Výbor regionů. V Bruselu dne 28. ledna SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 11. ÚNORA 2009 BOD 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbor regionů. V Bruselu dne 28. ledna SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 11. ÚNORA 2009 BOD 11"

Transkript

1 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů V Bruselu dne 28. ledna SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 11. ÚNORA 2009 BOD 11 předkládá generální tajemník EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS): SITUACE & POLITICKÁ STRATEGIE A PODPŮRNÁ ČINNOST K ROZHODNUTÍ R/CdR 15/2009 bod 11 EN-RD/dd/mh CS

2 - 1 - INFORMACE PRO ČLENY PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 114. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 11. ÚNORA 2009 Bod 11 Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS): Situace & Politická strategie a podpůrná činnost Tento dokument nastiňuje činnosti VR při monitorování a analyzování probíhajících projektů ESÚS v Evropské unii. Navrhuje rozšířit tyto činnosti na rok 2009 a spojit činnosti s politickým procesem v komisi COTER. 1. Úvod Legislativní balíček pro strukturální fondy ( ) zavedl nařízení č. 1082/2006, kterým byl zřízen nový právní nástroj pro územní spolupráci: Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) ESÚS je nový evropský právní nástroj umožňující regionálním a místním orgánům z různých členských států zřizovat seskupení pro spolupráci, která mají právní subjektivitu. ESÚS může usnadnit a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci s finančním přispěním EU nebo bez něj, a víceúrovňové správě může poskytnout nový přístup. Výbor regionů 1 podporuje územní spolupráci jako základní nástroj politiky soudržnosti k řešení otázek s výrazným územním rozměrem v odvětvích, která jsou velmi důležitá z hospodářského, sociálního, kulturního a environmentálního hlediska. V této souvislosti VR považuje nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) za důležitý právní nástroj, který pomocí jednotných pravidel Společenství přímo použitelných ve všech členských státech posílí spolupráci mezi evropskými místními a regionálními orgány. V rámci ESÚS může být úloha VR dvojí. Na jedné straně může dále vybízet členské státy, aby přijaly opatření na vnitrostátní úrovni, a kandidátské země, aby urychleně přijaly toto nařízení ve svých acquis communautaire. Na druhé straně může urychlit proces politického učení mezi subjekty, které mají zájem na zřízení ESÚS, nebo těmi, které již toto seskupení založily, ale stále ještě se setkávají 1 CdR 308/2008 fin., odst. 10 a 13.

3 - 2 - s problémy. Evropská komise by mohla využít práce provedené expertní skupinou pro ESÚS 2 tak, že bude nabádat členské státy, aby přijaly opatření nezbytná k jeho provádění, a zároveň tak, že bude poskytovat řádnou podporu odpovědným vnitrostátním orgánům přijetím pravidel, kriterií výkladu a technických detailů 3. To by mohlo přinést své plody i vzhledem k přezkumu tohoto nařízení v roce Oblasti opatření VR 2.1 Prodloužení mandátu expertní skupiny pro ESÚS do roku 2009 Činnost skupiny bude zaměřena na analýzu osvědčených postupů, výměnu informací a také na diskusi o kritických bodech se zřetelem k podávání zpráv a přezkumu prováděného Komisí. Všechny navržené činnosti expertní skupiny budou pravidelně předkládány komisi COTER k projednání a schválení. Expertní skupina pro ESÚS může také sloužit VR, hlavně prostřednictvím komise COTER, jako hodnotný zdroj inspirace a zkušeností z terénu (např. pomocí strukturovaných konzultací, slyšení, společných schůzí atd.) v oblasti územní spolupráce, územní soudržnosti a víceúrovňové správy vzhledem k probíhající a budoucí debatě o utváření politiky soudržnosti po roce 2013 i vzhledem k přípravě bílé knihy VR o víceúrovňové správě Organizace níže uvedených činností V roce 2009 by měly být uspořádány tři schůze expertní skupiny pro ESÚS věnované získávání více odborných poznatků, shromažďování příkladů osvědčených postupů a sbírání znalostí z různých úrovní správy. Expertní skupina podá zprávu komisi COTER z každé z těchto schůzí V průběhu týdne Open Days 2009 se uskuteční jeden seminář ESÚS. Vzhledem k úspěchu těchto seminářů v roce 2007 a 2008 (okolo 150 účastníků) by seminář ESÚS mohl být velkou příležitostí k diskusi o relevantních otázkách se všemi zainteresovanými stranami. VR by také mohl pozvat pozorovatele z kandidátských zemí, kteří se zajímají o téma územní spolupráce a o možnosti, které ESÚS v tomto ohledu nabízí. 2.3 Vypracování stanoviska z vlastní iniciativy na konci roku 2009 Toto stanovisko by mělo vyzvednout přidanou hodnotu, kterou přinese zřízení ESÚS, upozornit na kritické body a případně předložit návrhy na zlepšení nařízení o ESÚS na Viz přílohu 1 o složení a úkolech expertní skupiny Výboru regionů pro ESÚS. CdR 308/2008 fin., odst. 45. V určitých případech a v závislosti na zkušenostech mohou určití členové expertní skupiny pro ESÚS také poskytnout další hodnotné příspěvky, zvláště při diskusi o tematických spisech se zvláštními přeshraničními aspekty: např. TEN, zdravotní péče, výzkum a inovace atd.

4 - 3 - základě analýzy osvědčených postupů. Komise COTER bude za toto stanovisko z vlastní iniciativy zodpovědná společně s expertní skupinou pro ESÚS, která poskytne hlavní podklady k tomuto stanovisku. Stanovisko bude přijato na plenárním zasedání během roku V tomto směru bude k rozhodnutí předsednictva předložen návrh. 2.4 Je třeba pobídnout ty členské státy, které ještě nepřijaly vnitrostátní předpisy pro provádění tohoto nařízení, aby tak neodkladně učinily: VR může prostřednictvím expertní skupiny pro ESÚS monitorovat a dále podporovat provádění nařízení na vnitrostátní úrovni tím, že bude integrovat tento postup do své činnosti. Důraz by měl být kladen na politickou spolupráci s českým i švédským předsednictvím v roce 2009, např. tím, že projekty ESÚS budou vyzdviženy na konferenci komise COTER o politice soudržnosti v jižních Čechách, která je organizována společně s českým předsednictvím. 2.5 Další podpora zainteresovaným stranám, které usilují o zřízení ESÚS nebo žádají o další odborné poznatky a pomoc při existujících projektech ESÚS Složení členů expertní skupiny pro ESÚS bude přehodnoceno a budou zapojeni experti z těch členských států, které ještě nejsou zastoupeny v expertní skupině pro ESÚS, včetně států sousedících s EU (které nejsou členskými státy EU) a také experti zastupující již založené nebo téměř vytvořené ESÚS. Předpokládá se, že bude možno vytvořit internetovou platformu k usnadnění výměny zkušeností, což umožní horizontální a vertikální komunikaci mezi partnery, jimž jsou: cílové publikum, ESÚS, místní a regionální orgány a jejich struktury spolupráce. V diskusích ve skupině expertů se objevila velká poptávka po strukturované platformě pro politické učení. Další analýza příkladů ESÚS a jejich charakteristických znaků, která by mohla zohlednit vznikající seskupení, snažit se o změření nákladů a přínosů v souvislosti s vytvořením ESÚS a být zdrojem informací pro nadcházející diskusi o předběžném stanovisku. NÁVRH: Žádáme členy předsednictva, aby tento dokument schválili. * * *

5 - 4 - PŘÍLOHA 1 ZPRÁVA O SITUACI ČINNOSTÍ VR V ROCE 2008 Protože VR má specifické poradní pravomoci týkající se územní spolupráce uznané Smlouvou o ES (čl. 265) a všeobecné poradní pravomoci týkající se územní politiky, má velký zájem na podporování tohoto nového právního nástroje územní spolupráce. Na schůzi v prosinci předsednictvo VR odsouhlasilo politickou strategii VR a podporu politických a technických opatření s cílem usnadnit vytváření ESÚS, včetně: 1. zvyšování povědomí a šíření informací o výhodách ESÚS; 2. tlaku na členské státy, aby přijaly ustanovení na vnitrostátní úrovni; 3. politické podpory územní spolupráce celkově a inovačních forem víceúrovňové správy při zlepšování územní soudržnosti; 4. zajištění pozice VR jako jednoho z hlavních subjektů při zajišťování řádného institucionálního rámce. Nařízení vstoupilo v platnost dne 1. srpna Nařízení o ESÚS stanovilo přechodné počáteční období do srpna 2007, během kterého by členské státy měly učinit opatření k zajištění účinného uplatňování nařízení. V době vypracovávání této zprávy učinilo opatření k provedení tohoto nařízení pouze 13 členských států (HU, UK, BG, PT, SI, GR, RO, FR, ES, SK, EE, LT a DK). Na otázku po dosažených výsledcích, poukázali někteří členové VR na ESÚS jako na politické téma, na které měl VR hlavní vliv. Za poslední dva roky VR zahájil několik iniciativ k dosažení výše uvedených cílů a k podpoře vytváření ESÚS 6 : 1. Vytvoření expertní skupiny pro ESÚS o 31 expertech z místních a regionálních orgánů a 9 externích expertech, mezi kterými jsou zástupci třetích zemí, univerzit a výzkumných ústavů a zástupci jednotlivých států (vybraní ze 161 přihlášených kandidátů). Skupina, která byla sestavena za účelem sbírání odborných zkušeností o tématu a funguje jako most mezi odborníky a institucemi, má za cíl: sledovat přijímání a provádění ustanovení na úrovni členských států; usnadňovat výměnu zkušeností o zřizování ESÚS na územní úrovni a sdílet osvědčené postupy; určit potenciální využití ESÚS jako nástroje pro soudržný územní rozvoj; zlepšit komunikaci týkající se možností a výzev ESÚS na územní úrovni. 5 6 CdR 322/2006. Více informací lze najít na:

6 - 5 - První schůze expertní skupiny pro ESÚS se konala dne 17. ledna 2007 ve Slovinsku, druhá schůze dne 11. března 2008 v Bruselu a třetí schůze dne 8. října 2008 také v Bruselu během týdne Open Days. Schůze jsou otevřené pro pozorovatele. 2. Pořádání první interinstitucionální konference o ESÚS ( Vytvoření Evropského seskupení pro územní spolupráci ) dne 19. června 2008 v Bruselu. Tuto konferenci společně organizovaly VR a Evropská komise za účasti Evropského parlamentu a slovinského předsednictví. Cílem konference bylo podpořit vytváření ESÚS a také zahájit politickou diskusi, vyměnit si zkušenosti a vyzvat členské státy k přijetí vnitrostátních předpisů. Této konference se zúčastnilo asi 450 lidí z celé Evropy. Účastníci zastupovali především: místní a regionální orgány, státní orgány, existující struktury spolupráce, evropská, národní a regionální sdružení, státní instituce, univerzity, výzkumná střediska a třetí země. 3. Přijetí stanoviska z vlastní iniciativy 7 na plenárním zasedání VR dne 18. června 2008 hned po interinstitucionální konferenci o ESÚS. Toto stanovisko z vlastní iniciativy bylo vypracováno v komisi COTER (zpravodajka: Mercedes Bresso (IT/SES), nejvyšší představitelka regionu Piemonte) a mělo za cíl vypracovat první zprávu o pokroku v provádění nového právního nástroje. Cílem stanoviska je poukázat na mnohostrannost správních řešení, která z této ranné průzkumné fáze již nyní vyplývají pro provádění nařízení o ESÚS. 4. Pořádání semináře ESÚS během týdne Open Days. V rámci Open Days 2008 byl dne 8. října 2008 uspořádán seminář Učit se ze zkušeností. Hlavní řečníkem byla paní Mercedes Bresso, zpravodajka VR ke stanovisku z vlastní iniciativy o ESÚS a nejvyšší představitelka regionu Piemonte. Seminář, kterého se zúčastnilo 150 účastníků, také zahrnoval čtyři odborné prezentace a otevřenou diskusi s účastníky. Seminář především poskytnul příležitost předložit důkazy o situaci a vývoji při zřizování ESÚS a prodiskutovat jejich přidanou hodnotu, cíle, kterých lze dosáhnout jejich zřízením, a hlavní aspekty interní a externí správy související s vytvářením ESÚS založeném na zkušenostech z první ruky. 5. Soustavné šíření informací a komunikace se zainteresovanými stranami: Zařazení nové sekce o ESÚS na internetové stránky VR na adrese Tato internetová stránka je hlavním odkazem pro informace o ESÚS v Evropě. V současnosti jde o jednu z nejvíce specializovaných internetových stránek o ESÚS. Zveřejnění studie VR Evropské seskupení pro územní spolupráci ESÚS (k dispozici v osmi jazycích). Na vypracování této studie se podílela Evropská komise a Evropský parlament. 7 CdR 308/2008 fin.

7 - 6 - Byla vypracována nová studie Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS): současný stav a výhledy do budoucna. ve spolupráci s jedním ze smluvních partnerů VR. Zpráva o této studii byla představena na interinstitucionální konferenci a na Open Days. Publikace současného stavu ESÚS ve formě souhrnu vnitrostátních pravidel na adrese * * *

8 - 7 - PŘÍLOHA 2: SOUČASNÁ ESÚS Některá z prvních ESÚS byla založena na širokých institucionálních dohodách zahrnujících rozsáhlé spektrum činností spolupráce, zatímco jiná obsahují projekty spolupráce, které jsou mnohem více specializované. Oficiálně byla zřízena čtyři ESÚS: První ESÚS bylo zřízeno v lednu Pod názvem Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai (Francie-Belgie), bylo založeno dříve, než Francie nebo Belgie přijaly vnitrostátní předpisy o nařízení o ESÚS, jakmile se k tomu politicky zavázaly na nejvyšší úrovni. Hlavním cílem tohoto ESÚS je podporovat přeshraniční spolupráci v oblasti zaměstnanosti, dopravy, územního plánování a rozvoje kultury. Druhé ESÚS bylo založeno v květnu roku 2008 mezi maďarskými a slovenskými orgány. Toto seskupení je zaměřeno na provádění programů územní spolupráce, projektů spolufinancovaných EU a jiných projektů s financováním EU nebo bez něho. Cílem ESÚS je sloučit a sdílet prostředky na 20 společných projektů, včetně regionálního systému zdravotní péče, nových zařízení přístavů, přestavby pěti mostů přes Dunaj, regionální turistické kanceláře a dvojjazyčného televizního a rádiového vysílání. ESÚS Galicia Norte de Portugal (GNP) bylo založeno v září 2008 mezi dvěma regiony s citlivým historickým a kulturním pozadím. Oba regiony se silnou tradicí spolupráce se rozhodly posílit své partnerství prostřednictvím ESÚS. Hlavním cílem je podporovat hospodářský rozvoj obou regionů se zvláštním zaměřením na plánování infrastruktury na regionální úrovni. Úkoly ESÚS GNP zahrnují provádění prací veřejného zájmu a stejně tak zajištění společného řízení veřejných služeb. ESÚS AMPHICTYONY partnerských měst a oblastí Středomoří mezi obcemi v Řecku, na Kypru, ve Francii a Itálii, založené v prosinci roku 2008 se sídlem v Řecku. V současnosti se připravuje 20 projektů v celé Evropě 8, například: Euroregion Pyrénées-Méditerranée mezi Španělskem a Francií podepíše stanovy ESÚS v Bruselu v prosinci Vytváří se uskupení Duero-Douro (ES-PT) orientované na hospodářský a sociální rozvoj/soudržnost v oblasti životního prostředí. 8 Další příklady: Alzette-Belval 2015 (FR, LU), DonauHanse (DE, AT, Ukrajina), Eixo Atlantico (ES, PT), Euregio Weinviertel (AT, CZ, SK), EuRegio West-Nyugat Pannonia (AT, HU), Euregio Salzburg-Berechtesgadener Land-Traunstein (AT, DE), Eurodistrict Sarrebruck Moselle Est (FR, DE), Eurodistrict Oderland-NadOdrze EDON (DE, PL), Euroregion tzv. Villa Manin initiative (IT, AT, HR a možná SI), Greater Region (FR, BE, DE, LU), MATRIOSCA Adria-Alpe-Pannonia (AT, IT, SI, HU, HR), National Park Marcantour Alpi Marittime (FR, IT), Plate-forme transfrontaliére Flandre occidentale-dunkerque-côte d'opale (BE, FR), Semclimed (ES, PT, FR, IT, GR a případně všechny středomořské regiony ).

9 - 8 - Hospital de Cerdanya: regiony ve Španělsku a Francii se dohodly v březnu 2007 vytvořit ESÚS za účelem zlepšení zdraví a přístupu občanů ke zdravotním službám a vytvořit společnou nemocnici, která bude páteří zdravotnické sítě pokrývající území na obou stranách hranic. Eurorégion Alps Mediterranean, rozkládající se ve třech regionech v Itálii a dvou regionech ve Francii. Seskupení bude usilovat o posílení spolupráce zaměřené na udržitelný územní rozvoj i na posílení politických, hospodářských, sociálních a kulturních svazků. ESÚS, která již byla vytvořena a ta, o kterých se diskutuje, mají v plánu provádět činnosti od strategického rozvoje až po vytváření sítí pro řízení projektů a podporu služeb a zaměřují se na širokou řadu témat, včetně vývoje a výzkumu, životního prostředí, kvality života, dopravy a územní spolupráce obecně. * * *

10 - 9 - PŘÍLOHA 3: KLÍČOVÉ OTÁZKY Vnitrostátní předpisy požadované k vytvoření ESÚS V době vypracovávání této zprávy v říjnu 2008 učinilo opatření k provádění tohoto nařízení pouze 13 členských států (HU, UK, BG, PT, SI, GR, RO, FR, ES, SK, EE, LT a DK). Když se podíváme na způsoby provádění v celé Evropě, jsou to většinou země jihovýchodní Evropy (HU, SK, BG, RO, GR, SI), které již přijaly vnitrostátní předpisy, po nich země západní Evropy (ES, FR, PT, UK) společně s Dánskem a Estonskem. V zemích střední Evropy (AT, BE, DE, LU, IT) je proces přijetí v pokročilém stadiu (také na Kypru a Maltě), zatímco v severovýchodní Evropě (CZ, LV, PL) a obzvláště ve skandinávských zemích je proces přijetí méně pokročilý. To, že některé země nemají vnitrostátní/regionální předpisy pro ESÚS, představuje vážný problém, protože kromě ESÚS jiná možnost právního nástroje pro spolupráci neexistuje a žádné jiné mezinárodní smlouvy o spolupráci nebyly ratifikovány. Dále nařízení o ESÚS požaduje, aby každý členský stát podnikl nezbytné kroky k územní spolupráci a stanovil transparentní pravidla, neposkytuje však všechny odpovědi na všechny praktické problémy při jeho provádění. Od své první schůze expertní skupina pro ESÚS projednávala, jak se má postupovat v případě, když chybí vnitrostátní předpisy a jak překonávat rozdíly v právních rámcích jednotlivých států. Výsledky těchto diskusí o regulačním rámci pro ESÚS byly dokumentovány jak v nové studii zadané VR ESÚS: současný stav a výhledy do budoucna, tak ve zprávách ze schůze expertní skupiny pro ESÚS, které byly zveřejněny na internetových stránkách VR věnovaných ESÚS. Víceúrovňová správa Jako další krok zahájila expertní skupina pro ESÚS zkoumání otázek víceúrovňové správy týkající se ESÚS. ESÚS jsou pro regionální a subregionální subjekty velmi atraktivní, protože poskytují dodatečnou platformu pro občany pro interakci za rovných podmínek a provádění opatření územní spolupráce. Zainteresované strany si od ESÚS mnoho slibují a doufají, že vytvoření nového modelu institucionální správy povede k procesu evropské integrace zdola nahoru v souladu se zásadou blízkosti a subsidiarity (např. Eurorégion Alps Mediterranean). Na subregionální úrovni může ESÚS sloužit jako nová forma správy vhodné pro polycentrické metropole v oblastech mezi dvěma členskými státy (např. Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai). Konkrétně podporuje politiky územního rozvoje ve spolupráci s místními komunitami a může také posílit integraci v makroregionu.

11 ESÚS by však nemělo být považováno za zdroj konfliktu mezi místními a regionálními orgány a ústředními orgány. Je třeba vytvořit rovnováhu mezi těmito dvěma odlišnými subjekty tak, aby bylo možno zajistit úspěch ESÚS. Přidaná hodnota ESÚS ve víceúrovňové správě musí být proto podporována na úrovni EU. V souvislosti s víceúrovňovou správou má otázka aktivního zapojení hospodářských a sociálních partnerů do nových akcí spolupráce (institucionalizovaných prostřednictvím ESÚS) klíčový význam pro konkrétní rozvoj opatření relevantních pro místní komunity. Účast třetích zemí Nařízení neupravuje účast třetích zemí jako takovou, ale povoluje ji. Co se týče účasti třetích zemí, může být však nařízení vykládáno v užším smyslu vnitrostátními ustanoveními. Z příspěvků dodaných expertní skupinou pro ESÚS vyplývá, že celkově není účast třetích zemí ani výslovně uvedena, ani nijak zvlášť podporována v existujících vnitrostátních předpisech. Jedním z doporučení expertní skupiny pro ESÚS s ohledem na podávání zpráv a přezkum prováděného Komisí o nařízení o ESÚS do roku 2011 je požadavek, aby Komise revidovala nařízení tak, aby umožňovalo vytvoření ESÚS mezi jednotlivým členským státem EU a třetí zemí a/nebo umožnit třetí zemi, aby se účastnila ESÚS, pokud pouze jeden z členů ESÚS podepsal dohodu s určitou třetí zemí. Některá ESÚS již požádali o zapojení do budoucích aktivit VR, zvláště co se týče iniciativ týkajících se oblasti evropské politiky sousedství (např. ARLEM a místní a regionální shromáždění zemí východní Evropy a jižního Kavkazu). Proto se zdá vhodné dále zkoumat a analyzovat budoucí zahrnutí regionů patřících do oblasti evropské politiky sousedství do ESÚS. Hlavní důvody pro zřízení ESÚS Nedávné schůze expertní skupiny pro ESÚS se zaměřily na přidanou hodnotu zřizování ESÚS. O tomto tématu se také diskutovalo ve studii zadané VR ESÚS: současný stav a výhledy do budoucna s cílem poskytnout informace a strategickou podporu pro jednotlivé ESÚS, které se v současnosti připravují. Hlavní důvody pro zřizování ESÚS lze rozdělit do interních a externích kategorií: 1. Interní aspekty Z interního hlediska (v rámci partnerství a spolupráce) tvoří ESÚS komplexnější a transparentnější rozhodovací mechanizmus a trvalou správní strukturu, která může spojit členy s rozdílným institucionálním a/nebo odvětvovým zázemím. ESÚS jsou považovány za koordinační platformu a prováděcí nástroj pro hlavní evropské, vnitrostátní a regionální politiky v různých oblastech.

12 Externí aspekty Z externího hlediska lze považovat ESÚS za prostředek vytváření platformy pro politický dialog a pro spojení a institucionalizaci přeshraničních programů regionu. ESÚS může být také využíváno při lobování za pomoc EU před realizací projektů. Zřizování ESÚS poskytuje legitimitu spolupráci, která je více nezávislá na proměnlivé politické vůli a všeobecně zajišťuje zviditelnění spolupráce. Strategické otázky Na vnitrostátní a evropské úrovni jsou ESÚS považovány za prostředek k tomu, aby se regiony staly významnějšími subjekty na scéně evropské regionální a územní politiky a za způsob vytváření nového modelu finanční správy, která lépe odpovídá potřebě geograficky vyváženého přidělování fondů v programovém období Expertní skupina pro ESÚS dále shromažďuje a poskytuje informace o strategických aspektech týkajících se zřizování ESÚS. V říjnu 2008 byli členové expertní skupiny pro ESÚS konzultováni ve věci Zelené knihy o územní soudržnosti 9 s cílem informovat o tomto tématu v rámci probíhající diskuse a poskytnout odborné poznatky před přijetím stanoviska VR. 9 KOM(2008) 616 v konečném znění. R/CdR 15/2009 bod 11 EN-RD/dd/mh

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Aktivity EZÚS TRITIA. Branislav Zacharides

Aktivity EZÚS TRITIA. Branislav Zacharides Aktivity EZÚS Branislav Zacharides 2007-2013. ESÚS Programovací období 2007 2013 - Poptávkově orientované projekty na bázi partnerského vztahu MSK, ŽSK, SV a OV, resp. subjektů v jejich organizační působnosti

Více

Monitorovací zpráva o ESÚS za rok Shrnutí zprávy

Monitorovací zpráva o ESÚS za rok Shrnutí zprávy Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2011 Shrnutí zprávy CS - 1 - Shrnutí předkládá METIS, GmbH (autoři: Jürgen Pucher a Alice Radzyner) Dokument nevyjadřuje oficiální postoje Výboru regionů. Další informace

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2013 Na cestě k nové politice soudržnosti Shrnutí

Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2013 Na cestě k nové politice soudržnosti Shrnutí Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2013 Na cestě k nové politice soudržnosti Shrnutí CS Toto shrnutí vypracovala společnost METIS GmbH (autoři: Jürgen Pucher, Alexandra Frangenheim a Alice Radzyner). Zpráva

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů

Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů Akčního plánu platformy pro výměnu poznatků na rok 2017 Evropský výbor regionů Platforma pro výměnu poznatků je formou spolupráce mezi Evropským výborem regionů (VR) a Generálním ředitelstvím Evropské

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.5.2008 SEK(2008)1944 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument ke sdělení Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) určenému

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce. FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ října 2014, Kudowa Zdrój

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce. FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ října 2014, Kudowa Zdrój Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) nová dimenze přeshraniční spolupráce FÓRUM POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ 2. 3. října 2014, Kudowa Zdrój Evropské seskupení pro územní spolupráci Evropská komise

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PRACOVNÍ DOKUMENT Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 29.1.2016 PRACOVNÍ DOKUMENT o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 1. dubna 2009

Více

Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2012 Shrnutí zprávy

Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2012 Shrnutí zprávy Monitorovací zpráva o ESÚS za rok 2012 Shrnutí zprávy CS Shrnutí vypracovala společnost METIS, GmbH (autoři: Jürgen Puchem, Alice Radzyner a Enrico Gaspari). Zpráva nevyjadřuje oficiální postoje Výboru

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0124 (NLE) 8535/16 ADD 1 SOC 214 EMPL 131 PECHE 150 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce:

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1

16367/14 ph/ho/rk 1 DG B 1 Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2014 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2014/0032 (COD) 2014/0033 (COD) 16367/14 AGRI 759 VETER 113 AGRILEG 247 ANIMAUX 59 CODEC 2415 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce:

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více