Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ. pro základní vzdělávání. platný od 1.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ. pro základní vzdělávání. platný od 1.9."

Transkript

1 Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ pro základní vzdělávání platný od

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost Vybavení školy ( prostorové, technické a hygienické) Materiální vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika ţáků Spolupráce s rodiči Spolupráce s dalšími subjekty Zapojení školy do projektů 3. Charakteristika ŠVP ZŠ Pomezí Zaměření školy Profil absolventa Školní priority Výchovně vzdělávací strategie školy Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovně vzdělávací akce a pobyty, kterými ţáci procházejí v průběhu školní docházky Školní druţina, zájmové krouţky Průřezová témata 4. Učební plán Tabulka ŠUP Poznámky k učebnímu plánu Charakteristika vzdělávacích oblastí 5. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Začlenění průřezových témat do vzdělávacích oblastí 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 2

3 Odpovědnost pracovníků školy za zpracování jednotlivých částí ŠVP - charakteristiky oblastí - výchovně vzdělávací strategie oblasti - osnovy předmětů oblasti 1. Jazyk a jazyková komunikace N.Dostálová - cizí jazyky M.Brosová 2. Matematika a její aplikace B.Erbes 3. Informační a komunikační technologie P.Erbes 4. Člověk a jeho svět V.Králíčková 5. Člověk a společnost M.Koukalová,D.Báčová 6. Člověk a příroda B.Králíček 7. Umění a kultura V.Konečná 8. Člověk a zdraví I.Rošková 9. Člověk a svět práce J.Svoboda 3

4 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pomezí,okres Svitavy Ředitel školy: Bronislav Králíček Zástupce ředitele: Mgr. Nataša Dostálová Koordinátor ŠVP: Věra Králíčková Kontakty: tel , adresa: Základní škola Pomezí 349, IČO: IZO: Platnost dokumentu: od Verze číslo: 1 Zřizovatel: Obec Pomezí IČO: Tel Projednáno ve Školské radě dne Ředitel školy: Bronislav Králíček 4

5 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost Základní škola Pomezí je úplnou školou s ročníkem. Na prvním i druhém stupni je v kaţdém ročníku po jedné třídě. Škola pracuje ve dvou budovách,od sebe vzdálených skoro 3 kilometry. I.stupeň budova z roku 1890, která byla několikrát rekonstruována. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce V roce 2004 byla budova plynofikována a byly vyměněny rozvody topení,radiátory a instalovány regulační ventily. II.stupeň budova byla dokončena v roce 1936 jako menšinová česká škola. I ona byla několikrát rekonstruovaná a v roce 1994 k ní byly přistavěny společné šatny,dvě nové učebny a tři kabinety.nový půdní prostor byl v roce 2007 rekonstruován na počítačovou víceúčelovou učebnu. Školní druţina je umístěna v budově I.stupně a pro svoji činnost vyuţívá ostatní kmenové třídy. 2.2 Vybavení školy ( prostorové, technické a hygienické) I.stupeň: V budově je umístěno 5 kmenových tříd s nejnutnějším zázemím a dvě menší místnosti,které vyuţívá školní druţina. Dále je k dispozici sborovna pro učitele a dva kabinety, které slouţí vyučujícím I. stupně. V suterénu je společná šatna,malá místnost pro školnici V obou patrech budovy jsou sociální zařízení pro ţáky i učitele, které vyhovují potřebám školy. II. stupeň: Na II.stupni se nachází čtyři kmenové učebny,chemicko-fyzikální specializovaná učebna,školní dílna s přípravnou,cvičná školní kuchyně s malou jídelnou,malá cvičebna,malá učebna informatiky,šest kabinetů,centrální šatna pro pět tříd,nářaďovna pro školní pozemek,místnost pro školnici,sklad čistících prostředků,půdní prostory,velký školní pozemek a školní hřiště. Vzhledem k velikosti nedostačující učebny informatiky o prázdninách začala rekonstrukce půdních prostor na novou víceúčelovou učebnu informatiky,která by měla začít slouţit od školního roku 2007/2008.Stará učebna po instalaci regálů bude přestavěna na archív a školní matriku. Školní jídelna Ţáci I.stupně se stravují v budově školy.součástí této budovy je školní kuchyně s jídelnou pro 50 ţáků. Ţáci II.stupně se stravují v budově bývalé mateřské školy,která je od školy vzdálena asi 100 metrů. Prostory vyuţívané k tělovýchovné,sportovní a relaxační činnosti: K výuce tělesné výchovy vyuţívala škola prostory sokolovny TJ SOKOL Pomezí. Sokolovna se nachází mimo objekt školy a nevyhovuje hygienickým,ani bezpečnostním podmínkám. Proto od školního roku 2007/2008 budeme vyuţívat pro výuku Tv sál OB a tělocvičnu ZŠ Na Lukách v Poličce. Škola vyuţívá k výuce a relaxačním činnostem sportovní areály v těsném blízkosti školních budov. V době přestávek mají ţáci moţnost pohybu ve všech prostorách školy. Při dobrém počasí vyuţívají i venkovní hřiště.. Zahrada: V sousedství školy je k dispozici školní zahrada, která slouţí k výuce předmětu pracovní činnosti. 5

6 Školní druţina: Mimo svých malých místností vyuţívá i ostatních učeben I.stupně.Za pobyt ve školní druţině se neplatí. Hygienické zázemí: Škola je vybavena dostatečným počtem toalet pro ţáky. Na toaletách je k dispozici teplá voda, která však není zavedena do tříd. K dispozici není sprcha s teplou vodou. Bude třeba vybavit prostory školy místem se sprchou, které by bylo moţné nabídnout ţákům i zaměstnancům. Chybí místo, které by slouţilo jako šatny s teplou vodou pro provozní pracovníky. 2.3 Materiální vybavení školy Škola postupně doplňuje vybavení učebními pomůckami tak, aby vybavení odpovídalo nárokům na kvalitní výuku. Je limitována mnoţstvím financí. Hlavní část finančních prostředků je směrována do zajištění nutných učebnic a dalších tištěných pomůcek nutných pro výuku.je třeba postupně zajistit obměnu starých pomůcek, doplnění dalších informačních zdrojů ( zejména encyklopedického charakteru) nutných pro práci v duchu ŠVP. Škola je solidně vybavena počítačovou a další audiovizuální technikou. Ţáci mají moţnost vyuţívat 15 počítačů s připojením k internetu na II.stupni a 6 počítačů bez připojení na I.stupni. Postupným cílem je zajištění připojení ve všech třídách školy tak, aby ţáci mohli získávat informace prostřednictvím internetu přímo v kmenových třídách. Škola získává prostředky na doplnění stavu pomůcek prostřednictvím projektů a grantů. Snaţí se získávat prostředky od soukromých dárců formou sponzorování některých aktivit. Učitelé mají k dispozici dostatek metodické literatury, která nabízí náměty pro práci se ţáky. Prostřednictvím metodických časopisů mají moţnost sledovat nové trendy v pedagogické praxi. Velké mnoţství pomůcek, pracovních listů a metodických materiálů si pedagogové školy vyrábějí sami a vyuţívají k jejich přípravě tří školních kopírek. Kromě ţákovských počítačů připojených k internetu mají vyučující a pracovníci školy k dispozici 5 dalších počítačů. Vzhledem k tomu, ţe část techniky pouţívané ve škole, byla zakoupena v dřívějším období, bude nutná jejich postupná výměna. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru V ZŠ Pomezí pracuje se ţáky 17 pedagogických pracovníků ( 15 učitelů a 2 vychovatelky školní druţiny). Z celkového počtu učitelů má 94 % vysokoškolské vzdělání pedagogického směru 6 % středoškolské vzdělání. Ve školní druţině má 100 % pedagogických pracovníků pedagogické středoškolské vzdělání. Výhodné pro práci a další perspektivu školy je uţ několik roků se skoro neměnící učitelský sbor. Jedná se o stabilní pedagogický sbor, ve kterém dochází pouze k malým obměnám. Většina vzdělávacích oblastí je vyučována aprobovaně ( I. stupeň, II. stupeň Čj, M,Fy,Pč,Př,Nj,). Vzhledem k tomu, ţe ZŠ Pomezí je vesnickou školou, není moţné všechny předměty ve všech oblastech vyučovat aprobovaně. Problémovými oblastmi je anglický jazyk, tělesná výchova,výtvarná výchova. a hudební výchova. Škola má k dispozici asistenta pedagoga, který zajišťuje práci s integrovanými ţáky. Dále jsou začleněni pedagogičtí pracovníci, kteří mají na starosti oblast výchovného poradenství, prevence sociálně patologických jevů a informační a komunikační technologie. Pozitivním jevem v pedagogickém sboru je ochota většiny jeho členů vzdělávat se v oblastech, které nebyly hlavní náplní jejich předcházejícího pedagogického studia. Dalším kladem je vůle ke změnám ve školní práci, ochota zapojit se do mimoškolních aktivit, které škola organizuje a snaha pomoci si navzájem při řešení pedagogických problémů uvnitř školy. 2.4 Charakteristika žáků K bude mít škola 174 ţáků. Spádovou oblastí školy jsou obce Pomezí,Stašov a Rohozná. Mimo nich k nám ale dojíţdějí děti z Poličky. 6

7 Škola nabízí integraci ţákům s vývojovými poruchami učení(80% učitelů má kurz nápravce VPU).Neintegrujeme ţáky s mentálním postiţením, pro které nejsme schopni nabídnout odpovídající podmínky. Nabízí také moţnosti pro rozvoj nadaných ţáků v rámci výuky, zapojením do naukových soutěţí nebo mimoškolních aktivit. Ve škole pracuje ţákovský parlament,který se schází s vedením školy při řešení problémů a dává návrhy a podněty pro jednání pedagogické rady,školské rady i jednání zastupitelstva obce. 2.5 Spolupráce s rodiči Škola vyvíjí maximální snahu informovat rodiče o svých záměrech a snaţí se o spolupráci ve všech oblastech své práce. Záměrem školy je odstranění bariér mezi rodinou a školou. Škola nabízí návštěvu rodičů přímo ve výuce v rámci Dne otevřených dveří. To slouţí k propagaci práce školy a seznámení veřejnosti s úrovní práce. Cílem spolupráce školy s rodinou je kromě předávání informací i postupné vytváření odpovědnosti rodičů za výběr z nabízených moţností tak, aby si samostatně a odpovědně dokázali korigovat školní práci s ohledem na moţnosti dalšího vzdělávání svých dětí. V dalším období se bude škola snaţit i nadále o pravidelné vydávání školního časopisu Záklaďáček obecný, rozšířit moţnosti předávání informací prostřednictvím elektronické pošty, zapojit další rodiče do práce v rámci školních projektů nebo je získat pro vedení mimoškolních aktivit. Při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel školy, které finančně podporuje některé aktivity pořádané pro ţáky a Rodičovský parlament. Cílem školy v dalším období bude aktivizace sdruţení s tím, ţe se pokusí získat rodiče pro přímou účast na organizaci školních aktivit. 2.6 Spolupráce s dalšími subjekty Škola spolupracuje se zřizovatelem ( Obec Pomezí). Řeší s ním především provozní záleţitosti. V oblasti péče o ţáky s vývojovými poruchami se obrací na PPP ve Svitavách a SPC v Bystrém. Škola se snaţí o spolupráci s místními a regionálními podnikatelskými subjekty, které ji pomáhají finančně při zajištění akcí pro ţáky. Škola má zřízenu od roku 1997 Radu školy, která se zabývá převáţně ekonomickými záleţitostmi školy. Pro další období bude třeba zainteresovat Radu školy na přípravě a tvorbě ŠVP. Pro svoji práci by škola potřebovala získání partnerů pro mezinárodní spolupráci. V dalších letech bude snaha vyuţít zkušeností s programem E-twining. 2.7 Zapojení školy do projektů V posledních letech se škola postupně zapojovala do celé řady vzdělávacích projektů, které ji umoţnily získat nové poznatky z pedagogické práce. Setkání s dalšími účastníky byla obvykle organizována tak, ţe se do nich zapojila buď většina členů pedagogického kolektivu,nebo jednotlivci,kteří potom předávali svoje zkušenosti ostatním.díky aktivní účasti si mohli pedagogové školy vyměnit zkušenosti s pedagogy celé řady škol v rámci celé ČR. Aplikace získaných zkušeností a vědomostí v praxi školy pomáhá zvyšovat atraktivnost práce školy. Nezanedbatelnou výhodou účasti v projektech je i získávání nadstandartních finančních prostředků, které umoţnily zlepšit materiální vybavení pro práci se ţáky. Od roku 1996 pracovala škola na těchto projektech: Rozvoj školy od r.1997jako jedna z 10 pilotních škol v ČR GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment An International Environmental Science and Education Program) od r celosvětový program sledování meteorologických,hydrologických, pedologických a fenologických údajů a zasílání do NASA v USA. Všeho s mírou od r.1998 program na trvale udrţitelný ţivot,trvale udrţitelnou spotřebu Ţivá voda pro obec pilotní škola v r EKOŠKOLA ( Tereza) Dále škola vypracovala vlastní projekty SIPVZ a protidrogové oblasti, které realizovala za podpory grantů MŠMT a Pardubického kraje. 7

8 3. Charakteristika ŠVP ZŠ Pomezí 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, které má ţákům umoţnit postupné vytváření schopností, dovedností, návyků, postojů a hodnot, které jsou důleţité pro uplatnění kaţdého jednotlivce v ţivotě společnosti. Naše základní škola je zaměřena na ekologii. Ale snaţíme se,aby ţáci naší školy byli v pohodě, a proto : - tvoříme školu, která bude smysluplná a ţáky pokud moţno nenudí - vedeme ţáky k tomu, aby se stali aktivními účastníky vzdělávání - ţádný z účastníků vzdělávacího procesu se nebojí vyjádřit kultivovaně svůj názor, obhájit si ho a sdělit ho ostatním - škola je pro všechny, kteří jsou ochotni pracovat na svém rozvoji, jsou tolerantní a ohleduplní k jiným - pomáháme rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi ţáka Dále,aby byli otevření a škola byla otevřená : - rádi přivítáme ve škole všechny, kteří mají chuť a zájem spolupracovat - rádi komunikujeme se všemi, kdo o to projeví zájem a jejich názory nám pomohou při dalším rozvoji - přiměřenou formou prezentujeme naši práci Dále : - nabízíme ţákům poznatky a strategie nutné k dalšímu vzdělávání.vedeme ţáky a rodiče k tomu, aby byli odpovědní při vyuţívání nabídky školního vzdělávání. - respektujeme práva ţáků a všech dalších účastníků vzdělávání, vyţadujeme však také naplnění povinností - vedeme ţáky k odpovědnosti ke svému zdraví a zdraví ostatních 3.2 Profil absolventa 1. Má všeobecný přehled. Dokáţe se přiměřeně orientovat ve většině oblastí lidské činnosti. Je schopen si samostatně vysvětlit základní jevy a zákonitosti z kaţdodenní praxe. 2. Chápe nutnost řešit problémy v týmu. Je schopen přijmout roli při práci v něm, nebojí se slušnou a kultivovanou formou vyjádřit svoje názory, sebekriticky zhodnotit výsledky své činnosti. Nebojí se prezentovat svoje závěry před ostatními. Respektuje názory ostatních. 3. Je schopen uplatnit svoje práva, chápe svoje povinnosti. 8

9 4. Respektuje základní společenské normy platné v současném světě. Chrání svoje zdraví ( i zdraví ostatních) duševní i fyzické. Je psychicky odolný vůči negativním jevům, se kterými se setkává. 5. Je schopen komunikovat o běţných ţivotních situacích v některém cizím jazyce. 6. Uţivatelsky ovládá zásady komunikace prostřednictvím nejnovějších prostředků. Umí získávat informace z různých zdrojů a nakládat s nimi. 7. Není školou otráven. Uvědomuje si odpovědnost za svoje další vzdělávání. Dokáţe vyuţívat nabídky školního vzdělávání pro svůj další ţivot a další studium. 8. Je hrdý na svůj region, zná jeho problémy, je schopen přiměřenou formou přispět k jejich řešení. Je hrdý na svoji školu. 3.3 Školní priority - kvalitní škola se můţe vytvářet v prostředí, kde panují smysluplné vztahy všech, kteří se na její práci podílejí ( ţáků, rodičů, pracovníků školy, veřejnosti) - škola nabízí rodiče a ţáci jsou spoluodpovědní za vyuţití této nabídky - metody výuky jsou efektivní tehdy, jestliţe jsou zaloţeny na komunikaci mezi partnery, kooperativním učení, projektovém vyučování, týmové spolupráci, vzájemné pomoci a respektování se. - jednou z pracovních metod učitele je frontální vyučování - vzdělávání se neuskutečňuje jenom ve školních lavicích. Součástí školní práce jsou pobyty mimo školní prostory, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí. - škola spolupracuje s dalšími institucemi ( vzdělávacími, servisními ), které jí pomáhají zajistit naplnění školního vzdělávací programu - školu zajímá i to, co dělají ţáci v době mimo vyučování. Organizuje práci školní druţiny a zájmových útvarů. - nevzdělávají se pouze děti. Pro rozvoj školy je důleţité i další vzdělávání jejich pracovníků. - vzdělávání je určeno všem! Rovné příleţitosti nabízí škola postiţeným, nadaným, s různými vlohami - stejně jako kaţdá lidská činnost, má i škola svoje pravidla. Jejich dodrţování je nezbytným předpokladem pro efektivní práci. - k dalšímu vzdělávání jsou nezbytné znalosti informačních a komunikačních technologií. Ty jsou nezbytné pro rozšiřovaní znalostí ve všech vzdělávacích oborech. - znalost jazyků je nutná pro zapojení člověka do ţivota sjednocené Evropy 3.4Výchovně vzdělávací strategie školy Klíčová kompetence: Co představuje v životě ZŠ Pomezí: 1. Kompetence k učení umoţnit ţákům osvojit si strategie Nabízíme ţákům ve vyučování různé zdroje informací. Kromě učebnic ţáci čerpají informace z encyklopedií, internetu, novin, časopisů. 9

10 učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali informace třídit a dále vyuţívat ve svém učení. V učení je kladen důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Zadáváme takové domácí úkoly, které odpovídají jejich individuální úrovni a slouţí jako příprava na další vyučování. Umoţníme ţákům zaţít při školní práci úspěch. Vedeme ţáka k tomu, aby si v průběhu školního roku vytvářeli vlastní portfolio, do kterého jsou zařazovány jeho nejlepší práce. Výuka není omezena pouze na frontální vyučování. Předpokladem smysluplného učení je aktivita ţáka ve vyučování,střídání metod práce, proţitkové vyučování, dialog ţáka a učitele, vyuţití experimentu. Na závěr kaţdého klasifikačního období ( 2 x ročně) umoţníme ţákům provést sebehodnocení své práce a posoudit vlastní pokrok. V průběhu druhého stupně ţák zpracuje jednu oborovou práci v rámci kaţdé vzdělávací oblasti. V 9. ročníku zpracují ţáci absolventskou práci, kterou obhajují před ostatními spoluţáky a rodiči. 2. Kompetence k řešení problémů -podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů Předkládáme ţákům problémové situace, při jejichţ řešení jsou nuceni pouţít více poznatků z různých oblastí lidské činnosti ( vzdělávacích oblastí) a které nabízejí více řešení. Vedeme ţáky k tomu, aby si dokázali svoje řešení obhájit. Nabízíme ţákům k řešení problémů kromě učebnice i další informační zdroje. Organizujeme nejméně dvakrát ročně školní projektové dny, kdy ţáci pracují na společném řešení ve věkově různých skupinách. V některých vzdělávacích oblastech vyuţíváme při výuce netradičních problémových úloh z projektů Kalibro a Scio. Zadáváme ţákům ve výuce a k domácí přípravě problémové úlohy z praktického ţivota. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali samostatně hledat řešení, prezentovat je ostatním a obhájit řešení před spoluţáky. Kaţdý z ţáků školy absolvuje nejméně dvakrát za dobu školní docházky pobyt ve škole v přírodě. Program těchto pobytů je koncipován formou pracovních dílen s třídními miniprojekty. 3. Prostřednictvím školního klubu vedeme ţáky k tomu, aby byli schopni připravovat, plánovat a organizovat mimoškolní akce pro svoje spoluţáky. 10

11 Kompetence komunikativní - vést ţáka k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Vedeme ţáky k tomu, aby dokázali vhodně a kultivovaně komunikovat se spoluţáky, učiteli a dalšími osobami, se kterými se setkávají v kaţdodenním ţivotě. Netolerujeme vulgární a hrubé vyjadřování. Důslednou prací třídních učitelů podporujeme přátelské vztahy uvnitř školní komunity. Vedeme ţáky k tomu, aby svoje chování dokázali vysvětlit v rámci třídního kolektivu. Organizujeme nejméně 4 x ročně setkání školní komunity, při kterých se zabýváme problémovými oblastmi práce školy. Umoţňujeme ţákům vhodnou formou veřejně prezentovat svoje názory na ţivot ve škole. Organizujeme kaţdoročně společné pobyty ţáků nově vznikajících třídních kolektivů ( 6. třídy). Hlavní cílem těchto setkání je navázání účinné komunikace mezi ţáky a učiteli nových kolektivů. 4. Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastních i druhých. Učit ţáky chránit svoje zdraví a být za ně odpovědný. Učit ţáky ţít společně s ostatními lidmi. Vedeme ţáky k tomu, aby byli schopni komunikovat s ţáky dalších škol ( regionální, mezinárodní). Umoţňujeme komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. Seznamujeme ţáky se základy práce s různými komunikačními prostředky. Učíme ţáky spolupracovat v rámci projektových dnů, které škola organizuje v průběhu kaţdého školního roku. Během vyučování vyuţíváme skupinovou práci, vzájemnou spolupráci a pomoc ţáků při učení. Vyuţíváme kooperativní a týmové metody práce. Učíme ţáky přijímat a respektovat role v týmu, přispívat na utváření příjemné atmosféry v týmu, naslouchat druhým. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických úlohách. Sociální kompetence nelze učit pomocí frontálních vyučovacích metod. Vedeme ţáky k pochopení toho, ţe tělesná výchova a pohybové aktivity jsou důleţité pro jejich celkový fyzický a duševní rozvoj. Organizujeme pro ţáky na I. stupni plavecký kurz, na II. stupni lyţařský a vodácký výcvikový kurz. Nabízíme ţákům další tělovýchovné aktivity v rámci mimoškolní činnosti a práce ŠD a ŠK.. 5. Kompetence občanské - připravovat ţáka k tomu, aby se projevoval jako svébytná a zodpovědná osobnost, uplatňující svá práva a Ţáky vedeme k tomu, aby respektovali pravidla stanovená školním řádem a společně stanovená pravidla ve třídách. Prostřednictvím pochopení těchto pravidel vedeme ţáka k tomu, aby pochopil základní principy celospolečenských norem nejen svých práv,ale i povinností. Respektujeme individuální rozdíly mezi ţáky ( sociální, zdravotní, 11

12 povinnosti. Vést ţáka k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jiným kulturám a duchovním hodnotám. národnostní a další) a přizpůsobujeme jim metody školní práce. K vytváření občanských kompetencí vyuţíváme metody OSV. Vedeme ţáky k ekologickému chování ve škole například tříděním odpadu. Seznamujeme ţáky,prostřednictvím besed se starosty obcí našeho regionu, s problémy ţivota regionu. Společně dohodnutá pravidla uplatňujeme i při pobytových akcích v mimoškolním prostředí. Seznamujeme ţáky s kulturou evropských i mimoevropských zemí, náboţenskými rozdíly, příčinami a následky konfliktů.. 6. Kompetence pracovní - pomáhat ţákům rozvíjet svoje schopnosti v souladu s reálnými moţnostmi a uplatňovat svoje vědomosti při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. Ve všech vyučovacích předmětech uplatňujeme sebehodnocení a hodnocení práce ţáků. Vytváříme výstupní hodnocení ţáků při přechodu z I. na II. stupeň školy a při ukončení školní docházky. Nabízíme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní orientace. Doplňujeme výuku o praktické exkurze do provozů regionu, kde by mohli ţáci najít svoje profesní uplatnění. Nabízíme volitelné předměty tak, ţe jejich náplň můţe pomoci při profesní orientaci. Organizujeme celoškolní projektový den, jehoţ náplní je seznámení s profesemi, které se nabízejí na trhu práce v našem regionu. Učíme ţáky chápat rizika spojená s podnikáním, seznamujeme se s etickými zásadami, vysvětlujeme základní principy bezpečnosti práce Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i ţákům s mimořádným nadáním. Integruje ţáky v běţných třídách, nevytváří speciální třídy.třídní učitelé zajišťují diagnostiku. Na jejím základě jsou pak plánovány vhodné postupy s uvedenými ţáky. Škola spolupracuje s dalšími odborníky ( PPP, SPC, zdravotní zařízení). Škola spolupracuje s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se kterými se dohodne na formě jejich podílu a spolupráci. V případě nutnosti, v souladu s právními předpisy, zajišťuje škola přítomnost asistenta pedagoga. Cílové skupiny ţáků, se kterými škola můţe pracovat: 12

13 - se zdravotním postiţením - zdravotně znevýhodněnými - se sociálním znevýhodněním - ţáci s výchovnými problémy - mimořádně nadaní ţáci Škola nemá podmínky pro práci se ţáky s mentálním postiţením. Jejich integrace by byla moţná pouze pod odborným vedením některého z odborných zařízení a na základě jeho doporučení. A) Formy péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 1. Poradenské organizace školy Základní škola spolupracuje při diagnostice a nápravě poruch s: Instituce: Formy péče: PPP ve Svitavách - diagnostika - konzultace SPC Bystré - konzultace nutné pro práci se ţáky s tělesným postiţením Logopedická poradna Polička - konzultace a péče o ţáky s vadami řeči. Měst. Úřad Polička - sociální - řešení problematiky sociálních problémů rodiny odbor - prevence sociálně patologických jevů Policie ČR ( oddělení - konzultace a prevence kriminálních deliktů v Poličce) K centrum Svitavy - protidrogová prevence 2. Systém poradenských sluţeb ve škole Sluţby zajišťuje výchovný poradce, dyslektická poradna, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci školy. Zaměření sluţeb: poradenství a přímá práce s rodiči a ţáky v oblasti nápravy SPUCH poradenství rodičům ţáka při výchově a vzdělávání poradenství ţákům a rodičům při řešení problematiky prevence sociálně patologických jevů kariérové poradenství poradenství při integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ţáků pocházejících z jiného kulturního prostředí nebo ţáků se sociálním znevýhodněním poradenství v oblasti vzdělávání mimořádně nadaných ţáků 3. Společné zásady školy v oblasti péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami: - kaţdý z pracovníků školy respektuje individualitu ţáka. Je povinen přizpůsobit metody práce a přístup k němu tak, aby měl ţák moţnost rozvoje své osobnosti podle svých moţností - všichni třídní učitelé na I. stupni školy jsou proškoleni pro práci se ţáky se SPUCH - všichni pracovníci školy jsou povinni monitorovat rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, který organizuje kontakty s rodiči, pedagogy a nabízí moţnosti podpory a poradenství. - nejdůleţitějším článkem při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je třídní učitel. Ten je povinen sledovat a koordinovat systém práce s ţáky se SVP. V případě potíţí se obrací na výchovného 13

14 poradce, speciálního pedagoga a vedení školy, s nimiţ bude konzultovat další postupy. Třídní učitel je odpovědný za organizaci práce se ţákem - v rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání ţáka. Systém volitelných předmětů je nastaven tak, aby nabízel pomoc ţákům s poruchami i s mimořádným nadáním - škola spolupracuje s rodiči ţáků se SVP. Nabízí jim moţnost konzultací a metodickou pomoc při domácí přípravě ţáků se SVP na vyučování. - v případě doporučení poradenského pracoviště sestavuje škola na vyţádání rodičů individuální vzdělávací plán, který je současně dohodou mezi ţákem, rodiči a pedagogickými pracovníky, kteří se na práci se ţákem podílejí. Za jeho sestavení a plnění je odpovědný třídní učitel ţáka. - škola vytváří materiální podmínky pro práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje v rámci svých finančních moţností kompenzační a didaktické pomůcky, speciální učebnice, výukové programy. V případě, ţe nákup pomůcek přesahuje finanční moţnosti školy, případně je jejich vyuţití neefektivní, dohodne se s rodiči ţáka na finanční spoluúčasti - při hodnocení a klasifikaci ţáků škola přihlíţí k vývojové poruše a toleruje diagnostikované problémy. Vychází přitom z platných předpisů. - péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je moţná pouze za účinné spolupráce a zájmu ze strany rodičů ţáka. V případě jejich nezájmu se škola necítí vázána k tomu, aby ţákovi poskytovala zvláštní péči. - při práci se ţáky ze sociálně znevýhodněného prostředí škola spolupracuje se všemi dostupnými odbornými institucemi. V případě nutnosti hájit zájmy dítěte spolupracuje s orgány péče o dítě a Policií ČR. 4. Formy, metody a organizace práce školy v oblasti péče o ţáky se SVP Formy, metody, organizace práce: Individuální přístup k ţákům, péče o ţáky přímo ve vyučováním Tvorba IVP Dyslektická poradna pro ţáky a rodiče Volitelné předměty pro ţáky s mimořádným nadáním Materiální zajištění práce se ţáky se SVP Poradenské sluţby pro jednotlivé cílové skupiny Odpovídá: Kaţdý pedagogický pracovník v rámci své oblasti, vyučovacího předmětu. TU ve spolupráci s vyučujícími a rodiči ţáka VP,TU TU, všichni PP školy Zástupce ředitele školy po dohodě s dalšími pedagogickými pracovníky. Výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, pracovníci dyslektické poradny B) Všeobecné podmínky pro integraci ţáků - integraci povoluje ředitel školy na základě ţádosti zákonných zástupců ţáka - pedagogičtí pracovníci, kteří pracují se ţákem, musí být proškoleni v problémové oblasti, pro kterou je ţák integrován - integrace bude vţdy projednána s pedagogickým sborem, ţáky školy a třídy, SPC, OPPP a rodiči ţáků - před zahájením integrace bude mít škola k dispozici lékařskou zprávu a vyjádření SPC nebo PPP 14

15 C) Materiální zajištění nutné pro integraci ţáků, zásady práce s integrovanými ţáky a ţáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami Zásady práce závazné pro všechny učitele DYSLEXIE 1. poskytneme pomůcky usnadňující techniku čtení okénko, bzučák, záloţky 2. omezíme hlasité čtení před kolektivem 3. ke čtení zadáváme kratší nebo předem připravené texty 4. při reprodukci obsahu poskytneme oporu -otázky, osnovy, obrázky 5. zadáváme méně povinné četby DYSGRAFIE 1. umoţníme psaní s pomocnými linkami nebo dysgrafickými podloţkami 2. zohledníme individuální tvary písmen a sklon písma 3. starším ţákům umoţníme psaní tiskacím písmem 4. bereme ohled na úpravu ve všech předmětech, například v matematice při sepisování pod sebe a v geometrii 5. zohledníme výtvarný projev 6. vyţadujeme kratší zápisy do sešitů, vyuţíváme kopírovaných textů nebo počítače DYSOROTOGRAFIE 1. umoţníme pouţívání pomůcek pravidla, přehledy, taháky, tabulky, bzučáky, mačkadla 2. vyuţíváme doplňovacích cvičení 3. klasifikujeme vybrané jevy, předem připravené nebo zkrácené texty LMD 1. přiměřeně respektujeme individuální tempo 2. bereme ohled na výkyvy výkonu, nálad, impulzivnost a nechtěnou agresi 3. netrestáme projevy motorického neklidu, umoţníme uvolnění -pohybovky, mazání tabule,rozdávání sešitů atd. 4. zohledníme určité nešikovnosti a neobratnosti v TV, VV, PV Práce s konkrétním jednotlivcem se musí opírat o znalost vyšetření, které je uloţeno v osobním spisu. Je povinností kaţdého vyučujícího se s ním seznámit a dodrţovat ho. Škola poskytne uvedeným ţákům základní pomůcky, které mohou vyuţívat ve vyučování. V případě finančně nákladných pomůcek, které bude ţák vyuţívat individuálně, se škola dohodne s rodiči na spoluúčasti. D) Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků ( dále MNŢ) Škola si uvědomuje, ţe postavení mimořádně nadaných ţáků v kolektivu můţe být specifické a je ovlivněno osobnostní strukturou. Ţák můţe vynikat v některé oblasti lidské inteligence, zatímco v jiné můţe mít problémy se přizpůsobit zaţitým stereotypům. To můţe výrazně ovlivnit styl jeho učení. Cílem školy je především pedagogická diagnostika ţáka a kolektivu, ve kterém se pohybuje. vyučující školy jsou povinni, na základě dlouhodobého sledování, pedagogické diagnostiky a případného doporučení odborných pracovníků, upravit styl práce tak, aby byly respektovány specifické vzdělávací potřeby ţáka. Učitelé jsou povinni nabízet specifické úkoly, promýšlet zapojení do projektů, provést vnitřní diferenciaci případně zajistit další organizační opatření. Cílem je odstranění moţných bariér v začlenění ţáka do školní a třídní komunity. Zásady práce školy s ţáky mimořádně nadanými: - třídní učitel shromaţduje všechny podklady, které jsou nutné pro práci s MNŢ, konzultuje vzdělávací postupy se všemi pedagogy, kteří se na práci podílejí. Koordinuje spolupráci s rodiči ţáka - případné problémy v chování ţáka je nutné usměrnit tak, aby nebyl poškozen ţák. V ţádném případě však není moţné, aby případným problémovým chováním trpěli méně nadaní spoluţáci. Škola vede ţáky 15

16 ke vzájemné toleranci a ochotě pomáhat ostatním. Ţákům jsou nastavena jasná pravidla a kaţdý z vyučujících vyţaduje jejich bezpodmínečné dodrţování. - škola provádí sociometrická měření vztahů v kolektivech buď ve spolupráci s odbornými institucemi, nebo svými pedagogickými pracovníky, kteří jsou v této oblasti odborně proškoleni - MNŢ mohou být pověřování vedením skupin v rámci kooperativního učení - v rámci vyučování umoţní vyučující podle konkrétní potřeby individuální: řešení problémových úloh přesahující stanovené poţadavky práci s dalšími didaktickými pomůckami práci na počítači zadávání náročnějších úkolů ( referáty, zajímavosti ) činnosti, kladoucí zvýšené nároky v oblasti jejich nadání - ţáci pohybově nadaní jsou zapojování do sportovních soutěţí. Reprezentují školu při sportovních soutěţích - ţákům vynikajícím ve vzdělávacích oblastech s estetickým zaměřením je nabízena účast v místních, regionálních a celostátních soutěţích s uvedeným zaměřením - škola nabízí ţákům podle svých moţností práci v zájmových krouţcích, které rozvíjejí jejich nadání. K organizaci těchto útvarů vyuţívá spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi ( ZUŠ Polička,Středisko volného času MOZAIKA a další) - ţáci jsou zapojováni do řešení úkolů naukových soutěţí a olympiád. Reprezentují školu. 3.6 Výchovně vzdělávací akce a pobyty, kterým procházejí všichni žáci v průběhu školní docházky ( klíčové kompetence a průřezová témata, která plní): Povinná součást ŠVP: Období: Název: Rozvíjené klíčové kompetence: Průřezová témata: 1. třída Tvorba třídního kolektivu Sociální a personální OSV Komunikativní 1.třída Plavecký výcvik Občanské ochrana zdraví OSV 1.třída Společný pobyt ve škole v přírodě ţáků 1. a 9. třídy Sociální a personální OSV EVV 2. třída Plavecký výcvik Občanské ochrana zdraví OSV 3. třída Plavecký výcvik Občanské ochrana zdraví OSV 4. a 5. třída Dvoudenní pobyt v Praze (1 x za dva roky) Učení Sociální a personální VDO 16

17 4.třída Plavecký výcvik Občanské ochrana zdraví OSV 5.třída Plavecký výcvik Občanské ochrana zdraví OSV 5. třída Pobyt ve škole v přírodě zaměřený Sociální a personální EVV na environmentální výchovu Komunikativní 6. třída Seznamovací pobyt dětí a rodičů tvorba třídního kolektivu Sociální a personální Komunikativní OSV EVV Učení Lyţařský výcvikový kurz Občanské ochrana zdraví OSV třída Sociální a personální 8. třída Vodácký výcvikový kurz Učení Občanské ochrana zdraví OSV EVV 8. třída Exkurze Praha Učení VDO 8. a 9. třída Turistický kurz 9. třída Společný pobyt ve škole v přírodě ţáků 1. a 9.třídy Občanské Učení Sociální a personální Občanské-ochrana zdraví Komunikativní Sociální a personální Komunikativní OSV EVV OSV EVV Celoškolní projektové dny a projekty: Pro: Název: Četnost: Průřezová témata: Projekt k TUŢ a TUS Všeho s mírou Kaţdoročně EVV Mediální výchova OSV EGS Škola v pohybu - nabídky dílen různých vzdělávacích oblastí Projektový den se zaměřením na: - environmentální výchovu - mediální výchovu - osobnostní a sociální výchovu - výchovu demokratického občana Kaţdoročně V kaţdém školním roce jedno průřezové téma 17 OSV Mediální výchova EVV MV OV VDO Den bez úrazu Kaţdoročně OSV Konkrétní náplň a zaměření projektového dne bude součástí plánu práce školy na kaţdý školní rok. Rozšiřující nabídka: Pro: Název: Vzdělavací oblast: Systém sportovních a tělovýchovných Člověk a zdraví akcí školy: - Fotbalový turnaj - Sportovní den - Školní olympiáda - Místní veřejně přístupné soutěţe

18 1.-9. Kulturní akce : - Vánoční inspirace - Velikonoční inspirace - Vystoupení na vítání občánků - Vystoupení na besedě s důchodci - Recitační a pěvecká soutěţ Jazyk a jazyková komunikace PT Mediální výchova Lyţařský výcvikový kurz v Hamrech Člověk a zdraví 3.7 Školní družina, zájmové kroužky Zařízení nabízí zájmové vzdělávání a jeho činnost je propojena s prací ţáků ve výuce. Kromě pravidelné ( kaţdodenní) práce se ţáky zapsanými do druţiny zajišťují vyuţití volného času pro ţáky I. stupně vytvářením nabídky mimoškolních akcí, na které jsou zváni všichni ţáci školy. Školní druţina podporuje práci školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Vypracovává a zveřejňuje kaţdoročně nabídku svých akcí pro ţáky. K vedení zájmových krouţků vyuţívá škola spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi a zájmovými organizacemi. 3.8 Průřezová témata Průřezová témata tvoří okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Procházejí napříč všemi vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. ZŠ Pomezí - integruje průřezová témata do vyučovacích předmětů - realizuje jejich obsah v rámci školních projektových dnů - realizuje jejich obsah v rámci ekologických projektů Zařazení průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti. Součástí osnov školy je tabulka, která shrnuje přehled všech průřezových témat a jejich tématických okruhů. 18

19 4.Učební plán ZŠ Pomezí 4.1 Tabulka ŠUP Základní škola Pomezí Učební plán školy Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník Naše dotace Minimální časová dotace ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol Naše dotace Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis 0 Vých. k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti

20 Průřezová témata Druhý cizí jazyk Nj Disponibilní časová dotace Prvouka 1 1 Matematika Český jazyk Přírodověda Práce s informacemi Technická praktika Domácnost Seminář z čes. jaz Dramatická výchova Biologický seminář Zdravotní Tv Programování minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku Naše dotace Poznámky : Výchova ke zdraví : 3 hodiny, začleněny do : 7.roč. výchova k občanství, 8.roč přírodopis Vysvětlivky : Předměty od průřezových témat nahoru jsou povinné 2. stupeň : Žlutá část s číslicemi 1,2,2,2, jsou volitelné hodiny pro žáky daného ročníku. Disponibilní hodiny Ve školním roce 2007/2008 je sníţena týdenní dotace vyučovacích hodin v 6.ročníku na 28hodin. Dorovnání bude provedeno aţ budou ţáci v 8.ročníku navýšením počtu hodin volitelných předmětů o jednu hodinu na celkových

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více