DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009"

Transkript

1 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001: Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů zahrnující: a) identifikaci; b) archivaci; c) ochranu; d) vyhledávání a vypořádání. Musí být čitelné, snadno identifikovatelné, chráněné před poškozením a snadno vyhledatelné Dokumentované postupy, popisy procesů a další platné podklady Plány kvality Projektové plány Projektová dokumentace Organizační diagramy Hodnocení managementu Plány analýz Zkušební plány Dokumentované postupy: řízení dokumentů řízení záznamů řízení neshodného produktu opatření k nápravě preventivní opatření Směrnice pro řízení dokumentů QM Pracovní instrukce a pokyny Vydávání dalších dokumentů / postup Seznamy platné dokumentace Seznamy revizí Rozdělovník Důkazy o předání a převzetí Registry externích dokumentů Dokumentovaný postup Přezkoumání vedením Doklady způsobilosti pracovníků Záznamy k zakázce Záznamy k návrhu Hodnocení dodavatelů Hodnocení (validace) procesů Záznamy sledovatelnosti Záznamy o poškození či ztrátě majetku zákazníka Záznamy prověřeného analyzování (kalibrace) Kontrolní a zkušební protokoly Záznamy k NV-Neshodám produktů a činnostem, odchylkám Příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné, dokončovací a specializované stavební práce provádění oprav, údržby a servisu QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 1/13

2 čl. 5.1 Závazek vedení organizace Vedení musí poskytnout důkaz účinnosti QM systému tím, že: a) sděluje v organizaci, jak je důležité plnit požadavky zákazníka a právních předpisů; b) vytváří a zajišťuje realizaci politiky kvality; environmentální a bezpečnostní politiku; c) zajišťuje plnění stanovených cílů kvality; d) provádí přezkoumání vedením; zajišťuje dostupnost zdrojů. Čl. 5.2 Zaměření na zákazníka čl. 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Vedení musí stanovit a zveřejnit odpovědností a pravomocí v rámci organizace 5. Odpovědnost vedení organizace Hodnocení managementu Plány školení / doklady Informace pro zaměstnance (porady, informační akce) Nástupní plán a Plán zaučování personálu Plány zvyšování SZK QM Cíle kvality pro všechny úrovně firmy Projektové plány Investiční plány Podnikové dohody Smluvní dohody Vyhodnocení dotazů zákazníka Analýzy trhu Dokumenty o reklamaci, analýzy reklamací Záznamy validace produktu Analýzy spokojenosti zákazníka Postupy Organizační řád Popisy pracovních míst a funkcí Profily požadavků Čl.6.2. Lidské zdroje - Organizace musí: a) určit nezbytnou způsobilost pracovníků; b) poskytovat výcvik; c) hodnotit efektivnost výcviku; d) zajistit vytvoření povědomí pracovníků o důležitosti jejich činností k naplnění cílů; e) udržovat odpovídající záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. 6.3 Infrastruktura Organizace musí určit, zajistit a udržovat infrastrukturu potřebnou pro zajištění shody výrobku, např.: a) budovy, pracoviště a související vybavení; b) zařízení pro proces (HW a SW); podpůrné služby (např. přeprava, komunikace). 6.4 Pracovní prostředí Organizace musí určit a řídit faktory pracovního prostředí, potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt. 6. Management zdrojů Popisy míst/funkcí Plány zapracování Záznamy o rozhovorech se zaměstnanci Plány školení Doklady o školení Protokoly o hodnocení účinnosti školení - cíl vzdělání - užitek školení - efektivita školení - užitek pro firmu Investiční plány Plány a protokoly údržby Protokoly o šetření způsobilosti procesů Protokoly o hodnocení dodavatelů (včetně poskytovatelů služeb) Doklady o poučení o bezpečnosti práce Doklady o plnění úředních nebo zákonných požadavků Plány (protokoly) údržby Analýzy spokojenosti zaměstnanců Analýzy fluktuace /nepřítomnosti Projektová dokumentace QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 2/13

3 Organizace musí určit: a) požadavky na výrobek, včetně dodání a podpory pro přejímání; b) předpokládané požadavky zákazníka; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů vztahující se k výrobku; Organizace musí určit: a) požadavky naprodukt, včetně dodání a podpory pro přejímání; b) předpokládané požadavky zákazníka; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů vztahující se k produktu; čl. 7.4 Nakupování Nakupovanýprodukt musí vyhovovat specifikacím pro nakupování. Dodavatel musí být posouzen. Pro toto posouzení musí být stanovena kritéria. Při pořizování musí být zohledněny následující aspekty, např.: vnější jakost výrobku; způsobilost dodavatele; kritéria výběru dodavatele; pravidelné posuzování. Záznamy o výsledcích hodnocení a opatřeních se musí udržovat. 7. Realizace produktu Koncepty - strategie rozvoje produktu Prognózy vývoje trhu Důkazy proveditelnosti Záznamy měření a zkoušek Koncepty logistiky Protokoly o posouzení rizik a zhodnocení procesů (technické, ekonomické) Záznam o zakázce Postup pro vyhodnocování požadavků-námětů zákazníka Záznamy o pohovorech se zákazníkem Analýza trendů odvětví Analýza konkurence Rešerše norem a zákonných požadavků Seznam úkolů/povinností Nabídky, smlouvy Doklady o hodnocení dodavatele Seznam/databáze vybraných dodavatelů Hodnotící kritéria Kontrolní postup Skladovací řád Formuláře, objednávky, seznamy objednávek, kusovníky Kupní smlouvy / smlouvy o dílo Dohody o zajišťování SZK QM dodávek Dokumenty o uvolnění objednávky Kritéria přejímky Specifikace požadavků Zkušební postupy Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a stálého zlepšování, potřebné pro: a) prokázání shody produktu b) zajištění shody systému managementu kvality - SZK c) neustálé zlepšování efektivnosti SZK-QMS. 8.2 Měření a monitorování Vlastnosti produktu musí být: a) kontrolovány; b) měřeny; c) ověřovány; d) dokumentovány v příslušných etapách procesu realizace produktu. Teprve po zjištění shody se může pokračovat v uvolnění produktu a dodání služby. Kompetentní osoba musí být identifikovatelná. Záznamy se musí udržovat a být dohledatelné 8. Měření, analýza a zlepšování Plány opatření Analýzy spokojenosti zákazníka Srovnávací testy Kontrolní dotazníky Vyhodnocovací protokoly (obecně) Protokoly o zkoušení cílových úkolů Zkušební pokyny / testovací protokoly Plány namátkových zkoušek Kontrolní dotazníky Srovnávací vzory Záznamy o kvality Zvláštní uvolnění úřadem (pokud je relevantní) Zprávy o neshodách Zprávy o odchylkách Plány opatření ohledně zavedení nápravných opatření Zkušební protokoly apod. Hodnocení managementu Zprávy o účinnosti nápravných opatření QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 3/13

4 čl. 8.3 Řízení neshodného produktu Neshodné výrobky musí být: identifikovány řízeny opraveny znovu ověřeny zdokumentovány Opravené výrobky musí být: znovu ověřeny Následky neshody musí být: zjištěny; provedena jejich náprava. čl. 8.5 Zlepšování Aby se předešlo opakovanému výskytu, musí zdokumentovaný postup zohledňovat následující: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka); b) přesné určení příčiny neshod; c) vyhodnocení potřeby opatření k zamezení opětovného výskytu neshod; d) přesné určení a uplatnění potřebného opatření; e) záznamy o výsledcích přijatých opatření; f) přezkoumání přijatých nápravných opatření Preventivní opatření K vyloučení příčin možných neshod musí zdokumentovaný postup zohledňovat následující: a) přesné určení možných neshod a jejich příčin; b) vyhodnocení potřeby opatření k předejití výskytu; c) přesné určení a uplatňování preventivních opatření; d) záznamy o výsledcích přijatých opatření; přezkoumání výsledků vedením. Řízení chybných produktů Protokoly o chybách Zkušební předpisy Zkušební důkazy Informování zákazníka Schvalovací protokoly Odborné posudky Zvláštní uvolnění Způsoby značení Řízení nápravných opatření Protokoly o zaznamenávání neshod Statistická vyhodnocení Testovací protokoly / protokoly o výsledcích zkoušek Pokyny o nápravných opatřeních Plány školení Důkazy o školení Analýzy reklamací Doklad o změně dodavatelské smlouvy, Investiční plány Hodnotící protokoly Řízení preventivních opatření Analýzy rizik (hospodářské, technické) Protokoly se zaznamenanými závadami Protokoly o analýze Testovací protokoly Plány opatření Plány školení Důkazy o provedených školeních Změněné dodavatelské smlouvy, Dohody o kvalitě s dodavateli a zákazníky Investiční plány Plány NO, PO QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 4/13

5 Přehled formulářů určených pro řízení SZK dle ČSN EN ISO 9001:2009 Adresáře názvů souborů formulářů určených pro řízení kvality Datum aktualizace Zodpovědnost Doba archivace QF-001 Zjišťovací protokol pro fakturaci rev. 0.xls 10 QF-002 Stavební deník rev. 0.xls 5 QF-002a Montážní deník rev. 0.xls 2 QF-005 Pracovní náplň rev. 0.doc 5 QF-009 Plán školení a výcviku rev 0.doc 5 QF-010 Protokol o shodě rev. 0 doc 2 QF-011 Analýza proveditelnosti zakázky rev. 0. doc 5 QF-012 Výkaz spotřeby rev. 0.doc 2 QF-013 Karta ODCHYLKY - NESHODY rev. 0.doc 10 QF-015 Výkaz NESHODNÝCH PRODUKTŮ a OPRAV rev. 0.doc 5 QF-030 Reklamační protokol DODAVATEL-ZÁKAZNÍK rev. 0.doc 5 QF-036 POZASTAVENO rev. 0 2 QF-040 Iniciativní návrh změny rev. 0.doc 5 QF-047 Roční program zlepšovaní PDCA rev. 0.doc 5 QF-050 Přípravný a Výsledný protokol interního auditu rev.0 doc 5 QF-055 Roční plán auditů SZK rev. 0.doc 5 QF-060 Požadavek na nákup investičního charakteru rev. 0.doc 5 QF-062 Souhrnná evidenční karta nářadí rev. 0.doc 5 QF-063 Plán údržby nářadí rev. 0.doc 5 QF-068 Seznam pracovních měřidel nestanovených rev.0.doc 5 QF-070 hodnocení DODAVATELŮ rev.0.xls 5 QF-072 hodnocení od ZÁKAZNÍKŮ rev.0.xls 5 QF-082 Kniha norem-zákonů rev. 0.doc 5 QF-100 AUDITNÍ DOTAZNÍK pro hodnocení SZK ČSN EN ISO 9001:2009 rev. 0. doc 5 QF-110 AUDITNÍ DOTAZNÍK pro interní audity PRODUKCE rev. 0.doc 5 QF-150 Seznam FORMULÁŘU SZK ČSN EN ISO 9001:2009 aktualizace rev. 0..doc 5 QF-300 Mapa pokrytí rev. 0.doc 5 QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 5/13

6 Přehled základních formulářů, směrnic a standardů IM-stav Praha s.r.o. Adresáře souborů formulářů určených pro řízení Datum aktualizace Zodpovědnost Doba archivace IS_01_Jednotný informační systém_ doc IS_02_SW POHODA_Označování a evidence zakázek_ doc IS_02_SW POHODA_Označování a evidence zakázek_příloha_ xls Povinné údaje a dokumentace k jednotlivým fázím zakázky / projektu Projekt IS_03_SW_POHODA_Předkontace_ xls IS_04_Termíny pro zpracování dokladů_ doc IS_05_Vedení stavebního deníku_ doc IS_05p2_Kategorie staveb a vedení SD doc IS_05p3_Presenční listina KD a seznam profesí_ doc IS_05p4_Elektronický zápis ve SD xls IS_06_Evidence docházky_ doc IS_06_Evidence docházky_im_1_ xls IS_06_Evidence docházky_im_2_ xls IS_07_Ukládání třídění a archivace dokumentace_ doc IS_07_Ukládání třídění a archivace dokumentace_ doc IS_07p1_Kontrola úplnosti dokladů před založením zakázky formulář doc IS_08p1_evidence vystavený_přijatých SOD_ xls IS_09_ Převzetí a předání staveniště_ doc IS_09p1_Protokol o předání staveniště - staveb většího rozsahu_ doc IS_09p2_Protokol o předání staveniště - rekonstrukce většího rozsahu_ doc IS_09p3_Protokol o předání staveniště - stavby menšího rozsahu_ xls IS_09p4_Protokol o předání staveniště - rekonstrukce menšího rozsahu_ xls IS_10_ Předávací protokol stavby_ doc IS_10p1_Protokol včetně příloh_z_předání bez závad_ xls IS_10p2_Protokol včetně příloh_z_předání se závadami_ xls IS_10p3_Protokol včetně příloh_o_ převzetí bez závad_ xls Vnitřní směrnice VS_01_likvidace faktur_ doc VS_02_OÚD limity pro nákup materiálu a služeb_mg_příloha č_2_ xls VS_03_Centrální evidence nabídek a objednávek_ doc VS_03_Příloha č.1_krycí list nabídky_vzor s komentářem_ pdf VS_03_Příloha č.1_krycí list nabídky_vzor_ xls VS_04_majetek ve společnostech skupiny MG_ doc VS_04_majetek ve společnostech skupiny MG_příloha č_1_ docx Kategorizace a popis pracovních náplní Provozní manažer_im-stav_ doc referent dopravy a nákupu_ doc 2.0.1_X Y referent dopravy a nákupu_ doc rozpočtář_ doc 2.0.2_X Y rozpočtář_ doc řidič_ doc 2.0.3_X Y řidič_ doc manažer realizace IM-stav_ doc stavbyvedoucí_ doc 2.1.1_X Y stavbyvedoucí_ doc mistr stavby_ doc 2.1.2_X Y mistr stavby_ doc stavební dělník_ doc 2.1.3_X Y stavební dělník_ doc pomocný dělník_ doc 2.1.4_X Y pomocný dělník_ doc QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 6/13

7 PLÁN PRACÍ pro splnění certifikačního, dozorového a recertifikačního auditu Úkoly zpracovat: I. Kvantifikované Cíle kvality Kvantifikované Cíle kvality současnost VYHODNOCENÍ Kvantifikované Cíle kvality pro příští rok II. Přezkoumání QMS SZK vedením za rok III. Přezkoumání systému QMS SZK vedením firmy za rok IV. Prověřit aktuálnost MAPA POKRYTÍ zodpovědnosti, zastoupení a spolupráce V. Vybrané postupy provozu produkce pro prezentaci připravit dokumentaci zakázek VI. Q zápisy z porad vedení VII. Interní školení pracovníků k ISO VIII. Požadavek na školení a vyhodnocení školení zvyšování kvalifikace IX. Plán školení na další rok X. Plán údržby zařízení na rok XI. Seznam nestanovených měřidel XII. Stížnosti a připomínky (reklamace) a jejich vyhodnocení Karty neshody. XIII. Požadavek na nákup investičního charakteru XIV. Hodnocení dodavatelů XV. Hodnocení od zákazníků XVI. Připravit prezentaci realizace alespoň 3 zakázek XVII. Politiky kvality, bezpečnosti, environmentální prověřit aktuálnost XVIII. Připravit k nahlédnutí personalistiku XIX. Roční plán auditů na rok vyhodnocení a na příští rok XX. Protokoly přípravy a vyhodnocení interních auditů XXI. - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu VEDENÍ - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu OBCHOD - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu Provoz - realizace - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu ŘÍZENÍ DOKUMENTACE A TOKU DAT - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu METROLOGIE - zjištění z interních auditů vyhodnotit v Kartách odchylky a neshody na principu neustálého zlepšování. QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 7/13

8 VYBRANÉ ZÁKLADNÍ environmentální pohledy dle ČSN EN 14001:2005 Odpady odvoz a likvidace odpadů Smluvní zajištění zda má likvidující firma oprávnění k likvidaci - odpovědná sosba Tonery z tiskáren Zářivky Kanceláře plasty, papír Elektrosoučástky Chemické přípravky čistidla mycí přípravky Těkavé látky??? Oleje??? Auta únik oleje hadry od oleje likvidace, emise, únik pohonných hmot Ruční nářadí a nástroje revize. - odpovědná sosba Shromaždiště nebezpečných odpadů třídění, nádoby označení likvidace Použití ochranných a absorpčních prostředků Třídění odpadů a likvidace - Smlouvy o likvidaci odpadů, - odpovědná sosba Pracovní náplň zaměstnanců popis pracovní činnosti včetně environmentální udržitelnosti rozvoje personalistika - odpovědná sosba Skladový řád Bezpečnostní identifikační listy nebezpečných odpadů Nájemní smlouva vytápění, vodoměry, vodný a stočný, co vše je předmětem pronájmu Každou mimořádnou událost nahlásit odpovědnému pracovníkovi komu znát Nakládání s nebezpečnými látkami dle Bezpečnostních listů a třídění odpadů do identifikovaných nádob Seznam nebezpečných látek Souhlas OÚ s nakládáním s nebezpečnými odpady - odpovědná sosba Ekologické chování dodavatelů obaly vratné a nevratné - odpovědná sosba Výcvik zahrnout systém skladování a likvidace odpovědná sosba Seznam a dokumentace hořlavých látek - odpovědná sosba Havarijní připravenost - odpovědná sosba Hodnocení souladu s legislativou registr právních požadavků a jejich aktualizace zda jsou plněny požadavky - odpovědná sosba QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 8/13

9 4.2. Požadavky na environmentální politiku: Sdělování v organizaci, osobám, které pracují pro organizaci nebo ve prospěch) organizace.přístupnost pro veřejnost Environmentální aspekty Postup identifikace environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného rozsahu systému environmentálního managementu činností, PRODUKTŮ služeb, které organizace může kontrolovat a ovlivňovat určit aspekty, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí (tj. významných environmentálních aspektů DOTAZNÍK pro úvodní analýzu EMS ČSN EN ISO 14001:2005 Zohlednění následujících faktorů: odpady kontaminace půdy vypouštění odpadních látek do vody emise využívání surovin a přírodních zdrojů specifické místní aspekty životního prostředí dřívější, současné a budoucí činnosti, výrobky a/nebo služby; nornální a abnormální provozní podmínky, havarijní situace, požitelnost bezpečnostních dat, nové nebo modifikované činnosti, služby návrh a vývoj nových činností a služeb Hodnocení environmentálních aspektů, Možnosti vlivů na environmentální aspekty. Zajištení, že významné environmentální aspekty budou zohledněny při stanovení environmentálních cílů Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Postup pro zjišťování: Právních požadavků, které musí organizace dodržovat (souvislosti s jejími environmentálními aspekty) a Ostatních požadavků, které musí organiazce dodržovat. 4.2 Environmentální politika Přezkoumání EMS vedením, Informace pro pracovníky a pracovníky na částečné úvazky včetně pracujících na smlouvy (vývěsky, podnikový časopis, atd.), Environmentální prohlášení, výroční zpráva, Internet, propagační materiály. Příručka EMS Postup zjišťování environmentálních aspektů, příp. environmentální přezkoumání, Stanovení významnosti environmentálních aspektů, Hodnotící systém pro zjišťování prioritních vlivů, Analýzy Seznam významných aspektů, Příp. zpráva o environmentálním přezkoumání, Environmentální prohlášení, Katalog činností a postupů, Registr zařízení, nářadí Spotřeba energií, Bilance odpadů, plán odpadového hospodářství Hodnocení odpadních vod, Hodnocení starých zátěží, Hodnocení zdrojů emisí, Hodnocení zdrojů hluku, Seznam chemických látek Plán opatření, Environmentální cíle, Environmentální programy Průběžné zjišťování a hodnocení environmentálních aspektů, Postup zjišťování a vyhodnocování environmentálních předpisů, Seznam/registr právních předpisů, Postup pravidelné aktualizace registru zákonů, Povolení, rozhodnutí, Postup pro přezkoumání dodržování shody s legislativou Požadavky zákazníků, Stanovení odpovědností, Smluvní požadavky, Schvalování procesů, Oborová pravidla, Dohody s úřady, Postup pro zjišťování úředních požadavků a provádění schvalovacích řízení při investicích. Příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné, dokončovací a specializované stavební práce provádění oprav, údržby a servisu QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 9/13

10 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) Měřitelné cíle. Při stanovení a hodnocení cílů musí být zohledněny následující faktory: Soulad s environmentální politikou, Příslušné legislativní požadavky, 1. Technické možnosti a příp. nejlepší použitelná technika, 2. Finanční, provozní a obchodní podmínky, Program(y) k dosažení environmentálních cílů a cílových hodnot, Obsah programu: cíle cílové hodnoty, odpovědnosti, prostředky a termíny k realizaci Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Stanovení, dokumentování a seznámení s úlohami, odpovědnostmí a pravomocemi. Odpovědnosti a pravomoci představitele: Zavedení a udržování EMS podle ISO 14001, Podávání zpráv o EMS vrcholovému vedení včetně doporučení ke zlepšování Poskytnutí personalu, speciálních schopností, finančních prostředků Vrcholovým vedením organizace. POZNÁMKY Příručka EMS, Strategické plány, Obchodní plány, Investiční plány, Dohody o cílech, Stanovení postupu k dosažení cílů, Pravidelné hodnocení stupně plnění cílů, Soubory environmentálních dat, Environmentální program: opatření vč. cílových hodnot, osoby odpovědné za opatření, termíny k realizaci cílů, nutné finanční, personální a technické prostředky pro realizaci opatření Popis postupu pro stanovení environmentálních programů, Popis postupu pro změny, doplnění nebo aktualizaci programů, Pravidelné hodnocení stupně plnění opatření vč. cílů, Organizační schéma, Matice odpovědnosti, Přidělení environmentálních závazků, Definice provozních úloh, Popis pracovního / funkčního místa, Požadavky na pracovní funkce, Jmenování představitele (vodohospodář, odpadový hospodář, autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ) Investiční plány pro personál, - výcvik a zvyšování kvalifikace - technické vybavení Popisy funkčních míst, Pracovní smlouvy, Záznamy o kvalifikaci, Kvalifikační požadavky, Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Školící programy, Plány školení, Zaškolovací plány, Doklady o vzdělání a výcviku, Popis postupu pro zjišťování vzdělávacích potřeb a pro provádění školení Komunikace Školicí podklady, Zpráva a zápisy z porad, Roční zpráva zmocněnce pro EMS o ivotním prostředí, Práce s veřejností, Návštěny podniku, Den otevřených dveří, Internet QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

11 4.4.4 Dokumentace Dokumentace musí zahrnovat: - environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty - popis rozsahu EMS - popis hlavních prvků EMS a jejich vzájemné součinnosti a odkaz na navazující dokumenty - dokumenty, včetně záznamů určené organizací jako nezbytné k zajištění účinného plánování, provozování a řízení procesů týkajících se významných environmentálních aspektů Postup pro zjišťování environmentálních aspektů, Postup pro zjišťování právních a jiných požadavků, Popis pravidel pro neustálé zlepšování environmentálního profilu, Postup pro řízení dokumentace, Postup pro řízení záznamů, Postup pro provádění interních prověrek, Postup pro řízení nápravných a preventivních opatření, Postup monitorování a měření, Přezkoumání vedením, Pracovní postupy, Kontrolní pokyny a další související dokuemtace, Organizační schémata, Matice funkcí a úkolů, Plány nápravných a preventivních opatření, Havarijní a nouzové plány 4.4 Zavádění a provoz Řízení dokumentů Požadavky na řízení dokumentace: 1. Dostupnost, 2. Pravidelné hodnocení a příp. přepracování odpovědnými osobami, 3. Dostupnost platné dokumentace na odpovídajících pracovištích, 4. Odstraňování neplatných dokumentů, 5. Označování archivované, neplatné dokumentace Řízení provozu Dokumentovaný postup pro environmentálně významné postupy a činnosti (stanovení podmínek a provozních úkolů). Postupy pro zjišťování a a zohlednění významných environmentálních aspektů výrobků a služeb poskytovaných organizací. Proškolení osob pracujících ve prospěch organizace Nakupování: Suroviny, pomocné a provozní látky Zřízení Dodavatelé látek Dodavatelé služeb (např. zpracování odpadu, doprava, úklid, údržba, ochrana), Seznam schválených dodavatelů Environmentální kritéria pro výběr dodavatelů Informování dodavatelů Environmentální hodnocení dodavatelů Nákupní podmínky s požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce Postup uvolňování nebezpečných látek Příručka EMS, Systém řízení dokumentace, Postup tvorby, změn, přezkoumání, schvalování, rozdělování, řízení a archivace dokumentů, Rozdělovníky, Záznamy o seznámení, Označování stavu revize Matice dokumentů Požadavky na dokumentaci: Čitelnost, Datum přepracování, Lehká identifikovatelnost, Ukládání. Průběh schvalovacích procesů Nákup surovin a pomocných látek, Nákup služeb, Nákup zařízení / údržba, Péče o budovy a základní prostředky, Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, Logistika / Transport, Skladování, Odpadové hospodářství, Požární řád Záznamy o výcviku QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

12 Péče o budovy a základní prostředky: zásobování energiemi topení zásobování plynem zásobování vodou likvidace odpadních vod Zacházení s nebezpečnými látkami: Bezpečnostní listy Postupy pro uvolnění nebezpečných látek Seznam nebezpečných látek Bezpečnostní pokyny Aktualizace seznamu nebezpečných látek a provozních předpisů Záznamy o výcviku Označení nebezpečných látek výstražnými symboly Skladování: Oznamovací a schvalovací povinnost Zákazy společného skladování Ochrana před výbuchem Nucené odvětrávání Označení skladovacích prostor Uzavírací a přístupová nařízení Stanovení maximálních skladovacích množství Odpadové hospodářství: Strategie snižování odpadů Vnitropodnikové třídění odpadů Vnitropodnikový sběrný systém Sběrná místa Záznamy o likvidaci odpadů Evidence odpadů Koncept odpadového hospodářsrví Osvědčení od firem likvidujících odpad Havarijní připravenost a reakce Postupy ke zjišťování možných nehod a nouzových situací Havarijní plánování k zabránění a ohraničení environmentálních vlivů možných nehod a nouzových situací Přezkoumání havarijní připravenosti a havarijních opatření a příp. jejich aktualizace podle nehod nebo nouzových situací Pravidelné přezkoušení nouzových opatření, pokud je možné Ustanovení o spolupráci s úřady Monitorování a měření Dokumenované postupy pro pravidelné sledování a měření podstatných znaků environmentálních procesů a činností Záznamy o: Dosaženém environmentálním profilu Řízení relevantních postupů Shodě s environmentálními cíli a cílovými hodnotami Anylýza nebezpečí Bezpečnostní analýzy Požární ochrana Provozní organizace záchranných opatření Poplachové a bezpečnostní plány Plán opatření Požární plán Plán nasazení požárních prostředků Únikové a záchranné plány Technické přezkoušení požárních prostředků Požární revize Organizace a vyzbrojení podnikového požárního sboru Aktualizace plánů Informace a školení pracovníků Cvičení nouzových stavů, cvičné poplachy Nouzové oznamovací řetězce Ustanovení o spolupráci s externími firmami Postupy pro informování veřejnosti Postupy monitorování a měření Pracovní pokyny Seznam měřících a kontrolních zařízení Kontrolní termíny Protokoly měření emisí, Osvědčení o měření komínů Roční zprávy zmocněnce v ochraně životního prostředí Dokumentované postupy pro pravidelné hodnocení splnění relevantních zákonných environmentálních předpisů QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

13 4.5.2 Hodnocení souladu Postupy zavedeny a udržovány pro periodické hodnocení souladu Závazek firmy musí být v souladu s požadavky právních předpisů. Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují. Postup zjišťování a vyhodnocování environmentálních předpisů, Seznam/registr právních předpisů, Postup pravidelné aktualizace registru zákonů, Postup pro přezkoumání dodržování shody s legislativou Stanovení odpovědností, Smluvní požadavky, Schvalování procesů, Podniknutá opatření musí odpovídat rozsahu problému a vzniklým environmentálním dopadům. SEZNAM ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ EMS 14001:2005 Zpráva z přezkoumání EMS Skladový řad Seznam nebezpečných odpadu Pověřeni zástupce pro EMS EMS-01 Environmentalni příručka EP-01 Analýza environmentalnich aspektů EP-02 Postup k registru právních požadavků Evidence platné řízené dokumentace EMS Registr právních a jiných požadavků EMS Seznam řízených záznamů EMS Environmentální politika Cíle EMS Environmentální programy Environmentální profil Evidence platné řízené dokumentace EMS Osnova školení EMS + prezenční listina Registr environmentálních aspektů Jmenovací dekret zástupce pro EMS PROVĚŘIT ZABEZPEČOVÁNÍ, co je užíváno, co je vhodné zavést výhled.? QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS Verze 7.0 Strana 1 (celkem 23) Platnost k 1. 7. 2014 Obsah: Účel dokumentu - krycí list. 3 I. Představení Nemocnice Břeclav... 4 1. Statut organizace..

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P Příručka kvality HTO, ON Příbram,a.s. OBSAH 1. Úvod 2. Rozsah platnosti 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice 3.2. Zkratky 4. Požadavky managmentu 4.1 Organizace a řízení 4.1.1.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více