Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4."

Transkript

1 Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát na patriarchát umění a náboženství Keltové pomocné vědy historické 2. Nejstarší státní útvary starověku charakteristika orientálních despocií Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína /Palestina, Foinikie, Chetité.../ kulturní a civilizační přínos 3. Antické Řecko přírodní podmínky, osídlení mínojská a mykénská kultura 4 období řeckých dějin velká kolonizace poleis, tyrannis řecko perské války, peloponéská válka Filip II. a Alexandr Veliký kulturní přínos /vzdělanost, olympijské hry, literatura a divadlo, filosofie.../ 4. Starověký Řím přírodní podmínky, osídlení sociální rozvrstvení /patriciové, plebejové/ periodizace římských dějin a jejich charakteristika počátky Říma, ovládnutí Apeninského poloostrova punské války otroci, Spartakus krize, trimviráty, císařství, nejvýznamnější politické osobnosti

2 krize impéria a jeho zánik kulturní přínos 5. Raný středověk stěhování národů barbarské státy 3 kulturní oblasti: Francká, Byzantská a arabská říše Normané počátky Anglie, Francie a Německa /Sv. říše římská/ úloha církve, boj o investituru křížové výpravy románská kultura 6. Slované a jejich státní útvary původ a rozdělení Slovanů způsob života Sámova říše, Říše velkomoravská, vznik přemyslovského státu a jeho vývoj do konce 12. století počátky Bulharska, Chorvatska, Polska a Kyjevské Rusi 7. Vrcholný středověk v Evropě / st./ hospodářské a sociální změny, města a jejich typy, hanza Anglie, Francie, stoletá válka, Jeanne d Arc Německo, Itálie, Španělsko vzdělanost - univerzity, gotika 8. Český stát v době posledních Přemyslovců a Lucemburků kolonizace, její důsledky územní rozmach, postavení státu v rámci Říše římské primogenitura, Zl. bula sicilská, Kressenbrun, Moravské pole, pražský groš, vymření Přemyslovců, nástup Lucemburků, Karel IV. a jeho zakladatelská činnost, Václav IV. Kultura a vzdělanost 9. Nástup novověku humanismus a renesance důsledky objevných plaveb pro Evropu

3 manufaktury evropská reformace, Luther, Kalvín, německá selská válka, augšpurský mír Tudorovci /Jindřich VIII. a Alžběta I./ náboženské konflikty ve Francii protireformace, Societas Iesu 10. Husitství, doba poděbradská a jagellonská předchůdci Husovi, Jan Hus husitský program nejvýznamnější události, osobnosti landfrýdy, nástup Jiřího z Poděbrad, projekt mírové unie Vladislav Jagiello, stavovská správa, Kutnohorský mír spory mezi šlechtou a královskými městy, vláda Ludvík I. pozdní gotika 11. Třicetiletá válka příčiny a fáze konfliktu české stavovské povstání bělohorská bitva a její důsledky pro české země Albrecht z Valdštejna vestfálský mír a jeho dopad na Evropu barokní kultura 12. Habsburkové na českém trůně do konce 18. století Ferdinand I., stavovský odboj, doba rudolfínská rekatolizace- Ferdinand II., selská povstání za panování Leopolda, pragmatická sankce, válka o dědictví španělské tereziánské a josefínské reformy, počátky národního obrození 13. Evropské monarchie v století Anglie za vlády Stuartovců, buržoazní revoluce

4 Francie po smrti Jindřicha IV., Ludvík XII.-XV. Španělsko a nizozemská buržoazní revoluce vznik pruského militaristického státu, Fridrich II. úpadek a zánik Polska: Rzecpospolita, trojí dělení průmyslová revoluce 14. Velká francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte osvícenství /Voltaire, Montesquieu, Rousseau/ příčiny a průběh revoluce domácí a zahraniční politika Napoleona vídeňský kongres, důsledky klasicismus, empír 15. Revoluční rok 1848 a Evropa do roku 1914 revoluce v Evropě a v českých zemích vznik Itálie a Německé říše 2. císařství, francouzsko-pruská válka a Pařížská komuna viktoriánská Anglie, kolonialismus 3. republika ve Francii technicko-vědecká revoluce 16. Mezníky ve vývoji USA objevení Ameriky, předkolumbovské kultury evropské osídlení Severní Ameriky válka anglických osad za nezávislost, ústavnost válka severu proti Jihu období rekonstrukce a indiánských válek účast v 1. světové válce zlatá XX. léta, krize a její důsledky američtí presidenti po druhé světové válce 17. Habsburská monarchie a české země František Josef I., Bachův absolutismus rakousko-pruská válka prosincová ústava a vznik Rakousko-uherské říše

5 pasivní rezistence, fundamentální články drobečková politika, a její výsledky, jazyková otázka projevy antisemitismu, národnostní napětí mezi Čechy a Němci politické strany volební reformy zahraniční politika 18. Mezníky ve vývoji ruského státu východní Slované a Kyjevská Rus, vpád Tatarů moskevské knížectví, Ivan IV. Nástup Romanovců Rusko a napoleonské války, děkabristé, vývoj do 1. světové války ruské revoluce, občanská válka /válečný komunismus, NEP/ stalinismus od Chruščova k perestrojce a rozpadu 19. První světová válka mezinárodní politika před 1. světovou válkou /kolonialismus, vojensko-politické bloky, rusko-japonská válka, balkánské války sarajevský atentát, průběh války nové zbraně důsledky /rozpad monarchií, nové státy, versailleský systém, Společnost národů.../ 20. Evropa a svět ve XX. letech dvacátého století poválečná krize poražených zemí národně osvobozenecké hnutí v koloniích /Indie, Čína.../ diplomacie mezinárodní politika /Janov, rúrská krize, Dawesův plán, Locarno, Briand-Kelloghův a Youngův plán/ velká a hospodářská krize, New Deal 21. Nástup fašismu a 30. léta dvacátého století zrod a podstata fašismu, Itálie nacismus v Německu, Hitlerova cesta k moci válečná ohniska občanská válka ve Španělsku, Habeš, Dálný východ politika Anglie a Francie

6 22. Naše země za války a vznik ČSR domácí odboj, Maffie zahraniční odboj, ČNR Masaryk, Beneš, Štefánik, krajanská hnutí legie, vlastní proces formování ČSR Národní výbor a Socialistická rada Martinská deklarace 23. Československá republika v letech problémy nového státu: utváření hranic, správa, ústavnost, národnostní a zahraniční politika měnová politika, pozemková reforma systém politických stran školství a kultura 24. Československá republika v letech hospodářská krize český fašismus krizový rok 1935 /prezidentské a parlamentní volby/ zahraniční politika slovenský nacionalismus Mnichov a vznik Česko-Slovenska 25. Druhá světová válka v Evropě a ve světě příčiny a záminka k útoku na Polsko jednotlivé etapy, přepadení Polska, severní a západní Evropa, letecká bitva o Anglii, účast čs. letců, jižní Evropa, vstup USA do války, boje v Tichomoří východní fronta, Afrika teheránská konference, druhá fronta, osvobozování jižní a východní Evropy, Jalta, porážka Osy holocaust 26. Druhá světová válka a naše země Slovenský štát, vznik Protektorátu Čechy a Morava politické a kulturní poměry v českých zemích a na Slovensku /postoj obyvatelstva, projevy odporu/ domácí a zahraniční odboj /atentát na Heydricha, heydrichiáda/ Slovenské národní povstání

7 osvobození našich zemí 27. Poválečné Československo dekrety prezidenta republiky, vysídlení volby 1946, situace na Slovensku, agresivní politika KSČ, únorový převrat politické procesy kolektivizace a industrializace, měnová reforma uvolnění poměrů v 60. letech, Pražské jaro normalizace, vznik 3. odboje, dodržování lidských práv listopad 1989, rozpad a politický vývoj ČR do současnosti 28. Svět po druhé světové válce postupimská konference, norimberský proces, vznik OSN studená válka /Trumanova doktrína, Marshallův plán, německá otázka, vojenské bloky/ hospodářská integrace formování východního bloku, krize socialistického tábora v 50. letech a jeho rozpad v letech 80. KBSE 29. Rozpad koloniální soustavy a problémy zemí třetího světa zánik francouzské Indočíny, válka v Korei kulturní revoluce v Číně, Kuba a karibská krize, další země Latinské Ameriky sionismus, vznik Izraele a arabsko-izraelské války, suezská krize významné osobnosti /Mandela, Lumumba, Allende.../ 30. Strakonicko v dějinách pravěk Strakonicka, Bavorovici, vznik a vývoj hradu a města doba husitská a poděbradská 30letá válka, národní obrození počátky průmyslové výroby významní rodáci odboj za II. světové války, osvobození památky Strakonicka

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Maturitní otázky z dějepisu

Maturitní otázky z dějepisu Maturitní otázky z dějepisu 1. Pravěk a starověké orientální státy (antropogeneze, základní dělení pravěku, neolitická revoluce, podmínky pro vznik státu; první státy v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně;

Více

Dějepis - maturitní okruhy

Dějepis - maturitní okruhy Dějepis - maturitní okruhy 1. Prvobytně pospolná společnost v období pravěku a) Periodizace pravěku b) Charakteristika prvobytně pospolné společnosti c) Vývojové typy člověka e) Umění pravěku 2. Staroorientální

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 DĚJEPIS Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE DĚJEPIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE DĚJEPIS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE DĚJEPIS ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Anglický jazyk 1. Housing 2. The Czech Republic 3. Family, Friends, Free time and daily programme 4. Career and Employment, Money and Business 5. The United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Music

Více