Navrhování systémů řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navrhování systémů řízení"

Transkript

1 VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky Studijní text k předmětu Navrhování systémů řízení (kódové označení předmětu v učebním plánu: VNS) Obsah: 1 Komponenty,funkce, architektura informačních a řídicích systémů. 2 Systémová integrace v dodávkách řídicích systémů. 3 Modely životního cyklu tvorby software. 4 Objektově orientované metody analýzy a návrhu. 5 Funkce a náplň produktů pro počítačovou podporu softwarového inženýrství 6 Jakost software a testování programů. 7 Model CMM a V-model 8 Provozování řídicích systémů 9 Navrhování projektů řídicích systémů 10 Síťová analýza a podrobné plánování projektů řídicích systémů 11 Implementace projektů řídicích systémů 12 Týmová práce a organizace týmů při implementaci řídicích systémů 13 Analýza rizik projektů automatizovaných řídicích systémů Seznam literatury Zadání seminární práce Zpracoval: Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc., garant předmětu BRNO, srpen 2006

2 1 Komponenty, funkce, architektura informačních a řídicích systémů 1.1 Vymezení automatizovaných informačních a řídicích systémů Termín informační systém je v současnosti velmi často používán. Dotkněme problematiky vlastního názvu předmětu našeho zájmu. Západní svět vždy hovořil (a hovoří) o informačních systémech (Information Systems). Někdy se používá celé řady jiných termínů a zkratek - MIS (Management Information Systems), BMS (Business Management Systems), ERP System (Enterprise Resource Planning Systém) a další. Výrazná převaha informačních funkcí v západních systémech vedla k jednoznačnému termínu používaného dnes "informační systém". Informační systém firmy se skládá z neautomatizované a automatizované části. Neautomatizovaná část představuje činnosti, které se provádějí ručně. Automatizovaný část informačního systému využívá k automatizaci různých prostředků informačních, komunikačních a dalších technologií. Informační systém firmy Neautomatizovaná část Automatizovaná část Na tuto skutečnost je nutno pamatovat ze dvou důvodů: Při návrhu informačního systému je potřeba rozhodnout, které činnosti je vhodné a efektivní automatizovat a které ponechat, aby se prováděly ručně. Při provozu informačního systému je nutno mít na paměti, že ne všechna data jsou uložena v databázích, aby se mohla zpracovávat počítačovými programy. Zejména řadu strategických informací musíme získat mimo provozované databáze a zpracovat ručně. Význam složky řízení je zdůrazněn u automatického řízení v angličtině termínem Control System. Se zdokonalováním informačních technologií dochází k nárůstu počtu automatizovaných řídicích funkcí, což je jeden ze současných význačných vývojových trendů

3 v této oblasti. Také řídicí systém firmy má svoji automatizovanou a neautomatizovanou část. V používané anglosaské terminologii se však termín Automatic Control System používá výhradně pro takové systémy, které mají řízení plně automatizované. Proto budeme dále používat zkratku AIS (automatizovaný informační systém) k označení předmětu našeho zájmu, i když budeme uvažovat, že tento systém má automatizovánu také celou řadu řídicích funkcí. Automatizovaným informačním systémem (AIS) rozumíme soubor technických prostředků (Hardware), programových prostředků (Software) a organizačních prostředků (Orgware) vzájemně účelně vybraných a propojených pro automatizované získávání potřebných informací k rozhodování a řízení. V současné době, kterou je zvykem označovat jako éru informační společnosti (Information Society), jsou informační systémy budovány ponejvíce jako automatizované, takže se mnohdy označení automatizovaný vynechává a hovoříme jen o informačním systému (IS), i když v běžném rozhovoru myslíme automatizovaný informační systém. Hardware AIS Software Orgware Technické vybavení počítačů (Hardware) a programové vybavení počítačů (Software) patří mezi informační a komunikační technologie (ICT Information and Communication Technology). Obecně pod pojmem informační a komunikační technologie rozumíme souhrn všech rozličných technických, programových, organizačních a jiných prostředků, technik a služeb, které můžeme využívat při jednotlivých operacích s informacemi (zpracování informace, ukládaní informace, přenášení informace, apod.). Informační technologie představují podmnožinu technologií, kterými disponuje naše současná společnost (Information Society viz portál

4 Všechny používané technologie v současné společnosti Informační technologie Účelem automatizovaného informačního systému firmy je poskytovat informace pro podporu rozhodování a řízení určité instituce, aby mohla dobře plnit svoje funkce. Poskytované informace proto musí být: významné - přesné - včasné - dostatečné - úplné - srozumitelné. Aby AIS poskytoval takové informace musí mít následující vlastnosti: - Poskytovat komplexně potřebné funkce, nutné pro zajištění všech činností, které se mají automatizovat. - Mít vhodné provozní parametry, aby jeho využívání bylo jednoduché, chod spolehlivý, požadované provozní náklady co nejnižší a rychlost poskytování informací přiměřená požadavkům. - Umožňovat relativně jednoduché a rychlé přizpůsobování svých funkcí a vlastností změněným požadavkům. - Musí mít dobře vyřešeno zabezpečení proti zneužití a proti poškození a to jak sebe sama, tak informací, které jsou v něm uloženy. - Vykazovat parametry vysoké jakosti a to jak v průběhu dodávky, tak návrhu a provozu. - Jeho cena musí být přijatelná pro uživatele. - Mělo by být pro něj charakteristické využívání dostupných progresivních informačních technologií, aby nebyl v krátké době zastaralý a překonaný. - Jeho koncepce i provedení by měly využívat racionální a objektivně zdůvodněné principy. AIS s výše uvedenými vlastnostmi může firma dosáhnout jen za následujících podmínek, které představují kritické faktory úspěchu (Critical Success Factors): - Realizace AIS je řízený a cílevědomý proces, který je nedílnou součástí dění v celé firmě. - Všechny činnosti, které se týkají jeho realizace jsou prováděny jakostně. - Vrcholové vedení firmy, vedoucí na všech dalších řídicích úrovních a pracovníci firmy věnují realizaci a provozování AIS systematickou pozornost. - Při návrhu a realizaci jsou využity progresivní poznatky vědy a techniky z takových oblastí jako kybernetika, softwarové inženýrství, rizikové inženýrství, projekt management, apod. Následující Ishikawův diagram schematicky zachycuje podmínky úspěšného zavedení AIS:

5 Vhodně Dobré definované Správný odborné cíle AIS postup znalosti realizace pracovníků AIS firmy o IT Úspěšně zavedený informační systém Odhodlanost a nasazení vedení Informovanost pracovníků firmy Poznamenejme, že v poslední době do popředí vystupují ty informace, které představují ZNALOSTI. Proto se často hovoří o skutečnosti, že současná informační společnost přechází do podoby znalostní společnosti (Knowledge Society). 1.2 Komponenty AIS Komponenty, které obsahují AIS, můžeme rozdělit do následujících množin a podmnožin. Pro určitý AIS jsou pak naplněny konkrétními prostředky.

6 Technické prostředky Počítače (Osobní počítače, servery, pracovní stanice, specializované řídicí počítače, apod.) a jejich bezprostřední komponenty (operační paměti, přídavné procesory, rozhraní, přídavné procesory) Periferní zařízení (tiskárny, souřadnicové zapisovače, digitizéry, snímače čárových kódů a čipových karet, speciální displeje, apod.) Síťové komunikační prostředky (kabeláž sítě, komunikační počítače, odbočovače v sítích, síťové karty do osobních počítačů, modemy, zesilovače signálu, apod.) Doplňková a podpůrná zařízení (zálohovací zdroje síťového napětí, filtry před obrazovky, specializovaný nábytek, klimatizační zařízení, měřící a testovací zařízení) Provozní materiál (papír do tiskáren, diskety, výměnné optické disky, náplně do tiskáren) Dokumentace technického vybavení Programové prostředky Operační systémy (základní operační systémy, síťové operační systémy, operační systémy řízení reálného času) a jejich přídavné části Systémové programy, které provádějí speciální řídicí a provozní funkce Vývojové prostředky (programovací jazyky, knihovny programovacích jazyků, testovací prostředky, vývojová prostředí) Databázové systémy a jejich součásti Standardní aplikační programy (tabulkové procesory, textové editory, presentační programy, elektronická pošta, apod.) Speciální aplikační programy, zhotovené podle individuálních požadavků

7 Organizační prostředky Pokyny pro obsluhu a návody k obsluze Provozní pokyny AIS Směrnice zajišťující dělbu a koordinaci prací kolem AIS Směrnice stanovující zodpovědnost za správnost vkládaných dat Směrnice vymezující oprávněnost přístupu k datům a oprávněnost manipulace s daty Pokyny pro archivaci dat a pořizování bezpečnostních kopií Pokyny k provádění antivirové ochrany a k zabezpečení dat před úmyslným zneužitím, zcizením nebo poškozením. Pokyny pro vyhodnocování a sledování činnosti AIS včetně evidence nákladů na AIS Zásady pro údržbu a inovaci AIS Pokyny a zásady pro zajišťování bezpečnosti AIS Ze uvedených množin komponent je často podceňována a množina prostředků organizačního zabezpečení. přehlížena právě třetí 1.3 Rozdělení AIS AIS můžeme rozdělovat podle různých hledisek. Rozdělení AIS nám umožňuje přesněji vymezit potřebné technické, programové a organizační vybavení a stanovit postupy pro návrh a realizaci AIS. Rozdělení podle umístění AIS v pyramidě řízení:

8 EIS Strategická úroveň řízení MIS Taktická úroveň řízení RTCS Operační úroveň řízení EIS (Executives Information System) - automatizovaný informační systém pro vrcholové strategické řízení podporující automatickou analýzu dat z hlediska dlouhodobých vývojových trendů (OLAP - On Line Analysing Processing) MIS (Management Information System) - automatizovaný informační systém pro vedoucí pracovníky střední úrovně a referenty, podporující transakční zpracování firemních údajů fakturách, objednávkách, zakázkách, mzdách a platech, skladovaných položkách, apod.). RTCS (Real Time Control System) - automatizovaný řídicí systém, který na operativní úrovni v reálném čase řídí provádění jednotlivých výrobních úkonů pro konkrétní operace ve výrobě. Rozdělení AIS podle velikosti: mikro AIS : jeden až pět isolovaných, samostatných osobních počítačů malý AIS: do deseti osobních počítačů propojených vzájemně do počítačové lokální sítě střední AIS: do 100 počítačů propojených do jedné nebo více lokálních sítí, ve kterých jsou využity servery velké AIS: kolem 1000 počítačů s mnoha lokálními počítačovými sítěmi a servery propojenými na jiné externí sítě velmi velké AIS: přes 1000 počítačů propojených do rozsáhlých lokálních i externích sítí s dálkovým přenosem dat. Rozdělení AIS podle obsahového zaměření: AIS pro průmyslové výrobní podniky s přetržitou výrobou (strojírenství, elektrotechnika, spotřební zboží, apod.) AIS pro kontinuální výrobu (potravinářství, chemická výroba, energetika, apod.) AIS pro finanční sektor (banky, pojišťovny, burzy, spořitelny) AIS pro státní a jiné administrativní instituce včetně školství AIS pro výzkumné firmy, vědecko-technické firmy a vývojové firmy AIS pro speciální oblasti (policie, armáda, kosmický výzkum). Rozdělení AIS podle automatizovaných funkcí:

9 statistické AIS (zajišťující jen zpracování evidence a statistických výstupů) bilančně - plánovací AIS AIS s doplněnými řídicími funkcemi (alespoň některé funkce jsou realizovány v uzavřené řídicí smyčce) AIS systémy s využitím předpovědi a zjišťování následků případných rozhodnutí (např. simulací) AIS s využitím umělé inteligence pro podporu rozhodování Rozdělení AIS podle způsobu dodávky: automatizované informační systémy dodávané jako hotový produkt automatizované informační systémy vytvářené individuálně na objednávku podle požadavků zákazníka automatizované informační systémy dodávané jako prototyp, tj. dodá se řada připravených skeletů programů (prototyp), které se pak upravují a dopracovávají podle požadavků zákazníka např. zadáním hodnot předem připravených parametrů, apod. Každý z těchto způsobů dodávky AIS má své výhody a nevýhody. Hotový produkt Vývoj podle Prototyp požadavků Čas Téměř ihned Velmi dlouhá doba vývoje Relativně krátká doba Cena Velmi nízká cena Velmi vysoká cena Přijatelná cena Jakost Viditelná jakost a malým počtem chyb Předpokládaná jakost s velkým počtem chyb Částečně viditelná jakost a přijatelné množství chyb Přizpůsobení Firma se musí Software se Oboustranné Vhodná velikost firmy přizpůsobit SW přizpůsobuje firmě přizpůsobení Malé firmy Velmi velké firmy Střední a velké firmy Aby mohl být softwarový systém prohlášen za prototyp, měl by splňovat následující požadavky: Od začátku musí být vyvíjen jako prototyp Přizpůsobování se musí realizovat racionálním způsobem (parametrizace, makroinstrukce, přizpůsobováním objektů) nikoliv přeprogramováváním Koncepce prototypu musí být poměrně dosti blízká cílovým požadavkům. Finální dokumentace musí vznikat jako vedlejší efekt procesu přizpůsobování prototypu požadavkům uživatele a nikoliv jednotlivými zásahy do stávající dokumentace. Rozdělení podle využívání databázového systému: bez databázového systému s využitím lokálních databází (heterogenní nebo homogenní řešení) s centralizovanou databází s databází architektury client/server (heterogenní nebo homogenní řešení)

10 s decentralizovanou databází Rozdělení podle způsobu propojení na řízený proces: off-line propojení on.line propojeni smíšené propojení Z hlediska propojení počítačů s procesem, o kterém má poskytovat automatizovaný systém informace je potřeba rozlišovat nepřímé (off-line) propojení s procesem Počítač Ruční vstup dat Doporučené hodnoty pro ruční řízení Uživatel Pozorování procesu uživatelem Ruční řízení procesu uživatelem Proces (výrobní nebo nevýrobní)

11 a přímé (on-line) propojení procesu s počítačem Uživatel Poskytované informace Počítač Automatizované propojení Proces (výrobní nebo nevýrobní) V případě nepřímého propojení s procesem dochází : - ke zpožďování vkládaných dat ručním způsobem, který je pomalý a nemusí být proveden bezprostředně v okamžiku zpozorování potřeby data do počítače vložit (pracovník nevloží do počítače objednávku, kterou obdržel faxem, protože přerušil práci a je u zubního lékaře) - ke zkreslování dat, které může být způsobeno omyly (překlep, přehlédnutí, opomenutí, apod.) nebo vědomým uváděním nepřesných údajů (pracovník vloží do počítače větší počet odpracovaných hodin, aby dostal více zaplaceno). Obojí negativně ovlivňuje jakost řízení. Proto by měl být vždy preferován přímý vstup do počítače prostřednictvím různých čidel: automatické měření, čipové karty, čárové kódy, elektronická výměna dat, apod. 1.4 Architektura AIS Architekturou AIS rozumíme aplikaci různých koncepcí, které charakterizují řešení základních problémů při návrhu, realizaci a využívání AIS. Koncepce orientace AIS Minulé systémy byly orientovány na získávání informací o stavu podniku. Dokonce v nich často chyběly i funkce strategického řízení zřejmě jako důsledek skutečnosti, že cíle byly direktivně určovány "shora". Dnes však podniky musí požadovat informace o vnějším

12 trhu, o chování konkurence, o finanční situaci v bankovnictví, o chování a požadavcích svých zákazníků a atd. To jsou informace z okolního prostředí firmy, které umožňují firmám obstát v konkurenční soutěži Koncepce zaměření AIS Řada zastarale pojatých IS byla a je především zaměřena na hromadné zpracování dat v dávkách, které řešilo automatizaci administrativních a správních agend. V budoucnu se bude požadovat především poskytování informací pro řízení jako přímá podpora firemního managementu. S tím souvisí i jiný pohled na přínosy informačních systémů. V minulosti se preferovaly přínosy v oblasti různých druhů úspor (snižování počtu pracovníků, snižování materiálových nákladů apod.). V budoucnosti budou systémy hodnoceny především podle přínosu v podpoře rozhodovacích procesů firmy tak, jak budou schopny podpořit realizaci strategických a taktických cílů a pomoci firmě nejlépe zhodnotit vložený kapitál. Tomu odpovídá i změna v prioritě jednotlivých subsystémů informačního systému. Dříve bylo těžiště v oblasti výroby, v současnosti je kladena priorita do obchodní oblasti a ekonomické oblasti. (např. CRM Customer Relationship Management, HRM Human Resource Management, apod.). Koncepce filosofie AIS První informační systémy se v důsledku možností počítačů zaměřovaly na zpracování evidenčních dat statistickým zpracováním získaných údajů. Později při dostatečném množství dat a zlepšeném výkonu počítačů mohly být systémy koncipované jako bilanční, které zajišťovaly provádění souhrnných bilančních výpočtů. Ty se zdokonalovaly do té míry, že dosáhly možností výpočtů plánů v různých variantách, které byly předkládány jako podklad k rozhodování. Až do tohoto okamžiku můžeme systémy považovat za informační. Jakmile však počítač dovede vytvořit plán v několika variantách a vybrat optimální variantu k ovládání, dochází zde ke kvalitativní změně - systém můžeme začít označovat jako řídicí. V počátcích docházelo spíše k automatizovanému ovládáním, protože chyběla zpětná vazba nebo ta, která existovala, měla velké časové zpoždění. Výkon, technické a programové vybavení počítačů však dovoluje skutečné řízení v reálném čase způsobem, který připomíná automatickou regulaci - t.j. automatické dodržování předepsaných hodnot. Probíhající regulační pochody mohou využít predikčních metod simulace pro zodpovězení otázek typu: "Co se stane, když...?". Takové systémy dovolují vedoucím pracovníkům prozkoumat následky možných rozhodnutí dříve, než jsou skutečně provedena. Moderní řídicí systémy můžeme vybavit schopností adaptability tak, aby byly schopny přizpůsobit se změněným podmínkám trhu nebo stavu firmy. To většinou znamená využít i metod umělé inteligence a koncipovat systémy tak, aby byly schopny v bázi znalostí shromažďovat sami určité poznatky a akceptovat jim předkládané zkušenosti. Znamená to využít poznatků z realizace expertních systémů pro řízení. Koncepce ve způsobu poskytování informací. První informační systémy doslova zaplavovaly své uživatele informacemi. Připomeňme, že počítače byly často nazývány továrnami na potištěný papír. Jako reakci na tuto kritiku nové systémy, které začaly využívat terminálů, byly navrženy tak, že uživatel dostal jen ty informace, které si výslovně vyžádal. To se sebou přineslo problém komunikace uživatelů - neprogramátorů s počítačem. Ještě i dnes není optimálně vyřešen problém, jak uživatele - neprogramátora informovat jaké informace může od systému požadovat a jakým způsobem má své konkrétní požadavky specifikovat. Navíc však takový způsob vykazoval

13 velké množství cenných informací, které nebyly uživateli presentovány prostě proto, že si je uživatel nevyžádal z neznalosti nebo z nepozornosti či z prostého opomenutí. Budoucí systémy budou muset nabízet informace metodou sistace uživatele, který odsouhlasí, zda nabízené informace se mu mají presentovat či nikoliv. Dále systémy budou muset být vybaveny "informačními filtry", které si uživatel bude moci nastavit pro odstranění informací pro něj neaktuálních a nevyžadovaných a naopak těch, které považuje v určitém časovém úseku za důležité. Presentace informací bude muset být prováděna postupně s možností zásahu od uživatele tak, aby uživatel mohl specifikovat formu informací a jejich rozsah, jak bezprostředně potřebuje k řízení. Zvlášť důležité informace budou muset mít možnost být presentovány tak, aby nemohly být přehlédnuty a opomenuty. Často se v této souvislosti hovoří o tzv. inteligentních informačních filtrech. V této souvislosti poznamenejme, že presentace informací stále více preferuje barevnou grafickou formu, před klasickou alfanumerickou tabulkovou formou a do budoucna je nutno rozhodně počítat s hlasovým výstupem z počítače a zvukovou signalizací.nadějné jsou i výsledky vstupu do počítače hlasem a snímání rukou psaných dokumentů. Informační systémy budou na sebe přebírat stále více komunikačních služeb. Počítačová síť Internet a lokální počítačové sítě jsou dnes ideálním prostředím pro realizaci elektronické pošty a zajišťování skupinové a týmové komunikace (groupware, teamware). V tomto smyslu informační systémy stále více uskutečňují program "bezpapírové výměny zpráv" (paperless comunnication). Koncepce dynamiky růstu Řada podniků, které začínaly v roce 1990 po svém ustavení (založení) se dvěma mikropočítači typu PC má dnes 50, 80 ba i stovky mikropočítačů PC propojených lokální sítí. Je zřetelné, že rozvoj jejich informačního systému bude dále pokračovat tímto vysokým tempem. Tento trend je podporován jednak stále klesající cenou výpočetní techniky jednak zvyšujícím se tlakem na komplexní pojetí informačních systémů, protože takové pojetí přináší podnikatelům četné výhody: - účinnou podporu rozhodovacích procesů - snižování stavu meziskladů i skladů - snižování nákladů na administrativní pracovní síly - zvýšení rychlosti komunikačních procesů - zvýšení kvality řady činností (kvalita korespondence, kvalita prospektové, nabídkové a technické dokumentace, kvalita konstrukčních výpočtů a kvalita výkresové dokumentace atd.). Stále více se informační technologie propojují s komunikačními technologiemi, jak je to možno demonstrovat na spojení mezi počítačovou sítí Internet a mobilními telefony (např. posílání zpráv SMS, používání mobilního telefonu jako terminálu sítě Internet, apod.) Na druhé straně přináší tento dynamický rozvoj informačních systémů problémy, pokud se firma neorientuje od začátku cílevědomě na otevřenou, flexibilní koncepci informačního systému. Koncepce struktury AIS Pod pojmem struktura AIS rozumíme rozdělení AIS do určitých částí, propojených navzájem. Nejčastěji definujeme strukturu AIS z hlediska jednotlivých funkčních modulů resp. subsystémů jejich prostým výčtem. Např. možná struktura AIS pro typickou strojírenskou výrobní firmu může být následující:

14 Informační systém XYZ Modul databáze - řízení databáze - ukládání a čtení dat - bezpečnostní kopie a protokolování změn v databázi - obnova databáze po havárii - dotazování a poskytování zpráv - definování hesel a přístupových práv Modul ekonomický - vedení účetnictví - finanční operace - výplaty mezd a platů - ekonomické rozbory - vnitropodnikové hospodaření - vnitropodniková banka a pokladna Modul personální evidence - evidence pracovníků - plánování osobního rozvoje - evidence kurzů - organizační schema - evidence pracovních smluv - evidence popisu pracovních funkcí Modul obchodní - marketing - nabídky - objednávky cizí - objednávky vlastní - faktury vlastní - faktury cizí - vedení obchodních příkladů - zásoby a nákup - řízení skladů - expedice Modul řízení jakosti - podpora příručky jakosti - podpora směrnic a prováděcích pokynů - statistické řízení jakosti - evidence odchylek a opatření - sledování nejakostní výroby a nákladů na nejakostní výrobu - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola - evidence a certifikace měřidel Modul výroby - lhůtové plánování výroby - operativní plánování výroby

15 - evidence zadávané, odváděné a rozpracované výroby - evidence výkonů a disponibilních kapacit - evidence meziskladů - plánování vnitropodnikové dopravy - přímé řízení výrobních strojů Modul technické přípravy výroby - podpora konstrukčních prací - kusovníky - technologické postupy - podpora programování číslicově řízených obráběcích strojů - technicko-ekonomické rozbory - plánování technického rozvoje - podpora normalizace a evidence patentů - shromažďování vědecko-technických informací Modul pro evidenci majetku - evidence investičního majetku - evidence drobného neinvestičního majetku - plánování a evidence údržby a oprav - plánování a evidence investičních akcí Modul pro podporu vrcholového vedení - agregované ukazatele stavu firmy - podpora strategického plánování - provádění ekonomických rozhorů hospodaření firmy - zajišťování externích informací pro strategické řízení Modul pro podporu pomocných činností - evidence jízd a a vozidel - podnikový archiv - ochrana a bezpečnost majetku firmy - podpora právních informací atd. Uvedený příklad má zdůraznit provázanost struktury automatizovaného informačního systému s funkčními požadavky, kladenými na systém. 2 Systémová integrace v dodávkách automatizovaných systémů 2.1 Všeobecně o systémové integraci V nadpisu bylo použito obecnějšího výrazu automatizovaný systém, aby bylo zdůrazněno, že principy a postupy systémové integrace lze aplikovat na dodavky jakéhokoliv automatizovaného systému, nejen AIS. Nákup, přizpůsobení a kompletaci potřebných komponent pro automatizovaný systém lze zajistit dvěma způsoby.

16 Klasický způsob představuje výběr komponent uživatelem a jejich objednání u různých dodavatelů a jejich následnou kompletaci do potřebné finální podoby. Dodávky od různých dodavatelů kompletaci provádí zákazník D1 síť D2 hardware Zákazník D3 software D4 OS + DBS D5 jiné Takové řešení klade vysoké požadavky na znalosti a zkušenosti pracovníků u zákazníka, který navíc sám sobě zodpovídá za kvalitu vzájemné kompletace jednotlivých komponent. Proto stále více firem objednává dodávku automatizovaného systému u firmy, která je schopna zajisti funkci systémového integrátora. Forma komplexní dodávky prostřednictvím systémového integrátora D1 síť Systémový D2 hardware Zákazník D3 software integrátor D4 OS + DBS D5 jiné

17 Výhodou takového řešení je skutečnost, že systémový integrátor garantuje svými znalostmi a zkušenostmi kvalitu vzájemného propojení všech potřebných komponent. Nevýhodou je, že je potřeba počítat s náklady, které si naúčtuje systémový integrátor za svoji práci. Často některé části AIS jsou dodávány formou systémové integrace, některé nikoliv, takže se jedná o kombinaci obou způsobů. Výhodou je samozřejmě kompletní dodávka celého AIS formou systémové integrace. V každém případě je však nutné zvážit různé možnosti realizace AIS např. formou rozhodovacího stromu. Stromový diagram volby informačního systému pro firmu A B C.. Hotový produkt N Vlastní přizpůsobení Hotový produkt Prototyp a b Přizpůsobení externí firmou Výchozí bod n.. VÝVOJ nového modelu Samostatný vývoj Decentralizovaný vývoj Externí firma Centralizovaný vývoj X Vícekriteriální rozhodovací analýza Při návrh a realizaci AIS se často vyskytují situace, kdy musíme provést výběr z několika možných variant volby na základě více různých kritérií.

18 V takovém přídě je nejlépe provést výběr varianty řešení s pomocí vícekriteriální rozhodovací analýzy. Tato metoda patří do skupiny postupů pro podporu rozhodování ( v záp. zemích označovaných jako Decision Analysis). Tato metoda pomáhá v rozhodování za situace, kdy se máme rozhodnout mezi několika variantami řešení problému a pro výběr jsme každou variantu ohodnotili podle několika různých faktorů. Základem je sestavení následující tabulky: Kritéria +Váhy x y y Výsledné hodnocení VARIANTY A B C D Např. při výběrovém řízení uchazečů o studijní pobyt v zahraničí vybereme toho, který má nejlepší prospěch (jednotliví studenti představují varianty řešení, jednotlivé předměty jsou faktory, které hodnotíme známkami 1-4). Např.: Faktory Matematika Fyzika Chemie Varianty Vysl. hod. J.Kyslík F.Dusík A.Hubatá

19 Celkové hodnocení jednotlivých variant (studentů) získáme tak, že sečteme hodnoty jejich faktorů (známek) : J. Kyslík 7 F. Dusík 8 A. Hubatá 6 Vybereme variantu (studenta), který má nejmenší součet všech faktorů (známek). V našem případě variantu č. 3 - A. Hubatá. Vícekriteriální rozhodovací analýzu (MCDA Multicriteria Decision Analysis) můžeme s výhodou využít pro vyhodnocení různých situací při vzdělávacích projektech nebo při jiných životních situacích, kdy dovedeme rozlišit možné varianty a tyto ohodnotit podle různých faktorů. Tyto faktory však musí být hodnotitelné kvantitativně,tj. musíme jim umět přiřadit určitou hodnotu, která vyjadřuje stupeň jejich hodnocení. Nestačí hodnotit ano - ne, málo - více - nejvíce atd. Pokud máme takový případ, musíme si pomoci např. tak, že málo - budeme hodnotit 1 bodem, více - 3 body, nejvíce - 5 body apod. Tato metoda, přestože je velmi jednoduchá, dovoluje zvládnout s úspěchem poměrně složité rozhodovací problémy. Výhoda použití počítače je v tom, že nám umožní: - zvládnout velké množství variant a faktorů, - provést rychlé výpočty, které ohodnotí jednotlivé varianty, - seřadit varianty podle celkového hodnocení, - snadno experimentovat s různým způsobem hodnocení variant - ukládat údaje o provedené analýze a vracet se podle potřeby k nim v případě nutnosti přehodnotit původně provedenou analýzu V projektovém řízení ji využíváme v různých rozhodovacích situacích: Ve Studii příležitosti potřebujeme vybrat z několika vhodných možností nebo se vyvarovat nejhorší hrozbě Ve Studii proveditelnosti potřebujeme vybrat mezi několika možnostmi realizace projektu Při návrhu projektu vybíráme nejvhodnější způsob realizace činností, nejlepšího dodavatele nakupované komponenty nebo služby, apod. V předchozím odstavci byl uveden příklad situace, na kterou je možno aplikovat metody vícekriteriální rozhodovací analýzy Povšimněte si, že jsme všem faktorům přiznali stejný význam - váhu, což můžeme vyjádřit tak, že jsme každé hodnocení faktoru násobili váhou rovnou jedné. Kdybychom chtěli zdůraznit, že matematika je pro výběr uchazeče dvakrát důležitější než ostatní předměty, zvolili bychom váhu pro faktor "matematika" rovnou hodnotě 2. Dostali bychom celkové hodnocení: J. Kyslík 8 F. Dusík 11 A. Hubatá 19 takže bychom vybrali variantu č. 1 (J: Kyslík). Někdy se požaduje, aby součet vah byla určitá hodnota. Pokud zadáte volbu předepsaného součtu vah, pak se zadané váhy upraví v příslušném poměru. Např. Zadané váhy se při předepsaném součtu vah 1 změní na hodnoty 0,25 0,25 0,25 0,25. Podobně bychom postupovali, kdybychom např. hodnotili několik programů (varianty) podle následujících faktorů : úroveň dokumentace, komfort v ovládání, počet funkcí, rozšíření používání, které bychom bodovali hodnotící stupnicí 1 až 5 (1 - nejhorší hodnocení, 5 - nejlepší hodnocení. Museli bychom jen seřadit výsledné hodnocení sestupně, tj. variantu s nejvyšším celkovým hodnocením zařadit na první místo.

20 Normalizace hodnot Jednoduchost doposud uvedených příkladů způsobovala skutečnost, že jsme hodnotili všechny faktory stejným hodnotícím způsobem. Co však v případě, že budeme vybírat mezi osobními auty a zvolíme následující faktory : 1. počet přepravovaných osob (ks) 2. objem zavazadlového prostoru (dm 3 ) 3. výkon motoru (kw) Faktory jsou zde přesně hodnotitelné,ale rozdílnost jednotek může způsobit potíže při celkovém hodnocení (jednotky u osob,desítky u zavazadlového prostoru,stovky u výkonu). Prosté sečítání skutečných hodnot připomíná "sečítání jablek s vejci". Je možno ale vždy vyhledat v zadaných hodnotách největší hodnotu příslušného faktoru, tu považovat za jednotku a ostatní hodnocení vyjádřit podílem z této části. Např. původní hodnocení faktor přeprav. zavaz. výkon auto osoby prostor motoru model model model se změní takto: faktor varianta 1 1 0,89 0,88 2 0,8 1 0,74 3 0,8 0,83 1 Říkáme, že jsme hodnocení faktorů normalizovali. Transformace hodnot Potíž při hodnocení může nastat, když mezi uvedené faktory zařadíme i údaj o spotřebě auta na 100 km jízdy. Dříve uvedené faktory hodnotíme podle zásady čím více tím lépe - tedy na maximální hodnotu, zatímco spotřebu budeme požadovat minimální. Jedním z řešení je, že hodnoty pro spotřebu transformujeme na maximální bázi. Transformace spočívá v tom, že nejmenší hodnota se vezme jako jednotková a ostatní hodnoty se vypočtou jako převrácené hodnoty jejího násobku. Pak můžeme i tento faktor hodnotit podle maximálního kritéria. Např. budou-li hodnoty spotřeby varianta spotřeba (1/100 km) 1 8,2 2 7,6 3 9,0

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Navrhování systémů řízení

Navrhování systémů řízení VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky Studijní text k předmětu Navrhování systémů řízení (kódové označení předmětu v učebním plánu: VNS) Obsah: 1 Komponenty,funkce,

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu Čj.: MV-52896-3/PO-PSM-2014 Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1 Obsah prezentace Představení produktu Detailnějsí provedení produktem Zhodnocení projektu 2 Projektový management pro inženýrství

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více