Vyšetření zakřivení rohovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetření zakřivení rohovky"

Transkript

1 Základy kontaktologické praxe Vyšetření zakřivení rohovky HLAVNÍ BODY HLAVNÍ BODY Keratometrie a keratoskopie jsou důležité nejenom v tom, aby nám pomohly určit správné posazení kontaktních čoček, a to zejména u tvrdých čoček, ale ještě větší význam mají pro sledování rohovkové topografie v souvislosti s nošením kontaktních čoček. Zraková ostrost a/nebo korekce refrakční vady jsou výrazně ovlivněny pouze relativně malými změnami v topografii rohovky, a proto je důležité používat citlivou a přesnou metodu měření. Pro přesné měření je nutné přístroje pravidelně zaostřovat a kalibrovat. Také pacienti se musí během vyšetření cítit pohodlně a uvolněně za účelem zajištění pevné fixace. V počátcích aplikací tvrdých kontaktních čoček existoval nedostatek znalostí charakteru zakřivení rohovky, což byl jeden z největších omezujících faktorů pro pohodlné nošení kontaktních čoček. Dnes již disponujeme hlubšími znalostmi charakteru rohovkové topografie. Zároveň se zlepšila naše znalost interakce mezi zadním povrchem kontaktní čočky a předním povrchem rohovky, což vedlo k pokrokům v designu kontaktních čoček. 1

2 Vyšetření zakřivení rohovky Moderní tvrdé plynopropustné čočky jsou navrženy se záměrem usnadnění jejich aplikace, zatímco aplikace moderních měkkých kontaktních čoček je z velké části nezávislá na zakřivení rohovky. Tyto faktory však neznamenají, že v kontaktologické praxi již není zapotřebí vyhodnocovat zakřivení rohovky. Vyhodnotit zakřivení rohovky je důležité nejen v předběžných fázích aplikace kontaktních čoček, ale také při průběžném sledování působení kontaktní čočky na oko. Záznam přesného zakřivení rohovky (keratometrické údaje) bezprostředně před nasazením čočky na oko je kriticky důležitým vstupním měřením kontaktologické praxe. Jemné změny profilu rohovky způsobené kontaktními čočkami nebo patologií mohou být hlavními indikátory blížících se komplikací. Je důležité zaznamenávat nejen samotné naměřené hodnoty, ale také současně vyhodnocovat kvalitu povrchu rohovky. Tabulka 1 ukazuje interval naměřených keratometrických údajů u normální populace. 1,2 Nejběžnější metodou vyšetření zakřivení rorhovky v kontaktologické praxi je nadále keratometrie. Avšak v posledních letech se stále více používají propracovanější přístroje sloužící k analýze a mapování rohovky, jejichž plné použití je nad rámec tématu tohoto článku. Odborníci by si měli být vědomi toho, že keratometrická měření poskytují pouze omezené informace o profilu rohovky, a že je třeba tyto informace doplňovat i dalšími měřeními a pozorováními. Velikost rohovky se snadno odhaduje za použití milimetrového pravítka nebo měřicí mřížky na štěrbinové lampě. Pozorování vzorců fluoresceinu pod velkými sférickými RGP čočkami známé specifikace může také poskytnout přibližnou představu o celkovém tvaru rohovky. Je nutné mít na paměti, že rohovka je hlavním refrakčním povrchem oka, který zodpovídá za dvě třetiny celkové dioptrické hodnoty. Zrakovou ostrost a/nebo korekci refrakce lze výrazně měnit pouze relativně malými změnami v topografii rohovky, a proto je důležité používat citlivou a přesnou metodu měření. OBRÁZEK 1 OBRÁZEK 1 Optický princip keratometrie: h1 = vzdálenost mezi odraženými obrazy; h2 = výška obrazu (změřeno za použití optického zdvojení); r = poloměr rohovky 2

3 Základy kontaktologické praxe Tento článek popisuje rutinní vyšetření zakřivení rohovky v kontaktologické praxi. (a) (b) OBRÁZEK 2 OBRÁZEK 2 Keratometrické obrazy podle Bausch & Lomb: (a) vychýlení a nesouosost odražených obrazů (b) zarovnání odražených obrazů Keratometrie přístrojové vybavení Keratometrie funguje na principu zaznamenání velikosti obrazu odraženého od předmětu, jehož velikost je známa. Jelikož je známa velikost předmětu a vzdálenost od obrazu k objektu, lze vypočítat poloměr zakřivení rohovky. V keratometrii je tomu tak, že předmět, který může být tvořen dvěma samostatnými odraženými obrazy nebo dvěma body v určitých vzdálenostech na odraženém obrazu, se odráží od 3,2 mm velké centrální zóny na rohovce (tato přesná vzdálenost závisí na přístroji a velikosti rohovky). Při výpočtu poloměru rohovky se vychází z předpokladu, že je rohovka koulí s indexem lomu 1,3375. Obrázek 1 ukazuje optický princip keratometrie. Měření poloměru rohovky se provádí za použití systému optického zdvojení, kdy pozorovatel musí zarovnat obrazy odražené od rohovky. Zdvojení může být konstantní, jak je tomu například u přístroje od výrobce Javal-Schiotz, nebo variabilní, jak je tomu u přístrojů typu Bausch & Lomb. V případě přístroje s konstantním zdvojením se vzdálenost mezi odraženými obrazy (h1 na obrázku 1) mění mechanicky. Když se tyto obrazy zarovnají do řady, odečte se údaj na stupnici. Použitím těchto přístrojů s konstantním zdvojením se keratometrické údaje získávají podél každého meridiánu ve dvou fázích. V případě přístroje s variabilním zdvojením zůstává velikost předmětu konstantní. Toho dosáhneme použitím hranolů v optice přístroje. Tyto hranoly mohou být uspořádány paralelně, aby vytvořily zdvojení přes dva hlavní meridiány, přičemž údaje o obou meridiánech jsou načteny, jakmile se přístroj dostane do zákrytu. Obrázek 2 ukazuje příklady odražených obrazů v keratometru tohoto typu. Výhodou odražených obrazů v přístroji s variabilním 3

4 Vyšetření zakřivení rohovky zdvojením je to, že umožňují snadnější vizualizaci roztržení slzného filmu (od něhož se obraz ve skutečnosti odráží) než přístroj se dvěma polohami. Lze říci, že odražené obrazy použité v přístroji s variabilním zdvojením, usnadňují vizualizaci hlavních meridiánů a nabízejí ergonomické výhody oproti dvoupolohovému přístroji. Při výběru přístroje je třeba zohlednit způsob zobrazování hodnot. U některých přístrojů jsou keratometrické hodnoty zobrazovány prostřednictví okuláru, takže je lze odečíst, aniž by bylo zapotřebí oddalovat oko od přístroje. U jiných přístrojů jsou tyto údaje vně přístroje okolo válců, které se používají k posunům odražených obrazů. Osu lze odečíst z vnitřních nebo vnějších značek. U těchto keratometrů musí pozorovatel zarovnat odražené obrazy manuálně. Avšak existují také elektronické keratometry. To jsou obvykle dvoupolohové přístroje, které pomocí servomotorů pohybují zdvojovacím zařízením, dokud nelze zarovnání opticky vyhodnotit za použití světelných a detekovacích diod. Přístroj záznam naměřených údajů vytiskne, přičemž obvykle uvede střední hodnotu tří měření, a může také poskytnout odhad tvaru rohovky tím, že změří poloměr rohovky periferně i centrálně. Některé přístroje kombinují tuto funkci v rámci měření autorefraktorem. Při výběru nového keratometru bychom měli zvážit také možnosti výběru stolu a štěrbinové lampy. Mnohé keratometry lze přizpůsobit tak, že je lze používat se stejnou bradovou opěrkou jako štěrbinovou lampu, přičemž tyto dva přístroje se posunou do příslušné polohy pomocí posuvného stolu. Takovýto systém má ve vyšetřovací místnosti své praktické výhody. Interval keratometrických údajů v populaci 1,2 TABULKA 1 HORIZONTÁLNÍ VERTIKÁLNÍ RASA AUTOŘI OČI STŘEDNÍ HODNOTA SMĚRODATNÁ ODCHYLKA INTERVAL STŘEDNÍ HODNOTA SMĚRODATNÁ ODCHYLKA INTERVAL Běloch Kiely et al ,79 0,26 7,10 až 8,75 7,69 0,28 7,06 až 8,66 Guillon et al ,87 0,25 7,14 až 8,54 7,7 0,27 7,03 až 8,46 Lam & Loran ,98 0,21 7,10 až 8,36 8,03 0,20 7,29 až 8,43 Asiat Lam & Loran ,74 0,24 7,21 až 8,31 7,9 0,23 7,46 až 8,48 4

5 Základy kontaktologické praxe Technika Péče o pacienta Stejně jako u všech objektivních vyšetření oka, musí být pacient i v tomto případě plně informován o postupu. Při používání keratometrie je třeba pacienta ujistit, že se oka nic nedotkne a tudíž to pro něj nebude nijak nepříjemné. To je obzvláště důležité, neboť jakákoli tendence sevřít oční víčka může změnit profil rohovky. Pacient by měl sedět pohodlně, aby byla fixována brada a čelo v opěrkách. Oči musí hledět rovně dopředu, protože jakýkoli pohled dolů může také změnit profil. Kontaktolog musí zaostřit odražené obrazy v okuláru proti bílému pozadí ještě předtím, než může samotné měření proběhnout. Pokud není přístroj zaostřen, výsledky nebudou přesné. OBRÁZEK 3 Zkreslení odraženého obrazu, ukazující na zprohýbání rohovky v důsledku nošení kontaktních čoček Jakmile je pacient na svém místě a přístroj je řádně nastaven, požádáme pacienta, aby se díval na střed přístroje. Pokud má přístroj zrcadlo, požádáme pacienta, aby se díval na své oko. Je důležité pravidelně kontrolovat, jestli je přístroj správně zkalibrovaný. Toho lze dosáhnout za použití ložisek s ocelovými kuličkami, která mají přesnost ±0,001 mm. Z každé kuličky je nutné odečíst nejméně pět údajů a je třeba použít nejméně tři kuličky různé velikosti, aby bylo možné sestavit kalibrační linii. Pokud chceme změřit poloměry, které jsou strmější nebo plošší než ty, pro které je stroj zkalibrován, bude zapotřebí objektiv + nebo -1,25. Objektiv +1,25D je určen k měření strmější rohovky, je ho tedy často zapotřebí při měření keratokonické rohovky, a -1,25D je zapotřebí pro plošší rohovku. Při použití doplňkového objektivu musí být keratometr zkalibrován za použití ocelových kuliček a je potřeba zanést graf podle aktuálně naměřených hodnot a porovnat ho se zaznamenanými údaji stupnice. Tento postup je však pro běžnou kontaktologickou praxi zcela výjimečný. Technika měření V první fázi provádění měření je třeba zarovnat přístroj podle hlavních meridiánů. Poté lze změřit poloměr rohovky nastavením odražených obrazů tak, jak ukazuje obrázek 2. U dvoupolohového přístroje bude zapotřebí natočit tělo zařízení před každým měřením. V ideálním případě bychom měli údaj odečíst třikrát a použít jeho mediánovou hodnotu. Kromě zaznamenání keratometrických údajů by měl kontaktolog také vyhodnotit jasnost odražených obrazů a zaznamenat jakoukoli deformaci (obrázek 3), jak naznačuje tabulka 2. V této fázi můžeme keratometr použít ke změření NIBUT. Automatická keratometrie Při používání automatické keratometrie bychom opět měli zajistit, aby se pacient cítil pohodlně a uvolněně. Přístroj obvykle obsahuje světelnou diodu, na kterou pacient fixuje pohled. Kontaktolog by měl během měření sledovat pacientovo oko pro vyhodnocení fixace pohledu. Většina přístrojů provádí tři měření na každém oku. Je důležité zohlednit každé jednotlivé měření, ale také i průměrnou hodnotu ke kontrole toho, zda nedošlo k naměření chybných údajů kvůli pohybům oka. 5

6 Vyšetření zakřivení rohovky Periferní keratometrické údaje Mnoho automatických keratometrů měří a zaznamenává periferní keratometrické údaje. Pro měření těchto údajů lze také upravit běžný manuální přístroj, a sice umístěním čtyř fixačních světel okolo objektu a požádáním pacienta, aby se na jednotlivá světla postupně podíval. Přesnost této techniky je limitovaná vzhledem k nesférickému charakteru povrchu rohovky a také kvůli anatomickým odchylkám a odchylkám fixace mezi jednotlivými pacienty a následně naměřenými údaji OBRÁZEK 4 Placido kroužky promítané na rohovku při fotokeratoskopii Keratoskopie přístrojové vybavení Jak již bylo zmíněno, keratometr poskytuje pouze odhad zakřivení rohovky na základě zóny na jejím povrchu o velikosti přibližně 3,2 mm. Keratometr předpokládá, že rohovka je sférická, avšak ona sférická není. Tvar rohovky se často přirovnává ke zploštělé elipse, která se postupně zplošťuje směrem k okraji. Odchylky v zakřivení povrchu rohovky lze přirovnat ke kuželosečce a lze je kvantifikovat výpočtem tvarového faktoru. To lze provést výpočtem údajů o rohovce naměřených v různých bodech na jejím povrchu. Tvarový faktor se pohybuje mezi 0 a 1, kde 1 je dokonalá koule. Tvarový faktor rohovky oka bělocha má střední hodnotu 0,83+0,13 (interval 0,21-1,20) pro ploché meridiány a 0,81+0,16 (interval 0,11-1,16) pro strmé meridiány. Tvarový faktor lze také popsat z hlediska výstřednosti (e), kde tvarový faktor = 1 e 2. Tradiční keratometrie neposkytuje měření tvarového faktoru, takže je zapotřebí zjistit změnu profilu celé rohovky. Technika umožňuje vyhodnotit profil rohovky komplexněji, než by to bylo možné za použití tradiční keratometrie. Keratoskopie zjišťuje přední profil rohovky pozorováním odraženého obrazu předmětu. 3 První keratoskop byl Placidův disk a moderní fotokeratoskopie vychází právě z tohoto principu. Placidův disk je řada osvětlených soustředných kruhů. Tyto kruhy jsou promítány na rohovku a pozorovatel se dívá na jejich odraz, na první katoptrický obraz. Topografie rohovky se vyhodnocuje podle pravidelnosti obrazu. Přestože tato metoda představuje jednoduchý způsob, jak provést přibližné vyšetření jakýchkoli nepravidelností rohovky (obrázek 4), nedokáže poskytnout podrobné kvantifikovatelné vyšetření zakřivení. Jeden z raných pokusů o kvantifikaci profilu rohovky podnikl výrobce Wesley-Jessen za použití foto-elektronického keratoskopu (PEK). Byla pořízena polaroidová fotografie řady soustředných kruhů a byl změřen průměr každého kruhu. Z těchto údajů se vypočítal tvarový faktor. S ohledem na to, že měření nebylo bezprostřední, a vyskytly se zde problémy s reprodukovatelností tvrdých kontaktních čoček objednaných na základě použití tohoto systému, byla jeho využitelnost omezená. 6

7 Základy kontaktologické praxe OBRÁZEK 5 OBRÁZEK 5 Zaostřovací mechanismus používaný ve fotokeratoskopu V současné době vedly velké pokroky v technologii počítačového zobrazování ke vzkříšení analýzy topografie rohovky. Počítačové systémy pro mapování rohovky poskytly kontaktologům prostředky k prohlížení profilu rohovky s mnohem větší přesností, než tomu bylo dříve. Fotokeratoskopie používá počítačový zobrazovací systém k výpočtu odchylek v obrysech profilu na základě řady kruhů promítaných na rohovku. Obraz z těchto kruhů je zachycen fotoaparátem, který pošle data ke zpracování. Kruhy i fotoaparát jsou připojeny k počítači, který zobrazuje výsledky na obrazovce nebo jako barevný výtisk. Počítačové fotokeratoskopy používají 16 až 25 kruhů promítnutých na rohovku a umožňují analyzovat více než datových bodů na povrchu rohovky. Stupnicové hodnocení deformace odraženého obrazu Stupeň 0 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Čirý odražený obraz Lehká deformace odražených obrazů Mírná deformace: odečtení je možné s určitými potížemi Střední deformace: odečtené hodnoty je obtížné vyhodnotit Hrubá deformace: odečtení hodnot je nemožné TABULKA 2 7

8 Vyšetření zakřivení rohovky OBRÁZEK 6 OBRÁZEK 6 Schématické vzorce pozorované na barevně odlišených topografických mapách normálních očí dle popisu od Brogan et al 5 První fotokeratoskopy používaly kotouč o průměru cm, který promítal kruhy na rohovku. Zaostření se dosáhlo za použití primárního zaostřovacího systému, v němž byl kotouč posouván dopředu, dokud se světlo neodráželo od obou periferních zrcadel (obrázek 5). Pokud se nepodařilo světlo zaostřit tímto způsobem, byl použit sekundární zaostřovací systém, v němž bylo na čtvrtý kruh zaostřeno X. V případě relativně normálních topografií rohovky byl toto přesný zaostřovací systém, avšak v některých případech, například u pacientů po radiální keratotomii (RK), byl systém v polovině případů nezaostřený. Další nevýhodou tohoto systému bylo to, že stíny vrhané nosem nebo obočím narušovaly funkčnost zaostřovacích mechanismů. Technika Mnoho doporučení týkajících se přípravy pacienta na keratometrii, platí také pro keratoskopii. Pacient se musí během měření cítit pohodlně a uvolněně a stejně jako při keratometrii je důležitá fixace. Když měření provedeme mimo osu rohovky, můžeme získat zdání počínajícího keratokonu. Pokud vidíme takovýto obraz v nepřítomnosti jiných příznaků nebo symptomů, měli bychom zopakovat měření předtím, než dospějeme k diagnóze. Prezentace údajů Prezentace údajů získaných z fotokeratoskopie je stále propracovanější a tudíž může snadno dojít k tomu, že impozantní podoba výsledku může zastínit hodnotu získaných údajů. Tyto údaje lze graficky prezentovat různými způsoby4, například v podobě barevných map, fotokeratoskopických obrazů, mřížkových modelů, 3D rekonstrukcí a průřezů to vše je možné. Nejběžnější a nejužitečnější informací je však mapa profilu rohovky, která ukazuje změny v profilu po celém povrchu rohovky. Obrázek 6 obsahuje schématické znázornění vzorců pozorovaných v barevných topografických mapách normálních očí. Mapy profilu rohovky umožňují kontaktologovi, aby získal vizuální představu o tvaru rohovky (obrázky 7 a 8) po chirurgickém zákroku nebo během rozvoje onemocnění postihujícího rohovku, jako je například keratokonus (obrázek 9). 8

9 Základy kontaktologické praxe OBRÁZEK 7 Barevná topografická mapa normální rohovky (e = 0,45) OBRÁZEK 8 Barevná topografická mapa rohovky vykazující vysoký stupeň astigmatismu OBRÁZEK 9 Barevná topografická mapa keratokonického pacienta OBRÁZEK 10 Barevná topografická mapa ukazující deformaci rohovky následkem nezdařené aplikace RGP čoček Navíc kontaktologovi umožňují přesně lokalizovat osu astigmatismu rohovky a pomáhají rozpoznat příčiny, proč tvrdé kontaktní čočky nesedí dle očekávání (obrázek 10). Poskytnuté informace také zahrnují velikost zorničky a standardní keratometrické údaje, přičemž některé přístroje nyní zaznamenávají i tloušťku rohovky. Některé přístroje jsou vybaveny softwarem, který pomáhá při navrhování a aplikaci RGP čoček. Tyto programy ukáží pomocí fluoresceinu, jak jsou RGP čočky posazené na rohovce, a doporučí navrhované parametry. Dosavadní literatura je nejednoznačná v tom, zda je tato technika lepší než tradiční předaplikační vyšetření. Nepochybnou výhodou videokeratoskopie je však to, že pacientovi je možné ukázat jeho profil rohovky a může tak kontaktologovi pomoci při komunikaci s pacientem. Toto bude mít obzvláště důležitou hodnotu po refrakčním chirurgickém zásahu, pokud se nedaří dosáhnout žádoucí zrakové ostrosti. 9

10 Vyšetření zakřivení rohovky Poděkování Rádi bychom poděkovali Judith Morrisové a Andrewovi Gassonovi za obrázek 3, Tomovi Lofstromovi za obrázek 4 a Davidovi Rustonovi za obrázky 7, 8, 9 a 10. Shrnutí Poznat, změřit a sledovat profil rohovky je pro kontaktologickou praxi životně důležité. Přestože keratometr poskytuje spolehlivé a přesné vyšetření centrálního zakřivení rohovky, díky nedávným pokrokům v keratoskopii lze získat o profilu rohovky mnohem rozsáhlejší informace. Indikace pro keratometrii Veškerá kontaktologická vyšetření: poskytuje údaje o základním stavu, údaje o zakřivení rohovky v rámci následné péče a údaje o jakýchkoli způsobených změnách Veškerá kontaktologická vyšetření: poskytuje přibližné vyhodnocení deformace rohovky Aplikace RGP čoček: poskytuje údaje, které pomohou s počátečním výběrem čoček Aplikace všech kontaktních čoček: zjišťuje místo s astigmatickým povrchem Měření NIBUT Měření ohybů tvrdých kontaktních čoček Sledování patologických změn rohovky Indikace pro keratoskopii Zjištění profilů nepravidelných rohovek, což pomůže při aplikaci kontaktních čoček Diagnóza a sledování keratokonu nebo jiných patologických změn rohovky Ukázat pacientovi profil rohovky, aby byl informovanější a spokojenější Zjištění zorné osy před zákrokem excimerového laseru Předoperační vyšetření rohovky před chirurgickým zákrokem a pooperační vyšetření. ODKAZY 1. Guillon M, Lydon DPM, Wilson C. Corneal topography: a clinical model. Opthal Physiol Opt, 1986; 6 1: Lam C and Loran DFC. Videokeratoscopy in contact lens practice. J BCLA, 1991; 14 3: Fowler C W and Dave T N. Review of past and present techniques of measuring corneal topography. Ophthal Physiol Opt, 1994;14 1: Voke J. Modern Keratoscopy Uses and Limitations. Optometry Today, 2000; May Bogan S J et al. Classification of normal corneal topography based on computer assisted videokeratography. Arch Ophthalmol, : Další literatura Maeda M and Klyce C. Videokeratography in contact lens practice. ICLC, 1994; : Lester SF et al. Clinical applications of corneal topography. ICLC, 1994; : Stone J. Keratometry and specialist optical instrumentation. Ruben M, Guillon M, eds Contact Lens Practice. Chapman & Hall, London Guillon M and Ho A. Photokeratoscopy. Ruben M, Guillon M, eds Contact Lens Practice. Chapman & Hall, London Sheridan M. Keratometry and slit-lamp biomicroscopy. In: Phillips AJ and Stone J. Contact lenses: A textbook for practitioner and student. Butterworths, London THE VISION CARE INSTITUTE je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. Johnson & Johnson, s. r. o.,

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Dokonalost přirozeného vidění ve všech směrech V minulém desetiletí bylo rozsáhlými změnami v technickém vývoji v oblasti brýlových čoček dosaženo

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Vyšetření slzného filmu

Vyšetření slzného filmu Základy kontaktologické praxe Vyšetření slzného filmu HLAVNÍ BODY HLAVNÍ BODY Vyšetření slzného filmu se doporučuje provést s minimálním invazivním zásahem do této struktury v rámci možností by se měly

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Optometrie. Mgr. Petr Páta, tel , m.č.. 543/B3

Optometrie. Mgr. Petr Páta, tel , m.č.. 543/B3 Optometrie Mgr. Petr Páta, P Ph.D. Katedra radioelektroniky FEL ČVUT Praha pata@fel.cvut.cz @fel.cvut.cz, tel.224 352 248, m.č.. 543/B3 Pupilometry Oční pupila - pojem Pupilární vzdálenost rozteč zornic

Více

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz 2015 Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz Zelený studijní program A I. Komunikace v praxi kontaktologa poznejte svůj komunikační

Více

Kalkulátor torické nitrooční čočky envista

Kalkulátor torické nitrooční čočky envista Kalkulátor torické nitrooční čočky envista Návod k použití Popis U každé kataraktové operace dochází k vytvoření určitého stupně chirurgicky indukovaného astigmatismu (SIA), který je způsoben nepravidelný

Více

MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO

MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO Michal Novák DiS. David Krátký DiS. Přání a potřeby zákazníka (komunikace,empatie) Refrakce s důrazem na adici pro progresivní a degresivní čočky Výběr obruby a progresivních

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

oční (osový) astigmatismus

oční (osový) astigmatismus oční (osový) astigmatismus astigmatismus Astigmatismus vzniká, pokud má optický systém oka různé optické mohutnosti v různých řezech projev astigmatismu astigmatismus pravidelný (astigmatismus regularis)

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Měření. Uživatelská příručka

Měření. Uživatelská příručka Měření Uživatelská příručka Příslušenství pro úlohy měření Objektivový mikrometr (1) pro kalibrování Rastry s různým dělením (2) v mm a v palcích Síťový rastr (3) Rastr s nitkovým křížem Délky Počítání

Více

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~

Ondřej Baar ( BAA OO6 ) Prezentace ZPG 2008 Kalibrace Barev. Kalibrace Barev. Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Kalibrace Barev Ondřej Baar 2008 ~ 1 ~ Úvod do problému: Proč je potřeba kalibrace barev: Při zpracování obrazu může vlivem nejrůznějších nepřesností dojít k rozladění barev. Ty je pak třeba zpětně upravit,

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Aplikace měkkých torických kontaktních čoček

Aplikace měkkých torických kontaktních čoček Základy kontaktologické praxe Aplikace měkkých torických kontaktních čoček HLAVNÍ BODY HLAVNÍ BODY Vývoj torických čoček přinesl zrychlení orientace, zlepšení stability, zásobení rohovky kyslíkem a reprodukovatelnosti.

Více

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Moderní trendy měření Radomil Sikora Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz Měřící přístroje www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013 Strana: 1/12 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru: Pracovní úkol 1. Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku (stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky (a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU. A.Mikš 1, V.Obr 2

EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU. A.Mikš 1, V.Obr 2 EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU A.Mikš, V.Obr Katedra fyziky, Fakulta stavební ČVUT, Praha Katedra vyšší geodézie, Fakulta stavební ČVUT, Praha Abstrakt:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR 27. Februar 2012, Seite 1 Individuální progresivní brýlové čočky Rodenstock Impression První progresivní brýlové čočky s

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl. Progresivní a kancelářské. brýlové čočky. Subjektivní zorné pole u různých typů čoček

Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl. Progresivní a kancelářské. brýlové čočky. Subjektivní zorné pole u různých typů čoček Odborník radí Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl Progresivní a kancelářské brýlové čočky Pryč jsou ty doby, kdy lidé považovali nošení brýlí za nutné zlo a odkládali tento čas na co nejpozdější dobu. Dnes

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Nevázaná příloha bakalářské práce VYUŽITÍ OPEN-SOURCE NÁSTROJŮ PRO PŘÍPRAVU, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ EYE-TRACKING EXPERIMENTŮ Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Michal KUČERA, 2014 Replay

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chybu měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou

Více

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou I. Úvod Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou Tloušťku vzorků materiálů lze měřit pomocí mechanických měřidel, jako je posuvné měřidlo nebo mikrometr. Jejich prostorové rozlišení

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství 09 Zamiřování HPZ a ZAMĚŘOVAČE VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Róbert Jankových (jankovych@fme.vutbr.cz ) Brno, 13. listopadu 2012 Studijní literatura Osnova Princip zamiřování zbraní Klasifikace

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí Model QM-1 (s válcovým tubusem) QM-1 je základním modelem řady distančních mikroskopů Questar, které jsou celosvětově oceňovanými optickými přístroji zejména z hlediska extrémně precizní optiky a mechanického

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Cíle prezentace Identifikace vhodných kandidátů na kontaktní čočky mezi nositeli brýlí. Posouzení důvodů proč si lidé přejí nebo odmítají kontaktní čočky. Posouzení

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

Vergenční poruchy při pohledu do blízka

Vergenční poruchy při pohledu do blízka Vergenční poruchy při pohledu do blízka František Pluháček katedra optiky 12. ODBORNÝ KONGRES OČNÝCH OPTIKOV A OPTOMETRISTOV SLOVENSKA, 14.10.-16.10.2016, F. Pluháček 1 Obsah přednášky Přehled vergenčních

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka 2.1.6 Jak vidíme Předpoklady: 020105 Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka Pedagogická poznámka: V ideálním případě by se látka probírala dvě vyučovací hodiny v první by

Více

Měření vzdáleností. KGI/KAMET Alžběta Brychtová

Měření vzdáleností. KGI/KAMET Alžběta Brychtová Měření vzdáleností KGI/KAMET Alžběta Brychtová Minule... 5 základních úloh kartometrie měření vzdáleností, ploch, směrů, odečítání souřadnic, interpretace kartografického vyjádřené kvantity a kvality jevů

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Měření pevnosti slupky dužnatých plodin

Měření pevnosti slupky dužnatých plodin 35 Kapitola 5 Měření pevnosti slupky dužnatých plodin 5.1 Úvod Měření pevnosti slupky dužnatých plodin se provádí na penetrometrickém přístroji statickou metodou. Princip statického měření spočívá v postupném

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

Název: Korekční brýle

Název: Korekční brýle Plán Název: Korekční brýle Témata: Korekční brýle Čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny) Věk: 15 16 let Diferenciace: Nadanější žáci by mohli spočítat chybu měření a zhodnotit přesnost měření. Nejnadanější

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013 Dalekohledy Úvod Optický dalekohled (teleskop) je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Skládá se ze dvou hlavních částí z objektivu, který obraz vytváří a okuláru,

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZIKA 4 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Software Dynamická geometrie v optice Optika Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at Užití

Více

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole

Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility Elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8. 3. 2010 Úloha 6: Geometrická optika Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: 2. ročník, 1. kroužek, pondělí 13:30 Spolupracovala: Eliška

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 9. 11. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 19 Třída: 4.EA ÚLOHA:

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/009/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené možnosti využití digitální techniky 4ME121 / 4ME421 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ZÁKLADNÍ

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více