OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI"

Transkript

1 Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění, řízení pskytnutí příspěvků na OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI 1. Žadatelé příspěvek: vlastníci kulturních památek nacházejících se na území Jihčeskéh kraje, které byly pškzeny pvdněmi 2. Termín vyhlášení řízení: d Termín uzávěrky příjmu žádstí: Termín vyhlášení výsledků řízení: rada kraje: d zastupitelstv kraje: d Předmět příspěvku: příspěvek může být pskytnut na bnvu kulturní památky pškzené pvdněmi v rce 2002 v případech, kdy není mžné veškeré ptřebné náklady krýt z vlastních zdrjů žadatele, případně z jiných dalších zdrjů. Příjemci příspěvku mhu být právnické i fyzické sby, vlastníci (správci) kulturních památek, které se nacházejí na území Jihčeskéh kraje a byly pškzeny pvdněmi v rce Příspěvek lze pskytnut i na práce již prvedené a vlastníkem uhrazené, pkud tyt práce byly prkazatelně prvedeny v suvislsti s bnvu kulturní památky p pškzení pvdní a byly uhrazeny z prstředků vlastníka, nikli však z pjistnéh plnění či z jinéh příspěvku vyplacenéh jak pmc p pškzení pvdněmi. Příspěvek může činit až 100% nákladů na bnvu kulturní památky, případný vlastní pdíl žadatele může být uhrazen z pjistnéh plnění či z jinéh příspěvku vyplacenéh jak pmc p pškzení pvdněmi. Příspěvek nelze pskytnut na bnvu kulturní památky, která by byla v rzpru se zásadami památkvé péče. Žádst pskytnutí příspěvku bude psuzvána dle následujících kritérií: úplnst předlžené žádsti včetně přílh, stupeň pškzení památky pvdněmi, záchrana kulturní památky šetrnu a vhdnu bnvu se zachváním histrické a architektnické hdnty památky. - 1

2 4. Knzultační míst na krajském úřadu: dbr kultury, památkvé péče a cestvníh ruchu, ddělení památkvé péče, kntaktní sba Blažena Týrvá, čísl dveří 303, e- mail telefn a Jana Vzábalvá, čísl dveří 214, telefn Náležitsti žádsti pskytnutí příspěvku: vyplněná žádst příspěvek na bnvu kulturní památky pškzené pvdněmi (tiskpis - viz přílha), rzpčet (dbrný dhad) nákladů na bnvu památky pškzené pvdní, závazné stanvisk příslušnéh rgánu státní památkvé péče vydané ve smyslu 14 zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění (případně rzhdnutí patřeních, která je vlastník kulturní památky pvinen učinit, vydané ve smyslu 10 téhž zákna), ftdkumentaci sučasnéh stavu nemvité kulturní památky (části k níž se žádst vztahuje), návrh bnvy (prjektvu dkumentaci, návrhy na restaurvání, apd.), dklad vlastnictví nemvité kulturní památky (výpis KN) neb čestné prhlášení vlastnictví v případě mvité kulturní památky, ptvrzení příslušné bce, že kulturní památka byla pškzena pvdní, dklad výši vyplacené pjistné náhrady, případně čestné prhlášení žadatele tm, že nemvitst (mvitá věc) nebyla pjištěna, čestné prhlášení žadatele finančních prstředcích z jiných zdrjů, které mu byly pskytnuty na bnvu nemvitsti či mvité věci p pškzení pvdní. 6. Dručení žádstí: Žádsti lze předlžit sbně prstřednictvím pdatelny krajskéh úřadu neb zaslat na adresu Krajský úřad Jihčeskéh kraje, dbr kultury, památkvé péče a cestvníh ruchu, U Zimníh stadinu 1952/2, České Budějvice, d termínu uzávěrky přihlášek (u zasílaných žádstí je rzhdující datum dručení žádsti). Žádsti předlžené pzději nebudu psuzvány. RNDr. Jan Zahradník hejtman Jihčeskéh kraje - 2

3 ŽÁDOST pskytnutí příspěvku Jihčeskéh kraje na bnvu kulturní památky pškzené pvdněmi Evidenční čísl:. (dplní OKPC) Kulturní památka, na jejíž bnvu je příspěvek pžadván Název:. Rejstříkvé čísl ÚSKP:.. Umístění památky (adresa):. Identifikační údaje žadateli fyzické sbě Jmén a příjmení:. Adresa:.. PSČ: Okres:.. Rdné čísl:.. Telefn (fax, mbil):.. . Čísl účtu: kód banky:.. u peněžníh ústavu:. Identifikační údaje žadateli právnické sbě Název:. Adresa:.. PSČ: Okres:.. IČO: DIČ: Telefn (fax, mbil):.. Čísl účtu: kód banky:.. u peněžníh ústavu:. - 3

4 Statutární rgán (ppřípadě jeh zástupce): Jmén a příjmení, funkce:.. Kntaktní adresa:. Telefn (fax, mbil, ):. Jmén a příjmení, funkce:.. Kntaktní adresa:. Telefn (fax, mbil, ):. Údaje bnvě kulturní památky Celkvé náklady na bnvu p pškzení pvdněmi: Výše pžadvanéh příspěvku:.., tj..% Obnva: - dsud nezapčala (x) - prbíhá (x) (x) nehdící se škrtněte - byla dknčena (x) Ptvrzení příslušnéh rgánu státní památkvé péče tm, že bnva prbíhá (byla prvedena) v suladu se stanvenými pdmínkami vydanéh závaznéh stanviska (pkud byla bnva zapčata neb je prvedena), případně ptvrzení tm, že bnva dpsud zapčata nebyla V dne... razítk a pdpis - 4

5 Čestné prhlášení vlastníka (správce) kulturní památky Vlastník (x) - statutární zástupce vlastníka (x) - statutární zástupce správce (x) kulturní památky uvedené v záhlaví tét žádsti, čestně prhlašuje, že - na jeh majetek nebyl prhlášen knkurz, nebyl prti němu zahájen knkurzní neb vyrvnávací řízení, neb nebyl návrh na prhlášení knkurzu zamítnut pr nedstatek majetku úpadce, neb není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, - nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem jeh pdnikání, neb pr trestný čin hspdářský neb trestný čin prti majetku, - není prti němu veden řízení v trestní věci zneužití vlastnictví neb nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin zneužití vlastnictví týkající se vlastnictví kulturní památky, - nebyl v psledních třech letech disciplinárně ptrestán pdle zvláštních předpisů upravujících výkn dbrné činnsti v blasti památkvé péče, - nemá splatný nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění či na sciální zabezpečení neb příspěvku na plitiku zaměstnansti. (x) nehdící se škrtněte V. dne... pdpis (razítk) žadatele - 5

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více