INOVACE PŘEDMĚTU INOVACE V PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE PŘEDMĚTU INOVACE V PODNIKU"

Transkript

1 INOVACE PŘEDMĚTU INOVACE V PODNIKU Doc. Ing. František Bartes, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně V uplynulém období výzkum výuky a zařazení předmětu Inovace v podniku se zaměřoval na výuku stejných či obsahově podobných předmětů v západních zemích, kde má tento či podobný předmět ve svém studijním plánu zařazeno celkem 11 vzdělávacích institucí (z těch, které byly zkoumány). Zároveň byl výzkum doplněn o 7 nejvýznamnějších vysokých škol v České republice, kde je obdobný předmět vyučován. Tento průzkum byl doplněn i o EU v Bratislavě, kde je výuka tohoto předmětu také zabezpečována. Z analýzy získaných dat vyplynulo, že v západních zemích je tento předmět označován názvem Řízení inovací či Řízení technologie a inovací, případně Marketing a inovace. Mezi zástupci podobných či shodných předmětů vyučovaných na českých univerzitách, existuje velký významný a terminologický nesoulad, nicméně nejčastějším označením je název Řízení inovací či Management inovací. Z porovnání zařazení tohoto předmětu ve studijních programech jednotlivých univerzit vyplynulo, že prakticky všechny (kromě zlínské univerzity a pardubické ta ale má tento předmět i v mag.stud.) mají tento předmět zařazen v magisterském stupni vysokoškolského studia. V zahraničí je tento předmět zařazen buď v bakalářském stupni, většinou ale ve studiu MBA. Rozsah výuky předmětu Řízení inovací na zkoumaných univerzitách je přibližně shodný s rozsahem výuky na fakultě podnikatelské. Rovněž přiřazení počtu kreditů za jeho úspěšné absolvování je ve stejné relaci. Z analýzy osnov podobných předmětů vyučovaných na západních univerzitách vyplývá jejich silné propojení na moderní technologie, transfer technologií a roli státní politiky vědy a výzkumu, včetně její podpory. Provedená analýza osnov těchto předmětů vyučovaných na českých univerzitách potvrdila, že u většiny českých univerzit je tento předmět koncipován podle inovační teorie prof. Valenty, která tvoří základní a podstatnou část výuky tohoto předmětu. Dle jednotlivých univerzit je pak tato teorie doplňována praktickou částí, a to buď o transfer technologií do podnikové praxe, či problematiku licencí. Přístupy, které vychází z podnikatelského pojetí inovací podle P.Druckera se kromě naší fakulty, zabývá pouze Západočeská univerzita. Směry a návrhy na zlepšení současné výuky předmětu Inovace v podniku 1. Bude pokračováno v nastavené koncepci tohoto předmětu založené na přístupu k problematice inovací dle P. Druckera, který nejlépe naplňuje požadavky profilu absolventa fakulty podnikatelské v problematice řízení přípravy a realizace inovací v obchodních společnostech. 2. Zaměření na možnosti propojení firem na moderní technologie (transfer technologií). 3. Předmět Inovace v podniku bude dále aktualizován o nové teoretické i praktické poznatky získané z universit v České republice i v zahraničí. 4. Hlavním směrem zlepšování výuky ve cvičení předmětu Inovace v podniku, bude zvýšení důrazu na řešení odborných případových studií. 5. Zavedení e-learningu.

2 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí Kolejní 4, , Brno, Česká republika Tel.: , Příspěvek se zaměřuje na inovaci v předmětu Rozbor výkonnosti firmy a to zejména na kapitolu, obsahující výklad základů benchmarkingu bez něhož není efektivní měření podniku možné. V podmínkách globální konkurence je účinný benchmarking podmínkou přežití. Je to účinný nástroj získávání nových poznatků nutných pro efektivní řízení rozvoje s cílem získání a udržení konkurenceschopnosti. Existují dva rozdílné přístupy k benchmarkingu: výkonový benchmarking a procesní benchmarking. Výkonový benchmarking se soustředí na relativní výkonnost pomocí vybraného souboru měřítek (často mezi konkurenty). Hodnotí se převážně technické parametry včetně parametrů kvality a parametry produktivity (výrobní náklady, cena). Tento typ benchmarkingu je prováděn většinou externími poradenskými organizacemi a výsledky jsou poskytovány za úplatu zájemcům z příslušné oblasti. Procesní benchmarking měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto procesů. Procesní benchmarking hledá nejlepší praktiky (Best Practices) v provádění jednotlivých procesů. Odpovídá tedy na otázku jak organizace dosahuje vynikající výkonnosti. Procesní benchmarking vyžaduje vytipování vhodných partnerů, navázání spolupráce po vzájemné dohodě a realizaci návštěv partnerů s řádnou přípravou. Z uvedených přístupů se zaměřujeme ve výuce zejména na procesní benchmarking, který je východiskem efektivního zvyšování výkonnosti interních procesů podniku jako základního předpokladu konkurenceschopnosti. Je nutno si uvědomit, že benchmarking lze využívat jako komplexní metodu z hlediska mnoha různých specifických aspektů srovnávání. Benchmarking v zásadě usiluje o co nejrychlejší reakce na změny u konkurence. ale i o operativní zavádění změn na trh. Naším cílem v předmětu Rozbor výkonnosti firmy je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Současné podnikatelské prostředí je charakterizováno především svojí dynamičností, která nutí podniky k neustálé reakci na měnící se podmínky. Proto i inovace tohoto předmětu reaguje na nové vědecké přístupy v této oblasti.

3 E-LEARNING A PODPORA JAZYKOVÉ VZDĚLANOSTI Ing. Zdeněk Brož, VUT Brno, Fakulta podnikatelská Příspěvek se zabývá problematikou e-learningu a podpory jazykové vzdělanosti. Otázka jazykové vzdělanosti je zvláště v EU, kterou rozděluje více než dvě desítky jazyků, velmi aktuální. Pro zvýšení konkurenceschopnosti EU na globálním trhu je nutné překonat jazykové bariéry. Velký počet jazyků znesnadňuje komunikaci mezi členskými státy EU. Pro efektivnější komunikaci je nutné investovat do jazykové vzdělanosti obyvatel členských států. Zefektivnění investic do vzdělání obyvatel EU je možné dosáhnout využitím nových a efektivních metod výuky jako například E-learning. E-learning je poměrně nový způsob výuky, díky jeho přednostem je stále častěji využíván vzdělávacími institucemi a u mladé generace obyvatel EU se těší velké oblibě. Stejně jako ostatní přístupy má i e-learning řadu výhod a nevýhod. Výhody e-learningu pružnost výuky kurzy dostupné kdekoli přizpůsobivost podmínkám uživatelů možnost využití multimédií zkrácení času potřebného pro výuku uživatel sám volí čas výuky uživatel sám volí rychlost výuky interaktivita výuky Nevýhody e-learningu technologická náročnost odlišnost od klasických kurzů malá interakce mezi studenty E-learning je stále častěji využíván pro podporu výuky. Patrně největším problémem rozšíření e-learningu je technologická náročnost tohoto nového způsobu výuky. Uživatelé, které se chtějí vzdělávat pomocí e-learningu musí disponovat potřebným vybavením. Obvykle je potřeba multimediální počítač a přístup k internetu. Způsob, jakým uživatelé pracují s výukovým materiálem, je také dosti odlišný od klasické výuky vedeného učitelem. Postupně stále více vzdělávacích institucí používá e-learning, jak pro výuků studentů ve školách, tak ke zvyšování vzdělanosti zaměstnanců firem. Jazyková vzdělanost je pro EU velmi důležitá neboť umožňuje efektivnější spolupráci členských zemí EU. Spolupráce mezi zeměmi EU je nezbytně nutná, pokud má být EU úspěšná na globálním trhu. Případové studie zabývající se efektivitou e-learningu ukazují, že i přes podstatné nevýhody je výuka pomocí e-learningu efektivní. Zvláště mladá generace obyvatel EU má velmi blízko k internetu a souvisejícím technologiím. Stále více uživatelů preferuje online kurzy před výukou ve školách a školících centrech.

4 E-LEARNING V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Kamil Dobeš UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, ZLÍN Příspěvek se zabývá využitím e-learningu v distanční formě vzdělávání (distance learning), jenž lze charakterizovat jako multimediální formu řízeného samostudia s návazností na projekt Pracujeme chytřeji. K tomuto způsobu vzdělávání se přistupuje v případě, kdy jsou studující a vyučující trvale nebo převážně odděleni a při jeho realizaci je nutno vybudovat komplexní systém podpory studia, který stojí na těchto pilířích: organizace studia; studijní materiály; tutor; kontakt tváří v tvář (F2F). Pojem e-learning je definován různými způsoby a poprvé se objevil v roce V tomto příspěvku budu vycházet především z definice uvedené na portálu Evropské komise (European Commission portal on e-learning), kde se pojmem e-learning označuje aplikace nových multimediálních technologií a Internetu ke zlepšení kvality vzdělávání posílením přístupu ke zdrojům, službám k výměně informací a ke spolupráci. Podle způsobu využívání informačních a komunikačních technologií lze e-learning rozdělit na off-line formu a on-line formu. Při dnešních možnostech připojení na Internet se rozumí e-learningem především on-line forma, kterou lze, podle způsobu připojení a možností komunikace, rozdělit na synchronní a asynchronní. Aplikace e-learningu přináší oproti klasické organizaci a realizaci výuky nejen velkou řadu výhod, ale také několik nevýhod. Mezi nejčastěji uváděné výhody lze zařadit: vyšší efektivnost výuky, aktuálnost informací, přístup k materiálům odkudkoliv, přístup k materiálům kdykoliv, zapamatovatelnější forma informací, větší množnost testování znalostí, vyšší míra interaktivity (např. ve formě simulace), nižší náklady na vzdělávání, překonání zdravotních bariér. Mezi nevýhody e-learningu lze zařadit: náročná a tím i nákladná tvorba kurzů, závislost na funkčnosti ICT (informační a komunikační technologie), praktické zkušenosti studujícího s ICT, nerovný přístup k ICT, nekompatibilita, nevhodnost pro určité typy studentů, nevhodnost pro určité typy kurzů. Projekt s názvem Pracujeme chytřeji bude sestaven z 12 tématicky zaměřených kurzů. Výuka bude probíhat formou e-learningu s využitím audiovizuálních prvků. Studenti mohou studovat prostřednictvím svých počítačů v čase, který si sami zvolí. V projektu se připravuje využití systému EduBase, který je postaven na NexusDB a poskytuje přehledné úložiště dostupných informací tříděných dle tematických celků učiva a zároveň obsahuje nástroje potřebné k psaní a tvorbě výukových podkladů. Významnou výhodou je velmi variabilní sestavování výukových materiálů posloupnost informací, které vyberete z různých tématických celků a určíte, v jakém pořadí a jakým způsobem budou při výkladu použity. Další důležitou vlastností tohoto systému je řešení tiskových sestav, ať už pro samotný tisk výukových materiálů na papír, tak pro publikování ve formátu PDF. V poslední fázi realizace se nachází rozšíření na EduBase WEB pro přímou dostupnost pomocí internetového prohlížeče a testování vybraného systému pro potřeby projektu Pracujeme chytřeji.

5 PROJEKT OP RLZ 0207 PRACUJEME CHYTŘEJI CHYTRÉ PRAKTIKY FIREM A JEJICH FILMOVÁNÍ Mgr. Petr Dostál Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, Zlín Tel.: , Příspěvek přináší informace o probíhajícím projektu OP RLZ, Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, s názvem Pracujeme chytřeji. Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je dvouletý a má za cíl v rámci pilotního ověření školit zaměstnance firem v e-kurzech dalšího vzdělávání na terciární úrovni. Aby byly tyto kurzy pro firmy a jejich zaměstnance zajímavé a přitažlivé, budou reflektovat konkrétní potřeby praxe prostřednictví prezentací chytrých praktik úspěšných firem ČR. V současné době již intenzivně natáčíme ve vybraných firmách a našim cílem je nafilmovat sto chytrých praktik, které konkrétním firmám pomohly efektivně řešit jejich problémy a mohou být použity i v dalších firmách ČR. Nafilmované chytré praktiky jsou postupně zveřejňovány na našem internetovém portálu a postupně vznikne databáze chytrých praktik. Tyto chytré praktiky budou sloužit i při výuce v e-learningových kurzech, které připravuje. Často jsme dotazováni, jaká jsou kriteria pro odlišení úspěšné firmy od těch ostatních. Úspěšná firma je otevřená novým myšlenkám v podnikání, podporuje své zaměstnance v aktivní participaci na podnikových procesech, pomáhá jejich dalšímu vzdělávání a rozvoji. Již Tomáš Baťa říkal, že stroje a budovy jsou mrtvým kapitálem bez myšlenek a práce lidí. Ptáte se, proč jako kritérium nebereme dosahovaný zisk či obrat firmy? Jistě i tyto parametry jsou důležité, bez peněz se podniká velmi těžko, ovšem dočasná ztráta firmy nemusí znamenat, že firma není v delším časovém horizontu úspěšná. V naší databázi chceme prezentovat velké i malé firmy. Příkladem úspěšné malé firmy je SAF Trade z Uherského Hradiště, kde jsme natáčeli chytrou praktiku jak se učit cizí jazyk, když zaměstnanci firmy jsou stále na cestách. Tato firma byla vyhodnocena v týdeníku Profit jako jedna z nejlepších ve Zlínském kraji. A to, že skutečně pracují chytřeji, se projevilo i v průběhu naší spolupráce. Do nafilmované chytré praktiky jsme zařadili krátký komentář odborníkem z fakulty vedoucí katedry jazyků zde hodnotila přínosy použité chytré praktiky pro rozvoj komunikačních dovedností pracovníků firmy, zároveň však uvedla, že výuka jazyků po telefonu nepomůže s rozvojem písemných dovedností v cizím jazyce. Po shlédnutí této video sekvence jednatel firmy ihned zareagoval a rozšířil spolupráci s lektorkou i na kontroly obchodních ů zaměstnanců firem, kdy za každou nalezenou chybu lektorka obdrží 3 Kč, z toho 2 Kč hradí firma a jednu korunu hradí zaměstnanec, aby byl motivován intenzivně studovat a nedělat chyby v písemném projevu. Moc se nám tato reakce líbila; započatý kamínek přemýšlení nad svou prací může vyvolat celou lavinu zlepšení, které v konečném důsledku pomohou firmě i zaměstnancům k dosahovaní lepších výsledků.

6 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU ELEKTRONICKÝ OBCHOD Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav informatiky t: , S ohledem na současné potřeby elektronického obchodování firem a s ohledem na procesy standardizace a harmonizace této výuky na některých ekonomických fakultách vysokých škol EU, navrhuji inovovat vybraná témata předmětu "Elektronický obchod" s cílem získávání soudobých praktických dovedností studenty zejména při praktickém řešení úloh internetového obchodování. Na základě provedeného průzkumu obsahového zaměření výuky na vybraných fakultách v ČR a EU jsem: stávající témata tohoto předmětu: systém a model elektronického obchodu, obchod a elektronické obchodování, modely elektronického obchodu, bezpečnost elektronického obchodování, modelování elektronického obchodu, vlastnosti elektronického obchodu, strategické řízení firmy a elektronický obchod, možnosti elektronického bankovnictví, přímé bankovnictví v čr, upravil na inovovaný předmět v této skladbě: teorie systémů, modely systémů, modely elektronického obchodu, obchod a elektronické obchodování, bezpečnost elektronického obchodování, modelování elektronického obchodu, vlastnosti elektronického obchodu, strategie elektronického obchodu, možnosti elektronického bankovnictví, přímé platby, integrace elektronického obchodování (e-commerce, e-government,..), tvorba optimálního internetového obchodu. V laboratorních cvičeních: student navrhne, na základě inovovaného programu výuky předmětu Elektronický obchod, systémově možné řešení (projekt) internetového obchodu, vytvoří za pomoci moderního programu model internetového obchodu v laboratořích fakulty a ověří zda tento modulárně realizovatelný elektronický obchod bude vyhovovat praxi. Vhodnou variantní stavbou modulů internetového obchodu si studenti ověří strukturní a funkční vlastností internetového obchodu a zhodnotí přínos modelu pro výrobce obchodovatelného zboží (prodejce) a zákazníka a posoudí ekonomické funkce elektronického obchodu realizovaného na internetu. Navržená internetová prodejna umožní studentům vytvářet variantní katalogy zboží, vytvářet fiktivní agendy zákazníků a objednávek pro simulaci vhodného uspořádání a funkci internetového obchodu, vést pro optimalizaci simulovaných agend jejich přehledy, využívat variabilního uspořádání vzhledu internetové prodejny, komunikovat s vyhrazeným serverem a využívat modulárně vytvářených šablon a stránek navrhovaného obchodu a tím získávat potřebné údaje pro simulaci variantního řešení internetového obchodu a vytvoření optimalizovaného elektronického obchodu. Výsledky tohoto projektu se projeví zvýrazněním teoretických a praktických dovedností studentů v oblasti internetového obchodování a v systémovém pohledu na řešení otázek elektronického obchodování. Rozvojem oblasti elektronického obchodování získává Fakulta podnikatelská perspektivní zaměření pro uplatnění svých absolventů v EU.

7 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU MARKETINGOVÉ APLIKACE Doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno Příspěvek je zaměřený na aktivity, prováděné v rámci zdokonalování výuky (tj. obsahu a forem) na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Pojednává o závěrech analýz výuky předmětu Marketingové aplikace a obdobně orientovaných předmětů na zahraničních univerzitách a předkládá dílčí závěry pro rozvoj tohoto předmětu v podmínkách uvedené fakulty. Autor je řešitelem výzkumného projektu ESF CZ / /0284, zaměřeného na zdokonalování metod výuky marketingových předmětů. Předložená prezentace je jedním z výstupů první fáze řešení této problematiky.

8 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU OBCHODNÍ LOGISTIKA prof. Ing. Marie Jurová, CSc., Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D., Ing. Vladimír Bartošek Fakulta podnikatelská, Ústav management, Kolejní 2906/4, Brno Cílem první etapy řešení bylo hodnocení obsahu, cíle, návazností, kreditového ohodnocení, hodinové dotace předmětu Obchodní logistika, se shodnými nebo obsahově shodnými předměty, které jsou přednášeny na universitách nebo vysokých školách v německy mluvícím prostředí, v anglo-americkém prostředí a na českých universitách. V německém prostředí [Rakousko, SRN, Švýcarsko] jsme srovnávali 4 instituce, v angloamerickém prostředí [Velká Britanie, USA] 5 institucí a v českém prostředí 6 institucí. Obsahově shodné předměty velmi často měly název Supply Chain systémy, případně Logistika opatřování [Die Beschafungslogistik]. Obsahově byly předměty shodné, hodinová dotace i kredity byly však vyšší s tím, že jsou především v německy mluvících zemích zařazeny do více semestrů. Obsahově se předměty lišily dle regionálních požadavků a zaměření průmyslu. Obdobně byly shledány drobné odlišnosti vyplývající z evropského (německého) a anglo-amerického pojetí logistických disciplín. Hodinová dotace, kreditové ohodnocení i cíle byly shodné. Významně se však odlišovaly návaznosti na předměty a rozšiřující základní přístupy. Předměty logistického zaměření jsou velmi často doplňovány rozšiřujícími předměty s využití IT. V českém i slovenském prostředí, zkoumané university mají předměty našeho obsahu a zaměření také zařazeny do svým učebních programů, avšak s nestejnými názvy. Ze srovnání vyplynuly následující závěry: předměty mají srovnatelný obsah, cíle, hodinové dotace i kreditové ohodnocení; při výuce se více využívá a je akcentována samostatná týmová práce studentů; výuka je realizována v počítačových laboratořích formou řešení seminárních prací, prezentace výsledků, obhajobou a zdůvodnění způsobu a postupu řešení. Benchmarking předmětů v zahraničních i českých učebních programech u předmětu Obchodní logistika, naznačil následující směry inovací předmětu: sestavení složitých rozhodovacích modelů oborů za použití nástrojů ICT pro samostatnou práci studentů formou tvorby a realizace týmových projektů; výuka seminářů v počítačové laboratoři, vedoucí k používání MS Projectu, jako standardního nástroje projektového řízení při řešení úloh logistického managementu; rozšíření výuky a zavedení nových interaktivních modelů (zej. v rámci logistiky a ekonomiky opatřování), a další postupné rozšiřování edukace, využívající simulačních a modelovacích nástrojů založených na přístupu what if. Smyslem a společným cílem navrhovaných změn, je posílit kompetence posluchače zvládat rozsáhlé a složité rozhodovací úlohy daných oborů za použití nástrojů ICT. Samotné zaměření výuky, by pak mohlo lépe směřovat na globalizované prostředí logistických sítí, jejich tvorbu, využívání procesního řízení a znalostí související s dopravní problematikou při zajišťování hospodárnosti pro dodavatele i zákazníky.

9 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ VÝROBY prof. Ing. Marie Jurová, CSc., Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D., Ing. Vladimír Bartošek Fakulta podnikatelská, Ústav management, Kolejní 2906/4, Brno Cílem první etapy řešení byl benchmarking obsahu, cíle, návaznosti, kreditového ohodnocení, hodinové dotace předmětu Řízení výroby se shodnými nebo obsahově shodnými předměty, jenž jsou přednášeny na universitách nebo vysokých školách v německy mluvícím prostředí, v anglo-americkém prostředí a na českých universitách. V německém prostředí [Rakousko, SRN] jsme srovnávali 4 instituce, v anglo-americkém prostředí [Velká Britanie, USA] 5 institucí a v českém prostředí 6 institucí. Závěr srovnávání u předmětu Řízení výroby naznačil, že předmět byl velmi často z hlediska názvu označován Výrobní logistika či Operativní management. Obsahem se předmět lišil jen regionálními požadavky dle zaměření průmyslu. Hodinová dotace, kreditové ohodnocení i cíle byly shodné. Významně se odlišovaly návaznosti na předměty a další rozšiřující přístupy využívající v hlubší míře IT. V českém i slovenském prostředí, mají zkoumané university předměty našeho obsahu a zaměření také zařazeny do svých učebních programů, ale s nestejnými názvy. Ze srovnání vyplynuly následující závěry: předměty mají srovnatelný obsah, cíle, hodinové dotace i kreditové ohodnocení, při výuce se více využívá samostatná týmová práce pomocí IT, formou řešení případových či seminárních prací, jejich prezentace a zdůvodnění postupu a způsobu řešení. Benchmarking předmětů v zahraničních i českých učebních programech zařazených v našich učebních programech, naznačil směry inovací předmětu Řízení výroby: Řešením v dalším roce by mělo být sestavení složitých rozhodovacích modelů daných oborů za použití nástrojů ICT pro samostatnou práci studentů formou tvorby a realizace projektů: hodnocení ekonomiky produktů a výrobního procesu; kapacitních propočtů; projekčních výpočtů výrobních systémů; časové vázanosti výrobních procesů a činností; péče o provozuschopnost výrobních systémů; operativní plánování výrobního procesu (zadávání a odvádění z výroby). Neméně důležitou parametrickou změnou ve výuce předmětu bude kompletní přesun a realizace výuky seminářů v počítačové laboratoři. Společným faktorem takto navrhovaných úprav, je akcentace současných požadavků týmové práce, což v odrazu navrhovaných změn povede k ustanovování pracovních týmů studentů a týmového postupu při řešení úloh operativního managementu.

10 INFORMAČNÍ PODPORA ŘEŠENÍ ÚKOLU ESF Rč. CZ / /0284 Doc. Ing. Miloš Koch, CSc., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Ing. Jiří Petráš, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Příspěvek informuje o vytvořené racionální informační podpoře projektového úkolu ESF s názvem Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V úvodní části příspěvku jsou stanoveny úkoly informační podpory spolu s adresností informací pro jejich budoucí implementací. Pro funkčnost strukturovaného procesu byl koncipován systém podle Miloše Kocha, který tento chápe jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého chování a dále podle Petra Douceka, který jej definoval následovně: Informační systém je takový systém, kde se vazby mezi prvky a vazby s okolím realizují prostřednictvím dat a informací. V další části příspěvku jsou popsány vazby uvnitř systému a následně pak vazby s okolím. Prvky včetně vazeb jsou znázorněny graficky a též popsány v podobě matice. Vazby s okolím, které mají za cíl podpořit řešení projektového úkolu, jsou členěny následovně: - informace o konkurenci domácí i zahraniční - informace o požadavcích na zkvalitnění vzdělávání na FP VUT v Brně ze strany absolventů v současné době zaměstnaných - informace o požadavcích na zkvalitnění vzdělávání na FP VUT v Brně ze strany absolventů v současné době nezaměstnaných Z hlediska implementace informačního systému jsou informace členěny na: - informace, které současný systém vzdělávání na FP VUT v Brně akceptuje, nebo které jsou irelevantní anebo jsou již zastaralé - Informace, které budou implementovány v rámci řešení projektového úkolu - Informace, které jsou nadčasové a z různých důvodu je nelze při řešení projektového úkolu uplatnit, jako např. nedostupnost IT, z důvodu irelevantnosti ve vztahu k systému řízení čs. ekonomiky apod. Informace ve třetí skupině jsou chápány jako informace strategické, které v projektu budou využity pro budoucí rozvoj vzdělávání na FP VUT v Brně.

11 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU PRAKTIKUM NA PC Z NÁKLADOVÉHO MANAGEMENTU Doc.Ing. Alena Kocmanová, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Ing. Tomáš Heralecký, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Předmět Praktikum na PC z nákladového managementu je v rámci studijního programu Podnikové finance a obchod (PFO) zařazen jako nový a poprvé byl vyučován ve školním roce 2006/2007 v zimním semestru. Předmět je zařazen v rámci tohoto studijního oboru v 5. ročníku studia. Studenti si na základě předpokládaných znalostí z předmětů předcházejícího studia jak bakalářského tak magisterského zaměřených na finanční, nákladové a manažerské účetnictví jsou schopni si osvojit své znalosti a dovednosti a dále je postupně rozvíjet pomocí výpočetní techniky z hlediska praktického. Pro vlastní zpracování příkladů a studií je tedy nutným předpokladem znalost práce na PC, konkrétně v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Tento předmět uvádí studenty do problematiky vybraných témat při řešení příkladů a studií, včetně grafického vyjádření. Cílem předmětu je porozumění řízení nákladů, jejich efektivního využití atd. Oproti klasickému výpočtovému cvičení si studenti za pomocí tabulkového procesoru mohou operativně měnit všechny proměnné a ihned vidí jak se jim změní příslušný výstup. V rámci jednotlivých cvičení dostávají studenti kromě vypracování zadaných příkladů také individuální úkoly, které se váží k dané problematice. Jedná se o nový předmět. Samozřejmě, že bude nutné předmět dále rozvíjet a inovovat a to zejména v následujících oblastech: - inovace a doplnění příkladů a úloh v jednotlivých cvičeních. - na základě logické návaznosti probírané látky zařazení případových úloh, které budou mít charakter řešení pro podnikovou praxi. - v rámci zadání případových studií je cílem spolupráce s podnikovou praxí, studenti v rámci těchto studií získají klíčové znalosti, dovednosti a zkušenosti z jednotlivých oblastí. V úvodním cvičení bude studentům zadána obecná charakteristika podniku, který bude předmětem případové studie a výstupy ze subsystému informačního systému konkrétního výrobního podniku. V dalších cvičeních budou studenti řešit úlohy, které na sebe logicky navazují. Zadání bude formulováno tak, aby studenti museli zejména: identifikovat relevantní informace pro zpracování řešených úloh, formulovat požadavky na doplňující informace, třídit informace a analyzovat informace. - další oblast je oblast e-learningu. Tento moderní výukový nástroj bychom chtěli postavit do dvou úrovní(modelů) a to do modelu publikačního a modelu testového.

12 NÁVRH ZAVEDENÍ NOVÉHO PŘEDMĚTU ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT Doc. Ing. Alena Kocmanová, PhD.: UE FP VUT BRNO, Kolejní 4, Brno, Ing. Jiří Luňáček, PhD., MBA.: UE VUT BRNO, Kolejní 4 Brno, Vztahy mezi člověkem a životním prostředím procházejí kritickými obdobími. Problematika využívaní přírodních zdrojů a ovlivňování životního prostředí je spojená už se samotným vznikem života na Zemi. Z hlediska lidské společnosti člověk ovlivňoval svoje okolí podle svých dlouhodobých požadavků, přizpůsoboval si přírodu a narušoval tak rovnováhu v ní. V přírodním prostředí je člověk jedním z jeho komponentů a konzumentů, ale současně se společensko hospodářským rozvojem v něm hraje i negativní úlohu. Oblast životního prostředí je v dnešní době tématem velmi aktuálním. Závažnost tématu nás vede k nezbytnosti cílevědomě kontrolovat i ovlivňovat vztahy mezi ekonomickým rozvojem podniku a stavem životního prostředí. Ochrana životního prostředí musí být založena nejen na přesvědčení o její nutnosti, ale i na přesvědčení o všeobecné výhodnosti. Problémy životního prostředí jsou z velké části zaměřeny na průmysl, který je označován jako hlavní zdroj znečištění. Průmysl je nucen reagovat na požadavky dnešního ekologicky uvědomělého zákazníka. Dílčím úkolem je vývoj nových technologií a efektivnějších metod výroby. Doposud to byla ziskovost, co pohánělo průmysl, a i když tuto ziskovost lze z hlediska ekonomického růstu pokládat za životně důležitou, je čas požadovat po průmyslu, aby do svého strategického plánu začlenil další cíle, na předním místě zlepšení chování k životnímu prostředí. Podniky vesměs usilují o minimalizaci nákladů svých operací. To je zvláště významné ve vztahu k účinnosti k využívání materiálových vstupů při klesající schopností životního prostředí poskytovat suroviny a přizpůsobovat svůj dopad na životní prostředí. Zvláště, pokud jde o produkovaný odpad, setkávají se podniky se stále se zpřísňující legislativou, která vede ke zvýšení cen nákladů spojených s jejich ekologickou likvidací. Eliminace těchto nákladů přispívá k hospodářsky úspěšnému chodu podniku, a zároveň zlepšuje i ostatní aspekty jeho činnosti, tedy i kvalitu životního prostředí. Na tyto skutečnosti se snaží reagovat i nové zavedení předmětu do výuky. Nově zaváděný předmět se zabývá problematikou environmentálního managementu a jeho aplikací v podnikových podmínkách. Hlavní důraz je kladen na řešení ekologických problémů, ekonomických škod, znehodnocování životního prostředí, nástroje ekologické politiky a na stávající a nové strategie podniku. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o ekologických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Předmět je zaměřen na stávající a nové strategie - strategie prevence, strategie Čistší produkce a strategii udržitelného rozvoje. V rámci těchto strategií jsou probírány všechny tzv. dobrovolné nástroje environmentální politiky, především EMS, EMAS, ekoaudit, metoda posuzováni životního cyklu, ekodesign a všechny formy environmentálního značení s důrazem na ekolabeling, je především probírán a hodnocen dílčí dopad na ekonomiku podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

13 PŘEDMĚT CONTROLLING (KVANTITATIVNÍ ANALÝZA, INOVACE) Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, Brno Dosažené výstupy za období červenec prosinec 2006: 1. Analýza zařazení předmětu Controlling do výuky s ohledem na informace z ostatních vysokých škol v ČR a v zahraničí - zhodnocení zahraničních zkušeností. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně zařadila předmět Controlling do pátého ročníku studijního programu Podnikové finance a obchod jako jedna z prvních fakult v ČR (současně s VŠE Praha). Předmět byl zařazen do letního semestru posledního ročníku tohoto oboru v rozsahu 2 hod. přednášky a 2 hod. cvičení týdně po dobu deseti týdnů. Právě tento omezený rozsah výuky (10 týdnů) se v současné době jeví jako malý. Provedl jsem kvantitativní analýzu ve všech školách v nichž je vyučován Controlling v České republice (5 dalších vysokých škol), ve Slovenské republice (1 vybraná VŠ), v Republik Österreich (2 vybraných VŠ), v Bundesrepublik Deutschland (56 vybraných VŠ), ve Schweizerische Eidgenossenschaft (5 vybraných VŠ), celkem tedy na 69 srovnávaných vysokých školách, z toho na šedesáti třech zahraničních. Výsledky těchto analytických prací jsou shrnuty v tabulce Controlling kvantitativní analýza o pěti stránkách. Z této analýzy plyne že v Německu, Švýcarsku i v Rakousku, je na vysokých školách věnována výuce controllingu velká pozornost na většině srovnávaných vysokých škol se vyučuje několik předmětů Controllingu. Na Fakultě podnikatelské bude zřejmě třeba se v budoucnosti zabývat důsledky uvedených srovnání a uvažovat o dvou předmětech výuky Controllingu v posledním ročníku studijního programu Podnikové finance a obchod. 2. Aktivní účast na mezinárodní konferenci Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti, Praha Byl prezentován a publikován příspěvek Využitelnost modelu MCPM v investičním controllingu s příznivým ohlasem v požadavku na další publikaci. 3. Probíhalo hodnocení získaných informací z vysokých škol v zahraničí pro přípravu a implementaci v přednáškách a publikaci pro předmět Controlling. Inovoval jsem publikaci Controlling. Inovované (čtvrté) vydání (vyšlo v Akademickém nakladatelství CERM v ledu 2007, ISBN ). Je použito pro výuku předmětu v letním semestru akademického roku 2006/7. V tomto vydání byly provedeny potřebné úpravy a doplněno kritické zhodnocení některých nástrojů strategického controllingu v souvislosti s jejich používáním v současných podmínkách. Vytvořil jsem přednášku controlling výzkumu a vývoje včetně prezentace v Power Point. Tato inovace výuky bude použita v letním semestru 2006/2007. Nově uplatňuje hodnotové projektování v controllingu výzkumu a vývoje. V dalším období bude pokračovat hodnocení získaných informací z vysokých škol v zahraničí pro přípravu a implementaci v přednáškách a publikaci pro předmět Controlling. Úsilí bude zaměřeno, jako dosud, na průběžnou implementaci především nových vědeckých poznatků do výuky předmětu.

14 MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ NA UKRAJINĚ JUDr. Ing. Jan Kopřiva, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Po vstupu České republiky do Evropské unie se českým podnikatelským subjektům otevřely možnosti relativně bezproblémového podnikání v ostatních členských státech EU. Trhy v členských zemích jsou však poměrně obsazené a zákazníci na těchto trzích jsou výrazně náročnější. Pro české podnikatele je proto nutné hledat i jiné možnosti pro rozvíjení jejich podnikatelských aktivit. Jednou z nejvýhodnějších zemí mimo EU se pro české investory a podnikatele jeví Ukrajina. Ukrajinský trh má téměř 50 miliónů spotřebitelů a řada výrobků či služeb běžně poskytovaných v zemích EU zde chybí nebo jejich nabídka je prozatím v plenkách. České výrobky mají v zemích bývalého SSSR stále dobrý zvuk. Dnes je všem jasné, že opuštění těchto východních trhů po roce 1989 byla chyba, kterou bude velmi těžké napravit. Přesto již dnes působí v zemích bývalého SSSR řada českých podniků a vedou si poměrně úspěšně. Podnikání či investování na Ukrajinu může mít pro české podnikatele řadu výhod. Vedle již zmíněného relativně velkého spotřebitelského trhu, jsou dalšími nespornými výhodami levnější pracovní síla a přiblížení se dalším východním trhům (Rusko, Bělorusko atd.). Nutno podotknout, že Ukrajinci jsou jevíce legálně i nelegálně zaměstnanými cizinci na území ČR. Řada z těchto Ukrajinců má vysokoškolské vzdělání a hovoří plynně česky. Tito lidé by pak mohli být vhodnými spolupracovníky českých investorů na Ukrajině.

15 NÁVRH INOVACE PŘEDMĚTU PODNIKOVÝ MANAGEMENT Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc Aktualizovat obsah předmětu vzhledem k vývoji v teorii a požadavkům současné praxe. Akcentace postavení vlastníka, možností přístupu ke zdrojům a projevům globalizace. Uplatnit Procesní management, Znalostní management. Chaos management, Change management, Human Interaction management, HIM, Constraint management (omezení). Více užívat případové studie uvádějící přístupy a postupy úspěšných firem tuzemských a zahraničních. Uplatnit poznatky z českého managementu rozvinutím Baťova systém u řízení pro obohacení předmětu se zdůrazněním nesporných pozitiv užitého a fungujícího systému, který je světově uznáván jako originální a plně funkční.. Zahrnout strategii firmy, charakteristiku systému, dokonalou technickou a ekonomickou přípravu, samosprávu dílen, formy a způsob nákupu a prodeje a také sociální a vzdělávací systém užívaný u firmy. Zařadit rozvíjení schopností a kompetencí v oblastech: posuzovací kompetence - vyjadřuje schopnost a možnost hodnotit z hlediska výkonnosti. koncepční kompetencí se rozumí šikovnost rozvíjet koncepce a stanovit jejich hlavní body. integrační kompetence neznamená jen možnost posuzovat výkonnosti a definovat koncepce a jejich obsahy, jako financování či management projektů - od procesu integrace tvorby hodnot až po možnost vytvořit z nich nakonec ucelený systém. systémová kompetence se považuje za nejvyšší kompetenční stupeň a týká se možnosti, vývoje a produkce základních kompetencí pro možnost získání výhod uceleného systému vlastního výkonu. Zaměřit obsah práce manažera na a) pochopení a uspokojení potřeb, b) potřebnosti uvážit procesy ve smyslu přidané hodnoty, c) obdržení výsledků procesní výkonnosti a účinnosti, a d) neustálého zlepšování procesů založeného na objektivním měření.

16 VYTVOŘENÍ A PILOTNÍ OVĚŘENÍ NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH S NÁZVEM PRACUJEME CHYTŘEJI Prof.Ing.Petr Němeček,DrSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, Česká republika, tel.: , fax: , Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Technická 2, Brno, Česká republika, tel.: , fax: , Program je postaven na poznání chytrých praktik, které na konkrétní firmě aplikují. Definice chytré praktiky: chytrá praktika je nápad, který řeší ve firmě určitý problém. Může se jednat o použití pomůcky, organizační zlepšení, zlepšení logistických toků, odstranění úzkých míst v určitém procesu, úspory času při změně operace, zlepšení komunikace uvnitř firmy nebo se subjekty vně firmy apod. Chytrá praktika není, že firma nakoupí nový stroj, ale chytrá praktika už je, jak tento stroj zařadí do svého výrobního procesu, aby přinášel co největší efekty. Chytrá praktika může být způsob práce se znalostmi ve firmě a aplikace HRM (Human Ressource Management). Chytrá praktika může být i aplikace rozsáhlejšího konceptu či metody řízení, ovšem opět zde musí být popsány konkrétní problémy před aplikací a konkrétní řešení použití určité metody v praxi (např. Balanced Scorecard, TQM, apod.).

17 EVROPSKÁ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI A PROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY. RNDr. Josef Pitner, Ph.D. Úřad práce Brno-město Dynamika změn v kvalifikační skladbě pracovní síly v ČR v období po roce 1989 byla obrovská. Jen v průběhu let se v národním hospodářství zvýšil počet pracovníků s vysokoškolskou kvalifikací o více než čtvrtinu, o přibližně šestinu vzrostl počet zaměstnanců se vzděláním středním s maturitou, zatímco počet pracovníků s výučním listem mírně poklesl. Velmi vysoký byl ale úbytek počtu zaměstnanců s pouze základním vzděláním; snížení jejich stavů po roce 1993 dosahuje bezmála 60 % jejich původního počtu. Pracovní trh v ČR má a to ještě mnohem výrazněji než v řadě i vyspělejších ekonomik - zájem téměř výlučně o pracovníky kvalifikované; pracovní síla nekvalifikovaná je naopak trvale z trhu práce vytěsňována. Přestože pracovníci nekvalifikovaní nyní tvoří pouhou dvacetinu z celkového počtu zaměstnaných, na úhrnu nezaměstnaných se podílejí téměř celou třetinou. Zatímco bezmála každý čtvrtý nekvalifikovaný pracovník nemá v současné době zaměstnání, v souboru osob se vzděláním středním bez maturity je to jen každý jedenáctý a v souboru pracovníků se vzděláním středním s maturitou dokonce jen přibližně jeden z šestnácti. Pouze malý problém představuje nezaměstnanost v souboru vysokoškoláků, kde bez práce je nyní zhruba jen každý čtyřicátý pátý pracovník. Vyplývá z toho sice mimořádný význam vzdělání na současném českém trhu práce, ovšem takto výrazné rozdíly mezi úrovní vzdělání pracovníka a jeho celkovou uplatnitelností na trhu nejsou v ostatních zemích EU obvyklé. Lze odhadovat, že právě vzdělanostní skladba pracovní síly se stane závažným problémem trhu práce v České republice. Její současná vzdělanostní struktura síly u nás je - ve srovnání s obdobnou skladbou v ostatních členských zemích EU - v řadě ohledů unikátní. Žádná země EU s výjimkou Slovenska - nevykazuje tak mimořádně nízký podíl osob s pouze základním vzděláním, žádná nemá tak vysoký podíl osob se vzděláním středoškolským a - kromě Portugalska a Itálie - ani žádná nemá tak nízký podíl pracovníků se vzděláním terciárním. To se přitom již v téměř žádné vyspělé zemi nepovažuje za vzdělání elitní. Naopak, získává stále více masový charakter, a v některých zemích se ho účastní už i nadpoloviční většina populačního ročníku. Z národohospodářského hlediska je sice proces vzdělávání nákladný, ale jistě je rentabilní. Podle studií OECD právě faktor vzdělání pracovní síly hraje v hospodářském vývoji regionů roli mimořádnou. Uvádí se, že prodloužení studia o jeden rok přináší zvýšení celoroční hodnoty produkce pracovníka v průměru o 5 % ve střednědobém a o dalších přibližně 2,5 % v dlouhodobém časovém horizontu. I proto je v Evropské unii kladen mimořádný důraz na zajištění dobré kvalifikace nejen osob, které nově vstupují na trh práce, tedy absolventů škol, ale i osob, které již jsou zaměstnány. Také rozvoj celoživotního učení se stal jednou z nejdůležitějších priorit Evropské strategie zaměstnanosti, podobně jako i trvalé úsilí o to, aby osnovy i vlastní učební struktury byly dostatečně přizpůsobeny podmínkám moderní ekonomiky a znalostní společnosti a aby dovednosti získané v profesní přípravě odpovídaly potřebám trhu práce.

18 MANAGEMENT V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VÝCHODNÍ EVROPY A RUSKA PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY TÝMU PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY Ing. Martin Přibyl, Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, Ústav marketingu a obchodu, Zemědělská 1, Brno , tel.: , Příspěvek se zabývá průběžnými výstupy projektu Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska, kterých dosáhl tým spoluřešitelů z Provozně ekonomické fakulty. Podrobněji se věnuje výstupům z oblasti logistiky a materiálního zabezpečení podníků v zemích východních Evropy. Dále se příspěvek zabývá dalšími plánovanými aktivitami autora v rámci projektu.

19 ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST A ETIKA PODNIKÁNÍ Anna Putnová Fakulta podnikatelská VUT v Brně Předmět Sociální odpovědnost a etika podnikání se vyučuje v současné podobě od roku Předcházel mu předmět: Společenský styk, rétorika a etika podnikání. Po dohodě s oborovou radou FP VUT byl tento předmět změněn na už zmíněný, který odpovídal moderním potřebám budoucích manažerů. Předmět Sociální odpovědnost a etika podnikání byl ukončen klasifikovaným zápočtem a byl dotován 3 kredity. Pokud jde o srovnání, má význam se zabývat především českými vysokými školami. Podle Transparency International je etika podnikání vyučovaná v podobě samostatného předmětu na 80% státních vysokých škol ekonomického zaměření. Ve svém srovnání se budeme zabývat fakultami, které mohou být našimi referenčními VŠE Praha, FES MU Brno a PEF MLZU Brno. Na všech těchto školách je předmět buď volitelný, povinně volitelný nebo povinný, podle předmětu studia. Vždy je ale ukončen zkouškou. Na FP VUT v Brně došlo k redukci předmětů, které by měly být ukončeny klasifikovaným zápočtem a pro příští akreditaci by měl zůstat nadále povinně volitelným předmětem, ukončeným zkouškou. Považujeme za krok zpět tento předmět zařadit mezi ty, které jsou ukončené zápočtem. Odporuje to jednak dlouhodobému záměru VUT, které se snaží rozšířit počet společenskovědních disciplín a humanizovat studium a jednak jde proti celosvětovému hnutí, které se snaží prosazovat etiku podnikání v globálním prostředí. Přinášíme návrh na inovaci předmětu, která by měla prohloubit zájem o studium a přinést nové poznatky : 1. Vyšší míra zapojení studentů - vytvoření Čítárny pro studenty na Intranetu 2. Vtažení studentů do aktuálních problémů - ISO případová studie porušení dobrých mravů v podnikání - aktuální náměty z ekonomického života a jejich rozbor Pozn.: Za úvahu také stojí za to zapojit studenty do výzkumného projektu GAČRu.

20 VÝSLEDKY PRŮZKUMU A NÁMĚTY PRO INOVACI PŘEDMĚTU FINANCE Doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Ústav financí Kolejní 4, Brno Porozumění finančnímu systému, principům fungování jeho složek jako i základům řízení finančních institucí je v podmínkách tržní ekonomiky nutností pro všechny subjekty, účastníci se ekonomických procesů země. Předmět Finance poskytuje komplexní vysvětlení všech finančních transakcí. Studentům nabízí vysvětlení principů a nutnosti dohledu nad finančním trhem, úlohy centrální banky v tržní ekonomice, principům a postupům managementu bank, jako i bankovním transakcím umožňujícím financování rozvoje podniku, minimalizaci jeho rizik a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků. V průběhu výuky jsou studentům vysvětlovány trendy ve využívání bankovních úvěrů ve financování podniků a prezentovány bankovní služby jako jeden z nástrojů minimalizace platebního rizika podniků. Další oblasti, které je v tomto předmětu věnována pozornost, je fungování kapitálového trhu, zejména jeho alokační a informační funkci. Domnívám se, že prozatímní omezená alokační funkce kapitálového trhu je důsledkem nízkého povědomí a důvěry v možnosti získávání finančních zdrojů formou emise cenných papírů. Studentům jsou prezentovány zkušenosti z emise cenných papírů na českém kapitálovém trhu a naznačované možnosti eliminace rizika neúspěšnosti emise cenných papírů. Dynamika rozvoje finančního sektoru nabízí podnikům alternativní možnosti financování nahrazující financování bankovními úvěry, které mohou využít pouze stabilní podnikatelské subjekty, zaručující návratnost poskytnutých finančních zdrojů. Ve srovnání s vyspělými tržními ekonomikami západoevropských zemí je využívání alternativních forem financování mnohem nižší a naznačuje perspektivu dalšího růstu. Studentům jsou prezentovány jednak produkty představující alternativu k bankovnímu úvěru, jako i metodické postupy umožňující posuzování výhodnosti využívání nabízených produktů a podporující rozhodování při výběru vhodné formy financování podnikových aktivit. Nelze pochybovat, že absolvent ekonomicky zaměřené fakulty musí mít přehled o produktech nabízených finančními institucemi umožňující rozvoj podniku případně minimalizaci podnikových rizik. Současně by měli disponovat znalostí metodických postupů umožňujících posuzování vhodnosti použití nabízených produktů. Z hlediska množství témat zařazených do tohoto předmětu lze uvažovat o jeho rozšíření na dvousemestrální předmět. Tato úvaha vychází z předpokladu, že navazující magisterský studijní obor Řízení a ekonomika podniku bude přístupný i pro studenty bez předešlého ekonomického vzdělání. Pokud tento studijní obor bude otevřen pouze pro absolventy ekonomicky zaměřeného bakalářského studia, je výměra postačující a některá témata lze redukovat. V současnosti je studijní obor otevřen pro všechny studenty a tomu je nutné přizpůsobit jeho obsah. Část studentů je nucena vybrané problémy dostudovat individuálně z důvodu absence znalosti základních principů fungování finančního systému. Na druhé straně, probíhající procesy integrace finančních systémů a globalizace podnikání je potřebné zařazovat nová témata a zvyšovat atraktivitu výuky aktivizačními metodami výuky.

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více