ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2014 NEMOVITOST: Objekt rodinné rekreace č.e. 2 s příslušenstvím a s pozemky v kú Ošelín Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Ošelín, k.ú. Ošelín Adresa nemovitosti: Ošelín 2, OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 10, Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko Adresa objednatele: Na Zátorce 590/12, Praha 6 ZHOTOVITEL : Dolmen servis, s.r.o. Adresa zhotovitele: Anny Letenské 17, Praha 2 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení č.j. 167 EX 15009/11-79 (povinný p. Daniel Topinka spolu s p. Ilonou Topinkovou-ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ocenění práv spojených s majetkem: Ocenění závad a závazků: Kč Nejsou S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 14 stran Počet příloh: 15 Počet vyhotovení: 1 V Praze, dne Dolmen servis, s.r.o.

2 NÁLEZ Znalecký úkol 1. Stanovení obvyklé ceny všech nemovitých věcí a jejich příslušenství ve společném jmění manželů povinného a jeho manželky zapsaných na LV č. 61, okres: Tachov, obec: Ošelín, katastrální území Ošelín 2. Ocenění příslušenství nemovitých věcí uvedených ad 1.) 3. Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitými věcmi spojených. Předmět ocenění: Na listu vlastnictví č. 61 pro katastrální území Ošelín, obec Ošelín je v části A zapsán vlastník: Topinka Daniel (660923/1794). V části B je zapsána budova rodinné rekreace č.e. 2 na p.č. st. 32 a dále pozemky p.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m 2, p.č zahrada o výměře 552 m 2. V části C je zapsáno: - zástavní právo smluvní ve prospěch Hypoteční banky, a.s., IČ: zástavní práva exekutorská - byly vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí (podrobně viz přílohová část posudku). Prohlášení znalce: 1. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti nebude mít žádnou majetkovou účast, případně jiné výhody plynoucí ze skutečností, které jsou v tomto ocenění uvedeny. Zpracovatel není s objednatelem posudku propojen ani personálně ani majetkově. Všechny údaje a skutečnosti uvedené v tomto posudku jsou zpracovány na základě poskytnutých podkladů a vlastních zjištění a jsou jen vlastním názorem znalce na celou problematiku, aniž by byly jakkoliv ovlivněny třetími osobami. 2. Nezávislost znalce : Znalec je osobou nezávislou a tak i vystupuje a jedná. Odměna za vypracování posudku není závislá, ani nevychází z konečných závěrů v tomto ocenění. -111/ Předpoklady ocenění : Informace pro toto ocenění byly převzaty od objednatele posudku a současně byly použity podklady z veřejně dostupných zdrojů. Ocenění je provedeno na základě všech dostupných zjištěných skutečností, které byly poskytnuty objednatelem, a současně na zjištění, která jsem byl schopen zajistit při celkovém posouzení a z veřejně dostupných zdrojů. Zpracovatel posudku neodpovídá za případné vady poskytnutých podkladů nebo omyly ve veřejně dostupných podkladech, které byly v ocenění použity. Znalec předpokládá, že vlastnická práva i jiná práva k oceňovanému majetku jsou bezvadná a úplná. Výsledné hodnoty uvedené v tomto posudku jsou zjištěny pro účely uvedené v zadání posudku. V případě použití výsledných hodnot pro jiné než uvedené účely neodpovídá znalec za jakékoliv následky případně škody tímto použitím vzniklé

3 4. Časové omezení : Toto ocenění je vypracováno k výše uvedenému datu, všechny údaje uvedené v tomto posudku se vztahují k období ocenění. Z případné změny podmínek, které se vyskytnou po datu zpracování posudku, a za případné změny tržních podmínek nelze převzít odpovědnost. Přehled podkladů - Usnesení č.j. 167 EX 15009/11-79 Soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne o ustanovení Dolmen servis, s.r.o. znalcem - kopie výpisu z katastru nemovitostí - LV č. 61pro katastrální území Ošelín - zobrazení katastrální mapy (internet) - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění - vlastní databáze zpracovatele ocenění - nabídky realitních kanceláří (podrobně viz přílohová část posudku) - informace o stáří stavby a o způsobu současného využití nemovitých věcí získané od objednatele posudku - fotodokumentace - prohlídka stavby č.e. 2 a pozemku p.č. st. 32 provedená pouze zvenčí (povinný neumožnil prohlídku; obsílka s výzvou byla odesílateli vrácena nebyla). Prohlídka pozemku p.č. 47 provedena nebyla (za oplocením). Popis vnitřního vybavení stavby se opírá o informace získané znalcem v okolí. Informace nejsou bez prohlídky stavby ověřitelné. Místopis Předmětem ocenění jsou tyto nemovité věci zapsané na LV č. 61: a) Pozemky v jednotném funkčním celku, t.j. p.č. st zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 500 m 2 a p.č zahrada s výměrou 552 m 2. b) Součástí pozemku p.č. st. 32 je stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 2 a dále stodola nezapsaná v KN. c) Příslušenství stavby č.e. 2 zjištěné při venkovním ohledání: Stodola (viz ad b), oplocení, studna, žumpa, přípojka vody od studny, přípojka kanalizace k žumpě. Nemovitosti leží v souvisle zastavěném území obce Ošelín v okrese Tachov. Obec Ošelín je malá obec ležící severně od dálnice D5 spojující Plzeň s hranicí ČR a SRN. Příjezd je po silnici 3. třídy od dálničního sjezdu na 128. km (odbočka na Mariánské Lázně). Obec má k datu ocenění asi 150 obyvatel; v jejím středu je zámek. Zámek je nízká patrová barokní budova obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou a s průjezdem, velice volně vázanou na jižně umístěný hospodářský dvůr. Jak nasvědčují valené klenby v suterénu, stojí na místě bývalé tvrze. Sklepy jsou převážně zděné cihlami, mají stropy ploché i klenuté, ale část s valenými klenbami s výsečemi je nejspíš nejstarší částí objektu

4 Nemá již žádný slohový interiér, protože např. v roce 1925 do něj byla umístěna pošta a menšinová škola, za vlastnictví Státního statku zde byly byty, po roce 1989 byl využíván obcí, potom se do něj opět vrátila pošta i škola, ale pak sloužil i jako hospoda. Dnes je opuštěný a nevyužívaný. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: úzké centrum - historická část Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis I - Všeobecně Jedná se o soubor nemovitých věcí užívaných v rámci jednotného funkčního celku: Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 postavený přibližně před 100 lety na p.č. st. 32 se stodolou, která je rovněž součástí tohoto pozemku. Směrem k severu na p.č. st. 32 navazuje pozemek p.č zahrada. Z jižní a severní strany je areál s celkovou výměrou 1052 m 2 oplocený. V okolí převládá zástavba původních rodinných domů. Areál je přístupný z veřejné nezpevněné komunikace z jižní strany. V místě je možnost připojení na elektrický proud, veřejný vodovod, kanalizace ani plynovod nejsou k dispozici. Voda je čerpána z vlastní studny, kanalizace je svedena do žumpy. Účel využití: K rodinné rekreaci, alternativně i k trvalému bydlení. Příslušenství: Stodola na p.č. st. 32, kopaná studna hluboká 25 m s elektrickým čerpadlem, oplocení, přípojky vody, kanalizace, žumpa, oplocení. Další příslušenství nezjištěno. Pozemky: Dvě navzájem sousedící parcely tvořící jednotný funkční celek. Povrch pozemků má mírný sklon k jižní straně, jsou přístupné z jižní strany. Trvalé porosty na p.č. 47 jsou bez užitné hodnoty. Inženýrské sítě: Elektřina. Celková výměra: m 2. II -Popis širších vztahů: II 1. Vlastnické a právní vztahy: 1.1. Nemovité věci jsou ve výlučném vlastnictví fyzické osoby

5 1.2. Na nemovitostech váznou omezení vlastnických práv: - exekuční titul, - zástavní práva exekutorská - zástavní právo smluvní Hodnocení z hlediska ocenění: Právní vztahy působí na tržní hodnotu majetku negativně, jeho zpeněžitelnost na běžném realitním trhu je velmi problematická. Protože je vydán exekuční příkaz k prodeji, je třeba počítat s nižší kupní cenou, i když výše uvedené exekutorské zástavní právo zanikne spolu s přechodem vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu (odhad obvyklé ceny majetku) se k těmto okolnostem nepřihlíží. II 2. Územní vztahy 2.1. Poloha z hlediska účelu využití Nemovitosti leží u průjezdné komunikace v centrální části malé obce. Poloha je vyhovující Dopravní relace Spojení s okresním městem je dobré vyhovující (automobil, autobus). Parkování: Pouze na vlastním pozemku, jinak velmi problematické Infrastruktura služeb Infrastruktura služeb v obci je pro trvalé bydlení nedostatečná, pro rekreační využití je hodnocena jako vyhovující Přírodní a kulturní zajímavosti ovlivňující hodnotu majetku Nejsou. Hodnocení z hlediska ocenění: Poloha je pro rekreační využití hodnocena jako vyhovující. II 3. Technické vztahy 3.1. Pozemek - konfigurace terénu Povrch pozemku má mírný sklon k jihu, má vhodný půdorysný tvar. Výměra je pro daný účel využití standardní Inženýrské sítě V místě je připojení pouze na elektrický proud. Voda je čerpána z vlastní studny, odkanalizování do vybírací žumpy, plynovodní řad v obci není Přístup k nemovitosti Po nedokonale zpevněné komunikaci (šotolina) z jižní strany, bezproblémový Technické opotřebení staveb Obvodový plášť stavby č.e. 2 odpovídá zcela zanedbané údržbě; stodola je rovněž v neudržovaném stavu. Podle informací získaných v okolí proběhla v poslední dekádě částečná rekosntrukce vnitřních konstrukcí a vybavení stavby (NEOVĚŘENO)

6 3.5. Příslušenství Stodola, studna, žumpa, přípojky, oplocení. Příslušenství se samostatně neoceňuje, je zahrnuto v ocenění areálu. Hodnocení z hlediska ocenění: Technická vybavenost místa je na nevyhovující úrovni, stavebně technický stav staveb odpovídá (podle výsledků vnější obhlídky) zanedbané údržbě, interiér údajně v lepším stavu. II 4. Obchodní a ekonomické vztahy 4.1. Trh s nemovitostmi Nabídka je v tomto segmentu trhu a v dané lokalitě vyšší než poptávka Výnosový potenciál Nehodnotí se, nejedná se o majetek určený ke generování výnosů z pronájmu Nejvyšší a nejlepší využití Pro rekreaci. K datu ocenění je nemovitost co do účelu užívána nejlepším možným způsobem Využitelnost majetku - možnost rozšíření Další možnosti rozšíření existují (větší výměra areálu) Morální opotřebení staveb Poměrně na vysoké úrovni. Hodnocení z hlediska ocenění: Zpeněžitelnost majetku (všeobecně) je z hlediska situace na trhu problematická. Negativně na prodejnost působí i prodej v rámci exekučního řízení. IV - Přístupy k ocenění IV 1. K obvyklé ceně 1) Vliv exekučního řízení na zpeněžitelnost majetku se v rámci tohoto posudku neposuzuje (podle znaleckého úkolu je třeba stanovit cenu obvyklou. Tyto vlivy jsou z definice OC vyloučeny). Podle ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku v platném znění je možno obvyklou cenu stanovit pouze porovnáním. citace: 2 Způsoby oceňování majetku a služeb (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.(konec citace). 2) Zástavní právo smluvní Podrobně je popsáno v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňuje

7 3) Zástavní práva exekutorská Podrobně jsou popsána v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Silné stránky Nejsou. Slabé stránky Neatraktivní poloha pro rekreaci, špatný stavební stav staveb (zjištěný se při vnější prohlídce). RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: Nemovitost je řádně zapsána v katastru Nemovitost není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovitosti přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou Nemovitost není situována v záplavovém Nemovitost situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Nejsou: Ostatní rizika: Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem Stavby dlouhou dobu neužívané Komentář: I po vnějším ohledání stavby chalupy č.e. 2 docházíme k závěru, že stavebně technický stav vnitřního vybavení a konstrukčních prvků krátkodobé životnosti odpovídá dlouhodobému nevyužívání nemovitosti a zanedbané údržbě

8 OCENĚNÍ Výpočet porovnávací hodnoty Oceňovaná nemovitost viz LV č. 61 kú Ošelín Popis oceňované nemovitosti 1. Zvolený přístup k ocenění Pro ocenění byla zvolena metoda přímého porovnání s obdobným majetkem (jediný možný způsob pro odhad obvyklé ceny ). Základním principem je porovnání oceňovaného majetku s obdobnými nemovitostmi prodávanými či nabízenými v obdobné lokalitě a ve stejném čase (max. 6 měsíců před dobou ocenění, v naprosté většině případů však v kratším období). Vzhledem k potížím při získávání relevantních údajů o skutečně realizovaných obchodech jsou v rámci tohoto přístupu využity informace poskytované realitními kancelářemi buď přímo, nebo formou internetu. Porovnávané vzorky jsou objektivizovány (viz koeficient redukce pramene ceny ). Náplň dalších komparačních koeficientů je uvedena přímo v textu. Podrobně jsou porovnávané vzorky (vybrané z okruhu 5 km od Ošelína) popsány v přílohové části posudku. Aby bylo porovnání objektivní, je třeba pracovat se shodnými jednotkami; v tomto případě je porovnávanou jednotkou soubor nemovitých věcí (tedy všechny nemovité věci v areálu). 2. Detailní popis oceňovaných nemovitých věcí Podrobný popis areálu je uveden v oddílu Celkový popis. Níže uvádíme podrobný popis jednotlivých staveb: 2.1. Objekt pro rodinnou rekreaci č.e. 2 Volně stojící rekreační chalupa založená v mírném svahu se sklonem k jižní straně. Objekt je podsklepený, přízemní s částečně využitým podkrovím. Základy jsou kamenné bez izolací proti vodě, zdivo cihelné masivní, stropy patrně polospalné trámové, nad sklepem klenuté do traverz, v podkroví sádrokartonové. Krov je sedlový, krytina střechy z pálených hladkých tašek, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky patrně vápenné štukové, fasádní chybí (opadané). Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení (podle informací získaných v okolí): - podlahy: keramická dlažba, plovoucí - dveře: hladké i náplňové - vytápění: ústřední na tuhá paliva - rozvod vody: studené i teplé, ohřev boilerem - odkanalizování: do vlastní žumpy - vnitřní obklady: běžné keramické v koupelně a na WC - elektroinstalace: 220/380 V, bleskosvod chybí Vnitřní dispozice: Podle informací získaných v okolí: 1.p.p.: Sklep 1.n.p.: Kuchyň, koupelna, WC, spíž, předsíň, 2x pokoj 2.n.p.: 1x pokoj - 8 -

9 Stáří: Odhadem 100 roků Technický stav: Odpovídá nepravidelné údržbě, prvky krátkodobé životnosti jsou postupně obměňovány. Vnější fasáda chybí. 2.2 Stodola ve dvoře (tvoří příslušenství rekreační chalupy) Volně stojící přízemní nepodsklepený objekt postavený východně od rekreační chalupy. Má téměř čtvercový půdorys. Základy jsou kamenné, obvodové stěny jsou zděné v tl. 15 cm,vyztužené pilířky, z části je objekt otevřený. Stropy chybí, krov sedlový, krytina plechová, podlaha hliněná. Stáří: Odhadem 100 roků Technický stav: Odpovídá nepravidelné až zanedbané údržbě Studna (příslušenství rekreační chalupy) Kopaná s domácí vodárnou. Stáří: Předpoklad 100 roků Hloubka (podle informace z okolí): 25 m 2.3. Ostatní stavby Plaňkový plot s vraty a vrátky, žumpa, přípojky vody od studny, přípojka kanalizace do žumpy. 3. Popisy porovnatelných nemovitostí (podrobně viz přílohová část posudku) Nabídka č. 1 Rekreační chalupa po rekonstrukci (voda, elektřina). Nabídka č. 2 Chalupa s hospodářským stavením, lokální vytápění, elektřina a vodovod. Po rekonstrukci. Nabídka č. 3 Chalupa-bývalá zemědělská usedlost (s hospodářskou částí) ve stavu rekonstrukce. Elektřina a vodovod. Nabídka č. 4 Chalupa (dříve škola) Nabídka č. 5 Chalupa k rekonstrukci, dvě stavební parcely. Špatný stavební stav

10 4. Komparace - propočet Název: Nabídka č. 1 Lokalita: Bor - Bezděkov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,02 Zdůvodnění koeficientu K c : Celkový koef. Upravená j. cena Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, K C Kč/ks obsahuje i provizi; Velikosti objektu - menší než OM; 0, Poloha - Srovnatelná s OM; Provedení a vybavení - Oproti OM vodovod, chybí ÚT, bez příslušenství; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Menší pozemek než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 2 Lokalita: Černošín (okres Tachov) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 0,97 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 0,97 K5 Celkový stav 0,98 K6 Vliv pozemku 0,97 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,96 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, cena s provizí; Velikosti objektu - Větší než u OM; Poloha - Srovnatelná s OM; Provedení a vybavení - Vodovod, chybí ÚT, hospodářská stavba, lepší než u OM; Celkový stav - Lepší než u OM; Vliv pozemku - Větší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Lepší nemovitost než OM; Celkový koef. K C 0,69 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks

11 Název: Nabídka č. 3 Lokalita: Bor (okres Tachov) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 0,98 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,98 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících; Velikosti objektu - Mírně větší než u OM; Poloha - Shodně s OM; Provedení a vybavení - Shodně s OM; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Shodně s OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Mírně lepší než OM; Celkový koef. K C 0,86 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 4 Lokalita: Bor - Skřivín, okres Tachov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,05 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 1,03 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,05 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících; Velikosti objektu - Menší než u OM; Poloha - Shodně jako OM; Provedení a vybavení - Horší než OM (jen studna), bez příslušenství; Celkový stav - Horší než u OM; Vliv pozemku - Menší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Celkový koef. K C 1,08 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks

12 Název: Nabídka č. 5 Lokalita: Bor - Holostřevy Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,02 K3 Poloha 1,02 K4 Provedení a vybavení 1,03 K5 Celkový stav 1,03 K6 Vliv pozemku 0,93 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,03 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Obchodní politika nabízejících, provize; Velikosti objektu - Menší než OM; Poloha - Horší než u OM; Provedení a vybavení - Horší než u OM; Celkový stav - Horší než u OM; Vliv pozemku - Lepší než u OM, 2 stavební parcely; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší než OM; Celkový koef. K C 0,90 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě přímého porovnání Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Kč/ks Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti Kč/ks Výsledná porovnávací hodnota Kč REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Současný stav Kč 0 Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč slovy: Šestsedevadesáttisíc Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze:

13 Znalecká doložka: Dolmen servis, s.r.o. je na základě rozhodnutí MS ČR ze dne , zn. 189/95-OOD zapsán podle ust. 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ust. 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku a podniků. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. V Praze dne Ing. Ladislav Kubíček, MBA, jednatel

14 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy Fotodokumentace Všeobecná mapa Mapa-umístění v obci Letecký pohled Zobrazení katastrální mapy Nabídky RK Výpis z LV počet stran A4 příloze

15 Prodej, chalupa, 112 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 112 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID: Budova: Stav objektu: Vlastnictví: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha pozemku: Kč za nemovitost Bor (okres Tachov) Cihlová Před rekonstrukcí Osobní (Převod do OV) 244 m m m 2 Popis: Objekt bývalé zemědělské usedlosti z počátku 20. stol., naposledy využitý k rekreaci, nyní ve stavu rekonstrukce na trvalé bydlení, situovaný v osadě Lhota na Tachovsku, cca 1,5 km severním směrem od sjezdu z dálnice D5 (na Bor / Planou). Jde o přízemní nepodsklepenou zděnou stavbu s částečně využitým podkrovím. V obytné části v přízemí velká obytná místnost se schodištěm do podkroví, ložnice, koupelna, kuchyně a zádveří, v podkroví dva pokoje, hala, koupelna. Interiéry jsou ve stavu nedokončené stavební úpravy (provedeny rozvody elektřiny, vody a kanalizace, vše bez koncových předmětů). V navazující hospodářské části sklad paliva a garáž, podkroví nevyužité (v tomto prostoru je nutná oprava krovu a části pozednicového zdiva). Dům je připojen na veřejný vodovod a elektřinu (s rozvodem 230/400V), odpadní vody svedeny do jímky jiného vlastníka, na zahradě skružená studna s užitkovou vodou. Zastavěná plocha cca 244 m2, z toho obytná část cca 160 m2. K domu přiléhá rovinaté nádvoří se zahradou. Celková výměra pozemků 983 m2. Venkovská lokalita s blízkými lesy a rybníky. V osadě pouze několik trvale obydlených domů a rekreační chalupy, veškerá infrastruktura v Boru, Tachově a Plané. Prodej v insolvenčním řízení, daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující, dluhy na kupujícího nepřecházejí. Zavřít Kontaktovat prodejce Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je město. Marcela Hájková Telefon: Mobil: Dotaz prodejci LICITA, a.s. Keřová 360/7, Plzeň Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

16 Prodej, chalupa, 185 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je část města. Prodej, chalupa, 185 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Umístění objektu: Typ domu: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Sklep: Topení: Plyn: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Kč za nemovitost (k jednání) včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Bor - Skviřín (okres Tachov) Smíšená Dobrý Samostatný Klidná část obce Patrový 100 m m m m 2 Ano Lokální tuhá paliva Individuální Satelit 230V Vlak, Autobus Popis: Prodej RD v klidném a čistém kraji na Tachovsku, 3 km od Boru u Tachova v obci Skviřín. Budova dříve sloužila jako škola dnes je využívaná k rekreaci, ale lze i trvalému bydlení. V přízemí : kuchyň 27 m2, pokoj 20 m2, pokoj 9 m2, chodba a schodiště do patra. V 1.patře je pokoj 55 m2, pokoj 9m2, schodiště do podkroví Podkroví: slouží jako půda - 80 m2 V přízemí je dále vstup do menšího sklepa s klenbovým stropem. V přízemí je betonová podlaha, v prvním patře prkenná podlaha a lino. Možnost vybudovat na půdě další obytný prostor. Okna jsou dřevěná, v přízemí kovové zárubně a dveře. Střecha - plechová - pozinc, nové okapy Vedle budovy je kolna, která slouží jako dílna i jako garáž - 21 m2.. U domu velmi pěkně udržovaná okrasná zahrada s letní sprchou. Vybudován vrt na vodu (21m). Lze napojit na kanalizaci. Vytápění kamny na TP. Prodej s vybavením ( skříně, komody, postele, stoly, křesla, židle, klavír, satelit. Spojení bus i vlak. V okolí lesy, 30km na hranice, výborná dostupnost směr Plzeň díky dálnici. Cena k jednání. Včetně právních služeb a provize RK. Zavřít Kontaktovat prodejce PaedDr. Dmitrišinová Eva Mobil: Dotaz prodejci PM Licht, realitní a dražební kancelář Denisovo nábřeží 2568/6, Plzeň Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

17 Prodej, chalupa, 150 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 150 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Voda: Topení: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize Bor - Holostřevy (okres Tachov) Cihlová Špatný Samostatný Osobní Klidná část obce Přízemní 2 včetně 1 podzemního 90 m m m m 2 Dálkový vodovod Lokální elektrické 230V Silnice Ne Popis: Prodej chalupy k rekonstrukci se dvěma stavebníma parcelama v obci Holostřevy 8 km od Boru u Tachova a 3 km od sjezdu z dálnice. Klidné a pěkné místo. Celkem 1550 m2. U chalupy je dílna a kolna. V ceně je stavební materiál - tvárnice a cihly. S financováním pomůžeme. Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: V okolí nemovitosti najdete Bus MHD: Bor, Kosov, rozc. 550 m Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Prodej, chalupa, 150 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Prodej, chalupa, 150 m² Celková cena: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Balkón: Voda: Topení: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize Bor - Bezděkov (okres Tachov) Smíšená Velmi dobrý Samostatný Osobní Klidná část obce Patrový 2 75 m m m m m 2 Ano Místní zdroj, Dálkový vodovod Lokální tuhá paliva Internet 230V, 400V Autobus Částečně Popis: Nabízíme k prodeji chalupu v obci Bezděkov u Damnova. Chata prošla rekonstrukcí, podlahy, plastová okna, voda, elektřina. Podlahy tvoří dlažba a koberce. V prvním i druhém patře je topení řešeno krbem. Chalupa je téměř bez investic. Obec Bezděkov se nachází nedaleko města Bor, kde je veškerá občanská vybavenost. S financováním vám pomohou naši hypoteční specialisté. V okolí nemovitosti najdete Bus MHD: Bor, Bezděkov 80 m Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

29 Prodej, chalupa, 120 m² Sreality.cz Stránka č. 1 z Nejnavštěvovanější realitní server, máme aktuálních nabídek Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je město. Prodej, chalupa, 120 m² Celková cena: Poznámka k ceně: Adresa: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Stav objektu: Poloha domu: Vlastnictví: Umístění objektu: Typ domu: Podlaží počet: Plocha zastavěná: Plocha užitná: Plocha podlahová: Plocha pozemku: Plocha zahrady: Parkovací stání: Rok rekonstrukce: Voda: Topení: Odpad: Telekomunikace: Elektřina: Doprava: Zařízeno: Kč za nemovitost včetně provize cena včetně provize rk a právních služeb Černošín (okres Tachov) Cihlová Dobrý Samostatný Osobní Klidná část obce Patrový m m m m m 2 4x 2005 Místní zdroj, Dálkový vodovod Lokální tuhá paliva Septik Internet 230V Silnice Ano Popis: Prodej chalupy s hospodářským stavením v obci Ostrovce, 4 km od známé rekreační lokality Svojšín. Dům na okraji obce je po částečné rekonstrukci. V přízemí domu je kuchyň a tři pokoje, na půdě je velký podkrovní pokoj a nedokončený prostor v podkroví. Možno využívat na rekreaci i na bydlení, pozemek a stodola vhodná pro hospodaření a chov zvířat. Nízké náklady na bydlení. Prodej i s vybavením. Kontaktovat prodejce Zákaznická linka Telefon: Mobil: Dotaz prodejci M & M reality holding, a.s. Krakovská 1675/2, Praha Copyright Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV 234 RODINNÝ DŮM VČETNĚ POZEMKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ A PODÍLU ½ NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV 657 PRO K

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV 234 RODINNÝ DŮM VČETNĚ POZEMKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ A PODÍLU ½ NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV 657 PRO K Č. j.: 167 EX 1068 / 13-35 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ ZAPSANÝCH NA LV 234 RODINNÝ DŮM VČETNĚ POZEMKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ A PODÍLU ½ NA NEMOVITOSTECH ZAPSANÝCH NA LV 657 PRO K. Ú. MOŠNOV číslo 6116-90 /

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ PODÍLU ½ RODINNÉHO DOMU ZAPSANÉHO NA LV 2684 PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOLNÍ LUTYNĚ VČETNĚ POZEMKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ PODÍLU ½ RODINNÉHO DOMU ZAPSANÉHO NA LV 2684 PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOLNÍ LUTYNĚ VČETNĚ POZEMKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ Č.j.:167 EX 16856/12-19 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ PODÍLU ½ RODINNÉHO DOMU ZAPSANÉHO NA LV 2684 PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOLNÍ LUTYNĚ VČETNĚ POZEMKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ číslo 6053 009 / 2014 NEMOVITOST:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2194-13 - 2014 NEMOVITOST: Garáž na parcele č.2864/515 v k.ú. Hodonín Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Hodonín, k.ú. Hodonín Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0489-178/2013 NEMOVITOST: Podíl ½ z celku garáže na pozemku parc.č. 1823/3 včetně pozemku Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 81 se všemi součástmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ RODINÉHO DOMU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPSANÉHO NA LV 361 PRO KÚ A V OBCI BERNARTICE NAD ODROU číslo 6112-86 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ RODINÉHO DOMU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPSANÉHO NA LV 361 PRO KÚ A V OBCI BERNARTICE NAD ODROU číslo 6112-86 / 2014 Č. j.:ex 105002/13 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ RODINÉHO DOMU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPSANÉHO NA LV 361 PRO KÚ A V OBCI BERNARTICE NAD ODROU číslo 6112-86 / 2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo /2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo /2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6319-294/2014 NEMOVITÁ VĚC: Nemovité věci zapsané na LV č. 248 v kú Polepy, Rodinný dům č.p. 209 a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Polepy, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6089-063/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6089-063/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6089-063/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Křimice č.p. 255 s příslušenstvím a s pozemky Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k.ú. Křimice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

OCENĚNÍ. číslo 6289-264 / 2014

OCENĚNÍ. číslo 6289-264 / 2014 Č. j. 167 EX 29254/12 OCENĚNÍ číslo 6289-264 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Zemědělské pozemky, Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Jirkov, k.ú. Jirkov Adresa nemovité věci: Jirkov, 431 11 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6914-229/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 556 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Vítkov, k.ú. Vítkov Adresa nemovité věci: Stará 556, 749

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2021-32/13 NEMOVITOSTI: Pozemky parc.č. 1236/7, parc.č. 2347/6, oba k.ú. Horšovský Týn, obec Horšovský Týn, okres Domažlice, kraj Plzeňský Vlastník pozemků: Česká republika, právo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6631-336/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační chata če. 540 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec Brno, k.ú. Bystrc Adresa nemovité věci: Kozí Horka

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3186 (dodatek znaleckého posudku č. 3151)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3186 (dodatek znaleckého posudku č. 3151) Ing. Luděk Novák Znalecký posudek č. 3186 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3186 (dodatek znaleckého posudku č. 3151) NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastníci stavby: Vlastníci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 NEMOVITÁ VĚC: Garáž bez čp/če, pozemek parc.č. 509 ( zastavěná plocha a nádvoří ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Příbram, obec Tochovice, k.ú. Tochovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6703-18/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 1574 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín Adresa nemovité věci: Horská 1574, 755 01 Vsetín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3171 NEMOVITOST: Ostatní - rozšířenébudova č.p. 32 a 33 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Teplá, k.ú. Služetín u Poutnova Adresa nemovitosti: Služetín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č 1 Znalecký posudek č. 01 2016 O obvyklé ceně nemovitostí ve výši ½ vlastnického podílu povinného a ½ oprávněné : - pozemku - č.parc. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku - č.parc. 903/2, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5841-491/2013 NEMOVITOST: Rekreační chata Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Holčovice, k.ú. Spálené Adresa nemovitosti: Spálené 37, 793

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6863-178/2016 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek pč. 142/43 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Mariánské Hory Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6320-295/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6320-295/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6320-295/2014 NEMOVITÁ VĚC: Nemovité věci zapsané na LV č. 46 a na LV č. 209 v kú Severní, obec Lobendava, Pozemek p.č. st. 142, jehož součástí je stavba Severní, č.p. 50- rodinný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6938-253/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 43 Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Spálené Poříčí, k.ú. Číčov Adresa nemovité věci: Číčov 43, 335

Více

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3900/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3900/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 24 na pozemku parc.č. 112 a pozemky parc.č. 111 a 112 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.8.2013 zapsány v katastru

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5625-275/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5625-275/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5625-275/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Petřkovice u Ostravy Adresa nemovitosti: Šilheřovická 638/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0594-030/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Miletice č.p. 36 včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6879-194/2016 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Pozemky Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Hrabůvka Dr. Martínka, 702

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0784-220/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1002/13 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Ostrov,

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 06 2017 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 388 - součástí je stavba č.p. 255, rodinný dům - pozemku č.parc. 389 zahrada zapsané na LV č. 1466

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0232-08/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0232-08/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0232-08/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1055/6 v Plzni, část Bolevec, Komenského 1055/33 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k.ú.

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1104/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1104/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1104/45/16 O ceně podílu ve výši 1/2 objektu rodinného domu č.p. 1784 vč. příslušenství a pozemků č. 1996/20, č. 1996/22, který se nachází na ulici Kolejní v katastrálním území Hlučín

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3791/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 173 na pozemku parc.č. st. 308 a pozemky parc.č. st. 308, 637/1 a 637/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 5.2.2013

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1464-14-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky č. 888/31 a 888/32, v katastrálním území Valkeřice, obec Valkeřice, okres Děčín, pozemky dle L.V. č. 198 Katastrální

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6047-182/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 183/13 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6445-150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 16 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec Brno, k.ú. Kohoutovice Adresa nemovité věci: Žebětinská

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0910-088/2015 NEMOVITÁ VĚC: Řadová garáž na pozemku jiného vlastníka Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Hradec Králové, k.ú. Slezské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 730/200/2011. Usnesení č. j. 132 EX 22915/09-18/Ku

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 730/200/2011. Usnesení č. j. 132 EX 22915/09-18/Ku ZNALECKÝ POSUDEK č. 730/200/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 77 na pozemku č. parc. St. 162 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 162, č. parc. 900, k.ú. Nové Ouholice, obec Nová Ves, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3885/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3885/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3885/12 O ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na nemovitostech zapsaných na LV č. 4 pro katastrální území a obec Blíževedly, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Bílá Třemešná, k.ú. Bílá Třemešná Adresa nemovitosti: Bílá Třemešná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ODHAD č.2486/126/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti

ODHAD č.2486/126/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti ODHAD č.2486/126/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: Soubor bytů Stávající Číslo jednotky: 305/2, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 305/11, 305/15, 305/16, 305/18, 305/19, 305/20, 305/23,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 NEMOVITOST: bytová jednotka, bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinohrady Adresa nemovitosti: Švédská 1145/7,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5360 NEMOVITOST: Rodinný dům, podíl ve výši 1/2 rd č.p. 113 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Zlín, obec Lipová, k.ú. Lipová u Slavičína Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 312/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Sázava, k.ú. Sázava Adresa nemovité věci: Jiráskova 312, 285 06

Více

Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitostí porovnávací metodou Příloha č. 1 - Výpočet hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitosti domu č.e. 9 porovnávací metodou Porovnání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5953-88/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách Adresa nemovitosti: Polská

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6472-011/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/4 na zemědělských pozemcích p.č. 3257/8, 3257/67, 5805/13 a 5806/3 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Hustopeče,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2477/97/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2477/97/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2477/97/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, č. 198/1 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú. Trutnov Adresa nemovité věci: Blanická

Více

Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitostí porovnávací metodou Příloha č. 1 - Výpočet hodnoty nemovitosti porovnávací metodou Příloha č. 1 Výpočet hodnoty nemovitosti domu č.e. 9 porovnávací metodou Porovnání

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

Kč až Kč

Kč až Kč Znalecký posudek č. 4285-77/2015 obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 59 součást pozemku p.č. st. 57 Pozemky parc. č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6595-300/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 226 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Darkovice, k.ú. Darkovice Adresa nemovité věci: K Štípkám

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5279 NEMOVITOST: Rodinný dům, podíl 1/2 rd č.p. 75 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Luže, k.ú. Radim Adresa nemovitosti: Radim

Více

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3788/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 16 na pozemku parc.č. st. 27, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 162 a pozemky parc.č. st. 27, st. 162, 28/1, 75/1, PK 1201/2, PK

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2519/139/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2519/139/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2519/139/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, poz.parc.č. 1742/3 a poz.parc.č. 1742/5 v k.ú. Babí Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú.

Více