ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2014 NEMOVITOST: Objekt rodinné rekreace č.e. 2 s příslušenstvím a s pozemky v kú Ošelín Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Ošelín, k.ú. Ošelín Adresa nemovitosti: Ošelín 2, OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 10, Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko Adresa objednatele: Na Zátorce 590/12, Praha 6 ZHOTOVITEL : Dolmen servis, s.r.o. Adresa zhotovitele: Anny Letenské 17, Praha 2 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení č.j. 167 EX 15009/11-79 (povinný p. Daniel Topinka spolu s p. Ilonou Topinkovou-ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ocenění práv spojených s majetkem: Ocenění závad a závazků: Kč Nejsou S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 14 stran Počet příloh: 15 Počet vyhotovení: 1 V Praze, dne Dolmen servis, s.r.o.

2 NÁLEZ Znalecký úkol 1. Stanovení obvyklé ceny všech nemovitých věcí a jejich příslušenství ve společném jmění manželů povinného a jeho manželky zapsaných na LV č. 61, okres: Tachov, obec: Ošelín, katastrální území Ošelín 2. Ocenění příslušenství nemovitých věcí uvedených ad 1.) 3. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených. Předmět ocenění: Na listu vlastnictví č. 61 pro katastrální území Ošelín, obec Ošelín je v části A zapsán vlastník: Topinka Daniel (660923/1794). V části B je zapsána budova rodinné rekreace č.e. 2 na p.č. st. 32 a dále pozemky p.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m 2, p.č zahrada o výměře 552 m 2. V části C je zapsáno: - zástavní právo smluvní ve prospěch Hypoteční banky, a.s., IČ: zástavní práva exekutorská - byly vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí (podrobně viz přílohová část posudku). Prohlášení znalce: 1. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti nebude mít žádnou majetkovou účast, případně jiné výhody plynoucí ze skutečností, které jsou v tomto ocenění uvedeny. Zpracovatel není s objednatelem posudku propojen ani personálně ani majetkově. Všechny údaje a skutečnosti uvedené v tomto posudku jsou zpracovány na základě poskytnutých podkladů a vlastních zjištění a jsou jen vlastním názorem znalce na celou problematiku, aniž by byly jakkoliv ovlivněny třetími osobami. 2. Nezávislost znalce : Znalec je osobou nezávislou a tak i vystupuje a jedná. Odměna za vypracování posudku není závislá, ani nevychází z konečných závěrů v tomto ocenění. -111/ Předpoklady ocenění : Informace pro toto ocenění byly převzaty od objednatele posudku a současně byly použity podklady z veřejně dostupných zdrojů. Ocenění je provedeno na základě všech dostupných zjištěných skutečností, které byly poskytnuty objednatelem, a současně na zjištění, která jsem byl schopen zajistit při celkovém posouzení a z veřejně dostupných zdrojů. Zpracovatel posudku neodpovídá za případné vady poskytnutých podkladů nebo omyly ve veřejně dostupných podkladech, které byly v ocenění použity. Znalec předpokládá, že vlastnická práva i jiná práva k oceňovanému majetku jsou bezvadná a úplná. Výsledné hodnoty uvedené v tomto posudku jsou zjištěny pro účely uvedené v zadání posudku. V případě použití výsledných hodnot pro jiné než uvedené účely neodpovídá znalec za jakékoliv následky případně škody tímto použitím vzniklé

3 4. Časové omezení : Toto ocenění je vypracováno k výše uvedenému datu, všechny údaje uvedené v tomto posudku se vztahují k období ocenění. Z případné změny podmínek, které se vyskytnou po datu zpracování posudku, a za případné změny tržních podmínek nelze převzít odpovědnost. Přehled podkladů - Usnesení č.j. 167 EX 15009/11-79 Soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne o ustanovení Dolmen servis, s.r.o. znalcem - kopie výpisu z katastru nemovitostí - LV č. 61pro katastrální území Ošelín - zobrazení katastrální mapy (internet) - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění - vlastní databáze zpracovatele ocenění - nabídky realitních kanceláří (podrobně viz přílohová část posudku) - informace o stáří stavby a o způsobu současného využití nemovitých věcí získané od objednatele posudku - fotodokumentace - prohlídka stavby č.e. 2 a pozemku p.č. st. 32 provedená pouze zvenčí (povinný neumožnil prohlídku; obsílka s výzvou byla odesílateli vrácena nebyla). Prohlídka pozemku p.č. 47 provedena nebyla (za oplocením). Popis vnitřního vybavení stavby se opírá o informace získané znalcem v okolí. Informace nejsou bez prohlídky stavby ověřitelné. Místopis Předmětem ocenění jsou tyto nemovité věci zapsané na LV č. 61: a) Pozemky v jednotném funkčním celku, t.j. p.č. st zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 500 m 2 a p.č zahrada s výměrou 552 m 2. b) Součástí pozemku p.č. st. 32 je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 2 a dále stodola nezapsaná v KN. c) Příslušenství stavby č.e. 2 zjištěné při venkovním ohledání: Stodola (viz ad b), oplocení, studna, žumpa, přípojka vody od studny, přípojka kanalizace k žumpě. Nemovitosti leží v souvisle zastavěném území obce Ošelín v okrese Tachov. Obec Ošelín je malá obec ležící severně od dálnice D5 spojující Plzeň s hranicí ČR a SRN. Příjezd je po silnici 3. třídy od dálničního sjezdu na 128. km (odbočka na Mariánské Lázně). Obec má k datu ocenění asi 150 obyvatel; v jejím středu je zámek. Zámek je nízká patrová barokní budova obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou a s průjezdem, velice volně vázanou na jižně umístěný hospodářský dvůr. Jak nasvědčují valené klenby v suterénu, stojí na místě bývalé tvrze. Sklepy jsou převážně zděné cihlami, mají stropy ploché i klenuté, ale část s valenými klenbami s výsečemi je nejspíš nejstarší částí objektu

4 Nemá již žádný slohový interiér, protože např. v roce 1925 do něj byla umístěna pošta a menšinová škola, za vlastnictví Státního statku zde byly byty, po roce 1989 byl využíván obcí, potom se do něj opět vrátila pošta i škola, ale pak sloužil i jako hospoda. Dnes je opuštěný a nevyužívaný. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: úzké centrum - historická část Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis I - Všeobecně Jedná se o soubor nemovitých věcí užívaných v rámci jednotného funkčního celku: Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 postavený přibližně před 100 lety na p.č. st. 32 se stodolou, která je rovněž součástí tohoto pozemku. Směrem k severu na p.č. st. 32 navazuje pozemek p.č zahrada. Z jižní a severní strany je areál s celkovou výměrou 1052 m 2 oplocený. V okolí převládá zástavba původních rodinných domů. Areál je přístupný z veřejné nezpevněné komunikace z jižní strany. V místě je možnost připojení na elektrický proud, veřejný vodovod, kanalizace ani plynovod nejsou k dispozici. Voda je čerpána z vlastní studny, kanalizace je svedena do žumpy. Účel využití: K rodinné rekreaci, alternativně i k trvalému bydlení. Příslušenství: Stodola na p.č. st. 32, kopaná studna hluboká 25 m s elektrickým čerpadlem, oplocení, přípojky vody, kanalizace, žumpa, oplocení. Další příslušenství nezjištěno. Pozemky: Dvě navzájem sousedící parcely tvořící jednotný funkční celek. Povrch pozemků má mírný sklon k jižní straně, jsou přístupné z jižní strany. Trvalé porosty na p.č. 47 jsou bez užitné hodnoty. Inženýrské sítě: Elektřina. Celková výměra: m 2. II -Popis širších vztahů: II 1. Vlastnické a právní vztahy: 1.1. Nemovité věci jsou ve výlučném vlastnictví fyzické osoby

5 1.2. Na nemovitostech váznou omezení vlastnických práv: - exekuční titul, - zástavní práva exekutorská - zástavní právo smluvní Hodnocení z hlediska ocenění: Právní vztahy působí na tržní hodnotu majetku negativně, jeho zpeněžitelnost na běžném realitním trhu je velmi problematická. Protože je vydán exekuční příkaz k prodeji, je třeba počítat s nižší kupní cenou, i když výše uvedené exekutorské zástavní právo zanikne spolu s přechodem vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu (odhad obvyklé ceny majetku) se k těmto okolnostem nepřihlíží. II 2. Územní vztahy 2.1. Poloha z hlediska účelu využití Nemovitosti leží u průjezdné komunikace v centrální části malé obce. Poloha je vyhovující Dopravní relace Spojení s okresním městem je dobré vyhovující (automobil, autobus). Parkování: Pouze na vlastním pozemku, jinak velmi problematické Infrastruktura služeb Infrastruktura služeb v obci je pro trvalé bydlení nedostatečná, pro rekreační využití je hodnocena jako vyhovující Přírodní a kulturní zajímavosti ovlivňující hodnotu majetku Nejsou. Hodnocení z hlediska ocenění: Poloha je pro rekreační využití hodnocena jako vyhovující. II 3. Technické vztahy 3.1. Pozemek - konfigurace terénu Povrch pozemku má mírný sklon k jihu, má vhodný půdorysný tvar. Výměra je pro daný účel využití standardní Inženýrské sítě V místě je připojení pouze na elektrický proud. Voda je čerpána z vlastní studny, odkanalizování do vybírací žumpy, plynovodní řad v obci není Přístup k nemovitosti Po nedokonale zpevněné komunikaci (šotolina) z jižní strany, bezproblémový Technické opotřebení staveb Obvodový plášť stavby č.e. 2 odpovídá zcela zanedbané údržbě; stodola je rovněž v neudržovaném stavu. Podle informací získaných v okolí proběhla v poslední dekádě částečná rekosntrukce vnitřních konstrukcí a vybavení stavby (NEOVĚŘENO)

6 3.5. Příslušenství Stodola, studna, žumpa, přípojky, oplocení. Příslušenství se samostatně neoceňuje, je zahrnuto v ocenění areálu. Hodnocení z hlediska ocenění: Technická vybavenost místa je na nevyhovující úrovni, stavebně technický stav staveb odpovídá (podle výsledků vnější obhlídky) zanedbané údržbě, interiér údajně v lepším stavu. II 4. Obchodní a ekonomické vztahy 4.1. Trh s nemovitostmi Nabídka je v tomto segmentu trhu a v dané lokalitě vyšší než poptávka Výnosový potenciál Nehodnotí se, nejedná se o majetek určený ke generování výnosů z pronájmu Nejvyšší a nejlepší využití Pro rekreaci. K datu ocenění je nemovitost co do účelu užívána nejlepším možným způsobem Využitelnost majetku - možnost rozšíření Další možnosti rozšíření existují (větší výměra areálu) Morální opotřebení staveb Poměrně na vysoké úrovni. Hodnocení z hlediska ocenění: Zpeněžitelnost majetku (všeobecně) je z hlediska situace na trhu problematická. Negativně na prodejnost působí i prodej v rámci exekučního řízení. IV - Přístupy k ocenění IV 1. K obvyklé ceně 1) Vliv exekučního řízení na zpeněžitelnost majetku se v rámci tohoto posudku neposuzuje (podle znaleckého úkolu je třeba stanovit cenu obvyklou. Tyto vlivy jsou z definice OC vyloučeny). Podle ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku v platném znění je možno obvyklou cenu stanovit pouze porovnáním. citace: 2 Způsoby oceňování majetku a služeb (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.(konec citace). 2) Zástavní právo smluvní Podrobně je popsáno v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňuje

7 3) Zástavní práva exekutorská Podrobně jsou popsána v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Silné stránky Nejsou. Slabé stránky Neatraktivní poloha pro rekreaci, špatný stavební stav staveb (zjištěný se při vnější prohlídce). RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: Nemovitost je řádně zapsána v katastru Nemovitost není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovitosti přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou Nemovitost není situována v záplavovém Nemovitost situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Nejsou: Ostatní rizika: Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem Stavby dlouhou dobu neužívané Komentář: I po vnějším ohledání stavby chalupy č.e. 2 docházíme k závěru, že stavebně technický stav vnitřního vybavení a konstrukčních prvků krátkodobé životnosti odpovídá dlouhodobému nevyužívání nemovitosti a zanedbané údržbě

8 OCENĚNÍ Výpočet porovnávací hodnoty Oceňovaná nemovitost viz LV č. 61 kú Ošelín Popis oceňované nemovitosti 1. Zvolený přístup k ocenění Pro ocenění byla zvolena metoda přímého porovnání s obdobným majetkem (jediný možný způsob pro odhad obvyklé ceny ). Základním principem je porovnání oceňovaného majetku s obdobnými nemovitostmi prodávanými či nabízenými v obdobné lokalitě a ve stejném čase (max. 6 měsíců před dobou ocenění, v naprosté většině případů však v kratším období). Vzhledem k potížím při získávání relevantních údajů o skutečně realizovaných obchodech jsou v rámci tohoto přístupu využity informace poskytované realitními kancelářemi buď přímo, nebo formou internetu. Porovnávané vzorky jsou objektivizovány (viz koeficient redukce pramene ceny ). Náplň dalších komparačních koeficientů je uvedena přímo v textu. Podrobně jsou porovnávané vzorky (vybrané z okruhu 5 km od Ošelína) popsány v přílohové části posudku. Aby bylo porovnání objektivní, je třeba pracovat se shodnými jednotkami; v tomto případě je porovnávanou jednotkou soubor nemovitých věcí (tedy všechny nemovité věci v areálu). 2. Detailní popis oceňovaných nemovitých věcí Podrobný popis areálu je uveden v oddílu Celkový popis. Níže uvádíme podrobný popis jednotlivých staveb: 2.1. Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 Volně stojící rekreační chalupa založená v mírném svahu se sklonem k jižní straně. Objekt je podsklepený, přízemní s částečně využitým podkrovím. Základy jsou kamenné bez izolací proti vodě, zdivo cihelné masivní, stropy patrně polospalné trámové, nad sklepem klenuté do traverz, v podkroví sádrokartonové. Krov je sedlový, krytina střechy z pálených hladkých tašek, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky patrně vápenné štukové, fasádní chybí (opadané). Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení (podle informací získaných v okolí): - podlahy: keramická dlažba, plovoucí - dveře: hladké i náplňové - vytápění: ústřední na tuhá paliva - rozvod vody: studené i teplé, ohřev boilerem - odkanalizování: do vlastní žumpy - vnitřní obklady: běžné keramické v koupelně a na WC - elektroinstalace: 220/380 V, bleskosvod chybí Vnitřní dispozice: Podle informací získaných v okolí: 1.p.p.: Sklep 1.n.p.: Kuchyň, koupelna, WC, spíž, předsíň, 2x pokoj 2.n.p.: 1x pokoj - 8 -

9 Stáří: Odhadem 100 roků Technický stav: Odpovídá nepravidelné údržbě, prvky krátkodobé životnosti jsou postupně obměňovány. Vnější fasáda chybí. 2.2 Stodola ve dvoře (tvoří příslušenství rekreační chalupy) Volně stojící přízemní nepodsklepený objekt postavený východně od rekreační chalupy. Má téměř čtvercový půdorys. Základy jsou kamenné, obvodové stěny jsou zděné v tl. 15 cm,vyztužené pilířky, z části je objekt otevřený. Stropy chybí, krov sedlový, krytina plechová, podlaha hliněná. Stáří: Odhadem 100 roků Technický stav: Odpovídá nepravidelné až zanedbané údržbě Studna (příslušenství rekreační chalupy) Kopaná s domácí vodárnou. Stáří: Předpoklad 100 roků Hloubka (podle informace z okolí): 25 m 2.3. Ostatní stavby Plaňkový plot s vraty a vrátky, žumpa, přípojky vody od studny, přípojka kanalizace do žumpy. 3. Popisy porovnatelných nemovitostí (podrobně viz přílohová část posudku) Nabídka č. 1 Rekreační chalupa po rekonstrukci (voda, elektřina). Nabídka č. 2 Chalupa s hospodářským stavením, lokální vytápění, elektřina a vodovod. Po rekonstrukci. Nabídka č. 3 Chalupa-bývalá zemědělská usedlost (s hospodářskou částí) ve stavu rekonstrukce. Elektřina a vodovod. Nabídka č. 4 Chalupa (dříve škola) Nabídka č. 5 Chalupa k rekonstrukci, dvě stavební parcely. Špatný stavební stav

10 4. Komparace - propočet Název: Nabídka č. 1 Lokalita: Bor - Bezděkov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,02 Zdůvodnění koeficientu K c : Celkový koef. Upravená j. cena Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, K C Kč/ks obsahuje i provizi; Velikosti objektu - menší než OM; 0, Poloha - Srovnatelná s OM; Provedení a vybavení - Oproti OM vodovod, chybí ÚT, bez příslušenství; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Menší pozemek než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 2 Lokalita: Černošín (okres Tachov) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 0,97 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 0,97 K5 Celkový stav 0,98 K6 Vliv pozemku 0,97 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,96 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, cena s provizí; Velikosti objektu - Větší než u OM; Poloha - Srovnatelná s OM; Provedení a vybavení - Vodovod, chybí ÚT, hospodářská stavba, lepší než u OM; Celkový stav - Lepší než u OM; Vliv pozemku - Větší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Lepší nemovitost než OM; Celkový koef. K C 0,69 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks

11 Název: Nabídka č. 3 Lokalita: Bor (okres Tachov) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 0,98 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,98 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících; Velikosti objektu - Mírně větší než u OM; Poloha - Shodně s OM; Provedení a vybavení - Shodně s OM; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Shodně s OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Mírně lepší než OM; Celkový koef. K C 0,86 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 4 Lokalita: Bor - Skřivín, okres Tachov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,05 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících; Velikosti objektu - Menší než u OM; Poloha - Shodně jako OM; Provedení a vybavení - Horší než OM (jen studna), bez příslušenství; Celkový stav - Horší než u OM; Vliv pozemku - Menší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Celkový koef. K C 1,08 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks

12 Název: Nabídka č. 5 Lokalita: Bor - Holostřevy Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,02 K3 Poloha 1,02 K4 Provedení a vybavení 1,03 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 0,93 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,03 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, provize; Velikosti objektu - Menší než OM; Poloha - Horší než u OM; Provedení a vybavení - Horší než u OM; Celkový stav - Horší než u OM; Vliv pozemku - Lepší než u OM, 2 stavební parcely; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Celkový koef. K C 0,90 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě přímého porovnání Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti Kč/ks Výsledná porovnávací hodnota Kč REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Současný stav Kč 0 Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč slovy: Šestsedevadesáttisíc Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze:

13 Znalecká doložka: Dolmen servis, s.r.o. je na základě rozhodnutí MS ČR ze dne , zn. 189/95-OOD zapsán podle ust. 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ust. 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku a podniků. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. V Praze dne Ing. Ladislav Kubíček, MBA, jednatel

14 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy Fotodokumentace Všeobecná mapa Mapa-umístění v obci Letecký pohled Zobrazení katastrální mapy Nabídky RK Výpis z LV počet stran A4 příloze

15 Prodej, chalupa, 112 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 112 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID: Budova: Stav objektu: Vlastnictví: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha pozemku: Kč za nemovitost Bor (okres Tachov) Cihlová Před rekonstrukcí Osobní (Převod do OV) 244 m m m 2 Popis: Objekt bývalé zemědělské usedlosti z počátku 20. stol., naposledy využitý k rekreaci, nyní ve stavu rekonstrukce na trvalé bydlení, situovaný v osadě Lhota na Tachovsku, cca 1,5 km severním směrem od sjezdu z dálnice D5 (na Bor / Planou). Jde o přízemní nepodsklepenou zděnou stavbu s částečně využitým podkrovím. V obytné části v přízemí velká obytná místnost se schodištěm do podkroví, ložnice, koupelna, kuchyně a zádveří, v podkroví dva pokoje, hala, koupelna. Interiéry jsou ve stavu nedokončené stavební úpravy (provedeny rozvody elektřiny, vody a kanalizace, vše bez koncových předmětů). V navazující hospodářské části sklad paliva a garáž, podkroví nevyužité (v tomto prostoru je nutná oprava krovu a části pozednicového zdiva). Dům je připojen na veřejný vodovod a elektřinu (s rozvodem 230/400V), odpadní vody svedeny do jímky jiného vlastníka, na zahradě skružená studna s užitkovou vodou. Zastavěná plocha cca 244 m2, z toho obytná část cca 160 m2. K domu přiléhá rovinaté nádvoří se zahradou. Celková výměra pozemků 983 m2. Venkovská lokalita s blízkými lesy a rybníky. V osadě pouze několik trvale obydlených domů a rekreační chalupy, veškerá infrastruktura v Boru, Tachově a Plané. Prodej v insolvenčním řízení, daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující, dluhy na kupujícího nepřecházejí. Zavřít Kontaktovat prodejce Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je město. Marcela Hájková Telefon: Mobil: Dotaz prodejci LICITA, a.s. Keřová 360/7, Plzeň Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

16 Prodej, chalupa, 185 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je část města. Prodej, chalupa, 185 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Umístění objektu: Typ domu: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Sklep: Topení: Plyn: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Kč za nemovitost (k jednání) včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Bor - Skviřín (okres Tachov) Smíšená Dobrý Samostatný Klidná část obce Patrový 100 m m m m 2 Ano Lokální tuhá paliva Individuální Satelit 230V Vlak, Autobus Popis: Prodej RD v klidném a čistém kraji na Tachovsku, 3 km od Boru u Tachova v obci Skviřín. Budova dříve sloužila jako škola dnes je využívaná k rekreaci, ale lze i trvalému bydlení. V přízemí : kuchyň 27 m2, pokoj 20 m2, pokoj 9 m2, chodba a schodiště do patra. V 1.patře je pokoj 55 m2, pokoj 9m2, schodiště do podkroví Podkroví: slouží jako půda - 80 m2 V přízemí je dále vstup do menšího sklepa s klenbovým stropem. V přízemí je betonová podlaha, v prvním patře prkenná podlaha a lino. Možnost vybudovat na půdě další obytný prostor. Okna jsou dřevěná, v přízemí kovové zárubně a dveře. Střecha - plechová - pozinc, nové okapy Vedle budovy je kolna, která slouží jako dílna i jako garáž - 21 m2.. U domu velmi pěkně udržovaná okrasná zahrada s letní sprchou. Vybudován vrt na vodu (21m). Lze napojit na kanalizaci. Vytápění kamny na TP. Prodej s vybavením ( skříně, komody, postele, stoly, křesla, židle, klavír, satelit. Spojení bus i vlak. V okolí lesy, 30km na hranice, výborná dostupnost směr Plzeň díky dálnici. Cena k jednání. Včetně právních služeb a provize RK. Zavřít Kontaktovat prodejce PaedDr. Dmitrišinová Eva Mobil: Dotaz prodejci PM Licht, realitní a dražební kancelář Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

17 Prodej, chalupa, 150 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 150 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Voda: Topení: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize Bor - Holostřevy (okres Tachov) Cihlová Špatný Samostatný Osobní Klidná část obce Přízemní 2 včetně 1 podzemního 90 m m m m 2 Dálkový vodovod Lokální elektrické 230V Silnice Ne Popis: Prodej chalupy k rekonstrukci se dvěma stavebníma parcelama v obci Holostřevy 8 km od Boru u Tachova a 3 km od sjezdu z dálnice. Klidné a pěkné místo. Celkem 1550 m2. U chalupy je dílna a kolna. V ceně je stavební materiál - tvárnice a cihly. S financováním pomůžeme. Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: V okolí nemovitosti najdete Bus MHD: Bor, Kosov, rozc. 550 m Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Prodej, chalupa, 150 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 150 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Balkón: Voda: Topení: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize Bor - Bezděkov (okres Tachov) Smíšená Velmi dobrý Samostatný Osobní Klidná část obce Patrový 2 75 m m m m m 2 Ano Místní zdroj, Dálkový vodovod Lokální tuhá paliva Internet 230V, 400V Autobus Částečně Popis: Nabízíme k prodeji chalupu v obci Bezděkov u Damnova. Chata prošla rekonstrukcí, podlahy, plastová okna, voda, elektřina. Podlahy tvoří dlažba a koberce. V prvním i druhém patře je topení řešeno krbem. Chalupa je téměř bez investic. Obec Bezděkov se nachází nedaleko města Bor, kde je veškerá občanská vybavenost. S financováním vám pomohou naši hypoteční specialisté. V okolí nemovitosti najdete Bus MHD: Bor, Bezděkov 80 m Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

29 Prodej, chalupa, 120 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je město. Prodej, chalupa, 120 m² Celková cena: Poznámka k ceně: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Parkovací stání: Rok rekonstrukce: Voda: Topení: Odpad: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize cena včetně provize rk a právních služeb Černošín (okres Tachov) Cihlová Dobrý Samostatný Osobní Klidná část obce Patrový m m m m m 2 4x 2005 Místní zdroj, Dálkový vodovod Lokální tuhá paliva Septik Internet 230V Silnice Ano Popis: Prodej chalupy s hospodářským stavením v obci Ostrovce, 4 km od známé rekreační lokality Svojšín. Dům na okraji obce je po částečné rekonstrukci. V přízemí domu je kuchyň a tři pokoje, na půdě je velký podkrovní pokoj a nedokončený prostor v podkroví. Možno využívat na rekreaci i na bydlení, pozemek a stodola vhodná pro hospodaření a chov zvířat. Nízké náklady na bydlení. Prodej i s vybavením. Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitostí porovnávací metodou Příloha č. 1 - Výpočet hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitosti domu č.e. 9 porovnávací metodou Porovnání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0779-215/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012

Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 Odhad tržní hodnoty č. 567-035 - 2012 nemovitosti - rodinného domu č.p. 107 včetně pozemků a příslušenství v Nekmíři, okres Plzeň - sever (vlastnický podíl 1 / 8) Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4921-36/14 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: bytová jednotka v osobním vlastnictví č.1957/49(7) v bytovém domě čp.1957 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 154-27.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.402/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3722/2012 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 625/11 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Rotava, k.ú. Rotava Adresa nemovitosti: Sídliště 625, 357

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0920-098/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemku Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Milovice, k.ú. Milovice nad Labem

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 656 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Votice, k.ú. Votice Adresa nemovité věci: Máchova 656, 259

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 52, pozemek st. parc.č. 57/2 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice Adresa nemovité

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1460-10-2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1134/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Středočeský, okres Beroun, obec

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1786-372/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1786-372/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 230/2 jehož součástí je rodinný dům č.p. 35 a pozemku parc.č. 183/6 a příslušenství, katastrální území a

Více