Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP. Vydání 12/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP. Vydání 12/2007 11675160 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP Vydání 12/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Bezpečnostní pokyny Všeobecně Cílová skupina Použití v souladu s určeným účelem Současně platné dokumenty Transport, uskladnění Instalace Elektrické připojení Bezpečné odpojení Provoz Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT Typová označení Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT Doplněk MLU11A / MLU21A / MLG..A Doplněk MLU13A Doplněk MNF11A Doplněk URM / BEM Doplněk MBG11A Doplněk MWA21A Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Utahovací momenty Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Připojení měniče MOVIMOT Konektor MOVIMOT Spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru Připojení doplňků měniče MOVIMOT Připojení masteru sběrnice RS Připojení obslužného zařízení DBG (v přípravě) Připojení PC Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 3

4 Obsah 6 Uvedení do provozu "Easy" Přehled Důležité pokyny pro uvedení do provozu Popis ovládacích prvků Popis přepínačů DIP S Popis přepínačů DIP S Volitelné doplňkové funkce MM..D Uvedení do provozu s binárním řízením Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MLG..A Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MWA21A (převodník žádaných hodnot) Doplňující pokyny pro montáž (vzdálenou) poblíž motoru Uvedení do provozu "Easy" s rozhraním/průmyslovým distributorem RS Důležité pokyny pro uvedení do provozu Postup při uvedení do provozu Kódování procesních dat Funkce s masterem RS Uvedení do provozu "Expert" s parametrizační funkcí Důležité pokyny pro uvedení do provozu MOVITOOLS MotionStudio Uvedení do provozu a rozšíření funkcí pomocí jednotlivých parametrů Uvedení do provozu a parametrizace pomocí centrálního řízení a MQP Uvedení do provozu přenosem sady parametrů Seznam parametrů Popis parametrů Provoz Provozní indikace Modul Drive-Ident Obslužná zařízení MBG11A a MLG..A Volič žádaných hodnot MWA21A Ruční provoz měniče MOVIMOT s programem MOVITOOLS MotionStudio Obslužné zařízení DBG (v přípravě) Servis Stavová a chybová zobrazení Výměna zařízení Otočení modulární připojovací skříňky Servis SEW Dlouhodobé uskladnění Likvidace Inspekce / údržba Intervaly inspekcí a údržby Inspekce a údržba motoru DR.71-DR Inspekce a údržba brzdového motoru DR.71-DR Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

5 Obsah 12 Technické údaje Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz Motor s provozním bodem 46 V/6 Hz Motor s provozním bodem 23 V/5 Hz (v přípravě) Technické údaje doplňkových zařízení Spínací práce, pracovní vzduchová mezera, brzdné momenty brzdy Přiřazení brzdného momentu Přípustné typy valivých ložisek Integrované rozhraní RS Diagnostické rozhraní Přiřazení interních brzdových odporů Přiřazení externích brzdových odporů Odpor a přiřazení brzdové cívky Přiřazení modulu Drive-Ident Seznam adres Index Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 5

6 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů 1 Všeobecné pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze mají následující strukturu: Piktogram SIGNÁLNÍ SLOVO! Druh nebezpečí a jeho zdroj Možné následky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí Piktogram Signální slovo Význam Důsledky v případě nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění Specifické nebezpečí, např. zasažení elektrickým proudem POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození systému pohonu nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržování provozního návodu je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Zajistěte, aby byl návod k obsluze v čitelném stavu dostupný osobám odpovědným za provoz zařízení a také osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování návodu k obsluze je základním předpokladem bezpečného provozu měniče MOVIMOT MM..D a dosažení uvedených vlastností produktu a výkonových charakteristik. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou záruku. Ručení za věcné škody je v takových případech vyloučeno. 6 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

7 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2 2 Bezpečnostní pokyny Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k zamezení vzniku hmotných škod a ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování zásadních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly návod k obsluze a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraïte na SEW-EURODRIVE. 2.1 Všeobecně Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišïovala transport. Během provozu se na pohonech MOVIMOT mohou, v závislosti na použitém stupni ochrany, vyskytovat součásti pod elektrickým napětím, nekryté součásti a v některých případech také pohyblivé a rotující součásti a horké plochy. Vpřípadě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž může dojít ke hmotným škodám. Další informace jsou obsaženy v dokumentaci. 2.2 Cílová skupina Všechny práce související s instalací, uvedením do provozu, odstraněním chyb a opravami musí provádět odborníci v oboru elektrotechniky (je třeba dodržovat normy IEC 6364 resp. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 1 a IEC 6664 případně DIN VDE 11 a národní předpisy pro prevenci úrazů). Odborníky v oboru elektrotechniky, ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů, jsou osoby, které jsou seznámeny s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem produktu a které mají příslušnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti. Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace odpadu musí provádět osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny. 2.3 Použití v souladu s určeným účelem Měniče MOVIMOT jsou součásti určené k montáži do elektrických strojů azařízení. Vpřípadě montáže do strojů je uvedení měničů MOVIMOT do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) možné teprve tehdy, když je zaručeno, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/37/EG (směrnice pro stroje). Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) je možné pouze při dodržení směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EWG). Měniče MOVIMOT splňují požadavky směrnice pro nízká napětí 26/95/EG. Pro měniče MOVIMOT se používají normy uvedené v prohlášení o shodě. Technické údaje a informace o podmínkách připojení naleznete na typovém štítku a v dokumentaci a je třeba je bezpodmínečně dodržet. Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Bezpečnostní funkce Měniče MOVIMOT nesmějí vykonávat žádné bezpečnostní funkce, s výjimkou případů, kdy jsou pro tyto funkce výslovně určeny a schváleny Aplikace ve zdvihací technice Měniče MOVIMOT jsou pro aplikace ve zdvihací technice vhodné pouze v omezené míře, viz kapitola "Doplňková funkce 9" (Æ str.67). Měniče MOVIMOT nesmějí být používány ve smyslu bezpečnostních zařízení pro aplikace ve zvedací technice. 2.4 Současně platné dokumenty Doplňkově je třeba respektovat následující dokumentaci: Návod k obsluze "Třífázové motory DRS/DRE/DRP" 2.5 Transport, uskladnění Je třeba respektovat pokyny pro transport, uskladnění a správnou manipulaci. Je třeba dodržet klimatické podmínky podle kapitoly "Technické údaje". Zašroubovaná přepravní oka je třeba pevně dotáhnout. Jsou dimenzována na hmotnost pohonu MOVIMOT. Nesmí být přidávány žádné další zátěže. V případě potřeby je třeba použít vhodné, dostatečně dimenzované přepravní pomůcky (např. lanovody). 2.6 Instalace Instalace a chlazení zařízení se musí provádět podle předpisů uvedených v příslušné dokumentaci. Měniče MOVIMOT je třeba chránit před nepřípustným namáháním. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: použití v oblastech ohrožených explozí, použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod., použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází ke vzniku silných mechanických chvění a rázů, viz kapitola "Technické údaje". 8 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

9 Bezpečnostní pokyny Elektrické připojení Elektrické připojení Při provádění prací na měničích MOVIMOT, které jsou pod napětím, je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3). Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. průřezy kabelů, pojistek, zapojení ochranných vodičů). Podrobnější pokyny jsou uvedeny v dokumentaci. Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility jako je odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení se nacházejí v dokumentaci měničů MOVIMOT. Za dodržení mezních hodnot z hlediska elektromagnetické kompatibility požadovaných legislativou odpovídá výrobce stroje nebo zařízení. Ochranná opatření a ochranná zařízení musejí odpovídat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN ). 2.8 Bezpečné odpojení Měniče MOVIMOT splňují všechny požadavky pro bezpečné odpojení výkonových přívodů a elektronických přípojek podle EN Pro zajištění bezpečného odpojení musí i všechny připojené obvody splňovat požadavky na bezpečné odpojení. 2.9 Provoz Zařízení, do kterých se měniče MOVIMOT montují, musí být příp. vybavena přídavnými kontrolními a bezpečnostními prvky, v souladu s právě platnými bezpečnostními ustanoveními, např. se zákonem o technických pracovních prostředcích, s předpisy pro prevenci úrazů atd.u aplikací se zvýšeným potenciálním rizikem může být nutné použití doplňkových ochranných opatření. Změny měničů MOVIMOT prováděné pomocí obslužného softwaru, jsou povolené. Po odpojení měničů MOVIMOT od napájecího napětí se nikdy ihned nedotýkejte výkonových přívodů asoučástí, které jsou při provozu pod proudem, neboï vměniči stále mohou být nabité kondenzátory. Počkejte po odpojení napájecího napětí nejméně 1 minutu. Jakmile je k měniči MOVIMOT připojeno napájecí napětí, je třeba připojovací skříňku uzavřít, tj. měnič MOVIMOT je třeba přišroubovat Zhasnutí provozní kontrolky LED a dalších zobrazovacích prvků nemusí znamenat, že je přístroj odpojen od sítě a bez napětí. Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný stroj zbezpečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě, dříve než začnete chybu odstraňovat. Pozor, nebezpečí popálení: Povrch pohonu MOVIMOT a externích doplňků, např. chladicích těles a brzdného odporu, může mít při provozu teplotu vyšší než 6 C! Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 9

10 3 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT 3 Konstrukce zařízení 3.1 Měnič MOVIMOT Následující obrázek znázorňuje připojovací skříňku a dolní stranu měniče MOVIMOT : [4] [1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [1] [11] [7] [5] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [1] Připojovací skříňka [2] X1: Konektory pro doplněk BEM [3] Spojovací konektor přípojné jednotky pro měnič MOVIMOT [4] Měnič MOVIMOT s chladicím tělesem [5] Kabelová šroubení [6] Připojovací jednotka se svorkami [7] Šroub pro přípojku PE [8] X5, X6: svorková lišta elektroniky [9] X1: Přípojka pro brzdovou cívku (motory s brzdou) nebo brzdný odpor (motory bez brzdy) [1] X1: SíÏová přípojka L1, L2, L3 [11] Označení typu připojení [12] Drive Ident Modul [13] Typový štítek měniče [14] Spínač žádaných hodnot f2 (zelený) [15] Přepínače DIP S2/5...S2/8 [16] Spínač t1 pro integrační rampu (bílý) [17] Přepínače DIP S1/1...S1/8 [18] Přepínače DIP S2/1...S2/4 1 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

11 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT 3 Následující obrázek znázorňuje horní stranu měniče MOVIMOT : [1] [3] [2] [4] [1] X5: Diagnostické rozhraní s uzavíracím šroubem [2] Potenciometr žádaných hodnot s uzavíracím šroubem [3] Stavová kontrolka LED [4] Identifikace zařízení Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 11

12 3 Konstrukce zařízení Typová označení 3.2 Typová označení Typový štítek motoru (příklad) Bruchsal / Germany RF47DRE9L4BE2/MM15/MO Hz 5 kw 1,5 r/min 5 Hz 6 Hz V 38-5 i 16,22 N IM M1 14 / 86 Iso.Kl. 155 (F) C cos ϕ,99 IP 55 3~ IEC634 V BR Nm 13 CLP CC VGB22,65l BEM kg Made in Germany RF 47 DRE 9L4 BE/MM15/MO Doplňkové provedení měniče 1) Měnič MOVIMOT Doplňkové provedení motoru (brzdy) Velikost, počet pólů motoru Konstrukční řada motoru Velikost převodovky 1) Typový štítek znázorňuje pouze doplňky nainstalované z výroby. Konstrukční řada převodovky 12 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

13 Konstrukce zařízení Typová označení Typový štítek měniče (příklad) N2936 EN EN MM 15 D 53 Provedení ( = standardní) Způsob zapojení (3 = třífázové) Připojovací napětí (5 = AC V) (23 = AC V) Verze D Výkon motoru (15 = 1,5 kw) Typová řada MOVIMOT Identifikace zařízení Identifikace zařízení [1] na horní straně měniče MOVIMOT poskytuje informaci o typu měniče [2], objednacím čísle měniče [3] a výkonu [4]. [2] [3] [4] [1] Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 13

14 3 Konstrukce zařízení Typová označení Provedení "Montáž poblíž motoru" s doplňkem P2.A Následující obrázek znázorňuje příklad (vzdálené) montáže poblíž motoru pro měnič MOVIMOT spříslušným typovým štítkem a typovým označením: MM15D-53-//P21A/RO1A/APG4 MM15D-53-//P21A/RO1A/APG Konektor pro spojení s motorem Provedení připojovací skříňky Adaptér pro montáž poblíž motoru (vzdálenou) 21 = konstrukční velikost 1 22 = konstrukční velikost 2 Způsob připojení = Õ 1 = Ö MOVIMOT 14 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

15 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT 4 4 Mechanická instalace 4.1 Převodový motor MOVIMOT Dříve než začnete Pohon MOVIMOT můžete montovat pouze tehdy, pokud: se shodují údaje na typovém štítku pohonu s parametry napěïové sítě, není poškozený (není zřejmé žádné poškození způsobené přepravou nebo skladováním), je zajištěno splnění následujících předpokladů: Teplota okolí odpovídá údajům uvedeným v kapitole "Technické údaje". Mějte na paměti, že teplotní rozsah převodovky může být omezen, viz návod k použití převodovky. Nesmí být přítomny žádné oleje, kyseliny, plyny, páry, záření apod. Tolerance při montážních pracích Následující tabulka znázorňuje přípustné tolerance konců hřídelů apřírub pohonu MOVIMOT. Konec hřídele Tolerance průměru podle EN 5347 ISO j6 u á Â 26 mm ISO k6 u á Â 38 mm až Â 48 mm ISO m6 u á > 55 mm Středicí otvor podle DIN 332, tvar DR.. Příruby Tolerance souososti okrajů podle EN 5347 ISO j6 u á Â 25 mm ISO h6 u á > 3 mm Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 15

16 4 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT Instalace pohonu MOVIMOT Při montáži pohonu MOVIMOT respektujte následující pokyny: Pohony MOVIMOT se smí montovat pouze v pracovní poloze, uvedené na typovém štítku motoru, na rovnou, torzně tuhou základovou konstrukci, která tlumí chvění. Konce hřídelů důkladně očistěte od antikorozních prostředků (použijte běžné rozpouštědlo). Rozpouštědlo nesmí proniknout k ložiskům a k těsnicím kroužkům nebezpečí poškození materiálu! Měnič MOVIMOT a motor pečlivě ustavte, aby nedocházelo k nepřípustnému namáhání hřídelů motoru (respektujte přípustné radiální a axiální síly!) Zabraňte rázům a úderům na konce hřídelů. U vertikální pracovní polohy je třeba zařízení chránit zakrytím proti vniknutí cizorodých těles nebo kapaliny! Dbejte na ničím neomezený přívod chladicího vzduchu, není možné znovu nasávat teplý vzduch odváděný od jiných agregátů. Součásti, které se na hřídel upevňují dodatečně pomocí poloviční lícované drážky, je třeba vyvážit polovičním lícovaným perem (výstupní hřídele jsou vyváženy pomocí polovičního lícovaného pera). Otvory pro zkondenzovanou vodu jsou uzavřeny plastovými zátkami a smí se otevírat pouze v případě potřeby. Otevřené otvory pro kondenzát nejsou přípustné. Pokud jsou otvory pro kondenzát otevřené, pozbývají vyšší stupně ochrany platnost. STOP! Stupeň ochrany uvedený v technických údajích platí pouze pro správně namontovaný měnič MOVIMOT. Pokud měnič MOVIMOT vyjmete z připojovací skříňky, může dojít k jeho poškození vlivem vlhkosti nebo prachu. Pokud je měnič MOVIMOT odpojen od připojovací skříňky, zajistěte jeho ochranu Instalace ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství Při montáži pohonu MOVIMOT ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství respektujte následující pokyny: Pro kabelové přívody používejte odpovídající kabelová šroubení (v případě potřeby použijte redukce). Závity kabelových spojek a zaslepovacích zátek přetřete těsnicí hmotou a pečlivě dotáhněte poté je znovu přetřete. Přívody kabelů dobře utěsněte. Těsnicí plochy měniče MOVIMOT před opětovnou montáží dobře očistěte. Pokud došlo k poškození ochranného nátěru proti korozi, provete jeho opravu. Překontrolujte přípustnost stupně ochrany podle typového štítku. 16 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

17 Mechanická instalace Doplněk MLU11A / MLU21A / MLG..A Doplněk MLU11A / MLU21A / MLG..A Rozsah dodávky MLU11A / MLU21A / MLG..A horní část [2] 2 šrouby [1] Průchozí šroub [4] MLU11A / MLU21A / MLG..A dolní část [5] Montáž 1. Odstraňte uzavírací šroub na připojovací skříňce měniče MOVIMOT. 2. Zafixujte dolní část [5] na připojovací skříňce měniče MOVIMOT a upevněte ji pomocí průchozího šroubu [4] (utahovací moment 2,5 Nm / 22 lb.in). 3. Protáhněte připojovací kabel [3] průchozím šroubem [4] do vnitřního prostoru připojovací skříňky pohonu MOVIMOT. 4. Nasate horní část [2] na dolní část [5] a připevněte ji dvěma šrouby [1] (utahovací moment,9 Nm / 8 lb.in). STOP! Doplněk se smí montovat pouze v pracovní poloze zobrazené na následujícím obrázku! [1] [1] [2] [3] [4] [5] Informace ohledně připojení doplňku MLU11A / MLU21A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MLU11A / MLU21A" (Æ str.38). Informace ohledně připojení doplňku MLG..A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MLG..A" (Æ str.39). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 17

18 4 Mechanická instalace Doplněk MLU13A 4.3 Doplněk MLU13A V obvyklých případech je doplněk MLU13A z výroby namontován na modulární přípojné skříňce. Pokud požadujete dodatečnou montáž doplňku, obraïte se prosím na servis SEW-EURODRIVE. STOP! Montáž je přípustná pouze v kombinaci s modulární připojovací skříňkou MOVIMOT MM3D MM15D-53- nebo MM3D MM7-233-! Následující obrázek znázorňuje příklad montáže. Způsob montáže v zásadě závisí na použité přípojné skříňce a případně na dalších namontovaných doplňcích Informace ohledně připojení doplňku MLU13A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MLU13A" (Æ str.38). 18 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

19 Mechanická instalace Doplněk MNF11A Doplněk MNF11A V obvyklých případech je doplněk MNF11A z výroby namontován na modulární přípojné skříňce. Pokud požadujete dodatečnou montáž doplňku, obraïte se prosím na servis SEW-EURODRIVE. STOP! Montáž je přípustná pouze v kombinaci s modulární připojovací skříňkou MOVIMOT MM3D MM15D-53- nebo MM3D MM7D-233-! Následující obrázek znázorňuje příklad montáže. Způsob montáže v zásadě závisí na použité přípojné skříňce a případně na dalších namontovaných doplňcích. Namontujte doplněk MNF11A pomocí 2 šroubů apřidržovacího plechu podle následujícího obrázku Informace ohledně připojení doplňku MNF11A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MNF11A" (Æ str.4). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 19

20 4 Mechanická instalace Doplněk URM / BEM 4.5 Doplněk URM / BEM V obvyklých případech jsou doplňky URM a BEM z výroby namontovány na přípojné skříňce. Pokud požadujete dodatečnou montáž doplňků URM a BEM, obraïte se prosím na servis SEW-EURODRIVE. Namontujte doplněk URM / BEM pomocí 2 šroubů podle následujícího obrázku Informace ohledně připojení doplňku URM naleznete v kapitole "Připojení doplňku URM" (Æ str.41). Informace ohledně připojení doplňku BEM naleznete v kapitole "Připojení doplňku BEM" (Æ str.42). 2 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

21 Mechanická instalace Doplněk MBG11A Doplněk MBG11A Namontujte doplněk MBG11A na stěnu v souladu s jednou ze dvou možností: A: montáž zezadu pomocí 4 závitových otvorů (utahovací moment upevňovacích šroubů [1] 1,6...2, Nm / lb.in) B: montáž zepředu pomocí 2 upevňovacích otvorů (utahovací moment upevňovacích šroubů [3] 1,6...2, Nm / lb.in) [1] M4 x 5 + a A B M4 M4 x 25 [2] [3] [4] A A [5] Ø 4,3 mm B 8 mm B 6 mm 88 mm 2 A A M4 56 mm 68 mm a = tloušïka stěny Šrouby nejsou součástí dodávky! Nasate horní část [5] na dolní část [2] a připevněte ji dvěma šrouby [4] (utahovací moment,3 Nm / 2,6 lb.in). Informace ohledně připojení doplňku MBG11A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MBG11A" (Æ str.43). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 21

22 4 Mechanická instalace Doplněk MWA21A 4.7 Doplněk MWA21A Namontujte doplněk MWA21A ve spínací skříni na nosnou lištu (EN 522): , Informace ohledně připojení doplňku MWA21A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MWA21A" (Æ str.44). 22 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

23 Mechanická instalace Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje upevňovací rozměry pro (vzdálenou) montáž měniče MOVIMOT s doplňkovým zařízením P2.A: M6 A B M MM3D53-...MM15D-53- MM3D MM7D-233- MM22D53-...MM4D-53- MM11D MM22D-233- A B 14 mm 65 mm 17 mm 65 mm Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 23

24 4 Mechanická instalace Utahovací momenty 4.9 Utahovací momenty Měnič MOVIMOT Šrouby pro upevnění měniče MOVIMOT utahujte křížem utahovacím momentem 3, Nm (27 lb.in) Uzavírací šrouby Utáhněte uzavírací šrouby potenciometru f1 a přípojky X5 momentem 2,5 Nm (22 lb.in) Kabelová šroubení U kabelových šroubení bezpodmínečně dbejte údajů výrobce Záslepky kabelových přípojek Zaslepovací šrouby utáhněte momentem 2,5 Nm (22 lb.in) Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

25 Mechanická instalace Utahovací momenty Modulární připojovací skříňka Šrouby pro upevnění připojovací skříňky na montážní desku utahujte na 3,3 Nm (29 lb.in) Utahovací momenty svorek Při instalačních pracích respektujte následující utahovací momenty svorek: [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3],8 až 1,1 Nm (7...1 lb.in) 1,2 až 1,6 Nm ( lb.in) 2, až 2,4 Nm ( lb.in) Doplněk URM / BEM / MNF11A Šrouby pro upevnění doplňků URM, BEM a MNF11A dotáhněte v připojovací skříňce momentem 2, (18 lb.in). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 25

26 5 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci 5 Elektrická instalace 5.1 Předpisy pro instalaci Připojení síïových přívodů Jmenovité napětí a frekvence měniče MOVIMOT se musí shodovat s parametry napájecí sítě. Průřez kabelu: podle vstupního proudu I síï při jmenovitém výkonu (viz kapitola "Technické údaje"). Přípustný průřez kabelu svorek MOVIMOT (neplatí pro průmyslové distributory). Výkonové svorky Řídicí svorky 1, mm 2 4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ),5 mm 2 1, mm 2 AWG17 AWG12 (2 x AWG12) AWG2 AWG17 Při jednoduchém zapojení: Připojujte pouze jednodrátové vodiče nebo flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil (DIN část 1, materiál E-Cu) s izolačním lemem nebo bez něj. Při dvojitém obsazení: Připojujte pouze flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil (DIN část 1, materiál E- Cu) bez izolačního lemu. Připojujte pouze jednodrátové vodiče nebo flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil nebo bez nich (DIN část 1, materiál E-Cu). Jištění vodičů nainstalujte na začátek přívodních kabelů sítě za odbočku sběrné lišty, viz kapitolu "Připojení základního zařízení MOVIMOT ", F11/F12/F13. Použijte ochranu D, D, NH nebo ochranné spínače vedení. Dimenzování ochrany v souladu sprůřezem kabelů. SEW doporučuje použít v napěïových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) hlídač izolace, využívající měřicí metodu Pulscode. Zabráníte tím zbytečnému spínání zařízení na kontrolu izolace vlivem kapacity měniče vůči zemi. 26 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

27 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Ovládání pružinových svorek X5/X6 Připojení vodičů bez stisknutí ovládacího tlačítka Připojení vodičů, nejprve stiskněte ovládací tlačítko Jednožilové vodiče a flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil je možné nejméně do dvou stupňů průřezu pod hodnotou jmenovitého průřezu zasouvat přímo (bez nářadí) Při připojování neošetřených flexibilních vodičů, které neumožňují přímé zasouvání, je třeba pro otevření pružiny svorky stisknout ovládací tlačítko nahoře. Uvolnění vodiče, nejprve stiskněte ovládací tlačítko Před uvolněním vodiče je třeba stisknout ovládací tlačítko nahoře. Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 27

28 5 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Jistič svodového proudu Konvenční ochranný spínač svodového proudu není přípustný jako ochranné zařízení. Jako ochranné zařízení je možné použít spínače chybového proudu citlivé na veškeré proudy (spouštěcí proud 3 ma). Při normálním provozu měniče MOVIMOT mohou vzniknout svodové proudy > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE doporučuje nepoužívat ochranné spínače svodového proudu. Pokud je nicméně použití ochranného spínače svodového proudu (FI) pro přímou nebo nepřímou ochranu proti dotyku předepsáno, je třeba dbát na následující upozornění podle EN : VAROVÁNÍ! Je použit ochranný spínač svodového proudu chybného typu. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVIMOT může vytvořit stejnosměrný proud v zemnicím vodiči. Pokud se pro ochranu v případě přímého nebo nepřímého dotyku používá ochranný spínač svodového proudu (FI) je na straně napájení měniče MOVIMOT přípustný pouze jeden ochranný spínač svodového proudu typu B Ochrana sítě Jako síïové stykače používejte pouze stykače spotřební kategorie AC-3 (EN ). STOP! SíÏový stykač K11 (viz schéma (Æ str.32)) nepoužívejte pro impulzový provoz, ale pouze pro zapnutí a vypnutí měniče. Pro impulzový provoz využívejte příkazy "CW/stop" nebo "CCW/stop". U síïového stykače K11 zachovejte minimální vypínací dobu 2 s. 28 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

29 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Pokyny ohledně připojení ochranného vodiče (PE) NEBEZPEČÍ! Chybné připojení vodiče PE. Smrt, těžká poranění nebo hmotné škody vlivem elektrického proudu. Přípustný utahovací moment pro šroubení je 2, až 2,4 Nm ( lb.in). U přípojky PE prosím dbejte na následující pokyny. Nepřípustná montáž Doporučení: Montáž s kabelem ukončeným vidlicovým okem Přípustné pro všechny průřezy Montáž u přípojky s masivním drátovým vodičem Přípustné pro průřezy do maximálně 2,5 mm 2 M5 M5 2.5 mm² [1] [1] Vidlicová kabelová koncovka vhodná pro šrouby M5 ochranné země (PE) Při normálním povozu mohou vzniknout svodové proudy à 3,5 ma. Pro splnění normy EN je třeba respektovat následující zásadu: Druhý vodič PE o průřezu síïových přívodů připojujte paralelně se zemnicím vodičem přes oddělené svorky nebo použijte měděný ochranný vodič oprůřezu 1 mm 2. Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 29

30 5 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu Ve smyslu zákona o elektromagnetické kompatibilitě není možné provozovat frekvenční měniče samostatně. Teprve po zapojení do pohonového systému je možné je hodnotit z hlediska elektromagnetické kompatibility. Shoda se potvrzuje pro konkrétní popsaný pohonový systém se značkou CE. Bližší informace naleznete v tomto návodu k obsluze. UPOZORNĚNÍ Jedná se o produkt s omezenou slučitelností podle IEC Tento produkt může způsobovat poruchy elektromagnetické kompatibility. V takových případech může pro provozovatele vzniknout povinnost, provést potřebná opatření. Podrobné pokyny ohledně instalace v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility naleznete v dokumentu "Elektromagnetická kompatibilita v technice pohonů" firmy SEW-EURODRIVE Nadmořská výška nad 1 m n.m. Pohony MOVIMOT se síïovým napětím v rozsahu od 2 do 24 V nebo 38 až 5 V je možné při splnění následujících okrajových podmínek instalovat v nadmořských výškách od 1 m do max. 4 m. 1) Dlouhodobý jmenovitý výkon se omezuje kvůli zhoršenému chlazení ve výškách nad 1 m (viz kapitola "Technické údaje"). Od nadmořské výšky 2 m stačí vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů jen pro kategorii přepětí 2. Vyžaduje-li instalace kategorii přepětí 3, je třeba přídavnou externí přepěïovou ochranou zajistit, aby přepěïové špičky nepřesahovaly 2,5 kv (fáze-fáze ani fáze-země). Pokud je požadováno bezpečné elektrické odpojení, musí být ve výškách nad 2 m n. m. realizováno mimo vlastní zařízení (Bezpečné elektrické odpojení podle EN ). V instalačních výškách od 2 m do 4 m n. m. se přípustná jmenovitá síïová napětí snižují následujícím způsobem: o 6 V na každých 1 m při MM..D-53- o 3 V na každých 1 m při MM..D Připojení napájecího napětí 24 V Napájejte měnič MOVIMOT bu přes externí napětí DC 24 V, nebo prostřednictvím doplňků MLU..A nebo MLG..A Binární řízení Připojte potřebná řídicí vedení. Jako řídicí vedení používejte stíněné kabely a pokládejte je odděleně od síïových přívodů. 1) Maximální nadmořská výška je omezena drahami plazivých proudů a zapouzdřenými součástkami, jako jsou např. elektrolytické kondenzátory. 3 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

Vydání MOVIMOT MM..C 08/2003. Návod k obsluze 11218266 / CS

Vydání MOVIMOT MM..C 08/2003. Návod k obsluze 11218266 / CS MOVIMOT MM..C Vydání 8/23 Návod k obsluze 11218266 / CS SEW-EURODRIVE Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Měnič MOVIMOT (standardní provedení)...

Více

Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/2006 11441569 / CS

Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/2006 11441569 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIMOT MM..C Vydání 11/26 11441569 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Všeobecné pokyny...

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS Vydání 11/2008

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Kompaktní návod k obsluze

Kompaktní návod k obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Kompaktní návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DT/DV Vydání 11/2009 16885368 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D střífázovým motorem DT/DV

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D střífázovým motorem DT/DV Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVIMOT MM..D střífázovým motorem DT/DV Vydání 8/29 16817362 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny...

Více

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22869794_1116* Revize MOVITRAC B Vydání 11/2016 22869794/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize... 4 2 Konstrukce

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21326746_1014* Stručný návod k obsluze Decentrální systémy pohonu MOVIMOT MM..D Vydání 10/2014 21326746/CS SEW-EURODRIVE Driving

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Příručka. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní AS-Interface, průmyslové distributory. Vydání 07/2006 11400366 / CS FC210000

Příručka. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní AS-Interface, průmyslové distributory. Vydání 07/2006 11400366 / CS FC210000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní AS-Interface, průmyslové distributory FC210000 Vydání 07/2006

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *2122313_214* Dodatek k návodu k obsluze SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75- Fax +49

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Vydání 04/2011 17074568 / CS SEW-EURODRIVE Driving

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Pohon MOVI-SWITCH -1E/-2S. Návod k obsluze. Vydání 05/ / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Pohon MOVI-SWITCH -1E/-2S. Návod k obsluze. Vydání 05/ / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Pohon MOVI-SWITCH -1E/-2S Vydání 05/2008 16650166 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Oprava návodu k obsluze

Oprava návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21341532_1114* Oprava návodu k obsluze Decentrální řízení pohonů a aplikací MOVIPRO -ADC Vydání 11/2014 21341532/CS SEW-EURODRIVE

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Modulární instalační přístroje

Modulární instalační přístroje Modulární instalační přístroje Obsah strana System pro M Modulární instalační přístroje e 16, 25 a 32A řady E 220............................ 5/20 e 63 a 80A řady E 463, E 480.........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Pohony s tříbodovým signálem

Pohony s tříbodovým signálem Datový list Pohony s tříbodovým signálem bez bezpečnostní funkce SU, SD s bezpečnostní funkcí (pružina nahoru/dolů) SD s bezpečnostní funkcí mající certifikaci EN 4597 (pružina dolů) Popis Servopohony

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB

VIESMANN. Návod k montáži VITOTROL 100. pro odborné pracovníky. Vitotrol 100 Typ UTDB Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMNN Vitotrol 100 Typ UTD Regulátor teploty místnosti s digitálními spínacími hodinami Obj. č.: 7426 465, 7426 538 VITOTROL 100 7/2009 ezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

Kompaktní příručka P R O F I B U S. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory

Kompaktní příručka P R O F I B U S. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Kompaktní příručka P R O F I PROCESS FIELD US U S Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní PROFIUS a průmyslové distributory

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

Návod k obsluze MOVIMOT MD. Vydání 05/2006 GB810000 11471166 / CS

Návod k obsluze MOVIMOT MD. Vydání 05/2006 GB810000 11471166 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIMOT MD GB810000 Vydání 05/2006 11471166 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá

Více

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 cs Návod k montáži a obsluze Samostatná řídicí jednotka UC42 / samostatná řídicí jednotka pro nosnou lištu UC45 Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV GA410000 Vydání 07/2004 11292369

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Relé přechodných zemních spojení

Relé přechodných zemních spojení Návod k použití Vydání 02/2003 Relé přechodných zemních spojení Typ EWR 22 Konstrukční provedení Zásuvný modul 12 TE Pouzdro pro montáž na stěně Pouzdro pro montáž do rozváděčů Pouzdro pro montáž na liště

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu

Informace o produktu. Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu Informace o produktu Napájecí a řídící jednotka VBVS05-SG Pro menší jednofázová video zařízení bez rozdělovače a paralelního provozu 2 12/2012 Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více