Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace adresa školy Brodek u Konice 265, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Václav Růžička zástupce ředitele: Mgr. Věra Švecová Kontakt tel.: , fax: www: zbrodekukonice.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Brodek u Konice adresa zřizovatele Brodek u Konice 187 Kontakt tel.: součásti školy Kapacita Mateřská škola IZO Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna MŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ , stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ x 28 x x Školní jídelna ZŠ x 142 x x 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Školní budova je 82 roků stará. Postupnými opravami, údržbou a po celkové rekonstrukci, která proběhla v letech , je ve velmi dobrém technickém stavu. Mimo hlavní budovu škola využívá i budovu č. II Zde jsou umístěny 1., 2. a 3. třídy a jedno oddělení ŠD. Škola disponuje devíti kmenovými třídami a sedmi odbornými učebnami - výpočetní techniky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, domácích nauk, dílen, jazykovou a přírodovědnou učebnou. Škola vlastní moderní sportovní areál a tělocvičnu. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr.Věra Švecová, Jitka Vybíhalová, Hana Machová

2 2.Vzdělávací program Vzdělávací koncepce ve 2.,3.,4.,5.,7.,8. a 9. ročníku je zaměřena na realizaci vzdělávacího programu Základní škola 1. 9.ročník uč.dokumenty čj /96-2. V 1. a 6. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ a výchovně vzdělávací práce v MŠ jsou v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy a vedoucími metodických sdružení prvního a druhého stupně. Kontrola naplňování učebních osnov a rámcového programu je účinná. V rámci vzdělávacího programu škola nabízí žákům formou volitelných a nepovinných předmětů rozvoj vzdělání a) jazykům - jazyk anglický výuka ve třetím,čtvrtém a pátém ročníku, v šestém až devátém ročníku výuka jazyka německého, výuka druhého cizího jazyka angličtina jako volitelný předmět v sedmém až devátém ročníku a zájmový kroužek angličtina na prvním stupni b) využití výpočetní techniky ve výuce informatika, práce s počítačem c) sportovního zaměření výuka sportovních a pohybových aktivit v zájmových útvarech d) výtvarné zaměření výuka nepovinného předmětu výtvarné činnosti UČEBNÍ PLÁN Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty INFORMATIKA Týdenní dotace povinných předmětů NP Náboženství 3 hodiny NP Výtvarné činnosti 1 hodina

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 2 Asistent pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí Roků pedagog. Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci praxe vzdělání Aprobace 1 ředitel 1,0 do 32 VŠ M-Zpv 2 učitelka zást.řed. 1,0 do 27 VŠ Hv 3 učitelka 1,0 do 27 VŠ Vv 4 učitelka 1,0 do 9 VŠ učitelka 1,0 do 23 VŠ učitelka 1,0 do 15 VŠ R-Č-Hv 7 učitelka 1,0 do 6 VŠ N-Ov 8 učitelka 1,0 do 9 VŠ M-Př-Zzv 9 učitel 1,0 nad 32 VŠ Př-Zzv 10 učitelka 1,0 do 4 VŠ M-Ch 11 učitelka 1,0 do 23 VŠ učitel 1,0 do 4 VŠ M-Dg 13 učitelka 1,0 do 4 VŠ Tv-Rv 14 vedoucí učitelka MŠ 1,0 do 19 SŠ uč. MŠ 15 učitelka MŠ 1,0 do 1 SŠ uč. MŠ 16 vychovatelka ŠD 1,0 Do 9 SŠ vychovatelka 17 vychovatelka ŠD 0,5 do 1 VŠ vychovatelka 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 90 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 64 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Ženy muži ženy

4 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 školník+topič 1,0 SOU 2 uklízečka 0,8 základní 3 uklízečka 0,8 základní 4 pokladní 0,2 SŠ 5 účetní 1,0 SO 6 kuchařka 0,85 SOU 7 kuchařka 0,85 SOU 8 ved. školní jídelny 0,7 SŠ 9 kuchařka MŠ 0,85 základní 10 uklizečka MŠ 0,9 základní Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Velmi vysoké zastoupení žen. Vedoucí školní jídelny vykonává též funkci pokladní. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí starších počet odkladů pro školní prvních tříd 6ti let (nástup po odkladu) rok 2008/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. Krajem nebo obcí 2 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 27 -

5 5.Údaje o výsledcích výchovy a vzdělání 5.1 Přehled o prospěchu, chování a zameškaných hodinách I.stupeň Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé I.A II.A III.A IV.A V.A Mgr. Ivana Burgetová Mgr. Marcela Buriánová Mgr. Michaela Šustrová Mgr. Tereza Malínková Mgr. Jana Kamená p , ,89 25, , ,93 47, , ,70 44, , ,08 38, , ,06 44,06 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,13 40,13 0 II. stupeň Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Třídní učitel VI.A VII.A VIII.A IX.A Mgr. Alena Staffová Mgr. Marcela Francová Mgr. David Suchánek Mgr. Kateřina Dostálová p , ,16 70, , ,21 39, , ,50 67, , ,63 58,63 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,87 58,87 0

6 I. a II. stupeň Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Třídní učitel I.A II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A IX.A Mgr. Ivana Burgetová Mgr. Marcela Buriánová Mgr. Michaela Šustrová Mgr. Tereza Malínková Mgr. Jana Kamená Mgr. Alena Staffová Mgr. Marcela Francová Mgr. David Suchánek Mgr. Kateřina Dostálová p , ,89 25, , ,93 47, , ,70 44, , ,08 38, , ,06 44, , ,16 70, , ,21 39, , ,50 67, , ,63 58,63 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,46 48,46 0 Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Kromě vlastních testů, které jsou využívány k pravidelnému vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za určité období, provádí škola testování znalostí žáků prostřednictvím standardizovaných testů (CERMAT, KALIBRO). Zdokumentované hodnocení, které provádí vyučující, poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Analýza zjištěných výsledků je předmětem jednání pedagogické rady. Škola sleduje v rámci svých možností také výsledky a adaptaci na nové prostředí svých absolventů přecházejících na střední školy a víceleté gymnázium. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Většina sledovaných hodin nepostrádala závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové hodnocení práce žáků. 5.2 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 2 1 Tělesné postižení S kombinací postižení 2 1 S vývojovými poruchami učení 6 2

7 5.3 Průběh výchovně-vzdělávacího procesu Rozvrh hodin je sestavován tak, aby v co největší možné míře dodržoval základní pedagogické a psychologické zásady (náročnější předměty ráno nebo po velkých přestávkách, střídání různých typů předmětů, výchovy v posledních hodinách). Školní řád vychází ze zásad a požadavků školské legislativy, jeho součástí je i klasifikační řád. Dodržování školního řádu je součástí pravidelné kontrolní činnosti. Můžeme konstatovat, že většina požadavků, které vyplývají z řádu, se daří realizovat, případné nedostatky se pedagogičtí pracovníci snaží co nejrychleji odstranit. Školní řád se jako celek v praxi osvědčil, každým rokem se aktualizuje a provádí se v něm drobné úpravy. Velký důraz je kladen na psychohygienu učení, udržování partnerských vztahů, otevřenou komunikaci, řešení problémových situací a vyjadřování osobních postojů k probíraným tématům. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně, pouze začínající učitelé měli problémy s vnitřním členěním hodin, málo se měnily vyučovací situace a nepoměr byl mezi části opakovací a vlastním výkladem. Byla snaha aktivně zapojovat žáky do hodin. Byly využity metody aktivního, prožitkového učení a experimentování. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele, žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s vyučujícími, případně jim byly diktovány. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formou samostatné práce.ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit, vytčené cíle byly dosaženy. Z didaktických principů byly dostatečně respektovány především zásady názornosti, vlastní aktivity žáků a možnosti individuálního tempa. Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání, jež žáci akceptují, je vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření žákova vlastního názoru. Komunikace a vyjadřování žáků jsou vesměs dobré. Škola výrazně podporuje rozvíjení estetických potřeb žáků.značnou měrou se to projevuje v zapojení do soutěží v českém jazyce. Významných výsledků dosáhli žáci v literárních a přírodovědných soutěžích na okresní i národní úrovni. Individuální schopnosti žáků jsou respektovány. Talentovaným žákům se učitelé ve vyučování věnují formou individuálního přístupu, jsou jim zadávány specifické úkoly. Žáci se zapojují do soutěží a zájmových útvarů. Mimo vyučování učitelé poskytují individuální konzultace. Pro slabší žáky je zajištěno doučování. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. Celoroční plán výchovného poradce zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Žáci jsou pravidelně informováni o možnostech studia na SŠ prostřednictvím předmětu volba povolání, informačních letáčků a internetu. Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy k volbě povolání na IPS ÚP v Prostějově, navštívili také Přehlídku středních škol v Prostějově a využívali i Dnů otevřených dveří k prohlídce středních škol, o které jevili zájem. Žákům byly poskytnuty informace o možnostech individuálního využití informačních služeb na ÚP a PPP. V termínu byly vyplněny a odeslány přihlášky žáků ke studiu na středních školách. Průběžně pak bylo sledováno přijetí žáků na střední školy. VP spolupracuje se školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Činnost metodičky je systematická a koncepční, zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. K řešení problematiky prevence slouží minimální preventivní program, je sestaven na základě podkladů vypracovaných třídními učiteli všech tříd. V programu je vedle preventivní péče zahrnuto i řešení vzniklých patologických jevů. Činnost v této oblasti je na velmi dobré úrovni. Ve škole pracovala logopedická a dyslektická asistentka 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ředitel školy zástupkyně ŘŠ Supervize v manažerské praxi, Hospitační činnost ředitele školy, Autoevaluace škol, Platové předpisy, Ped. pracovník ve víru paragrafů, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Aktuální problémy PO Slovní hodnocení žáků, Využití školní zahrady k naplnění RVP, Na Orffovských cestáchs písničkou za poznáním, Podporujeme aktivní myšlení u žáků, Hospitační činnost ředitele školy, Tiffany a vitráže výchovný poradce Aktiv výchovných poradců, Využití školní zahrady k naplnění RVP uč. druhého stupně Alternativní způsob výuky, Diagnóza žáka třídy uč. druhého stupně Objevujeme v matematice, Kurz a zkouška v oboru elektro uč. prvního stupně Jak neztrácet energii, Tresty a odměny, Cvičení pro správné držení těla, uč. prvního stupně Cvičení pro správné držení těla, Netradiční metody TV, Portfolio osobnosti žáka, Práce dětí s LMD

8 uč. prvního stupně uč. prvního stupně uč. prvního stupně uč. druhého stupně uč. prvního stupně uč. druhého stupně ekonomka školník vedoucí ŠJ kuchařky Vánoční nápady, Podporujeme aktivní myšlení u žáků Keramika, Podporujeme aktivní myšlení u žáků Vánoční nápady, Podporujeme aktivní myšlení u žáků Země EU Jak neztrácet energii, Tiffany a vitráže Tvorba a hodnocení školního minimálního preventivního programu, patologické jevy na školách a jejich řešení Platové předpisy, Aktuální problémy PO Kurz a zkouška v oboru elektro Cestovní náklady, Hygienické předpisy Hygienické předpisy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k ekologické výchově Hasičský sbor, TJ Jiskra, sbor pro občanské záležitosti, dětský lékař, Preciosa, firma Naděje, drobní podnikatelé lyžařský kurz, zahraniční zájezdy, plavecký výcvik, školní sportovní olympiáda, školní akademie, školní besídky, vánoční karneval, projekt Zdravé zuby, Drakiáda, výchovné koncerty, návštěvy divadelních představení, projekt Školní mléko, radnice a muzeum Prostějov výtvarné soutěže -Děti, pozor červená, Barvy podzimu, Jak jsem potkal vodu, Můj tajný sen, Požární ochrana očima dětí, literární - Bezpečné město, Moje město, Já a spisovatel, Požární ochrana očima dětí matematické- Cvrček, Klokan, sportovní - Vybíjená, Přehazovaná, Mc Donald Cup, zdravotní - Mladý zdravotník. Den dětí pohádkový les, Den dopravní výchovy, Bezpečnost na silnici, Jeden svět, roč., exkurze protidrogové centrum Prostějov, požární prevence Ekologická vycházka Ukliď si svou obec, Zelená stezka - zlatý list, Mladý zahrádkář, výtvarné soutěže, exkurze ZD Taurus 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Šk. kolo Okr.kolo Nár.kolo Umístění Pythagoriáda 6.r., 7.r Matematický klokan 24 Chemická olympiáda 2 2 okres 6.místo L.Kroutilová, 7.místo D.Možný Olympiáda v Čj 40 2 kraj 6. místo A. Podhorná Olympiáda v Nj 5 5 Zelená stezka zlatý list okres st.žáci 2.místo M.Müller, M.Václavíková, J.Novák, J.Ošlejšek, K.Pejřová, J.Pospíšilová Dopravní soutěž mladých cyklistů okres 2. místo T.Lišková, L.Umlášek, S.Beneš, K.Parolková 2.místo L.Francová, J.Jorda, J.,Hloušek, P.Zatloukalová Mladý zdravotník 8 8 okres 1.místo A. Podhorná, L. Burgetová, K. Pejřová, J. Pospíšilová, K.Plevová kraj 10. místo TGM - život, dílo a odkaz pro současnost místo v I.kategorii Martin Ospalík Prostějovský černý pátek

9 Mladý zahrádkář okres ml.ž. 2.místo E.Vlachová, st.ž.1.místo M.Müller, 3.místo M.Václavíková 4.místo J.Novák, národní kolo 7. místo M.Müller Můj tajný sen 13 postup do finále mezinárodní výtvarné soutěže Barvy podzimu PO očima dětí okres 1. místo J. Pospíšilová, 3. místo L.Hubený Slavíci ve školní lavici místo M.Freharová celostátní kolo Kladecký kos místo A.Freharová, 2.místo P.Zatloukalová, 3.místo A.Beláková, 1. místo M. Freharová Tahle kniha to je ono 3 3.místo M.Václavíková, A.Podhorná, L.Francová 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Ringo 4 III.kategorie dívky 9.místo Pohár rozhlasu atletika 67 okres starší žáci 3.místo ml.žáci 3.místo starší žákyně 8. místo ml.žákyně 6.místo Vybíjená 12 okres II.kategorie dívky 4.místo Přehazovaná 13 okres II.kategorie dívky 2.místo chlapci 3.místo Atletika Kids athletics 10 okres chlapci 2.místo, děvčata 3.místo Mc Donald`s Cup 11 okres ml.žáci 8.místo Minikopaná 10 Halová kopaná 14 Halová atletika 41 okres 2.místo J.Mazánek, J.Hloušek, J.Ošlejšek,L.Hubený, K.Beneš 3.místo J.Pospíšilová, K.Pejřová, E.Vlachová, P.Zatloukalová, T.Lišková, Přespolní běh 3 Atletický čtyřboj 5 okres 1.místo kraj 4. místo M.Koudelka,T.Grepl, L.Pospíšil, V.Rehovič, P.Hofman, 7.4 Další údaje o škole Škola organizuje a podílí se na činnosti zájmových útvarů (hasičský, angličtina, stolní tenis, kopaná, zdravotnický, zahrádkářský, sportovní činnosti), zajišťovala též přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy. Škola spolupracuje s místními zájmovými organizacemi, sborem dobrovolných hasičů a TJ Jiskra. Škola poskytuje zájmovým organizacím prostory a vybavení pro jejich činnost. V rámci spolupráce se sborem pro občanské záležitosti jsou pravidelně organizovány besedy s rodiči dětí nastupujících do první třídy. 8. Kontrolní činnost Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnily tyto kontroly : 1/ Kontrola plnění hygienických požadavků v MŠ a ZŠ KHS Olomouc, územní pracoviště Prostějov, / Kontrola plnění hygienických požadavků ve ŠJ KHS Olomouc, územní pracoviště Prostějov,

10 3/ Kontrola skutečností rozhodných pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně ve věci poskytnuté dotace Finanční úřad Prostějov, / Finanční kontrola ve veřejné zprávě Obec Brodek u Konice, zřizovatel, / Pravidelná vnitřní kontrolní činnost (hospitace, testy, ankety, komise, inventarizace ) 9. Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne Podpis ředitele a razítko školy Mgr. Václav Růžička Schváleno radou školy Mgr. Věra Švecová.. Jitka Vybíhalová.. Hana Machová..

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční zpráva za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2013 Obsah 1.1. Základní údaje o škole... 2 1. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Zlín,Křiby 4788,příspěvková organizace Tel./Fa. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2005/2006 (zpracována dle 10 odst.3 školského

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více