Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/2006 11441569 / CS"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIMOT MM..C Vydání 11/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Bezpečnostní pokyny Všeobecně Cílová skupina Používání v souladu s určeným účelem Současně platné dokumenty Přeprava, uskladnění Instalace Elektrické připojení Bezpečné odpojení Provoz Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT (standardní provedení) Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Měnič MOVIMOT (s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT Modulární připojovací skříňka Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Doplněk MLU11A / MLG..A / MLK11A Doplněk MBG11A Doplněk MWA21A Doplněk URM Doplněk MNF11A Utahovací momenty Elektrická instalace MOVIMOT - standardní provedení Předpisy pro instalaci Připojení základního přístroje MOVIMOT Konektor MOVIMOT Připojení doplňků měniče MOVIMOT Připojení masteru sběrnice RS Propojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru Elektrická instalace měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Předpisy pro instalaci Možnosti připojení měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS Připojení měniče MOVIMOT MM../AVSK (možnost připojení A) Připojení měniče MOVIMOT MM../AZSK (možnost připojení B) Připojení měniče MOVIMOT MM../AND3/AZSK (možnost připojení C) Připojení doplňků měniče MOVIMOT Připojení obslužného zařízení DBG6B Připojení PC Propojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru...63 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 3

4 8 Uvedení do provozu pro MOVIMOT ve standardním provedení Důležité pokyny pro uvedení do provozu Popis ovládacích prvků Popis přepínačů DIP S Popis přepínačů DIP S Volitelné doplňkové funkce MM..C Uvedení do provozu s binárním řízením (řízením přes svorky) Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MBG11A nebo MLG11A Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MWA21A (převodník žádaných hodnot) Uvedení do provozu s externím binárním zařízením slave AS-Interface MLK11A Doplňující pokyny pro montáž (vzdálenou) poblíž motoru Uvedení do provozu pro měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Důležité pokyny pro uvedení do provozu Popis ovládacích prvků Popis přepínačů DIP S Popis přepínačů DIP S Volitelné doplňkové funkce MM..C Postup při uvedení do provozu Rozšířené uvedení do provozu se softwarem MOVITOOLS Doplňující pokyny pro montáž (vzdálenou) poblíž motoru Uvedení do provozu s komunikačním rozhraním / průmyslovou sběrnicí Postup při uvedení do provozu Kódování procesních dat Funkce s masterem RS Provoz Provozní indikace měniče MOVIMOT ve standardním provedení Provozní indikace měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Obslužná zařízení MBG11A a MLG11A pro MOVIMOT ve standardním provedení Volič žádaných hodnot MWA21A pro MOVIMOT ve standardním provedení Ruční provoz pomocí programu MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Obslužný přístroj DBG6B pro MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Servis Seznam chyb měniče MOVIMOT ve standardním provedení Diagnostika měniče MOVIMOT ve standardním provedení Seznam chyb měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Diagnostika pomocí programu MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Intervaly inspekcí a údržby Inspekce a údržba motoru Inspekce a údržba brzdy Servis SEW Dlouhodobé uskladnění Likvidace Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

5 13 Technické údaje měniče MOVIMOT ve standardním provedení Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz Motor s provozním bodem 46 V/6 Hz Technické údaje doplňkových zařízení Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy Přípustné typy kuličkových ložisek Integrované rozhraní RS Přiřazení interních brzdových odporů Přiřazení externích brzdových odporů Odpor a přiřazení brzdové cívky Technické údaje měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz Technické údaje doplňkových zařízení Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy Přípustné typy kuličkových ložisek Přiřazení interních brzdových odporů Přiřazení externích brzdových odporů Odpor a přiřazení brzdové cívky Index Seznam adres Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 5

6 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Návod k obsluze 1 Všeobecné pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze mají následující strukturu: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky při nerespektování. Opatření pro odstranění rizika. Piktogram Výstražné heslo Význam Následky při nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem STOP! Možné hmotné škody Poškození pohonného systému nebo jeho okolí. UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci s pohonným systémem. 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro bezporuchový provoz a případně pro uplatnění nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Zajistěte, aby byl návod k obsluze v čitelném stavu dostupný osobám odpovědným za zařízení a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování návodu k obsluze je základním předpokladem bezpečného provozu měniče MOVIMOT MM..C a dosažení uvedených vlastností produktu a výkonových charakteristik. Za škody na zdraví osob a na technickém vybavení a hmotném majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, nepřebírá SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ručení za vzniklé škody je v takovém případě vyloučené. 6 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

7 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2 2 Bezpečnostní pokyny Následující základní bezpečnostní pokyny slouží k prevenci vzniku škod na zdraví a majetku osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, si kompletně přečetly návod k obsluze a porozuměly mu. v případě nejasností nebo potřeby dalších informací se prosím obrat te na SEW-EURODRIVE. 2.1 Všeobecně Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Během provozu se na pohonech MOVIMOT mohou, v závislosti na použitém stupni ochrany, vyskytovat součásti pod elektrickým napětím, nekryté součásti a v některých případech také pohyblivé a rotující součásti a horké plochy. Při nedovoleném odstranění náležitého krytu, při neodborném používání, při špatné instalaci nebo nesprávné obsluze existuje nebezpečí vážného úrazu nebo velkých věcných škod. Další informace naleznete v příslušné dokumentaci. 2.2 Cílová skupina Všechny práce související s instalací, uvedením do provozu, odstraněním poruch a údržbou musí vykonávat odborníci v oboru elektrotechniky, respektujte normy IEC 6364 resp. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 1 a IEC 6664 nebo DIN VDE 11 a národní předpisy pro prevenci úrazů). Odborníky v oboru elektrotechniky, ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů, jsou osoby, které jsou seznámeny s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem produktu a které mají příslušnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti. Všechny práce v ostatních oblastech, jako je transport, uskladnění, provoz a likvidace musí vykonávat osoby, které byly vhodným způsobem proškoleny. 2.3 Používání v souladu s určeným účelem Měniče MOVIMOT jsou součásti určené k montáži do elektrických strojů a zařízení. V případě montáže do strojů je uvedení měničů MOVIMOT do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) možné teprve tehdy, když je zaručeno, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/37/EG (směrnice pro stroje). Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) je možné pouze při dodržení směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EWG). Měniče MOVIMOT splňují požadavky směrnice pro nízká napětí 73/23/EWG. Pro měniče MOVIMOT se používají normy, které jsou uvedené v prohlášení o shodě. Technické údaje, jakož i údaje ohledně připojovacích podmínek, jsou uvedeny na typovém štítku a v dokumentaci a musí být bezpodmínečně dodrženy. Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Bezpečnostní funkce Měniče MOVIMOT nesmějí vykonávat žádné bezpečnostní funkce, s výjimkou případů, kdy jsou pro tyto funkce výslovně určeny a schváleny. Zajistěte, aby u bezpečnostních aplikací byly respektovány údaje uvedené v následujících dokumentech. Bezpečné odpojení pro MOVIMOT požadavky Bezpečné odpojení pro MOVIMOT aplikace V bezpečnostních aplikacích se smí používat pouze komponenty, které byly firmou SEW-EURODRIVE dodány výslovně v provedení pro bezpečnostní aplikace! Aplikace ve zvedací technice Měniče MOVIMOT jsou pro aplikace ve zvedací technice vhodné pouze v omezené míře, viz Strana 86. Měniče MOVIMOT nesmějí být používány ve smyslu bezpečnostních zařízení pro aplikace ve zvedací technice. 2.4 Současně platné dokumenty Doplňkově je třeba respektovat následující dokumentaci: Návod k obsluze "Třífázové motory DR/DT/DV, Asynchronní servomotory CT/CV" 2.5 Přeprava, uskladnění Řiďte se pokyny pro transport, skladování a odborné zacházení. Je třeba dodržet klimatické podmínky podle kapitoly "Technické údaje". Zašroubovaná přepravní oka je třeba pevně dotáhnout. Oka jsou dimenzována na hmotnost pohonu MOVIMOT. Nesmí být přidávány žádné další zátěže. v případě potřeby je třeba použít vhodné, dostatečně dimenzované přepravní pomůcky (např. lanovody). 2.6 Instalace Instalace a chlazení jednotky musí být provedeny podle předpisů, uvedených v příslušné dokumentaci. Měniče MOVIMOT je třeba chránit před nepřípustným namáháním. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: Použití v explozivním prostředí. Použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. Použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází ke vzniku silných mechanických chvění a rázů, viz kapitola "Technické údaje". 8 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

9 Bezpečnostní pokyny Elektrické připojení Elektrické připojení Při provádění prací na měničích MOVIMOT, které jsou pod napětím, je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3). Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. ohledně, dimenzování vodičů (průřez), pojistek, zapojení ochranných vodičů). Ostatní upozornění jsou obsažena v dokumentaci. Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility např. odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení se nacházejí v dokumentaci měničů MOVIMOT. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je na zodpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje. Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN ). 2.8 Bezpečné odpojení Měniče MOVIMOT splňují všechny požadavky pro bezpečné odpojení výkonových přívodů a elektronických přípojek podle EN Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. 2.9 Provoz Zařízení, do kterých se měniče MOVIMOT montují, musí být příp. vybavena přídavnými kontrolními a bezpečnostními prvky, v souladu s právě platnými bezpečnostními ustanoveními, např. se zákonem o technických pracovních prostředcích, s předpisy pro prevenci úrazů atd. u aplikací se zvýšeným potenciálním rizikem může být nutné použití doplňkových ochranných opatření. Změny měničů MOVIMOT, prováděné pomocí obslužného softwaru, jsou povolené. Po odpojení měničů MOVIMOT od napájecího napětí se nikdy ihned nedotýkejte výkonových přívodů a součástí, které jsou při provozu pod proudem, nebot v měniči stále mohou být nabité kondenzátory. Počkejte po odpojení napájecího napětí nejméně 1 minutu. Jakmile je k měniči MOVIMOT připojeno napájecí napětí, je třeba připojovací skříňku uzavřít, tj. měnič MOVIMOT je třeba přišroubovat. Zhasnutí provozní kontrolky LED a dalších zobrazovacích prvků nemusí znamenat, že je přístroj odpojen od sítě a bez napětí. Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí přístroje mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný stroj z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě, než začnete chybu odstraňovat. Pozor, nebezpečí popálení: Povrch pohonu MOVIMOT a externích doplňků, např. chladicích těles a brzdného odporu, může mít při provozu teplotu vyšší než 6 C! Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 9

10 3 Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi 3 Rejstřík změn 3.1 Změny oproti předcházející verzi V následujících odstavcích jsou popsány zásadní změny jednotlivých kapitol oproti vydání 8/23, objednací číslo (CS). Všeobecné pokyny Bezpečnostní pokyny Kapitola "Všeobecné pokyny" byla kompletně přepracována Kapitola "Bezpečnostní pokyny" byla kompletně přepracována Rejstřík změn Nová kapitola "Rejstřík změn" Mechanická instalace Nová kapitola "Doplněk MNF11A" Nová kapitola "Utahovací momenty" Elektrická instalace měniče MOVIMOT - standardní provedení Kapitola "Instalační předpisy" Nový odstavec "Ochranný spínač svodového proudu" Nový odstavec "Sít ový stykač" Nový odstavec "Upozornění pro připojení zemnicího vodiče" Nový odstavec "Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu" Byl doplněn odstavec "Instalace podle UL" Kapitola "Připojení doplňků měniče MOVIMOT " Nový odstavec "Připojení doplňku MLU13A" Nový odstavec "Připojení doplňku BMG" Nový odstavec "Připojení doplňku MNF11A" Kapitola "Spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru" Nový "Přehled spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem" Nový odstavec "Obsazení pinů kabelu" Elektrická instalace měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Kapitola "Instalační předpisy" Nový odstavec "Ochranný spínač svodového proudu" Nový odstavec "Sít ový stykač" Nový odstavec "Upozornění pro připojení zemnicího vodiče" Nový odstavec "Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu" Byl doplněn odstavec "Instalace podle UL" Kapitola "Připojení doplňků měniče MOVIMOT " Nový odstavec "Připojení doplňku MNF11A" Nová kapitola "Připojení obslužného zařízení DBG6B" Nová kapitola "Připojení PC" Kapitola "Spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru" Nový "Přehled spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem" Nový odstavec "Obsazení pinů kabelu" Uvedení do provozu pro měnič MOVIMOT - standardní provedení Kapitola "Volitelné doplňkové funkce MM..C-53-" Byl doplněn přehled doplňkových funkcí Nový odstavec "Doplňková funkce 13" Nový odstavec "Doplňková funkce 14" 1 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

11 Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi 3 Uvedení do provozu pro měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Kapitola "Volitelné doplňkové funkce MM..C-53-3" Přehled byl doplněn Nový odstavec "Doplňková funkce 14" Provoz Kapitola "Provoz" byla kompletně přepracována Nová kapitola "Obslužná zařízení MBG11A a MLG11A pro měniče MOVIMOT -standard" Nová kapitola "Volič žádaných hodnot MWA21A pro měniče MOVIMOT -standard" Nová kapitola "Ruční provoz se softwarem MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s rozhraním AS-Interface" Nová kapitola "Obslužné zařízení DBG6B pro měniče MOVIMOT s rozhraním AS Interface" Servis Kapitola "Servis" byla kompletně přepracována Nová kapitola "Diagnostika pro měniče MOVIMOT ve standardním provedení" Nová kapitola "Diagnostika pomocí softwaru MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s rozhraním AS-Interface" Kapitola "Inspekce a údržba motoru" Nový odstavec "Mazání uzávěrky zpětného chodu" Nová kapitola "Dlouhodobé skladování" Nová kapitola "Likvidace" Technické údaje měniče MOVIMOT ve standardním provedení Byla doplněna kapitola "Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz" Byla doplněna kapitola "Motor s provozním bodem 46 V/6 Hz" Kapitola "Technické údaje doplňků" Nový odstavec "MLU13A" Nový odstavec "MNF11A" Nová kapitola "Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy" Nová kapitola "Přípustné typy kuličkových ložisek" Kapitola "Přiřazení externích brzdných odporů" Nový odstavec "BW1... BW2" Nový odstavec "BW15... BW68" Technické údaje měničů MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Kapitola "Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz" byla doplněna Nová kapitola "Technické údaje doplňků" Nový odstavec "MLU13A" Nová kapitola "Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy" Nová kapitola "Přípustné typy kuličkových ložisek" Kapitola "Přiřazení externích brzdných odporů" Nový odstavec "BW1... BW2" Nový odstavec "BW15... BW68" Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 11

12 4 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT (standardní provedení) 4 Konstrukce zařízení 4.1 Měnič MOVIMOT (standardní provedení) Označení způsobu zapojení 2. Připojovací skříňka (příklad konstrukční velikost 2) 3. Konektor pro spojení přípojné jednotky s měničem 4. Měnič MOVIMOT s chladicím tělesem (příklad konstrukční velikost 2) 5. Připojovací jednotka se svorkami 6. Šroub pro připojení PE 7. Svorková lišta elektroniky X2 8. Interní brzdný odpor BW. (sériově u motorů bez brzdy) 9. Připojení brzdové cívky (X3). u motorů bez brzdy: připojení interního brzdného odporu BW. (sériově) 1. Sít ová přípojka L1, L2, L3 (X3) (vhodné pro 2 x 4 mm 2 ) 11. Šroub pro připojení PE 12. Kabelová šroubení 13. Typový štítek elektroniky 14. Ochranný kryt elektroniky měniče 15. Potenciometr žádaných hodnot f1 (není viditelný), z vrchní strany měniče MOVIMOT přístupný přes šroubení 16. Spínač žádaných hodnot f2 (zelený) 17. Spínač t1 pro integrační rampu (bílý) 18. Přepínače DIP S1 a S2 (možnosti nastavení viz kapitola "Uvedení do provozu") 19. Stavová dioda LED (viditelná z vrchní strany měniče MOVIMOT, viz kapitola "Provoz") 6496AXX 12 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

13 Konstrukce zařízení Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Typový štítek motoru (příklad) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW KA77 DT9L4/BMG/MM15/MLU ,5 / 5 HZ 5Hz 6Hz r/min 22/14 Bremse V 23 kg 73 Ma 665 V 38-5 V 38-5 Nm 2 Nm Bruchsal / Germany 3~ IM cos IEC 34 B3,99 3,5 3,5 54 Kl F A A IP Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/MLU Doplňkové provedení měniče 1) Frekvenční měnič MOVIMOT Doplňkové provedení motoru (brzdy) Velikost, počet pólů motoru Konstrukční řada motoru Velikost převodovky 2) Konstrukční řada převodovky 2) 1) Na typovém štítku se vyznačují pouze varianty instalované z výroby. 2) Podrobné informace o kombinacích motoru a převodovky naleznete v katalogu "Převodové motory MOVIMOT " (MOVIMOT -Getriebemotoren). Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 13

14 4 Konstrukce zařízení Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Typový štítek měniče (příklad) 565AXX MM 15 C 53 Provedení ( = standardní) Způsob zapojení (3 = třífázové) Připojovací napětí (5 = V AC ) Verze C Výkon motoru (15 = 1,5 kw) Typová řada MOVIMOT Identifikace zařízení Identifikace přístroje [1] na vrchní straně měniče MOVIMOT obsahuje informaci o typu měniče [2], objednacím čísle měniče [3], výkonu zařízení [4] a příslušných (přiřazených) motorech [5]. [2] [3] [4] [5] [1] 5862AXX 14 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

15 Konstrukce zařízení Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) 4 Provedení "Montáž poblíž motoru" s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje příklad (vzdálené) montáže poblíž motoru měniče MOVIMOT s příslušným typovým štítkem a typovým označením: RO2A/APG4 653AXX MM22C-53-//P22A/RO2A/APG4 Konektor pro spojení s motorem Provedení připojovací skříňky Adaptér pro montáž poblíž motoru (vzdálenou) 21 = konstrukční velikost 1 22 = konstrukční velikost 2 Způsob zapojení = 1 = MOVIMOT Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 15

16 4 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT (s integrovaným rozhraním AS-Interface) 4.3 Měnič MOVIMOT (s integrovaným rozhraním AS-Interface) Šroub pro připojení PE 2. Připojovací skříňka (příklad konstrukční velikost 1) 3. Označení způsobu zapojení 4. Konektor pro spojení přípojné jednotky s měničem 5. Měnič MOVIMOT s chladicím tělesem (příklad konstrukční velikost 1) 6. Přepínač S5 (napájení AUX-/24V, možnosti nastavení viz kapitola "Uvedení do provozu") 7. Svorková lišta elektroniky X2 8. Připojení brzdové cívky (X3). u motorů bez brzdy: připojení interního brzdného odporu BW. (sériově) 9. Sít ová přípojka L1, L2, L3 (X3) (vhodné pro 2 x 4 mm 2 ) 1. Šroub pro připojení PE 11. Připojovací jednotka se svorkami 12. Kabelová šroubení 13. Diagnostické rozhraní 14. Připojení rozhraní AS 15. Typový štítek elektroniky 16. Ochranný kryt elektroniky měniče 17. Potenciometr žádaných hodnot f1 (není viditelný), z vrchní strany měniče MOVIMOT přístupný přes šroubení 18. Spínač žádaných hodnot f2 (zelený) 19. Spínač t1 pro integrační rampu (bílý) 2. Přepínače DIP S3 a S4 (možnosti nastavení viz kapitola "Uvedení do provozu") 21. Stavové kontrolky LED (viditelné z vrchní strany měniče MOVIMOT, viz kapitola "Provoz") 6413AXX 16 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

17 Konstrukce zařízení Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typový štítek motoru (příklad) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW 5Hz 6Hz r/min Bremse kg 73 Bruchsal / Germany KA77 DT9L4/BMG/MM15/RJ1A/AND3/AZSK 3~ IM 1,5 / 5 HZ cos V 38-5 V /14 V 23 Ma 665 Nm 2 Nm IEC 34 B3,99 3,5 3,5 A A IP 54 Kl F Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/RJ1A/AND3/AZSK Konektor pro připojení rozhraní AS Interface a senzoru Konektor pro výkon Provedení připojovací skříňky Frekvenční měnič MOVIMOT Doplňkové provedení motoru (brzdy) Velikost, počet pólů motoru Konstrukční řada motoru Velikost převodovky 1) Konstrukční řada převodovky 1) 1) Podrobné informace o kombinacích motoru a převodovky naleznete v katalogu "Převodové motory MOVIMOT " (MOVIMOT -Getriebemotoren). Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 17

18 4 Konstrukce zařízení Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typový štítek měniče (příklad) 656AXX MM 15 C 53 3 Provedení (3 = s integrovaným rozhraním AS-Interface) Způsob zapojení (3 = třífázové) Připojovací napětí (5 = V AC ) Verze C Výkon motoru (15 = 1,5 kw) Typová řada MOVIMOT Identifikace zařízení Identifikace přístroje [1] na vrchní straně měniče MOVIMOT obsahuje informaci o typu měniče [2], objednacím čísle měniče [3], výkonu zařízení [4] a příslušných (přiřazených) motorech [5]. [2] [3] [5] [4] [1] 51967AXX 18 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

19 Konstrukce zařízení Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) 4 Provedení "Montáž poblíž motoru" s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje příklad (vzdálené) montáže poblíž motoru měniče MOVIMOT s příslušným typovým štítkem a typovým označením: 2 658AXX MM3C-53-3//P22A/RE2A/AVSK/ALA4 Konektor pro spojení s motorem Konektor doplněk Provedení připojovací skříňky Adaptér pro montáž poblíž motoru (vzdálenou) 21 = konstrukční velikost 1 22 = konstrukční velikost 2 Způsob zapojení = 1 = MOVIMOT Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 19

20 5 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT 5 Mechanická instalace 5.1 Převodový motor MOVIMOT Dříve než začnete Tolerance při montážních pracích MOVIMOT smí být namontován pouze pokud: se shodují údaje na výkonovém štítku pohonu s parametry napět ové sítě, je pohon nepoškozený (nevykazuje žádné poškození, způsobené přepravou nebo skladováním), je zajištěno splnění následujících předpokladů: teplota okolí odpovídá údajům v kapitole "Technické údaje" (dbejte na to, že teplotní rozsah převodovky může být omezený, viz návod k obsluze převodovky), nejsou přítomny žádné oleje, kyseliny, páry, záření apod. Konec hřídele Tolerance průměru podle DIN 748 ISO k6 u 5 mm ISO m6 u > 5 mm (Středicí otvor podle DIN 332, tvar DR) Příruby Tolerance souososti okrajů podle DIN ISO j6 u 23 mm ISO h6 u > 23 mm Instalace motoru MOVIMOT MOVIMOT je možné nainstalovat/namontovat pouze v uvedené pracovní poloze na rovnou, torzně tuhou základovou konstrukci, která není vystavena otřesům. Konce hřídelů důkladně očistěte od antikorozních prostředků (použijte běžné rozpouštědlo). Rozpouštědlo nesmí proniknout k ložiskům a k těsnicím kroužkům nebezpečí poškození materiálu! MOVIMOT a pracovní stroj pečlivě ustavte, aby nedocházelo k nepřípustnému namáhání hřídelů motoru (dbejte na dodržení maximálních přípustných radiálních a axiálních sil!) Konce hřídelů nesmí být vystavovány nárazům a úderům. U vertikální pracovní polohy je třeba zařízení chránit zakrytím proti vniknutí cizorodých těles nebo kapaliny! Dbejte na ničím neomezený přívod chladicího vzduchu, není možné znovu nasávat teplý vzduch odváděný od jiných agregátů. Součásti, které se na hřídel upevňují dodatečně pomocí poloviční lícované drážky, je třeba vyvážit polovičním lícovaným perem (výstupní hřídele jsou vyváženy pomocí polovičního lícovaného pera). Případné otvory pro zkondenzovanou vodu jsou uzavřeny plastovými zátkami a smí se otevírat pouze v případě potřeby. Otevřené otvory pro zkondenzovanou vodu nejsou přípustné, nebot by tím došlo ke zrušení vyššího stupně ochrany. STOP! Stupeň ochrany uvedený v technických údajích platí pouze pro správně nemontovaný měnič MOVIMOT. Pokud měnič MOVIMOT sejmete z připojovací skříňky, může dojít k jeho poškození vlivem vlhkosti nebo prachu. Pokud je měnič MOVIMOT odpojen od připojovací skříňky, zajistěte jeho ochranu. 2 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

21 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT 5 Instalace ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství Pro kabelové přívody používejte odpovídající kabelová šroubení (případně použijte redukce) Závity kabelových šroubení a zaslepovacích zátek přetřete těsnicí hmotou a pečlivě dotáhněte poté je znovu přetřete Přívody kabelů dobře utěsněte Těsnicí plochy měniče MOVIMOT před opětovnou montáží důkladně očistěte V případě potřeby opravte antikorozní nátěr Překontrolujte přípustnost stupně ochrany podle typového štítku Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 21

22 5 Mechanická instalace Modulární připojovací skříňka 5.2 Modulární připojovací skříňka Otáčení připojovací skříňky V zásadě se doporučuje objednávat pohon MOVIMOT přímo z výroby se správnou polohou kabelových přívodů. Ve výjimečných případech je možné polohu kabelových přívodů otočit na opačnou stranu (pouze u provedení s modulární připojovací skříňkou). NEBEZPEČÍ! Při provádění prací na zařízení mohou být nebezpečná napětí přítomna až 1 minutu po odpojení od sítě! Smrt nebo těžká poranění vlivem elektrického proudu. Odpojte měnič MOVIMOT a vyčkejte nejméně 1 minutu. 1. Přívody před odpojením označte, pro pozdější zpětnou montáž. 2. Odpojte sít ové napájení, řízení a přívody senzorů. 3. Odstraňte šrouby [A] a sejměte měnič MOVIMOT [B]. 4. Povolte šrouby [C] a sejměte připojovací skříňku [D]. [A] [B] [C] [D] 51819AXX 22 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

23 Mechanická instalace Modulární připojovací skříňka 5 5. Připojovací skříňku [D] otočte o [D] 5182AXX 6. Připojovací skříňku [D] usaďte na montážní desku [E] a upevněte ji šrouby [C]. 7. Obnovte zapojení. 8. Měnič MOVIMOT [B] znovu nasaďte a upevněte jej pomocí šroubů [A]. [A] [B] [C] [D] [E] 51821AXX Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 23

24 5 Mechanická instalace Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A 5.3 Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje upevňovací rozměry pro (vzdálenou) montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A: M6 A B M AXX Konstrukční velikost A B MM3 až MM15 14 mm 65 mm MM22 až MM3X 17 mm 65 mm 24 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

25 Mechanická instalace Doplněk MLU11A / MLG..A / MLK11A Doplněk MLU11A / MLG..A / MLK11A Rozsah dodávky MLU11A / MLG..A / MLK11A horní část [2] 2 šrouby [1] Průchozí šroub [4] MLU11A / MLG..A / MLK11A dolní část [5] Montáž 1. Odstraňte uzavírací šroub na připojovací skříňce pohonu MOVIMOT. 2. Dolní část [5] zafixujte na připojovací skříňce měniče MOVIMOT a upevněte ji pomocí průchozího šroubu [4] (utahovací moment 2,5 Nm / 22 lb.in). 3. Připojovací kabel [3] protáhněte průchozím šroubem [4] do vnitřního prostoru připojovací skříňky pohonu MOVIMOT. 4. Horní část [2] nasaďte na dolní část [5] a připevněte ji dvěma šrouby [1] (utahovací moment 1,6 Nm / 14 lb.in). STOP! Doplněk smí být namontován pouze v poloze, která je vyznačena na následujícím obrázku! [1] [1] [2] [3] [4] [5] Informace pro připojení doplňku MLU11A naleznete na Strana 37. Informace pro připojení doplňku MLG11A naleznete na Strana 38. Informace pro připojení doplňku MLK11A naleznete na Strana AXX Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 25

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC Vydání 10/2008 11662360 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000

Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/26 11424362 / CS Systémová příručka SEW-EURODRVE Driving the world Obsah

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

NÁVODY GRUNDFOS SEG. 50 Hz. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SEG. 50 Hz. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SEG 50 Hz Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Všeobecně 2 1.2 Označení

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Pro odborníky z rozváděčové techniky

Pro odborníky z rozváděčové techniky R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více