ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Výchova k občanství zpracoval/a: Mgr. Lucie Hedrichová Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet a upevňovat vědomí přináležitosti k evropské kultuře utvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost rozlišovat mýty a skutečnosti, rozpoznávat projevy a příčiny subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti vytvářet schopnost využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru rozvíjet orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a v širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních vést k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství orientovat se v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti utvářet vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí utvářet pozitivní vztah k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním principů demokratického soužití uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské vybírat a využívat vhodných způsobů a metod pro efektivní učení vyhledávat a třídit informace využívat různorodých verbálních textů společenského a společenskovědního charakteru používat obecně užívaných termínů, znaků a symbolů ze společenské oblasti odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn promýšlet jejich souvislosti a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku rozpoznávat názory a postoje ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům lidského soužití formulovat a vyjadřovat své myšlenky, názory, city a postoje, k nimž využívá vhodné prostředky komunikace zapojovat se do diskuse přijímat názory druhých, naslouchat vést k samostatným výstupům, které mají vytříbit komunikační dovednosti zachytit nejrůznějších situací pomocí verbální i neverbální komunikace pracovat ve skupině, diskutovat v malé skupině i celé třídě uvědomit si potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi utvářet vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, jiných národností a kultur rozvíjet realistické sebepoznávání a sebehodnocení získávat informaci o světě práce orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, pochopení podstaty, cíle a rizika podnikání respektovat přesvědčení druhých lidí vést k úctě k vlastnímu národu, ale i jiným národům a etnikům rozvíjet respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství orientovat se v aktuálním dění v České republice, Evropské unii i světě rozvíjet zájem o veřejné záležitosti, jejich posuzování ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně mezinárodních a globálních vést k zájmu o současnost i minulost národa upevňovat vědomí přináležitosti k evropské kultuře

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská (LP) základní lidská dětská a seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk ve společnosti 1.1 Naše škola žák srovná školství u nás a ostatních zemí význam vzdělání pro děti jiných kultur žák popíše význam vzdělání pro něho samého a děti jiných kultur hledání rozdílů v systému školství, pravidlech ve školách, vybavení tříd (pomocí dostupných materiálů, informačních technologií apod.), popř. možné využít Škola v Etiopii (metodická příručka Svět do všech předmětů) na příkladu adoptovaného chlapce Yoldicksona Exanta z Haiti si ukázat důležitost vzdělání v rozvojových zemích GP nízká míra vzdělanosti HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 1.2 Naše obec, náš region, kraj žák se seznámí se začleněností obcí do širších celků, srovná toto členění s členěním v okolních zemích žák poukáže na výjimečnost jednotlivých regionů 1.3 Naše vlast naše vlast v srdci Evropy, žák popíše její zvláštnosti, podobu i odlišnosti s jinými zeměmi práce s mapou skupinová práce zaměřená na jednu zemi, kde se žák pokusí pomocí mapy zachytit její členění cestovní kancelář s pomocí informačních technologií, nejrůznějších materiálů a předchozích poznatků vytvořit nabídku určitého regionu s propagací jeho zajímavostí reklama - vytvořit reklamní leták na tradiční český výrobek, který je známý i v jiných zemích, pokusit se srovnat s výrobky jiných např. nadnárodních společností, možnost využití informačních technologií 2.1 GVZS kulturní, sociální a politická globalizace GVZS kulturní, sociální a politická globalizace - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

5 1.3.2 žák se seznámí se slavením svátků u nás i v zahraničí hledání podobných i odlišných tradic 1.4 Kulturní život žák se seznámí s nejrozmanitějšími kulturními projevy kultura národnostních menšin u nás žák si uvědomí možnosti využití i zneužití masmédií nejlépe formou projektu, který se zaměří na jednotlivý svátek a pokusí se ho obsáhnout ze všech stran (např. Letem vánočním světem celodenní projekt zaměřený na slavení vánočních svátků po celém světě) za využití informačních technologií vytvořit učební materiál, který by ostatním spolužákům přiblížil nejrůznější druhy kultury u nás (plakát) pro a proti dvě skupiny ve třídě, které se na základě získaných vědomostí snaží obhájit svoje stanovisko pro nebo proti masové komunikaci (postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí (možné využít aktuální témata např. extremismus, rasismus aj GVZS kulturní, sociální a politická globalizace LP základní lidská LP základní lidská - diskriminace a xenofobie

6 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk ve společnosti 1.1 Vztahy mezi lidmi žák si osvojuje zásady společenského styku, pravidla kulturního chování a srovnává je se zásadami jiných kultur testík Kolik toho skutečně víme o jiných kulturách? Kde se žáci snaží odhadnout (odpovědi a,b,c) styly chování v nejrůznějších situacích v různých koutech světa skupinová práce, žáci si vylosují obrázek s rodinou a jejich týdenním výdajem za potraviny (viz a obdrží zásady stolování v té dané zemi srovnají je se zásadami u nás, pokusí se odhadnout hodnotu stravy na týden a srovnat ji s naším stravováním GP chudoba a nerovnost - podvýživa a hlad 1.2 Zásady lidského soužití žák se orientuje v nejrůznějších formách mezilidské komunikace u nás i v zahraničí žák objasní potřebu tolerance ve společnosti a uvědomuje si kulturní zvláštnosti, způsoby chování různých národností a náboženství práce ve dvojicích - žáci se seznamují s různými styly verbální i nonverbální komunikace, poskládají si rozstříhaný rozhovor v různých jazycích národnostních menšin u nás (slovenština, romština, němčina, ruština.) a prezentují ho za využití informačních technologií vytvořit učební materiál, který by ostatním spolužákům přiblížil nejrůznější národnostní menšiny u nás (plakát) pracovní list, kdy žáci spojují jednotlivé znaky náboženství (klíče) GVZS - migrace ve světě LP základní lidská

7 s názvy náboženství (zámky) žák vlastními slovy vysvětlí netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí žák na příkladech vysvětlí pojem solidarita a vyjádří možnosti vzájemné pomoci lidem v nouzi 1.3 Lidská setkání žák vysvětlí pojem diskriminace a privilegium žák popíše příčiny sociální nerovnosti lidí žák objasní význam úpravy lidských práv v dokumentech a uvede nejdůležitější dokumenty upravující lidská řízená diskuse na základě současného dění v naší společnosti diskuse na základě vlastní zkušenosti ze Stonožkového hnutí nebo Adopce na dálku (chlapec z Haiti) pro ujasnění pojmů jsou žáci rozděleni např. holky-kluci, modroocítmavoocí, světlovlasí-tmavovlasí apod., první skupina píše neohlášenou písemku, druhá má volno, po dopsání na druhou stranu papíru zapíší své dojmy (písemka se neznámkuje)- následná reflexe brainstorming, při kterém se zapisují nejrůznější příčiny nerovnosti na tabuli, poté rozdělení do skupin a následné sepsání důvodů a možné pomoci na základě příběhu čtyř námořníků z 19. stol., jejichž loď se potopila a oni plují v záchranném člunu bez jídla a pití a přemýšlí, jak přežít (nakonec jednoho z nich umírajícíhozabijí), dětem ukázat, jaké to bylo dřív bez jakékoli úmluvy o právech člověka, LP-diskriminace a xenofobie HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce LP-diskriminace a xenofobie GP- chudoba a nerovnost LP - základní lidská

8 mohou říkat své dojmy, soudy, nakonec je přečten rozsudek, který námořníci za vraždu obdrželi-následné vyjádření a srovnání se současností seznámení s dokumenty, které upravují lidská žák uvede příklady některých specifických lidských práv odráží se od Úmluvy práv dítěte a srovnávají se jednotlivé články s tím, jestli mají děti na celém světě tato, popř. je možné využít Moje přání (metodická příručka Svět do všech předmětů) LP - dětská a seniorů žák na příkladech vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovné postavení mužů a žen za pomocí informačních technologií vyhledat příběhy, které se týkají rovného-nerovného postavení mužů a žen, seznámit s nimi ostatní a zaujmout k tématu svůj vlastní postoj LP - rovnost mužů a žen GP chudoba a nerovnost 2. Mezinárodní vztahy, globální svět 2.1 Globalizace žák je seznámen s důsledky lidských zásahů do přírody Brainstorming na ekologické problémy světa, pro bližší pochopení např. Hra na kůrovce, kdy je celá třída rozdělena na stromy listnaté, jehličnaté, kůrovce a kyselý déšť, hra je formou honičky, kdy dva kyselé deště napadají stromy, které po napadení zpomalí svůj běh a začínají být napadány kůrovcem (listnáče mají jeden život, jehličnany tři), kůrovci takto postupně ničí les mapa ČR a zašifrované názvy CHKO a NP u nás - přiřazení čísla k názvu GP- životní prostředí

9 3. Stát a hospodářství 3.1 Majetek, vlastnictví žák vyjmenuje nejzávažnější planetární problémy současnosti a způsoby jejich řešení žák se seznámí s příklady mezinárodního terorismu žák vyjmenuje příklady pomoci chudým zemím 3.2 Peníze žák se seznámí s platidly nejrůznějších zemí světa skupinová práce, kdy žáci vytvoří plakát týkající se jednoho globálního problému žákům je formou vesnice, která má 1000 obyvatel přiblíženo rozložení lidí na světě (národnostní, náboženské, dospělí, děti ), na křivce populační exploze je žákům přiblížen růst počtu obyvatel od roku žáci dostanou zašifrované názvy nejznámějších teroristických organizací a pokusí se přiřadit jejich zaměření a cíle skupinová práce -žáci se snaží zachytit co nejvíce oblastí, kde je potřeba pomoci chudým zemím, pokusí se vzpomenout na charitativní akce / humanitární pomoc, která byla v poslední době poskytnuta následná diskuse a připomenutí nejdůležitějších humanitárních organizací pracovní list, kdy žák přiřadí měnu ke státu, ve kterém platí, poté za pomoci informačních technologií vyhledá hodnotu této měny, popř., co je možné si za ni v dané zemi koupit GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, konflikty a násilí - populační růst GP - konflikty a násilí HPRS- aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství GP chudoba a nerovnost

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk jako jedinec 1.1 Podobnost a odlišnost lidí 1.2 Vnitřní svět člověka žák se seznámí s pojmem stereotypizace, nálepkování na základě projevů chování lidí žák na základě příkladů zdůvodní rozdíly ve vnímání druhých lidí 1.3 Osobní rozvoj žák se zamýšlí se nad svými životními plány a cíli, možnostmi překonávání překážek, srovnává je s životními cíli (přáními dětí jiných kultur) žáci dostanou lístečky s vlastnosti jako lenost, výbušnost, otevřenost a přiřadí je k různým národům, menšinám, pro které jsou typické (Ital-výbušný ). Na základě tohoto povedou diskusi, jestli je opravdu správné vlastnost jednoho člověka připisovat celému národu, komunitě hra První dojem žáci si vylosují fotografie lidí různých národností, kultur, nalepí je na papír. Na něj pak napíší svůj první dojem, co je napadlo při pohledu na fotografii, přeloží svůj zápis, aby nebyl vidět, a pošlou papír po třídě. Každý stejným způsobem zapisuje svůj první dojem z fotografie. Ta se pak vrátí původnímu majiteli, který má za úkol říct, co se objevovalo v zápisech, popř. shody a rozdíly ve vnímání nejprve se žáci zamýšlí nad svými plány a cíli do budoucna, zapíší je na papír, ten si učitel vysbírá a za rok (kdy se rozhodují o volbě dalšího studia, popř. mají podané přihlášky) ji ho vrátí. Tím můžou srovnat případný vývoj jejich názorů a postojů. Poté na základě příběhů dětí jiných zemí sepíší jejich možné plány a cíle a srovnají je s realitou. Popř. se snaží poradit, jakým způsobem jejich překážky překonat GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace LP - diskriminace a xenofobie LP - diskriminace a xenofobie GP chudoba a nerovnost

11 2. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 2.1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití 3. Stát a právo 3.1 Právo v každodenním životě 3.2 Právní řád České republiky žák porovná význam manželství a rodiny a pravidel soužití v nejrůznějších kulturách žák si uvědomuje důležitost odpovědnosti za bezpečné sexuální chování žák objasní význam právních vztahů a seznámí se s právními vztahy, které fungují v jiných zemích žák vysvětlí význam a funkci právního řádu, zamyslí se nad tím, k čemu by mohla vést nedostatečná skupinová práce žáci si vylosují text s charakteristickými znaky postavení mužů a žen v různých kulturách (evropské, islámské, romské, asijské.). Vytvoří plakát, na kterém představí shody a rozdíly mezi těmito kulturami a naší kulturní tradicí. Blíže se zastavíme u některých případů nerovného postavení především v islámských zemích, které se objevují v médiích (kamenování, zohavování )-popř. film P. Procházkové o lásce na základě poznatků o přenosných sexuálních chorobách je vedena diskuse, na jejímž základě se žáci vrátí především k viru HIV a nemoci AIDS, připomenou si možnosti přenosu i toho, čeho se nemusí obávat. Seznámí se se statistikami WHO a pokusí se rozšířit osvětu vytvořením letáčků, které by byly pochopitelné i mladým lidem v Africe, kde je tato nemoc nejrozšířenější. Na závěr zhlédnou snímek ZIONE Občanského sdružení bongo (film v boji proti HIV/AIDS) žáci se za použití informačních technologií seznámí s dodržováním práv v tzv. rozvojových zemích (medializované kauzy), srovná je s naším právním systémem žáci si formou skupinové práce vytvoří svůj vlastní právní řád třídy (nejprve zapíší ve dvojicích 5 bodů, které by vedly k lepšímu soužití ve třídě, poté se dvojice LP - rovnost mužů a žen GP - zdravotní problémy LP - základní lidská LP - základní lidská

12 ochrana lidských práv 3.3 Protiprávní jednání žák se seznámí s druhy a postihy protiprávního jednání u nás a ve světě sesednou do čtveřic a ze svých deseti bodů vyberou 5 nedůležitějších atd., až se spojí celá třída a vytvoří sedmero práv a povinností třídy). Na základě této práce se pokusí formou brainstormingu sepsat co nejvíce rizik, ke kterým může vést nedostatečnost právních řádů a malá ochrana lidských práv v rozvojových zemích skupinová práce PRO x PROTI - žáci si vytvoří skupiny podle jejich postoje k trestu smrti a snaží se sepsat co nejvíce argumentů ke své obhajobě, poté dojde k řízené diskusi. Je možné zde poukázat na základě článků v médiích na některé tresty, které nejsou v souladu s lidskými právy LP - základní lidská

13 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Osobnostní a sociální rozvoj 1.1 Sebepoznání a sebepojetí 1.2 Seberegulace a sebeorganizace činností a chování, psychohygiena 1.3 Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace žáci si upevňují vztah k sobě samému i k druhým lidem žák se podrobněji zamýšlí nad činnostmi, které mohou vést k pomoci druhým žák se na základě získaných komunikačních technik pokusí reagovat na současné problematické vztahy mezi lidmi 1.4 Morální rozvoj žák se seznámí s pojmy prosociální a pomáhající chování na základě hry dobíjení baterek (kdy žáci každému ve třídě píší pozitivní hodnocení do jeho baterky ) se vžít do situace nového žáka, který přichází např. z jiné země má svůj příběh (země jsou dané od evropských po rozvojové), pokusit se mu ukázat jeho pozitiva (která on třeba nevidí) Brainstorming žáci si vzpomenou na činnosti, které dělali za účelem někomu pomoci např. kresba přání pro Stonožku, sběr lékárniček pro Afghánistán, Adopce chlapce z Haiti, šití panenek pro UNICEF nebo Berkat aj. Pokusí se navrhnout další formy pomoci Diskuse- žák se zapojí do diskuse na témata xenofobie, rasismu, antisemitismu aj Beseda s Evou Dostálovou, která byla jako koordinátora adopce na dálku na Haiti, seznámení s organizacemi, které nejrůznějším způsobem pomáhají potřebným, cíle dobrovolnictví GVZS - migrace ve světě HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce LP - diskriminace a xenofobie HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

14 2. Stát a právo 2.1 Právní základy státu 2.2 Principy demokracie 2.3 Státní s a samos žák rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky žák na příkladech objasní znaky demokratického státu, vysvětlí pojem politický pluralismus a zdůvodní význam voleb žák se seznámí s tím, jak může samos jednoho státu ovlivnit např. život jiných států žáci přiřazují k jednotlivým pojmům (demokracie, autokracie ) jejich definice a státy, ve kterých je tento systém zastoupen. Následná práce s mapou a rozlišení, ve kterých světadílech jaký systém převládá, co z toho plyne skupinová práce žáci si vytvoří fiktivní politické strany, které se chystají na volby, vytvoří si svůj program, popř. náznaky volební kampaně (letáčky, billboardy ), poté se pokusí získat hlasy voličů x si vyzkouší, jak funguje totalitní systém, v čem se liší od demokracie na základě mediálních informací (rozbor novinových titulků) si žáci formou diskuse uvědomí, jak se mohou státy navzájem ovlivňovat, jak jsou jejich politiky propojené LP - základní lidská - demokracie a dobré vládnutí LP - demokracie a dobré vládnutí GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace žák se seznámí se státními vlajkami různých států pracovní list- žáci přiřazují státní vlajky jednotlivým státům, po správném přiřazení vyluštění tajenky GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace 3. Stát a hospodářství 3.1 Principy tržního hospodářství žák si uvědomí podstatu fungování trhu skupinová hra- žáci si vylosují, jaký bude jejich vstupní kapitál jejich státu a podle hodnoty ( jednotek) dostanou např. nerostné bohatství formou 1-3 papírů a materiální zázemí (stroje) formou nůžek, kružítka, pravítka. Každá skupina má jiné podmínky = různé GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

15 4. Mezinárodní vztahy, globální svět 3.2 Výroba, obchod, služby 4.1 Mezinárodní spolupráce žák si uvědomí propojenost světa formou výroby, obchodu i služeb žák uvede příklady mezinárodní ekonomické, kulturní a politické spolupráce, vysvětlí její výhody 4.2 Evropská integrace žák vysvětlí podstatu a význam evropské integrace, její výhody země světa (někdo má pouze 20 jednotek + jeden papír, někdo má kružítko, pravítko + 20 jednotek a dva papíry atd.). Země se snaží prodat svoje výrobky (čtverce, kruhy, elipsy, trojúhelníky, obdélníky mají dané rozměry) podle složitosti mají různou cenu, žáci si mohou za utržené peníze dokoupit papír i rýsovací potřeby, na konci hry sečteme zisk a zjistíme, které státy to mají na světovém trhu snazší, a které i přes snahu svých obyvatel bez kapitálu a s minimem výrobních prostředků na trhu zaostávají skupinová práce- žáci soutěží ve skupinách, která skupina bude mít zapsaných nejvíce společností, které mají své pobočky u nás (v regionu) a v zahraničí (Siemens, Hella, Lidl, MLS, aj.) pracovní list žáci za splněný úkol dostávají indicii úkoly - žáci zaškrtávají organizace, v nichž je ČR zapojena (NATO, OSN, EU, ), přiřazování roku vstupu do organizací, zaměření organizací aj. Na závěr po získání všech indicií dojde k rozluštění - Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc=památka UNESCO) žáci formou prezentací představí svým spolužákům EU symboly, význam, účast EU na akcích v celosvětovém měřítku GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství GVZS - mezinárodní instituce HPRS - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

16 4.3 Globalizace žák vyjmenuje některé globální problémy, zaujme k nim svůj vlastní názor žák uvádí příklady globalizace - jednotlivé státy EU geografické zajímavosti, život lidí, tradice žák pomocí informačních technologií vytvoří plakát na určitý celosvětový problém a poté ho prezentuje svým spolužákům skupinová práce žáci si do skupinek vylosují název nadnárodní společnosti (Coca-Cola, Nestlé ), dvě skupiny mají vždy stejný název, poté vždy jedna skupina dostane kladný text, druhá záporně laděný, po přečtení dochází ke konfrontaci skupin (viz metodická příručka Svět do všech předmětů). Na závěr je možné zhlédnou krátký film, který se týká pěstování banánů Těžká dřina GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, populační růst, konflikty a násilí GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis se zaměřuje na rozvíjení vlastního historického vědomí, poznávání společenských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný ČVS: Svoboda projevu Žák: kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí Svoboda projevu - reklama a její

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace? A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: DĚJEPIS zpracoval/a: Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet a

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6.

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Člověk ve společnosti - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a společnost 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka Výchova k občanství Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo Mezipředmětové přesahy Člověk ve společnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Zdůvodní nepřijatelnost

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více