5.6.3 Přírodopis (Př)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.3 Přírodopis (Př)"

Transkript

1 5.6.3 Přírodopis (Př) Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody, podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Má úzké mezipředmětové vztahy se Zeměpisem, Chemií, Fyzikou a Výchovou ke zdraví. Předmět Přírodopis se vyučuje na 2. stupni v 6. až 8. ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně a v 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně. Výuka probíhá většinou v učebně přírodopisu s plným počtem žáků. Učivo je časově rozloženo tak, aby odpovídalo stavu vegetace a životním projevům organismů v jednotlivých obdobích roku. Tato časová dotace byla navýšena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Součástí výuky jsou také exkurze, projekty UNESCA, soutěže. Výuka přírodopisu navazuje předmětu Člověk a jeho svět na 1. stupni. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Přírodopis využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme žáky ke čtení textu s porozuměním a k vyhledávání informací samostatně - vedeme žáky k sebehodnocení - seznamujeme žáky s různými metodami poznávání přírodních objektů - vedeme žáky k získávání a zpracování informací, využívat je k dalšímu učení a podle možností realizovat vlastní nápady (např. klíčení semen, krystalizace soli kamenné, herbář ) - vedeme žáky k zapojování se do přírodovědných soutěží - zadáváme zajímavé domácí úkoly formou referátů projektů Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky ke schopnosti objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení - vedeme žáky ke schopnosti obhájit svůj názor při řešení problému - úměrně k věku žáků vedeme žáky k práci s různými zdroji informací - předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů souvisejících se zdravím člověka v různých etapách života - vedeme žáky k samostatnému pozorování praktických jevů a jednání lidí souvisejících se zdravím (civilizační choroby) Kompetence komunikativní - žáky vedeme k přesnému, logickému a uspořádanému vyjadřování či argumentaci

2 - vedeme žáky objektivně a přehledně sdělovat výsledky svých pozorování a experimentů - dbáme na vhodné vyjadřování žáků mezi sebou, s učiteli, s rodiči i s ostatními dospělými ve škole i mimo školu - vedeme žáky k formulování vlastních názorů na problematiku a zároveň poslouchat názor jiných, přijmout kritiku a poučit se z ní Kompetence sociální a personální - během experimentální práce vedeme žáky k respektování a důslednému dodržování daných postupů a návodů a učíme je základům týmové práce - uplatňujeme formu pomáhejme si práce dvojic Kompetence občanské - seznamujeme žáky s vlastnostmi některých látek a s jejich vlivem na životní prostředí - vedeme žáky ke správnému a zodpovědnému poskytnutí první pomoci a k zodpovědnému chování v krizových situacích Kompetence pracovní - formou laboratorní práce vedeme žáky k dovednosti pracovat se základními laboratorními přístroji mikroskop - vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně je dodržujeme - prací a poznáváním přírody umožňujeme rozvíjet profesní orientaci žáků Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis

3 Přírodopis / 6. ročník Školní výstupy - se orientuje v názorech na vznik Země i života - uvede příklady rozmanitosti přírody - rozliší organické a anorganické látky - odliší atmosféru, hydrosféru - vysvětlí funkci ozonosféry pro trvání života organismů - vysvětlí význam Slunce, vody, kyslíku, CO 2 pro život na Zemi - nakreslí a popíše buňku, vysvětlí funkci organel - vysvětlí rozdíl mezi rostlinou a živočišnou buňkou - popíše průběh fotosyntézy - pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát - vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, uvede příklady - vysvětlí pojmy: pletivo, tkáně, orgán, orgánová soustava, organismus Učivo Obecná biologie Země a život BUŇKA NEBUNĚČNOST, JEDNOBUNĚČNOST, MNOHOBUNĚČNOST - vymezí základní projevy života, uvede jejich význam PROJEVY ŽIVOTA: fotosyntéza, dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin - dokáže roztřídit organismy do říší - pochopí rozdíl mezi bakterií a virem - jmenuje některé virové a bakteriální nemoci člověka - vysvětlí význam půdních a užitkových bakterií na příkladech - vysvětlí pojmy producent, konzument, reducent - na příkladech řas, kvasinek a prvoků - pozoruje mikroskopem trepky - pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci - zná význam řas a vybrané zástupce TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ VIRY A BAKTERIE JEDNODUCHÉ ORGANISMY: rostliny houby živočichové Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Z Planeta Země EV - základní podmínky života Ch- voda,vzduch, kyslík, oxidy OSV sociální rozvoj - kooperace a kompetice EV - ekosystémy CH přírodní látky, kyslík VMEGS Evropa a svět nás zajímá OSV sociální rozvoj - kooperace a kompetice

4 - vysvětlí rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin - pozná jednotlivé části hub - zná význam hub v přírodě i pro člověka - rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou - pozná /i s pomocí atlasu/ naše nejznámější jedlé a jedovaté houby - vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin - pozná některé druhy lišejníků - popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů - vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky - rozliší vnitřní a vnější parazity - rozliší podle charakteristických znaků plže, mlže, hlavonožce - pochopí vývojové zdokonalení stavby těla - rozliší vodní a suchozemské druhy - pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka..) - zná jejich význam a postavení v přírodě - popíše tělo žížaly - vysvětlí funkce jednotlivých orgánů - objasní pojmy regenerace, hermafrodit - vysvětlí význam žížaly v přírodě - dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců - rozliší jednotlivé třídy členovců podle charakteristických znaků - uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd - dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu - rozliší proměnu dokonalou a nedokonalou - orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná vybrané zástupce - zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu - pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska BIOLOGIE HUB MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY: nižší rostliny houby lišejníky BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ BEZOBRATLÍ žahavci ploštěnci hlísti měkkýši kroužkovci ČLENOVCI pavouci korýši hmyz ostnokožci EV základní podmínky života CH insekticidy EV ekosystémy

5 Přírodopis / 7. ročník Školní výstupy - vysvětlí význam a zásady třídění organismů - zná jednotlivé taxonomické jednotky - vysvětlí rozdíl mezi strunatci a obratlovci - porovná vnitřní a vnější stavbu živ. - Vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - Zařadí zástupce do jednotlivých tříd a chápe vývojové zdokonalování - Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí - Pozná vybrané zástupce ryb - Rozliší nejznámější mořské a sladkovodní ryby - Rozumí postavení ryb v potravním řetězci, významu ryb v potravě člověka - vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí - určí vybrané zástupce obojživelníků - porovná obojživelníky s plazy - určí vybrané druhy našich i exotických plazů - zná význam plazů v potravním řetězci - poskytne první pomoc při uštknutí hadem - chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich přizpůsobení k letu - pozná vybrané zástupce, zařadí je podle znaků do nejznámějších řádů (pěvci, dravci, atd.) - zná zástupce tažných a přezimujících ptáků - vysvětlí pojmy biologická rovnováha, etologie, ekologie - popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku - rozliší podle charakteristických znaků základní řády savců a zařadí vybrané zástupce - vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (kytovci, netopýři...) Učivo Třídění organismů Biologoe živočichů Strunatci: podkmen obratlovci Třídy kruhoústí paryby ryby OBOJŽIVELNÍCI PLAZI PTÁCI SAVCI Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Z rozšíření organismů, migrace VMEGS Jsme Evropané EV ekosystémy CH- chem. průmysl znečištění vody ČaSP- chovatelství

6 - pozná vybrané zástupce - uvede některé z kriticky ohrožených druhů savců u nás i ve světě - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka - vysvětlí vývoj rostlin - rozliší nižší a vyšší rostlinu - Zná příklady výtrusných rostlin - Popíše stavbu mechové rostliny - Rozliší vybrané zástupce na mechorosty a kapraďorosty - Vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě - Vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami - Rozliší podle charakteristických znaků hlavní zástupce nahosemenných rostlin - Zná význam lesa a způsoby jeho ochrany - Objasní pojem ekosystém Biologie rostlin Vývoj rostlin přechod rostlin na souš VYŠŠÍ ROSTLINY ROSTLINY VÝTRUSNÉ: MECHOROSTY KAPRAĎOROSTY, KAPRADINY, PŘESLIČKY, PLAVUNĚ NAHOSEMENNÉ ROSTLINY Ekosystém les OSV- sociální rozvoj - kooperace a kompetence EV ekosystémy Ch- oxidy - Vysvětlí funkci jednotlivých částí rostl. těla Stavba rostlinného těla (kořen, stonek, list, květ, plod) - Vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní příklady krytosemenné rostliny - Rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin - Určí některé druhy bylin a dřevin ze svého okolí - Zná významné zástupce jednotlivých čeledí - Vysvětlí význam lučních porostů - Zná příklady a využití kulturních plodin - Pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin ekosystém louka ČaSP polní plodiny, léčivé rostliny, okrasné rostliny EV- ekosystémy Z- přírodní podmínky regionů, kulturní krajiny

7 Školní výstupy - Zařadí člověka do systému živoč.říše - Charakterizuje biologické znaky lidského a živočišného organismu - Vysvětlí vývoj člověka - Zná lidské rasy a jejich charakt.znaky - vysvětlí pojmy: buňka, tkáně, orgán, orgánová soustava, organismus - objasní stavbu a fci orgánů a org. soustav lids. těla a vysvětlí vztahy - pojmenuje základní kosti a svaly - zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci - dovede vysvětlit, jak tělo získává energii - zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve - zná stavbu srdce, druhy cév - vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy - zná příčiny nemocí oběhové soustavy a krve, jejich prevenci a základy první pomoci - pojmenuje a popíše části dýchací soustavy - vysvětlí činnost dýchací soustavy v klidu a při zátěži - zná příčiny nemocí dýchací soustavy, prevence, první pomoc - pojmenuje a popíše tráv.soustavy, zná jejich funkci - zná příčiny nenocí tráv.s., jejich prevence a zásady první pomoci - zná stavbu a funkci vyluč. Soustavy - zná příčiny onemocnění vylučov. soustavy, jejich prevence a zásady první pomoci Přírodopis / 8. ročník Učivo Původ a vývoj člověka Lidské rasy Biologie Člověka Buňky, tkáně, orgány Orgánové soustavy opěrná a svalová ENERGIE TĚLNÍ TEKUTINY OBĚHOVÁ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Vylučovací soustava Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV- etnický původ Z, Dě vývoj člověka, lidské rasy VkO- rasismus TV význam posilování, udržování kondice Ch aerobní procesy, oxidace F zákon zachování energie, přeměna energie OSV osobnostní rozvoj - psychohygiena Ch- oxidy, spalování MeV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV vztah člověka k prostředí Ch- cukry, tuky, bílkoviny Ch- projekt voda - zná význam a stavbu kůže Soustava kožní Ch- pravidla první pomoci

8 - zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich prevence a zásady první pomoci - zná stavbu nervové soustavy - popíše činnost nervové soustavy - popíše části mozku a jejich význam - zná příčiny nervové soustavy, jejich prevence a zásady první pomoci - zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení lidského organismu - zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí - zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci - popíše stavbu a funkci mužské a ženské pohl. s. - vysvětlí způsob oplození - zná nebezpečí přenosu pohlavní chorob - objasní vznik a vývoj nového jedince od početí do stáří - orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka - objasní význam zdravého způsobu života - nemoci, úrazy a prevence příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie - pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka Soustava nervová ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ Smyslové orgány Rozmnožování Pohlavní soustava Vývoj jedince Životní styl Nemoci, úrazy a prevence (kyseliny, zásady) Ch vlastnosti látek a lidské smysly VkZ sexualita, pohlavně přenosné choroby

9 Přírodopis / 9. ročník Školní výstupy - Vysvětlí teorii vzniku Země - Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života - Rozliší prvky souměrnosti krystalu - Orientuje se ve stupnici tvrdosti - Rozpozná vybrané nerosty podle charakt. vlastností - Zná význam některých důležitých nerostů (rudy) - Rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné - Popíše způsob jejich vzniku - Zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice) - Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geol.dějů - Popíše druhy zvětrávání - Dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí - porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy - rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy - rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků a typických organismů Učivo ZEMĚ, vznik, stavba MINERALOGIE nerost, hornina, krystal TŘÍDĚNÍ NEROSTŮ prvky, halogenidy, sulfidy oxidy, uhličitany, dusičnany sírany, fosforečnany, křemičitany, organolity Petrologie - HORNINY Geologické děje VNITŘNÍ VNĚJŠÍ PEDOLOGIE - PŮDY Vznik a vývoj života na Zemi Éry vývoje Země: prekambrium prvohory druhohory třetihory čtvrtohory Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Z planeta Země, stavba F, Ch terminologie, rozpustnost Ch chem. vzorce, značky prvků Z vznik pohoří, pohoří v ČR, ve světě MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Z-půdní typy

10 - objasní základní ekologické pojmy (ekosystém, potravní řetězec, populace, společenstvo, biom) - rozliší živé a neživé složky životního prostředí - uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce - vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a uvede konkrétní příklady parazitismu a symbiózy - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystému - uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoji různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi - sleduje aktuální stav život. prostředí - chápe principy trvale udržitelného rozvoje - rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - orientuje se v globálních problémech biosféry Ekologie abiotické podmínky života světlo, teplo, voda, vzduch, minerální látky biotické podmínky života jedinec, populace, společenstvo, ekosystém Člověk a životní prostředí stav životního prostředí člověk a biosféra ochrana přírody - podnebí a počasí ve vztahu k životu význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka - mimořádné události způsobené přírodními vlivy příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi EV- základní podmínky života Ch chem. průmysl a jeho dopad na životní prostředí EV- VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ, lidské aktivity a problémy životního prostředí

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Tabulka učebního plánu pro II. stupeň na str. 12 se nahrazuje tabulkou: V tabulce učebního plánu pro II. stupeň dochází ke změně v 7. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více