvolený člen může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem projednání členskou schůzí nejpozději do tří měsíců od oznámení odstoupení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané a orgán může povolat zastupujícího člena až do řádné volby. (11) Ustanovení odst. 10 platí přiměřeně i v případě úmrtí člena voleného orgánu bytového družstva. Čl. 26 (1) O průběhu jednání všech orgánů bytového družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo jednání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich uvedení v zápise. (2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (3) Schválené usnesení členské schůze bytového družstva zveřejní neprodleně představenstvo bytového družstva způsobem stanoveným ZOK. 6

7 Čl. 27 Představenstvo (1) Představenstvo je statutární a výkonný orgán družstva, jemuž přísluší: a) řídit činnost družstva b) jednat za družstvo navenek, c) rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu stanovami nebo zákonem, d) zajistit řádné vedení účetnictví bytového družstva d) plnit usnesení členské schůze. (2) Představenstvo má pět členů, z nichž je volen členskou schůzí předseda. Uvnitř představenstva se volí dva místopředsedové. (3) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Svolává jej předseda, který řídí a organizuje jeho činnost. (4) Představenstvu lze za jeho činnost udělit odměnu podle rozhodnutí členské schůze. (5) Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda s místopředsedou, příp. oba místopředsedové. Čl. 28 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je kontrolní orgán družstva, oprávněný kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti členů. Za svoji činnost je odpovědná členské schůzi, které podává zprávy o své činnosti. (2) Kontrolní komise má tři členy, z nichž je volen členskou schůzí předseda. (3) Kontrolní komisi svolává podle potřeby její předseda, zpravidla jednou za tři měsíce. (4) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva informace o hospodaření družstva, předseda či pověřený člen komise mají právo zúčastnit se zasedání představenstva družstva. (5) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje od něj zjednání nápravy. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. (6) Členům kontrolní komise lze za jejich činnost udělit odměnu podle rozhodnutí členské schůze. Část IV. Hospodaření družstva (1) Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů a mění se v závislosti na jejich počtu; jeho výše nesmí klesnout pod Kč. Čl. 29 (2) Činnost družstva se financuje z nájemného, příspěvků na správu, poplatků za pronájem, příp. z jiných zdrojů. (3) Zálohy na nájem a plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu družstvo vyúčtuje nájemcům podle zásad stanovených členskou schůzí. (4) Členská schůze při projednávání řádné účetní uzávěrky rozhodne o případném použití zisku nebo vypořádání ztráty. Čl. 30 Nedělitelný fond (1) Nedělitelný fond se tvoří ze zisku. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně 10 % ročního čistého zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj ,- Kč. (2) Nedělitelný fond se použije k příp. úhradě ztráty družstva nebo k financování technického zhodnocení domu, nesmí se použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Čl. 31 Fond rezervy na opravy a údržbu (1) Fond se dlouhodobě vytváří pravidelnými příspěvky, které jsou součástí nájemného. (2) Nevyčerpaná část fondu rezervy na opravy a údržbu domu se převádí do dalšího roku. (3) V případě nedostatku prostředků ve fondu rezervy na opravy a údržbu domu rozhodne členská schůze o způsobu jeho doplnění. 7

8 Část V. Zrušení a zánik bytového družstva (1) Bytové družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) rozhodnutím soudu. Čl. 32 Zrušení bytového družstva (2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení s likvidací se osvědčuje veřejnou listinou. (3) Podíl členů bytového družstva na likvidačním zůstatku upravují 756 a 757 ZOK. (1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Čl. 33 Zánik bytového družstva Část VI. Společná ustanovení Čl. 34 (1) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů bytového družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. (2) Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Čl. 35 (1) Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze. Část VII. Závěrečné ustanovení Čl. 36 (1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, případně jinými právními předpisy. (2) Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 28. dubna 2014 a tímto dnem nabývají účinnosti. 8

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno -------------------------------- 2. Sídlo: Brno, Milady Horákové 332/34, PSČ

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56 STANOVY Bytového družstva Komenského nám. 56 I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Komenského nám. 56 2. Sídlem je: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Komenského nám. 56,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více