DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009"

Transkript

1 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001: Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů zahrnující: a) identifikaci; b) archivaci; c) ochranu; d) vyhledávání a vypořádání. Musí být čitelné, snadno identifikovatelné, chráněné před poškozením a snadno vyhledatelné Dokumentované postupy, popisy procesů a další platné podklady Plány kvality Projektové plány Projektová dokumentace Organizační diagramy Hodnocení managementu Plány analýz Zkušební plány Dokumentované postupy: řízení dokumentů řízení záznamů řízení neshodného produktu opatření k nápravě preventivní opatření Směrnice pro řízení dokumentů QM Pracovní instrukce a pokyny Vydávání dalších dokumentů / postup Seznamy platné dokumentace Seznamy revizí Rozdělovník Důkazy o předání a převzetí Registry externích dokumentů Dokumentovaný postup Přezkoumání vedením Doklady způsobilosti pracovníků Záznamy k zakázce Záznamy k návrhu Hodnocení dodavatelů Hodnocení (validace) procesů Záznamy sledovatelnosti Záznamy o poškození či ztrátě majetku zákazníka Záznamy prověřeného analyzování (kalibrace) Kontrolní a zkušební protokoly Záznamy k NV-Neshodám produktů a činnostem, odchylkám Příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné, dokončovací a specializované stavební práce provádění oprav, údržby a servisu QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 1/13

2 čl. 5.1 Závazek vedení organizace Vedení musí poskytnout důkaz účinnosti QM systému tím, že: a) sděluje v organizaci, jak je důležité plnit požadavky zákazníka a právních předpisů; b) vytváří a zajišťuje realizaci politiky kvality; environmentální a bezpečnostní politiku; c) zajišťuje plnění stanovených cílů kvality; d) provádí přezkoumání vedením; zajišťuje dostupnost zdrojů. Čl. 5.2 Zaměření na zákazníka čl. 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Vedení musí stanovit a zveřejnit odpovědností a pravomocí v rámci organizace 5. Odpovědnost vedení organizace Hodnocení managementu Plány školení / doklady Informace pro zaměstnance (porady, informační akce) Nástupní plán a Plán zaučování personálu Plány zvyšování SZK QM Cíle kvality pro všechny úrovně firmy Projektové plány Investiční plány Podnikové dohody Smluvní dohody Vyhodnocení dotazů zákazníka Analýzy trhu Dokumenty o reklamaci, analýzy reklamací Záznamy validace produktu Analýzy spokojenosti zákazníka Postupy Organizační řád Popisy pracovních míst a funkcí Profily požadavků Čl.6.2. Lidské zdroje - Organizace musí: a) určit nezbytnou způsobilost pracovníků; b) poskytovat výcvik; c) hodnotit efektivnost výcviku; d) zajistit vytvoření povědomí pracovníků o důležitosti jejich činností k naplnění cílů; e) udržovat odpovídající záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. 6.3 Infrastruktura Organizace musí určit, zajistit a udržovat infrastrukturu potřebnou pro zajištění shody výrobku, např.: a) budovy, pracoviště a související vybavení; b) zařízení pro proces (HW a SW); podpůrné služby (např. přeprava, komunikace). 6.4 Pracovní prostředí Organizace musí určit a řídit faktory pracovního prostředí, potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt. 6. Management zdrojů Popisy míst/funkcí Plány zapracování Záznamy o rozhovorech se zaměstnanci Plány školení Doklady o školení Protokoly o hodnocení účinnosti školení - cíl vzdělání - užitek školení - efektivita školení - užitek pro firmu Investiční plány Plány a protokoly údržby Protokoly o šetření způsobilosti procesů Protokoly o hodnocení dodavatelů (včetně poskytovatelů služeb) Doklady o poučení o bezpečnosti práce Doklady o plnění úředních nebo zákonných požadavků Plány (protokoly) údržby Analýzy spokojenosti zaměstnanců Analýzy fluktuace /nepřítomnosti Projektová dokumentace QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 2/13

3 Organizace musí určit: a) požadavky na výrobek, včetně dodání a podpory pro přejímání; b) předpokládané požadavky zákazníka; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů vztahující se k výrobku; Organizace musí určit: a) požadavky naprodukt, včetně dodání a podpory pro přejímání; b) předpokládané požadavky zákazníka; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů vztahující se k produktu; čl. 7.4 Nakupování Nakupovanýprodukt musí vyhovovat specifikacím pro nakupování. Dodavatel musí být posouzen. Pro toto posouzení musí být stanovena kritéria. Při pořizování musí být zohledněny následující aspekty, např.: vnější jakost výrobku; způsobilost dodavatele; kritéria výběru dodavatele; pravidelné posuzování. Záznamy o výsledcích hodnocení a opatřeních se musí udržovat. 7. Realizace produktu Koncepty - strategie rozvoje produktu Prognózy vývoje trhu Důkazy proveditelnosti Záznamy měření a zkoušek Koncepty logistiky Protokoly o posouzení rizik a zhodnocení procesů (technické, ekonomické) Záznam o zakázce Postup pro vyhodnocování požadavků-námětů zákazníka Záznamy o pohovorech se zákazníkem Analýza trendů odvětví Analýza konkurence Rešerše norem a zákonných požadavků Seznam úkolů/povinností Nabídky, smlouvy Doklady o hodnocení dodavatele Seznam/databáze vybraných dodavatelů Hodnotící kritéria Kontrolní postup Skladovací řád Formuláře, objednávky, seznamy objednávek, kusovníky Kupní smlouvy / smlouvy o dílo Dohody o zajišťování SZK QM dodávek Dokumenty o uvolnění objednávky Kritéria přejímky Specifikace požadavků Zkušební postupy Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a stálého zlepšování, potřebné pro: a) prokázání shody produktu b) zajištění shody systému managementu kvality - SZK c) neustálé zlepšování efektivnosti SZK-QMS. 8.2 Měření a monitorování Vlastnosti produktu musí být: a) kontrolovány; b) měřeny; c) ověřovány; d) dokumentovány v příslušných etapách procesu realizace produktu. Teprve po zjištění shody se může pokračovat v uvolnění produktu a dodání služby. Kompetentní osoba musí být identifikovatelná. Záznamy se musí udržovat a být dohledatelné 8. Měření, analýza a zlepšování Plány opatření Analýzy spokojenosti zákazníka Srovnávací testy Kontrolní dotazníky Vyhodnocovací protokoly (obecně) Protokoly o zkoušení cílových úkolů Zkušební pokyny / testovací protokoly Plány namátkových zkoušek Kontrolní dotazníky Srovnávací vzory Záznamy o kvality Zvláštní uvolnění úřadem (pokud je relevantní) Zprávy o neshodách Zprávy o odchylkách Plány opatření ohledně zavedení nápravných opatření Zkušební protokoly apod. Hodnocení managementu Zprávy o účinnosti nápravných opatření QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 3/13

4 čl. 8.3 Řízení neshodného produktu Neshodné výrobky musí být: identifikovány řízeny opraveny znovu ověřeny zdokumentovány Opravené výrobky musí být: znovu ověřeny Následky neshody musí být: zjištěny; provedena jejich náprava. čl. 8.5 Zlepšování Aby se předešlo opakovanému výskytu, musí zdokumentovaný postup zohledňovat následující: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka); b) přesné určení příčiny neshod; c) vyhodnocení potřeby opatření k zamezení opětovného výskytu neshod; d) přesné určení a uplatnění potřebného opatření; e) záznamy o výsledcích přijatých opatření; f) přezkoumání přijatých nápravných opatření Preventivní opatření K vyloučení příčin možných neshod musí zdokumentovaný postup zohledňovat následující: a) přesné určení možných neshod a jejich příčin; b) vyhodnocení potřeby opatření k předejití výskytu; c) přesné určení a uplatňování preventivních opatření; d) záznamy o výsledcích přijatých opatření; přezkoumání výsledků vedením. Řízení chybných produktů Protokoly o chybách Zkušební předpisy Zkušební důkazy Informování zákazníka Schvalovací protokoly Odborné posudky Zvláštní uvolnění Způsoby značení Řízení nápravných opatření Protokoly o zaznamenávání neshod Statistická vyhodnocení Testovací protokoly / protokoly o výsledcích zkoušek Pokyny o nápravných opatřeních Plány školení Důkazy o školení Analýzy reklamací Doklad o změně dodavatelské smlouvy, Investiční plány Hodnotící protokoly Řízení preventivních opatření Analýzy rizik (hospodářské, technické) Protokoly se zaznamenanými závadami Protokoly o analýze Testovací protokoly Plány opatření Plány školení Důkazy o provedených školeních Změněné dodavatelské smlouvy, Dohody o kvalitě s dodavateli a zákazníky Investiční plány Plány NO, PO QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 4/13

5 Přehled formulářů určených pro řízení SZK dle ČSN EN ISO 9001:2009 Adresáře názvů souborů formulářů určených pro řízení kvality Datum aktualizace Zodpovědnost Doba archivace QF-001 Zjišťovací protokol pro fakturaci rev. 0.xls 10 QF-002 Stavební deník rev. 0.xls 5 QF-002a Montážní deník rev. 0.xls 2 QF-005 Pracovní náplň rev. 0.doc 5 QF-009 Plán školení a výcviku rev 0.doc 5 QF-010 Protokol o shodě rev. 0 doc 2 QF-011 Analýza proveditelnosti zakázky rev. 0. doc 5 QF-012 Výkaz spotřeby rev. 0.doc 2 QF-013 Karta ODCHYLKY - NESHODY rev. 0.doc 10 QF-015 Výkaz NESHODNÝCH PRODUKTŮ a OPRAV rev. 0.doc 5 QF-030 Reklamační protokol DODAVATEL-ZÁKAZNÍK rev. 0.doc 5 QF-036 POZASTAVENO rev. 0 2 QF-040 Iniciativní návrh změny rev. 0.doc 5 QF-047 Roční program zlepšovaní PDCA rev. 0.doc 5 QF-050 Přípravný a Výsledný protokol interního auditu rev.0 doc 5 QF-055 Roční plán auditů SZK rev. 0.doc 5 QF-060 Požadavek na nákup investičního charakteru rev. 0.doc 5 QF-062 Souhrnná evidenční karta nářadí rev. 0.doc 5 QF-063 Plán údržby nářadí rev. 0.doc 5 QF-068 Seznam pracovních měřidel nestanovených rev.0.doc 5 QF-070 hodnocení DODAVATELŮ rev.0.xls 5 QF-072 hodnocení od ZÁKAZNÍKŮ rev.0.xls 5 QF-082 Kniha norem-zákonů rev. 0.doc 5 QF-100 AUDITNÍ DOTAZNÍK pro hodnocení SZK ČSN EN ISO 9001:2009 rev. 0. doc 5 QF-110 AUDITNÍ DOTAZNÍK pro interní audity PRODUKCE rev. 0.doc 5 QF-150 Seznam FORMULÁŘU SZK ČSN EN ISO 9001:2009 aktualizace rev. 0..doc 5 QF-300 Mapa pokrytí rev. 0.doc 5 QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 5/13

6 Přehled základních formulářů, směrnic a standardů IM-stav Praha s.r.o. Adresáře souborů formulářů určených pro řízení Datum aktualizace Zodpovědnost Doba archivace IS_01_Jednotný informační systém_ doc IS_02_SW POHODA_Označování a evidence zakázek_ doc IS_02_SW POHODA_Označování a evidence zakázek_příloha_ xls Povinné údaje a dokumentace k jednotlivým fázím zakázky / projektu Projekt IS_03_SW_POHODA_Předkontace_ xls IS_04_Termíny pro zpracování dokladů_ doc IS_05_Vedení stavebního deníku_ doc IS_05p2_Kategorie staveb a vedení SD doc IS_05p3_Presenční listina KD a seznam profesí_ doc IS_05p4_Elektronický zápis ve SD xls IS_06_Evidence docházky_ doc IS_06_Evidence docházky_im_1_ xls IS_06_Evidence docházky_im_2_ xls IS_07_Ukládání třídění a archivace dokumentace_ doc IS_07_Ukládání třídění a archivace dokumentace_ doc IS_07p1_Kontrola úplnosti dokladů před založením zakázky formulář doc IS_08p1_evidence vystavený_přijatých SOD_ xls IS_09_ Převzetí a předání staveniště_ doc IS_09p1_Protokol o předání staveniště - staveb většího rozsahu_ doc IS_09p2_Protokol o předání staveniště - rekonstrukce většího rozsahu_ doc IS_09p3_Protokol o předání staveniště - stavby menšího rozsahu_ xls IS_09p4_Protokol o předání staveniště - rekonstrukce menšího rozsahu_ xls IS_10_ Předávací protokol stavby_ doc IS_10p1_Protokol včetně příloh_z_předání bez závad_ xls IS_10p2_Protokol včetně příloh_z_předání se závadami_ xls IS_10p3_Protokol včetně příloh_o_ převzetí bez závad_ xls Vnitřní směrnice VS_01_likvidace faktur_ doc VS_02_OÚD limity pro nákup materiálu a služeb_mg_příloha č_2_ xls VS_03_Centrální evidence nabídek a objednávek_ doc VS_03_Příloha č.1_krycí list nabídky_vzor s komentářem_ pdf VS_03_Příloha č.1_krycí list nabídky_vzor_ xls VS_04_majetek ve společnostech skupiny MG_ doc VS_04_majetek ve společnostech skupiny MG_příloha č_1_ docx Kategorizace a popis pracovních náplní Provozní manažer_im-stav_ doc referent dopravy a nákupu_ doc 2.0.1_X Y referent dopravy a nákupu_ doc rozpočtář_ doc 2.0.2_X Y rozpočtář_ doc řidič_ doc 2.0.3_X Y řidič_ doc manažer realizace IM-stav_ doc stavbyvedoucí_ doc 2.1.1_X Y stavbyvedoucí_ doc mistr stavby_ doc 2.1.2_X Y mistr stavby_ doc stavební dělník_ doc 2.1.3_X Y stavební dělník_ doc pomocný dělník_ doc 2.1.4_X Y pomocný dělník_ doc QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 6/13

7 PLÁN PRACÍ pro splnění certifikačního, dozorového a recertifikačního auditu Úkoly zpracovat: I. Kvantifikované Cíle kvality Kvantifikované Cíle kvality současnost VYHODNOCENÍ Kvantifikované Cíle kvality pro příští rok II. Přezkoumání QMS SZK vedením za rok III. Přezkoumání systému QMS SZK vedením firmy za rok IV. Prověřit aktuálnost MAPA POKRYTÍ zodpovědnosti, zastoupení a spolupráce V. Vybrané postupy provozu produkce pro prezentaci připravit dokumentaci zakázek VI. Q zápisy z porad vedení VII. Interní školení pracovníků k ISO VIII. Požadavek na školení a vyhodnocení školení zvyšování kvalifikace IX. Plán školení na další rok X. Plán údržby zařízení na rok XI. Seznam nestanovených měřidel XII. Stížnosti a připomínky (reklamace) a jejich vyhodnocení Karty neshody. XIII. Požadavek na nákup investičního charakteru XIV. Hodnocení dodavatelů XV. Hodnocení od zákazníků XVI. Připravit prezentaci realizace alespoň 3 zakázek XVII. Politiky kvality, bezpečnosti, environmentální prověřit aktuálnost XVIII. Připravit k nahlédnutí personalistiku XIX. Roční plán auditů na rok vyhodnocení a na příští rok XX. Protokoly přípravy a vyhodnocení interních auditů XXI. - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu VEDENÍ - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu OBCHOD - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu Provoz - realizace - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu ŘÍZENÍ DOKUMENTACE A TOKU DAT - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu METROLOGIE - zjištění z interních auditů vyhodnotit v Kartách odchylky a neshody na principu neustálého zlepšování. QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 7/13

8 VYBRANÉ ZÁKLADNÍ environmentální pohledy dle ČSN EN 14001:2005 Odpady odvoz a likvidace odpadů Smluvní zajištění zda má likvidující firma oprávnění k likvidaci - odpovědná sosba Tonery z tiskáren Zářivky Kanceláře plasty, papír Elektrosoučástky Chemické přípravky čistidla mycí přípravky Těkavé látky??? Oleje??? Auta únik oleje hadry od oleje likvidace, emise, únik pohonných hmot Ruční nářadí a nástroje revize. - odpovědná sosba Shromaždiště nebezpečných odpadů třídění, nádoby označení likvidace Použití ochranných a absorpčních prostředků Třídění odpadů a likvidace - Smlouvy o likvidaci odpadů, - odpovědná sosba Pracovní náplň zaměstnanců popis pracovní činnosti včetně environmentální udržitelnosti rozvoje personalistika - odpovědná sosba Skladový řád Bezpečnostní identifikační listy nebezpečných odpadů Nájemní smlouva vytápění, vodoměry, vodný a stočný, co vše je předmětem pronájmu Každou mimořádnou událost nahlásit odpovědnému pracovníkovi komu znát Nakládání s nebezpečnými látkami dle Bezpečnostních listů a třídění odpadů do identifikovaných nádob Seznam nebezpečných látek Souhlas OÚ s nakládáním s nebezpečnými odpady - odpovědná sosba Ekologické chování dodavatelů obaly vratné a nevratné - odpovědná sosba Výcvik zahrnout systém skladování a likvidace odpovědná sosba Seznam a dokumentace hořlavých látek - odpovědná sosba Havarijní připravenost - odpovědná sosba Hodnocení souladu s legislativou registr právních požadavků a jejich aktualizace zda jsou plněny požadavky - odpovědná sosba QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 8/13

9 4.2. Požadavky na environmentální politiku: Sdělování v organizaci, osobám, které pracují pro organizaci nebo ve prospěch) organizace.přístupnost pro veřejnost Environmentální aspekty Postup identifikace environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného rozsahu systému environmentálního managementu činností, PRODUKTŮ služeb, které organizace může kontrolovat a ovlivňovat určit aspekty, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí (tj. významných environmentálních aspektů DOTAZNÍK pro úvodní analýzu EMS ČSN EN ISO 14001:2005 Zohlednění následujících faktorů: odpady kontaminace půdy vypouštění odpadních látek do vody emise využívání surovin a přírodních zdrojů specifické místní aspekty životního prostředí dřívější, současné a budoucí činnosti, výrobky a/nebo služby; nornální a abnormální provozní podmínky, havarijní situace, požitelnost bezpečnostních dat, nové nebo modifikované činnosti, služby návrh a vývoj nových činností a služeb Hodnocení environmentálních aspektů, Možnosti vlivů na environmentální aspekty. Zajištení, že významné environmentální aspekty budou zohledněny při stanovení environmentálních cílů Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Postup pro zjišťování: Právních požadavků, které musí organizace dodržovat (souvislosti s jejími environmentálními aspekty) a Ostatních požadavků, které musí organiazce dodržovat. 4.2 Environmentální politika Přezkoumání EMS vedením, Informace pro pracovníky a pracovníky na částečné úvazky včetně pracujících na smlouvy (vývěsky, podnikový časopis, atd.), Environmentální prohlášení, výroční zpráva, Internet, propagační materiály. Příručka EMS Postup zjišťování environmentálních aspektů, příp. environmentální přezkoumání, Stanovení významnosti environmentálních aspektů, Hodnotící systém pro zjišťování prioritních vlivů, Analýzy Seznam významných aspektů, Příp. zpráva o environmentálním přezkoumání, Environmentální prohlášení, Katalog činností a postupů, Registr zařízení, nářadí Spotřeba energií, Bilance odpadů, plán odpadového hospodářství Hodnocení odpadních vod, Hodnocení starých zátěží, Hodnocení zdrojů emisí, Hodnocení zdrojů hluku, Seznam chemických látek Plán opatření, Environmentální cíle, Environmentální programy Průběžné zjišťování a hodnocení environmentálních aspektů, Postup zjišťování a vyhodnocování environmentálních předpisů, Seznam/registr právních předpisů, Postup pravidelné aktualizace registru zákonů, Povolení, rozhodnutí, Postup pro přezkoumání dodržování shody s legislativou Požadavky zákazníků, Stanovení odpovědností, Smluvní požadavky, Schvalování procesů, Oborová pravidla, Dohody s úřady, Postup pro zjišťování úředních požadavků a provádění schvalovacích řízení při investicích. Příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné, dokončovací a specializované stavební práce provádění oprav, údržby a servisu QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 9/13

10 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) Měřitelné cíle. Při stanovení a hodnocení cílů musí být zohledněny následující faktory: Soulad s environmentální politikou, Příslušné legislativní požadavky, 1. Technické možnosti a příp. nejlepší použitelná technika, 2. Finanční, provozní a obchodní podmínky, Program(y) k dosažení environmentálních cílů a cílových hodnot, Obsah programu: cíle cílové hodnoty, odpovědnosti, prostředky a termíny k realizaci Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Stanovení, dokumentování a seznámení s úlohami, odpovědnostmí a pravomocemi. Odpovědnosti a pravomoci představitele: Zavedení a udržování EMS podle ISO 14001, Podávání zpráv o EMS vrcholovému vedení včetně doporučení ke zlepšování Poskytnutí personalu, speciálních schopností, finančních prostředků Vrcholovým vedením organizace. POZNÁMKY Příručka EMS, Strategické plány, Obchodní plány, Investiční plány, Dohody o cílech, Stanovení postupu k dosažení cílů, Pravidelné hodnocení stupně plnění cílů, Soubory environmentálních dat, Environmentální program: opatření vč. cílových hodnot, osoby odpovědné za opatření, termíny k realizaci cílů, nutné finanční, personální a technické prostředky pro realizaci opatření Popis postupu pro stanovení environmentálních programů, Popis postupu pro změny, doplnění nebo aktualizaci programů, Pravidelné hodnocení stupně plnění opatření vč. cílů, Organizační schéma, Matice odpovědnosti, Přidělení environmentálních závazků, Definice provozních úloh, Popis pracovního / funkčního místa, Požadavky na pracovní funkce, Jmenování představitele (vodohospodář, odpadový hospodář, autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ) Investiční plány pro personál, - výcvik a zvyšování kvalifikace - technické vybavení Popisy funkčních míst, Pracovní smlouvy, Záznamy o kvalifikaci, Kvalifikační požadavky, Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Školící programy, Plány školení, Zaškolovací plány, Doklady o vzdělání a výcviku, Popis postupu pro zjišťování vzdělávacích potřeb a pro provádění školení Komunikace Školicí podklady, Zpráva a zápisy z porad, Roční zpráva zmocněnce pro EMS o ivotním prostředí, Práce s veřejností, Návštěny podniku, Den otevřených dveří, Internet QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

11 4.4.4 Dokumentace Dokumentace musí zahrnovat: - environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty - popis rozsahu EMS - popis hlavních prvků EMS a jejich vzájemné součinnosti a odkaz na navazující dokumenty - dokumenty, včetně záznamů určené organizací jako nezbytné k zajištění účinného plánování, provozování a řízení procesů týkajících se významných environmentálních aspektů Postup pro zjišťování environmentálních aspektů, Postup pro zjišťování právních a jiných požadavků, Popis pravidel pro neustálé zlepšování environmentálního profilu, Postup pro řízení dokumentace, Postup pro řízení záznamů, Postup pro provádění interních prověrek, Postup pro řízení nápravných a preventivních opatření, Postup monitorování a měření, Přezkoumání vedením, Pracovní postupy, Kontrolní pokyny a další související dokuemtace, Organizační schémata, Matice funkcí a úkolů, Plány nápravných a preventivních opatření, Havarijní a nouzové plány 4.4 Zavádění a provoz Řízení dokumentů Požadavky na řízení dokumentace: 1. Dostupnost, 2. Pravidelné hodnocení a příp. přepracování odpovědnými osobami, 3. Dostupnost platné dokumentace na odpovídajících pracovištích, 4. Odstraňování neplatných dokumentů, 5. Označování archivované, neplatné dokumentace Řízení provozu Dokumentovaný postup pro environmentálně významné postupy a činnosti (stanovení podmínek a provozních úkolů). Postupy pro zjišťování a a zohlednění významných environmentálních aspektů výrobků a služeb poskytovaných organizací. Proškolení osob pracujících ve prospěch organizace Nakupování: Suroviny, pomocné a provozní látky Zřízení Dodavatelé látek Dodavatelé služeb (např. zpracování odpadu, doprava, úklid, údržba, ochrana), Seznam schválených dodavatelů Environmentální kritéria pro výběr dodavatelů Informování dodavatelů Environmentální hodnocení dodavatelů Nákupní podmínky s požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce Postup uvolňování nebezpečných látek Příručka EMS, Systém řízení dokumentace, Postup tvorby, změn, přezkoumání, schvalování, rozdělování, řízení a archivace dokumentů, Rozdělovníky, Záznamy o seznámení, Označování stavu revize Matice dokumentů Požadavky na dokumentaci: Čitelnost, Datum přepracování, Lehká identifikovatelnost, Ukládání. Průběh schvalovacích procesů Nákup surovin a pomocných látek, Nákup služeb, Nákup zařízení / údržba, Péče o budovy a základní prostředky, Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, Logistika / Transport, Skladování, Odpadové hospodářství, Požární řád Záznamy o výcviku QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

12 Péče o budovy a základní prostředky: zásobování energiemi topení zásobování plynem zásobování vodou likvidace odpadních vod Zacházení s nebezpečnými látkami: Bezpečnostní listy Postupy pro uvolnění nebezpečných látek Seznam nebezpečných látek Bezpečnostní pokyny Aktualizace seznamu nebezpečných látek a provozních předpisů Záznamy o výcviku Označení nebezpečných látek výstražnými symboly Skladování: Oznamovací a schvalovací povinnost Zákazy společného skladování Ochrana před výbuchem Nucené odvětrávání Označení skladovacích prostor Uzavírací a přístupová nařízení Stanovení maximálních skladovacích množství Odpadové hospodářství: Strategie snižování odpadů Vnitropodnikové třídění odpadů Vnitropodnikový sběrný systém Sběrná místa Záznamy o likvidaci odpadů Evidence odpadů Koncept odpadového hospodářsrví Osvědčení od firem likvidujících odpad Havarijní připravenost a reakce Postupy ke zjišťování možných nehod a nouzových situací Havarijní plánování k zabránění a ohraničení environmentálních vlivů možných nehod a nouzových situací Přezkoumání havarijní připravenosti a havarijních opatření a příp. jejich aktualizace podle nehod nebo nouzových situací Pravidelné přezkoušení nouzových opatření, pokud je možné Ustanovení o spolupráci s úřady Monitorování a měření Dokumenované postupy pro pravidelné sledování a měření podstatných znaků environmentálních procesů a činností Záznamy o: Dosaženém environmentálním profilu Řízení relevantních postupů Shodě s environmentálními cíli a cílovými hodnotami Anylýza nebezpečí Bezpečnostní analýzy Požární ochrana Provozní organizace záchranných opatření Poplachové a bezpečnostní plány Plán opatření Požární plán Plán nasazení požárních prostředků Únikové a záchranné plány Technické přezkoušení požárních prostředků Požární revize Organizace a vyzbrojení podnikového požárního sboru Aktualizace plánů Informace a školení pracovníků Cvičení nouzových stavů, cvičné poplachy Nouzové oznamovací řetězce Ustanovení o spolupráci s externími firmami Postupy pro informování veřejnosti Postupy monitorování a měření Pracovní pokyny Seznam měřících a kontrolních zařízení Kontrolní termíny Protokoly měření emisí, Osvědčení o měření komínů Roční zprávy zmocněnce v ochraně životního prostředí Dokumentované postupy pro pravidelné hodnocení splnění relevantních zákonných environmentálních předpisů QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

13 4.5.2 Hodnocení souladu Postupy zavedeny a udržovány pro periodické hodnocení souladu Závazek firmy musí být v souladu s požadavky právních předpisů. Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují. Postup zjišťování a vyhodnocování environmentálních předpisů, Seznam/registr právních předpisů, Postup pravidelné aktualizace registru zákonů, Postup pro přezkoumání dodržování shody s legislativou Stanovení odpovědností, Smluvní požadavky, Schvalování procesů, Podniknutá opatření musí odpovídat rozsahu problému a vzniklým environmentálním dopadům. SEZNAM ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ EMS 14001:2005 Zpráva z přezkoumání EMS Skladový řad Seznam nebezpečných odpadu Pověřeni zástupce pro EMS EMS-01 Environmentalni příručka EP-01 Analýza environmentalnich aspektů EP-02 Postup k registru právních požadavků Evidence platné řízené dokumentace EMS Registr právních a jiných požadavků EMS Seznam řízených záznamů EMS Environmentální politika Cíle EMS Environmentální programy Environmentální profil Evidence platné řízené dokumentace EMS Osnova školení EMS + prezenční listina Registr environmentálních aspektů Jmenovací dekret zástupce pro EMS PROVĚŘIT ZABEZPEČOVÁNÍ, co je užíváno, co je vhodné zavést výhled.? QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 12. Systémy

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více