Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ý ÚŘ Č Ý Ý Ě Ř Ř Č Ř č Č ě Ž Č č é Č š č č Ž š č Í Č ě Í Í ě ž Í č Í ě ě Š ě Í Ú Ů Í ě Í ě š ť č é č é é ě ě č é Ú č é č é ě š š ě é Č é ě

2 ř ě ř ř é ř ř ř é č é ř Í Í Ú ů Í ě ř ů ě ě Í ú ř Í č ř ě ř Í ú é č ň é ř Í ú Í ň č ě ě ř é ě č é ě ž é č ě ě Í ě Í Í Ů č č ě ěž Í Ý Í č Ý ť š č č Í ě ě ší Í Í š ě é Š ě ěž š ě é ě Í č é š ě ž Š č é č č ž Í Ž č ě č č č č Í č ě Ž Í š č ě č č č Í č č ě č Íč č č č Í č š ě Ý é ě ě Í ě č é š ě Ž š é č š Č Í é č č ě é ě č š ě Ó Č é ě

3 B blasti přezkumn u ktenúch nebvlv ziištěnv chvbv a nedstatkv pdle ustanven $ 10 dst 3 psm a) zkna č Sb, které jsu uvedeny v členěn pdle ustanven $ 2 dst 'l a 2 uvedenéh zkna: 1 2 UstanvenÍ Q 2 dst 1 psm b) finančneace tkaicse tvrbv a DuŽitÍ peněžnch fndů - přezkumn: An Ustanven $ 2 dst' 1 sm' c) nkladv a VÝnsv Ddnikatelské činnsti územn{h celku - přezkumn: An 3 Měst neprvzuje pdnikatelsku činnst UstanvenÍ s 2 dst 1 písm d) peněžn erace tkajci se sdružench rstředků WnakldanÝch na zkladě smluw mezi dvěma a více územnmicelky aneb na zkladě smluw s jinmi prvnickmi neb fvzickými sbami - přezkumn: An Měst V rce 2014 neuzavřel smluvu tkajícíse sdružench prstředků UstanvenÍ 8 dst 1 psm e) finančníerace búkaiícíse cizch zdriů Ve smvslu rvních předpisů - přezkumn: An UstanvenÍ s2 dst 1 písm fl hspdařen a nakldn s Drstředkv DskvtnutÝmi a s dalšmirstředky ze zahraničípskvtnutými na zkladě mezinrdnch smluv z NrdnÍh fndu - přezkumn: An UstanvenÍ $ 2 dst 1 Dism q) WúčtvnÍa vvpřdní finančních vztahů ke sttnmu rzčtu k rzpětům kraiů k rzdčtůmbcl k iiným rzpčtům ke sttním fndům a k dalšímsbm _ 7 s2 účetnictví přezkumn: An Ustanven s 2 dst 2 psm a) nakldní a hsdaření s maietkem Ve Vlastnictv územníh celku - přezkumn: An Ustanven s 2 dst 2 sm b) nakldní a hspdaření s majetkem sttu' s nmž hsdař územnícelek - přezkumn: An g Měst nenakld ani nehspdař s majetkem sttu' UstanvenÍ s 2 dst 2 Dsm c) zadvn a uskuteóňvní VeřeinÝch zakzek s VÝiimku úknůa stuů přezkumaných rqnem dhledu dle zvlštnhdrvnh ředpisu - přezkumn: An 'l0 Ustanven q 2 dst 2 pism d) stav phledvek a zvazků a nakldn s nimi - přezkumn: An 'l1 Ustanven 8 2 dst 2 plsm e) ručenza zvazkv fvzických a prvnickch sb - přezkumn: An Měst neruěí na zvazky ryzickch a prvnickch sb 'l2 Ustanven q 2 dst 2 DÍsm fl zastavvn Í mvit'ch a nemvitých VěcÍ Ve prsděch třetích sb - přezkumn: An Měst nem zastaven ma'jetek Ve prspěch třetích sb 13 UstanvenÍs 2 dst' 2 Ísm ) zřizvan Věcnch břemen k maietku územníh celku _ přezkumn: An 14 Ustanven $ 2 dst' 2 Ísm h) účetnictvvedené územním celkem _ přezkumn: An U Zimnh stadinu 1952t2,37 76 ČeskéBudějvice, tel: , fax: e-pdatelna : www kraj-jihceskycz Strnka 3

4 ě ě š ě Ý š ě ě ě Í č š ě ě š ě č é Ž ě š ě Í š ě ž Ž Í ě é š ě é Í č ť č é é Ú Í Ž Í é ť Úč ě ě Č é ě

5 ú ř ť ř Í ř Í š ě ě Ž é Í é Í ů ě ů ř ř Í ěř é ř ř Í č ě Í Ž é Í Ů é é Í č Ž Í é č Š ě ěř ří Í ř ůž ů ě é ř ě Ů ší ř č Ž ř é ří Š é Í č ř Í ř ř Í ř ě Ž Í č č ě ř Í ř Š š š Ž é ě ř č Í Ý Í ř ů č é ř ř Í ú ě é ů č ř č é ř Ž Í é Í Č é č Ú Í č ř ř ě ů é ě ř Í ň ř Í Í ž ě Í ů Í é ě ě úě Ú Í Ú Í ě Í é Ž é ů é ř š é ú ř Í ě Í ř ř Í é ů ě ří Š é ř Í ě ě ě Í ú Í Í ě ŽÍ ú Í Í ž é Š č Ě Í Á š š Ž ě Í Č é ě

6 Přlha ke zprvě výsledku přezkumn hspdařen za rk 204 Při přezkumn hspdařen bvlv přezkumnv psemnsti: NvÍh rzpčtu na rk 2014 zveíqněn na úřední desce i způsbem umžňujícím dlkv přístup d 312'2013 d Rzpčtv patřen R l 2-5 schvlené Radu města dne R č 9-26 schvlené Zastupitelstvem města dne 16'6'2014 Rzpčtv patřen R č schvlené Radu města dne31' Rzpčtv vhled Rzpčtv Vhled na rky Schvlen rzpčet na rk 2014 schvlen na zasedn ZM dne 1812'2013 jak schdkv přljmy celkem p knslidaci č!n Kč Vdaje celkem p knslidaci činí Kč financvn celkem tis Kč stanven zvaznch ukazatelů zřzenm Íganizacm Rzpis rzpčtu na Ík 2014 pr Mateřsku Šklusuchdl nad LuŽnic{ ze dne 28' ledna 2014 Rzpis rzpčtu na rck 2014 pr Zkladn Šklusuchdl nad LuŽnic ze dne 28 ledna 2014 Zvěrečn účet za rk 2013 byl zveřejněn na úřednl desce i způsbem umžňujcm dlkv přístup dne 27 '5'2014, sejmut dne schvlen na zasedn zm dne 16' bd Č 7): "ZM schvaluje zvěreěn účetza rk 2013 splu se zprvu Vsledku hspdařeníza rk 2013 a uzavr celrěn hspdařen bez Vhrad" Faktuřa faktura dšl ě ze dne 26'32014, za ddvku a mntž herních prvků, celkem V čstce Kč předpis faktury: účetndklad č00236ze dne74'2014 úhrada: Vpis z účtuveden u Českéspřitelny as', brat ze dne zaúčtvníplatby: ÚěetnÍ dklad č ze dne 15'42014 zarazen d majetku bce: úěetnídklad č ze dne 26'3'2014 Prtkl zařazení drbnéh majetku č 445, 447 a 443 ze dne 26'3'2014 faktura dšl ě ze dne 26'32014, za ddvku a mntž hernch prvků - Lanv pyramida, celkem V čstce 39'991 Kč předpis faktury: účetndklad ě ze dne Úhrada: Vpis z účtuveden u Českéspřitelny as, brat ze dne zaúčtvniplatby; účetndklad č70235 ze dne 15'4'2014 zařazení d majetku bce: Účetn dklad č ze dne v hdntě 39'99'l Kě Prtkl zařazen drbnéh majetku č 444 ze dne Faktu ra faktura dšl Č 20'l ze dne 13j0'2014, ddavatel: Atelier Maur s'r', nkup vnčn Vzdby hvězdy malé Včetně knektrů, zsuvek celkem V hdntě Kč s DPH předpis faktury: účetnídklad ze dne 20J0'2014 úhrada faktury: Účetndklad č70877 ze dne 22'10' zaazeníd majetku na ÚÓet 028 faktura ze dne ' ddavatel: PDA as, nkup serveru DELL R210 + instalace + sítbv karta, ěstka Kě s DPH předpis faktury: účetnidklad č ze dne zařazení d majetku města: účetnídklad l ze dne 24'9'2014 úhrada faktury: Vpis z účtuveden u Čs as ě 227 (senis 24), brat ze dne zaúčtvnl úhrady: úěetnídklad ě70778 ze dne '10'2014 Hlavn kniha HlavnÍ účetníkniha za bdb: 12nu4 1 U Zimnh stadinu 1g52I2,37O76 ČeskéBudějvice, tel: ,fax e-pdatelna: {ww'kraj-jihcesky'cz Strnka 6

7 Í ú ě ě Í ů ě Ž č Úč č ů č Í é Í úč ů ří ř ú ř č Í ěň č é ú é Í é č ě ě ů č ě Í ř Č ě Í č Í č ě ě Í č ě Í ě Í ě ě Í ě č č č úč Úě č č č Í ě Í č Úč Úč ě ř č ě ě Í š ř úč É Č úč Ž Ž Ž ří Í é š č ě č ž š ě ů Í č é úč Í ř Í ěť ě é ří Ž Í č Í ř ů š ů ě č ří Úč č Í Úč Í Í ř úč úč č č ří Úč Í úč Í ó úě č Č é ě Ž

8 č 07l1l214 ze dne 15'82014, ddavatel: Wlss czech sr, faktura na ddvku specilníh autmbilu pžrníh cas i240 s 2R na pdvzku, cena Kč s DPH předpis faktury: účetnídklad č 674 ze dne Vpis z úětu Veden u Čs as r 039, brat ze dne 99'2014, čstka Kč ÚČetn dklad č' ze dne 9'92014 _ na plžku 6123, paragraf zařazení d majetku města na Účet 022 Zvérečn zprva k VyúčtvnÍgrantu pskytnutéh z grantvéh prgramu Jihčeskéhkraje ze dne faktura přuat 17,92014 dplatek grantu: čstka 255 tis' Kč' účetnídklad č plžka 4222 ze dne , úéet s uz 427, vpis z účtuměsta Veden u Čs as č 229 (servis 24), příjem 255 tis Kč, brat ze dne účetndklad ě ze dne vyúčtvní zlhy VyúčtvnÍzlhy dtace GP Pdpra jedntek sbr_ dbrvlnch hasičůbc Jihěeskéh kraje ze dne Smluvy njemn Njemn smluva ze dne 14'7 '2014 měst jak prnajmatel njemce: Jazykv Škla Level - Vndrkv prédmětem ňa1mu 1e 1 mstnst bvalé třídy V přzemí bjektu bvalé MŠza Úlelem přdní příměstskéh tbra njemn Vztah se sjednv d d Usnesen ě 783/2009: RM pvěřuje VeducÍh dbru SMRM uzavrnm krtkdbch njemních smluv njemné je dhdnut ve Vši 2'000 Kč předpis njemnéh: účetndklad č ze dne 14'7 '2014 Úhrada njemnéh: Vpis z úětu Vedenéh u ČSas, brat ze dne 15'72014, čstka 2 tis KČ zaúětvní: účetnídklad č' ze dne 157 '2014 Smluva njmu ze dne ' měst jak prnajmatel njemce: fyzick sba předmětem njmu je pzemek V kú TuŠť- ěst parcely ě 1217 Vměře 50 m2 - prvzvní bčestvenív měsci ěervenec a srpen njemné ve Vši 6 tis Kč a bude uhrazen při pdpisu smluvy njem na dbu urěitu, al d d zveřejnění změru prnjmu: d d 65' dlžka zveřejněn změru je sučstsmluvy schvlen na zasední rady města dne , UsnesenÍ č předpis: Účetndklad č' ze dne 96'2014 úhrada: PPDč,965/1 ze dne7 '7 '2014, účetndklad č30965ze dne77 '2014 smluvy převdu majetku (kupě, prdej' směna' převd) Smluva zrušenía VypřdnÍ pdlvéh spluvlastnictv ze dné 14'5'2014 Měst suchdl nad LuŽnicÍ na straně jedné fyzick sba Ls na straně druhé účastncise dhdli na směně pzemků uvedench v čl lsmluvy s dplatkem městu Ve VŠi1150 Kč zm schvlil směnu nemvitstí usnesením člsl ze dne 17 '3'2014 zveřejnéní změru: d 131'2014 d 10'2'2014 předpis phledvky: účetndklad č ze dne 145'2014 PPD č70811 ze dne , čstka'l'l50 Kč zaúčtvn zaplacen dplatku: účetndkladč30708ze dne , ěstka 1'150 Kč předpis zvazku, Vyřazen směňvanéh pzemku, zařazen směňvanéh pzemku: úěetndklad 7 č ze dne 18'7 '2014 smluvy věcnch břemenech Smluva zřízen služebnsti inženrskch sítze dne 7 '3'2014 měst Suchdl nad LuŽnictjak pvinn fyzick sba jak prvněn schvlen radu města UsnesenÍm éísl dne 17 '2'2014 služebnst se zřizuje za jednrzvu úplatu 500 Kě předps: ÚčétnÍdklad č ze dne 5'3' , fax: B4 U Zimnh stadinu 1952t2,37 76 ČeskéBudějvice, tel: 386 '!ra e-pdatelna : wwwkraj-jihcesky'cz Strnka 8

9 úhrada: PPD č 357/1 ze dne 103'20'14' čstka 500 Kč zaúčtvn:účetnídklad č ze dne nvrh na Vklad prva d katastru nemvitstí ze dne 17 '3'2014 přeúčtvnparcel na analytick účet031 s věcnm břemenem: ÚČetn dklad č ze dne ÚÓdklad č ze dne 17 '3' '32014, Dkumentace k veřejnm aakzkm nzev Veřejné zakzky: "pava střechy s Vměnu krytiny nvesn kaple V Klikvě" Zpis z 80 řdnéh zasední Rady města, knané dne , bd č" 12) - vyhlšenívběrvéh řzen na zhtvitele - "prava střechy s Vměnu krytiny nvesní kaple V Klikvě'' Zpis z 85 řdnéh zasédn Rady města, knané dne , bd č 7) - zrušenvběrvéh řízení a zrveň vyhlšeni nvéh Zpis z 86 řdnéh zasedn Rady města, knané dne , bd Č 1 8) - schvlen knečnéh Vsledku Vběrvéh řzení na zhtvitele zakzky "prava střechy s Vměnu krytiny nvesn kaple v Klikvě"' Vybrna firma Zdeněk Gregr Prtkl veřqné zakzce maléh rzsahu ze dne dšlé3 nabdky Vnitřn předpis a směrnice Směrnice č schvalvní účetnchzvěrek Města suchdl nad LuŽnicl a jím zřzench příspěvkvch rganizací platn d Směrnice rady města k zadvní Veřejnch zakzek maléh rzsahu č Směrnice č 2l211 - Pdrzvahvé účty Směrnice pr VedenÍ evidence dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku, drbnéh hmtnéh majetku, dluhdbéh finančnhmajetku a zsb č 3/2010 směrnice pr běh a zpracvní účetnlchdkladů a pkladn řd ě' 2l21 zpisy z jednn řady včetně usnesen ze dne 17 ' schvlení R č 2-5 ze dne 4' UsnesenÍčRM-88/14l545 - schvien účetnízvěrky ZŠ ze dne Usnesenč'RM-88/14l'l544 - schviení Účetn zvěrky MŠ ze dne 5' UsnesenčRM-8/14l rzdělení hspdřskéh Vsledku ZŠ ze dne Usnesenlč R -8t14t rzdělení hspdřskéh vsledku MŠ Zpisy z jednn rady včetně usnesen ze dne 31'12' schvlení R č' 49-54' usnesen č RM-6/'l4l146 zpisy z jednn zastupitelstva včetně usnésen ze dne 1712' bd č 5) _ dměny zpisy z jednn zastupitelstva věetně usnesen ze dne 1812' schvlení rzpčtu města nark2014 ze dne schvlení R č ze dne 16'6' bd č 7) - schvlenl zvěrečnéh účtuměsta za Ík schvlení účetnzvěrky města za rk 2013 ze dne _ Usnesen č zv-12l12l283 - zmcněnl rady města ke schvalvn rzpčtvch změn PeněŽn fndy bce (FRB, sciln, apd') - pravidle tvřby a pužit statut scilnh fndu zaměstnanců Města suchdl nad Lužnic2e dne rzpčet scilnh fndu na Ík2014je sučstrzpčtu města pr rk214 éerpníscilníh fndu města v rce 2014: faktura dšlč' 24l214 ze dne 18'3'2014, za Vitaminvé přípravky pr zaměstnankyni města, ěstka 3000 Kč' úhrada faktury: Vpis z banky Veden u Českéspřitelny as č' 003' brat ze dne 27'3214, čstka 3 tis' Kč zaúčtvní:účetnldklad č' ze dne , ěstka 3 tis KÓ účetnzvěrka účetnzvěrka města za rk 2013 byla schvlena na zasedn ZM dne _ bd č 8) Ptkl schvlen účetn zvěrky Města suchdl nad Lužnicza rk 2013 ze dne Prtkl schvlení účetn zvěrky Mateřské škly Suchdl nad LuŽnic{ za rk 2013 ze dne Prtkl schvlen ÚěetnÍ zvěky zkladn Šk ysuchdl nad LuŽnicÍ za rk 2013 ze dne 56'2014 zaslní Prtklu schvlení Účetn zvěrky - Detail zprvy z lnbxu ze dne 23'7 '2014 Í U Zimnh stadinu 1952t2,37 76 českébudějvice, tel: a 111, fax: B4 e-pdateina: tyww' kraj-jihceskycz Strnka 9

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé 502 00 Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: 500 03 správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více