Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP. Vydání 12/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP. Vydání 12/2007 11675160 / CS"

Transkript

1 Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP Vydání 12/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Bezpečnostní pokyny Všeobecně Cílová skupina Použití v souladu s určeným účelem Současně platné dokumenty Transport, uskladnění Instalace Elektrické připojení Bezpečné odpojení Provoz Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT Typová označení Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT Doplněk MLU11A / MLU21A / MLG..A Doplněk MLU13A Doplněk MNF11A Doplněk URM / BEM Doplněk MBG11A Doplněk MWA21A Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Utahovací momenty Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Připojení měniče MOVIMOT Konektor MOVIMOT Spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru Připojení doplňků měniče MOVIMOT Připojení masteru sběrnice RS Připojení obslužného zařízení DBG (v přípravě) Připojení PC Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 3

4 Obsah 6 Uvedení do provozu "Easy" Přehled Důležité pokyny pro uvedení do provozu Popis ovládacích prvků Popis přepínačů DIP S Popis přepínačů DIP S Volitelné doplňkové funkce MM..D Uvedení do provozu s binárním řízením Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MLG..A Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MWA21A (převodník žádaných hodnot) Doplňující pokyny pro montáž (vzdálenou) poblíž motoru Uvedení do provozu "Easy" s rozhraním/průmyslovým distributorem RS Důležité pokyny pro uvedení do provozu Postup při uvedení do provozu Kódování procesních dat Funkce s masterem RS Uvedení do provozu "Expert" s parametrizační funkcí Důležité pokyny pro uvedení do provozu MOVITOOLS MotionStudio Uvedení do provozu a rozšíření funkcí pomocí jednotlivých parametrů Uvedení do provozu a parametrizace pomocí centrálního řízení a MQP Uvedení do provozu přenosem sady parametrů Seznam parametrů Popis parametrů Provoz Provozní indikace Modul Drive-Ident Obslužná zařízení MBG11A a MLG..A Volič žádaných hodnot MWA21A Ruční provoz měniče MOVIMOT s programem MOVITOOLS MotionStudio Obslužné zařízení DBG (v přípravě) Servis Stavová a chybová zobrazení Výměna zařízení Otočení modulární připojovací skříňky Servis SEW Dlouhodobé uskladnění Likvidace Inspekce / údržba Intervaly inspekcí a údržby Inspekce a údržba motoru DR.71-DR Inspekce a údržba brzdového motoru DR.71-DR Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

5 Obsah 12 Technické údaje Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz Motor s provozním bodem 46 V/6 Hz Motor s provozním bodem 23 V/5 Hz (v přípravě) Technické údaje doplňkových zařízení Spínací práce, pracovní vzduchová mezera, brzdné momenty brzdy Přiřazení brzdného momentu Přípustné typy valivých ložisek Integrované rozhraní RS Diagnostické rozhraní Přiřazení interních brzdových odporů Přiřazení externích brzdových odporů Odpor a přiřazení brzdové cívky Přiřazení modulu Drive-Ident Seznam adres Index Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 5

6 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů 1 Všeobecné pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze mají následující strukturu: Piktogram SIGNÁLNÍ SLOVO! Druh nebezpečí a jeho zdroj Možné následky v případě nerespektování. Opatření pro odvrácení nebezpečí Piktogram Signální slovo Význam Důsledky v případě nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění Specifické nebezpečí, např. zasažení elektrickým proudem POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění STOP! Možnost vzniku hmotných škod Poškození systému pohonu nebo jeho okolí UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci se systémem pohonu 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržování provozního návodu je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Zajistěte, aby byl návod k obsluze v čitelném stavu dostupný osobám odpovědným za provoz zařízení a také osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování návodu k obsluze je základním předpokladem bezpečného provozu měniče MOVIMOT MM..D a dosažení uvedených vlastností produktu a výkonových charakteristik. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, firma SEW-EURODRIVE nepřebírá žádnou záruku. Ručení za věcné škody je v takových případech vyloučeno. 6 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

7 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2 2 Bezpečnostní pokyny Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k zamezení vzniku hmotných škod a ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování zásadních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly návod k obsluze a porozuměly mu. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraïte na SEW-EURODRIVE. 2.1 Všeobecně Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišïovala transport. Během provozu se na pohonech MOVIMOT mohou, v závislosti na použitém stupni ochrany, vyskytovat součásti pod elektrickým napětím, nekryté součásti a v některých případech také pohyblivé a rotující součásti a horké plochy. Vpřípadě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a při chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž může dojít ke hmotným škodám. Další informace jsou obsaženy v dokumentaci. 2.2 Cílová skupina Všechny práce související s instalací, uvedením do provozu, odstraněním chyb a opravami musí provádět odborníci v oboru elektrotechniky (je třeba dodržovat normy IEC 6364 resp. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 1 a IEC 6664 případně DIN VDE 11 a národní předpisy pro prevenci úrazů). Odborníky v oboru elektrotechniky, ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů, jsou osoby, které jsou seznámeny s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem produktu a které mají příslušnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti. Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace odpadu musí provádět osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny. 2.3 Použití v souladu s určeným účelem Měniče MOVIMOT jsou součásti určené k montáži do elektrických strojů azařízení. Vpřípadě montáže do strojů je uvedení měničů MOVIMOT do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) možné teprve tehdy, když je zaručeno, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/37/EG (směrnice pro stroje). Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) je možné pouze při dodržení směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EWG). Měniče MOVIMOT splňují požadavky směrnice pro nízká napětí 26/95/EG. Pro měniče MOVIMOT se používají normy uvedené v prohlášení o shodě. Technické údaje a informace o podmínkách připojení naleznete na typovém štítku a v dokumentaci a je třeba je bezpodmínečně dodržet. Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Bezpečnostní funkce Měniče MOVIMOT nesmějí vykonávat žádné bezpečnostní funkce, s výjimkou případů, kdy jsou pro tyto funkce výslovně určeny a schváleny Aplikace ve zdvihací technice Měniče MOVIMOT jsou pro aplikace ve zdvihací technice vhodné pouze v omezené míře, viz kapitola "Doplňková funkce 9" (Æ str.67). Měniče MOVIMOT nesmějí být používány ve smyslu bezpečnostních zařízení pro aplikace ve zvedací technice. 2.4 Současně platné dokumenty Doplňkově je třeba respektovat následující dokumentaci: Návod k obsluze "Třífázové motory DRS/DRE/DRP" 2.5 Transport, uskladnění Je třeba respektovat pokyny pro transport, uskladnění a správnou manipulaci. Je třeba dodržet klimatické podmínky podle kapitoly "Technické údaje". Zašroubovaná přepravní oka je třeba pevně dotáhnout. Jsou dimenzována na hmotnost pohonu MOVIMOT. Nesmí být přidávány žádné další zátěže. V případě potřeby je třeba použít vhodné, dostatečně dimenzované přepravní pomůcky (např. lanovody). 2.6 Instalace Instalace a chlazení zařízení se musí provádět podle předpisů uvedených v příslušné dokumentaci. Měniče MOVIMOT je třeba chránit před nepřípustným namáháním. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: použití v oblastech ohrožených explozí, použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod., použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází ke vzniku silných mechanických chvění a rázů, viz kapitola "Technické údaje". 8 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

9 Bezpečnostní pokyny Elektrické připojení Elektrické připojení Při provádění prací na měničích MOVIMOT, které jsou pod napětím, je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3). Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. průřezy kabelů, pojistek, zapojení ochranných vodičů). Podrobnější pokyny jsou uvedeny v dokumentaci. Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility jako je odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení se nacházejí v dokumentaci měničů MOVIMOT. Za dodržení mezních hodnot z hlediska elektromagnetické kompatibility požadovaných legislativou odpovídá výrobce stroje nebo zařízení. Ochranná opatření a ochranná zařízení musejí odpovídat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN ). 2.8 Bezpečné odpojení Měniče MOVIMOT splňují všechny požadavky pro bezpečné odpojení výkonových přívodů a elektronických přípojek podle EN Pro zajištění bezpečného odpojení musí i všechny připojené obvody splňovat požadavky na bezpečné odpojení. 2.9 Provoz Zařízení, do kterých se měniče MOVIMOT montují, musí být příp. vybavena přídavnými kontrolními a bezpečnostními prvky, v souladu s právě platnými bezpečnostními ustanoveními, např. se zákonem o technických pracovních prostředcích, s předpisy pro prevenci úrazů atd.u aplikací se zvýšeným potenciálním rizikem může být nutné použití doplňkových ochranných opatření. Změny měničů MOVIMOT prováděné pomocí obslužného softwaru, jsou povolené. Po odpojení měničů MOVIMOT od napájecího napětí se nikdy ihned nedotýkejte výkonových přívodů asoučástí, které jsou při provozu pod proudem, neboï vměniči stále mohou být nabité kondenzátory. Počkejte po odpojení napájecího napětí nejméně 1 minutu. Jakmile je k měniči MOVIMOT připojeno napájecí napětí, je třeba připojovací skříňku uzavřít, tj. měnič MOVIMOT je třeba přišroubovat Zhasnutí provozní kontrolky LED a dalších zobrazovacích prvků nemusí znamenat, že je přístroj odpojen od sítě a bez napětí. Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí zařízení mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný stroj zbezpečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě, dříve než začnete chybu odstraňovat. Pozor, nebezpečí popálení: Povrch pohonu MOVIMOT a externích doplňků, např. chladicích těles a brzdného odporu, může mít při provozu teplotu vyšší než 6 C! Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 9

10 3 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT 3 Konstrukce zařízení 3.1 Měnič MOVIMOT Následující obrázek znázorňuje připojovací skříňku a dolní stranu měniče MOVIMOT : [4] [1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [1] [11] [7] [5] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [1] Připojovací skříňka [2] X1: Konektory pro doplněk BEM [3] Spojovací konektor přípojné jednotky pro měnič MOVIMOT [4] Měnič MOVIMOT s chladicím tělesem [5] Kabelová šroubení [6] Připojovací jednotka se svorkami [7] Šroub pro přípojku PE [8] X5, X6: svorková lišta elektroniky [9] X1: Přípojka pro brzdovou cívku (motory s brzdou) nebo brzdný odpor (motory bez brzdy) [1] X1: SíÏová přípojka L1, L2, L3 [11] Označení typu připojení [12] Drive Ident Modul [13] Typový štítek měniče [14] Spínač žádaných hodnot f2 (zelený) [15] Přepínače DIP S2/5...S2/8 [16] Spínač t1 pro integrační rampu (bílý) [17] Přepínače DIP S1/1...S1/8 [18] Přepínače DIP S2/1...S2/4 1 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

11 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT 3 Následující obrázek znázorňuje horní stranu měniče MOVIMOT : [1] [3] [2] [4] [1] X5: Diagnostické rozhraní s uzavíracím šroubem [2] Potenciometr žádaných hodnot s uzavíracím šroubem [3] Stavová kontrolka LED [4] Identifikace zařízení Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 11

12 3 Konstrukce zařízení Typová označení 3.2 Typová označení Typový štítek motoru (příklad) Bruchsal / Germany RF47DRE9L4BE2/MM15/MO Hz 5 kw 1,5 r/min 5 Hz 6 Hz V 38-5 i 16,22 N IM M1 14 / 86 Iso.Kl. 155 (F) C cos ϕ,99 IP 55 3~ IEC634 V BR Nm 13 CLP CC VGB22,65l BEM kg Made in Germany RF 47 DRE 9L4 BE/MM15/MO Doplňkové provedení měniče 1) Měnič MOVIMOT Doplňkové provedení motoru (brzdy) Velikost, počet pólů motoru Konstrukční řada motoru Velikost převodovky 1) Typový štítek znázorňuje pouze doplňky nainstalované z výroby. Konstrukční řada převodovky 12 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

13 Konstrukce zařízení Typová označení Typový štítek měniče (příklad) N2936 EN EN MM 15 D 53 Provedení ( = standardní) Způsob zapojení (3 = třífázové) Připojovací napětí (5 = AC V) (23 = AC V) Verze D Výkon motoru (15 = 1,5 kw) Typová řada MOVIMOT Identifikace zařízení Identifikace zařízení [1] na horní straně měniče MOVIMOT poskytuje informaci o typu měniče [2], objednacím čísle měniče [3] a výkonu [4]. [2] [3] [4] [1] Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 13

14 3 Konstrukce zařízení Typová označení Provedení "Montáž poblíž motoru" s doplňkem P2.A Následující obrázek znázorňuje příklad (vzdálené) montáže poblíž motoru pro měnič MOVIMOT spříslušným typovým štítkem a typovým označením: MM15D-53-//P21A/RO1A/APG4 MM15D-53-//P21A/RO1A/APG Konektor pro spojení s motorem Provedení připojovací skříňky Adaptér pro montáž poblíž motoru (vzdálenou) 21 = konstrukční velikost 1 22 = konstrukční velikost 2 Způsob připojení = Õ 1 = Ö MOVIMOT 14 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

15 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT 4 4 Mechanická instalace 4.1 Převodový motor MOVIMOT Dříve než začnete Pohon MOVIMOT můžete montovat pouze tehdy, pokud: se shodují údaje na typovém štítku pohonu s parametry napěïové sítě, není poškozený (není zřejmé žádné poškození způsobené přepravou nebo skladováním), je zajištěno splnění následujících předpokladů: Teplota okolí odpovídá údajům uvedeným v kapitole "Technické údaje". Mějte na paměti, že teplotní rozsah převodovky může být omezen, viz návod k použití převodovky. Nesmí být přítomny žádné oleje, kyseliny, plyny, páry, záření apod. Tolerance při montážních pracích Následující tabulka znázorňuje přípustné tolerance konců hřídelů apřírub pohonu MOVIMOT. Konec hřídele Tolerance průměru podle EN 5347 ISO j6 u á Â 26 mm ISO k6 u á Â 38 mm až Â 48 mm ISO m6 u á > 55 mm Středicí otvor podle DIN 332, tvar DR.. Příruby Tolerance souososti okrajů podle EN 5347 ISO j6 u á Â 25 mm ISO h6 u á > 3 mm Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 15

16 4 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT Instalace pohonu MOVIMOT Při montáži pohonu MOVIMOT respektujte následující pokyny: Pohony MOVIMOT se smí montovat pouze v pracovní poloze, uvedené na typovém štítku motoru, na rovnou, torzně tuhou základovou konstrukci, která tlumí chvění. Konce hřídelů důkladně očistěte od antikorozních prostředků (použijte běžné rozpouštědlo). Rozpouštědlo nesmí proniknout k ložiskům a k těsnicím kroužkům nebezpečí poškození materiálu! Měnič MOVIMOT a motor pečlivě ustavte, aby nedocházelo k nepřípustnému namáhání hřídelů motoru (respektujte přípustné radiální a axiální síly!) Zabraňte rázům a úderům na konce hřídelů. U vertikální pracovní polohy je třeba zařízení chránit zakrytím proti vniknutí cizorodých těles nebo kapaliny! Dbejte na ničím neomezený přívod chladicího vzduchu, není možné znovu nasávat teplý vzduch odváděný od jiných agregátů. Součásti, které se na hřídel upevňují dodatečně pomocí poloviční lícované drážky, je třeba vyvážit polovičním lícovaným perem (výstupní hřídele jsou vyváženy pomocí polovičního lícovaného pera). Otvory pro zkondenzovanou vodu jsou uzavřeny plastovými zátkami a smí se otevírat pouze v případě potřeby. Otevřené otvory pro kondenzát nejsou přípustné. Pokud jsou otvory pro kondenzát otevřené, pozbývají vyšší stupně ochrany platnost. STOP! Stupeň ochrany uvedený v technických údajích platí pouze pro správně namontovaný měnič MOVIMOT. Pokud měnič MOVIMOT vyjmete z připojovací skříňky, může dojít k jeho poškození vlivem vlhkosti nebo prachu. Pokud je měnič MOVIMOT odpojen od připojovací skříňky, zajistěte jeho ochranu Instalace ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství Při montáži pohonu MOVIMOT ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství respektujte následující pokyny: Pro kabelové přívody používejte odpovídající kabelová šroubení (v případě potřeby použijte redukce). Závity kabelových spojek a zaslepovacích zátek přetřete těsnicí hmotou a pečlivě dotáhněte poté je znovu přetřete. Přívody kabelů dobře utěsněte. Těsnicí plochy měniče MOVIMOT před opětovnou montáží dobře očistěte. Pokud došlo k poškození ochranného nátěru proti korozi, provete jeho opravu. Překontrolujte přípustnost stupně ochrany podle typového štítku. 16 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

17 Mechanická instalace Doplněk MLU11A / MLU21A / MLG..A Doplněk MLU11A / MLU21A / MLG..A Rozsah dodávky MLU11A / MLU21A / MLG..A horní část [2] 2 šrouby [1] Průchozí šroub [4] MLU11A / MLU21A / MLG..A dolní část [5] Montáž 1. Odstraňte uzavírací šroub na připojovací skříňce měniče MOVIMOT. 2. Zafixujte dolní část [5] na připojovací skříňce měniče MOVIMOT a upevněte ji pomocí průchozího šroubu [4] (utahovací moment 2,5 Nm / 22 lb.in). 3. Protáhněte připojovací kabel [3] průchozím šroubem [4] do vnitřního prostoru připojovací skříňky pohonu MOVIMOT. 4. Nasate horní část [2] na dolní část [5] a připevněte ji dvěma šrouby [1] (utahovací moment,9 Nm / 8 lb.in). STOP! Doplněk se smí montovat pouze v pracovní poloze zobrazené na následujícím obrázku! [1] [1] [2] [3] [4] [5] Informace ohledně připojení doplňku MLU11A / MLU21A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MLU11A / MLU21A" (Æ str.38). Informace ohledně připojení doplňku MLG..A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MLG..A" (Æ str.39). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 17

18 4 Mechanická instalace Doplněk MLU13A 4.3 Doplněk MLU13A V obvyklých případech je doplněk MLU13A z výroby namontován na modulární přípojné skříňce. Pokud požadujete dodatečnou montáž doplňku, obraïte se prosím na servis SEW-EURODRIVE. STOP! Montáž je přípustná pouze v kombinaci s modulární připojovací skříňkou MOVIMOT MM3D MM15D-53- nebo MM3D MM7-233-! Následující obrázek znázorňuje příklad montáže. Způsob montáže v zásadě závisí na použité přípojné skříňce a případně na dalších namontovaných doplňcích Informace ohledně připojení doplňku MLU13A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MLU13A" (Æ str.38). 18 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

19 Mechanická instalace Doplněk MNF11A Doplněk MNF11A V obvyklých případech je doplněk MNF11A z výroby namontován na modulární přípojné skříňce. Pokud požadujete dodatečnou montáž doplňku, obraïte se prosím na servis SEW-EURODRIVE. STOP! Montáž je přípustná pouze v kombinaci s modulární připojovací skříňkou MOVIMOT MM3D MM15D-53- nebo MM3D MM7D-233-! Následující obrázek znázorňuje příklad montáže. Způsob montáže v zásadě závisí na použité přípojné skříňce a případně na dalších namontovaných doplňcích. Namontujte doplněk MNF11A pomocí 2 šroubů apřidržovacího plechu podle následujícího obrázku Informace ohledně připojení doplňku MNF11A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MNF11A" (Æ str.4). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 19

20 4 Mechanická instalace Doplněk URM / BEM 4.5 Doplněk URM / BEM V obvyklých případech jsou doplňky URM a BEM z výroby namontovány na přípojné skříňce. Pokud požadujete dodatečnou montáž doplňků URM a BEM, obraïte se prosím na servis SEW-EURODRIVE. Namontujte doplněk URM / BEM pomocí 2 šroubů podle následujícího obrázku Informace ohledně připojení doplňku URM naleznete v kapitole "Připojení doplňku URM" (Æ str.41). Informace ohledně připojení doplňku BEM naleznete v kapitole "Připojení doplňku BEM" (Æ str.42). 2 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

21 Mechanická instalace Doplněk MBG11A Doplněk MBG11A Namontujte doplněk MBG11A na stěnu v souladu s jednou ze dvou možností: A: montáž zezadu pomocí 4 závitových otvorů (utahovací moment upevňovacích šroubů [1] 1,6...2, Nm / lb.in) B: montáž zepředu pomocí 2 upevňovacích otvorů (utahovací moment upevňovacích šroubů [3] 1,6...2, Nm / lb.in) [1] M4 x 5 + a A B M4 M4 x 25 [2] [3] [4] A A [5] Ø 4,3 mm B 8 mm B 6 mm 88 mm 2 A A M4 56 mm 68 mm a = tloušïka stěny Šrouby nejsou součástí dodávky! Nasate horní část [5] na dolní část [2] a připevněte ji dvěma šrouby [4] (utahovací moment,3 Nm / 2,6 lb.in). Informace ohledně připojení doplňku MBG11A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MBG11A" (Æ str.43). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 21

22 4 Mechanická instalace Doplněk MWA21A 4.7 Doplněk MWA21A Namontujte doplněk MWA21A ve spínací skříni na nosnou lištu (EN 522): , Informace ohledně připojení doplňku MWA21A naleznete v kapitole "Připojení doplňku MWA21A" (Æ str.44). 22 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

23 Mechanická instalace Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje upevňovací rozměry pro (vzdálenou) montáž měniče MOVIMOT s doplňkovým zařízením P2.A: M6 A B M MM3D53-...MM15D-53- MM3D MM7D-233- MM22D53-...MM4D-53- MM11D MM22D-233- A B 14 mm 65 mm 17 mm 65 mm Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 23

24 4 Mechanická instalace Utahovací momenty 4.9 Utahovací momenty Měnič MOVIMOT Šrouby pro upevnění měniče MOVIMOT utahujte křížem utahovacím momentem 3, Nm (27 lb.in) Uzavírací šrouby Utáhněte uzavírací šrouby potenciometru f1 a přípojky X5 momentem 2,5 Nm (22 lb.in) Kabelová šroubení U kabelových šroubení bezpodmínečně dbejte údajů výrobce Záslepky kabelových přípojek Zaslepovací šrouby utáhněte momentem 2,5 Nm (22 lb.in) Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

25 Mechanická instalace Utahovací momenty Modulární připojovací skříňka Šrouby pro upevnění připojovací skříňky na montážní desku utahujte na 3,3 Nm (29 lb.in) Utahovací momenty svorek Při instalačních pracích respektujte následující utahovací momenty svorek: [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3],8 až 1,1 Nm (7...1 lb.in) 1,2 až 1,6 Nm ( lb.in) 2, až 2,4 Nm ( lb.in) Doplněk URM / BEM / MNF11A Šrouby pro upevnění doplňků URM, BEM a MNF11A dotáhněte v připojovací skříňce momentem 2, (18 lb.in). Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 25

26 5 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci 5 Elektrická instalace 5.1 Předpisy pro instalaci Připojení síïových přívodů Jmenovité napětí a frekvence měniče MOVIMOT se musí shodovat s parametry napájecí sítě. Průřez kabelu: podle vstupního proudu I síï při jmenovitém výkonu (viz kapitola "Technické údaje"). Přípustný průřez kabelu svorek MOVIMOT (neplatí pro průmyslové distributory). Výkonové svorky Řídicí svorky 1, mm 2 4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ),5 mm 2 1, mm 2 AWG17 AWG12 (2 x AWG12) AWG2 AWG17 Při jednoduchém zapojení: Připojujte pouze jednodrátové vodiče nebo flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil (DIN část 1, materiál E-Cu) s izolačním lemem nebo bez něj. Při dvojitém obsazení: Připojujte pouze flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil (DIN část 1, materiál E- Cu) bez izolačního lemu. Připojujte pouze jednodrátové vodiče nebo flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil nebo bez nich (DIN část 1, materiál E-Cu). Jištění vodičů nainstalujte na začátek přívodních kabelů sítě za odbočku sběrné lišty, viz kapitolu "Připojení základního zařízení MOVIMOT ", F11/F12/F13. Použijte ochranu D, D, NH nebo ochranné spínače vedení. Dimenzování ochrany v souladu sprůřezem kabelů. SEW doporučuje použít v napěïových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě IT) hlídač izolace, využívající měřicí metodu Pulscode. Zabráníte tím zbytečnému spínání zařízení na kontrolu izolace vlivem kapacity měniče vůči zemi. 26 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

27 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Ovládání pružinových svorek X5/X6 Připojení vodičů bez stisknutí ovládacího tlačítka Připojení vodičů, nejprve stiskněte ovládací tlačítko Jednožilové vodiče a flexibilní vodiče s koncovými objímkami žil je možné nejméně do dvou stupňů průřezu pod hodnotou jmenovitého průřezu zasouvat přímo (bez nářadí) Při připojování neošetřených flexibilních vodičů, které neumožňují přímé zasouvání, je třeba pro otevření pružiny svorky stisknout ovládací tlačítko nahoře. Uvolnění vodiče, nejprve stiskněte ovládací tlačítko Před uvolněním vodiče je třeba stisknout ovládací tlačítko nahoře. Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 27

28 5 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Jistič svodového proudu Konvenční ochranný spínač svodového proudu není přípustný jako ochranné zařízení. Jako ochranné zařízení je možné použít spínače chybového proudu citlivé na veškeré proudy (spouštěcí proud 3 ma). Při normálním provozu měniče MOVIMOT mohou vzniknout svodové proudy > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE doporučuje nepoužívat ochranné spínače svodového proudu. Pokud je nicméně použití ochranného spínače svodového proudu (FI) pro přímou nebo nepřímou ochranu proti dotyku předepsáno, je třeba dbát na následující upozornění podle EN : VAROVÁNÍ! Je použit ochranný spínač svodového proudu chybného typu. Smrt nebo těžká poranění. Měnič MOVIMOT může vytvořit stejnosměrný proud v zemnicím vodiči. Pokud se pro ochranu v případě přímého nebo nepřímého dotyku používá ochranný spínač svodového proudu (FI) je na straně napájení měniče MOVIMOT přípustný pouze jeden ochranný spínač svodového proudu typu B Ochrana sítě Jako síïové stykače používejte pouze stykače spotřební kategorie AC-3 (EN ). STOP! SíÏový stykač K11 (viz schéma (Æ str.32)) nepoužívejte pro impulzový provoz, ale pouze pro zapnutí a vypnutí měniče. Pro impulzový provoz využívejte příkazy "CW/stop" nebo "CCW/stop". U síïového stykače K11 zachovejte minimální vypínací dobu 2 s. 28 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

29 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Pokyny ohledně připojení ochranného vodiče (PE) NEBEZPEČÍ! Chybné připojení vodiče PE. Smrt, těžká poranění nebo hmotné škody vlivem elektrického proudu. Přípustný utahovací moment pro šroubení je 2, až 2,4 Nm ( lb.in). U přípojky PE prosím dbejte na následující pokyny. Nepřípustná montáž Doporučení: Montáž s kabelem ukončeným vidlicovým okem Přípustné pro všechny průřezy Montáž u přípojky s masivním drátovým vodičem Přípustné pro průřezy do maximálně 2,5 mm 2 M5 M5 2.5 mm² [1] [1] Vidlicová kabelová koncovka vhodná pro šrouby M5 ochranné země (PE) Při normálním povozu mohou vzniknout svodové proudy à 3,5 ma. Pro splnění normy EN je třeba respektovat následující zásadu: Druhý vodič PE o průřezu síïových přívodů připojujte paralelně se zemnicím vodičem přes oddělené svorky nebo použijte měděný ochranný vodič oprůřezu 1 mm 2. Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP 29

30 5 Elektrická instalace Předpisy pro instalaci Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu Ve smyslu zákona o elektromagnetické kompatibilitě není možné provozovat frekvenční měniče samostatně. Teprve po zapojení do pohonového systému je možné je hodnotit z hlediska elektromagnetické kompatibility. Shoda se potvrzuje pro konkrétní popsaný pohonový systém se značkou CE. Bližší informace naleznete v tomto návodu k obsluze. UPOZORNĚNÍ Jedná se o produkt s omezenou slučitelností podle IEC Tento produkt může způsobovat poruchy elektromagnetické kompatibility. V takových případech může pro provozovatele vzniknout povinnost, provést potřebná opatření. Podrobné pokyny ohledně instalace v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility naleznete v dokumentu "Elektromagnetická kompatibilita v technice pohonů" firmy SEW-EURODRIVE Nadmořská výška nad 1 m n.m. Pohony MOVIMOT se síïovým napětím v rozsahu od 2 do 24 V nebo 38 až 5 V je možné při splnění následujících okrajových podmínek instalovat v nadmořských výškách od 1 m do max. 4 m. 1) Dlouhodobý jmenovitý výkon se omezuje kvůli zhoršenému chlazení ve výškách nad 1 m (viz kapitola "Technické údaje"). Od nadmořské výšky 2 m stačí vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů jen pro kategorii přepětí 2. Vyžaduje-li instalace kategorii přepětí 3, je třeba přídavnou externí přepěïovou ochranou zajistit, aby přepěïové špičky nepřesahovaly 2,5 kv (fáze-fáze ani fáze-země). Pokud je požadováno bezpečné elektrické odpojení, musí být ve výškách nad 2 m n. m. realizováno mimo vlastní zařízení (Bezpečné elektrické odpojení podle EN ). V instalačních výškách od 2 m do 4 m n. m. se přípustná jmenovitá síïová napětí snižují následujícím způsobem: o 6 V na každých 1 m při MM..D-53- o 3 V na každých 1 m při MM..D Připojení napájecího napětí 24 V Napájejte měnič MOVIMOT bu přes externí napětí DC 24 V, nebo prostřednictvím doplňků MLU..A nebo MLG..A Binární řízení Připojte potřebná řídicí vedení. Jako řídicí vedení používejte stíněné kabely a pokládejte je odděleně od síïových přívodů. 1) Maximální nadmořská výška je omezena drahami plazivých proudů a zapouzdřenými součástkami, jako jsou např. elektrolytické kondenzátory. 3 Návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC Vydání 10/2008 11662360 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/26 11424362 / CS Systémová příručka SEW-EURODRVE Driving the world Obsah

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVODY GRUNDFOS SEG. 50 Hz. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SEG. 50 Hz. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SEG 50 Hz Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Všeobecně 2 1.2 Označení

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více