ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace Pracoviště: MŠ Dituška, Stará 13/15, Brno Zřizovatel: ÚMČ Brno střed, Dominikánská 2, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAČÍT SPOLU pro období od 9/2013 Č.j. ZSAMS 1392/2013 ŠVP PV projednán a schválen na pedagogické poradě

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 5 Věcné podmínky. 5 Stravování... 5 Psychosociální podmínky, režim dne 5 Spontánní hra a práce v centrech aktivit 6 Složení třídy prostor pro spolupráci a komunikaci. 6 Denní režim 7 Personální zajištění a řízení mateřské školy... 7 Spolupráce s rodinou... 7 Spolupráce se základní školou 8 Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty 8 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEHLED EVALUAČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace První česká mateřské škola v Brně. Byla otevřena Brněnskou maticí školskou Lokalita: střed města Brna Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22 příspěvková organizace Pracoviště: MŠ Dituška, Stará 13/15, Brno Identifikační číslo: Zřizovatel: ÚMČ Brno střed Adresa: Dominikánská 2, Brno, Ředitelka školy: Mgr. Altmanová Ludmila Telefon ZŠ: Vedoucí učitelka: Gallová Věra DiS. Telefon MŠ: Typ školy: jednotřídní, s celodenní péčí Kapacita školy (cílová): 70 dětí - pracoviště MŠ Dituška, stará 13/15, MŠ nám. 28.října 21 Provozní doba: Zpracovaly: ová adresa: Webové stránky: hodin Gallová Věra DiS. Říhová Jarmila 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Dituška byla otevřena Brněnskou maticí školskou jako PRVNÍ ČESKÁ MATEŘSKÉ ŠKOLA V BRNĚ Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brno, náměstí 28.října 22. Tento subjekt slučuje základní školu ( I. stupeň ZŠ - Stará 13/15, II. stupeň ZŠ - nám. 28.října 22) a dvě mateřské školy ( MŠ Dituška, Stará 13/15 a MŠ nám. 28.října 21). Škola se nachází v centru města Brna, na ulici Stará v samostatně stojící přízemní budově, ve dvorním traktu základní školy. Budova MŠ, vzhledem k jejímu stáří, vyžaduje opravy je nutno vyměnit původní okna, zastínění oken, obnovit nátěry vstupní dřevěné verandy, byla by vhodná i nová fasáda budovy a oprava obvodových zdí zahrady. Škola byla původně dvoutřídní, vzhledem k hygienickým požadavkům se v roce 2010 stala školou jednotřídní, bylo zrekonstruováno sociální zařízení a vytvořen prostor pro komoru s výlevkou. Škola je umístěna v centru města, v oblasti, kde žijí sociálně slabé rodiny, převážně komunita Romů. Součástí školy je velice pěkná zahrada, plná zeleně, dobře udržovaná, je vybavena na sportovní vyžití dětí - vybavení zahrady je nutné opravit, upravit dopadové plochy. V areálu zahrady je sklad hraček a zahradního náčiní Děti mají vzhledem charakteru zahrady možnost nejen sportovního vyžití, ale i prostor k hrám a relaxaci. Na dominantním stromu zahrady, třešni, a záhonu plném sezónních květin, sledují děti nejen růst rostlin, ale i proměny v přírodě. Obě pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. MŠ využívá služby odborných pracovníků ŠPP v oblasti poradenství, práci školní logopedky. Škola nemá vlastní kuchyni, stravu zajišťuje dovozem ze školní kuchyně Pellicova. 4

5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky vytvářené pro děti by měly zajistit atmosféru a prostředí kde se děti cítí bezpečně, spokojeně. Prostředí chceme vytvořit takové, které napomáhá k samostatnosti, k tvůrčím činnostem, je podnětné pro rozvoj dítěte. Věcné podmínky Dvě bývalé třídy jsou propojeny dvoukřídlými dveřmi, třídy by bylo vhodné, vzhledem k přehlednosti a bezpečnosti dětí, propojit v jeden celek. Prostor je rozdělen na center aktivit, nábytek v centrech je převážně otevřený, přiměřeně vysoký a umožňuje dětem samostatný výběr hraček a pomůcek. Děti svými výtvory dotváří prostředí školy. Dlouhodobý cíl: propojit dvě stávající třídy v jeden bezpečný, funkčně členěný prostor Stravování Plnohodnotnou a vyváženou stravu poskytuje kuchyň Pellicova, snažíme se dodržovat maximální tříhodinový interval mezi jídly. Pitný režim je zajištěn po celý den děti mají hrneček s vlastní značkou, přenáší se i na zahradu, samostatně nalévají nápoje. Jídlo dětem nabízíme, nenutíme, ale vlastním příkladem učíme zdravým stravovacím návykům. Děti si, dle vlastních schopností, samostatně nalévají polévku, odnáší nádobí a případné zbytky očistí s talířku. Při odpolední svačině mají možnost sebeobslužné svačinky, kdy si mohou namazat pečivo samostatně. Dlouhodobý cíl: zlepšovat kulturu stolování dětí Pohybové aktivity Denně je dostatečně dlouhý čas pro pobyt venku, vybavení zahrady je uzpůsobeno hrám a pohybovým aktivitám dětí. Za nepříznivého počasí využíváme přístřešek na zahradě. Ve třídě je dostatek místa k pohybu, vhodnými sportovními pomůckami se snažíme rozšířit nabídku pohybových aktivit zajímavých pro děti. Dlouhodobý cíl: podporovat děti v pohybových aktivitách podporujících zdravý způsob života Psychosociální podmínky Samozřejmá je postupná adaptace dětí v mateřské škole. Snažíme se o vytvoření podporujícího empatického prostředí. Dbáme na soukromí dětí a možnost neúčastnit se činností, respektujeme svobodu volby dětí, a individuální potřeby dítěte. Děti podle potřeby uspokojují svoje fyziologické potřeby - samostatně dochází na toaletu, dodržují pitný režim.. Prevence šikany, sociálně patologických jevů je v naší mateřské škole naprosto nezbytnou součástí vzhledem k sociálně znevýhodněnému prostředí, ve kterém většina dětí vyrůstá. Ve třídě máme dohodnutá společná pravidla chování, která pomáhají dětem i dospělým řešit problematické situace. Pravidla jsou bez negativních formulaci. Dlouhodobý cíl: vytvářet prostředí kde se všichni cítí bezpečně, rovnocenně, bez stresu a v radostné atmosféře 5

6 Spontánní hra a práce v centrech aktivit Podporujeme tvůrčí samostatnou práci důvěrou ve schopnosti dětí v centra aktivit i volných hrách. V prostoru MŠ jsou vytvořena centra aktivit, děti zde pracují v malých skupinách, učí se spolupracovat a komunikovat. Vedeme děti k samostatné volbě, pestrou nabídkou také ke střídání center. Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností. V plánování přihlížíme zájmům a potřebám dětí podílením se na tvorbě témat v TVP PV. Dlouhodobý cíl: samostatná práce v centrech aktivity Složení třídy prostor pro spolupráci a komunikaci MŠ je jednotřídní a z toho vyplývá věkové složení dětí 3 6 let. Nabídka činností, pomůcek a hraček směřujeme pro všechny věkové skupiny s ohledem na individuální potřeby a schopnosti dětí. Vzhledem k tomu, že většina dětí je z vícejazyčného prostředí (v rodině se mluví rómsky, česky, slovensky) Při ranním komunitním a hodnotícím kruhu se děti učí naslouchat, vyjádřit srozumitelným způsobem svoje myšlenky, řešit problémy, hodnotit situace. Rozvíjíme řečové schopnosti dětí, vedeme je vlastním příkladem, taktním způsobem opravujeme. Spolupracujeme se ŠPP, školní logopedka dochází do MŠ 1x týdně. Četnost logopedické péče není dostatečná i přes logopedickou prevenci každodenně zařazovanou do programu činností. Dlouhodobý cíl: rozvoj komunikativních dovedností dětí (srozumitelně se vyjadřovat, chápat sdělené, naslouchat ostatním) Denní režim Pravidelný denní rytmus je flexibilní a umožňuje přizpůsobení se změněným podmínkám, aktuální situaci. Dodržujeme tříhodinové intervaly mezi jídly. Denně je dostatečně dlouhý čas pro pobyt venku. Respektujeme individuální potřeby spánku dětí, vytváříme alternativní program pro děti, které nemají potřebu spánku. Dlouhodobý cíl: vytvořit denní rytmus kdy všechny činnosti navazují, prolínají se Personální zajištění a řízení mateřské školy Školu řídí ředitelka celého subjektu a zapojuje do řízení ostatní pracovníky. Vytváří atmosféru důvěry a tolerance. Obě učitelky jsou kvalifikované pro práci v MŠ a společně se školnicí mají zájem vytvářet dětem radostné a přátelské ovzduší. Spolupracují a jsou zainteresovány na prezentaci školy, mají zájem o další rozvoj školy, zkvalitnění prostředí a svojí práce. V rámci možností se účastní DVPP, věnují se samostudiu a poznatky si vzájemně předávají. Povinnosti a kompetence jsou vymezeny v pracovních povinnostech každého zaměstnance. Služby učitelek jsou rozvrženy tak, aby při všech činnostech byla zajištěna dětem dostatečná péče. Do MŠ dochází romská asistentka, která napomáhá při komunikaci s rodiči a při práci s dětmi v centrech aktivit. Romský asistent se účastní práce v edukativně stimulačních skupinách. Dlouhodobý cíl: vytvořit funkční, kvalitní tým, který dokáže spolupracovat 6

7 Spolupráce s rodinou Výchova dětí začíná v rodině, proto se svým přístupem k rodičům snažíme o vytvoření partnerského vztahu, založeného na vzájemném respektu a důvěře. Rodiče mají možnost účastnit se života v mateřské škole, pobývat s dětmi ve třídě, mají možnost přivést dítě do MŠ kdykoliv nejlépe po domluvě, vzhledem k aktivitám mimo mateřskou školu. Někteří rodiče nerespektují denní režim, často přivádí děti až v době svačiny, nebo i v době vycházky a to bez předchozí domluvy. Informace pro rodiče jsou vyvěšovány na viditelném místě v šatně, ale mnohem důležitější je denní kontakt s rodiči a ústní informace od pedagoga. Respektujeme zvyklosti rodiny a snažíme se o soulad se zvyklostmi školy. Dlouhodobý cíl: vytvořit mezi učitelkami a rodiči partnerský vztah Spolupráce se základní školou Naše organizace sdružuje dvě mateřské školy a jednu školu základní, která má i tři přípravné třídy. Učitelky MŠ, přípravných a prvních tříd ZŠ jsou sdruženy v koncepci Včasné péče. Jedním z hlavních úkolů je propojenost MŠ a ZŠ. Konzultují školní zralost a připravenost dětí, metody a formy práce, předávají si poznatky DVPP. Navštěvujeme s dětmi první třídy účastníme se společné výuky, děti poznávají prostředí školy, styl výuky, ztrácí strach z neznámého prostředí. Zveme přípravné třídy na karneval, společné hry na zahradě, vycházky do okolí školy, společně navštěvujeme divadelní představení, společně pořádáme fotografování v MŠ. Dlouhodobý cíl: vytvořit dobře fungující tým pedagogů MŠ a ZŠ Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty MŠ spolupracuje velmi dobře s CVČ Lužánky v kroužku keramiky a skleníku, klinika LOGO Vsetínská zajišťuje pravidelnou logopedickou depistáž a péči o děti 1x za dva týdny. Vzhledem k častému střídání logopedů není práce ucelená. Příležitostně spolupracujeme s pracovníky DROMU při umísťování dětí v MŠ, spolupráci s rodinou. Spolupráce se zřizovatelem probíhá prostřednictvím ředitelky školy, investice zřizovatele jsou omezené, většinou se vztahují na nutné investice doporučené hygienou. Dlouhodobý cíl: dostat mateřskou školu do povědomí veřejnosti a zřizovatele 7

8 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola je jednotřídní a z toho vyplývá věkově smíšená třída. Podmínky přijetí do MŠ jsou vymezeny v kritériích o přijetí do MŠ. Rodičům nově přijatých dětí nabízíme postupný adaptační program zvykání před nástupem do MŠ, pobyt s dítětem ve třídě. Předškoláci spolu s rodiči mohou navštěvovat intenzivní přípravu na úspěšný vstup do školy- Edukativně stimulační skupiny. Spolupracujeme se Střediskem volného času Lužánky, děti pravidelně dochází do kroužku keramiky a pracují ve skleníku. Větší část nákladů na tyto aktivity hradí nadační fondy které získává SVČ Lužánky. Několikrát za rok navštívíme divadlo Radost, které se nachází v naší blízkosti, divadelní představení např. v Divadle Bolka Polívky, jsme každoročně zváni na koncertní vystoupení ZUŠ Vranovská. Pobyt venku je pravidelný, téměř za každého počasí MŠ má na zahradě přístřešek, kde si děti hrají za nepříznivého počasí. Do školy dochází 1x týdně školní logopedka. Pro rodiče pravidelně pořádáme vánoční a velikonoční tvořivou dílnu, vánoční besídku, letní zahradní slavnost s vyřazením předškoláků a opékáním vuřtů. Mikulášskou nadílku nám pořádají žáci základní školy. Děti se účastní Režim dne 6.30 scházíme se a rozcházíme v přední třídě denně je připraven kratičký Ranní úkol, který plní rodič s dítětem - napomáhá klidnému příchodu dítěte do MŠ děti si vybírají hry a činnosti, individuálně pracují na připravených úkolech, vybírají si činnosti v centrech aktivit, cvičí. Máme společný ranní komunitní kruh 9.00 svačinka - dle možností si děti chystají svačinu 9.45 postupně ukončujeme činnosti a případně probíhá hodnotící kruh v této době chodíme na vycházky, trávíme čas na školní zahradě příprava na oběd, oběd děti odpočívají, poslouchají pohádku, hudbu děti, které nespí krátký odpočinek, cca do 13,30 alternativní program, probíhají individuální činnosti, nerušíme spící kamarády ,45 průběžně svačíme, dle možností si děti chystají svačinu 14, děti si volně vybírají hry činnosti, mohou dokončovat činnosti, které ráno nestihly ( z jakéhokoliv důvodu vykonat či dokončit) v případě příznivého počasí, po odpolední svačině, se mohou děti rozcházet ze školní zahrady Časy jsou pouze orientační, vždy respektujeme zájem dětí o činnosti a individuální situaci. 8

9 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM Filozofie naší školy Naše mateřská škola se nachází v centru města a zároveň v centru romské komunity. Děti, které navštěvují školu pochází často ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Pro svoji práci s dětmi si škola vybrala program Začít spolu na který děti navazují i v naší základní škole. Program je vytvořen tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním potřebám dětí.ctít tradice etnika, ze kterého dítě pochází a zároveň rozvíjet kulturní tradice naší země. Hlavní cíle programu Začít spolu - vytvářet si zdravé životní návyky a postoje - učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je - umět si vybírat a nést za svoji volbu zodpovědnost - být tvůrčí a mít představivost - vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat - sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme Dlouhodobé záměry - klást důraz především na individuální přístup ke každému dítěti - vést děti k vlastní volbě a odpovědnosti za svoji volbu - prostřednictvím plánované činnosti, prací v centrech aktivit a pozorováním chceme u dětí rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti - podstatná je u nás spoluúčast rodiny na dění v mateřské škole, navázat a prohloubit partnerský vztah rodič, pedagoga a dítěte - rozvíjet komunikaci a kooperaci nejen u dětí, ale i pedagogů a rodičů - vést děti správným mluvním vzorem a dalšími prostředky k lásce k českému jazyku, správnému vyjadřování Metody a formy práce Při práci se především snažíme o vyváženost spontánních a řízených činností, které jsou vzájemně provázané. Pracujeme v centrech aktivit v malých skupinkách, individuálně i kolektivní formou. Hra je nejdůležitější aktivitou dítěte vychází z potřeb dítěte, proto pro ní vytváříme dostatečný prostor a podmínky Prožitkové učení uskutečňuje se ve všech činnostech učitelky záměrně vytváří konkrétní situace, tvůrčí prostředí a činnosti, prostor pro kooperaci a komunikaci dětí, podněcuje zájem dětí o učení, experimentování, objevovat nové věci Situační učení jedná se o náhodné i záměrně vytvořené situace, o učení v situacích, řešení situací učitelky na situace reagují, navazují - využíváme centrum dramatiky Prosociální učení zaměřují se především na mezilidské vztahy a komunikaci, navazování a rozvíjení vztahů, na prožívání, přiměřené projevování citů 9

10 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Děti se prostřednictvím situací, plánovaných činností, prožíváním, pokusy a objevy učí a poznávají, upevňují svoje postoje. Rozdělen je do šesti integrovaných tematických bloků, tyto jsou dále na úrovni třídního vzdělávacího programu (TVP PV) rozpracovány na témata,podtémata či projekty podle zájmu dětí. Témata se mohou prolínat, mají různou dobu trvání.. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti oblastí : biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální(dítě a ten druhý), sociálně kulturní a enviromentální (Dítě a svět). Každá oblast zahrnuje vzájemně propojené kategorie: dílčí cíle ( to co pedagog podporuje), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Při své práci sledujeme rámcové cíle: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost; získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské. Přestavují cílovou kategorii ve vzdělávání, vyjádřenou v podobě činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů. V integrovaných tematických blocích jsou témata pouze nastíněna konečný výběr určuje zájem dětí. Ve vzdělávacím obsahu jsou vytyčeny dílčí cíle a forma, jakou probíhá vzdělávací nabídka v centrech aktivit. Očekávané konkrétní výstupy jsou doplněny a rozpracovány v TVP PV v přípravách k danému tématu, popřípadě podtématu či projektu. Obsah témat je nastíněn a průběžně doplňován v tzv. myšlenkových mapách v TVP PV. ČAS PRO LIDI ČAS PRO OBJEVY ČAS PRO PRÁCI A ODPOČINEK ČAS PRO.. ČAS PRO PŘÍRODU ČAS PRO SLAVNOSTI ČAS PRO POHYB A ZDRAVÍ 10

11 ITB. ČAS PRO LIDI Záměr: připravit všem dětem radostný vstup do mateřské školy, pomoci jim orientovat se v novém prostředí podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým, zajišťovat pohodu těchto vztahů Dílčí vzdělávací cíle o osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, o porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení o k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) o získání relativní citové samostatnosti o seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému o osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem o ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými o vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností o poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí o seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu o poznávání jiných kultur 11

12 Témata Vítejte v naší školce - děti se seznamují s prostředím školky a základní školy - probíhá adaptace na nové prostředí a odloučení od rodičů - poznávají základní pravidla, pomáhají se stanovením pravidel - orientují se v okolí školky, na školní zahradě Všichni jsme kamarádi - děti navazují přátelské vztahy - učíme se řešit vzniklé situace, být tolerantní k ostatním - učíme se spolupracovat a komunikovat - učíme děti zdvořilostním návykům, dbáme na soukromí všech - učíme se žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Moje RODINA - děti poznávají různé role člověka ve společnosti, v rodině - rozlišujeme co je soukromá věc rodiny, poznáváme rodinné příslušníky, rodinné zázemí dětí, mučíme se respektovat a tolerovat ostatní - učíme se orientovat kde žijeme, kde je náš dům, byt Moje země, město a lidé kolem nás - budeme poznávat svoje město, okolí - budeme získávat poznatky o své zemi a hlavním městě, o celém světě - poznáváme jiné kultury, učíme se nepovyšovat nad ostatní - učíme se být tolerantní k ostatním, kteří jsou jiní svojí barvou kůže, chováním, k handicapovaným 12

13 ITB. ČAS PRO PRÁCI A ODPOČINEK Záměr: osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí pochopit, že působením člověka mohu prostředí chránit, ale i ničit, vytvářet nové hodnoty vážit si práce své i ostatních Dílčí vzdělávací cíle o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání o získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o rozvoj kooperativních dovedností o rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané o pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit o osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 13

14 Témata Šel zahradník do zahrady ( podle ročních období) - poznáváme krásy přírody, přírodních zákonitostí - učíme se svým přístupem přírodu chránit, nepoškozovat - při ochutnávkách ovoce a zeleniny rozvíjíme všechny smysly - děti si osvojují si základní dovednosti v péči o prostředí ve kterém žijeme Až já budu velká.(povolání, lidské činnosti) - získáme povědomí o hodnotě lidské práce - děti zjišťují, čím se zabývají jejich rodiče budou rozvíjet komunikativní dovednosti - zjistíme, jak rozmanité jsou lidské činnosti důležitost každé práce Tů, tů, tů, auto už je tu - zopakujeme si základy bezpečnosti silničního provozu a chování v dopravních prostředcích - děti poznávají různé dopravní prostředky - učíme se poznávat dopravní značky a řídit se jimi 14

15 ITB. ČAS PRO SLAVNOSTI Záměr: seznámit se se světem kultury, umění, tradic, společenského chování a vystupování rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí Dílčí vzdělávací cíle o rozvoj fyzické i psychické zdatnosti o osvojení si věku přiměřených praktických dovedností o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) o rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat o rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání o posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije o vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat o rozvoj společenského i estetického vkusu o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 15

16 Témata Masopustní rej - vyrábíme karnevalové masky, výzdobu školky - pořádáme karneval, pozveme i přípravné třídy, rodiče - učíme se ohodnotit snahu druhých - snažíme se překonat ostych před ostatními při samostatném představení svojí masky - poznáváme lidové tradice Narozeninové dny - pořádáme oslavy narozenin dětí - učíme se vyjádřit přání, pocity - rozvíjíme estetické cítění a učíme se společenskému chování Čerte, čerte, čertíku - děti rozvíjí a oceňují estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární - seznamujeme se s knihami, učíme se knihy používat, listovat knihou, chovat se ke knihám ohleduplně - zvyšujeme zájem o psané slovo - rozvíjíme fantazii dětí, ale nepodporujeme strach z neznámého čerti, strašidla Vánoční těšení - učíme se, že hodnoty citové jsou nadřazeny hodnotám materiálním - vytváříme drobné dárky pro své blízké - uspořádáme besídku a vánoční dílnu pro rodiče - učí se chovat citlivě a ohleduplně ke slabšímu, k rodině, kamarádům - přivítáme ve školce Mikuláše a čerty Malované vajíčko - poznáváme lidové zvyky a tradice - vyzdobíme si školu a vyrobíme si velikonoční přání a dekorace - naučíme se velikonoční koledy - respektujeme biorytmus přírody, sledujeme zrození jara a nového života v přírodě Maminka má svátek - rozvíjíme estetické cítění dětí - připravíme dárečky pro maminky - podporujeme lásku k rodině, mamince, respektujeme soukromí rodiny - poznáváme různé role člověka v rodině i společnosti 16

17 ITB. ČAS PRO PŘÍRODU Záměr: probudit pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách Dílčí vzdělávací cíle o osvojení si věku přiměřených praktických dovedností o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu o osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) o vytváření základů pro práci s informacemi o rozvoj schopnosti sebeovládání o rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 17

18 Témata Cesty za zvířátky - učíme se být součástí přírody - získáváme poznatky o životě zvířat, rozlišujeme kde žijí (ZOO, volná přírody, domácí mazlíčci, hospodářská zvířata ) - učíme se pomáhat tam, kde je potřeba pomáhat - postaráme se o zvířátka krmení v zimě u řeky, na zahradě, v parku - zopakujeme si, co přírodě škodí a co pomáhá jak můžeme pomoct my - rozšíříme si slovní zásobu o jména mláďat, zdrobněliny - poznáváme zvířata a jejich význam v životě člověka Rok zahrádce - učíme se lásce k přírodě živé i neživé, sounáležitosti s přírodou - pozoruje změny na zahrádce v souvislosti se změnou počasí, střídání ročních období - poznáváme květiny a jejich barvy, tvary, velikost - zjišťujeme co je potřeba pro růst rostlin - získáváme povědomí o práci na zahradě, o pozitivním i negativním vlivu lidské činnosti na okolí Kouzelný les a louka - děti poznávají život na louce a v lese - učíme se jména zvířat, názvy stromů, rostlin - rozlišujeme nadřazené kategorie (např. listnaté x jehličnaté) - zjišťujeme důležitost lesů, stromů a rostlin, živočichů pro člověka a život na planetě - využíváme přírodniny k různým činnostem, výzdobě MŠ Kam co patří pečujeme o svět kolem nás (péče o prostředí, třídění odpadu, ekologie)!!! 18

19 ITB. ČAS PRO POHYB A ZDRAVÍ Záměr: rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově, sportu a zdraví dbát na bezpečnost a zdraví svoji i ostatních Dílčí vzdělávací cíle o uvědomění si vlastního těla o rozvoj fyzické i psychické zdatnosti o osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě o osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu o osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) o vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení o rozvoj schopnosti sebeovládání o získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci o seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních o ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách o osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách o rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 19

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2014 Verze č. 2 č.j.: 15/13 Podpis ředitele: 1 OBSAH 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název ŠVP: Rok s duhovými sk ítky Obecná charakteristika školy Mateřská škola Čertův vršek se nachází v městské části Libeň na Praze 8. Nedaleko rodinné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Od pohádek k legendám

Od pohádek k legendám ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁRODNÍ se zaměřením na ranou péči se sídlem Národní 416/37, Praha 1 110 00 ICO : 63832925 Tel. : 224 211 341 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV, OKRES LOUNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizace projednána na Pedagogické radě dne: 30. 9. 2012 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2012 Zpracovala: Ivana Kubátová,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více