Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r

2 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : DIČ : CZ Registrace : obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. Pr, vložka 437 Tel.: , tel/fax : Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Datum vzniku : Právní forma : příspěvková organizace Ředitel, primář : MUDr. Jaroslav Müllner Hlavní sestra : Mgr. Bohumila Machová Ekonom-správce : Iva Härtelová Počet lůžek : Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní náplní práce Nemocnice následné péče Ryjice je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační a ošetřovatelskou péči u dlouhodobě nemocných, převážně geriatrických pacientů, především ze spádového území Ústecka. Příjem pacientů je z 98 99% z akutních lůžek, převážně z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, částečně nemocnice Děčín (z terénu jsou pacienti přijímáni jen výjimečně). V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje ve srovnání s minulými lety. Jedná se o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, s interními onemocněními, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí a pacienty v terminálním stadiu onkologických onemocnění. Do nemocnice následné péče jsou přijímáni pacienti se zdravotní indikaci po předchozí telefonické domluvě odesílajícího lékaře s primářem nebo pověřeným lékařem Nemocnice následné péče. Kapacita zařízení je nezměněná, 115 lůžek. Základní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách ve srovnání s minulými roky. V roce 2008 bylo přijato o 33 pacientů méně než v roce 2007, ale v časovém sledu jde o druhý rok s tak vysokými čísly (po roce 2007). Proti roku 2007 se snížila obložnost o 0,5 % (počet ošetřovacích dnů o 150 dní za rok), průměrná ošetřovací doba byla o 2,7 dne delší (ale kratší než v roce 2006), využití lůžek bylo menší o 2 dny (339 proti 341 / 2007) a zemřelo o 9 pacientů více než v roce Z uvedeného vyplývá, že výkonnost byla o něco menší než v roce 2007, ale větší než v letech předcházejících do roku V nákladech došlo k navýšení za ošetřovací den u léků o 5,50 Kč, u zdravotního materiálu o 17,30 Kč (léčba rozsáhlých dekubitů, medicinální kyslík pro inhalace). 2

3 Náklady na ošetřovací den stouply o 163,50 Kč. Bylo nutno vyrovnat (na přístrojovém vybavení) deficit z omezených plateb zdravotních pojišťoven za roky , kdy příjmy od zdravotních pojišťoven stěží stačily na základní provoz a Nemocnice následné péče využívala kontokorentní úvěr u Komerční banky ve výši 5 mil. Kč. Nemocnice následné péče má nasmlouvanou péči s VZP, ZPMV, VoZP, OZP a ČNZP. V roce 2008 nebyla podána žádná stížnost na péči v Nemocnici následné péče. V 9/08 NNP Ryjice zahájila proces akreditace s cílem poskytování bezpečné zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni kvality. tab č.1 Přehled r Ošetřovací dny Obložnost 94,30% 93% 93% 96% 97% 94% 93,50% 93,50% 93% Přijato Propuštěno Zemřelí Prům.ošetř.doba 80 77,9 67, ,7 64,2 65,5 59,9 62,6 tab.č 2 Přehled nákladů za léky a zdrav.materiál v Kč na ošetř. den r , počet ošetřov.dnů Léky 46 42,3 50, , ,9 42,5 48 Zdrav.materiál 54,7 72,1 71,3 68,5 61,2 62,4 70,3 69,7 87 Ošetřovací den , , ,5 3. Organizační struktura Statutární orgán organizace : ředitel Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje. Řediteli jsou přímo podřízeni : hlavní sestra, lékaři, ekonom-správce. Ředitel řídí činnost zpravidla prostřednictvím přímo podřízených vedoucích zaměstnanců. Základním poradním orgánem ředitele je porada vedení, která se koná pravidelně měsíčně. Členy porady vedení jsou : hlavní sestra, ekonom-správce. NNP Ryjice se organizačně člení na dva útvary: - zdravotnický útvar členěný na úseky : - I, II, III lůžková oddělení, řízená staničními lékaři - rehabilitační lékař, samostatné pracoviště Hlavní sestře jsou podřízeni : střední a nižší zdravotní personál, pomocný personál, staniční sestry (provozně podléhají i lékaři příslušného oddělení), vrchní sestra Lékaři : jsou odpovědni za chod příslušného oddělení, úzce spolupracují se staniční sestrou - útvar technickohospodářské správy v čele s ekonomem-správcem členěný na úseky : - ekonomický (finanční účetnictví, mzdové a personální, pokladna, evidence majetku, bytové hospodářství, doprava ) - provozní (údržba areálu a objektů, vrátnice, ústředna) - stravovací (stravování pacientů a zaměstnanců, skladové hospodářství) - prádelny (praní, mandlování, oprava prádla) 3

4 4. Areál Areál NNP se nachází v krásném prostředí, plném zeleně v obci Ryjice. Je částečně oplocen, vchod vede přes vrátnici. Hlavní léčebný pavilon, starý asi 100 let, je označen jako kulturní památka. Je stavebně rozčleněn na tři oddělení I.odd.zelené v přízemí, s kapacitou 35 lůžek. Oddělení II. červené v 1. patře, kapacita 43 lůžek a odd. III. žluté ve 2. patře s 37 lůžky. V budově ředitelství se nacházejí kanceláře ředitele, hlavní sestry, vrchní sestry, lékařů, přijímací kancelář, sociální sestry. V budově technickohospodářské správy kanceláře ekonoma-správce, provozního, hlavní účetní, pokladní-evidence majetku, personální-mzdové, nutriční terapeutky a skladnic. Dále je v areálu budova údržby- prádelny- šatny, kinosál, 3 nájemní domy pro zaměstnance s kapacitou 3x8 bytů (z toho 3x2 svobodárny), 2 vilky (svobodárny), 1 domek pro zaměstnance. Letos byl prodán objekt regulační stanice plynu. Nájemní dům čp.3 je nadále k prodeji (havarijní stav). 5. Hospodaření Základní údaje : Organizace je od 6/2008 plátcem DPH. Organizace má od r schválené doplňkové činnosti : a) praní, žehlení, opravy, údržba oděvů, b) hostinská činnost (prodej obědů), c) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Organizace je plátcem daně z příjmů právnických osob, silniční daně. Financování běžné činnosti je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotné zařízení se v rámci jednoho účetního období řídí schválených rozpočtem nákladů a výnosů. Pro financování svých investičních potřeb využívá organizace kromě fondu reprodukce majetku dotací od zřizovatele. 4

5 5.1 Náklady a výnosy tab.3- Přehled nákladů a výnosů za r. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Skutečnost Náklady r r r.2006 r.2007 r Spotřeba materiálu z toho: léky zdravot. materiál potraviny (r.04 vč.umělé výživy) Smíšenka prádlo,oděv,obuv PHM knihy, předplatné nákup DDHM umělá výživa všeobecný materiál Smíšenka Spotřeba energie z toho :elektrická energie Smíšenka 5 plyn Smíšenka 5 voda Smíšenka Prodané zboží - Smíšenka Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho: poštovné (r.04 vč. TV+R) svoz a likvidace odpadu telefony TV + rozhlas právní služby školení ostatní služby Mzdové náklady Smíšenka Zákonné sociální pojištění Smíšenka Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní pokuty a penále Úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady Pojištění Odpisy dlouh. nehmotného a hm. Majetku

6 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM Prodaný materiál Daň z příjmu Dodatkové odvody daně z příjmů 96 0 Náklady celkem Výnosy Skutečnost r r r.2006 r.2007 r Tržby z prodeje služeb nájmy (byty, svobodárny) výkony ZP * xx regulační poplatky lékařské zprávy popl.za televize 44 DČ praní prádla DČ hostinská činnost Tržby za prodané zboží - DČ Smíšenka , Pokuty, úroky z prodl. a penále Úroky Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a HM Tržby z prodeje materiálu Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: - Příspěvek od zřizovatele - záv.ukazatel Ostatní příspěvky a dotace Dotace ISPROFIN - neinvestiční Výnosy celkem Hospod. výsledek - zisk/ztráta r.08 : pol přiúčtovány tržby z r tis.kč r.07 : odlišný způsob účtování nájemného (pol.:plyn,voda,tržby nájmy) 6

7 Náklady r tab.4 Přehled nákladů hlavních nákladových skupin synt.účet Název v % z celk.nákl. 501 spotřeba materiálu ,3 502 spotřeba energie ,3 511 opravy a udržování 926 1,6 518 Služby , mzdové náklady a odvody ,7 551 Odpisy ,2 Ostatní ,5 c e l k e m náklady graf 1 Přehled nákladů hlavních nákladových skupin 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 511 opravy a udržování 518 služby mzdové náklady a odvody 551 odpisy č.ú. 501 materiál : vzhledem ke skladbě pacientů byla zvýšená spotřeba léků a zdravot. materiálu. č.ú. 502 spotřeba energie : spotřeba je do nákladů účtována pouze odhadem, t.j. 1/12 rozpočtu měsíčně a vyúčtováním za předcházející rok v březnu nebo dubnu. č.ú. 511 opravy 926 : budovy tis.kč (elektro 69, oprava vod.potrubí čp. 6 z investičního fondu 48 tis. Kč, výměna lina čp.6 I. odd. z investic 95, žaluzie čp.6 4 tis.kč, malířské práce čp.6 II.odd. 20tis.Kč, oprava kotlů 21, malířské a lakýrnické práce II. odd. čp.6 74 z invest. fondu, rozvod vody čp.34 10, montáž a demontáž sádrokart. podhledů čp.34 18, oprava dorozumívacího zařízení čp.6 20, výměna podlahové krytiny I. a II. odd. 20, oprava potrubí TUV 54, klempířské práce kuchyň a prádelna 13 tis. Kč, nátěry oken čp.6 I. a II. odd. 68 tis.kč, oprava kotle č přístroje zdravotnické 179, stroje kuchyň 26, stroje prádelna 52, výtah 24 tis.kč, kancelářské stroje 9, zařízení údržby 23. 7

8 dopravní prostředky 69 - Daewoo Nexie 14, sanitka 3, traktor 52 tis. Kč č.ú. 521 mzdy : rozpočet na r byl zvýšen oproti plánu r o 4% (v r se nepodařilo vyčerpat, z důvodů nedostatku finančních prostředků na účtu) - tato částka byla vyčerpána Výnosy r tab.5 Přehled výnosů hlavních výnosových skupin účet Název v % z celk.výn tržby od zdrav.pojišťoven , tržby regulační poplatky tržby za nájemné 414 0, ostatní tržby ,9 648 zúčtování fondů 356 0,6 691 příspěvek od zřizovatele+úp na VPP ,6 Ostatní 20 0,1 c e l k e m výnosy graf 2 Přehled výnosů hlavních výnosových skupin tržby od zdrav.pojišťoven tržby regulační poplatky tržby za nájemné ostatní tržby 648 zúčtování fondů 691 příspěvek od zřizovatele+úp na VPP Tržby od zdravotních pojišťoven : č.ú. 602 tržby z prodeje služeb : Platební bilance se zlepšila od konce r. 2007, po rozhodnutí Ústavního soudu o neplatnosti regulace na 1,10 Kč za bod u paušální platby. VZP včetně ostatní zdravotních pojišťoven část doplatků za r a 2006 uhradila. Tyto doplatky byly přeúčtovány z účtu Tržby zvedly i doplatky za vyšší hodnotu ošetřovacího dne na r Jednání odročeného soudu s VZP proběhlo v 12/08. Soud dal za pravdu všem bodům žaloby včetně penále, VZP se odvolala. 8

9 č.ú. 648 zúčtování fondů : byly použity fin. prostředky ve výši 217 z investičního fondu na opravy a z rezervního fondu použití sponzorských darů č.ú. 691 ostatní dotace : finanční dotace na veřejně prospěšné práce Výsledek hospodaření 23 (návrh odvodu na rezervní fond). Bude odvedena daň 169 tis. za r Tato daň je za odpisy, protože NNP má odepisovaný majetek pouze ve správě (vlastníkem je Ústecký kraj) a proto z hlediska zákona o dani z příjmu PO nejsou odpisy daňově uznatelným nákladem Rozvaha r tab.6 Vybrané položky rozvahy Číslo položky Vybrané položky rozvahy Stav k Stav k Rozdíl 9 DNM DHM Zásoby Pohledávky Aktiva celkem Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let Krátkodobé závazky Pasiva celkem Drobný nehmotný a hmotný majetek ř. 9 DNM : 38 software PC Doktor, 36 systém ASPI ř.26 DHM: přírůstek tis.kč výměna přív.kabelů 384, rekonstrukce /havárie kanalizace čp , 2ks antidekubitní matrace 90, elektroléčebný přístroj BTL 41, fotoaparát 6, registrační skříně 17, stoly k počítači odd. 8 tis. Kč, kancelářské židle 18, vozík prádelna 14, vozík s brzdou 16, převazový vozík 26, odsávačky 18, počítač mzdy 24, skartovačka THS 24, notebook 26, fax 3, kleště na sádru 4, tango taster 3 tis. Kč, sušič prádla 81, křovinořez 14, chladničky 25, PC 56, užitkový vůz Renault 550, malotraktor 120 tis.kč, vozíky úklidové 85, zdravot. 9

10 vozíky 45, negatoskop 11, antik.vana 30, nábytek 14, laminátor 3, projektor 22, rudl 5, digitální váha 41, polohovací postel dar 5, pulsní oxymetr 6 tis.kč vyřazení regul stanice plynu 113, kanalizace 265, pozemek pod regul. stanicí 1, fax 32, nahrávací zařízení 162, tonometr 118, televizor 15, drobná vyřazení 290 (19 televizorů, lékařský stolek, matrace, skartovačka, napájecí zdroj, měřič) Zásoby ř.051 zásoby: nakoupeno větší množství zdravot. materiálu a prádla na sklad Pohledávky ř.075 pohledávky: snížení způsobeno doplatky ZP za r a tab.7 - Přehled pohledávek k (v tis.kč) účet název částka ve po po splatnosti dní v tis. Kč splatnosti splatnosti nad Pohledávky za zdrav.pojišťovnami Pohledávky-regul.poplatky Pohledávky-poplatky TV ,5 1, Pohledávky-nájmy Pohledávky-obědy Odběratelé celkem (Rozvaha ř. 52) Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky jinde neuvedené 0 Pohledávky celkem (Rozvaha ř. 75) Krátkodobé závazky ř.189 krátkodobé závazky - nižší počet faktur se splatností 1/ Fond odměn tab.8 Tvorba a čerpání fondu odměn T v o r b a Krytý zůst. k Zdroje celkem 0 Č e r p á n í Čerpání celkem 0 Zůstatek FO k

11 5.2.6 Fond kulturních a sociálních potřeb tab.9 Tvorba a čerpání FKSP T v o r b a Krytý zůst. k Podíl z mezd 545 Splátky půjček 10 Zdroje celkem 722 Č e r p á n í Rekreace 290 Penzijní připojištění 210 Příspěvky na obědy 112 Dary 35 Nákupy 9 Kultura 25 Půjčky 10 Čerpání celkem 691 Zůstatek FKSP Rezervní fond tab.10 Tvorba a čerpání rezervního fondu T v o r b a Zůst. k Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku 53 Sponzorské dary 89 Zdroje celkem Č e r p á n í Překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady 50 Použití sponzorských darů na nákup zdravotnického materiálu 5 Použití sponzorských darů na likvidaci odpadů 28 Použití sponzorských darů na noční stolky pro pacienty 56 Čerpání celkem 139 Zůstatek RF k

12 5.2.8 Investiční fond tab.11 Tvorba a čerpání investičního fondu T v o r b a Krytý zůst. k Odpisy hm. a nehm. dlouhod. majetku Výnos z prodeje regul.stanice (antidek.matrace) 68 Invest.dotace KU 10kusů lůžek s laterálním pohonem Účel.invest.příspěvek KÚ Výměna elektro přívodních kabelů 690 Nadace Veselý senior digit.váha pro pacienty 42 Zdroje celkem Č e r p á n í - neinvestiční Oprava vodovod.potrubí léčebný pavilon 48 Výměna lina I.odd., chodba + sesterny léčebný pavilon 74 Nátěry soklů II.odd., chodba vč.dveří a zárubní léčebný pavilon 95 Č e r p á n í - investiční Havárie kanalizace u čp Antidekubitní matrace 2 kusy (výnos z prodeje regulační stanice) 90 Váha pro pacienty ( z Nadace Veselý senior) 41 Sušička prádla 81 Výměna elektro přívodních kabelů (účel.invest.příspěvek) 378 Dodávkový automobil 550 Traktor 120 Elektroléčebný přístroj BTL 41 Čerpání celkem Zůstatek IF k Personální vybavení tab.12 Přehled počtu zaměstnanců a prům. mzda za r Doplňkové údaje: r r r r r Přepočtený počet zaměstnanců z toho: počet zdravot. pracovníků ostatních Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Počet lůžek Aktuální problém - obsazování lékařských míst. V současné době jsou již tři lékaři v důchodovém věku. Přes veškerou snahu (Úřad práce, inzerce, výhody), s ohledem na výhled personálního vybavení, se nedaří lékaře sehnat. 12

13 7. Kontrolní činnost Zpráva o výsledku finanční kontroly byla zpracována ve zkráceném rozsahu. Funkce interního auditu byla nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. Nebyly zjištěny žádné závady ani nebylo uloženo opatření k nápravě. V Ryjicích, dne Zpracovala: Härtelová Iva Schválil: MUDr. Jaroslav Müllner, ředitel 13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2010 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013. SENIOR Otrokovice příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace: IČO: 621 80 444 www.stránky: www.senior.otrokovice.cz Telefon: 576 771 677 Zřizovatel: město Otrokovice Zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2011 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace 1 OBSAH Strana Tabulková část

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. Výroční zpráva

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. Výroční zpráva Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 2 Obsah 1. Představení organizace str. 3 2. Úvodní slovo ředitelky str. 4 3. Vybrané události roku 2013 str. 5-7 4. Oblast zdravotnická str. 8 5. Oblast sociální

Více

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 ÚNOR 2013 KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV 1 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Management...3

Více