ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Výchova k občanství zpracoval/a: Mgr. Lucie Hedrichová Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet a upevňovat vědomí přináležitosti k evropské kultuře utvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost rozlišovat mýty a skutečnosti, rozpoznávat projevy a příčiny subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti vytvářet schopnost využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru rozvíjet orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a v širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních vést k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství orientovat se v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti utvářet vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí utvářet pozitivní vztah k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním principů demokratického soužití uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské vybírat a využívat vhodných způsobů a metod pro efektivní učení vyhledávat a třídit informace využívat různorodých verbálních textů společenského a společenskovědního charakteru používat obecně užívaných termínů, znaků a symbolů ze společenské oblasti odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn promýšlet jejich souvislosti a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku rozpoznávat názory a postoje ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům lidského soužití formulovat a vyjadřovat své myšlenky, názory, city a postoje, k nimž využívá vhodné prostředky komunikace zapojovat se do diskuse přijímat názory druhých, naslouchat vést k samostatným výstupům, které mají vytříbit komunikační dovednosti zachytit nejrůznějších situací pomocí verbální i neverbální komunikace pracovat ve skupině, diskutovat v malé skupině i celé třídě uvědomit si potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi utvářet vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, jiných národností a kultur rozvíjet realistické sebepoznávání a sebehodnocení získávat informaci o světě práce orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, pochopení podstaty, cíle a rizika podnikání respektovat přesvědčení druhých lidí vést k úctě k vlastnímu národu, ale i jiným národům a etnikům rozvíjet respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství orientovat se v aktuálním dění v České republice, Evropské unii i světě rozvíjet zájem o veřejné záležitosti, jejich posuzování ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně mezinárodních a globálních vést k zájmu o současnost i minulost národa upevňovat vědomí přináležitosti k evropské kultuře

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská (LP) základní lidská dětská a seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk ve společnosti 1.1 Naše škola žák srovná školství u nás a ostatních zemí význam vzdělání pro děti jiných kultur žák popíše význam vzdělání pro něho samého a děti jiných kultur hledání rozdílů v systému školství, pravidlech ve školách, vybavení tříd (pomocí dostupných materiálů, informačních technologií apod.), popř. možné využít Škola v Etiopii (metodická příručka Svět do všech předmětů) na příkladu adoptovaného chlapce Yoldicksona Exanta z Haiti si ukázat důležitost vzdělání v rozvojových zemích GP nízká míra vzdělanosti HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 1.2 Naše obec, náš region, kraj žák se seznámí se začleněností obcí do širších celků, srovná toto členění s členěním v okolních zemích žák poukáže na výjimečnost jednotlivých regionů 1.3 Naše vlast naše vlast v srdci Evropy, žák popíše její zvláštnosti, podobu i odlišnosti s jinými zeměmi práce s mapou skupinová práce zaměřená na jednu zemi, kde se žák pokusí pomocí mapy zachytit její členění cestovní kancelář s pomocí informačních technologií, nejrůznějších materiálů a předchozích poznatků vytvořit nabídku určitého regionu s propagací jeho zajímavostí reklama - vytvořit reklamní leták na tradiční český výrobek, který je známý i v jiných zemích, pokusit se srovnat s výrobky jiných např. nadnárodních společností, možnost využití informačních technologií 2.1 GVZS kulturní, sociální a politická globalizace GVZS kulturní, sociální a politická globalizace - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

5 1.3.2 žák se seznámí se slavením svátků u nás i v zahraničí hledání podobných i odlišných tradic 1.4 Kulturní život žák se seznámí s nejrozmanitějšími kulturními projevy kultura národnostních menšin u nás žák si uvědomí možnosti využití i zneužití masmédií nejlépe formou projektu, který se zaměří na jednotlivý svátek a pokusí se ho obsáhnout ze všech stran (např. Letem vánočním světem celodenní projekt zaměřený na slavení vánočních svátků po celém světě) za využití informačních technologií vytvořit učební materiál, který by ostatním spolužákům přiblížil nejrůznější druhy kultury u nás (plakát) pro a proti dvě skupiny ve třídě, které se na základě získaných vědomostí snaží obhájit svoje stanovisko pro nebo proti masové komunikaci (postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí (možné využít aktuální témata např. extremismus, rasismus aj GVZS kulturní, sociální a politická globalizace LP základní lidská LP základní lidská - diskriminace a xenofobie

6 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk ve společnosti 1.1 Vztahy mezi lidmi žák si osvojuje zásady společenského styku, pravidla kulturního chování a srovnává je se zásadami jiných kultur testík Kolik toho skutečně víme o jiných kulturách? Kde se žáci snaží odhadnout (odpovědi a,b,c) styly chování v nejrůznějších situacích v různých koutech světa skupinová práce, žáci si vylosují obrázek s rodinou a jejich týdenním výdajem za potraviny (viz a obdrží zásady stolování v té dané zemi srovnají je se zásadami u nás, pokusí se odhadnout hodnotu stravy na týden a srovnat ji s naším stravováním GP chudoba a nerovnost - podvýživa a hlad 1.2 Zásady lidského soužití žák se orientuje v nejrůznějších formách mezilidské komunikace u nás i v zahraničí žák objasní potřebu tolerance ve společnosti a uvědomuje si kulturní zvláštnosti, způsoby chování různých národností a náboženství práce ve dvojicích - žáci se seznamují s různými styly verbální i nonverbální komunikace, poskládají si rozstříhaný rozhovor v různých jazycích národnostních menšin u nás (slovenština, romština, němčina, ruština.) a prezentují ho za využití informačních technologií vytvořit učební materiál, který by ostatním spolužákům přiblížil nejrůznější národnostní menšiny u nás (plakát) pracovní list, kdy žáci spojují jednotlivé znaky náboženství (klíče) GVZS - migrace ve světě LP základní lidská

7 s názvy náboženství (zámky) žák vlastními slovy vysvětlí netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí žák na příkladech vysvětlí pojem solidarita a vyjádří možnosti vzájemné pomoci lidem v nouzi 1.3 Lidská setkání žák vysvětlí pojem diskriminace a privilegium žák popíše příčiny sociální nerovnosti lidí žák objasní význam úpravy lidských práv v dokumentech a uvede nejdůležitější dokumenty upravující lidská řízená diskuse na základě současného dění v naší společnosti diskuse na základě vlastní zkušenosti ze Stonožkového hnutí nebo Adopce na dálku (chlapec z Haiti) pro ujasnění pojmů jsou žáci rozděleni např. holky-kluci, modroocítmavoocí, světlovlasí-tmavovlasí apod., první skupina píše neohlášenou písemku, druhá má volno, po dopsání na druhou stranu papíru zapíší své dojmy (písemka se neznámkuje)- následná reflexe brainstorming, při kterém se zapisují nejrůznější příčiny nerovnosti na tabuli, poté rozdělení do skupin a následné sepsání důvodů a možné pomoci na základě příběhu čtyř námořníků z 19. stol., jejichž loď se potopila a oni plují v záchranném člunu bez jídla a pití a přemýšlí, jak přežít (nakonec jednoho z nich umírajícíhozabijí), dětem ukázat, jaké to bylo dřív bez jakékoli úmluvy o právech člověka, LP-diskriminace a xenofobie HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce LP-diskriminace a xenofobie GP- chudoba a nerovnost LP - základní lidská

8 mohou říkat své dojmy, soudy, nakonec je přečten rozsudek, který námořníci za vraždu obdrželi-následné vyjádření a srovnání se současností seznámení s dokumenty, které upravují lidská žák uvede příklady některých specifických lidských práv odráží se od Úmluvy práv dítěte a srovnávají se jednotlivé články s tím, jestli mají děti na celém světě tato, popř. je možné využít Moje přání (metodická příručka Svět do všech předmětů) LP - dětská a seniorů žák na příkladech vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovné postavení mužů a žen za pomocí informačních technologií vyhledat příběhy, které se týkají rovného-nerovného postavení mužů a žen, seznámit s nimi ostatní a zaujmout k tématu svůj vlastní postoj LP - rovnost mužů a žen GP chudoba a nerovnost 2. Mezinárodní vztahy, globální svět 2.1 Globalizace žák je seznámen s důsledky lidských zásahů do přírody Brainstorming na ekologické problémy světa, pro bližší pochopení např. Hra na kůrovce, kdy je celá třída rozdělena na stromy listnaté, jehličnaté, kůrovce a kyselý déšť, hra je formou honičky, kdy dva kyselé deště napadají stromy, které po napadení zpomalí svůj běh a začínají být napadány kůrovcem (listnáče mají jeden život, jehličnany tři), kůrovci takto postupně ničí les mapa ČR a zašifrované názvy CHKO a NP u nás - přiřazení čísla k názvu GP- životní prostředí

9 3. Stát a hospodářství 3.1 Majetek, vlastnictví žák vyjmenuje nejzávažnější planetární problémy současnosti a způsoby jejich řešení žák se seznámí s příklady mezinárodního terorismu žák vyjmenuje příklady pomoci chudým zemím 3.2 Peníze žák se seznámí s platidly nejrůznějších zemí světa skupinová práce, kdy žáci vytvoří plakát týkající se jednoho globálního problému žákům je formou vesnice, která má 1000 obyvatel přiblíženo rozložení lidí na světě (národnostní, náboženské, dospělí, děti ), na křivce populační exploze je žákům přiblížen růst počtu obyvatel od roku žáci dostanou zašifrované názvy nejznámějších teroristických organizací a pokusí se přiřadit jejich zaměření a cíle skupinová práce -žáci se snaží zachytit co nejvíce oblastí, kde je potřeba pomoci chudým zemím, pokusí se vzpomenout na charitativní akce / humanitární pomoc, která byla v poslední době poskytnuta následná diskuse a připomenutí nejdůležitějších humanitárních organizací pracovní list, kdy žák přiřadí měnu ke státu, ve kterém platí, poté za pomoci informačních technologií vyhledá hodnotu této měny, popř., co je možné si za ni v dané zemi koupit GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, konflikty a násilí - populační růst GP - konflikty a násilí HPRS- aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství GP chudoba a nerovnost

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk jako jedinec 1.1 Podobnost a odlišnost lidí 1.2 Vnitřní svět člověka žák se seznámí s pojmem stereotypizace, nálepkování na základě projevů chování lidí žák na základě příkladů zdůvodní rozdíly ve vnímání druhých lidí 1.3 Osobní rozvoj žák se zamýšlí se nad svými životními plány a cíli, možnostmi překonávání překážek, srovnává je s životními cíli (přáními dětí jiných kultur) žáci dostanou lístečky s vlastnosti jako lenost, výbušnost, otevřenost a přiřadí je k různým národům, menšinám, pro které jsou typické (Ital-výbušný ). Na základě tohoto povedou diskusi, jestli je opravdu správné vlastnost jednoho člověka připisovat celému národu, komunitě hra První dojem žáci si vylosují fotografie lidí různých národností, kultur, nalepí je na papír. Na něj pak napíší svůj první dojem, co je napadlo při pohledu na fotografii, přeloží svůj zápis, aby nebyl vidět, a pošlou papír po třídě. Každý stejným způsobem zapisuje svůj první dojem z fotografie. Ta se pak vrátí původnímu majiteli, který má za úkol říct, co se objevovalo v zápisech, popř. shody a rozdíly ve vnímání nejprve se žáci zamýšlí nad svými plány a cíli do budoucna, zapíší je na papír, ten si učitel vysbírá a za rok (kdy se rozhodují o volbě dalšího studia, popř. mají podané přihlášky) ji ho vrátí. Tím můžou srovnat případný vývoj jejich názorů a postojů. Poté na základě příběhů dětí jiných zemí sepíší jejich možné plány a cíle a srovnají je s realitou. Popř. se snaží poradit, jakým způsobem jejich překážky překonat GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace LP - diskriminace a xenofobie LP - diskriminace a xenofobie GP chudoba a nerovnost

11 2. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 2.1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití 3. Stát a právo 3.1 Právo v každodenním životě 3.2 Právní řád České republiky žák porovná význam manželství a rodiny a pravidel soužití v nejrůznějších kulturách žák si uvědomuje důležitost odpovědnosti za bezpečné sexuální chování žák objasní význam právních vztahů a seznámí se s právními vztahy, které fungují v jiných zemích žák vysvětlí význam a funkci právního řádu, zamyslí se nad tím, k čemu by mohla vést nedostatečná skupinová práce žáci si vylosují text s charakteristickými znaky postavení mužů a žen v různých kulturách (evropské, islámské, romské, asijské.). Vytvoří plakát, na kterém představí shody a rozdíly mezi těmito kulturami a naší kulturní tradicí. Blíže se zastavíme u některých případů nerovného postavení především v islámských zemích, které se objevují v médiích (kamenování, zohavování )-popř. film P. Procházkové o lásce na základě poznatků o přenosných sexuálních chorobách je vedena diskuse, na jejímž základě se žáci vrátí především k viru HIV a nemoci AIDS, připomenou si možnosti přenosu i toho, čeho se nemusí obávat. Seznámí se se statistikami WHO a pokusí se rozšířit osvětu vytvořením letáčků, které by byly pochopitelné i mladým lidem v Africe, kde je tato nemoc nejrozšířenější. Na závěr zhlédnou snímek ZIONE Občanského sdružení bongo (film v boji proti HIV/AIDS) žáci se za použití informačních technologií seznámí s dodržováním práv v tzv. rozvojových zemích (medializované kauzy), srovná je s naším právním systémem žáci si formou skupinové práce vytvoří svůj vlastní právní řád třídy (nejprve zapíší ve dvojicích 5 bodů, které by vedly k lepšímu soužití ve třídě, poté se dvojice LP - rovnost mužů a žen GP - zdravotní problémy LP - základní lidská LP - základní lidská

12 ochrana lidských práv 3.3 Protiprávní jednání žák se seznámí s druhy a postihy protiprávního jednání u nás a ve světě sesednou do čtveřic a ze svých deseti bodů vyberou 5 nedůležitějších atd., až se spojí celá třída a vytvoří sedmero práv a povinností třídy). Na základě této práce se pokusí formou brainstormingu sepsat co nejvíce rizik, ke kterým může vést nedostatečnost právních řádů a malá ochrana lidských práv v rozvojových zemích skupinová práce PRO x PROTI - žáci si vytvoří skupiny podle jejich postoje k trestu smrti a snaží se sepsat co nejvíce argumentů ke své obhajobě, poté dojde k řízené diskusi. Je možné zde poukázat na základě článků v médiích na některé tresty, které nejsou v souladu s lidskými právy LP - základní lidská

13 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Osobnostní a sociální rozvoj 1.1 Sebepoznání a sebepojetí 1.2 Seberegulace a sebeorganizace činností a chování, psychohygiena 1.3 Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace žáci si upevňují vztah k sobě samému i k druhým lidem žák se podrobněji zamýšlí nad činnostmi, které mohou vést k pomoci druhým žák se na základě získaných komunikačních technik pokusí reagovat na současné problematické vztahy mezi lidmi 1.4 Morální rozvoj žák se seznámí s pojmy prosociální a pomáhající chování na základě hry dobíjení baterek (kdy žáci každému ve třídě píší pozitivní hodnocení do jeho baterky ) se vžít do situace nového žáka, který přichází např. z jiné země má svůj příběh (země jsou dané od evropských po rozvojové), pokusit se mu ukázat jeho pozitiva (která on třeba nevidí) Brainstorming žáci si vzpomenou na činnosti, které dělali za účelem někomu pomoci např. kresba přání pro Stonožku, sběr lékárniček pro Afghánistán, Adopce chlapce z Haiti, šití panenek pro UNICEF nebo Berkat aj. Pokusí se navrhnout další formy pomoci Diskuse- žák se zapojí do diskuse na témata xenofobie, rasismu, antisemitismu aj Beseda s Evou Dostálovou, která byla jako koordinátora adopce na dálku na Haiti, seznámení s organizacemi, které nejrůznějším způsobem pomáhají potřebným, cíle dobrovolnictví GVZS - migrace ve světě HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce LP - diskriminace a xenofobie HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

14 2. Stát a právo 2.1 Právní základy státu 2.2 Principy demokracie 2.3 Státní s a samos žák rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky žák na příkladech objasní znaky demokratického státu, vysvětlí pojem politický pluralismus a zdůvodní význam voleb žák se seznámí s tím, jak může samos jednoho státu ovlivnit např. život jiných států žáci přiřazují k jednotlivým pojmům (demokracie, autokracie ) jejich definice a státy, ve kterých je tento systém zastoupen. Následná práce s mapou a rozlišení, ve kterých světadílech jaký systém převládá, co z toho plyne skupinová práce žáci si vytvoří fiktivní politické strany, které se chystají na volby, vytvoří si svůj program, popř. náznaky volební kampaně (letáčky, billboardy ), poté se pokusí získat hlasy voličů x si vyzkouší, jak funguje totalitní systém, v čem se liší od demokracie na základě mediálních informací (rozbor novinových titulků) si žáci formou diskuse uvědomí, jak se mohou státy navzájem ovlivňovat, jak jsou jejich politiky propojené LP - základní lidská - demokracie a dobré vládnutí LP - demokracie a dobré vládnutí GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace žák se seznámí se státními vlajkami různých států pracovní list- žáci přiřazují státní vlajky jednotlivým státům, po správném přiřazení vyluštění tajenky GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace 3. Stát a hospodářství 3.1 Principy tržního hospodářství žák si uvědomí podstatu fungování trhu skupinová hra- žáci si vylosují, jaký bude jejich vstupní kapitál jejich státu a podle hodnoty ( jednotek) dostanou např. nerostné bohatství formou 1-3 papírů a materiální zázemí (stroje) formou nůžek, kružítka, pravítka. Každá skupina má jiné podmínky = různé GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

15 4. Mezinárodní vztahy, globální svět 3.2 Výroba, obchod, služby 4.1 Mezinárodní spolupráce žák si uvědomí propojenost světa formou výroby, obchodu i služeb žák uvede příklady mezinárodní ekonomické, kulturní a politické spolupráce, vysvětlí její výhody 4.2 Evropská integrace žák vysvětlí podstatu a význam evropské integrace, její výhody země světa (někdo má pouze 20 jednotek + jeden papír, někdo má kružítko, pravítko + 20 jednotek a dva papíry atd.). Země se snaží prodat svoje výrobky (čtverce, kruhy, elipsy, trojúhelníky, obdélníky mají dané rozměry) podle složitosti mají různou cenu, žáci si mohou za utržené peníze dokoupit papír i rýsovací potřeby, na konci hry sečteme zisk a zjistíme, které státy to mají na světovém trhu snazší, a které i přes snahu svých obyvatel bez kapitálu a s minimem výrobních prostředků na trhu zaostávají skupinová práce- žáci soutěží ve skupinách, která skupina bude mít zapsaných nejvíce společností, které mají své pobočky u nás (v regionu) a v zahraničí (Siemens, Hella, Lidl, MLS, aj.) pracovní list žáci za splněný úkol dostávají indicii úkoly - žáci zaškrtávají organizace, v nichž je ČR zapojena (NATO, OSN, EU, ), přiřazování roku vstupu do organizací, zaměření organizací aj. Na závěr po získání všech indicií dojde k rozluštění - Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc=památka UNESCO) žáci formou prezentací představí svým spolužákům EU symboly, význam, účast EU na akcích v celosvětovém měřítku GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství GVZS - mezinárodní instituce HPRS - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

16 4.3 Globalizace žák vyjmenuje některé globální problémy, zaujme k nim svůj vlastní názor žák uvádí příklady globalizace - jednotlivé státy EU geografické zajímavosti, život lidí, tradice žák pomocí informačních technologií vytvoří plakát na určitý celosvětový problém a poté ho prezentuje svým spolužákům skupinová práce žáci si do skupinek vylosují název nadnárodní společnosti (Coca-Cola, Nestlé ), dvě skupiny mají vždy stejný název, poté vždy jedna skupina dostane kladný text, druhá záporně laděný, po přečtení dochází ke konfrontaci skupin (viz metodická příručka Svět do všech předmětů). Na závěr je možné zhlédnou krátký film, který se týká pěstování banánů Těžká dřina GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, populační růst, konflikty a násilí GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

Občanská výchova nižší gymnázium

Občanská výchova nižší gymnázium Občanská výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Výchova k občanství, z oblasti Člověk a svět práce a z oblasti

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a společnost HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a společnost 2

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2. Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství. 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství. 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 5.10. 5.10.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ INTEGROVANÝ PŘEDMĚT OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více