ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2014 NEMOVITOST: Objekt rodinné rekreace č.e. 2 s příslušenstvím a s pozemky v kú Ošelín Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Ošelín, k.ú. Ošelín Adresa nemovitosti: Ošelín 2, OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 10, Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko Adresa objednatele: Na Zátorce 590/12, Praha 6 ZHOTOVITEL : Dolmen servis, s.r.o. Adresa zhotovitele: Anny Letenské 17, Praha 2 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení č.j. 167 EX 15009/11-79 (povinný p. Daniel Topinka spolu s p. Ilonou Topinkovou-ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ocenění práv spojených s majetkem: Ocenění závad a závazků: Kč Nejsou S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 14 stran Počet příloh: 15 Počet vyhotovení: 1 V Praze, dne Dolmen servis, s.r.o.

2 NÁLEZ Znalecký úkol 1. Stanovení obvyklé ceny všech nemovitých věcí a jejich příslušenství ve společném jmění manželů povinného a jeho manželky zapsaných na LV č. 61, okres: Tachov, obec: Ošelín, katastrální území Ošelín 2. Ocenění příslušenství nemovitých věcí uvedených ad 1.) 3. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených. Předmět ocenění: Na listu vlastnictví č. 61 pro katastrální území Ošelín, obec Ošelín je v části A zapsán vlastník: Topinka Daniel (660923/1794). V části B je zapsána budova rodinné rekreace č.e. 2 na p.č. st. 32 a dále pozemky p.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m 2, p.č zahrada o výměře 552 m 2. V části C je zapsáno: - zástavní právo smluvní ve prospěch Hypoteční banky, a.s., IČ: zástavní práva exekutorská - byly vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí (podrobně viz přílohová část posudku). Prohlášení znalce: 1. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti nebude mít žádnou majetkovou účast, případně jiné výhody plynoucí ze skutečností, které jsou v tomto ocenění uvedeny. Zpracovatel není s objednatelem posudku propojen ani personálně ani majetkově. Všechny údaje a skutečnosti uvedené v tomto posudku jsou zpracovány na základě poskytnutých podkladů a vlastních zjištění a jsou jen vlastním názorem znalce na celou problematiku, aniž by byly jakkoliv ovlivněny třetími osobami. 2. Nezávislost znalce : Znalec je osobou nezávislou a tak i vystupuje a jedná. Odměna za vypracování posudku není závislá, ani nevychází z konečných závěrů v tomto ocenění. -111/ Předpoklady ocenění : Informace pro toto ocenění byly převzaty od objednatele posudku a současně byly použity podklady z veřejně dostupných zdrojů. Ocenění je provedeno na základě všech dostupných zjištěných skutečností, které byly poskytnuty objednatelem, a současně na zjištění, která jsem byl schopen zajistit při celkovém posouzení a z veřejně dostupných zdrojů. Zpracovatel posudku neodpovídá za případné vady poskytnutých podkladů nebo omyly ve veřejně dostupných podkladech, které byly v ocenění použity. Znalec předpokládá, že vlastnická práva i jiná práva k oceňovanému majetku jsou bezvadná a úplná. Výsledné hodnoty uvedené v tomto posudku jsou zjištěny pro účely uvedené v zadání posudku. V případě použití výsledných hodnot pro jiné než uvedené účely neodpovídá znalec za jakékoliv následky případně škody tímto použitím vzniklé

3 4. Časové omezení : Toto ocenění je vypracováno k výše uvedenému datu, všechny údaje uvedené v tomto posudku se vztahují k období ocenění. Z případné změny podmínek, které se vyskytnou po datu zpracování posudku, a za případné změny tržních podmínek nelze převzít odpovědnost. Přehled podkladů - Usnesení č.j. 167 EX 15009/11-79 Soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne o ustanovení Dolmen servis, s.r.o. znalcem - kopie výpisu z katastru nemovitostí - LV č. 61pro katastrální území Ošelín - zobrazení katastrální mapy (internet) - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění - vlastní databáze zpracovatele ocenění - nabídky realitních kanceláří (podrobně viz přílohová část posudku) - informace o stáří stavby a o způsobu současného využití nemovitých věcí získané od objednatele posudku - fotodokumentace - prohlídka stavby č.e. 2 a pozemku p.č. st. 32 provedená pouze zvenčí (povinný neumožnil prohlídku; obsílka s výzvou byla odesílateli vrácena nebyla). Prohlídka pozemku p.č. 47 provedena nebyla (za oplocením). Popis vnitřního vybavení stavby se opírá o informace získané znalcem v okolí. Informace nejsou bez prohlídky stavby ověřitelné. Místopis Předmětem ocenění jsou tyto nemovité věci zapsané na LV č. 61: a) Pozemky v jednotném funkčním celku, t.j. p.č. st zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 500 m 2 a p.č zahrada s výměrou 552 m 2. b) Součástí pozemku p.č. st. 32 je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 2 a dále stodola nezapsaná v KN. c) Příslušenství stavby č.e. 2 zjištěné při venkovním ohledání: Stodola (viz ad b), oplocení, studna, žumpa, přípojka vody od studny, přípojka kanalizace k žumpě. Nemovitosti leží v souvisle zastavěném území obce Ošelín v okrese Tachov. Obec Ošelín je malá obec ležící severně od dálnice D5 spojující Plzeň s hranicí ČR a SRN. Příjezd je po silnici 3. třídy od dálničního sjezdu na 128. km (odbočka na Mariánské Lázně). Obec má k datu ocenění asi 150 obyvatel; v jejím středu je zámek. Zámek je nízká patrová barokní budova obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou a s průjezdem, velice volně vázanou na jižně umístěný hospodářský dvůr. Jak nasvědčují valené klenby v suterénu, stojí na místě bývalé tvrze. Sklepy jsou převážně zděné cihlami, mají stropy ploché i klenuté, ale část s valenými klenbami s výsečemi je nejspíš nejstarší částí objektu

4 Nemá již žádný slohový interiér, protože např. v roce 1925 do něj byla umístěna pošta a menšinová škola, za vlastnictví Státního statku zde byly byty, po roce 1989 byl využíván obcí, potom se do něj opět vrátila pošta i škola, ale pak sloužil i jako hospoda. Dnes je opuštěný a nevyužívaný. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: úzké centrum - historická část Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis I - Všeobecně Jedná se o soubor nemovitých věcí užívaných v rámci jednotného funkčního celku: Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 postavený přibližně před 100 lety na p.č. st. 32 se stodolou, která je rovněž součástí tohoto pozemku. Směrem k severu na p.č. st. 32 navazuje pozemek p.č zahrada. Z jižní a severní strany je areál s celkovou výměrou 1052 m 2 oplocený. V okolí převládá zástavba původních rodinných domů. Areál je přístupný z veřejné nezpevněné komunikace z jižní strany. V místě je možnost připojení na elektrický proud, veřejný vodovod, kanalizace ani plynovod nejsou k dispozici. Voda je čerpána z vlastní studny, kanalizace je svedena do žumpy. Účel využití: K rodinné rekreaci, alternativně i k trvalému bydlení. Příslušenství: Stodola na p.č. st. 32, kopaná studna hluboká 25 m s elektrickým čerpadlem, oplocení, přípojky vody, kanalizace, žumpa, oplocení. Další příslušenství nezjištěno. Pozemky: Dvě navzájem sousedící parcely tvořící jednotný funkční celek. Povrch pozemků má mírný sklon k jižní straně, jsou přístupné z jižní strany. Trvalé porosty na p.č. 47 jsou bez užitné hodnoty. Inženýrské sítě: Elektřina. Celková výměra: m 2. II -Popis širších vztahů: II 1. Vlastnické a právní vztahy: 1.1. Nemovité věci jsou ve výlučném vlastnictví fyzické osoby

5 1.2. Na nemovitostech váznou omezení vlastnických práv: - exekuční titul, - zástavní práva exekutorská - zástavní právo smluvní Hodnocení z hlediska ocenění: Právní vztahy působí na tržní hodnotu majetku negativně, jeho zpeněžitelnost na běžném realitním trhu je velmi problematická. Protože je vydán exekuční příkaz k prodeji, je třeba počítat s nižší kupní cenou, i když výše uvedené exekutorské zástavní právo zanikne spolu s přechodem vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu (odhad obvyklé ceny majetku) se k těmto okolnostem nepřihlíží. II 2. Územní vztahy 2.1. Poloha z hlediska účelu využití Nemovitosti leží u průjezdné komunikace v centrální části malé obce. Poloha je vyhovující Dopravní relace Spojení s okresním městem je dobré vyhovující (automobil, autobus). Parkování: Pouze na vlastním pozemku, jinak velmi problematické Infrastruktura služeb Infrastruktura služeb v obci je pro trvalé bydlení nedostatečná, pro rekreační využití je hodnocena jako vyhovující Přírodní a kulturní zajímavosti ovlivňující hodnotu majetku Nejsou. Hodnocení z hlediska ocenění: Poloha je pro rekreační využití hodnocena jako vyhovující. II 3. Technické vztahy 3.1. Pozemek - konfigurace terénu Povrch pozemku má mírný sklon k jihu, má vhodný půdorysný tvar. Výměra je pro daný účel využití standardní Inženýrské sítě V místě je připojení pouze na elektrický proud. Voda je čerpána z vlastní studny, odkanalizování do vybírací žumpy, plynovodní řad v obci není Přístup k nemovitosti Po nedokonale zpevněné komunikaci (šotolina) z jižní strany, bezproblémový Technické opotřebení staveb Obvodový plášť stavby č.e. 2 odpovídá zcela zanedbané údržbě; stodola je rovněž v neudržovaném stavu. Podle informací získaných v okolí proběhla v poslední dekádě částečná rekosntrukce vnitřních konstrukcí a vybavení stavby (NEOVĚŘENO)

6 3.5. Příslušenství Stodola, studna, žumpa, přípojky, oplocení. Příslušenství se samostatně neoceňuje, je zahrnuto v ocenění areálu. Hodnocení z hlediska ocenění: Technická vybavenost místa je na nevyhovující úrovni, stavebně technický stav staveb odpovídá (podle výsledků vnější obhlídky) zanedbané údržbě, interiér údajně v lepším stavu. II 4. Obchodní a ekonomické vztahy 4.1. Trh s nemovitostmi Nabídka je v tomto segmentu trhu a v dané lokalitě vyšší než poptávka Výnosový potenciál Nehodnotí se, nejedná se o majetek určený ke generování výnosů z pronájmu Nejvyšší a nejlepší využití Pro rekreaci. K datu ocenění je nemovitost co do účelu užívána nejlepším možným způsobem Využitelnost majetku - možnost rozšíření Další možnosti rozšíření existují (větší výměra areálu) Morální opotřebení staveb Poměrně na vysoké úrovni. Hodnocení z hlediska ocenění: Zpeněžitelnost majetku (všeobecně) je z hlediska situace na trhu problematická. Negativně na prodejnost působí i prodej v rámci exekučního řízení. IV - Přístupy k ocenění IV 1. K obvyklé ceně 1) Vliv exekučního řízení na zpeněžitelnost majetku se v rámci tohoto posudku neposuzuje (podle znaleckého úkolu je třeba stanovit cenu obvyklou. Tyto vlivy jsou z definice OC vyloučeny). Podle ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku v platném znění je možno obvyklou cenu stanovit pouze porovnáním. citace: 2 Způsoby oceňování majetku a služeb (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.(konec citace). 2) Zástavní právo smluvní Podrobně je popsáno v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňuje

7 3) Zástavní práva exekutorská Podrobně jsou popsána v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Silné stránky Nejsou. Slabé stránky Neatraktivní poloha pro rekreaci, špatný stavební stav staveb (zjištěný se při vnější prohlídce). RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: Nemovitost je řádně zapsána v katastru Nemovitost není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovitosti přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou Nemovitost není situována v záplavovém Nemovitost situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Nejsou: Ostatní rizika: Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem Stavby dlouhou dobu neužívané Komentář: I po vnějším ohledání stavby chalupy č.e. 2 docházíme k závěru, že stavebně technický stav vnitřního vybavení a konstrukčních prvků krátkodobé životnosti odpovídá dlouhodobému nevyužívání nemovitosti a zanedbané údržbě

8 OCENĚNÍ Výpočet porovnávací hodnoty Oceňovaná nemovitost viz LV č. 61 kú Ošelín Popis oceňované nemovitosti 1. Zvolený přístup k ocenění Pro ocenění byla zvolena metoda přímého porovnání s obdobným majetkem (jediný možný způsob pro odhad obvyklé ceny ). Základním principem je porovnání oceňovaného majetku s obdobnými nemovitostmi prodávanými či nabízenými v obdobné lokalitě a ve stejném čase (max. 6 měsíců před dobou ocenění, v naprosté většině případů však v kratším období). Vzhledem k potížím při získávání relevantních údajů o skutečně realizovaných obchodech jsou v rámci tohoto přístupu využity informace poskytované realitními kancelářemi buď přímo, nebo formou internetu. Porovnávané vzorky jsou objektivizovány (viz koeficient redukce pramene ceny ). Náplň dalších komparačních koeficientů je uvedena přímo v textu. Podrobně jsou porovnávané vzorky (vybrané z okruhu 5 km od Ošelína) popsány v přílohové části posudku. Aby bylo porovnání objektivní, je třeba pracovat se shodnými jednotkami; v tomto případě je porovnávanou jednotkou soubor nemovitých věcí (tedy všechny nemovité věci v areálu). 2. Detailní popis oceňovaných nemovitých věcí Podrobný popis areálu je uveden v oddílu Celkový popis. Níže uvádíme podrobný popis jednotlivých staveb: 2.1. Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 Volně stojící rekreační chalupa založená v mírném svahu se sklonem k jižní straně. Objekt je podsklepený, přízemní s částečně využitým podkrovím. Základy jsou kamenné bez izolací proti vodě, zdivo cihelné masivní, stropy patrně polospalné trámové, nad sklepem klenuté do traverz, v podkroví sádrokartonové. Krov je sedlový, krytina střechy z pálených hladkých tašek, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky patrně vápenné štukové, fasádní chybí (opadané). Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení (podle informací získaných v okolí): - podlahy: keramická dlažba, plovoucí - dveře: hladké i náplňové - vytápění: ústřední na tuhá paliva - rozvod vody: studené i teplé, ohřev boilerem - odkanalizování: do vlastní žumpy - vnitřní obklady: běžné keramické v koupelně a na WC - elektroinstalace: 220/380 V, bleskosvod chybí Vnitřní dispozice: Podle informací získaných v okolí: 1.p.p.: Sklep 1.n.p.: Kuchyň, koupelna, WC, spíž, předsíň, 2x pokoj 2.n.p.: 1x pokoj - 8 -

9 Stáří: Odhadem 100 roků Technický stav: Odpovídá nepravidelné údržbě, prvky krátkodobé životnosti jsou postupně obměňovány. Vnější fasáda chybí. 2.2 Stodola ve dvoře (tvoří příslušenství rekreační chalupy) Volně stojící přízemní nepodsklepený objekt postavený východně od rekreační chalupy. Má téměř čtvercový půdorys. Základy jsou kamenné, obvodové stěny jsou zděné v tl. 15 cm,vyztužené pilířky, z části je objekt otevřený. Stropy chybí, krov sedlový, krytina plechová, podlaha hliněná. Stáří: Odhadem 100 roků Technický stav: Odpovídá nepravidelné až zanedbané údržbě Studna (příslušenství rekreační chalupy) Kopaná s domácí vodárnou. Stáří: Předpoklad 100 roků Hloubka (podle informace z okolí): 25 m 2.3. Ostatní stavby Plaňkový plot s vraty a vrátky, žumpa, přípojky vody od studny, přípojka kanalizace do žumpy. 3. Popisy porovnatelných nemovitostí (podrobně viz přílohová část posudku) Nabídka č. 1 Rekreační chalupa po rekonstrukci (voda, elektřina). Nabídka č. 2 Chalupa s hospodářským stavením, lokální vytápění, elektřina a vodovod. Po rekonstrukci. Nabídka č. 3 Chalupa-bývalá zemědělská usedlost (s hospodářskou částí) ve stavu rekonstrukce. Elektřina a vodovod. Nabídka č. 4 Chalupa (dříve škola) Nabídka č. 5 Chalupa k rekonstrukci, dvě stavební parcely. Špatný stavební stav

10 4. Komparace - propočet Název: Nabídka č. 1 Lokalita: Bor - Bezděkov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,02 Zdůvodnění koeficientu K c : Celkový koef. Upravená j. cena Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, K C Kč/ks obsahuje i provizi; Velikosti objektu - menší než OM; 0, Poloha - Srovnatelná s OM; Provedení a vybavení - Oproti OM vodovod, chybí ÚT, bez příslušenství; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Menší pozemek než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 2 Lokalita: Černošín (okres Tachov) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 0,97 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 0,97 K5 Celkový stav 0,98 K6 Vliv pozemku 0,97 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,96 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, cena s provizí; Velikosti objektu - Větší než u OM; Poloha - Srovnatelná s OM; Provedení a vybavení - Vodovod, chybí ÚT, hospodářská stavba, lepší než u OM; Celkový stav - Lepší než u OM; Vliv pozemku - Větší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Lepší nemovitost než OM; Celkový koef. K C 0,69 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks

11 Název: Nabídka č. 3 Lokalita: Bor (okres Tachov) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 0,98 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,98 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících; Velikosti objektu - Mírně větší než u OM; Poloha - Shodně s OM; Provedení a vybavení - Shodně s OM; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Shodně s OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Mírně lepší než OM; Celkový koef. K C 0,86 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 4 Lokalita: Bor - Skřivín, okres Tachov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,05 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících; Velikosti objektu - Menší než u OM; Poloha - Shodně jako OM; Provedení a vybavení - Horší než OM (jen studna), bez příslušenství; Celkový stav - Horší než u OM; Vliv pozemku - Menší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Celkový koef. K C 1,08 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks

12 Název: Nabídka č. 5 Lokalita: Bor - Holostřevy Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,02 K3 Poloha 1,02 K4 Provedení a vybavení 1,03 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 0,93 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,03 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, provize; Velikosti objektu - Menší než OM; Poloha - Horší než u OM; Provedení a vybavení - Horší než u OM; Celkový stav - Horší než u OM; Vliv pozemku - Lepší než u OM, 2 stavební parcely; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Celkový koef. K C 0,90 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě přímého porovnání Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti Kč/ks Výsledná porovnávací hodnota Kč REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Současný stav Kč 0 Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč slovy: Šestsedevadesáttisíc Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze:

13 Znalecká doložka: Dolmen servis, s.r.o. je na základě rozhodnutí MS ČR ze dne , zn. 189/95-OOD zapsán podle ust. 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ust. 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku a podniků. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. V Praze dne Ing. Ladislav Kubíček, MBA, jednatel

14 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy Fotodokumentace Všeobecná mapa Mapa-umístění v obci Letecký pohled Zobrazení katastrální mapy Nabídky RK Výpis z LV počet stran A4 příloze

15 Prodej, chalupa, 112 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 112 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID: Budova: Stav objektu: Vlastnictví: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha pozemku: Kč za nemovitost Bor (okres Tachov) Cihlová Před rekonstrukcí Osobní (Převod do OV) 244 m m m 2 Popis: Objekt bývalé zemědělské usedlosti z počátku 20. stol., naposledy využitý k rekreaci, nyní ve stavu rekonstrukce na trvalé bydlení, situovaný v osadě Lhota na Tachovsku, cca 1,5 km severním směrem od sjezdu z dálnice D5 (na Bor / Planou). Jde o přízemní nepodsklepenou zděnou stavbu s částečně využitým podkrovím. V obytné části v přízemí velká obytná místnost se schodištěm do podkroví, ložnice, koupelna, kuchyně a zádveří, v podkroví dva pokoje, hala, koupelna. Interiéry jsou ve stavu nedokončené stavební úpravy (provedeny rozvody elektřiny, vody a kanalizace, vše bez koncových předmětů). V navazující hospodářské části sklad paliva a garáž, podkroví nevyužité (v tomto prostoru je nutná oprava krovu a části pozednicového zdiva). Dům je připojen na veřejný vodovod a elektřinu (s rozvodem 230/400V), odpadní vody svedeny do jímky jiného vlastníka, na zahradě skružená studna s užitkovou vodou. Zastavěná plocha cca 244 m2, z toho obytná část cca 160 m2. K domu přiléhá rovinaté nádvoří se zahradou. Celková výměra pozemků 983 m2. Venkovská lokalita s blízkými lesy a rybníky. V osadě pouze několik trvale obydlených domů a rekreační chalupy, veškerá infrastruktura v Boru, Tachově a Plané. Prodej v insolvenčním řízení, daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující, dluhy na kupujícího nepřecházejí. Zavřít Kontaktovat prodejce Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je město. Marcela Hájková Telefon: Mobil: Dotaz prodejci LICITA, a.s. Keřová 360/7, Plzeň Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

16 Prodej, chalupa, 185 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je část města. Prodej, chalupa, 185 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Umístění objektu: Typ domu: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Sklep: Topení: Plyn: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Kč za nemovitost (k jednání) včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Bor - Skviřín (okres Tachov) Smíšená Dobrý Samostatný Klidná část obce Patrový 100 m m m m 2 Ano Lokální tuhá paliva Individuální Satelit 230V Vlak, Autobus Popis: Prodej RD v klidném a čistém kraji na Tachovsku, 3 km od Boru u Tachova v obci Skviřín. Budova dříve sloužila jako škola dnes je využívaná k rekreaci, ale lze i trvalému bydlení. V přízemí : kuchyň 27 m2, pokoj 20 m2, pokoj 9 m2, chodba a schodiště do patra. V 1.patře je pokoj 55 m2, pokoj 9m2, schodiště do podkroví Podkroví: slouží jako půda - 80 m2 V přízemí je dále vstup do menšího sklepa s klenbovým stropem. V přízemí je betonová podlaha, v prvním patře prkenná podlaha a lino. Možnost vybudovat na půdě další obytný prostor. Okna jsou dřevěná, v přízemí kovové zárubně a dveře. Střecha - plechová - pozinc, nové okapy Vedle budovy je kolna, která slouží jako dílna i jako garáž - 21 m2.. U domu velmi pěkně udržovaná okrasná zahrada s letní sprchou. Vybudován vrt na vodu (21m). Lze napojit na kanalizaci. Vytápění kamny na TP. Prodej s vybavením ( skříně, komody, postele, stoly, křesla, židle, klavír, satelit. Spojení bus i vlak. V okolí lesy, 30km na hranice, výborná dostupnost směr Plzeň díky dálnici. Cena k jednání. Včetně právních služeb a provize RK. Zavřít Kontaktovat prodejce PaedDr. Dmitrišinová Eva Mobil: Dotaz prodejci PM Licht, realitní a dražební kancelář Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

17 Prodej, chalupa, 150 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 150 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Voda: Topení: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize Bor - Holostřevy (okres Tachov) Cihlová Špatný Samostatný Osobní Klidná část obce Přízemní 2 včetně 1 podzemního 90 m m m m 2 Dálkový vodovod Lokální elektrické 230V Silnice Ne Popis: Prodej chalupy k rekonstrukci se dvěma stavebníma parcelama v obci Holostřevy 8 km od Boru u Tachova a 3 km od sjezdu z dálnice. Klidné a pěkné místo. Celkem 1550 m2. U chalupy je dílna a kolna. V ceně je stavební materiál - tvárnice a cihly. S financováním pomůžeme. Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: V okolí nemovitosti najdete Bus MHD: Bor, Kosov, rozc. 550 m Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Prodej, chalupa, 150 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 150 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Balkón: Voda: Topení: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize Bor - Bezděkov (okres Tachov) Smíšená Velmi dobrý Samostatný Osobní Klidná část obce Patrový 2 75 m m m m m 2 Ano Místní zdroj, Dálkový vodovod Lokální tuhá paliva Internet 230V, 400V Autobus Částečně Popis: Nabízíme k prodeji chalupu v obci Bezděkov u Damnova. Chata prošla rekonstrukcí, podlahy, plastová okna, voda, elektřina. Podlahy tvoří dlažba a koberce. V prvním i druhém patře je topení řešeno krbem. Chalupa je téměř bez investic. Obec Bezděkov se nachází nedaleko města Bor, kde je veškerá občanská vybavenost. S financováním vám pomohou naši hypoteční specialisté. V okolí nemovitosti najdete Bus MHD: Bor, Bezděkov 80 m Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

29 Prodej, chalupa, 120 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je město. Prodej, chalupa, 120 m² Celková cena: Poznámka k ceně: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Parkovací stání: Rok rekonstrukce: Voda: Topení: Odpad: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize cena včetně provize rk a právních služeb Černošín (okres Tachov) Cihlová Dobrý Samostatný Osobní Klidná část obce Patrový m m m m m 2 4x 2005 Místní zdroj, Dálkový vodovod Lokální tuhá paliva Septik Internet 230V Silnice Ano Popis: Prodej chalupy s hospodářským stavením v obci Ostrovce, 4 km od známé rekreační lokality Svojšín. Dům na okraji obce je po částečné rekonstrukci. V přízemí domu je kuchyň a tři pokoje, na půdě je velký podkrovní pokoj a nedokončený prostor v podkroví. Možno využívat na rekreaci i na bydlení, pozemek a stodola vhodná pro hospodaření a chov zvířat. Nízké náklady na bydlení. Prodej i s vybavením. Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 656 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Votice, k.ú. Votice Adresa nemovité věci: Máchova 656, 259

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 52, pozemek st. parc.č. 57/2 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1661-136/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 7 jehož součástí je rodinný dům č.p. 36 a pozemky parc.č. 106, parc.č. 1659. Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1702-44/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 6/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Rouchovany, k.ú. Šemíkovice

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 NEMOVITÁ VĚC: Objekt individuální rekreace, v SJM stavba bez čp., postavená na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 2227, v k.ú. Stará Role, obci Karlovy Vary,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10183-1683/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9090-590/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - č.p.54

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10136-1636/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10590-60/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10590-60/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 246-73/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 246-73/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 246-73/2012 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti:

Více