ročník celkem počet hodin Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků"

Transkript

1 PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem realizuje přírodopis očekávané výstupy RVP ZV tématického okruhu Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce předmětu pracovní činnosti. Vzdělávání v předmětu přírodopis: přírodopis je koncipován jako předmět, který má žáka motivovat k zájmu o přírodu učí žáka vidět vztahy a souvislosti mezi jednotlivými články živé a neživé přírody učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě taxonomie organismů je redukována, výklad postupuje od známého k neznámému seznamuje žáka se stavbou živých organismů výklad je zaměřen na zajímavosti způsobu života konkrétních organismů snaží se vést k chápání podstatných souvislostí mezi přírodou a lidskou činností Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Přírodopis je zpravidla vyučován ve specializované učebně přírodopisu, která je vybavena videem, zpětným projektorem a mnoha přírodninami. Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. Některé hodiny jsou z organizačních důvodů učeny i v kmenových třídách jednotlivých ročníků. V případě exkurzí využíváme městské parky, sady, naučné stezky, botanickou zahradu v Liberci, arboretum Hrubá Skála. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel žáky : vede k vyhledávání, třídění a propojování informací a tím nutí žáky k samostatnosti a aktivitě při učení při vyučování učitel systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci žáků učitel vlastním zaujetím pro studium přírody pomáhá vytvářet vztah žáků k vědění a poznávání Kompetence k řešení problémů učitel zařazuje metody, při kterých vyhodnocují získaná fakta žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a Kompetence komunikativní učitel vede žáky k formulaci svých myšlenek 1

2 učitel se vyjadřuje jasně, srozumitelně, věcně a gramaticky správně, totéž vyžaduje od žáků Přírodopis Kompetence sociální a personální učitel zadává žákům skupinovou práci a dohlíží, aby se každý zodpovědně a konstruktivně zapojil do řešení učitel veřejně kritizuje jakékoliv náznaky neúcty, nadřazenosti v rámci pracovní skupiny nebo třídy Kompetence občanské učitel je svým vztahem k přírodě a lidem pro žáky příkladem učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování učitel připravuje žáky k chápání světa z pohledu trvale udržitelného rozvoje a vyžaduje od nich obhajobu tohoto názoru Kompetence pracovní učitel umožní žákům pracovat s přístroji a přírodovědnými pomůckami v rámci výuky učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel během výuky Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání frontální výuka s názornými pomůckami (např.: mikroskopy, lup, přírodniny), která je občas doplněna diskusemi, referáty žáků a příležitostnými exkurzemi skupinová práce s využitím přírodnin a odborné literatury laboratorní práce Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata ENV: Ekosystémy Vztah člověka k prostředí Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP 2

3 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. učí se vysvětlit zásady třídění organismů poznává jednotlivé taxonomické jednotky třídění organismů porovnává jednotlivé třídy obratlovců snaží se vysvětlit funkci jednotlivých orgánů učí se zařazovat zástupce do taxonomických jednotek Strunatci (kmen) podkmeny: pláštěnci bezlebeční obratlovci VKO - region mého bydliště Z - biosféra je seznámen se zdokonalováním živočichů v evolučním vývoji dokáže vyjmenovat základní druhy sladkovodních a mořských ryb kruhoústí paryby ryby rozeznává zástupce ocasatých a bezocasých obojživelníků seznamuje se s životem obojživelníků obojživelníci ENV - Ekosystémy( moře a vodní zdroje) poznává vybrané zástupce plazů popíše poskytnutí první pomoci při uštknutí zmijí plazi 3

4 je seznámen se zdokonalením stavby těla ptáků a jejich přizpůsobení k letu učí se znát vybrané zástupce ptáků a zařadit je do nejznámějších řádů ptáci ENV Vztah člověka k prostředí (přikrmování ptáků v zimním období) seznamuje se se stavbou těla savců a základní charakteristikou podle charakteristických znaků se učí rozlišovat základní řády savců a zařadit vybrané zástupce zhodnotí význam savců v přírodě i pro člověka savci ENV - Ekosystémy Z - živočišstvo Afriky seznamuje se se stavbou vyšších rostlin učí se rozlišovat vybrané zástupce mechorostů, kapraďorostů, plavuní a přesliček vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami Vyšší rostliny Rostliny výtrusné ENV Základní podmínky života Z - biosféra učí se rozlišovat podle charakteristických znaků zástupce nahosemenných rostlin Nahosemenné rostliny PČ - dřeviny zná význam a vztahy organismů v lese Les a jeho význam ENV - Ekosystémy (les) vysvětlí funkce jednotlivých orgánů rostlinného těla (kořen, stonek, list, květ, plod) Stavba rostlinného těla VKO - region mého bydliště PČ - zelenina a polní plodiny vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou pozná významné zástupce jednotlivých čeledí a učí se je roztřídit Krytosemenné rostliny 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 7. žák popíše stavbu zemského tělesa pokusí se vysvětlit vzik jednotlivých zemských sfér seznamuje se se vznikem a vývojem života na Zemi Země a život ENV - Základní podmínky života učí se pojmenovávat jednotlivé části mikroskopu zvládne základní obsluhu mikroskopu připraví jednoduchý mikroskopický preparát Mikroskop vysvětluje rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou je seznámen s funkcemi buněčných organel vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem Buňka vysvětlí průběh fotosyntézy a dýchání vysvětlí význam fotosyntézy pro život na Zemi Fotosyntéza a dýchání ENV - Základní podmínky života PČ - význam zeleně zná některá virová onemocnění Nebuněčné organismy viry ENV - Vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví) učí se vysvětlit příbuznost bakterií a sinic učí se pochopit význam bakterií Jednobuněčné organismy s nepravým buněčným jádrem bakterie sinice 5

6 umí vysvětlit pojmy producent, konzument, reducent a uvádět příklady k těmto pojmům Jednobuněčné organismy s pravým buněčným jádrem rostliny houby živočichové PČ - škůdci rostlin zná význam řas seznamuje se se základními skupinami hub zná význam hub poznává pomocí atlasu naše nejznámější jedlé a jedovaté houby umí vysvětlit pojem parazitismus a symbióza Mnohobuněčné organismy nižší rostliny houby ENV - Ekosystémy (les) je seznámen se stavbou těla lišejníků umí vysvětlit závislost lišejníků na čistotě ovzduší lišejníky ENV - Vztah člověka k prostředí je seznámen se znaky kmenů i se základními zástupci učí se znát základní znaky plžů, mlžů a hlavonožců poznává základní zástupce měkkýšů poznává základní zástupce měkkýšů živočichové Žahavci (kmen) Ploštěnci (kmen) Hlísti (kmen) Měkkýši (kmen) ENV - Základní podmínky života (ochrana biolog. druhů) popíše tělo žížaly, jednotlivé orgány a jejich funkce vysvětlí význam žížal v přírodě Kroužkovci ( kmen) ENV - Základní podmínky života učí se poznávat jednotlivé třídy členovců a jejich zástupce podle charakteristických znaků Členovci (kmen) 6

7 zná rozdíl mezi dokonalou a nedokonalou proměnou hmyzu orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu pavoukovci korýši hmyz pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska Ostnokožci (kmen) 7

8 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. používá základní etologické pojmy Základy etologi řadí člověka do systému živočišné říše a zná základní fáze ve vývoji člověka Původ a vývoj člověka zná lidské rasy a jejich znaky žák dokáže na modelu určit základní kosti lidského těla učí se poskytnout první pomoc při zlomeninách Soustava opěrná dokáže pojmenovat základní svaly lidského těla Soustava pohybová TV - činnost svalů zná složení krve a funkce krevních složek Tělní tekutiny ENV - Vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví) zná stavbu srdce a cév a dokáže vysvětlit princip oběhu krve, zvládne první pomoc seznamuje se s některými příčinami onemocnění oběhové soustavy zná základní mikroorganismy způsobující nemoci a princip obrany organismu proti infekci Soustava oběhová Epidemie 8

9 učí se popisovat orgány dýchací soustavy a princip dýchání poznává příčiny nemocí dýchacích cest vysvětlí negativní vliv kouření na zdraví člověka dokáže aplikovat první pomoc při zástavě dechu a srdce a poranění Soustava dýchací CH - oxidy TV - kondiční dechová cvičení učí se popisovat orgány trávicí soustavy a znát jejich funkce Soustava trávicí učí se vysvětlit jak tělo získává energii Přeměna látek a energií poznává zásady zdravého stravování učí se popisovat orgány vylučovací soustavy a znát jejich funkce seznamuje se se stavbou a složením kůže poznává význam osobní a intimní hygieny a význam otužování pro zdraví Soustava vylučovací Kůže ENV -Vztah člověka k prostředí ENV - Základní podmínky života VKZ - zdravý způsob života CH - první pomoc při zasažení kůže žíravinami kyselina zásada učí se znát stavbu nervové soustavy a funkce jednotlivých částí Nervová soustava 9

10 je seznámen s nejdůležitějšími žlázami s vnitřní sekrecí a jejich hormony Soustava žláz s vnitřním vyměšováním objasní význam zdravého způsobu života a dokáže Hygiena dušení činnosti sestavit vzorový denní režim pro dobré fungování organismu umí zhodnotit pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka zná základní návykové látky a nebezpečí z nich plynoucí, závislosti VKZ - osobnost. a sociální rozvoj učí se znát stavbu a funkce ústrojí zraku, sluchu, chuti, čichu a hmatu Smyslová ústrojí ENV - Vztah člověka k prostředí F - smyslová vnímání popíše základní stavbu a funkce mužské a ženské pohlavní soustavy vysvětlí oplození zná rizika spojená s předčasnou sexuální zkušeností a mateřstvím poznává etapy vývinu jedince před a po narození Vývin lidského jedince učí se vysvětlit význam dědičnosti a proměnlivosti organismů Základy nauky o dědičnosti 10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. vysvětlí vývoj vzniku Země a její stavbu Země - vznik, stavba objasní vliv sfér Země na vznik a trvání života rozlišuje prvky souměrnosti krystalu seznamuje se se základními krystalovými soustavami orientuje se ve stupnici tvrdosti Mineralogie - nerost, hornina, krystal CH - chemické vzorce, značky prvků, opakování oxidů z 8. ročníku M - tělesa podle charakteristických vlastností (fyzikálních a chemických) rozpozná vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek Třídění nerostů rozlišuje horniny vyvřelé, usazené, přeměněné a popíše způsob jejich vzniku Petrologie ENV - Základní podmínky života CH - organogenní sedimenty rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů a uvádí konkrétní příklady Geologické děje vnitřní a vnější Z - krajina a ŽP porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy Pedologie 11

12 rozlišuje jednotlivá geologická období podle základních vztahů Vznik a vývoj života na Zemi Z - krajina a ŽP seznamuje se se základními ekologickými pojmy Ekologie rozlišuje živé i neživé složky životního prostředí uvede příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi dokáže objasnit význam, využití a ochranu přírodních zdrojů ENV Lidské aktivity a problémy ŽP ENV - Ekosystémy VKO - globální svět 12

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více