INOVACE PŘEDMĚTU INOVACE V PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTU INOVACE V PODNIKU"

Transkript

1 INOVACE PŘEDMĚTU INOVACE V PODNIKU Doc. Ing. František Bartes, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně V uplynulém období výzkum výuky a zařazení předmětu Inovace v podniku se zaměřoval na výuku stejných či obsahově podobných předmětů v západních zemích, kde má tento či podobný předmět ve svém studijním plánu zařazeno celkem 11 vzdělávacích institucí (z těch, které byly zkoumány). Zároveň byl výzkum doplněn o 7 nejvýznamnějších vysokých škol v České republice, kde je obdobný předmět vyučován. Tento průzkum byl doplněn i o EU v Bratislavě, kde je výuka tohoto předmětu také zabezpečována. Z analýzy získaných dat vyplynulo, že v západních zemích je tento předmět označován názvem Řízení inovací či Řízení technologie a inovací, případně Marketing a inovace. Mezi zástupci podobných či shodných předmětů vyučovaných na českých univerzitách, existuje velký významný a terminologický nesoulad, nicméně nejčastějším označením je název Řízení inovací či Management inovací. Z porovnání zařazení tohoto předmětu ve studijních programech jednotlivých univerzit vyplynulo, že prakticky všechny (kromě zlínské univerzity a pardubické ta ale má tento předmět i v mag.stud.) mají tento předmět zařazen v magisterském stupni vysokoškolského studia. V zahraničí je tento předmět zařazen buď v bakalářském stupni, většinou ale ve studiu MBA. Rozsah výuky předmětu Řízení inovací na zkoumaných univerzitách je přibližně shodný s rozsahem výuky na fakultě podnikatelské. Rovněž přiřazení počtu kreditů za jeho úspěšné absolvování je ve stejné relaci. Z analýzy osnov podobných předmětů vyučovaných na západních univerzitách vyplývá jejich silné propojení na moderní technologie, transfer technologií a roli státní politiky vědy a výzkumu, včetně její podpory. Provedená analýza osnov těchto předmětů vyučovaných na českých univerzitách potvrdila, že u většiny českých univerzit je tento předmět koncipován podle inovační teorie prof. Valenty, která tvoří základní a podstatnou část výuky tohoto předmětu. Dle jednotlivých univerzit je pak tato teorie doplňována praktickou částí, a to buď o transfer technologií do podnikové praxe, či problematiku licencí. Přístupy, které vychází z podnikatelského pojetí inovací podle P.Druckera se kromě naší fakulty, zabývá pouze Západočeská univerzita. Směry a návrhy na zlepšení současné výuky předmětu Inovace v podniku 1. Bude pokračováno v nastavené koncepci tohoto předmětu založené na přístupu k problematice inovací dle P. Druckera, který nejlépe naplňuje požadavky profilu absolventa fakulty podnikatelské v problematice řízení přípravy a realizace inovací v obchodních společnostech. 2. Zaměření na možnosti propojení firem na moderní technologie (transfer technologií). 3. Předmět Inovace v podniku bude dále aktualizován o nové teoretické i praktické poznatky získané z universit v České republice i v zahraničí. 4. Hlavním směrem zlepšování výuky ve cvičení předmětu Inovace v podniku, bude zvýšení důrazu na řešení odborných případových studií. 5. Zavedení e-learningu.

2 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí Kolejní 4, , Brno, Česká republika Tel.: , Příspěvek se zaměřuje na inovaci v předmětu Rozbor výkonnosti firmy a to zejména na kapitolu, obsahující výklad základů benchmarkingu bez něhož není efektivní měření podniku možné. V podmínkách globální konkurence je účinný benchmarking podmínkou přežití. Je to účinný nástroj získávání nových poznatků nutných pro efektivní řízení rozvoje s cílem získání a udržení konkurenceschopnosti. Existují dva rozdílné přístupy k benchmarkingu: výkonový benchmarking a procesní benchmarking. Výkonový benchmarking se soustředí na relativní výkonnost pomocí vybraného souboru měřítek (často mezi konkurenty). Hodnotí se převážně technické parametry včetně parametrů kvality a parametry produktivity (výrobní náklady, cena). Tento typ benchmarkingu je prováděn většinou externími poradenskými organizacemi a výsledky jsou poskytovány za úplatu zájemcům z příslušné oblasti. Procesní benchmarking měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto procesů. Procesní benchmarking hledá nejlepší praktiky (Best Practices) v provádění jednotlivých procesů. Odpovídá tedy na otázku jak organizace dosahuje vynikající výkonnosti. Procesní benchmarking vyžaduje vytipování vhodných partnerů, navázání spolupráce po vzájemné dohodě a realizaci návštěv partnerů s řádnou přípravou. Z uvedených přístupů se zaměřujeme ve výuce zejména na procesní benchmarking, který je východiskem efektivního zvyšování výkonnosti interních procesů podniku jako základního předpokladu konkurenceschopnosti. Je nutno si uvědomit, že benchmarking lze využívat jako komplexní metodu z hlediska mnoha různých specifických aspektů srovnávání. Benchmarking v zásadě usiluje o co nejrychlejší reakce na změny u konkurence. ale i o operativní zavádění změn na trh. Naším cílem v předmětu Rozbor výkonnosti firmy je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Současné podnikatelské prostředí je charakterizováno především svojí dynamičností, která nutí podniky k neustálé reakci na měnící se podmínky. Proto i inovace tohoto předmětu reaguje na nové vědecké přístupy v této oblasti.

3 E-LEARNING A PODPORA JAZYKOVÉ VZDĚLANOSTI Ing. Zdeněk Brož, VUT Brno, Fakulta podnikatelská Příspěvek se zabývá problematikou e-learningu a podpory jazykové vzdělanosti. Otázka jazykové vzdělanosti je zvláště v EU, kterou rozděluje více než dvě desítky jazyků, velmi aktuální. Pro zvýšení konkurenceschopnosti EU na globálním trhu je nutné překonat jazykové bariéry. Velký počet jazyků znesnadňuje komunikaci mezi členskými státy EU. Pro efektivnější komunikaci je nutné investovat do jazykové vzdělanosti obyvatel členských států. Zefektivnění investic do vzdělání obyvatel EU je možné dosáhnout využitím nových a efektivních metod výuky jako například E-learning. E-learning je poměrně nový způsob výuky, díky jeho přednostem je stále častěji využíván vzdělávacími institucemi a u mladé generace obyvatel EU se těší velké oblibě. Stejně jako ostatní přístupy má i e-learning řadu výhod a nevýhod. Výhody e-learningu pružnost výuky kurzy dostupné kdekoli přizpůsobivost podmínkám uživatelů možnost využití multimédií zkrácení času potřebného pro výuku uživatel sám volí čas výuky uživatel sám volí rychlost výuky interaktivita výuky Nevýhody e-learningu technologická náročnost odlišnost od klasických kurzů malá interakce mezi studenty E-learning je stále častěji využíván pro podporu výuky. Patrně největším problémem rozšíření e-learningu je technologická náročnost tohoto nového způsobu výuky. Uživatelé, které se chtějí vzdělávat pomocí e-learningu musí disponovat potřebným vybavením. Obvykle je potřeba multimediální počítač a přístup k internetu. Způsob, jakým uživatelé pracují s výukovým materiálem, je také dosti odlišný od klasické výuky vedeného učitelem. Postupně stále více vzdělávacích institucí používá e-learning, jak pro výuků studentů ve školách, tak ke zvyšování vzdělanosti zaměstnanců firem. Jazyková vzdělanost je pro EU velmi důležitá neboť umožňuje efektivnější spolupráci členských zemí EU. Spolupráce mezi zeměmi EU je nezbytně nutná, pokud má být EU úspěšná na globálním trhu. Případové studie zabývající se efektivitou e-learningu ukazují, že i přes podstatné nevýhody je výuka pomocí e-learningu efektivní. Zvláště mladá generace obyvatel EU má velmi blízko k internetu a souvisejícím technologiím. Stále více uživatelů preferuje online kurzy před výukou ve školách a školících centrech.

4 E-LEARNING V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Kamil Dobeš UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, ZLÍN Příspěvek se zabývá využitím e-learningu v distanční formě vzdělávání (distance learning), jenž lze charakterizovat jako multimediální formu řízeného samostudia s návazností na projekt Pracujeme chytřeji. K tomuto způsobu vzdělávání se přistupuje v případě, kdy jsou studující a vyučující trvale nebo převážně odděleni a při jeho realizaci je nutno vybudovat komplexní systém podpory studia, který stojí na těchto pilířích: organizace studia; studijní materiály; tutor; kontakt tváří v tvář (F2F). Pojem e-learning je definován různými způsoby a poprvé se objevil v roce V tomto příspěvku budu vycházet především z definice uvedené na portálu Evropské komise (European Commission portal on e-learning), kde se pojmem e-learning označuje aplikace nových multimediálních technologií a Internetu ke zlepšení kvality vzdělávání posílením přístupu ke zdrojům, službám k výměně informací a ke spolupráci. Podle způsobu využívání informačních a komunikačních technologií lze e-learning rozdělit na off-line formu a on-line formu. Při dnešních možnostech připojení na Internet se rozumí e-learningem především on-line forma, kterou lze, podle způsobu připojení a možností komunikace, rozdělit na synchronní a asynchronní. Aplikace e-learningu přináší oproti klasické organizaci a realizaci výuky nejen velkou řadu výhod, ale také několik nevýhod. Mezi nejčastěji uváděné výhody lze zařadit: vyšší efektivnost výuky, aktuálnost informací, přístup k materiálům odkudkoliv, přístup k materiálům kdykoliv, zapamatovatelnější forma informací, větší množnost testování znalostí, vyšší míra interaktivity (např. ve formě simulace), nižší náklady na vzdělávání, překonání zdravotních bariér. Mezi nevýhody e-learningu lze zařadit: náročná a tím i nákladná tvorba kurzů, závislost na funkčnosti ICT (informační a komunikační technologie), praktické zkušenosti studujícího s ICT, nerovný přístup k ICT, nekompatibilita, nevhodnost pro určité typy studentů, nevhodnost pro určité typy kurzů. Projekt s názvem Pracujeme chytřeji bude sestaven z 12 tématicky zaměřených kurzů. Výuka bude probíhat formou e-learningu s využitím audiovizuálních prvků. Studenti mohou studovat prostřednictvím svých počítačů v čase, který si sami zvolí. V projektu se připravuje využití systému EduBase, který je postaven na NexusDB a poskytuje přehledné úložiště dostupných informací tříděných dle tematických celků učiva a zároveň obsahuje nástroje potřebné k psaní a tvorbě výukových podkladů. Významnou výhodou je velmi variabilní sestavování výukových materiálů posloupnost informací, které vyberete z různých tématických celků a určíte, v jakém pořadí a jakým způsobem budou při výkladu použity. Další důležitou vlastností tohoto systému je řešení tiskových sestav, ať už pro samotný tisk výukových materiálů na papír, tak pro publikování ve formátu PDF. V poslední fázi realizace se nachází rozšíření na EduBase WEB pro přímou dostupnost pomocí internetového prohlížeče a testování vybraného systému pro potřeby projektu Pracujeme chytřeji.

5 PROJEKT OP RLZ 0207 PRACUJEME CHYTŘEJI CHYTRÉ PRAKTIKY FIREM A JEJICH FILMOVÁNÍ Mgr. Petr Dostál Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, Zlín Tel.: , Příspěvek přináší informace o probíhajícím projektu OP RLZ, Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, s názvem Pracujeme chytřeji. Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je dvouletý a má za cíl v rámci pilotního ověření školit zaměstnance firem v e-kurzech dalšího vzdělávání na terciární úrovni. Aby byly tyto kurzy pro firmy a jejich zaměstnance zajímavé a přitažlivé, budou reflektovat konkrétní potřeby praxe prostřednictví prezentací chytrých praktik úspěšných firem ČR. V současné době již intenzivně natáčíme ve vybraných firmách a našim cílem je nafilmovat sto chytrých praktik, které konkrétním firmám pomohly efektivně řešit jejich problémy a mohou být použity i v dalších firmách ČR. Nafilmované chytré praktiky jsou postupně zveřejňovány na našem internetovém portálu a postupně vznikne databáze chytrých praktik. Tyto chytré praktiky budou sloužit i při výuce v e-learningových kurzech, které připravuje. Často jsme dotazováni, jaká jsou kriteria pro odlišení úspěšné firmy od těch ostatních. Úspěšná firma je otevřená novým myšlenkám v podnikání, podporuje své zaměstnance v aktivní participaci na podnikových procesech, pomáhá jejich dalšímu vzdělávání a rozvoji. Již Tomáš Baťa říkal, že stroje a budovy jsou mrtvým kapitálem bez myšlenek a práce lidí. Ptáte se, proč jako kritérium nebereme dosahovaný zisk či obrat firmy? Jistě i tyto parametry jsou důležité, bez peněz se podniká velmi těžko, ovšem dočasná ztráta firmy nemusí znamenat, že firma není v delším časovém horizontu úspěšná. V naší databázi chceme prezentovat velké i malé firmy. Příkladem úspěšné malé firmy je SAF Trade z Uherského Hradiště, kde jsme natáčeli chytrou praktiku jak se učit cizí jazyk, když zaměstnanci firmy jsou stále na cestách. Tato firma byla vyhodnocena v týdeníku Profit jako jedna z nejlepších ve Zlínském kraji. A to, že skutečně pracují chytřeji, se projevilo i v průběhu naší spolupráce. Do nafilmované chytré praktiky jsme zařadili krátký komentář odborníkem z fakulty vedoucí katedry jazyků zde hodnotila přínosy použité chytré praktiky pro rozvoj komunikačních dovedností pracovníků firmy, zároveň však uvedla, že výuka jazyků po telefonu nepomůže s rozvojem písemných dovedností v cizím jazyce. Po shlédnutí této video sekvence jednatel firmy ihned zareagoval a rozšířil spolupráci s lektorkou i na kontroly obchodních ů zaměstnanců firem, kdy za každou nalezenou chybu lektorka obdrží 3 Kč, z toho 2 Kč hradí firma a jednu korunu hradí zaměstnanec, aby byl motivován intenzivně studovat a nedělat chyby v písemném projevu. Moc se nám tato reakce líbila; započatý kamínek přemýšlení nad svou prací může vyvolat celou lavinu zlepšení, které v konečném důsledku pomohou firmě i zaměstnancům k dosahovaní lepších výsledků.

6 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU ELEKTRONICKÝ OBCHOD Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky t: , S ohledem na současné potřeby elektronického obchodování firem a s ohledem na procesy standardizace a harmonizace této výuky na některých ekonomických fakultách vysokých škol EU, navrhuji inovovat vybraná témata předmětu "Elektronický obchod" s cílem získávání soudobých praktických dovedností studenty zejména při praktickém řešení úloh internetového obchodování. Na základě provedeného průzkumu obsahového zaměření výuky na vybraných fakultách v ČR a EU jsem: stávající témata tohoto předmětu: systém a model elektronického obchodu, obchod a elektronické obchodování, modely elektronického obchodu, bezpečnost elektronického obchodování, modelování elektronického obchodu, vlastnosti elektronického obchodu, strategické řízení firmy a elektronický obchod, možnosti elektronického bankovnictví, přímé bankovnictví v čr, upravil na inovovaný předmět v této skladbě: teorie systémů, modely systémů, modely elektronického obchodu, obchod a elektronické obchodování, bezpečnost elektronického obchodování, modelování elektronického obchodu, vlastnosti elektronického obchodu, strategie elektronického obchodu, možnosti elektronického bankovnictví, přímé platby, integrace elektronického obchodování (e-commerce, e-government,..), tvorba optimálního internetového obchodu. V laboratorních cvičeních: student navrhne, na základě inovovaného programu výuky předmětu Elektronický obchod, systémově možné řešení (projekt) internetového obchodu, vytvoří za pomoci moderního programu model internetového obchodu v laboratořích fakulty a ověří zda tento modulárně realizovatelný elektronický obchod bude vyhovovat praxi. Vhodnou variantní stavbou modulů internetového obchodu si studenti ověří strukturní a funkční vlastností internetového obchodu a zhodnotí přínos modelu pro výrobce obchodovatelného zboží (prodejce) a zákazníka a posoudí ekonomické funkce elektronického obchodu realizovaného na internetu. Navržená internetová prodejna umožní studentům vytvářet variantní katalogy zboží, vytvářet fiktivní agendy zákazníků a objednávek pro simulaci vhodného uspořádání a funkci internetového obchodu, vést pro optimalizaci simulovaných agend jejich přehledy, využívat variabilního uspořádání vzhledu internetové prodejny, komunikovat s vyhrazeným serverem a využívat modulárně vytvářených šablon a stránek navrhovaného obchodu a tím získávat potřebné údaje pro simulaci variantního řešení internetového obchodu a vytvoření optimalizovaného elektronického obchodu. Výsledky tohoto projektu se projeví zvýrazněním teoretických a praktických dovedností studentů v oblasti internetového obchodování a v systémovém pohledu na řešení otázek elektronického obchodování. Rozvojem oblasti elektronického obchodování získává Fakulta podnikatelská perspektivní zaměření pro uplatnění svých absolventů v EU.

7 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU MARKETINGOVÉ APLIKACE Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno Příspěvek je zaměřený na aktivity, prováděné v rámci zdokonalování výuky (tj. obsahu a forem) na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Pojednává o závěrech analýz výuky předmětu Marketingové aplikace a obdobně orientovaných předmětů na zahraničních univerzitách a předkládá dílčí závěry pro rozvoj tohoto předmětu v podmínkách uvedené fakulty. Autor je řešitelem výzkumného projektu ESF CZ / /0284, zaměřeného na zdokonalování metod výuky marketingových předmětů. Předložená prezentace je jedním z výstupů první fáze řešení této problematiky.

8 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU OBCHODNÍ LOGISTIKA prof. Ing. Marie Jurová, CSc., Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D., Ing. Vladimír Bartošek Fakulta podnikatelská, Ústav management, Kolejní 2906/4, Brno Cílem první etapy řešení bylo hodnocení obsahu, cíle, návazností, kreditového ohodnocení, hodinové dotace předmětu Obchodní logistika, se shodnými nebo obsahově shodnými předměty, které jsou přednášeny na universitách nebo vysokých školách v německy mluvícím prostředí, v anglo-americkém prostředí a na českých universitách. V německém prostředí [Rakousko, SRN, Švýcarsko] jsme srovnávali 4 instituce, v angloamerickém prostředí [Velká Britanie, USA] 5 institucí a v českém prostředí 6 institucí. Obsahově shodné předměty velmi často měly název Supply Chain systémy, případně Logistika opatřování [Die Beschafungslogistik]. Obsahově byly předměty shodné, hodinová dotace i kredity byly však vyšší s tím, že jsou především v německy mluvících zemích zařazeny do více semestrů. Obsahově se předměty lišily dle regionálních požadavků a zaměření průmyslu. Obdobně byly shledány drobné odlišnosti vyplývající z evropského (německého) a anglo-amerického pojetí logistických disciplín. Hodinová dotace, kreditové ohodnocení i cíle byly shodné. Významně se však odlišovaly návaznosti na předměty a rozšiřující základní přístupy. Předměty logistického zaměření jsou velmi často doplňovány rozšiřujícími předměty s využití IT. V českém i slovenském prostředí, zkoumané university mají předměty našeho obsahu a zaměření také zařazeny do svým učebních programů, avšak s nestejnými názvy. Ze srovnání vyplynuly následující závěry: předměty mají srovnatelný obsah, cíle, hodinové dotace i kreditové ohodnocení; při výuce se více využívá a je akcentována samostatná týmová práce studentů; výuka je realizována v počítačových laboratořích formou řešení seminárních prací, prezentace výsledků, obhajobou a zdůvodnění způsobu a postupu řešení. Benchmarking předmětů v zahraničních i českých učebních programech u předmětu Obchodní logistika, naznačil následující směry inovací předmětu: sestavení složitých rozhodovacích modelů oborů za použití nástrojů ICT pro samostatnou práci studentů formou tvorby a realizace týmových projektů; výuka seminářů v počítačové laboratoři, vedoucí k používání MS Projectu, jako standardního nástroje projektového řízení při řešení úloh logistického managementu; rozšíření výuky a zavedení nových interaktivních modelů (zej. v rámci logistiky a ekonomiky opatřování), a další postupné rozšiřování edukace, využívající simulačních a modelovacích nástrojů založených na přístupu what if. Smyslem a společným cílem navrhovaných změn, je posílit kompetence posluchače zvládat rozsáhlé a složité rozhodovací úlohy daných oborů za použití nástrojů ICT. Samotné zaměření výuky, by pak mohlo lépe směřovat na globalizované prostředí logistických sítí, jejich tvorbu, využívání procesního řízení a znalostí související s dopravní problematikou při zajišťování hospodárnosti pro dodavatele i zákazníky.

9 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc., Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D., Ing. Vladimír Bartošek Fakulta podnikatelská, Ústav management, Kolejní 2906/4, Brno Cílem první etapy řešení byl benchmarking obsahu, cíle, návaznosti, kreditového ohodnocení, hodinové dotace předmětu Řízení výroby se shodnými nebo obsahově shodnými předměty, jenž jsou přednášeny na universitách nebo vysokých školách v německy mluvícím prostředí, v anglo-americkém prostředí a na českých universitách. V německém prostředí [Rakousko, SRN] jsme srovnávali 4 instituce, v anglo-americkém prostředí [Velká Britanie, USA] 5 institucí a v českém prostředí 6 institucí. Závěr srovnávání u předmětu Řízení výroby naznačil, že předmět byl velmi často z hlediska názvu označován Výrobní logistika či Operativní management. Obsahem se předmět lišil jen regionálními požadavky dle zaměření průmyslu. Hodinová dotace, kreditové ohodnocení i cíle byly shodné. Významně se odlišovaly návaznosti na předměty a další rozšiřující přístupy využívající v hlubší míře IT. V českém i slovenském prostředí, mají zkoumané university předměty našeho obsahu a zaměření také zařazeny do svých učebních programů, ale s nestejnými názvy. Ze srovnání vyplynuly následující závěry: předměty mají srovnatelný obsah, cíle, hodinové dotace i kreditové ohodnocení, při výuce se více využívá samostatná týmová práce pomocí IT, formou řešení případových či seminárních prací, jejich prezentace a zdůvodnění postupu a způsobu řešení. Benchmarking předmětů v zahraničních i českých učebních programech zařazených v našich učebních programech, naznačil směry inovací předmětu Řízení výroby: Řešením v dalším roce by mělo být sestavení složitých rozhodovacích modelů daných oborů za použití nástrojů ICT pro samostatnou práci studentů formou tvorby a realizace projektů: hodnocení ekonomiky produktů a výrobního procesu; kapacitních propočtů; projekčních výpočtů výrobních systémů; časové vázanosti výrobních procesů a činností; péče o provozuschopnost výrobních systémů; operativní plánování výrobního procesu (zadávání a odvádění z výroby). Neméně důležitou parametrickou změnou ve výuce předmětu bude kompletní přesun a realizace výuky seminářů v počítačové laboratoři. Společným faktorem takto navrhovaných úprav, je akcentace současných požadavků týmové práce, což v odrazu navrhovaných změn povede k ustanovování pracovních týmů studentů a týmového postupu při řešení úloh operativního managementu.

10 INFORMAČNÍ PODPORA ŘEŠENÍ ÚKOLU ESF Rč. CZ / /0284 Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Ing. Jiří Petráš, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příspěvek informuje o vytvořené racionální informační podpoře projektového úkolu ESF s názvem Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V úvodní části příspěvku jsou stanoveny úkoly informační podpory spolu s adresností informací pro jejich budoucí implementací. Pro funkčnost strukturovaného procesu byl koncipován systém podle Miloše Kocha, který tento chápe jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého chování a dále podle Petra Douceka, který jej definoval následovně: Informační systém je takový systém, kde se vazby mezi prvky a vazby s okolím realizují prostřednictvím dat a informací. V další části příspěvku jsou popsány vazby uvnitř systému a následně pak vazby s okolím. Prvky včetně vazeb jsou znázorněny graficky a též popsány v podobě matice. Vazby s okolím, které mají za cíl podpořit řešení projektového úkolu, jsou členěny následovně: - informace o konkurenci domácí i zahraniční - informace o požadavcích na zkvalitnění vzdělávání na FP VUT v Brně ze strany absolventů v současné době zaměstnaných - informace o požadavcích na zkvalitnění vzdělávání na FP VUT v Brně ze strany absolventů v současné době nezaměstnaných Z hlediska implementace informačního systému jsou informace členěny na: - informace, které současný systém vzdělávání na FP VUT v Brně akceptuje, nebo které jsou irelevantní anebo jsou již zastaralé - Informace, které budou implementovány v rámci řešení projektového úkolu - Informace, které jsou nadčasové a z různých důvodu je nelze při řešení projektového úkolu uplatnit, jako např. nedostupnost IT, z důvodu irelevantnosti ve vztahu k systému řízení čs. ekonomiky apod. Informace ve třetí skupině jsou chápány jako informace strategické, které v projektu budou využity pro budoucí rozvoj vzdělávání na FP VUT v Brně.

11 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU PRAKTIKUM NA PC Z NÁKLADOVÉHO MANAGEMENTU Doc.Ing. Alena Kocmanová, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Ing. Tomáš Heralecký, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Předmět Praktikum na PC z nákladového managementu je v rámci studijního programu Podnikové finance a obchod (PFO) zařazen jako nový a poprvé byl vyučován ve školním roce 2006/2007 v zimním semestru. Předmět je zařazen v rámci tohoto studijního oboru v 5. ročníku studia. Studenti si na základě předpokládaných znalostí z předmětů předcházejícího studia jak bakalářského tak magisterského zaměřených na finanční, nákladové a manažerské účetnictví jsou schopni si osvojit své znalosti a dovednosti a dále je postupně rozvíjet pomocí výpočetní techniky z hlediska praktického. Pro vlastní zpracování příkladů a studií je tedy nutným předpokladem znalost práce na PC, konkrétně v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Tento předmět uvádí studenty do problematiky vybraných témat při řešení příkladů a studií, včetně grafického vyjádření. Cílem předmětu je porozumění řízení nákladů, jejich efektivního využití atd. Oproti klasickému výpočtovému cvičení si studenti za pomocí tabulkového procesoru mohou operativně měnit všechny proměnné a ihned vidí jak se jim změní příslušný výstup. V rámci jednotlivých cvičení dostávají studenti kromě vypracování zadaných příkladů také individuální úkoly, které se váží k dané problematice. Jedná se o nový předmět. Samozřejmě, že bude nutné předmět dále rozvíjet a inovovat a to zejména v následujících oblastech: - inovace a doplnění příkladů a úloh v jednotlivých cvičeních. - na základě logické návaznosti probírané látky zařazení případových úloh, které budou mít charakter řešení pro podnikovou praxi. - v rámci zadání případových studií je cílem spolupráce s podnikovou praxí, studenti v rámci těchto studií získají klíčové znalosti, dovednosti a zkušenosti z jednotlivých oblastí. V úvodním cvičení bude studentům zadána obecná charakteristika podniku, který bude předmětem případové studie a výstupy ze subsystému informačního systému konkrétního výrobního podniku. V dalších cvičeních budou studenti řešit úlohy, které na sebe logicky navazují. Zadání bude formulováno tak, aby studenti museli zejména: identifikovat relevantní informace pro zpracování řešených úloh, formulovat požadavky na doplňující informace, třídit informace a analyzovat informace. - další oblast je oblast e-learningu. Tento moderní výukový nástroj bychom chtěli postavit do dvou úrovní(modelů) a to do modelu publikačního a modelu testového.

12 NÁVRH ZAVEDENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT Doc. Ing. Alena Kocmanová, PhD.: UE FP VUT BRNO, Kolejní 4, Brno, Ing. Jiří Luňáček, PhD., MBA.: UE VUT BRNO, Kolejní 4 Brno, Vztahy mezi člověkem a životním prostředím procházejí kritickými obdobími. Problematika využívaní přírodních zdrojů a ovlivňování životního prostředí je spojená už se samotným vznikem života na Zemi. Z hlediska lidské společnosti člověk ovlivňoval svoje okolí podle svých dlouhodobých požadavků, přizpůsoboval si přírodu a narušoval tak rovnováhu v ní. V přírodním prostředí je člověk jedním z jeho komponentů a konzumentů, ale současně se společensko hospodářským rozvojem v něm hraje i negativní úlohu. Oblast životního prostředí je v dnešní době tématem velmi aktuálním. Závažnost tématu nás vede k nezbytnosti cílevědomě kontrolovat i ovlivňovat vztahy mezi ekonomickým rozvojem podniku a stavem životního prostředí. Ochrana životního prostředí musí být založena nejen na přesvědčení o její nutnosti, ale i na přesvědčení o všeobecné výhodnosti. Problémy životního prostředí jsou z velké části zaměřeny na průmysl, který je označován jako hlavní zdroj znečištění. Průmysl je nucen reagovat na požadavky dnešního ekologicky uvědomělého zákazníka. Dílčím úkolem je vývoj nových technologií a efektivnějších metod výroby. Doposud to byla ziskovost, co pohánělo průmysl, a i když tuto ziskovost lze z hlediska ekonomického růstu pokládat za životně důležitou, je čas požadovat po průmyslu, aby do svého strategického plánu začlenil další cíle, na předním místě zlepšení chování k životnímu prostředí. Podniky vesměs usilují o minimalizaci nákladů svých operací. To je zvláště významné ve vztahu k účinnosti k využívání materiálových vstupů při klesající schopností životního prostředí poskytovat suroviny a přizpůsobovat svůj dopad na životní prostředí. Zvláště, pokud jde o produkovaný odpad, setkávají se podniky se stále se zpřísňující legislativou, která vede ke zvýšení cen nákladů spojených s jejich ekologickou likvidací. Eliminace těchto nákladů přispívá k hospodářsky úspěšnému chodu podniku, a zároveň zlepšuje i ostatní aspekty jeho činnosti, tedy i kvalitu životního prostředí. Na tyto skutečnosti se snaží reagovat i nové zavedení předmětu do výuky. Nově zaváděný předmět se zabývá problematikou environmentálního managementu a jeho aplikací v podnikových podmínkách. Hlavní důraz je kladen na řešení ekologických problémů, ekonomických škod, znehodnocování životního prostředí, nástroje ekologické politiky a na stávající a nové strategie podniku. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o ekologických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Předmět je zaměřen na stávající a nové strategie - strategie prevence, strategie Čistší produkce a strategii udržitelného rozvoje. V rámci těchto strategií jsou probírány všechny tzv. dobrovolné nástroje environmentální politiky, především EMS, EMAS, ekoaudit, metoda posuzováni životního cyklu, ekodesign a všechny formy environmentálního značení s důrazem na ekolabeling, je především probírán a hodnocen dílčí dopad na ekonomiku podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

13 PŘEDMĚT CONTROLLING (KVANTITATIVNÍ ANALÝZA, INOVACE) Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno Dosažené výstupy za období červenec prosinec 2006: 1. Analýza zařazení předmětu Controlling do výuky s ohledem na informace z ostatních vysokých škol v ČR a v zahraničí - zhodnocení zahraničních zkušeností. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně zařadila předmět Controlling do pátého ročníku studijního programu Podnikové finance a obchod jako jedna z prvních fakult v ČR (současně s VŠE Praha). Předmět byl zařazen do letního semestru posledního ročníku tohoto oboru v rozsahu 2 hod. přednášky a 2 hod. cvičení týdně po dobu deseti týdnů. Právě tento omezený rozsah výuky (10 týdnů) se v současné době jeví jako malý. Provedl jsem kvantitativní analýzu ve všech školách v nichž je vyučován Controlling v České republice (5 dalších vysokých škol), ve Slovenské republice (1 vybraná VŠ), v Republik Österreich (2 vybraných VŠ), v Bundesrepublik Deutschland (56 vybraných VŠ), ve Schweizerische Eidgenossenschaft (5 vybraných VŠ), celkem tedy na 69 srovnávaných vysokých školách, z toho na šedesáti třech zahraničních. Výsledky těchto analytických prací jsou shrnuty v tabulce Controlling kvantitativní analýza o pěti stránkách. Z této analýzy plyne že v Německu, Švýcarsku i v Rakousku, je na vysokých školách věnována výuce controllingu velká pozornost na většině srovnávaných vysokých škol se vyučuje několik předmětů Controllingu. Na Fakultě podnikatelské bude zřejmě třeba se v budoucnosti zabývat důsledky uvedených srovnání a uvažovat o dvou předmětech výuky Controllingu v posledním ročníku studijního programu Podnikové finance a obchod. 2. Aktivní účast na mezinárodní konferenci Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti, Praha Byl prezentován a publikován příspěvek Využitelnost modelu MCPM v investičním controllingu s příznivým ohlasem v požadavku na další publikaci. 3. Probíhalo hodnocení získaných informací z vysokých škol v zahraničí pro přípravu a implementaci v přednáškách a publikaci pro předmět Controlling. Inovoval jsem publikaci Controlling. Inovované (čtvrté) vydání (vyšlo v Akademickém nakladatelství CERM v ledu 2007, ISBN ). Je použito pro výuku předmětu v letním semestru akademického roku 2006/7. V tomto vydání byly provedeny potřebné úpravy a doplněno kritické zhodnocení některých nástrojů strategického controllingu v souvislosti s jejich používáním v současných podmínkách. Vytvořil jsem přednášku controlling výzkumu a vývoje včetně prezentace v Power Point. Tato inovace výuky bude použita v letním semestru 2006/2007. Nově uplatňuje hodnotové projektování v controllingu výzkumu a vývoje. V dalším období bude pokračovat hodnocení získaných informací z vysokých škol v zahraničí pro přípravu a implementaci v přednáškách a publikaci pro předmět Controlling. Úsilí bude zaměřeno, jako dosud, na průběžnou implementaci především nových vědeckých poznatků do výuky předmětu.

14 MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ NA UKRAJINĚ JUDr. Ing. Jan Kopřiva, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Po vstupu České republiky do Evropské unie se českým podnikatelským subjektům otevřely možnosti relativně bezproblémového podnikání v ostatních členských státech EU. Trhy v členských zemích jsou však poměrně obsazené a zákazníci na těchto trzích jsou výrazně náročnější. Pro české podnikatele je proto nutné hledat i jiné možnosti pro rozvíjení jejich podnikatelských aktivit. Jednou z nejvýhodnějších zemí mimo EU se pro české investory a podnikatele jeví Ukrajina. Ukrajinský trh má téměř 50 miliónů spotřebitelů a řada výrobků či služeb běžně poskytovaných v zemích EU zde chybí nebo jejich nabídka je prozatím v plenkách. České výrobky mají v zemích bývalého SSSR stále dobrý zvuk. Dnes je všem jasné, že opuštění těchto východních trhů po roce 1989 byla chyba, kterou bude velmi těžké napravit. Přesto již dnes působí v zemích bývalého SSSR řada českých podniků a vedou si poměrně úspěšně. Podnikání či investování na Ukrajinu může mít pro české podnikatele řadu výhod. Vedle již zmíněného relativně velkého spotřebitelského trhu, jsou dalšími nespornými výhodami levnější pracovní síla a přiblížení se dalším východním trhům (Rusko, Bělorusko atd.). Nutno podotknout, že Ukrajinci jsou jevíce legálně i nelegálně zaměstnanými cizinci na území ČR. Řada z těchto Ukrajinců má vysokoškolské vzdělání a hovoří plynně česky. Tito lidé by pak mohli být vhodnými spolupracovníky českých investorů na Ukrajině.

15 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU PODNIKOVÝ MANAGEMENT Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc Aktualizovat obsah předmětu vzhledem k vývoji v teorii a požadavkům současné praxe. Akcentace postavení vlastníka, možností přístupu ke zdrojům a projevům globalizace. Uplatnit Procesní management, Znalostní management. Chaos management, Change management, Human Interaction management, HIM, Constraint management (omezení). Více užívat případové studie uvádějící přístupy a postupy úspěšných firem tuzemských a zahraničních. Uplatnit poznatky z českého managementu rozvinutím Baťova systém u řízení pro obohacení předmětu se zdůrazněním nesporných pozitiv užitého a fungujícího systému, který je světově uznáván jako originální a plně funkční.. Zahrnout strategii firmy, charakteristiku systému, dokonalou technickou a ekonomickou přípravu, samosprávu dílen, formy a způsob nákupu a prodeje a také sociální a vzdělávací systém užívaný u firmy. Zařadit rozvíjení schopností a kompetencí v oblastech: posuzovací kompetence - vyjadřuje schopnost a možnost hodnotit z hlediska výkonnosti. koncepční kompetencí se rozumí šikovnost rozvíjet koncepce a stanovit jejich hlavní body. integrační kompetence neznamená jen možnost posuzovat výkonnosti a definovat koncepce a jejich obsahy, jako financování či management projektů - od procesu integrace tvorby hodnot až po možnost vytvořit z nich nakonec ucelený systém. systémová kompetence se považuje za nejvyšší kompetenční stupeň a týká se možnosti, vývoje a produkce základních kompetencí pro možnost získání výhod uceleného systému vlastního výkonu. Zaměřit obsah práce manažera na a) pochopení a uspokojení potřeb, b) potřebnosti uvážit procesy ve smyslu přidané hodnoty, c) obdržení výsledků procesní výkonnosti a účinnosti, a d) neustálého zlepšování procesů založeného na objektivním měření.

16 VYTVOŘENÍ A PILOTNÍ OVĚŘENÍ NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH S NÁZVEM PRACUJEME CHYTŘEJI Prof.Ing.Petr Němeček,DrSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, Česká republika, tel.: , fax: , Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, Česká republika, tel.: , fax: , Program je postaven na poznání chytrých praktik, které na konkrétní firmě aplikují. Definice chytré praktiky: chytrá praktika je nápad, který řeší ve firmě určitý problém. Může se jednat o použití pomůcky, organizační zlepšení, zlepšení logistických toků, odstranění úzkých míst v určitém procesu, úspory času při změně operace, zlepšení komunikace uvnitř firmy nebo se subjekty vně firmy apod. Chytrá praktika není, že firma nakoupí nový stroj, ale chytrá praktika už je, jak tento stroj zařadí do svého výrobního procesu, aby přinášel co největší efekty. Chytrá praktika může být způsob práce se znalostmi ve firmě a aplikace HRM (Human Ressource Management). Chytrá praktika může být i aplikace rozsáhlejšího konceptu či metody řízení, ovšem opět zde musí být popsány konkrétní problémy před aplikací a konkrétní řešení použití určité metody v praxi (např. Balanced Scorecard, TQM, apod.).

17 EVROPSKÁ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI A PROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY. RNDr. Josef Pitner, Ph.D. Úřad práce Brno-město Dynamika změn v kvalifikační skladbě pracovní síly v ČR v období po roce 1989 byla obrovská. Jen v průběhu let se v národním hospodářství zvýšil počet pracovníků s vysokoškolskou kvalifikací o více než čtvrtinu, o přibližně šestinu vzrostl počet zaměstnanců se vzděláním středním s maturitou, zatímco počet pracovníků s výučním listem mírně poklesl. Velmi vysoký byl ale úbytek počtu zaměstnanců s pouze základním vzděláním; snížení jejich stavů po roce 1993 dosahuje bezmála 60 % jejich původního počtu. Pracovní trh v ČR má a to ještě mnohem výrazněji než v řadě i vyspělejších ekonomik - zájem téměř výlučně o pracovníky kvalifikované; pracovní síla nekvalifikovaná je naopak trvale z trhu práce vytěsňována. Přestože pracovníci nekvalifikovaní nyní tvoří pouhou dvacetinu z celkového počtu zaměstnaných, na úhrnu nezaměstnaných se podílejí téměř celou třetinou. Zatímco bezmála každý čtvrtý nekvalifikovaný pracovník nemá v současné době zaměstnání, v souboru osob se vzděláním středním bez maturity je to jen každý jedenáctý a v souboru pracovníků se vzděláním středním s maturitou dokonce jen přibližně jeden z šestnácti. Pouze malý problém představuje nezaměstnanost v souboru vysokoškoláků, kde bez práce je nyní zhruba jen každý čtyřicátý pátý pracovník. Vyplývá z toho sice mimořádný význam vzdělání na současném českém trhu práce, ovšem takto výrazné rozdíly mezi úrovní vzdělání pracovníka a jeho celkovou uplatnitelností na trhu nejsou v ostatních zemích EU obvyklé. Lze odhadovat, že právě vzdělanostní skladba pracovní síly se stane závažným problémem trhu práce v České republice. Její současná vzdělanostní struktura síly u nás je - ve srovnání s obdobnou skladbou v ostatních členských zemích EU - v řadě ohledů unikátní. Žádná země EU s výjimkou Slovenska - nevykazuje tak mimořádně nízký podíl osob s pouze základním vzděláním, žádná nemá tak vysoký podíl osob se vzděláním středoškolským a - kromě Portugalska a Itálie - ani žádná nemá tak nízký podíl pracovníků se vzděláním terciárním. To se přitom již v téměř žádné vyspělé zemi nepovažuje za vzdělání elitní. Naopak, získává stále více masový charakter, a v některých zemích se ho účastní už i nadpoloviční většina populačního ročníku. Z národohospodářského hlediska je sice proces vzdělávání nákladný, ale jistě je rentabilní. Podle studií OECD právě faktor vzdělání pracovní síly hraje v hospodářském vývoji regionů roli mimořádnou. Uvádí se, že prodloužení studia o jeden rok přináší zvýšení celoroční hodnoty produkce pracovníka v průměru o 5 % ve střednědobém a o dalších přibližně 2,5 % v dlouhodobém časovém horizontu. I proto je v Evropské unii kladen mimořádný důraz na zajištění dobré kvalifikace nejen osob, které nově vstupují na trh práce, tedy absolventů škol, ale i osob, které již jsou zaměstnány. Také rozvoj celoživotního učení se stal jednou z nejdůležitějších priorit Evropské strategie zaměstnanosti, podobně jako i trvalé úsilí o to, aby osnovy i vlastní učební struktury byly dostatečně přizpůsobeny podmínkám moderní ekonomiky a znalostní společnosti a aby dovednosti získané v profesní přípravě odpovídaly potřebám trhu práce.

18 MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VÝCHODNÍ EVROPY A RUSKA PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY TÝMU PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY Ing. Martin Přibyl, Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, Ústav marketingu a obchodu, Zemědělská 1, Brno , tel.: , Příspěvek se zabývá průběžnými výstupy projektu Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska, kterých dosáhl tým spoluřešitelů z Provozně ekonomické fakulty. Podrobněji se věnuje výstupům z oblasti logistiky a materiálního zabezpečení podníků v zemích východních Evropy. Dále se příspěvek zabývá dalšími plánovanými aktivitami autora v rámci projektu.

19 ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST A ETIKA PODNIKÁNÍ Anna Putnová Fakulta podnikatelská VUT v Brně Předmět Sociální odpovědnost a etika podnikání se vyučuje v současné podobě od roku Předcházel mu předmět: Společenský styk, rétorika a etika podnikání. Po dohodě s oborovou radou FP VUT byl tento předmět změněn na už zmíněný, který odpovídal moderním potřebám budoucích manažerů. Předmět Sociální odpovědnost a etika podnikání byl ukončen klasifikovaným zápočtem a byl dotován 3 kredity. Pokud jde o srovnání, má význam se zabývat především českými vysokými školami. Podle Transparency International je etika podnikání vyučovaná v podobě samostatného předmětu na 80% státních vysokých škol ekonomického zaměření. Ve svém srovnání se budeme zabývat fakultami, které mohou být našimi referenčními VŠE Praha, FES MU Brno a PEF MLZU Brno. Na všech těchto školách je předmět buď volitelný, povinně volitelný nebo povinný, podle předmětu studia. Vždy je ale ukončen zkouškou. Na FP VUT v Brně došlo k redukci předmětů, které by měly být ukončeny klasifikovaným zápočtem a pro příští akreditaci by měl zůstat nadále povinně volitelným předmětem, ukončeným zkouškou. Považujeme za krok zpět tento předmět zařadit mezi ty, které jsou ukončené zápočtem. Odporuje to jednak dlouhodobému záměru VUT, které se snaží rozšířit počet společenskovědních disciplín a humanizovat studium a jednak jde proti celosvětovému hnutí, které se snaží prosazovat etiku podnikání v globálním prostředí. Přinášíme návrh na inovaci předmětu, která by měla prohloubit zájem o studium a přinést nové poznatky : 1. Vyšší míra zapojení studentů - vytvoření Čítárny pro studenty na Intranetu 2. Vtažení studentů do aktuálních problémů - ISO případová studie porušení dobrých mravů v podnikání - aktuální náměty z ekonomického života a jejich rozbor Pozn.: Za úvahu také stojí za to zapojit studenty do výzkumného projektu GAČRu.

20 VÝSLEDKY PRŮZKUMU A NÁMĚTY PRO INOVACI PŘEDMĚTU FINANCE Doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Ústav financí Kolejní 4, Brno Porozumění finančnímu systému, principům fungování jeho složek jako i základům řízení finančních institucí je v podmínkách tržní ekonomiky nutností pro všechny subjekty, účastníci se ekonomických procesů země. Předmět Finance poskytuje komplexní vysvětlení všech finančních transakcí. Studentům nabízí vysvětlení principů a nutnosti dohledu nad finančním trhem, úlohy centrální banky v tržní ekonomice, principům a postupům managementu bank, jako i bankovním transakcím umožňujícím financování rozvoje podniku, minimalizaci jeho rizik a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. V průběhu výuky jsou studentům vysvětlovány trendy ve využívání bankovních úvěrů ve financování podniků a prezentovány bankovní služby jako jeden z nástrojů minimalizace platebního rizika podniků. Další oblasti, které je v tomto předmětu věnována pozornost, je fungování kapitálového trhu, zejména jeho alokační a informační funkci. Domnívám se, že prozatímní omezená alokační funkce kapitálového trhu je důsledkem nízkého povědomí a důvěry v možnosti získávání finančních zdrojů formou emise cenných papírů. Studentům jsou prezentovány zkušenosti z emise cenných papírů na českém kapitálovém trhu a naznačované možnosti eliminace rizika neúspěšnosti emise cenných papírů. Dynamika rozvoje finančního sektoru nabízí podnikům alternativní možnosti financování nahrazující financování bankovními úvěry, které mohou využít pouze stabilní podnikatelské subjekty, zaručující návratnost poskytnutých finančních zdrojů. Ve srovnání s vyspělými tržními ekonomikami západoevropských zemí je využívání alternativních forem financování mnohem nižší a naznačuje perspektivu dalšího růstu. Studentům jsou prezentovány jednak produkty představující alternativu k bankovnímu úvěru, jako i metodické postupy umožňující posuzování výhodnosti využívání nabízených produktů a podporující rozhodování při výběru vhodné formy financování podnikových aktivit. Nelze pochybovat, že absolvent ekonomicky zaměřené fakulty musí mít přehled o produktech nabízených finančními institucemi umožňující rozvoj podniku případně minimalizaci podnikových rizik. Současně by měli disponovat znalostí metodických postupů umožňujících posuzování vhodnosti použití nabízených produktů. Z hlediska množství témat zařazených do tohoto předmětu lze uvažovat o jeho rozšíření na dvousemestrální předmět. Tato úvaha vychází z předpokladu, že navazující magisterský studijní obor Řízení a ekonomika podniku bude přístupný i pro studenty bez předešlého ekonomického vzdělání. Pokud tento studijní obor bude otevřen pouze pro absolventy ekonomicky zaměřeného bakalářského studia, je výměra postačující a některá témata lze redukovat. V současnosti je studijní obor otevřen pro všechny studenty a tomu je nutné přizpůsobit jeho obsah. Část studentů je nucena vybrané problémy dostudovat individuálně z důvodu absence znalosti základních principů fungování finančního systému. Na druhé straně, probíhající procesy integrace finančních systémů a globalizace podnikání je potřebné zařazovat nová témata a zvyšovat atraktivitu výuky aktivizačními metodami výuky.

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více