ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace Pracoviště: MŠ Dituška, Stará 13/15, Brno Zřizovatel: ÚMČ Brno střed, Dominikánská 2, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAČÍT SPOLU pro období od 9/2013 Č.j. ZSAMS 1392/2013 ŠVP PV projednán a schválen na pedagogické poradě

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 5 Věcné podmínky. 5 Stravování... 5 Psychosociální podmínky, režim dne 5 Spontánní hra a práce v centrech aktivit 6 Složení třídy prostor pro spolupráci a komunikaci. 6 Denní režim 7 Personální zajištění a řízení mateřské školy... 7 Spolupráce s rodinou... 7 Spolupráce se základní školou 8 Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty 8 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEHLED EVALUAČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace První česká mateřské škola v Brně. Byla otevřena Brněnskou maticí školskou Lokalita: střed města Brna Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22 příspěvková organizace Pracoviště: MŠ Dituška, Stará 13/15, Brno Identifikační číslo: Zřizovatel: ÚMČ Brno střed Adresa: Dominikánská 2, Brno, Ředitelka školy: Mgr. Altmanová Ludmila Telefon ZŠ: Vedoucí učitelka: Gallová Věra DiS. Telefon MŠ: Typ školy: jednotřídní, s celodenní péčí Kapacita školy (cílová): 70 dětí - pracoviště MŠ Dituška, stará 13/15, MŠ nám. 28.října 21 Provozní doba: Zpracovaly: ová adresa: Webové stránky: hodin Gallová Věra DiS. Říhová Jarmila 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Dituška byla otevřena Brněnskou maticí školskou jako PRVNÍ ČESKÁ MATEŘSKÉ ŠKOLA V BRNĚ Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, náměstí 28.října 22. Tento subjekt slučuje základní školu ( I. stupeň ZŠ - Stará 13/15, II. stupeň ZŠ - nám. 28.října 22) a dvě mateřské školy ( MŠ Dituška, Stará 13/15 a MŠ nám. 28.října 21). Škola se nachází v centru města Brna, na ulici Stará v samostatně stojící přízemní budově, ve dvorním traktu základní školy. Budova MŠ, vzhledem k jejímu stáří, vyžaduje opravy je nutno vyměnit původní okna, zastínění oken, obnovit nátěry vstupní dřevěné verandy, byla by vhodná i nová fasáda budovy a oprava obvodových zdí zahrady. Škola byla původně dvoutřídní, vzhledem k hygienickým požadavkům se v roce 2010 stala školou jednotřídní, bylo zrekonstruováno sociální zařízení a vytvořen prostor pro komoru s výlevkou. Škola je umístěna v centru města, v oblasti, kde žijí sociálně slabé rodiny, převážně komunita Romů. Součástí školy je velice pěkná zahrada, plná zeleně, dobře udržovaná, je vybavena na sportovní vyžití dětí - vybavení zahrady je nutné opravit, upravit dopadové plochy. V areálu zahrady je sklad hraček a zahradního náčiní Děti mají vzhledem charakteru zahrady možnost nejen sportovního vyžití, ale i prostor k hrám a relaxaci. Na dominantním stromu zahrady, třešni, a záhonu plném sezónních květin, sledují děti nejen růst rostlin, ale i proměny v přírodě. Obě pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. MŠ využívá služby odborných pracovníků ŠPP v oblasti poradenství, práci školní logopedky. Škola nemá vlastní kuchyni, stravu zajišťuje dovozem ze školní kuchyně Pellicova. 4

5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky vytvářené pro děti by měly zajistit atmosféru a prostředí kde se děti cítí bezpečně, spokojeně. Prostředí chceme vytvořit takové, které napomáhá k samostatnosti, k tvůrčím činnostem, je podnětné pro rozvoj dítěte. Věcné podmínky Dvě bývalé třídy jsou propojeny dvoukřídlými dveřmi, třídy by bylo vhodné, vzhledem k přehlednosti a bezpečnosti dětí, propojit v jeden celek. Prostor je rozdělen na center aktivit, nábytek v centrech je převážně otevřený, přiměřeně vysoký a umožňuje dětem samostatný výběr hraček a pomůcek. Děti svými výtvory dotváří prostředí školy. Dlouhodobý cíl: propojit dvě stávající třídy v jeden bezpečný, funkčně členěný prostor Stravování Plnohodnotnou a vyváženou stravu poskytuje kuchyň Pellicova, snažíme se dodržovat maximální tříhodinový interval mezi jídly. Pitný režim je zajištěn po celý den děti mají hrneček s vlastní značkou, přenáší se i na zahradu, samostatně nalévají nápoje. Jídlo dětem nabízíme, nenutíme, ale vlastním příkladem učíme zdravým stravovacím návykům. Děti si, dle vlastních schopností, samostatně nalévají polévku, odnáší nádobí a případné zbytky očistí s talířku. Při odpolední svačině mají možnost sebeobslužné svačinky, kdy si mohou namazat pečivo samostatně. Dlouhodobý cíl: zlepšovat kulturu stolování dětí Pohybové aktivity Denně je dostatečně dlouhý čas pro pobyt venku, vybavení zahrady je uzpůsobeno hrám a pohybovým aktivitám dětí. Za nepříznivého počasí využíváme přístřešek na zahradě. Ve třídě je dostatek místa k pohybu, vhodnými sportovními pomůckami se snažíme rozšířit nabídku pohybových aktivit zajímavých pro děti. Dlouhodobý cíl: podporovat děti v pohybových aktivitách podporujících zdravý způsob života Psychosociální podmínky Samozřejmá je postupná adaptace dětí v mateřské škole. Snažíme se o vytvoření podporujícího empatického prostředí. Dbáme na soukromí dětí a možnost neúčastnit se činností, respektujeme svobodu volby dětí, a individuální potřeby dítěte. Děti podle potřeby uspokojují svoje fyziologické potřeby - samostatně dochází na toaletu, dodržují pitný režim.. Prevence šikany, sociálně patologických jevů je v naší mateřské škole naprosto nezbytnou součástí vzhledem k sociálně znevýhodněnému prostředí, ve kterém většina dětí vyrůstá. Ve třídě máme dohodnutá společná pravidla chování, která pomáhají dětem i dospělým řešit problematické situace. Pravidla jsou bez negativních formulaci. Dlouhodobý cíl: vytvářet prostředí kde se všichni cítí bezpečně, rovnocenně, bez stresu a v radostné atmosféře 5

6 Spontánní hra a práce v centrech aktivit Podporujeme tvůrčí samostatnou práci důvěrou ve schopnosti dětí v centra aktivit i volných hrách. V prostoru MŠ jsou vytvořena centra aktivit, děti zde pracují v malých skupinách, učí se spolupracovat a komunikovat. Vedeme děti k samostatné volbě, pestrou nabídkou také ke střídání center. Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností. V plánování přihlížíme zájmům a potřebám dětí podílením se na tvorbě témat v TVP PV. Dlouhodobý cíl: samostatná práce v centrech aktivity Složení třídy prostor pro spolupráci a komunikaci MŠ je jednotřídní a z toho vyplývá věkové složení dětí 3 6 let. Nabídka činností, pomůcek a hraček směřujeme pro všechny věkové skupiny s ohledem na individuální potřeby a schopnosti dětí. Vzhledem k tomu, že většina dětí je z vícejazyčného prostředí (v rodině se mluví rómsky, česky, slovensky) Při ranním komunitním a hodnotícím kruhu se děti učí naslouchat, vyjádřit srozumitelným způsobem svoje myšlenky, řešit problémy, hodnotit situace. Rozvíjíme řečové schopnosti dětí, vedeme je vlastním příkladem, taktním způsobem opravujeme. Spolupracujeme se ŠPP, školní logopedka dochází do MŠ 1x týdně. Četnost logopedické péče není dostatečná i přes logopedickou prevenci každodenně zařazovanou do programu činností. Dlouhodobý cíl: rozvoj komunikativních dovedností dětí (srozumitelně se vyjadřovat, chápat sdělené, naslouchat ostatním) Denní režim Pravidelný denní rytmus je flexibilní a umožňuje přizpůsobení se změněným podmínkám, aktuální situaci. Dodržujeme tříhodinové intervaly mezi jídly. Denně je dostatečně dlouhý čas pro pobyt venku. Respektujeme individuální potřeby spánku dětí, vytváříme alternativní program pro děti, které nemají potřebu spánku. Dlouhodobý cíl: vytvořit denní rytmus kdy všechny činnosti navazují, prolínají se Personální zajištění a řízení mateřské školy Školu řídí ředitelka celého subjektu a zapojuje do řízení ostatní pracovníky. Vytváří atmosféru důvěry a tolerance. Obě učitelky jsou kvalifikované pro práci v MŠ a společně se školnicí mají zájem vytvářet dětem radostné a přátelské ovzduší. Spolupracují a jsou zainteresovány na prezentaci školy, mají zájem o další rozvoj školy, zkvalitnění prostředí a svojí práce. V rámci možností se účastní DVPP, věnují se samostudiu a poznatky si vzájemně předávají. Povinnosti a kompetence jsou vymezeny v pracovních povinnostech každého zaměstnance. Služby učitelek jsou rozvrženy tak, aby při všech činnostech byla zajištěna dětem dostatečná péče. Do MŠ dochází romská asistentka, která napomáhá při komunikaci s rodiči a při práci s dětmi v centrech aktivit. Romský asistent se účastní práce v edukativně stimulačních skupinách. Dlouhodobý cíl: vytvořit funkční, kvalitní tým, který dokáže spolupracovat 6

7 Spolupráce s rodinou Výchova dětí začíná v rodině, proto se svým přístupem k rodičům snažíme o vytvoření partnerského vztahu, založeného na vzájemném respektu a důvěře. Rodiče mají možnost účastnit se života v mateřské škole, pobývat s dětmi ve třídě, mají možnost přivést dítě do MŠ kdykoliv nejlépe po domluvě, vzhledem k aktivitám mimo mateřskou školu. Někteří rodiče nerespektují denní režim, často přivádí děti až v době svačiny, nebo i v době vycházky a to bez předchozí domluvy. Informace pro rodiče jsou vyvěšovány na viditelném místě v šatně, ale mnohem důležitější je denní kontakt s rodiči a ústní informace od pedagoga. Respektujeme zvyklosti rodiny a snažíme se o soulad se zvyklostmi školy. Dlouhodobý cíl: vytvořit mezi učitelkami a rodiči partnerský vztah Spolupráce se základní školou Naše organizace sdružuje dvě mateřské školy a jednu školu základní, která má i tři přípravné třídy. Učitelky MŠ, přípravných a prvních tříd ZŠ jsou sdruženy v koncepci Včasné péče. Jedním z hlavních úkolů je propojenost MŠ a ZŠ. Konzultují školní zralost a připravenost dětí, metody a formy práce, předávají si poznatky DVPP. Navštěvujeme s dětmi první třídy účastníme se společné výuky, děti poznávají prostředí školy, styl výuky, ztrácí strach z neznámého prostředí. Zveme přípravné třídy na karneval, společné hry na zahradě, vycházky do okolí školy, společně navštěvujeme divadelní představení, společně pořádáme fotografování v MŠ. Dlouhodobý cíl: vytvořit dobře fungující tým pedagogů MŠ a ZŠ Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty MŠ spolupracuje velmi dobře s CVČ Lužánky v kroužku keramiky a skleníku, klinika LOGO Vsetínská zajišťuje pravidelnou logopedickou depistáž a péči o děti 1x za dva týdny. Vzhledem k častému střídání logopedů není práce ucelená. Příležitostně spolupracujeme s pracovníky DROMU při umísťování dětí v MŠ, spolupráci s rodinou. Spolupráce se zřizovatelem probíhá prostřednictvím ředitelky školy, investice zřizovatele jsou omezené, většinou se vztahují na nutné investice doporučené hygienou. Dlouhodobý cíl: dostat mateřskou školu do povědomí veřejnosti a zřizovatele 7

8 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola je jednotřídní a z toho vyplývá věkově smíšená třída. Podmínky přijetí do MŠ jsou vymezeny v kritériích o přijetí do MŠ. Rodičům nově přijatých dětí nabízíme postupný adaptační program zvykání před nástupem do MŠ, pobyt s dítětem ve třídě. Předškoláci spolu s rodiči mohou navštěvovat intenzivní přípravu na úspěšný vstup do školy- Edukativně stimulační skupiny. Spolupracujeme se Střediskem volného času Lužánky, děti pravidelně dochází do kroužku keramiky a pracují ve skleníku. Větší část nákladů na tyto aktivity hradí nadační fondy které získává SVČ Lužánky. Několikrát za rok navštívíme divadlo Radost, které se nachází v naší blízkosti, divadelní představení např. v Divadle Bolka Polívky, jsme každoročně zváni na koncertní vystoupení ZUŠ Vranovská. Pobyt venku je pravidelný, téměř za každého počasí MŠ má na zahradě přístřešek, kde si děti hrají za nepříznivého počasí. Do školy dochází 1x týdně školní logopedka. Pro rodiče pravidelně pořádáme vánoční a velikonoční tvořivou dílnu, vánoční besídku, letní zahradní slavnost s vyřazením předškoláků a opékáním vuřtů. Mikulášskou nadílku nám pořádají žáci základní školy. Děti se účastní Režim dne 6.30 scházíme se a rozcházíme v přední třídě denně je připraven kratičký Ranní úkol, který plní rodič s dítětem - napomáhá klidnému příchodu dítěte do MŠ děti si vybírají hry a činnosti, individuálně pracují na připravených úkolech, vybírají si činnosti v centrech aktivit, cvičí. Máme společný ranní komunitní kruh 9.00 svačinka - dle možností si děti chystají svačinu 9.45 postupně ukončujeme činnosti a případně probíhá hodnotící kruh v této době chodíme na vycházky, trávíme čas na školní zahradě příprava na oběd, oběd děti odpočívají, poslouchají pohádku, hudbu děti, které nespí krátký odpočinek, cca do 13,30 alternativní program, probíhají individuální činnosti, nerušíme spící kamarády ,45 průběžně svačíme, dle možností si děti chystají svačinu 14, děti si volně vybírají hry činnosti, mohou dokončovat činnosti, které ráno nestihly ( z jakéhokoliv důvodu vykonat či dokončit) v případě příznivého počasí, po odpolední svačině, se mohou děti rozcházet ze školní zahrady Časy jsou pouze orientační, vždy respektujeme zájem dětí o činnosti a individuální situaci. 8

9 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM Filozofie naší školy Naše mateřská škola se nachází v centru města a zároveň v centru romské komunity. Děti, které navštěvují školu pochází často ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Pro svoji práci s dětmi si škola vybrala program Začít spolu na který děti navazují i v naší základní škole. Program je vytvořen tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním potřebám dětí.ctít tradice etnika, ze kterého dítě pochází a zároveň rozvíjet kulturní tradice naší země. Hlavní cíle programu Začít spolu - vytvářet si zdravé životní návyky a postoje - učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je - umět si vybírat a nést za svoji volbu zodpovědnost - být tvůrčí a mít představivost - vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat - sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme Dlouhodobé záměry - klást důraz především na individuální přístup ke každému dítěti - vést děti k vlastní volbě a odpovědnosti za svoji volbu - prostřednictvím plánované činnosti, prací v centrech aktivit a pozorováním chceme u dětí rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti - podstatná je u nás spoluúčast rodiny na dění v mateřské škole, navázat a prohloubit partnerský vztah rodič, pedagoga a dítěte - rozvíjet komunikaci a kooperaci nejen u dětí, ale i pedagogů a rodičů - vést děti správným mluvním vzorem a dalšími prostředky k lásce k českému jazyku, správnému vyjadřování Metody a formy práce Při práci se především snažíme o vyváženost spontánních a řízených činností, které jsou vzájemně provázané. Pracujeme v centrech aktivit v malých skupinkách, individuálně i kolektivní formou. Hra je nejdůležitější aktivitou dítěte vychází z potřeb dítěte, proto pro ní vytváříme dostatečný prostor a podmínky Prožitkové učení uskutečňuje se ve všech činnostech učitelky záměrně vytváří konkrétní situace, tvůrčí prostředí a činnosti, prostor pro kooperaci a komunikaci dětí, podněcuje zájem dětí o učení, experimentování, objevovat nové věci Situační učení jedná se o náhodné i záměrně vytvořené situace, o učení v situacích, řešení situací učitelky na situace reagují, navazují - využíváme centrum dramatiky Prosociální učení zaměřují se především na mezilidské vztahy a komunikaci, navazování a rozvíjení vztahů, na prožívání, přiměřené projevování citů 9

10 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Děti se prostřednictvím situací, plánovaných činností, prožíváním, pokusy a objevy učí a poznávají, upevňují svoje postoje. Rozdělen je do šesti integrovaných tematických bloků, tyto jsou dále na úrovni třídního vzdělávacího programu (TVP PV) rozpracovány na témata,podtémata či projekty podle zájmu dětí. Témata se mohou prolínat, mají různou dobu trvání.. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti oblastí : biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální(dítě a ten druhý), sociálně kulturní a enviromentální (Dítě a svět). Každá oblast zahrnuje vzájemně propojené kategorie: dílčí cíle ( to co pedagog podporuje), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Při své práci sledujeme rámcové cíle: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost; získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské. Přestavují cílovou kategorii ve vzdělávání, vyjádřenou v podobě činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů. V integrovaných tematických blocích jsou témata pouze nastíněna konečný výběr určuje zájem dětí. Ve vzdělávacím obsahu jsou vytyčeny dílčí cíle a forma, jakou probíhá vzdělávací nabídka v centrech aktivit. Očekávané konkrétní výstupy jsou doplněny a rozpracovány v TVP PV v přípravách k danému tématu, popřípadě podtématu či projektu. Obsah témat je nastíněn a průběžně doplňován v tzv. myšlenkových mapách v TVP PV. ČAS PRO LIDI ČAS PRO OBJEVY ČAS PRO PRÁCI A ODPOČINEK ČAS PRO.. ČAS PRO PŘÍRODU ČAS PRO SLAVNOSTI ČAS PRO POHYB A ZDRAVÍ 10

11 ITB. ČAS PRO LIDI Záměr: připravit všem dětem radostný vstup do mateřské školy, pomoci jim orientovat se v novém prostředí podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým, zajišťovat pohodu těchto vztahů Dílčí vzdělávací cíle o osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, o porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení o k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) o získání relativní citové samostatnosti o seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému o osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem o ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými o vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností o poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí o seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu o poznávání jiných kultur 11

12 Témata Vítejte v naší školce - děti se seznamují s prostředím školky a základní školy - probíhá adaptace na nové prostředí a odloučení od rodičů - poznávají základní pravidla, pomáhají se stanovením pravidel - orientují se v okolí školky, na školní zahradě Všichni jsme kamarádi - děti navazují přátelské vztahy - učíme se řešit vzniklé situace, být tolerantní k ostatním - učíme se spolupracovat a komunikovat - učíme děti zdvořilostním návykům, dbáme na soukromí všech - učíme se žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Moje RODINA - děti poznávají různé role člověka ve společnosti, v rodině - rozlišujeme co je soukromá věc rodiny, poznáváme rodinné příslušníky, rodinné zázemí dětí, mučíme se respektovat a tolerovat ostatní - učíme se orientovat kde žijeme, kde je náš dům, byt Moje země, město a lidé kolem nás - budeme poznávat svoje město, okolí - budeme získávat poznatky o své zemi a hlavním městě, o celém světě - poznáváme jiné kultury, učíme se nepovyšovat nad ostatní - učíme se být tolerantní k ostatním, kteří jsou jiní svojí barvou kůže, chováním, k handicapovaným 12

13 ITB. ČAS PRO PRÁCI A ODPOČINEK Záměr: osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí pochopit, že působením člověka mohu prostředí chránit, ale i ničit, vytvářet nové hodnoty vážit si práce své i ostatních Dílčí vzdělávací cíle o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání o získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o rozvoj kooperativních dovedností o rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané o pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit o osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 13

14 Témata Šel zahradník do zahrady ( podle ročních období) - poznáváme krásy přírody, přírodních zákonitostí - učíme se svým přístupem přírodu chránit, nepoškozovat - při ochutnávkách ovoce a zeleniny rozvíjíme všechny smysly - děti si osvojují si základní dovednosti v péči o prostředí ve kterém žijeme Až já budu velká.(povolání, lidské činnosti) - získáme povědomí o hodnotě lidské práce - děti zjišťují, čím se zabývají jejich rodiče budou rozvíjet komunikativní dovednosti - zjistíme, jak rozmanité jsou lidské činnosti důležitost každé práce Tů, tů, tů, auto už je tu - zopakujeme si základy bezpečnosti silničního provozu a chování v dopravních prostředcích - děti poznávají různé dopravní prostředky - učíme se poznávat dopravní značky a řídit se jimi 14

15 ITB. ČAS PRO SLAVNOSTI Záměr: seznámit se se světem kultury, umění, tradic, společenského chování a vystupování rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí Dílčí vzdělávací cíle o rozvoj fyzické i psychické zdatnosti o osvojení si věku přiměřených praktických dovedností o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) o rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat o rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání o posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije o vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat o rozvoj společenského i estetického vkusu o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 15

16 Témata Masopustní rej - vyrábíme karnevalové masky, výzdobu školky - pořádáme karneval, pozveme i přípravné třídy, rodiče - učíme se ohodnotit snahu druhých - snažíme se překonat ostych před ostatními při samostatném představení svojí masky - poznáváme lidové tradice Narozeninové dny - pořádáme oslavy narozenin dětí - učíme se vyjádřit přání, pocity - rozvíjíme estetické cítění a učíme se společenskému chování Čerte, čerte, čertíku - děti rozvíjí a oceňují estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární - seznamujeme se s knihami, učíme se knihy používat, listovat knihou, chovat se ke knihám ohleduplně - zvyšujeme zájem o psané slovo - rozvíjíme fantazii dětí, ale nepodporujeme strach z neznámého čerti, strašidla Vánoční těšení - učíme se, že hodnoty citové jsou nadřazeny hodnotám materiálním - vytváříme drobné dárky pro své blízké - uspořádáme besídku a vánoční dílnu pro rodiče - učí se chovat citlivě a ohleduplně ke slabšímu, k rodině, kamarádům - přivítáme ve školce Mikuláše a čerty Malované vajíčko - poznáváme lidové zvyky a tradice - vyzdobíme si školu a vyrobíme si velikonoční přání a dekorace - naučíme se velikonoční koledy - respektujeme biorytmus přírody, sledujeme zrození jara a nového života v přírodě Maminka má svátek - rozvíjíme estetické cítění dětí - připravíme dárečky pro maminky - podporujeme lásku k rodině, mamince, respektujeme soukromí rodiny - poznáváme různé role člověka v rodině i společnosti 16

17 ITB. ČAS PRO PŘÍRODU Záměr: probudit pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách Dílčí vzdělávací cíle o osvojení si věku přiměřených praktických dovedností o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu o osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) o vytváření základů pro práci s informacemi o rozvoj schopnosti sebeovládání o rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 17

18 Témata Cesty za zvířátky - učíme se být součástí přírody - získáváme poznatky o životě zvířat, rozlišujeme kde žijí (ZOO, volná přírody, domácí mazlíčci, hospodářská zvířata ) - učíme se pomáhat tam, kde je potřeba pomáhat - postaráme se o zvířátka krmení v zimě u řeky, na zahradě, v parku - zopakujeme si, co přírodě škodí a co pomáhá jak můžeme pomoct my - rozšíříme si slovní zásobu o jména mláďat, zdrobněliny - poznáváme zvířata a jejich význam v životě člověka Rok zahrádce - učíme se lásce k přírodě živé i neživé, sounáležitosti s přírodou - pozoruje změny na zahrádce v souvislosti se změnou počasí, střídání ročních období - poznáváme květiny a jejich barvy, tvary, velikost - zjišťujeme co je potřeba pro růst rostlin - získáváme povědomí o práci na zahradě, o pozitivním i negativním vlivu lidské činnosti na okolí Kouzelný les a louka - děti poznávají život na louce a v lese - učíme se jména zvířat, názvy stromů, rostlin - rozlišujeme nadřazené kategorie (např. listnaté x jehličnaté) - zjišťujeme důležitost lesů, stromů a rostlin, živočichů pro člověka a život na planetě - využíváme přírodniny k různým činnostem, výzdobě MŠ Kam co patří pečujeme o svět kolem nás (péče o prostředí, třídění odpadu, ekologie)!!! 18

19 ITB. ČAS PRO POHYB A ZDRAVÍ Záměr: rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově, sportu a zdraví dbát na bezpečnost a zdraví svoji i ostatních Dílčí vzdělávací cíle o uvědomění si vlastního těla o rozvoj fyzické i psychické zdatnosti o osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě o osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu o osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) o vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení o rozvoj schopnosti sebeovládání o získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci o seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách o osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách o rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 19

20 Témata Moje tělo - zjišťujeme jak funguje lidské tělo jeho části, orgány - připomínáme si co pomáhá ke zvýšení odolnosti proti nemocem - děti se učí pojmenovat části těla, orgány Cesty ke zdraví preventivní program - věnujeme se osvětě učíme se o škodlivosti a závislosti na různých drogách (kouření, alkohol, drogy.) - věnujeme se prevenci šikany Malí sportovci - rozlišujeme různé druhy sportů a pohybových činností - děti si rozšiřují slovní zásobu o názvy výstroje, sportovního náčiní, nářadí, poznávají jejich využití - osvojujeme si zdravé životní návyky - rozvíjíme svoje tělesné schopnosti a dovednosti, získáváme povědomí o významu tělesných cvičení, sportech - dbáme na bezpečnost zdraví své i ostatních - budeme intenzivně relaxovat x posilovat tělo 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNĚ POZNÁVÁME OKOLNÍ SVĚT Vychází z: Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22 a přílohy č.j. 9482/2012-22 Zpracovala: Bc. Helena Šeflová

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více