Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ. pro základní vzdělávání. platný od 1.9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ. pro základní vzdělávání. platný od 1.9."

Transkript

1 Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ pro základní vzdělávání platný od

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost Vybavení školy ( prostorové, technické a hygienické) Materiální vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Spolupráce s rodiči Spolupráce s dalšími subjekty Zapojení školy do projektů 3. Charakteristika ŠVP ZŠ Pomezí Zaměření školy Profil absolventa Školní priority Výchovně vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovně vzdělávací akce a pobyty, kterými ţáci procházejí v průběhu školní docházky Školní druţina, zájmové krouţky Průřezová témata 4. Učební plán Tabulka ŠUP Poznámky k učebnímu plánu Charakteristika vzdělávacích oblastí 5. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Začlenění průřezových témat do vzdělávacích oblastí 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 2

3 Odpovědnost pracovníků školy za zpracování jednotlivých částí ŠVP - charakteristiky oblastí - výchovně vzdělávací strategie oblasti - osnovy předmětů oblasti 1. Jazyk a jazyková komunikace N.Dostálová - cizí jazyky M.Brosová 2. Matematika a její aplikace B.Erbes 3. Informační a komunikační technologie P.Erbes 4. Člověk a jeho svět V.Králíčková 5. Člověk a společnost M.Koukalová,D.Báčová 6. Člověk a příroda B.Králíček 7. Umění a kultura V.Konečná 8. Člověk a zdraví I.Rošková 9. Člověk a svět práce J.Svoboda 3

4 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pomezí,okres Svitavy Ředitel školy: Bronislav Králíček Zástupce ředitele: Mgr. Nataša Dostálová Koordinátor ŠVP: Věra Králíčková Kontakty: tel , adresa: Základní škola Pomezí 349, IČO: IZO: Platnost dokumentu: od Verze číslo: 1 Zřizovatel: Obec Pomezí IČO: Tel Projednáno ve Školské radě dne Ředitel školy: Bronislav Králíček 4

5 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost Základní škola Pomezí je úplnou školou s ročníkem. Na prvním i druhém stupni je v kaţdém ročníku po jedné třídě. Škola pracuje ve dvou budovách,od sebe vzdálených skoro 3 kilometry. I.stupeň budova z roku 1890, která byla několikrát rekonstruována. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce V roce 2004 byla budova plynofikována a byly vyměněny rozvody topení,radiátory a instalovány regulační ventily. II.stupeň budova byla dokončena v roce 1936 jako menšinová česká škola. I ona byla několikrát rekonstruovaná a v roce 1994 k ní byly přistavěny společné šatny,dvě nové učebny a tři kabinety.nový půdní prostor byl v roce 2007 rekonstruován na počítačovou víceúčelovou učebnu. Školní druţina je umístěna v budově I.stupně a pro svoji činnost vyuţívá ostatní kmenové třídy. 2.2 Vybavení školy ( prostorové, technické a hygienické) I.stupeň: V budově je umístěno 5 kmenových tříd s nejnutnějším zázemím a dvě menší místnosti,které vyuţívá školní druţina. Dále je k dispozici sborovna pro učitele a dva kabinety, které slouţí vyučujícím I. stupně. V suterénu je společná šatna,malá místnost pro školnici V obou patrech budovy jsou sociální zařízení pro ţáky i učitele, které vyhovují potřebám školy. II. stupeň: Na II.stupni se nachází čtyři kmenové učebny,chemicko-fyzikální specializovaná učebna,školní dílna s přípravnou,cvičná školní kuchyně s malou jídelnou,malá cvičebna,malá učebna informatiky,šest kabinetů,centrální šatna pro pět tříd,nářaďovna pro školní pozemek,místnost pro školnici,sklad čistících prostředků,půdní prostory,velký školní pozemek a školní hřiště. Vzhledem k velikosti nedostačující učebny informatiky o prázdninách začala rekonstrukce půdních prostor na novou víceúčelovou učebnu informatiky,která by měla začít slouţit od školního roku 2007/2008.Stará učebna po instalaci regálů bude přestavěna na archív a školní matriku. Školní jídelna Ţáci I.stupně se stravují v budově školy.součástí této budovy je školní kuchyně s jídelnou pro 50 ţáků. Ţáci II.stupně se stravují v budově bývalé mateřské školy,která je od školy vzdálena asi 100 metrů. Prostory vyuţívané k tělovýchovné,sportovní a relaxační činnosti: K výuce tělesné výchovy vyuţívala škola prostory sokolovny TJ SOKOL Pomezí. Sokolovna se nachází mimo objekt školy a nevyhovuje hygienickým,ani bezpečnostním podmínkám. Proto od školního roku 2007/2008 budeme vyuţívat pro výuku Tv sál OB a tělocvičnu ZŠ Na Lukách v Poličce. Škola vyuţívá k výuce a relaxačním činnostem sportovní areály v těsném blízkosti školních budov. V době přestávek mají ţáci moţnost pohybu ve všech prostorách školy. Při dobrém počasí vyuţívají i venkovní hřiště.. Zahrada: V sousedství školy je k dispozici školní zahrada, která slouţí k výuce předmětu pracovní činnosti. 5

6 Školní druţina: Mimo svých malých místností vyuţívá i ostatních učeben I.stupně.Za pobyt ve školní druţině se neplatí. Hygienické zázemí: Škola je vybavena dostatečným počtem toalet pro ţáky. Na toaletách je k dispozici teplá voda, která však není zavedena do tříd. K dispozici není sprcha s teplou vodou. Bude třeba vybavit prostory školy místem se sprchou, které by bylo moţné nabídnout ţákům i zaměstnancům. Chybí místo, které by slouţilo jako šatny s teplou vodou pro provozní pracovníky. 2.3 Materiální vybavení školy Škola postupně doplňuje vybavení učebními pomůckami tak, aby vybavení odpovídalo nárokům na kvalitní výuku. Je limitována mnoţstvím financí. Hlavní část finančních prostředků je směrována do zajištění nutných učebnic a dalších tištěných pomůcek nutných pro výuku.je třeba postupně zajistit obměnu starých pomůcek, doplnění dalších informačních zdrojů ( zejména encyklopedického charakteru) nutných pro práci v duchu ŠVP. Škola je solidně vybavena počítačovou a další audiovizuální technikou. Ţáci mají moţnost vyuţívat 15 počítačů s připojením k internetu na II.stupni a 6 počítačů bez připojení na I.stupni. Postupným cílem je zajištění připojení ve všech třídách školy tak, aby ţáci mohli získávat informace prostřednictvím internetu přímo v kmenových třídách. Škola získává prostředky na doplnění stavu pomůcek prostřednictvím projektů a grantů. Snaţí se získávat prostředky od soukromých dárců formou sponzorování některých aktivit. Učitelé mají k dispozici dostatek metodické literatury, která nabízí náměty pro práci se ţáky. Prostřednictvím metodických časopisů mají moţnost sledovat nové trendy v pedagogické praxi. Velké mnoţství pomůcek, pracovních listů a metodických materiálů si pedagogové školy vyrábějí sami a vyuţívají k jejich přípravě tří školních kopírek. Kromě ţákovských počítačů připojených k internetu mají vyučující a pracovníci školy k dispozici 5 dalších počítačů. Vzhledem k tomu, ţe část techniky pouţívané ve škole, byla zakoupena v dřívějším období, bude nutná jejich postupná výměna. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru V ZŠ Pomezí pracuje se ţáky 17 pedagogických pracovníků ( 15 učitelů a 2 vychovatelky školní druţiny). Z celkového počtu učitelů má 94 % vysokoškolské vzdělání pedagogického směru 6 % středoškolské vzdělání. Ve školní druţině má 100 % pedagogických pracovníků pedagogické středoškolské vzdělání. Výhodné pro práci a další perspektivu školy je uţ několik roků se skoro neměnící učitelský sbor. Jedná se o stabilní pedagogický sbor, ve kterém dochází pouze k malým obměnám. Většina vzdělávacích oblastí je vyučována aprobovaně ( I. stupeň, II. stupeň Čj, M,Fy,Pč,Př,Nj,). Vzhledem k tomu, ţe ZŠ Pomezí je vesnickou školou, není moţné všechny předměty ve všech oblastech vyučovat aprobovaně. Problémovými oblastmi je anglický jazyk, tělesná výchova,výtvarná výchova. a hudební výchova. Škola má k dispozici asistenta pedagoga, který zajišťuje práci s integrovanými ţáky. Dále jsou začleněni pedagogičtí pracovníci, kteří mají na starosti oblast výchovného poradenství, prevence sociálně patologických jevů a informační a komunikační technologie. Pozitivním jevem v pedagogickém sboru je ochota většiny jeho členů vzdělávat se v oblastech, které nebyly hlavní náplní jejich předcházejícího pedagogického studia. Dalším kladem je vůle ke změnám ve školní práci, ochota zapojit se do mimoškolních aktivit, které škola organizuje a snaha pomoci si navzájem při řešení pedagogických problémů uvnitř školy. 2.4 Charakteristika žáků K bude mít škola 174 ţáků. Spádovou oblastí školy jsou obce Pomezí,Stašov a Rohozná. Mimo nich k nám ale dojíţdějí děti z Poličky. 6

7 Škola nabízí integraci ţákům s vývojovými poruchami učení(80% učitelů má kurz nápravce VPU).Neintegrujeme ţáky s mentálním postiţením, pro které nejsme schopni nabídnout odpovídající podmínky. Nabízí také moţnosti pro rozvoj nadaných ţáků v rámci výuky, zapojením do naukových soutěţí nebo mimoškolních aktivit. Ve škole pracuje ţákovský parlament,který se schází s vedením školy při řešení problémů a dává návrhy a podněty pro jednání pedagogické rady,školské rady i jednání zastupitelstva obce. 2.5 Spolupráce s rodiči Škola vyvíjí maximální snahu informovat rodiče o svých záměrech a snaţí se o spolupráci ve všech oblastech své práce. Záměrem školy je odstranění bariér mezi rodinou a školou. Škola nabízí návštěvu rodičů přímo ve výuce v rámci Dne otevřených dveří. To slouţí k propagaci práce školy a seznámení veřejnosti s úrovní práce. Cílem spolupráce školy s rodinou je kromě předávání informací i postupné vytváření odpovědnosti rodičů za výběr z nabízených moţností tak, aby si samostatně a odpovědně dokázali korigovat školní práci s ohledem na moţnosti dalšího vzdělávání svých dětí. V dalším období se bude škola snaţit i nadále o pravidelné vydávání školního časopisu Záklaďáček obecný, rozšířit moţnosti předávání informací prostřednictvím elektronické pošty, zapojit další rodiče do práce v rámci školních projektů nebo je získat pro vedení mimoškolních aktivit. Při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel školy, které finančně podporuje některé aktivity pořádané pro ţáky a Rodičovský parlament. Cílem školy v dalším období bude aktivizace sdruţení s tím, ţe se pokusí získat rodiče pro přímou účast na organizaci školních aktivit. 2.6 Spolupráce s dalšími subjekty Škola spolupracuje se zřizovatelem ( Obec Pomezí). Řeší s ním především provozní záleţitosti. V oblasti péče o ţáky s vývojovými poruchami se obrací na PPP ve Svitavách a SPC v Bystrém. Škola se snaţí o spolupráci s místními a regionálními podnikatelskými subjekty, které ji pomáhají finančně při zajištění akcí pro ţáky. Škola má zřízenu od roku 1997 Radu školy, která se zabývá převáţně ekonomickými záleţitostmi školy. Pro další období bude třeba zainteresovat Radu školy na přípravě a tvorbě ŠVP. Pro svoji práci by škola potřebovala získání partnerů pro mezinárodní spolupráci. V dalších letech bude snaha vyuţít zkušeností s programem E-twining. 2.7 Zapojení školy do projektů V posledních letech se škola postupně zapojovala do celé řady vzdělávacích projektů, které ji umoţnily získat nové poznatky z pedagogické práce. Setkání s dalšími účastníky byla obvykle organizována tak, ţe se do nich zapojila buď většina členů pedagogického kolektivu,nebo jednotlivci,kteří potom předávali svoje zkušenosti ostatním.díky aktivní účasti si mohli pedagogové školy vyměnit zkušenosti s pedagogy celé řady škol v rámci celé ČR. Aplikace získaných zkušeností a vědomostí v praxi školy pomáhá zvyšovat atraktivnost práce školy. Nezanedbatelnou výhodou účasti v projektech je i získávání nadstandartních finančních prostředků, které umoţnily zlepšit materiální vybavení pro práci se ţáky. Od roku 1996 pracovala škola na těchto projektech: Rozvoj školy od r.1997jako jedna z 10 pilotních škol v ČR GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment An International Environmental Science and Education Program) od r celosvětový program sledování meteorologických,hydrologických, pedologických a fenologických údajů a zasílání do NASA v USA. Všeho s mírou od r.1998 program na trvale udrţitelný ţivot,trvale udrţitelnou spotřebu Ţivá voda pro obec pilotní škola v r EKOŠKOLA ( Tereza) Dále škola vypracovala vlastní projekty SIPVZ a protidrogové oblasti, které realizovala za podpory grantů MŠMT a Pardubického kraje. 7

8 3. Charakteristika ŠVP ZŠ Pomezí 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, které má ţákům umoţnit postupné vytváření schopností, dovedností, návyků, postojů a hodnot, které jsou důleţité pro uplatnění kaţdého jednotlivce v ţivotě společnosti. Naše základní škola je zaměřena na ekologii. Ale snaţíme se,aby ţáci naší školy byli v pohodě, a proto : - tvoříme školu, která bude smysluplná a ţáky pokud moţno nenudí - vedeme ţáky k tomu, aby se stali aktivními účastníky vzdělávání - ţádný z účastníků vzdělávacího procesu se nebojí vyjádřit kultivovaně svůj názor, obhájit si ho a sdělit ho ostatním - škola je pro všechny, kteří jsou ochotni pracovat na svém rozvoji, jsou tolerantní a ohleduplní k jiným - pomáháme rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi ţáka Dále,aby byli otevření a škola byla otevřená : - rádi přivítáme ve škole všechny, kteří mají chuť a zájem spolupracovat - rádi komunikujeme se všemi, kdo o to projeví zájem a jejich názory nám pomohou při dalším rozvoji - přiměřenou formou prezentujeme naši práci Dále : - nabízíme ţákům poznatky a strategie nutné k dalšímu vzdělávání.vedeme ţáky a rodiče k tomu, aby byli odpovědní při vyuţívání nabídky školního vzdělávání. - respektujeme práva ţáků a všech dalších účastníků vzdělávání, vyţadujeme však také naplnění povinností - vedeme ţáky k odpovědnosti ke svému zdraví a zdraví ostatních 3.2 Profil absolventa 1. Má všeobecný přehled. Dokáţe se přiměřeně orientovat ve většině oblastí lidské činnosti. Je schopen si samostatně vysvětlit základní jevy a zákonitosti z kaţdodenní praxe. 2. Chápe nutnost řešit problémy v týmu. Je schopen přijmout roli při práci v něm, nebojí se slušnou a kultivovanou formou vyjádřit svoje názory, sebekriticky zhodnotit výsledky své činnosti. Nebojí se prezentovat svoje závěry před ostatními. Respektuje názory ostatních. 3. Je schopen uplatnit svoje práva, chápe svoje povinnosti. 8

9 4. Respektuje základní společenské normy platné v současném světě. Chrání svoje zdraví ( i zdraví ostatních) duševní i fyzické. Je psychicky odolný vůči negativním jevům, se kterými se setkává. 5. Je schopen komunikovat o běţných ţivotních situacích v některém cizím jazyce. 6. Uţivatelsky ovládá zásady komunikace prostřednictvím nejnovějších prostředků. Umí získávat informace z různých zdrojů a nakládat s nimi. 7. Není školou otráven. Uvědomuje si odpovědnost za svoje další vzdělávání. Dokáţe vyuţívat nabídky školního vzdělávání pro svůj další ţivot a další studium. 8. Je hrdý na svůj region, zná jeho problémy, je schopen přiměřenou formou přispět k jejich řešení. Je hrdý na svoji školu. 3.3 Školní priority - kvalitní škola se můţe vytvářet v prostředí, kde panují smysluplné vztahy všech, kteří se na její práci podílejí ( ţáků, rodičů, pracovníků školy, veřejnosti) - škola nabízí rodiče a ţáci jsou spoluodpovědní za vyuţití této nabídky - metody výuky jsou efektivní tehdy, jestliţe jsou zaloţeny na komunikaci mezi partnery, kooperativním učení, projektovém vyučování, týmové spolupráci, vzájemné pomoci a respektování se. - jednou z pracovních metod učitele je frontální vyučování - vzdělávání se neuskutečňuje jenom ve školních lavicích. Součástí školní práce jsou pobyty mimo školní prostory, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí. - škola spolupracuje s dalšími institucemi ( vzdělávacími, servisními ), které jí pomáhají zajistit naplnění školního vzdělávací programu - školu zajímá i to, co dělají ţáci v době mimo vyučování. Organizuje práci školní druţiny a zájmových útvarů. - nevzdělávají se pouze děti. Pro rozvoj školy je důleţité i další vzdělávání jejich pracovníků. - vzdělávání je určeno všem! Rovné příleţitosti nabízí škola postiţeným, nadaným, s různými vlohami - stejně jako kaţdá lidská činnost, má i škola svoje pravidla. Jejich dodrţování je nezbytným předpokladem pro efektivní práci. - k dalšímu vzdělávání jsou nezbytné znalosti informačních a komunikačních technologií. Ty jsou nezbytné pro rozšiřovaní znalostí ve všech vzdělávacích oborech. - znalost jazyků je nutná pro zapojení člověka do ţivota sjednocené Evropy 3.4Výchovně vzdělávací strategie školy Klíčová kompetence: Co představuje v životě ZŠ Pomezí: 1. Kompetence k učení umoţnit ţákům osvojit si strategie Nabízíme ţákům ve vyučování různé zdroje informací. Kromě učebnic ţáci čerpají informace z encyklopedií, internetu, novin, časopisů. 9

10 učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali informace třídit a dále vyuţívat ve svém učení. V učení je kladen důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Zadáváme takové domácí úkoly, které odpovídají jejich individuální úrovni a slouţí jako příprava na další vyučování. Umoţníme ţákům zaţít při školní práci úspěch. Vedeme ţáka k tomu, aby si v průběhu školního roku vytvářeli vlastní portfolio, do kterého jsou zařazovány jeho nejlepší práce. Výuka není omezena pouze na frontální vyučování. Předpokladem smysluplného učení je aktivita ţáka ve vyučování,střídání metod práce, proţitkové vyučování, dialog ţáka a učitele, vyuţití experimentu. Na závěr kaţdého klasifikačního období ( 2 x ročně) umoţníme ţákům provést sebehodnocení své práce a posoudit vlastní pokrok. V průběhu druhého stupně ţák zpracuje jednu oborovou práci v rámci kaţdé vzdělávací oblasti. V 9. ročníku zpracují ţáci absolventskou práci, kterou obhajují před ostatními spoluţáky a rodiči. 2. Kompetence k řešení problémů -podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Předkládáme ţákům problémové situace, při jejichţ řešení jsou nuceni pouţít více poznatků z různých oblastí lidské činnosti ( vzdělávacích oblastí) a které nabízejí více řešení. Vedeme ţáky k tomu, aby si dokázali svoje řešení obhájit. Nabízíme ţákům k řešení problémů kromě učebnice i další informační zdroje. Organizujeme nejméně dvakrát ročně školní projektové dny, kdy ţáci pracují na společném řešení ve věkově různých skupinách. V některých vzdělávacích oblastech vyuţíváme při výuce netradičních problémových úloh z projektů Kalibro a Scio. Zadáváme ţákům ve výuce a k domácí přípravě problémové úlohy z praktického ţivota. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali samostatně hledat řešení, prezentovat je ostatním a obhájit řešení před spoluţáky. Kaţdý z ţáků školy absolvuje nejméně dvakrát za dobu školní docházky pobyt ve škole v přírodě. Program těchto pobytů je koncipován formou pracovních dílen s třídními miniprojekty. 3. Prostřednictvím školního klubu vedeme ţáky k tomu, aby byli schopni připravovat, plánovat a organizovat mimoškolní akce pro svoje spoluţáky. 10

11 Kompetence komunikativní - vést ţáka k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali vhodně a kultivovaně komunikovat se spoluţáky, učiteli a dalšími osobami, se kterými se setkávají v kaţdodenním ţivotě. Netolerujeme vulgární a hrubé vyjadřování. Důslednou prací třídních učitelů podporujeme přátelské vztahy uvnitř školní komunity. Vedeme ţáky k tomu, aby svoje chování dokázali vysvětlit v rámci třídního kolektivu. Organizujeme nejméně 4 x ročně setkání školní komunity, při kterých se zabýváme problémovými oblastmi práce školy. Umoţňujeme ţákům vhodnou formou veřejně prezentovat svoje názory na ţivot ve škole. Organizujeme kaţdoročně společné pobyty ţáků nově vznikajících třídních kolektivů ( 6. třídy). Hlavní cílem těchto setkání je navázání účinné komunikace mezi ţáky a učiteli nových kolektivů. 4. Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastních i druhých. Učit ţáky chránit svoje zdraví a být za ně odpovědný. Učit ţáky ţít společně s ostatními lidmi. Vedeme ţáky k tomu, aby byli schopni komunikovat s ţáky dalších škol ( regionální, mezinárodní). Umoţňujeme komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. Seznamujeme ţáky se základy práce s různými komunikačními prostředky. Učíme ţáky spolupracovat v rámci projektových dnů, které škola organizuje v průběhu kaţdého školního roku. Během vyučování vyuţíváme skupinovou práci, vzájemnou spolupráci a pomoc ţáků při učení. Vyuţíváme kooperativní a týmové metody práce. Učíme ţáky přijímat a respektovat role v týmu, přispívat na utváření příjemné atmosféry v týmu, naslouchat druhým. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úlohách. Sociální kompetence nelze učit pomocí frontálních vyučovacích metod. Vedeme ţáky k pochopení toho, ţe tělesná výchova a pohybové aktivity jsou důleţité pro jejich celkový fyzický a duševní rozvoj. Organizujeme pro ţáky na I. stupni plavecký kurz, na II. stupni lyţařský a vodácký výcvikový kurz. Nabízíme ţákům další tělovýchovné aktivity v rámci mimoškolní činnosti a práce ŠD a ŠK.. 5. Kompetence občanské - připravovat ţáka k tomu, aby se projevoval jako svébytná a zodpovědná osobnost, uplatňující svá práva a Ţáky vedeme k tomu, aby respektovali pravidla stanovená školním řádem a společně stanovená pravidla ve třídách. Prostřednictvím pochopení těchto pravidel vedeme ţáka k tomu, aby pochopil základní principy celospolečenských norem nejen svých práv,ale i povinností. Respektujeme individuální rozdíly mezi ţáky ( sociální, zdravotní, 11

12 povinnosti. Vést ţáka k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným kulturám a duchovním hodnotám. národnostní a další) a přizpůsobujeme jim metody školní práce. K vytváření občanských kompetencí vyuţíváme metody OSV. Vedeme ţáky k ekologickému chování ve škole například tříděním odpadu. Seznamujeme ţáky,prostřednictvím besed se starosty obcí našeho regionu, s problémy ţivota regionu. Společně dohodnutá pravidla uplatňujeme i při pobytových akcích v mimoškolním prostředí. Seznamujeme ţáky s kulturou evropských i mimoevropských zemí, náboţenskými rozdíly, příčinami a následky konfliktů.. 6. Kompetence pracovní - pomáhat ţákům rozvíjet svoje schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi a uplatňovat svoje vědomosti při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Ve všech vyučovacích předmětech uplatňujeme sebehodnocení a hodnocení práce ţáků. Vytváříme výstupní hodnocení ţáků při přechodu z I. na II. stupeň školy a při ukončení školní docházky. Nabízíme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní orientace. Doplňujeme výuku o praktické exkurze do provozů regionu, kde by mohli ţáci najít svoje profesní uplatnění. Nabízíme volitelné předměty tak, ţe jejich náplň můţe pomoci při profesní orientaci. Organizujeme celoškolní projektový den, jehoţ náplní je seznámení s profesemi, které se nabízejí na trhu práce v našem regionu. Učíme ţáky chápat rizika spojená s podnikáním, seznamujeme se s etickými zásadami, vysvětlujeme základní principy bezpečnosti práce Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům s mimořádným nadáním. Integruje ţáky v běţných třídách, nevytváří speciální třídy.třídní učitelé zajišťují diagnostiku. Na jejím základě jsou pak plánovány vhodné postupy s uvedenými ţáky. Škola spolupracuje s dalšími odborníky ( PPP, SPC, zdravotní zařízení). Škola spolupracuje s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se kterými se dohodne na formě jejich podílu a spolupráci. V případě nutnosti, v souladu s právními předpisy, zajišťuje škola přítomnost asistenta pedagoga. Cílové skupiny ţáků, se kterými škola můţe pracovat: 12

13 - se zdravotním postiţením - zdravotně znevýhodněnými - se sociálním znevýhodněním - ţáci s výchovnými problémy - mimořádně nadaní ţáci Škola nemá podmínky pro práci se ţáky s mentálním postiţením. Jejich integrace by byla moţná pouze pod odborným vedením některého z odborných zařízení a na základě jeho doporučení. A) Formy péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 1. Poradenské organizace školy Základní škola spolupracuje při diagnostice a nápravě poruch s: Instituce: Formy péče: PPP ve Svitavách - diagnostika - konzultace SPC Bystré - konzultace nutné pro práci se ţáky s tělesným postiţením Logopedická poradna Polička - konzultace a péče o ţáky s vadami řeči. Měst. Úřad Polička - sociální - řešení problematiky sociálních problémů rodiny odbor - prevence sociálně patologických jevů Policie ČR ( oddělení - konzultace a prevence kriminálních deliktů v Poličce) K centrum Svitavy - protidrogová prevence 2. Systém poradenských sluţeb ve škole Sluţby zajišťuje výchovný poradce, dyslektická poradna, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci školy. Zaměření sluţeb: poradenství a přímá práce s rodiči a ţáky v oblasti nápravy SPUCH poradenství rodičům ţáka při výchově a vzdělávání poradenství ţákům a rodičům při řešení problematiky prevence sociálně patologických jevů kariérové poradenství poradenství při integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ţáků pocházejících z jiného kulturního prostředí nebo ţáků se sociálním znevýhodněním poradenství v oblasti vzdělávání mimořádně nadaných ţáků 3. Společné zásady školy v oblasti péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: - kaţdý z pracovníků školy respektuje individualitu ţáka. Je povinen přizpůsobit metody práce a přístup k němu tak, aby měl ţák moţnost rozvoje své osobnosti podle svých moţností - všichni třídní učitelé na I. stupni školy jsou proškoleni pro práci se ţáky se SPUCH - všichni pracovníci školy jsou povinni monitorovat rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, který organizuje kontakty s rodiči, pedagogy a nabízí moţnosti podpory a poradenství. - nejdůleţitějším článkem při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je třídní učitel. Ten je povinen sledovat a koordinovat systém práce s ţáky se SVP. V případě potíţí se obrací na výchovného 13

14 poradce, speciálního pedagoga a vedení školy, s nimiţ bude konzultovat další postupy. Třídní učitel je odpovědný za organizaci práce se ţákem - v rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Systém volitelných předmětů je nastaven tak, aby nabízel pomoc ţákům s poruchami i s mimořádným nadáním - škola spolupracuje s rodiči ţáků se SVP. Nabízí jim moţnost konzultací a metodickou pomoc při domácí přípravě ţáků se SVP na vyučování. - v případě doporučení poradenského pracoviště sestavuje škola na vyţádání rodičů individuální vzdělávací plán, který je současně dohodou mezi ţákem, rodiči a pedagogickými pracovníky, kteří se na práci se ţákem podílejí. Za jeho sestavení a plnění je odpovědný třídní učitel ţáka. - škola vytváří materiální podmínky pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje v rámci svých finančních moţností kompenzační a didaktické pomůcky, speciální učebnice, výukové programy. V případě, ţe nákup pomůcek přesahuje finanční moţnosti školy, případně je jejich vyuţití neefektivní, dohodne se s rodiči ţáka na finanční spoluúčasti - při hodnocení a klasifikaci ţáků škola přihlíţí k vývojové poruše a toleruje diagnostikované problémy. Vychází přitom z platných předpisů. - péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je moţná pouze za účinné spolupráce a zájmu ze strany rodičů ţáka. V případě jejich nezájmu se škola necítí vázána k tomu, aby ţákovi poskytovala zvláštní péči. - při práci se ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí škola spolupracuje se všemi dostupnými odbornými institucemi. V případě nutnosti hájit zájmy dítěte spolupracuje s orgány péče o dítě a Policií ČR. 4. Formy, metody a organizace práce školy v oblasti péče o ţáky se SVP Formy, metody, organizace práce: Individuální přístup k ţákům, péče o ţáky přímo ve vyučováním Tvorba IVP Dyslektická poradna pro ţáky a rodiče Volitelné předměty pro ţáky s mimořádným nadáním Materiální zajištění práce se ţáky se SVP Poradenské sluţby pro jednotlivé cílové skupiny Odpovídá: Kaţdý pedagogický pracovník v rámci své oblasti, vyučovacího předmětu. TU ve spolupráci s vyučujícími a rodiči ţáka VP,TU TU, všichni PP školy Zástupce ředitele školy po dohodě s dalšími pedagogickými pracovníky. Výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, pracovníci dyslektické poradny B) Všeobecné podmínky pro integraci ţáků - integraci povoluje ředitel školy na základě ţádosti zákonných zástupců ţáka - pedagogičtí pracovníci, kteří pracují se ţákem, musí být proškoleni v problémové oblasti, pro kterou je ţák integrován - integrace bude vţdy projednána s pedagogickým sborem, ţáky školy a třídy, SPC, OPPP a rodiči ţáků - před zahájením integrace bude mít škola k dispozici lékařskou zprávu a vyjádření SPC nebo PPP 14

15 C) Materiální zajištění nutné pro integraci ţáků, zásady práce s integrovanými ţáky a ţáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami Zásady práce závazné pro všechny učitele DYSLEXIE 1. poskytneme pomůcky usnadňující techniku čtení okénko, bzučák, záloţky 2. omezíme hlasité čtení před kolektivem 3. ke čtení zadáváme kratší nebo předem připravené texty 4. při reprodukci obsahu poskytneme oporu -otázky, osnovy, obrázky 5. zadáváme méně povinné četby DYSGRAFIE 1. umoţníme psaní s pomocnými linkami nebo dysgrafickými podloţkami 2. zohledníme individuální tvary písmen a sklon písma 3. starším ţákům umoţníme psaní tiskacím písmem 4. bereme ohled na úpravu ve všech předmětech, například v matematice při sepisování pod sebe a v geometrii 5. zohledníme výtvarný projev 6. vyţadujeme kratší zápisy do sešitů, vyuţíváme kopírovaných textů nebo počítače DYSOROTOGRAFIE 1. umoţníme pouţívání pomůcek pravidla, přehledy, taháky, tabulky, bzučáky, mačkadla 2. vyuţíváme doplňovacích cvičení 3. klasifikujeme vybrané jevy, předem připravené nebo zkrácené texty LMD 1. přiměřeně respektujeme individuální tempo 2. bereme ohled na výkyvy výkonu, nálad, impulzivnost a nechtěnou agresi 3. netrestáme projevy motorického neklidu, umoţníme uvolnění -pohybovky, mazání tabule,rozdávání sešitů atd. 4. zohledníme určité nešikovnosti a neobratnosti v TV, VV, PV Práce s konkrétním jednotlivcem se musí opírat o znalost vyšetření, které je uloţeno v osobním spisu. Je povinností kaţdého vyučujícího se s ním seznámit a dodrţovat ho. Škola poskytne uvedeným ţákům základní pomůcky, které mohou vyuţívat ve vyučování. V případě finančně nákladných pomůcek, které bude ţák vyuţívat individuálně, se škola dohodne s rodiči na spoluúčasti. D) Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků ( dále MNŢ) Škola si uvědomuje, ţe postavení mimořádně nadaných ţáků v kolektivu můţe být specifické a je ovlivněno osobnostní strukturou. Ţák můţe vynikat v některé oblasti lidské inteligence, zatímco v jiné můţe mít problémy se přizpůsobit zaţitým stereotypům. To můţe výrazně ovlivnit styl jeho učení. Cílem školy je především pedagogická diagnostika ţáka a kolektivu, ve kterém se pohybuje. vyučující školy jsou povinni, na základě dlouhodobého sledování, pedagogické diagnostiky a případného doporučení odborných pracovníků, upravit styl práce tak, aby byly respektovány specifické vzdělávací potřeby ţáka. Učitelé jsou povinni nabízet specifické úkoly, promýšlet zapojení do projektů, provést vnitřní diferenciaci případně zajistit další organizační opatření. Cílem je odstranění moţných bariér v začlenění ţáka do školní a třídní komunity. Zásady práce školy s ţáky mimořádně nadanými: - třídní učitel shromaţduje všechny podklady, které jsou nutné pro práci s MNŢ, konzultuje vzdělávací postupy se všemi pedagogy, kteří se na práci podílejí. Koordinuje spolupráci s rodiči ţáka - případné problémy v chování ţáka je nutné usměrnit tak, aby nebyl poškozen ţák. V ţádném případě však není moţné, aby případným problémovým chováním trpěli méně nadaní spoluţáci. Škola vede ţáky 15

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána ţivota ZÁKLADNÍ ŠKOLA, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, ÚSTÍ NAD LABEM 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Škola brána ţivota - pro základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více