ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Výchova k občanství zpracoval/a: Mgr. Lucie Hedrichová Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet a upevňovat vědomí přináležitosti k evropské kultuře utvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost rozlišovat mýty a skutečnosti, rozpoznávat projevy a příčiny subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti vytvářet schopnost využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru rozvíjet orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a v širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních vést k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství orientovat se v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti utvářet vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí utvářet pozitivní vztah k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním principů demokratického soužití uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské vybírat a využívat vhodných způsobů a metod pro efektivní učení vyhledávat a třídit informace využívat různorodých verbálních textů společenského a společenskovědního charakteru používat obecně užívaných termínů, znaků a symbolů ze společenské oblasti odhalovat kořeny společenských jevů, dějů a změn promýšlet jejich souvislosti a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku rozpoznávat názory a postoje ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům lidského soužití formulovat a vyjadřovat své myšlenky, názory, city a postoje, k nimž využívá vhodné prostředky komunikace zapojovat se do diskuse přijímat názory druhých, naslouchat vést k samostatným výstupům, které mají vytříbit komunikační dovednosti zachytit nejrůznějších situací pomocí verbální i neverbální komunikace pracovat ve skupině, diskutovat v malé skupině i celé třídě uvědomit si potřeby efektivní spolupráce s druhými lidmi utvářet vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, jiných národností a kultur rozvíjet realistické sebepoznávání a sebehodnocení získávat informaci o světě práce orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, pochopení podstaty, cíle a rizika podnikání respektovat přesvědčení druhých lidí vést k úctě k vlastnímu národu, ale i jiným národům a etnikům rozvíjet respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství orientovat se v aktuálním dění v České republice, Evropské unii i světě rozvíjet zájem o veřejné záležitosti, jejich posuzování ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně mezinárodních a globálních vést k zájmu o současnost i minulost národa upevňovat vědomí přináležitosti k evropské kultuře

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská (LP) základní lidská dětská a seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk ve společnosti 1.1 Naše škola žák srovná školství u nás a ostatních zemí význam vzdělání pro děti jiných kultur žák popíše význam vzdělání pro něho samého a děti jiných kultur hledání rozdílů v systému školství, pravidlech ve školách, vybavení tříd (pomocí dostupných materiálů, informačních technologií apod.), popř. možné využít Škola v Etiopii (metodická příručka Svět do všech předmětů) na příkladu adoptovaného chlapce Yoldicksona Exanta z Haiti si ukázat důležitost vzdělání v rozvojových zemích GP nízká míra vzdělanosti HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 1.2 Naše obec, náš region, kraj žák se seznámí se začleněností obcí do širších celků, srovná toto členění s členěním v okolních zemích žák poukáže na výjimečnost jednotlivých regionů 1.3 Naše vlast naše vlast v srdci Evropy, žák popíše její zvláštnosti, podobu i odlišnosti s jinými zeměmi práce s mapou skupinová práce zaměřená na jednu zemi, kde se žák pokusí pomocí mapy zachytit její členění cestovní kancelář s pomocí informačních technologií, nejrůznějších materiálů a předchozích poznatků vytvořit nabídku určitého regionu s propagací jeho zajímavostí reklama - vytvořit reklamní leták na tradiční český výrobek, který je známý i v jiných zemích, pokusit se srovnat s výrobky jiných např. nadnárodních společností, možnost využití informačních technologií 2.1 GVZS kulturní, sociální a politická globalizace GVZS kulturní, sociální a politická globalizace - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

5 1.3.2 žák se seznámí se slavením svátků u nás i v zahraničí hledání podobných i odlišných tradic 1.4 Kulturní život žák se seznámí s nejrozmanitějšími kulturními projevy kultura národnostních menšin u nás žák si uvědomí možnosti využití i zneužití masmédií nejlépe formou projektu, který se zaměří na jednotlivý svátek a pokusí se ho obsáhnout ze všech stran (např. Letem vánočním světem celodenní projekt zaměřený na slavení vánočních svátků po celém světě) za využití informačních technologií vytvořit učební materiál, který by ostatním spolužákům přiblížil nejrůznější druhy kultury u nás (plakát) pro a proti dvě skupiny ve třídě, které se na základě získaných vědomostí snaží obhájit svoje stanovisko pro nebo proti masové komunikaci (postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí (možné využít aktuální témata např. extremismus, rasismus aj GVZS kulturní, sociální a politická globalizace LP základní lidská LP základní lidská - diskriminace a xenofobie

6 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk ve společnosti 1.1 Vztahy mezi lidmi žák si osvojuje zásady společenského styku, pravidla kulturního chování a srovnává je se zásadami jiných kultur testík Kolik toho skutečně víme o jiných kulturách? Kde se žáci snaží odhadnout (odpovědi a,b,c) styly chování v nejrůznějších situacích v různých koutech světa skupinová práce, žáci si vylosují obrázek s rodinou a jejich týdenním výdajem za potraviny (viz a obdrží zásady stolování v té dané zemi srovnají je se zásadami u nás, pokusí se odhadnout hodnotu stravy na týden a srovnat ji s naším stravováním GP chudoba a nerovnost - podvýživa a hlad 1.2 Zásady lidského soužití žák se orientuje v nejrůznějších formách mezilidské komunikace u nás i v zahraničí žák objasní potřebu tolerance ve společnosti a uvědomuje si kulturní zvláštnosti, způsoby chování různých národností a náboženství práce ve dvojicích - žáci se seznamují s různými styly verbální i nonverbální komunikace, poskládají si rozstříhaný rozhovor v různých jazycích národnostních menšin u nás (slovenština, romština, němčina, ruština.) a prezentují ho za využití informačních technologií vytvořit učební materiál, který by ostatním spolužákům přiblížil nejrůznější národnostní menšiny u nás (plakát) pracovní list, kdy žáci spojují jednotlivé znaky náboženství (klíče) GVZS - migrace ve světě LP základní lidská

7 s názvy náboženství (zámky) žák vlastními slovy vysvětlí netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí žák na příkladech vysvětlí pojem solidarita a vyjádří možnosti vzájemné pomoci lidem v nouzi 1.3 Lidská setkání žák vysvětlí pojem diskriminace a privilegium žák popíše příčiny sociální nerovnosti lidí žák objasní význam úpravy lidských práv v dokumentech a uvede nejdůležitější dokumenty upravující lidská řízená diskuse na základě současného dění v naší společnosti diskuse na základě vlastní zkušenosti ze Stonožkového hnutí nebo Adopce na dálku (chlapec z Haiti) pro ujasnění pojmů jsou žáci rozděleni např. holky-kluci, modroocítmavoocí, světlovlasí-tmavovlasí apod., první skupina píše neohlášenou písemku, druhá má volno, po dopsání na druhou stranu papíru zapíší své dojmy (písemka se neznámkuje)- následná reflexe brainstorming, při kterém se zapisují nejrůznější příčiny nerovnosti na tabuli, poté rozdělení do skupin a následné sepsání důvodů a možné pomoci na základě příběhu čtyř námořníků z 19. stol., jejichž loď se potopila a oni plují v záchranném člunu bez jídla a pití a přemýšlí, jak přežít (nakonec jednoho z nich umírajícíhozabijí), dětem ukázat, jaké to bylo dřív bez jakékoli úmluvy o právech člověka, LP-diskriminace a xenofobie HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce LP-diskriminace a xenofobie GP- chudoba a nerovnost LP - základní lidská

8 mohou říkat své dojmy, soudy, nakonec je přečten rozsudek, který námořníci za vraždu obdrželi-následné vyjádření a srovnání se současností seznámení s dokumenty, které upravují lidská žák uvede příklady některých specifických lidských práv odráží se od Úmluvy práv dítěte a srovnávají se jednotlivé články s tím, jestli mají děti na celém světě tato, popř. je možné využít Moje přání (metodická příručka Svět do všech předmětů) LP - dětská a seniorů žák na příkladech vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovné postavení mužů a žen za pomocí informačních technologií vyhledat příběhy, které se týkají rovného-nerovného postavení mužů a žen, seznámit s nimi ostatní a zaujmout k tématu svůj vlastní postoj LP - rovnost mužů a žen GP chudoba a nerovnost 2. Mezinárodní vztahy, globální svět 2.1 Globalizace žák je seznámen s důsledky lidských zásahů do přírody Brainstorming na ekologické problémy světa, pro bližší pochopení např. Hra na kůrovce, kdy je celá třída rozdělena na stromy listnaté, jehličnaté, kůrovce a kyselý déšť, hra je formou honičky, kdy dva kyselé deště napadají stromy, které po napadení zpomalí svůj běh a začínají být napadány kůrovcem (listnáče mají jeden život, jehličnany tři), kůrovci takto postupně ničí les mapa ČR a zašifrované názvy CHKO a NP u nás - přiřazení čísla k názvu GP- životní prostředí

9 3. Stát a hospodářství 3.1 Majetek, vlastnictví žák vyjmenuje nejzávažnější planetární problémy současnosti a způsoby jejich řešení žák se seznámí s příklady mezinárodního terorismu žák vyjmenuje příklady pomoci chudým zemím 3.2 Peníze žák se seznámí s platidly nejrůznějších zemí světa skupinová práce, kdy žáci vytvoří plakát týkající se jednoho globálního problému žákům je formou vesnice, která má 1000 obyvatel přiblíženo rozložení lidí na světě (národnostní, náboženské, dospělí, děti ), na křivce populační exploze je žákům přiblížen růst počtu obyvatel od roku žáci dostanou zašifrované názvy nejznámějších teroristických organizací a pokusí se přiřadit jejich zaměření a cíle skupinová práce -žáci se snaží zachytit co nejvíce oblastí, kde je potřeba pomoci chudým zemím, pokusí se vzpomenout na charitativní akce / humanitární pomoc, která byla v poslední době poskytnuta následná diskuse a připomenutí nejdůležitějších humanitárních organizací pracovní list, kdy žák přiřadí měnu ke státu, ve kterém platí, poté za pomoci informačních technologií vyhledá hodnotu této měny, popř., co je možné si za ni v dané zemi koupit GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, konflikty a násilí - populační růst GP - konflikty a násilí HPRS- aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství GP chudoba a nerovnost

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Člověk jako jedinec 1.1 Podobnost a odlišnost lidí 1.2 Vnitřní svět člověka žák se seznámí s pojmem stereotypizace, nálepkování na základě projevů chování lidí žák na základě příkladů zdůvodní rozdíly ve vnímání druhých lidí 1.3 Osobní rozvoj žák se zamýšlí se nad svými životními plány a cíli, možnostmi překonávání překážek, srovnává je s životními cíli (přáními dětí jiných kultur) žáci dostanou lístečky s vlastnosti jako lenost, výbušnost, otevřenost a přiřadí je k různým národům, menšinám, pro které jsou typické (Ital-výbušný ). Na základě tohoto povedou diskusi, jestli je opravdu správné vlastnost jednoho člověka připisovat celému národu, komunitě hra První dojem žáci si vylosují fotografie lidí různých národností, kultur, nalepí je na papír. Na něj pak napíší svůj první dojem, co je napadlo při pohledu na fotografii, přeloží svůj zápis, aby nebyl vidět, a pošlou papír po třídě. Každý stejným způsobem zapisuje svůj první dojem z fotografie. Ta se pak vrátí původnímu majiteli, který má za úkol říct, co se objevovalo v zápisech, popř. shody a rozdíly ve vnímání nejprve se žáci zamýšlí nad svými plány a cíli do budoucna, zapíší je na papír, ten si učitel vysbírá a za rok (kdy se rozhodují o volbě dalšího studia, popř. mají podané přihlášky) ji ho vrátí. Tím můžou srovnat případný vývoj jejich názorů a postojů. Poté na základě příběhů dětí jiných zemí sepíší jejich možné plány a cíle a srovnají je s realitou. Popř. se snaží poradit, jakým způsobem jejich překážky překonat GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace LP - diskriminace a xenofobie LP - diskriminace a xenofobie GP chudoba a nerovnost

11 2. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 2.1 Vztahy mezi lidmi a formy soužití 3. Stát a právo 3.1 Právo v každodenním životě 3.2 Právní řád České republiky žák porovná význam manželství a rodiny a pravidel soužití v nejrůznějších kulturách žák si uvědomuje důležitost odpovědnosti za bezpečné sexuální chování žák objasní význam právních vztahů a seznámí se s právními vztahy, které fungují v jiných zemích žák vysvětlí význam a funkci právního řádu, zamyslí se nad tím, k čemu by mohla vést nedostatečná skupinová práce žáci si vylosují text s charakteristickými znaky postavení mužů a žen v různých kulturách (evropské, islámské, romské, asijské.). Vytvoří plakát, na kterém představí shody a rozdíly mezi těmito kulturami a naší kulturní tradicí. Blíže se zastavíme u některých případů nerovného postavení především v islámských zemích, které se objevují v médiích (kamenování, zohavování )-popř. film P. Procházkové o lásce na základě poznatků o přenosných sexuálních chorobách je vedena diskuse, na jejímž základě se žáci vrátí především k viru HIV a nemoci AIDS, připomenou si možnosti přenosu i toho, čeho se nemusí obávat. Seznámí se se statistikami WHO a pokusí se rozšířit osvětu vytvořením letáčků, které by byly pochopitelné i mladým lidem v Africe, kde je tato nemoc nejrozšířenější. Na závěr zhlédnou snímek ZIONE Občanského sdružení bongo (film v boji proti HIV/AIDS) žáci se za použití informačních technologií seznámí s dodržováním práv v tzv. rozvojových zemích (medializované kauzy), srovná je s naším právním systémem žáci si formou skupinové práce vytvoří svůj vlastní právní řád třídy (nejprve zapíší ve dvojicích 5 bodů, které by vedly k lepšímu soužití ve třídě, poté se dvojice LP - rovnost mužů a žen GP - zdravotní problémy LP - základní lidská LP - základní lidská

12 ochrana lidských práv 3.3 Protiprávní jednání žák se seznámí s druhy a postihy protiprávního jednání u nás a ve světě sesednou do čtveřic a ze svých deseti bodů vyberou 5 nedůležitějších atd., až se spojí celá třída a vytvoří sedmero práv a povinností třídy). Na základě této práce se pokusí formou brainstormingu sepsat co nejvíce rizik, ke kterým může vést nedostatečnost právních řádů a malá ochrana lidských práv v rozvojových zemích skupinová práce PRO x PROTI - žáci si vytvoří skupiny podle jejich postoje k trestu smrti a snaží se sepsat co nejvíce argumentů ke své obhajobě, poté dojde k řízené diskusi. Je možné zde poukázat na základě článků v médiích na některé tresty, které nejsou v souladu s lidskými právy LP - základní lidská

13 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Osobnostní a sociální rozvoj 1.1 Sebepoznání a sebepojetí 1.2 Seberegulace a sebeorganizace činností a chování, psychohygiena 1.3 Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace žáci si upevňují vztah k sobě samému i k druhým lidem žák se podrobněji zamýšlí nad činnostmi, které mohou vést k pomoci druhým žák se na základě získaných komunikačních technik pokusí reagovat na současné problematické vztahy mezi lidmi 1.4 Morální rozvoj žák se seznámí s pojmy prosociální a pomáhající chování na základě hry dobíjení baterek (kdy žáci každému ve třídě píší pozitivní hodnocení do jeho baterky ) se vžít do situace nového žáka, který přichází např. z jiné země má svůj příběh (země jsou dané od evropských po rozvojové), pokusit se mu ukázat jeho pozitiva (která on třeba nevidí) Brainstorming žáci si vzpomenou na činnosti, které dělali za účelem někomu pomoci např. kresba přání pro Stonožku, sběr lékárniček pro Afghánistán, Adopce chlapce z Haiti, šití panenek pro UNICEF nebo Berkat aj. Pokusí se navrhnout další formy pomoci Diskuse- žák se zapojí do diskuse na témata xenofobie, rasismu, antisemitismu aj Beseda s Evou Dostálovou, která byla jako koordinátora adopce na dálku na Haiti, seznámení s organizacemi, které nejrůznějším způsobem pomáhají potřebným, cíle dobrovolnictví GVZS - migrace ve světě HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce LP - diskriminace a xenofobie HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

14 2. Stát a právo 2.1 Právní základy státu 2.2 Principy demokracie 2.3 Státní s a samos žák rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky žák na příkladech objasní znaky demokratického státu, vysvětlí pojem politický pluralismus a zdůvodní význam voleb žák se seznámí s tím, jak může samos jednoho státu ovlivnit např. život jiných států žáci přiřazují k jednotlivým pojmům (demokracie, autokracie ) jejich definice a státy, ve kterých je tento systém zastoupen. Následná práce s mapou a rozlišení, ve kterých světadílech jaký systém převládá, co z toho plyne skupinová práce žáci si vytvoří fiktivní politické strany, které se chystají na volby, vytvoří si svůj program, popř. náznaky volební kampaně (letáčky, billboardy ), poté se pokusí získat hlasy voličů x si vyzkouší, jak funguje totalitní systém, v čem se liší od demokracie na základě mediálních informací (rozbor novinových titulků) si žáci formou diskuse uvědomí, jak se mohou státy navzájem ovlivňovat, jak jsou jejich politiky propojené LP - základní lidská - demokracie a dobré vládnutí LP - demokracie a dobré vládnutí GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace žák se seznámí se státními vlajkami různých států pracovní list- žáci přiřazují státní vlajky jednotlivým státům, po správném přiřazení vyluštění tajenky GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace 3. Stát a hospodářství 3.1 Principy tržního hospodářství žák si uvědomí podstatu fungování trhu skupinová hra- žáci si vylosují, jaký bude jejich vstupní kapitál jejich státu a podle hodnoty ( jednotek) dostanou např. nerostné bohatství formou 1-3 papírů a materiální zázemí (stroje) formou nůžek, kružítka, pravítka. Každá skupina má jiné podmínky = různé GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

15 4. Mezinárodní vztahy, globální svět 3.2 Výroba, obchod, služby 4.1 Mezinárodní spolupráce žák si uvědomí propojenost světa formou výroby, obchodu i služeb žák uvede příklady mezinárodní ekonomické, kulturní a politické spolupráce, vysvětlí její výhody 4.2 Evropská integrace žák vysvětlí podstatu a význam evropské integrace, její výhody země světa (někdo má pouze 20 jednotek + jeden papír, někdo má kružítko, pravítko + 20 jednotek a dva papíry atd.). Země se snaží prodat svoje výrobky (čtverce, kruhy, elipsy, trojúhelníky, obdélníky mají dané rozměry) podle složitosti mají různou cenu, žáci si mohou za utržené peníze dokoupit papír i rýsovací potřeby, na konci hry sečteme zisk a zjistíme, které státy to mají na světovém trhu snazší, a které i přes snahu svých obyvatel bez kapitálu a s minimem výrobních prostředků na trhu zaostávají skupinová práce- žáci soutěží ve skupinách, která skupina bude mít zapsaných nejvíce společností, které mají své pobočky u nás (v regionu) a v zahraničí (Siemens, Hella, Lidl, MLS, aj.) pracovní list žáci za splněný úkol dostávají indicii úkoly - žáci zaškrtávají organizace, v nichž je ČR zapojena (NATO, OSN, EU, ), přiřazování roku vstupu do organizací, zaměření organizací aj. Na závěr po získání všech indicií dojde k rozluštění - Sloup Nejsvětější Trojice Olomouc=památka UNESCO) žáci formou prezentací představí svým spolužákům EU symboly, význam, účast EU na akcích v celosvětovém měřítku GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství GVZS - mezinárodní instituce HPRS - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

16 4.3 Globalizace žák vyjmenuje některé globální problémy, zaujme k nim svůj vlastní názor žák uvádí příklady globalizace - jednotlivé státy EU geografické zajímavosti, život lidí, tradice žák pomocí informačních technologií vytvoří plakát na určitý celosvětový problém a poté ho prezentuje svým spolužákům skupinová práce žáci si do skupinek vylosují název nadnárodní společnosti (Coca-Cola, Nestlé ), dvě skupiny mají vždy stejný název, poté vždy jedna skupina dostane kladný text, druhá záporně laděný, po přečtení dochází ke konfrontaci skupin (viz metodická příručka Svět do všech předmětů). Na závěr je možné zhlédnou krátký film, který se týká pěstování banánů Těžká dřina GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí, populační růst, konflikty a násilí GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: DĚJEPIS zpracoval/a: Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utvářet a

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a společnost 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více