MUDr. Pavel CHRBOLKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUDr. Pavel CHRBOLKA"

Transkript

1 MUDr. Pavel CHRBOLKA

2 jde o novou abnormální tkáň v organismu nemá fyziologickou funkci roste neregulovaným způsobem k přeměně normální buňky v buňku maligní je nutný mnohastupňový proces transformace dle odhadů je potřeba k rozvoji plně maligního fenotypu 4-8 různých genetických změn v buňce

3 Soběstačnost v produkci růstových signálů Necitlivost k signálům inhibujícím buněčný cyklus Poškozená apoptóza Neomezený replikační potenciál Posílení angiogeneze (výživa nádoru) Proces metastázování Nestabilita genomu nádorových buněk

4 vznik každého nádorového onemocnění je několikastupňový proces podmíněný spoluúčastí několika faktorů FAKTORY 1. ZEVNÍ (kouření, výživa, pohybová aktivita, infekce, chemické kancerogeny, ionizující a UV záření ) 2. VNITŘNÍ (genetické predispozice)

5 Výživové faktory (včetně obezity) Tabák (kouření) Infekce Nízká pohybová aktivita Alkohol Reprodukční a sex.faktory Profesionální expozice Chem.znečištění prostředí Ionizující a UV záření

6 Významná etiologická souvislost pro vznik nádorového onemocnění OBEZITA PATŘÍ MEZI VÝZNAMNÝ RIZIKOVÝ FAKTOR Podstata rizika spočívá ve změnách metabolismu, kdy dochází ke zvýšení tvorby estrogenů (dále se rozvíjí hyperinzulinémie, inzulinoresistence ) Vzestup hladiny estrogenů je rizikový především pro rozvoj Ca prsu Do souvislosti se změnami inzulinového metabolismu se dávají nádory endometria, ledvin a tlustého střeva

7 Patří mezi faktory výživy Jedná se o významný etiologický faktor nádorového onemocnění RIZIKOVÝ FAKTOR PRO NÁDORY : ÚST ÚST HLTANU HRTANU JÍCNU JATER TLUSTÉHO STŘEVA PRSU

8 Nejvýznamnější příčina vzniku nádorového onemocnění Nejčastěji dáván do souvislosti s bronchogenním karcinomem, avšak podílí se na vzniku mnoha dalších nádorů (ORL oblast, jícen, močový měchýř, slinivka, ) Účinek potencován alkoholem! Tabákový kouř obsahuje více než 4000 různých chemikálií, z nichž minimálně 60 patří mezi prokázané karcinogeny Statistiky 2006: V ČR kouří osob, polovina z toho jsou děti do 18 let (!). Ročně u nás na nemoci z kouření zmírá lidí, z toho na nádorová onemocnění, na nemoci srdce a cév.

9 Pohyb obecně patří mezi protektivní faktor, bránící vzniku nádorového onemocnění A) OMEZUJE OBEZITU (jako samostatný rizikový faktor) B) URYCHLUJE STŘEVNÍ PASÁŽ C) MODULACE METABOLISMU ŽLUČOVÝCH KYSELIN D) IMUNOMODULACE

10 PODSTATA RIZIKOVOSTI : Aktivace protoonkogenů Inaktivace tumor-supresorových genů Ovlivnění apoptózy VIRUS HIV sám o sobě nemá významný onkogenní potenciál, avšak možnosti rozvoje nádorových onemocnění při této infekci souvisí především s rozvojem imunosuprese INFEKČNÍ AGENS : HUMAN PAPILLOMA VIRUS HELICOBACTER PYLORI VIRY HEPATITIDY B a C EB VIRUS HTLV VIRY

11 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Důležité především pro skupiny s profesionálně zvýšenou expozicí (zdravotníci) Bezpečný limit pro dávku prakticky neexistuje (individualita ) UV ZÁŘENÍ Souvisí především s nádory kůže (basaliom, spinaliom, melanom) Pro rozvoj onemocnění je typická dlouhá latence manifestace od expozice

12 První známky souvislosti expozice chemických látek s rozvojem nádorového onemocnění je z r.1761 (John Hill) souvislost mezi šňupacím tabákem a nádory nosohltanu Mechanismus účinku je značně různorodý Možnost metabolické aktivace látky Hlavní rizikové látky jsou DIOXINY

13 DĚDIČNÁ PREDISPOZICE Individuální vnímavost k rizikovým faktorům Existují i familiární formy výskytu nádorů, což se projevuje většinou vyšší frekvencí výskytu onemocnění v mladším věku Nádory prsu/ovaria Familiární adenomatózní polyposa Familiární melanom Lynchův syndrom (HNPCC) Peutz-Jeghersův syndrom

14 Incidence nádorů ORL oblasti je ve světě značně nerovnoměrná V zemích Evropské unie představují tyto nádory 4.nejčastější nádory u mužů (po nádorech plic, kolorekta a prostaty) Česká republika : 26,5 / u mužů 5,5 / u žen Hodnoty u mužů odpovídají evropskému průměru, u žen je incidence zhruba dvojnásobná! V posledních letech je obecně sledován vzrůstající podíl žen Celosvětově : Počet nových nádorů v oblasti hlavy a krku : / rok Počet úmrtí : / rok Nejvyšší výskyt : MELANÉSIE, ZÁPADNÍ EVROPA, STŘEDNÍ AMERIKA, AUSTRÁLIE Průměrný věk pacientů v době diagnózy : let Ve většině zemí sledujeme stagnující výskyt karcinomu hrtanu, zatímco počet nádorů orofaryngu postupně vzrůstá

15 Z hlediska rizikových faktorů se nádory horních cest dýchacích a polykacích rozdělují do 3 skupin : NOSNÍ DUTINA A VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ Tyto nádory jsou relativně málo četné Vyskytuje se zde ADENOKARCINOM dáváno do souvislosti s expozicí prachu tvrdých a exotickkých dřev NOSOHLTAN Výskyt v Evropě je nízký (časté jsou v jihovýchodní Asii) U části těchto nádorů byla pozorována etiologická souvislost s EBV ÚSTNÍ DUTINA, OROFARYNX, HYPOFARYNX, LARYNX Typické a nejčastější nádory ORL oblasti Morfologicky především dlaždicobuněčné karcinomy Hlavní rizikové faktory : ALKOHOL A KOUŘENÍ

16 1. ZHOUBNÉ NÁDORY ZEVNÍHO NOSU BASALIOM - Nejčastější nádor, vznikající v souvislosti se slunečním zářením - Výskyt může být multicentrický - Často bývá jako krustou krytá ulcerace - Terapie - chirurgická SPINALIOM - Druhý nejčastější nádor zevního nosu - Roste invazívně a destruktivně, metastázuje do uzlin - Terapie chirurgická a radioterapie MALIGNÍ MELANOM - Postihuje více ženy s maximem mezi rokem - Nutné vyšetření na dermatologii - Terapie chirurgická a následná chemoterapie

17

18 2. ZHOUBNÉ NÁDORY DUTINY NOSNÍ A VEDLEJŠÍCH DUTIN Nejčastější dlaždicobuněčné karcinomy a adenokarcinomy, ostatní nádory se vyskytují vzácně (sarkomy, lymfomy ) 1) DLAŽDICOBUNĚČNÉ KARCINOMY Vychází hlavně z čelistní dutiny Riziko progrese do orbity a retromaxilárního prostoru Klinicky se mohou projevovat nosní neprůchodností, páchnoucí sekrecí, krvácením Terapie chirurgická, event.následná radioterapie 2) ADENOKARCINOMY Vznikají u pracovníků v dřevozpracovatelském průmyslu (expozice prachu z tvrdých dřevin) Terapie chirurgická, event.následná radioterapie

19 Normální RTG Zánětlivé postižení Nádorový proces

20 Nádorová onemocnění hltanu představují druhou nejčastější lokalitu výskytu rakoviny po nádorech hrtanu ROZDĚLENÍ : CARCINOMA EPIPHARYNGIS Více než polovina nádorů jsou anaplastické karcinomy Mají nejasný vztah k viru Epsteina-Baarové (EBV) Incidence daleko vyšší v jihovýchodní Asii Klinicky vleklá rýma, krvácení z nosu, zalehlé ucho apod. Léčba - chemoterapie CARCINOMA OROPHARYNGIS Jedná se hlavně o dlaždicobuněčné karcinomy Postižení mandle, měkké patro, kořen jazyka, Klinicky pálení, škrábání v krku, bolesti či jinak ztížené polykání, krvácení Léčba - chirurgická, disekce krčních uzlin, radioterapie

21 ROZDĚLENÍ : (pokračování) CARCINOMA HYPOPHARYNGIS Nejčastější lokalizace piriformní reces (u mužů), postkrikoidní krajina (u žen) Nádor často prorůstá do hrtanu, hovoříme o pharyngolaryngickém karcinomu Léčba chirurgická, disekce krčních uzlin, radioterapie LYMPHOMA PHARYNGIS Lymfomy vychází nejčastěji z tonsilární tkáně (patrové mandle) Značně převažují lymfomy non-hodgkinského typu Bývá značně rychlý růst Terapie pod vedením hematoonkologa chemoterapie

22 Ca hrany jazyka Lymfom mandle Ca patrové mandle

23 Karcinom hrtanu představuje nejčastější zhoubný nádor ORL oblasti Histologicky se jedná o dlaždicobuněčné karcinomy ROZDĚLENÍ : SUPRAGLOTICKÁ RAKOVINA Postihuje epiglottis, aryepiglotické časy, arytenoidní krajinu Nádory působí polykací potíže GLOTICKÁ RAKOVINA Hlavním klinickým projevem je CHRAPOT Každý chrapot trvající déle než 2 týdny (hlavně u kuřáků) je podezřelý Nejčastěji se šíří na přední komisuru a přerůstají na druhou hlasivku Invazí do hlasivky dochází k jejímu znehybnění INFRAGLOTICKÁ RAKOVINA Zpočátku nepůsobí významnější obtíže, proto nemocní nemívají zprvu žádné potíže Postupně se rozvíjí ztížené dýchání

24 Léčba karcinomu hrtanu : CHIRURGICKÝ VÝKON CHORDEKTOMIE PARCIÁLNÍ LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMIE RADIOTERAPIE CHEMOTERAPIE

25

26 Normální hlasivky Karcinomy hlasivek

27 Výskyt na boltci je velmi častý, ve zvukovodu ojediněle, ve středním uchu velmi vzácně Frekvence výskytu je ovlivněna expozicí slunečnímu záření V 80% se jedná o basocellulární Ca, ve 20% spinocellulární Ca Obě formy záhy vředovatí Terapie chirurgická, problémem může být kosmetický defekt, aktinoterapie přichází do úvahy u spinocellulární formy nádoru

28 Basaliom Spinaliom Melanom

29 Změny v léčebných postupech se snaží používat léčebné metody zachovávající orgány, dále nové metody frakcionace radioterapie, současné použití chemoterapie, radioterapie a brachyterapie Vysoké dávky cytostatik nebo radioterapie mají za následek velkou toxicitu a poškození normálních tkání! GENOVÁ TERAPIE smyslem je cílené zasáhnutí do genetické výbavy buňky, cílené zasažení nádorové buňky při ušetření zdravé tkáně

30 BIOLOGICKÁ TERAPIE využití hlavně u recidivujících metastázujících forem nádorového onemocnění Cílem je receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) Preparát : ERBITUX (účinná látka Cetuximab)

31 Mechanismus účinku preparátu ERBITUX :

32

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Nádory hlavy a krku Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (Komplexní onkologické centrum, Oddělení klinické a radiační

Více

4/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: NÁDORY HLAVY A KRKU PÉČE O PACIENTA S PEG REGULAČNÍ POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ SEKCE ONKOLOGICKÁ

4/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: NÁDORY HLAVY A KRKU PÉČE O PACIENTA S PEG REGULAČNÍ POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ SEKCE ONKOLOGICKÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 4/2007 TÉMA: NÁDORY HLAVY A KRKU PÉČE O PACIENTA S PEG C A S REGULAČNÍ POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ C A S O B S A H Onkologická

Více

Vypracování techniky kultivace buněk in vitro (tkáňové kultury) umožnilo definovat

Vypracování techniky kultivace buněk in vitro (tkáňové kultury) umožnilo definovat NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ Nádorová onemocnění jsou spolu s nemocemi kardiovaskulárního sytému nejběžnějmi chorobami v na populaci a nejčastěj příčinou úmrtí. Nádorové onemocnění znamená vznik tkáně, ve které

Více

lékařské listy Otorinolaryngologie 2/2014 Odborná příloha zdravotnických novin

lékařské listy Otorinolaryngologie 2/2014 Odborná příloha zdravotnických novin lékařské listy ISSN Odborná příloha zdravotnických novin 0044 1996 24. února 2014 www.zdravky.cz 2/2014 Otorinolaryngologie Karcinomy v oblasti hlavy a krku Etiologie Příznaky a diagnostika Souvislost

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

ROLE SESTRY V PREVENCI M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ROLE SESTRY V PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ M. HRUBÁ, L. FORETOVÁ, H. VORLÍČKOVÁ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ ROLE

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Obor: Radiologický asistent Příprava nemocných před radioterapií pro karcinom hlavy a krku se zaměřením na nádory dutiny

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku Bc. Helena Kubečková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku Bc. Helena Kubečková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku Bc. Helena Kubečková Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky,

Více

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012 Prohlášení:

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

Odhad minimální potřebné kapacity PET a PET/CT pro onkologické pacienty v ČR

Odhad minimální potřebné kapacity PET a PET/CT pro onkologické pacienty v ČR UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. lékařská fakulta všeobecné lékařství Centrum preventivního lékařství 3. LF UK Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Nemocnice Na Homolce Odhad minimální potřebné kapacity

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

5 Nemoci dutiny ústní (Slinné žlázy jsou pojednány v kapitole 11.4; Rozštěpové vady v 4.1)

5 Nemoci dutiny ústní (Slinné žlázy jsou pojednány v kapitole 11.4; Rozštěpové vady v 4.1) 5 Nemoci dutiny ústní (Slinné žlázy jsou pojednány v kapitole 11.4; Rozštěpové vady v 4.1) 5.1 Infekční záněty 5.1.1 Anguli oris infectiosi Stomatitis angularis 5.1.2 Cheilitis Zánět rtů 5.1.3 Gingivitis

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku

Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 29 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Schválili:

Více