DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009"

Transkript

1 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001: Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů zahrnující: a) identifikaci; b) archivaci; c) ochranu; d) vyhledávání a vypořádání. Musí být čitelné, snadno identifikovatelné, chráněné před poškozením a snadno vyhledatelné Dokumentované postupy, popisy procesů a další platné podklady Plány kvality Projektové plány Projektová dokumentace Organizační diagramy Hodnocení managementu Plány analýz Zkušební plány Dokumentované postupy: řízení dokumentů řízení záznamů řízení neshodného produktu opatření k nápravě preventivní opatření Směrnice pro řízení dokumentů QM Pracovní instrukce a pokyny Vydávání dalších dokumentů / postup Seznamy platné dokumentace Seznamy revizí Rozdělovník Důkazy o předání a převzetí Registry externích dokumentů Dokumentovaný postup Přezkoumání vedením Doklady způsobilosti pracovníků Záznamy k zakázce Záznamy k návrhu Hodnocení dodavatelů Hodnocení (validace) procesů Záznamy sledovatelnosti Záznamy o poškození či ztrátě majetku zákazníka Záznamy prověřeného analyzování (kalibrace) Kontrolní a zkušební protokoly Záznamy k NV-Neshodám produktů a činnostem, odchylkám Příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné, dokončovací a specializované stavební práce provádění oprav, údržby a servisu QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 1/13

2 čl. 5.1 Závazek vedení organizace Vedení musí poskytnout důkaz účinnosti QM systému tím, že: a) sděluje v organizaci, jak je důležité plnit požadavky zákazníka a právních předpisů; b) vytváří a zajišťuje realizaci politiky kvality; environmentální a bezpečnostní politiku; c) zajišťuje plnění stanovených cílů kvality; d) provádí přezkoumání vedením; zajišťuje dostupnost zdrojů. Čl. 5.2 Zaměření na zákazníka čl. 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Vedení musí stanovit a zveřejnit odpovědností a pravomocí v rámci organizace 5. Odpovědnost vedení organizace Hodnocení managementu Plány školení / doklady Informace pro zaměstnance (porady, informační akce) Nástupní plán a Plán zaučování personálu Plány zvyšování SZK QM Cíle kvality pro všechny úrovně firmy Projektové plány Investiční plány Podnikové dohody Smluvní dohody Vyhodnocení dotazů zákazníka Analýzy trhu Dokumenty o reklamaci, analýzy reklamací Záznamy validace produktu Analýzy spokojenosti zákazníka Postupy Organizační řád Popisy pracovních míst a funkcí Profily požadavků Čl.6.2. Lidské zdroje - Organizace musí: a) určit nezbytnou způsobilost pracovníků; b) poskytovat výcvik; c) hodnotit efektivnost výcviku; d) zajistit vytvoření povědomí pracovníků o důležitosti jejich činností k naplnění cílů; e) udržovat odpovídající záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. 6.3 Infrastruktura Organizace musí určit, zajistit a udržovat infrastrukturu potřebnou pro zajištění shody výrobku, např.: a) budovy, pracoviště a související vybavení; b) zařízení pro proces (HW a SW); podpůrné služby (např. přeprava, komunikace). 6.4 Pracovní prostředí Organizace musí určit a řídit faktory pracovního prostředí, potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt. 6. Management zdrojů Popisy míst/funkcí Plány zapracování Záznamy o rozhovorech se zaměstnanci Plány školení Doklady o školení Protokoly o hodnocení účinnosti školení - cíl vzdělání - užitek školení - efektivita školení - užitek pro firmu Investiční plány Plány a protokoly údržby Protokoly o šetření způsobilosti procesů Protokoly o hodnocení dodavatelů (včetně poskytovatelů služeb) Doklady o poučení o bezpečnosti práce Doklady o plnění úředních nebo zákonných požadavků Plány (protokoly) údržby Analýzy spokojenosti zaměstnanců Analýzy fluktuace /nepřítomnosti Projektová dokumentace QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 2/13

3 Organizace musí určit: a) požadavky na výrobek, včetně dodání a podpory pro přejímání; b) předpokládané požadavky zákazníka; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů vztahující se k výrobku; Organizace musí určit: a) požadavky naprodukt, včetně dodání a podpory pro přejímání; b) předpokládané požadavky zákazníka; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů vztahující se k produktu; čl. 7.4 Nakupování Nakupovanýprodukt musí vyhovovat specifikacím pro nakupování. Dodavatel musí být posouzen. Pro toto posouzení musí být stanovena kritéria. Při pořizování musí být zohledněny následující aspekty, např.: vnější jakost výrobku; způsobilost dodavatele; kritéria výběru dodavatele; pravidelné posuzování. Záznamy o výsledcích hodnocení a opatřeních se musí udržovat. 7. Realizace produktu Koncepty - strategie rozvoje produktu Prognózy vývoje trhu Důkazy proveditelnosti Záznamy měření a zkoušek Koncepty logistiky Protokoly o posouzení rizik a zhodnocení procesů (technické, ekonomické) Záznam o zakázce Postup pro vyhodnocování požadavků-námětů zákazníka Záznamy o pohovorech se zákazníkem Analýza trendů odvětví Analýza konkurence Rešerše norem a zákonných požadavků Seznam úkolů/povinností Nabídky, smlouvy Doklady o hodnocení dodavatele Seznam/databáze vybraných dodavatelů Hodnotící kritéria Kontrolní postup Skladovací řád Formuláře, objednávky, seznamy objednávek, kusovníky Kupní smlouvy / smlouvy o dílo Dohody o zajišťování SZK QM dodávek Dokumenty o uvolnění objednávky Kritéria přejímky Specifikace požadavků Zkušební postupy Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a stálého zlepšování, potřebné pro: a) prokázání shody produktu b) zajištění shody systému managementu kvality - SZK c) neustálé zlepšování efektivnosti SZK-QMS. 8.2 Měření a monitorování Vlastnosti produktu musí být: a) kontrolovány; b) měřeny; c) ověřovány; d) dokumentovány v příslušných etapách procesu realizace produktu. Teprve po zjištění shody se může pokračovat v uvolnění produktu a dodání služby. Kompetentní osoba musí být identifikovatelná. Záznamy se musí udržovat a být dohledatelné 8. Měření, analýza a zlepšování Plány opatření Analýzy spokojenosti zákazníka Srovnávací testy Kontrolní dotazníky Vyhodnocovací protokoly (obecně) Protokoly o zkoušení cílových úkolů Zkušební pokyny / testovací protokoly Plány namátkových zkoušek Kontrolní dotazníky Srovnávací vzory Záznamy o kvality Zvláštní uvolnění úřadem (pokud je relevantní) Zprávy o neshodách Zprávy o odchylkách Plány opatření ohledně zavedení nápravných opatření Zkušební protokoly apod. Hodnocení managementu Zprávy o účinnosti nápravných opatření QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 3/13

4 čl. 8.3 Řízení neshodného produktu Neshodné výrobky musí být: identifikovány řízeny opraveny znovu ověřeny zdokumentovány Opravené výrobky musí být: znovu ověřeny Následky neshody musí být: zjištěny; provedena jejich náprava. čl. 8.5 Zlepšování Aby se předešlo opakovanému výskytu, musí zdokumentovaný postup zohledňovat následující: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka); b) přesné určení příčiny neshod; c) vyhodnocení potřeby opatření k zamezení opětovného výskytu neshod; d) přesné určení a uplatnění potřebného opatření; e) záznamy o výsledcích přijatých opatření; f) přezkoumání přijatých nápravných opatření Preventivní opatření K vyloučení příčin možných neshod musí zdokumentovaný postup zohledňovat následující: a) přesné určení možných neshod a jejich příčin; b) vyhodnocení potřeby opatření k předejití výskytu; c) přesné určení a uplatňování preventivních opatření; d) záznamy o výsledcích přijatých opatření; přezkoumání výsledků vedením. Řízení chybných produktů Protokoly o chybách Zkušební předpisy Zkušební důkazy Informování zákazníka Schvalovací protokoly Odborné posudky Zvláštní uvolnění Způsoby značení Řízení nápravných opatření Protokoly o zaznamenávání neshod Statistická vyhodnocení Testovací protokoly / protokoly o výsledcích zkoušek Pokyny o nápravných opatřeních Plány školení Důkazy o školení Analýzy reklamací Doklad o změně dodavatelské smlouvy, Investiční plány Hodnotící protokoly Řízení preventivních opatření Analýzy rizik (hospodářské, technické) Protokoly se zaznamenanými závadami Protokoly o analýze Testovací protokoly Plány opatření Plány školení Důkazy o provedených školeních Změněné dodavatelské smlouvy, Dohody o kvalitě s dodavateli a zákazníky Investiční plány Plány NO, PO QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 4/13

5 Přehled formulářů určených pro řízení SZK dle ČSN EN ISO 9001:2009 Adresáře názvů souborů formulářů určených pro řízení kvality Datum aktualizace Zodpovědnost Doba archivace QF-001 Zjišťovací protokol pro fakturaci rev. 0.xls 10 QF-002 Stavební deník rev. 0.xls 5 QF-002a Montážní deník rev. 0.xls 2 QF-005 Pracovní náplň rev. 0.doc 5 QF-009 Plán školení a výcviku rev 0.doc 5 QF-010 Protokol o shodě rev. 0 doc 2 QF-011 Analýza proveditelnosti zakázky rev. 0. doc 5 QF-012 Výkaz spotřeby rev. 0.doc 2 QF-013 Karta ODCHYLKY - NESHODY rev. 0.doc 10 QF-015 Výkaz NESHODNÝCH PRODUKTŮ a OPRAV rev. 0.doc 5 QF-030 Reklamační protokol DODAVATEL-ZÁKAZNÍK rev. 0.doc 5 QF-036 POZASTAVENO rev. 0 2 QF-040 Iniciativní návrh změny rev. 0.doc 5 QF-047 Roční program zlepšovaní PDCA rev. 0.doc 5 QF-050 Přípravný a Výsledný protokol interního auditu rev.0 doc 5 QF-055 Roční plán auditů SZK rev. 0.doc 5 QF-060 Požadavek na nákup investičního charakteru rev. 0.doc 5 QF-062 Souhrnná evidenční karta nářadí rev. 0.doc 5 QF-063 Plán údržby nářadí rev. 0.doc 5 QF-068 Seznam pracovních měřidel nestanovených rev.0.doc 5 QF-070 hodnocení DODAVATELŮ rev.0.xls 5 QF-072 hodnocení od ZÁKAZNÍKŮ rev.0.xls 5 QF-082 Kniha norem-zákonů rev. 0.doc 5 QF-100 AUDITNÍ DOTAZNÍK pro hodnocení SZK ČSN EN ISO 9001:2009 rev. 0. doc 5 QF-110 AUDITNÍ DOTAZNÍK pro interní audity PRODUKCE rev. 0.doc 5 QF-150 Seznam FORMULÁŘU SZK ČSN EN ISO 9001:2009 aktualizace rev. 0..doc 5 QF-300 Mapa pokrytí rev. 0.doc 5 QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 5/13

6 Přehled základních formulářů, směrnic a standardů IM-stav Praha s.r.o. Adresáře souborů formulářů určených pro řízení Datum aktualizace Zodpovědnost Doba archivace IS_01_Jednotný informační systém_ doc IS_02_SW POHODA_Označování a evidence zakázek_ doc IS_02_SW POHODA_Označování a evidence zakázek_příloha_ xls Povinné údaje a dokumentace k jednotlivým fázím zakázky / projektu Projekt IS_03_SW_POHODA_Předkontace_ xls IS_04_Termíny pro zpracování dokladů_ doc IS_05_Vedení stavebního deníku_ doc IS_05p2_Kategorie staveb a vedení SD doc IS_05p3_Presenční listina KD a seznam profesí_ doc IS_05p4_Elektronický zápis ve SD xls IS_06_Evidence docházky_ doc IS_06_Evidence docházky_im_1_ xls IS_06_Evidence docházky_im_2_ xls IS_07_Ukládání třídění a archivace dokumentace_ doc IS_07_Ukládání třídění a archivace dokumentace_ doc IS_07p1_Kontrola úplnosti dokladů před založením zakázky formulář doc IS_08p1_evidence vystavený_přijatých SOD_ xls IS_09_ Převzetí a předání staveniště_ doc IS_09p1_Protokol o předání staveniště - staveb většího rozsahu_ doc IS_09p2_Protokol o předání staveniště - rekonstrukce většího rozsahu_ doc IS_09p3_Protokol o předání staveniště - stavby menšího rozsahu_ xls IS_09p4_Protokol o předání staveniště - rekonstrukce menšího rozsahu_ xls IS_10_ Předávací protokol stavby_ doc IS_10p1_Protokol včetně příloh_z_předání bez závad_ xls IS_10p2_Protokol včetně příloh_z_předání se závadami_ xls IS_10p3_Protokol včetně příloh_o_ převzetí bez závad_ xls Vnitřní směrnice VS_01_likvidace faktur_ doc VS_02_OÚD limity pro nákup materiálu a služeb_mg_příloha č_2_ xls VS_03_Centrální evidence nabídek a objednávek_ doc VS_03_Příloha č.1_krycí list nabídky_vzor s komentářem_ pdf VS_03_Příloha č.1_krycí list nabídky_vzor_ xls VS_04_majetek ve společnostech skupiny MG_ doc VS_04_majetek ve společnostech skupiny MG_příloha č_1_ docx Kategorizace a popis pracovních náplní Provozní manažer_im-stav_ doc referent dopravy a nákupu_ doc 2.0.1_X Y referent dopravy a nákupu_ doc rozpočtář_ doc 2.0.2_X Y rozpočtář_ doc řidič_ doc 2.0.3_X Y řidič_ doc manažer realizace IM-stav_ doc stavbyvedoucí_ doc 2.1.1_X Y stavbyvedoucí_ doc mistr stavby_ doc 2.1.2_X Y mistr stavby_ doc stavební dělník_ doc 2.1.3_X Y stavební dělník_ doc pomocný dělník_ doc 2.1.4_X Y pomocný dělník_ doc QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 6/13

7 PLÁN PRACÍ pro splnění certifikačního, dozorového a recertifikačního auditu Úkoly zpracovat: I. Kvantifikované Cíle kvality Kvantifikované Cíle kvality současnost VYHODNOCENÍ Kvantifikované Cíle kvality pro příští rok II. Přezkoumání QMS SZK vedením za rok III. Přezkoumání systému QMS SZK vedením firmy za rok IV. Prověřit aktuálnost MAPA POKRYTÍ zodpovědnosti, zastoupení a spolupráce V. Vybrané postupy provozu produkce pro prezentaci připravit dokumentaci zakázek VI. Q zápisy z porad vedení VII. Interní školení pracovníků k ISO VIII. Požadavek na školení a vyhodnocení školení zvyšování kvalifikace IX. Plán školení na další rok X. Plán údržby zařízení na rok XI. Seznam nestanovených měřidel XII. Stížnosti a připomínky (reklamace) a jejich vyhodnocení Karty neshody. XIII. Požadavek na nákup investičního charakteru XIV. Hodnocení dodavatelů XV. Hodnocení od zákazníků XVI. Připravit prezentaci realizace alespoň 3 zakázek XVII. Politiky kvality, bezpečnosti, environmentální prověřit aktuálnost XVIII. Připravit k nahlédnutí personalistiku XIX. Roční plán auditů na rok vyhodnocení a na příští rok XX. Protokoly přípravy a vyhodnocení interních auditů XXI. - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu VEDENÍ - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu OBCHOD - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu Provoz - realizace - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu ŘÍZENÍ DOKUMENTACE A TOKU DAT - Protokol přípravy a vyhodnocení inter. auditu METROLOGIE - zjištění z interních auditů vyhodnotit v Kartách odchylky a neshody na principu neustálého zlepšování. QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 7/13

8 VYBRANÉ ZÁKLADNÍ environmentální pohledy dle ČSN EN 14001:2005 Odpady odvoz a likvidace odpadů Smluvní zajištění zda má likvidující firma oprávnění k likvidaci - odpovědná sosba Tonery z tiskáren Zářivky Kanceláře plasty, papír Elektrosoučástky Chemické přípravky čistidla mycí přípravky Těkavé látky??? Oleje??? Auta únik oleje hadry od oleje likvidace, emise, únik pohonných hmot Ruční nářadí a nástroje revize. - odpovědná sosba Shromaždiště nebezpečných odpadů třídění, nádoby označení likvidace Použití ochranných a absorpčních prostředků Třídění odpadů a likvidace - Smlouvy o likvidaci odpadů, - odpovědná sosba Pracovní náplň zaměstnanců popis pracovní činnosti včetně environmentální udržitelnosti rozvoje personalistika - odpovědná sosba Skladový řád Bezpečnostní identifikační listy nebezpečných odpadů Nájemní smlouva vytápění, vodoměry, vodný a stočný, co vše je předmětem pronájmu Každou mimořádnou událost nahlásit odpovědnému pracovníkovi komu znát Nakládání s nebezpečnými látkami dle Bezpečnostních listů a třídění odpadů do identifikovaných nádob Seznam nebezpečných látek Souhlas OÚ s nakládáním s nebezpečnými odpady - odpovědná sosba Ekologické chování dodavatelů obaly vratné a nevratné - odpovědná sosba Výcvik zahrnout systém skladování a likvidace odpovědná sosba Seznam a dokumentace hořlavých látek - odpovědná sosba Havarijní připravenost - odpovědná sosba Hodnocení souladu s legislativou registr právních požadavků a jejich aktualizace zda jsou plněny požadavky - odpovědná sosba QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 8/13

9 4.2. Požadavky na environmentální politiku: Sdělování v organizaci, osobám, které pracují pro organizaci nebo ve prospěch) organizace.přístupnost pro veřejnost Environmentální aspekty Postup identifikace environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného rozsahu systému environmentálního managementu činností, PRODUKTŮ služeb, které organizace může kontrolovat a ovlivňovat určit aspekty, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí (tj. významných environmentálních aspektů DOTAZNÍK pro úvodní analýzu EMS ČSN EN ISO 14001:2005 Zohlednění následujících faktorů: odpady kontaminace půdy vypouštění odpadních látek do vody emise využívání surovin a přírodních zdrojů specifické místní aspekty životního prostředí dřívější, současné a budoucí činnosti, výrobky a/nebo služby; nornální a abnormální provozní podmínky, havarijní situace, požitelnost bezpečnostních dat, nové nebo modifikované činnosti, služby návrh a vývoj nových činností a služeb Hodnocení environmentálních aspektů, Možnosti vlivů na environmentální aspekty. Zajištení, že významné environmentální aspekty budou zohledněny při stanovení environmentálních cílů Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Postup pro zjišťování: Právních požadavků, které musí organizace dodržovat (souvislosti s jejími environmentálními aspekty) a Ostatních požadavků, které musí organiazce dodržovat. 4.2 Environmentální politika Přezkoumání EMS vedením, Informace pro pracovníky a pracovníky na částečné úvazky včetně pracujících na smlouvy (vývěsky, podnikový časopis, atd.), Environmentální prohlášení, výroční zpráva, Internet, propagační materiály. Příručka EMS Postup zjišťování environmentálních aspektů, příp. environmentální přezkoumání, Stanovení významnosti environmentálních aspektů, Hodnotící systém pro zjišťování prioritních vlivů, Analýzy Seznam významných aspektů, Příp. zpráva o environmentálním přezkoumání, Environmentální prohlášení, Katalog činností a postupů, Registr zařízení, nářadí Spotřeba energií, Bilance odpadů, plán odpadového hospodářství Hodnocení odpadních vod, Hodnocení starých zátěží, Hodnocení zdrojů emisí, Hodnocení zdrojů hluku, Seznam chemických látek Plán opatření, Environmentální cíle, Environmentální programy Průběžné zjišťování a hodnocení environmentálních aspektů, Postup zjišťování a vyhodnocování environmentálních předpisů, Seznam/registr právních předpisů, Postup pravidelné aktualizace registru zákonů, Povolení, rozhodnutí, Postup pro přezkoumání dodržování shody s legislativou Požadavky zákazníků, Stanovení odpovědností, Smluvní požadavky, Schvalování procesů, Oborová pravidla, Dohody s úřady, Postup pro zjišťování úředních požadavků a provádění schvalovacích řízení při investicích. Příprava a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné, dokončovací a specializované stavební práce provádění oprav, údržby a servisu QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 9/13

10 4.3.3 Cíle a cílové hodnoty a program(y) Měřitelné cíle. Při stanovení a hodnocení cílů musí být zohledněny následující faktory: Soulad s environmentální politikou, Příslušné legislativní požadavky, 1. Technické možnosti a příp. nejlepší použitelná technika, 2. Finanční, provozní a obchodní podmínky, Program(y) k dosažení environmentálních cílů a cílových hodnot, Obsah programu: cíle cílové hodnoty, odpovědnosti, prostředky a termíny k realizaci Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Stanovení, dokumentování a seznámení s úlohami, odpovědnostmí a pravomocemi. Odpovědnosti a pravomoci představitele: Zavedení a udržování EMS podle ISO 14001, Podávání zpráv o EMS vrcholovému vedení včetně doporučení ke zlepšování Poskytnutí personalu, speciálních schopností, finančních prostředků Vrcholovým vedením organizace. POZNÁMKY Příručka EMS, Strategické plány, Obchodní plány, Investiční plány, Dohody o cílech, Stanovení postupu k dosažení cílů, Pravidelné hodnocení stupně plnění cílů, Soubory environmentálních dat, Environmentální program: opatření vč. cílových hodnot, osoby odpovědné za opatření, termíny k realizaci cílů, nutné finanční, personální a technické prostředky pro realizaci opatření Popis postupu pro stanovení environmentálních programů, Popis postupu pro změny, doplnění nebo aktualizaci programů, Pravidelné hodnocení stupně plnění opatření vč. cílů, Organizační schéma, Matice odpovědnosti, Přidělení environmentálních závazků, Definice provozních úloh, Popis pracovního / funkčního místa, Požadavky na pracovní funkce, Jmenování představitele (vodohospodář, odpadový hospodář, autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ) Investiční plány pro personál, - výcvik a zvyšování kvalifikace - technické vybavení Popisy funkčních míst, Pracovní smlouvy, Záznamy o kvalifikaci, Kvalifikační požadavky, Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Školící programy, Plány školení, Zaškolovací plány, Doklady o vzdělání a výcviku, Popis postupu pro zjišťování vzdělávacích potřeb a pro provádění školení Komunikace Školicí podklady, Zpráva a zápisy z porad, Roční zpráva zmocněnce pro EMS o ivotním prostředí, Práce s veřejností, Návštěny podniku, Den otevřených dveří, Internet QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

11 4.4.4 Dokumentace Dokumentace musí zahrnovat: - environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty - popis rozsahu EMS - popis hlavních prvků EMS a jejich vzájemné součinnosti a odkaz na navazující dokumenty - dokumenty, včetně záznamů určené organizací jako nezbytné k zajištění účinného plánování, provozování a řízení procesů týkajících se významných environmentálních aspektů Postup pro zjišťování environmentálních aspektů, Postup pro zjišťování právních a jiných požadavků, Popis pravidel pro neustálé zlepšování environmentálního profilu, Postup pro řízení dokumentace, Postup pro řízení záznamů, Postup pro provádění interních prověrek, Postup pro řízení nápravných a preventivních opatření, Postup monitorování a měření, Přezkoumání vedením, Pracovní postupy, Kontrolní pokyny a další související dokuemtace, Organizační schémata, Matice funkcí a úkolů, Plány nápravných a preventivních opatření, Havarijní a nouzové plány 4.4 Zavádění a provoz Řízení dokumentů Požadavky na řízení dokumentace: 1. Dostupnost, 2. Pravidelné hodnocení a příp. přepracování odpovědnými osobami, 3. Dostupnost platné dokumentace na odpovídajících pracovištích, 4. Odstraňování neplatných dokumentů, 5. Označování archivované, neplatné dokumentace Řízení provozu Dokumentovaný postup pro environmentálně významné postupy a činnosti (stanovení podmínek a provozních úkolů). Postupy pro zjišťování a a zohlednění významných environmentálních aspektů výrobků a služeb poskytovaných organizací. Proškolení osob pracujících ve prospěch organizace Nakupování: Suroviny, pomocné a provozní látky Zřízení Dodavatelé látek Dodavatelé služeb (např. zpracování odpadu, doprava, úklid, údržba, ochrana), Seznam schválených dodavatelů Environmentální kritéria pro výběr dodavatelů Informování dodavatelů Environmentální hodnocení dodavatelů Nákupní podmínky s požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce Postup uvolňování nebezpečných látek Příručka EMS, Systém řízení dokumentace, Postup tvorby, změn, přezkoumání, schvalování, rozdělování, řízení a archivace dokumentů, Rozdělovníky, Záznamy o seznámení, Označování stavu revize Matice dokumentů Požadavky na dokumentaci: Čitelnost, Datum přepracování, Lehká identifikovatelnost, Ukládání. Průběh schvalovacích procesů Nákup surovin a pomocných látek, Nákup služeb, Nákup zařízení / údržba, Péče o budovy a základní prostředky, Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, Logistika / Transport, Skladování, Odpadové hospodářství, Požární řád Záznamy o výcviku QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

12 Péče o budovy a základní prostředky: zásobování energiemi topení zásobování plynem zásobování vodou likvidace odpadních vod Zacházení s nebezpečnými látkami: Bezpečnostní listy Postupy pro uvolnění nebezpečných látek Seznam nebezpečných látek Bezpečnostní pokyny Aktualizace seznamu nebezpečných látek a provozních předpisů Záznamy o výcviku Označení nebezpečných látek výstražnými symboly Skladování: Oznamovací a schvalovací povinnost Zákazy společného skladování Ochrana před výbuchem Nucené odvětrávání Označení skladovacích prostor Uzavírací a přístupová nařízení Stanovení maximálních skladovacích množství Odpadové hospodářství: Strategie snižování odpadů Vnitropodnikové třídění odpadů Vnitropodnikový sběrný systém Sběrná místa Záznamy o likvidaci odpadů Evidence odpadů Koncept odpadového hospodářsrví Osvědčení od firem likvidujících odpad Havarijní připravenost a reakce Postupy ke zjišťování možných nehod a nouzových situací Havarijní plánování k zabránění a ohraničení environmentálních vlivů možných nehod a nouzových situací Přezkoumání havarijní připravenosti a havarijních opatření a příp. jejich aktualizace podle nehod nebo nouzových situací Pravidelné přezkoušení nouzových opatření, pokud je možné Ustanovení o spolupráci s úřady Monitorování a měření Dokumenované postupy pro pravidelné sledování a měření podstatných znaků environmentálních procesů a činností Záznamy o: Dosaženém environmentálním profilu Řízení relevantních postupů Shodě s environmentálními cíli a cílovými hodnotami Anylýza nebezpečí Bezpečnostní analýzy Požární ochrana Provozní organizace záchranných opatření Poplachové a bezpečnostní plány Plán opatření Požární plán Plán nasazení požárních prostředků Únikové a záchranné plány Technické přezkoušení požárních prostředků Požární revize Organizace a vyzbrojení podnikového požárního sboru Aktualizace plánů Informace a školení pracovníků Cvičení nouzových stavů, cvičné poplachy Nouzové oznamovací řetězce Ustanovení o spolupráci s externími firmami Postupy pro informování veřejnosti Postupy monitorování a měření Pracovní pokyny Seznam měřících a kontrolních zařízení Kontrolní termíny Protokoly měření emisí, Osvědčení o měření komínů Roční zprávy zmocněnce v ochraně životního prostředí Dokumentované postupy pro pravidelné hodnocení splnění relevantních zákonných environmentálních předpisů QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

13 4.5.2 Hodnocení souladu Postupy zavedeny a udržovány pro periodické hodnocení souladu Závazek firmy musí být v souladu s požadavky právních předpisů. Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují. Postup zjišťování a vyhodnocování environmentálních předpisů, Seznam/registr právních předpisů, Postup pravidelné aktualizace registru zákonů, Postup pro přezkoumání dodržování shody s legislativou Stanovení odpovědností, Smluvní požadavky, Schvalování procesů, Podniknutá opatření musí odpovídat rozsahu problému a vzniklým environmentálním dopadům. SEZNAM ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ EMS 14001:2005 Zpráva z přezkoumání EMS Skladový řad Seznam nebezpečných odpadu Pověřeni zástupce pro EMS EMS-01 Environmentalni příručka EP-01 Analýza environmentalnich aspektů EP-02 Postup k registru právních požadavků Evidence platné řízené dokumentace EMS Registr právních a jiných požadavků EMS Seznam řízených záznamů EMS Environmentální politika Cíle EMS Environmentální programy Environmentální profil Evidence platné řízené dokumentace EMS Osnova školení EMS + prezenční listina Registr environmentálních aspektů Jmenovací dekret zástupce pro EMS PROVĚŘIT ZABEZPEČOVÁNÍ, co je užíváno, co je vhodné zavést výhled.? QF-100 DOTAZNÍK pro QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001: /13

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 ORGANIZACE závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ Výtisky předané třetím osobám musí

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více