Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/ / CS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze MOVIMOT MM..C. Vydání 11/2006 11441569 / CS"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIMOT MM..C Vydání 11/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Nároky na záruční plnění Vyloučení ze záruky Bezpečnostní pokyny Všeobecně Cílová skupina Používání v souladu s určeným účelem Současně platné dokumenty Přeprava, uskladnění Instalace Elektrické připojení Bezpečné odpojení Provoz Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT (standardní provedení) Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Měnič MOVIMOT (s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT Modulární připojovací skříňka Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Doplněk MLU11A / MLG..A / MLK11A Doplněk MBG11A Doplněk MWA21A Doplněk URM Doplněk MNF11A Utahovací momenty Elektrická instalace MOVIMOT - standardní provedení Předpisy pro instalaci Připojení základního přístroje MOVIMOT Konektor MOVIMOT Připojení doplňků měniče MOVIMOT Připojení masteru sběrnice RS Propojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru Elektrická instalace měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Předpisy pro instalaci Možnosti připojení měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS Připojení měniče MOVIMOT MM../AVSK (možnost připojení A) Připojení měniče MOVIMOT MM../AZSK (možnost připojení B) Připojení měniče MOVIMOT MM../AND3/AZSK (možnost připojení C) Připojení doplňků měniče MOVIMOT Připojení obslužného zařízení DBG6B Připojení PC Propojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru...63 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 3

4 8 Uvedení do provozu pro MOVIMOT ve standardním provedení Důležité pokyny pro uvedení do provozu Popis ovládacích prvků Popis přepínačů DIP S Popis přepínačů DIP S Volitelné doplňkové funkce MM..C Uvedení do provozu s binárním řízením (řízením přes svorky) Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MBG11A nebo MLG11A Uvedení do provozu s doplňkovým zařízením MWA21A (převodník žádaných hodnot) Uvedení do provozu s externím binárním zařízením slave AS-Interface MLK11A Doplňující pokyny pro montáž (vzdálenou) poblíž motoru Uvedení do provozu pro měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Důležité pokyny pro uvedení do provozu Popis ovládacích prvků Popis přepínačů DIP S Popis přepínačů DIP S Volitelné doplňkové funkce MM..C Postup při uvedení do provozu Rozšířené uvedení do provozu se softwarem MOVITOOLS Doplňující pokyny pro montáž (vzdálenou) poblíž motoru Uvedení do provozu s komunikačním rozhraním / průmyslovou sběrnicí Postup při uvedení do provozu Kódování procesních dat Funkce s masterem RS Provoz Provozní indikace měniče MOVIMOT ve standardním provedení Provozní indikace měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Obslužná zařízení MBG11A a MLG11A pro MOVIMOT ve standardním provedení Volič žádaných hodnot MWA21A pro MOVIMOT ve standardním provedení Ruční provoz pomocí programu MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Obslužný přístroj DBG6B pro MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Servis Seznam chyb měniče MOVIMOT ve standardním provedení Diagnostika měniče MOVIMOT ve standardním provedení Seznam chyb měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Diagnostika pomocí programu MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Intervaly inspekcí a údržby Inspekce a údržba motoru Inspekce a údržba brzdy Servis SEW Dlouhodobé uskladnění Likvidace Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

5 13 Technické údaje měniče MOVIMOT ve standardním provedení Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz Motor s provozním bodem 46 V/6 Hz Technické údaje doplňkových zařízení Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy Přípustné typy kuličkových ložisek Integrované rozhraní RS Přiřazení interních brzdových odporů Přiřazení externích brzdových odporů Odpor a přiřazení brzdové cívky Technické údaje měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz Technické údaje doplňkových zařízení Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy Přípustné typy kuličkových ložisek Přiřazení interních brzdových odporů Přiřazení externích brzdových odporů Odpor a přiřazení brzdové cívky Index Seznam adres Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 5

6 1 Všeobecné pokyny Struktura bezpečnostních pokynů Návod k obsluze 1 Všeobecné pokyny 1.1 Struktura bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze mají následující strukturu: Piktogram VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj. Možné následky při nerespektování. Opatření pro odstranění rizika. Piktogram Výstražné heslo Význam Následky při nerespektování Příklad: NEBEZPEČÍ! Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění Všeobecné nebezpečí VAROVÁNÍ! Možná nebezpečná situace Smrt nebo těžká poranění POZOR! Možná nebezpečná situace Lehká poranění Specifické nebezpečí, např. úraz elektrickým proudem STOP! Možné hmotné škody Poškození pohonného systému nebo jeho okolí. UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip. Usnadňuje manipulaci s pohonným systémem. 1.2 Nároky na záruční plnění Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro bezporuchový provoz a případně pro uplatnění nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Zajistěte, aby byl návod k obsluze v čitelném stavu dostupný osobám odpovědným za zařízení a jeho provoz a osobám, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost. 1.3 Vyloučení ze záruky Respektování návodu k obsluze je základním předpokladem bezpečného provozu měniče MOVIMOT MM..C a dosažení uvedených vlastností produktu a výkonových charakteristik. Za škody na zdraví osob a na technickém vybavení a hmotném majetku, které vzniknou kvůli nedodržení návodu k obsluze, nepřebírá SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ručení za vzniklé škody je v takovém případě vyloučené. 6 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

7 Bezpečnostní pokyny Všeobecně 2 2 Bezpečnostní pokyny Následující základní bezpečnostní pokyny slouží k prevenci vzniku škod na zdraví a majetku osob. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, si kompletně přečetly návod k obsluze a porozuměly mu. v případě nejasností nebo potřeby dalších informací se prosím obrat te na SEW-EURODRIVE. 2.1 Všeobecně Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Během provozu se na pohonech MOVIMOT mohou, v závislosti na použitém stupni ochrany, vyskytovat součásti pod elektrickým napětím, nekryté součásti a v některých případech také pohyblivé a rotující součásti a horké plochy. Při nedovoleném odstranění náležitého krytu, při neodborném používání, při špatné instalaci nebo nesprávné obsluze existuje nebezpečí vážného úrazu nebo velkých věcných škod. Další informace naleznete v příslušné dokumentaci. 2.2 Cílová skupina Všechny práce související s instalací, uvedením do provozu, odstraněním poruch a údržbou musí vykonávat odborníci v oboru elektrotechniky, respektujte normy IEC 6364 resp. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 1 a IEC 6664 nebo DIN VDE 11 a národní předpisy pro prevenci úrazů). Odborníky v oboru elektrotechniky, ve smyslu těchto základních bezpečnostních pokynů, jsou osoby, které jsou seznámeny s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem produktu a které mají příslušnou kvalifikaci, odpovídající jejich činnosti. Všechny práce v ostatních oblastech, jako je transport, uskladnění, provoz a likvidace musí vykonávat osoby, které byly vhodným způsobem proškoleny. 2.3 Používání v souladu s určeným účelem Měniče MOVIMOT jsou součásti určené k montáži do elektrických strojů a zařízení. V případě montáže do strojů je uvedení měničů MOVIMOT do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) možné teprve tehdy, když je zaručeno, že stroj odpovídá požadavkům evropské směrnice 98/37/EG (směrnice pro stroje). Uvedení do provozu (tj. zahájení provozu v souladu s určeným účelem) je možné pouze při dodržení směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EWG). Měniče MOVIMOT splňují požadavky směrnice pro nízká napětí 73/23/EWG. Pro měniče MOVIMOT se používají normy, které jsou uvedené v prohlášení o shodě. Technické údaje, jakož i údaje ohledně připojovacích podmínek, jsou uvedeny na typovém štítku a v dokumentaci a musí být bezpodmínečně dodrženy. Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Současně platné dokumenty Bezpečnostní funkce Měniče MOVIMOT nesmějí vykonávat žádné bezpečnostní funkce, s výjimkou případů, kdy jsou pro tyto funkce výslovně určeny a schváleny. Zajistěte, aby u bezpečnostních aplikací byly respektovány údaje uvedené v následujících dokumentech. Bezpečné odpojení pro MOVIMOT požadavky Bezpečné odpojení pro MOVIMOT aplikace V bezpečnostních aplikacích se smí používat pouze komponenty, které byly firmou SEW-EURODRIVE dodány výslovně v provedení pro bezpečnostní aplikace! Aplikace ve zvedací technice Měniče MOVIMOT jsou pro aplikace ve zvedací technice vhodné pouze v omezené míře, viz Strana 86. Měniče MOVIMOT nesmějí být používány ve smyslu bezpečnostních zařízení pro aplikace ve zvedací technice. 2.4 Současně platné dokumenty Doplňkově je třeba respektovat následující dokumentaci: Návod k obsluze "Třífázové motory DR/DT/DV, Asynchronní servomotory CT/CV" 2.5 Přeprava, uskladnění Řiďte se pokyny pro transport, skladování a odborné zacházení. Je třeba dodržet klimatické podmínky podle kapitoly "Technické údaje". Zašroubovaná přepravní oka je třeba pevně dotáhnout. Oka jsou dimenzována na hmotnost pohonu MOVIMOT. Nesmí být přidávány žádné další zátěže. v případě potřeby je třeba použít vhodné, dostatečně dimenzované přepravní pomůcky (např. lanovody). 2.6 Instalace Instalace a chlazení jednotky musí být provedeny podle předpisů, uvedených v příslušné dokumentaci. Měniče MOVIMOT je třeba chránit před nepřípustným namáháním. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou zakázány následující způsoby použití: Použití v explozivním prostředí. Použití v prostředích s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. Použití v nestacionárních aplikacích, u kterých dochází ke vzniku silných mechanických chvění a rázů, viz kapitola "Technické údaje". 8 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

9 Bezpečnostní pokyny Elektrické připojení Elektrické připojení Při provádění prací na měničích MOVIMOT, které jsou pod napětím, je třeba respektovat platné národní předpisy pro prevenci úrazů (např. BGV A3). Elektrická instalace se provádí podle příslušných předpisů (např. ohledně, dimenzování vodičů (průřez), pojistek, zapojení ochranných vodičů). Ostatní upozornění jsou obsažena v dokumentaci. Pokyny pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility např. odstínění, uzemnění, uspořádání filtrů a pokládání vedení se nacházejí v dokumentaci měničů MOVIMOT. Dodržení zákonných limitů pro elektromagnetickou kompatibilitu je na zodpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje. Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN ). 2.8 Bezpečné odpojení Měniče MOVIMOT splňují všechny požadavky pro bezpečné odpojení výkonových přívodů a elektronických přípojek podle EN Pro zajištění bezpečného odpojení musí všechny připojené obvody rovněž splňovat požadavky na bezpečné odpojení. 2.9 Provoz Zařízení, do kterých se měniče MOVIMOT montují, musí být příp. vybavena přídavnými kontrolními a bezpečnostními prvky, v souladu s právě platnými bezpečnostními ustanoveními, např. se zákonem o technických pracovních prostředcích, s předpisy pro prevenci úrazů atd. u aplikací se zvýšeným potenciálním rizikem může být nutné použití doplňkových ochranných opatření. Změny měničů MOVIMOT, prováděné pomocí obslužného softwaru, jsou povolené. Po odpojení měničů MOVIMOT od napájecího napětí se nikdy ihned nedotýkejte výkonových přívodů a součástí, které jsou při provozu pod proudem, nebot v měniči stále mohou být nabité kondenzátory. Počkejte po odpojení napájecího napětí nejméně 1 minutu. Jakmile je k měniči MOVIMOT připojeno napájecí napětí, je třeba připojovací skříňku uzavřít, tj. měnič MOVIMOT je třeba přišroubovat. Zhasnutí provozní kontrolky LED a dalších zobrazovacích prvků nemusí znamenat, že je přístroj odpojen od sítě a bez napětí. Mechanické blokování nebo aktivace interních bezpečnostních funkcí přístroje mohou mít za následek zastavení motoru. Odstranění příčiny poruchy nebo reset mohou vést k tomu, že se pohon samočinně znovu rozběhne. Není-li to pro poháněný stroj z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte přístroj od sítě, než začnete chybu odstraňovat. Pozor, nebezpečí popálení: Povrch pohonu MOVIMOT a externích doplňků, např. chladicích těles a brzdného odporu, může mít při provozu teplotu vyšší než 6 C! Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 9

10 3 Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi 3 Rejstřík změn 3.1 Změny oproti předcházející verzi V následujících odstavcích jsou popsány zásadní změny jednotlivých kapitol oproti vydání 8/23, objednací číslo (CS). Všeobecné pokyny Bezpečnostní pokyny Kapitola "Všeobecné pokyny" byla kompletně přepracována Kapitola "Bezpečnostní pokyny" byla kompletně přepracována Rejstřík změn Nová kapitola "Rejstřík změn" Mechanická instalace Nová kapitola "Doplněk MNF11A" Nová kapitola "Utahovací momenty" Elektrická instalace měniče MOVIMOT - standardní provedení Kapitola "Instalační předpisy" Nový odstavec "Ochranný spínač svodového proudu" Nový odstavec "Sít ový stykač" Nový odstavec "Upozornění pro připojení zemnicího vodiče" Nový odstavec "Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu" Byl doplněn odstavec "Instalace podle UL" Kapitola "Připojení doplňků měniče MOVIMOT " Nový odstavec "Připojení doplňku MLU13A" Nový odstavec "Připojení doplňku BMG" Nový odstavec "Připojení doplňku MNF11A" Kapitola "Spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru" Nový "Přehled spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem" Nový odstavec "Obsazení pinů kabelu" Elektrická instalace měniče MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Kapitola "Instalační předpisy" Nový odstavec "Ochranný spínač svodového proudu" Nový odstavec "Sít ový stykač" Nový odstavec "Upozornění pro připojení zemnicího vodiče" Nový odstavec "Instalace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu" Byl doplněn odstavec "Instalace podle UL" Kapitola "Připojení doplňků měniče MOVIMOT " Nový odstavec "Připojení doplňku MNF11A" Nová kapitola "Připojení obslužného zařízení DBG6B" Nová kapitola "Připojení PC" Kapitola "Spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem při montáži v blízkosti motoru" Nový "Přehled spojení mezi měničem MOVIMOT a motorem" Nový odstavec "Obsazení pinů kabelu" Uvedení do provozu pro měnič MOVIMOT - standardní provedení Kapitola "Volitelné doplňkové funkce MM..C-53-" Byl doplněn přehled doplňkových funkcí Nový odstavec "Doplňková funkce 13" Nový odstavec "Doplňková funkce 14" 1 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

11 Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi 3 Uvedení do provozu pro měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Kapitola "Volitelné doplňkové funkce MM..C-53-3" Přehled byl doplněn Nový odstavec "Doplňková funkce 14" Provoz Kapitola "Provoz" byla kompletně přepracována Nová kapitola "Obslužná zařízení MBG11A a MLG11A pro měniče MOVIMOT -standard" Nová kapitola "Volič žádaných hodnot MWA21A pro měniče MOVIMOT -standard" Nová kapitola "Ruční provoz se softwarem MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s rozhraním AS-Interface" Nová kapitola "Obslužné zařízení DBG6B pro měniče MOVIMOT s rozhraním AS Interface" Servis Kapitola "Servis" byla kompletně přepracována Nová kapitola "Diagnostika pro měniče MOVIMOT ve standardním provedení" Nová kapitola "Diagnostika pomocí softwaru MOVITOOLS pro měniče MOVIMOT s rozhraním AS-Interface" Kapitola "Inspekce a údržba motoru" Nový odstavec "Mazání uzávěrky zpětného chodu" Nová kapitola "Dlouhodobé skladování" Nová kapitola "Likvidace" Technické údaje měniče MOVIMOT ve standardním provedení Byla doplněna kapitola "Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz" Byla doplněna kapitola "Motor s provozním bodem 46 V/6 Hz" Kapitola "Technické údaje doplňků" Nový odstavec "MLU13A" Nový odstavec "MNF11A" Nová kapitola "Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy" Nová kapitola "Přípustné typy kuličkových ložisek" Kapitola "Přiřazení externích brzdných odporů" Nový odstavec "BW1... BW2" Nový odstavec "BW15... BW68" Technické údaje měničů MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface Kapitola "Motor s provozním bodem 4 V/5 Hz nebo 4 V/1 Hz" byla doplněna Nová kapitola "Technické údaje doplňků" Nový odstavec "MLU13A" Nová kapitola "Pracovní vzduchová mezera, brzdný moment brzdy" Nová kapitola "Přípustné typy kuličkových ložisek" Kapitola "Přiřazení externích brzdných odporů" Nový odstavec "BW1... BW2" Nový odstavec "BW15... BW68" Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 11

12 4 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT (standardní provedení) 4 Konstrukce zařízení 4.1 Měnič MOVIMOT (standardní provedení) Označení způsobu zapojení 2. Připojovací skříňka (příklad konstrukční velikost 2) 3. Konektor pro spojení přípojné jednotky s měničem 4. Měnič MOVIMOT s chladicím tělesem (příklad konstrukční velikost 2) 5. Připojovací jednotka se svorkami 6. Šroub pro připojení PE 7. Svorková lišta elektroniky X2 8. Interní brzdný odpor BW. (sériově u motorů bez brzdy) 9. Připojení brzdové cívky (X3). u motorů bez brzdy: připojení interního brzdného odporu BW. (sériově) 1. Sít ová přípojka L1, L2, L3 (X3) (vhodné pro 2 x 4 mm 2 ) 11. Šroub pro připojení PE 12. Kabelová šroubení 13. Typový štítek elektroniky 14. Ochranný kryt elektroniky měniče 15. Potenciometr žádaných hodnot f1 (není viditelný), z vrchní strany měniče MOVIMOT přístupný přes šroubení 16. Spínač žádaných hodnot f2 (zelený) 17. Spínač t1 pro integrační rampu (bílý) 18. Přepínače DIP S1 a S2 (možnosti nastavení viz kapitola "Uvedení do provozu") 19. Stavová dioda LED (viditelná z vrchní strany měniče MOVIMOT, viz kapitola "Provoz") 6496AXX 12 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

13 Konstrukce zařízení Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Typový štítek motoru (příklad) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW KA77 DT9L4/BMG/MM15/MLU ,5 / 5 HZ 5Hz 6Hz r/min 22/14 Bremse V 23 kg 73 Ma 665 V 38-5 V 38-5 Nm 2 Nm Bruchsal / Germany 3~ IM cos IEC 34 B3,99 3,5 3,5 54 Kl F A A IP Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/MLU Doplňkové provedení měniče 1) Frekvenční měnič MOVIMOT Doplňkové provedení motoru (brzdy) Velikost, počet pólů motoru Konstrukční řada motoru Velikost převodovky 2) Konstrukční řada převodovky 2) 1) Na typovém štítku se vyznačují pouze varianty instalované z výroby. 2) Podrobné informace o kombinacích motoru a převodovky naleznete v katalogu "Převodové motory MOVIMOT " (MOVIMOT -Getriebemotoren). Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 13

14 4 Konstrukce zařízení Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) Typový štítek měniče (příklad) 565AXX MM 15 C 53 Provedení ( = standardní) Způsob zapojení (3 = třífázové) Připojovací napětí (5 = V AC ) Verze C Výkon motoru (15 = 1,5 kw) Typová řada MOVIMOT Identifikace zařízení Identifikace přístroje [1] na vrchní straně měniče MOVIMOT obsahuje informaci o typu měniče [2], objednacím čísle měniče [3], výkonu zařízení [4] a příslušných (přiřazených) motorech [5]. [2] [3] [4] [5] [1] 5862AXX 14 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

15 Konstrukce zařízení Typová označení (MOVIMOT - standardní provedení) 4 Provedení "Montáž poblíž motoru" s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje příklad (vzdálené) montáže poblíž motoru měniče MOVIMOT s příslušným typovým štítkem a typovým označením: RO2A/APG4 653AXX MM22C-53-//P22A/RO2A/APG4 Konektor pro spojení s motorem Provedení připojovací skříňky Adaptér pro montáž poblíž motoru (vzdálenou) 21 = konstrukční velikost 1 22 = konstrukční velikost 2 Způsob zapojení = 1 = MOVIMOT Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 15

16 4 Konstrukce zařízení Měnič MOVIMOT (s integrovaným rozhraním AS-Interface) 4.3 Měnič MOVIMOT (s integrovaným rozhraním AS-Interface) Šroub pro připojení PE 2. Připojovací skříňka (příklad konstrukční velikost 1) 3. Označení způsobu zapojení 4. Konektor pro spojení přípojné jednotky s měničem 5. Měnič MOVIMOT s chladicím tělesem (příklad konstrukční velikost 1) 6. Přepínač S5 (napájení AUX-/24V, možnosti nastavení viz kapitola "Uvedení do provozu") 7. Svorková lišta elektroniky X2 8. Připojení brzdové cívky (X3). u motorů bez brzdy: připojení interního brzdného odporu BW. (sériově) 9. Sít ová přípojka L1, L2, L3 (X3) (vhodné pro 2 x 4 mm 2 ) 1. Šroub pro připojení PE 11. Připojovací jednotka se svorkami 12. Kabelová šroubení 13. Diagnostické rozhraní 14. Připojení rozhraní AS 15. Typový štítek elektroniky 16. Ochranný kryt elektroniky měniče 17. Potenciometr žádaných hodnot f1 (není viditelný), z vrchní strany měniče MOVIMOT přístupný přes šroubení 18. Spínač žádaných hodnot f2 (zelený) 19. Spínač t1 pro integrační rampu (bílý) 2. Přepínače DIP S3 a S4 (možnosti nastavení viz kapitola "Uvedení do provozu") 21. Stavové kontrolky LED (viditelné z vrchní strany měniče MOVIMOT, viz kapitola "Provoz") 6413AXX 16 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

17 Konstrukce zařízení Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typový štítek motoru (příklad) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW 5Hz 6Hz r/min Bremse kg 73 Bruchsal / Germany KA77 DT9L4/BMG/MM15/RJ1A/AND3/AZSK 3~ IM 1,5 / 5 HZ cos V 38-5 V /14 V 23 Ma 665 Nm 2 Nm IEC 34 B3,99 3,5 3,5 A A IP 54 Kl F Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/RJ1A/AND3/AZSK Konektor pro připojení rozhraní AS Interface a senzoru Konektor pro výkon Provedení připojovací skříňky Frekvenční měnič MOVIMOT Doplňkové provedení motoru (brzdy) Velikost, počet pólů motoru Konstrukční řada motoru Velikost převodovky 1) Konstrukční řada převodovky 1) 1) Podrobné informace o kombinacích motoru a převodovky naleznete v katalogu "Převodové motory MOVIMOT " (MOVIMOT -Getriebemotoren). Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 17

18 4 Konstrukce zařízení Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) Typový štítek měniče (příklad) 656AXX MM 15 C 53 3 Provedení (3 = s integrovaným rozhraním AS-Interface) Způsob zapojení (3 = třífázové) Připojovací napětí (5 = V AC ) Verze C Výkon motoru (15 = 1,5 kw) Typová řada MOVIMOT Identifikace zařízení Identifikace přístroje [1] na vrchní straně měniče MOVIMOT obsahuje informaci o typu měniče [2], objednacím čísle měniče [3], výkonu zařízení [4] a příslušných (přiřazených) motorech [5]. [2] [3] [5] [4] [1] 51967AXX 18 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

19 Konstrukce zařízení Typové označení (měnič MOVIMOT s integrovaným rozhraním AS-Interface) 4 Provedení "Montáž poblíž motoru" s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje příklad (vzdálené) montáže poblíž motoru měniče MOVIMOT s příslušným typovým štítkem a typovým označením: 2 658AXX MM3C-53-3//P22A/RE2A/AVSK/ALA4 Konektor pro spojení s motorem Konektor doplněk Provedení připojovací skříňky Adaptér pro montáž poblíž motoru (vzdálenou) 21 = konstrukční velikost 1 22 = konstrukční velikost 2 Způsob zapojení = 1 = MOVIMOT Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 19

20 5 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT 5 Mechanická instalace 5.1 Převodový motor MOVIMOT Dříve než začnete Tolerance při montážních pracích MOVIMOT smí být namontován pouze pokud: se shodují údaje na výkonovém štítku pohonu s parametry napět ové sítě, je pohon nepoškozený (nevykazuje žádné poškození, způsobené přepravou nebo skladováním), je zajištěno splnění následujících předpokladů: teplota okolí odpovídá údajům v kapitole "Technické údaje" (dbejte na to, že teplotní rozsah převodovky může být omezený, viz návod k obsluze převodovky), nejsou přítomny žádné oleje, kyseliny, páry, záření apod. Konec hřídele Tolerance průměru podle DIN 748 ISO k6 u 5 mm ISO m6 u > 5 mm (Středicí otvor podle DIN 332, tvar DR) Příruby Tolerance souososti okrajů podle DIN ISO j6 u 23 mm ISO h6 u > 23 mm Instalace motoru MOVIMOT MOVIMOT je možné nainstalovat/namontovat pouze v uvedené pracovní poloze na rovnou, torzně tuhou základovou konstrukci, která není vystavena otřesům. Konce hřídelů důkladně očistěte od antikorozních prostředků (použijte běžné rozpouštědlo). Rozpouštědlo nesmí proniknout k ložiskům a k těsnicím kroužkům nebezpečí poškození materiálu! MOVIMOT a pracovní stroj pečlivě ustavte, aby nedocházelo k nepřípustnému namáhání hřídelů motoru (dbejte na dodržení maximálních přípustných radiálních a axiálních sil!) Konce hřídelů nesmí být vystavovány nárazům a úderům. U vertikální pracovní polohy je třeba zařízení chránit zakrytím proti vniknutí cizorodých těles nebo kapaliny! Dbejte na ničím neomezený přívod chladicího vzduchu, není možné znovu nasávat teplý vzduch odváděný od jiných agregátů. Součásti, které se na hřídel upevňují dodatečně pomocí poloviční lícované drážky, je třeba vyvážit polovičním lícovaným perem (výstupní hřídele jsou vyváženy pomocí polovičního lícovaného pera). Případné otvory pro zkondenzovanou vodu jsou uzavřeny plastovými zátkami a smí se otevírat pouze v případě potřeby. Otevřené otvory pro zkondenzovanou vodu nejsou přípustné, nebot by tím došlo ke zrušení vyššího stupně ochrany. STOP! Stupeň ochrany uvedený v technických údajích platí pouze pro správně nemontovaný měnič MOVIMOT. Pokud měnič MOVIMOT sejmete z připojovací skříňky, může dojít k jeho poškození vlivem vlhkosti nebo prachu. Pokud je měnič MOVIMOT odpojen od připojovací skříňky, zajistěte jeho ochranu. 2 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

21 Mechanická instalace Převodový motor MOVIMOT 5 Instalace ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství Pro kabelové přívody používejte odpovídající kabelová šroubení (případně použijte redukce) Závity kabelových šroubení a zaslepovacích zátek přetřete těsnicí hmotou a pečlivě dotáhněte poté je znovu přetřete Přívody kabelů dobře utěsněte Těsnicí plochy měniče MOVIMOT před opětovnou montáží důkladně očistěte V případě potřeby opravte antikorozní nátěr Překontrolujte přípustnost stupně ochrany podle typového štítku Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 21

22 5 Mechanická instalace Modulární připojovací skříňka 5.2 Modulární připojovací skříňka Otáčení připojovací skříňky V zásadě se doporučuje objednávat pohon MOVIMOT přímo z výroby se správnou polohou kabelových přívodů. Ve výjimečných případech je možné polohu kabelových přívodů otočit na opačnou stranu (pouze u provedení s modulární připojovací skříňkou). NEBEZPEČÍ! Při provádění prací na zařízení mohou být nebezpečná napětí přítomna až 1 minutu po odpojení od sítě! Smrt nebo těžká poranění vlivem elektrického proudu. Odpojte měnič MOVIMOT a vyčkejte nejméně 1 minutu. 1. Přívody před odpojením označte, pro pozdější zpětnou montáž. 2. Odpojte sít ové napájení, řízení a přívody senzorů. 3. Odstraňte šrouby [A] a sejměte měnič MOVIMOT [B]. 4. Povolte šrouby [C] a sejměte připojovací skříňku [D]. [A] [B] [C] [D] 51819AXX 22 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

23 Mechanická instalace Modulární připojovací skříňka 5 5. Připojovací skříňku [D] otočte o [D] 5182AXX 6. Připojovací skříňku [D] usaďte na montážní desku [E] a upevněte ji šrouby [C]. 7. Obnovte zapojení. 8. Měnič MOVIMOT [B] znovu nasaďte a upevněte jej pomocí šroubů [A]. [A] [B] [C] [D] [E] 51821AXX Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 23

24 5 Mechanická instalace Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A 5.3 Montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A Následující obrázek znázorňuje upevňovací rozměry pro (vzdálenou) montáž měniče MOVIMOT poblíž motoru s doplňkovým zařízením P2.A: M6 A B M AXX Konstrukční velikost A B MM3 až MM15 14 mm 65 mm MM22 až MM3X 17 mm 65 mm 24 Návod k obsluze MOVIMOT MM..C

25 Mechanická instalace Doplněk MLU11A / MLG..A / MLK11A Doplněk MLU11A / MLG..A / MLK11A Rozsah dodávky MLU11A / MLG..A / MLK11A horní část [2] 2 šrouby [1] Průchozí šroub [4] MLU11A / MLG..A / MLK11A dolní část [5] Montáž 1. Odstraňte uzavírací šroub na připojovací skříňce pohonu MOVIMOT. 2. Dolní část [5] zafixujte na připojovací skříňce měniče MOVIMOT a upevněte ji pomocí průchozího šroubu [4] (utahovací moment 2,5 Nm / 22 lb.in). 3. Připojovací kabel [3] protáhněte průchozím šroubem [4] do vnitřního prostoru připojovací skříňky pohonu MOVIMOT. 4. Horní část [2] nasaďte na dolní část [5] a připevněte ji dvěma šrouby [1] (utahovací moment 1,6 Nm / 14 lb.in). STOP! Doplněk smí být namontován pouze v poloze, která je vyznačena na následujícím obrázku! [1] [1] [2] [3] [4] [5] Informace pro připojení doplňku MLU11A naleznete na Strana 37. Informace pro připojení doplňku MLG11A naleznete na Strana 38. Informace pro připojení doplňku MLK11A naleznete na Strana AXX Návod k obsluze MOVIMOT MM..C 25

Vydání MOVIMOT MM..C 08/2003. Návod k obsluze 11218266 / CS

Vydání MOVIMOT MM..C 08/2003. Návod k obsluze 11218266 / CS MOVIMOT MM..C Vydání 8/23 Návod k obsluze 11218266 / CS SEW-EURODRIVE Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Měnič MOVIMOT (standardní provedení)...

Více

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS

Příručka. Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS P R O F I B U S. Vydání 11/2008 16668960 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Pohonový systém pro decentrální instalaci rozhraní a průmyslových distributorů PROFIBUS Vydání 11/2008

Více

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP

Dodatek k provoznímu návodu. Převodový motor MOVIMOT MM..D s integrovaným frekvenčním měničem dovybavenípro třífázové motory DRS/DRE/DRP Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970 sew@seweurodrive.com www.seweurodrive.com

Více

Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP. Vydání 12/2007 11675160 / CS

Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP. Vydání 12/2007 11675160 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DRS/DRE/DRP Vydání 12/27 1167516 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné

Více

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení

Oprava příručky. MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava příručky MOVIMOT MM..D Funkční bezpečnost Rozšíření přípustných kombinací zařízení Vydání 11/2013 20258283 / CS SEW-EURODRIVE

Více

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze 11223057 / CS MOVIDRIVE MDX60B/61B Vydání 02/2004 Návod k obsluze 11223057 / CS SEW-EURODRIVE 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 7 3 Konstrukce zařízení... 8 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah

Více

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B

* _1116* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby. Revize MOVITRAC B Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *22869794_1116* Revize MOVITRAC B Vydání 11/2016 22869794/CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah Obsah 1 Revize... 4 2 Konstrukce

Více

Příručka. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní AS-Interface, průmyslové distributory. Vydání 07/2006 11400366 / CS FC210000

Příručka. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní AS-Interface, průmyslové distributory. Vydání 07/2006 11400366 / CS FC210000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní AS-Interface, průmyslové distributory FC210000 Vydání 07/2006

Více

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000

Návod k obsluze. Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV. Vydání 07/2004 11292369 / CS GA410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Třífázové motory s ochranou proti explozi DR/DV/DT, asynchronní servomotory CT/CV GA410000 Vydání 07/2004 11292369

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D střífázovým motorem DT/DV

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Návod k obsluze. MOVIMOT MM..D střífázovým motorem DT/DV Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVIMOT MM..D střífázovým motorem DT/DV Vydání 8/29 16817362 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny...

Více

Kompaktní návod k obsluze

Kompaktní návod k obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Kompaktní návod k obsluze MOVIMOT MM..D s třífázovým motorem DT/DV Vydání 11/2009 16885368 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS

Návod k obsluze. Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze Stacionární napájení MOVITRANS Instalační materiál TCS, TVS, TLS, TIS Vydání 04/2011 17074568 / CS SEW-EURODRIVE Driving

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Třífázové motory a brzdové motory s ochranou proti explozi

Třífázové motory a brzdové motory s ochranou proti explozi Třífázové motory a brzdové motory s ochranou proti explozi Vydání 07/2003 Návod k obsluze 11216751 / CS SEWEURODRIVE Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 2 Bezpečnostní pokyny... 6 3 Konstrukce motoru... 7

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Oprava MOVIFIT -SC Vydání 01/2011 17069769 / CS 1 Doplnění / oprava Přehled 1 Doplnění / oprava UPOZORNĚNÍ Do návodu k obsluze "MOVIFIT

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35. PŘEVODNÍK TEPLOTY typ Tepl2178_50C_10V ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Oprava MOVIDRIVE MDX60B/61B. Vydání 01/2005 LA360000 11448768 / CS

Oprava MOVIDRIVE MDX60B/61B. Vydání 01/2005 LA360000 11448768 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Vydání 0/2005 448768 / CS Oprava Oprava Instalace Přiřazení brzdových odporů, tlumivek

Více

Systém pohonů pro decentrální instalaci rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory

Systém pohonů pro decentrální instalaci rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory Systém pohonů pro decentrální instalaci rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory Vydání 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Příručka 10564659 / CS SEW-EURODRIVE Obsah 1 Platné komponenty... 5

Více

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Všeobecně 2. Bezpečnostní pokyny 3. Technická specifikace 4. Montáž 5. Instalace 6. Zapojení 7. Režim Master - Slave 1. Všeobecně Tento technický návod popisuje

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Dodatek k návodu k obsluze

Dodatek k návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *2122313_214* Dodatek k návodu k obsluze SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Tel +49 7251 75- Fax +49

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B

Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Návod k obsluze MOVITRAC LTP-B Vydání 12/2010 16932951 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá upozornění... 5 1.1 Použití

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com

Revize. Víceosé servoměniče MOVIAXIS *21330344_1014* www.sew-eurodrive.com Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21330344_1014* Revize SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděče D n 06 p max 0 bar Q max 40 dm min -1 PRM-06 HC 5104 6/008 Nahrazuje HC 5104 11/006 Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

PEPPERL+FUCHS GmbH

PEPPERL+FUCHS GmbH Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS3341V1

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS3341V1 ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS3341V1 www.aterm.cz - 1 - 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory.

Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 16 regulátory. Komunikační centrála pro LPB zařízení OCI6... Komunikační cenrála slouží k dálkové osluze a kontrole LPB zařízení s maximálně 6 regulátory. Použití Zařízení Budovy Provozovatel Centrála je součástí LPB

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 cs Návod k montáži a obsluze Samostatná řídicí jednotka UC42 / samostatná řídicí jednotka pro nosnou lištu UC45 Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Příručka. Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Příručka Frekvenční měnič MOVITRAC B v rozvaděči Funkční bezpečnost Vydání 05/2009 16811356 / CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351V1

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351V1 ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351V1 www.aterm.cz - 1 - 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Návod k obsluze MOVIMOT MD. Vydání 05/2006 GB810000 11471166 / CS

Návod k obsluze MOVIMOT MD. Vydání 05/2006 GB810000 11471166 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVIMOT MD GB810000 Vydání 05/2006 11471166 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Důležitá

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN Vypínače 16, 25 a 32A řady E 220 E 220 DIN VDE 0632, VDE 0660 část 107, DIN EN 60947-3, IEC 947-3 a DIN 43 880 SK 0242 B 91 Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN 50 022 Vestavbová

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100LAB.

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100LAB. MĚŘIČ TEPLOTY typ PT100LAB www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Oprava návodu k obsluze

Oprava návodu k obsluze Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *21341532_1114* Oprava návodu k obsluze Decentrální řízení pohonů a aplikací MOVIPRO -ADC Vydání 11/2014 21341532/CS SEW-EURODRIVE

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Pohon MOVI-SWITCH -1E/-2S. Návod k obsluze. Vydání 05/ / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Pohon MOVI-SWITCH -1E/-2S. Návod k obsluze. Vydání 05/ / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Pohon MOVI-SWITCH -1E/-2S Vydání 05/2008 16650166 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

RAR... Snímač plamene. Building Technologies Division

RAR... Snímač plamene. Building Technologies Division 7 71 Snímač plamene RR... Snímač plamene pro naše hořákové automatiky pro monitorování žlutě hořících olejových plamenů. Snímače budou používány především ve spojení s hořákovými automatikami pro větší

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Teplotní relé typ TEPL2374

Teplotní relé typ TEPL2374 Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Modulární instalační přístroje

Modulární instalační přístroje Modulární instalační přístroje Obsah strana System pro M Modulární instalační přístroje e 16, 25 a 32A řady E 220............................ 5/20 e 63 a 80A řady E 463, E 480.........................

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Kompaktní příručka P R O F I B U S. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory

Kompaktní příručka P R O F I B U S. Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní PROFIBUS a průmyslové distributory Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Kompaktní příručka P R O F I PROCESS FIELD US U S Systém pohonů pro decentrální instalaci Rozhraní PROFIUS a průmyslové distributory

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více