Fakulta informatiky a statistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta informatiky a statistiky"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Fryaufová Metodiky zjišťování požadavků uživatelů na webové prezentace Bakalářská práce 2010

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Metodiky zjišťování požadavků uživatelů na webové prezentace zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne:... podpis

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla velice poděkovat vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Heleně Kučerové za poskytnuté konzultace, rady a připomínky během zpracování mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala své rodině a blízkým, kteří mi byli oporou při mém studiu.

5 Abstrakt Cílem bakalářské práce je analýza metodik z oblasti softwarového inženýrství. Práce se nejprve zabývá definováním pojmů metodiky a stručným popisem Webu, jeho vývojem a přínosem webových prezentací v dnešní době. Závěrečné kapitoly jsou zaměřeny na zjišťování požadavků na webové prezentace ve vybraných metodikách. Abstract The aim of bachelor thesis is the analysis methodologies in the part of software engineering. First this work discusses the definition of methodology and brief description of the Web, its evolution and the benefits of the website today. The final chapters are devoted to identifying the requirements for the website in the selected methodologies.

6 Obsah 1. Úvod Význam a vývoj metodik při vývoji softwaru Definice a obsah pojmů metodika, metodologie a metoda Vývoj a vznik metodik a životních cyklů Model napiš a oprav (Code and Fix Model) Stagewise model Vodopádový model Spirálový model Kategorizace metodik Agilní vs. rigorózní metodiky Web a webové prezentace Vývoj Statické a dynamické webové stránky Webové prezentace Typy webových aplikací Specifikace požadavků na webové prezentace Rozdíly ve vývoji softwaru a internetové aplikace Webové inženýrství Vývojový tým Vývoj aplikace Cíl, vize a uživatelé Požadavky na webové aplikace Definice pojmů Typy požadavků Vývoj požadavků Vybrané metodiky zjišťování požadavků uživatelů na webové prezentace Metodika RUP Metodika Jennifer Fleming Metodika Web Modeling Language (WebML) Metodika UML-Based Web Engineering (UWE) Závěr Seznam zdrojů

7 1. Úvod V dnešní době si málokdo dokáže svůj život představit bez Internetu. Tato stále se vyvíjející technologie nás provází každým dnem. Její rozmach byl hlavně díky službě World-Wide-Web. Hlavní přínos Webu spočívá ve využití jeho služeb. Uživatel může jednak z webových prezentací získávat velké množství informací, ale také může využívat aplikace, které zjednoduší jeho každodenní činnosti. Prezentace má také velký přínos pro firmy, a to z možnosti celosvětového zveřejnění. Pro vývoj webové prezentace je k dispozici celá řada metodik, které představují souhrn činností procesu. Cílem práce je analyzovat metodiky zjišťování uživatelských požadavků a zhodnotit jejich specifikaci požadavků uživatelů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje vývoji metodik a životních cyklů. Zaměřuje se na definici a porovnání s příbuznými pojmy metodologie a metoda. Popisuje také jednotlivé modely, které stály při počátku vzniku metodik. Druhá kapitola se týká webových prezentací a stručnou historií webu. Vysvětlím na jakých principech je postaven World-Wide-Web a objasním hlavní rozdíl mezi webovou prezentací a aplikací. Vývoj webové prezentace je dlouhý proces, který je rozdělen do několika fází. Zaměřím se hlavně na fázi specifikace a sběr požadavků. Vyberu nejčastější prostředky zjišťování požadavků. Na základě vybraných metodik, kterými jsou RUP (Rational Unified Process), metodika Jennifer Fleming, Web Modeling Language (WebML) a UML-Base Web Engineering (UWE), se zaměřím na fázi zjišťování požadavků a stručně popíšu jednotlivé fáze vývoje webové prezentace. 7

8 2. Význam a vývoj metodik při vývoji softwaru Na úvod své bakalářské práce, která je zaměřena popisem metod v oblasti vývoje webových prezentací, bych ráda stručně objasnila pojem metodika a s ním spojené pojmy jako životní cyklus a proces vývoje softwaru. V této kapitole se zaměřím na vysvětlení pojmu metodika, její vývoj a kategorizaci metodik. 2.1 Definice a obsah pojmů metodika, metodologie a metoda Pojem metodika bývá dost často zaměňován s dalšími pojmy, kterými jsou - metodologie a metoda. Ve skutečnosti není až takový rozdíl, používá-li se slova metodika či metodologie, avšak pro upřesnění bych uvedla hned několik definic. Obecné vysvětlení pojmu metodika definuje tento pojem jako pracovní postup nebo nauku. Metodika ve vývoji software představuje souhrn doporučených praktik a postupů, pokrývajících celý životní cyklus vytvářené aplikace. Pro řešení dílčích problémů mohou být v rámci nasazení metodiky uplatněny specifické postupy metody. [1] Metodika budování IS/ICT definuje principy, procesy, praktiky, role, techniky, nástroje a produkty používané při vývoji, údržbě a provozu informačního systému, a to jak z hlediska softwarově inženýrského, tak z hlediska řízení. [2] Metodika se používá k označení komplexních postupů a návodů na vývoj softwarové aplikace. Skrývají se pod ní všechny etapy řešení (u vývoje softwarové aplikace tedy jde o všechny fáze životního cyklu). [3] 8

9 Metodologie je nejobecnější pojem a znamená ve své podstatě nauku o metodikách. Jinými slovy, pod pojmem metodologie se skrývá vědní disciplína, která nějakým způsobem rozebírá metodiky, definuje je apod. [3] Metoda je postup nebo návod, jak získávat správné poznatky, prostředek poznání. [4] Shrneme-li všechny tyto pojmy, které jsme si definovali, dospějeme k závěru, že metodika je proces, který se zabývá především popisem postupů a procesů činností spějících k dosažení určitého cíle. Metodika na všechny procesy nahlíží z výšky. Nezabývá se způsobem jak danou operaci provést, ale pomocí čeho ji provést. Metodika je tedy souhrn postupů a návodů, které popisují činnosti při návrhu, vývoji, analýze a nasazování software. Ke všem činnostem je potřeba prostředky, které umožní efektivně dosáhnout stanoveného cíle. Jsou jimi specifické nástroje, techniky, metody, souhrny etap, postupů či pravidel, dokumenty, role a další prostředky závisející na konkrétní metodice. V metodikách z oblasti softwarového inženýrství by měly být zahrnuty i prvky informačního systému pracovníci, software, hardware, data a organizační procedury. Metodologie je vědní disciplína, která se zabývá tvorbou a aplikací metod. Samotná metoda je označení konkrétního postupu, který vede k vyřešení jednotlivých problémů. V mé práci budu popisovat metodiky, které se zaměřují zejména na vývoj webových prezentací. 9

10 2.2 Vývoj a vznik metodik a životních cyklů Podle [3] patří metodiky vývoje aplikací k nejdůležitějším produktům softwarového inženýrství. Během vývoje se metodiky pokoušely přizpůsobit aktuální situaci, to znamená, že se přizpůsobovaly konkrétním požadavkům kladeným na software. Cílem metodik tedy bylo odstranit nedostatky vývoje aplikací. Dříve se metodiky specializovaly spíše na fáze analýz, specifikace testů atd. V dnešní době je důležité hlavně (agilní metodiky) dodání výsledného produktu co nejdříve Model napiš a oprav (Code and Fix Model) Tento model se používal v 50. letech minulého století. Jeho vznik byl zcela spontánní, dnes by se ale neprezentoval jako metodika. Činnost modelu se dala popsat následovně: Sepsání aplikace spuštění (zařazení do provozu) - opravování chyb Stagewise model Model životního cyklu založený na striktní posloupnosti fází byl uveden v roce Hlavní novinkou v tomto modelu bylo rozdělení vývoje softwaru na několik fází definice problému, specifikace požadavků, architektura a návrh, implementace, integrace, provoz. Nevýhoda tohoto modelu byla absence zpětné vazby. Znamenalo to tedy, že model nebyl schopen ověřit výsledky jednotlivých fází. Po skončení jedné fáze se hned pokračovalo v další. Chyběla možnost revize, hodnocení výsledků a hledání rizik. Jediná možnost návratu byla v samotném závěru, kdy po dodání aplikace následovala fáze revalidace. Zde bylo možné rozhodnout se, zda se vrátit zpět, nebo opětovně vstoupit do procesu Vodopádový model K charakteristice tohoto modelu bych na úvod citovala definici, kterou vyslovil roku 1970 Dr. Winston Royce: Máme-li být úplně korektní, musíme dodat, že model životního cyklu nerovná se metodice. Mezi metodikou a modelem životního cyklu není úplná shoda zatímco model životního cyklu popisuje pouze život aplikace a kroky prováděné při vývoji, metodika obvykle obsahuje i řadu dalších informací a podrobněji předepisuje, co se má v kterém okamžiku udělat. V současnosti je 10

11 k dispozici řada metodik, a tak se při vývoji více používají metodiky než holé modely životního cyklu; v minulosti však byla situace právě opačná, a proto při úvahách o metodikách nesmíme zapomenout ani na modely životních cyklů. [3] Jak už bylo zmíněno v definici, vodopádový model ztvárňuje životní cyklus. Tento cyklus má pevně daný postup vývoje. Důležitá je analýza a z ní vyplývající návrh systému. Oproti svému předchůdci (model stagewise) se vodopádový model liší přítomnou zpětnou vazbou. Model je tvořen z několika fází a na konci fáze dochází k jejímu vyhodnocení a následné opravě či přepracování. Pokud by po dokončení jednotlivých fází došlo k nějakému problému, je možné se vrátit k jádru problému (např. úprava specifikace problému, změna návrhu či zvolení jiných podmínek testů, atd.). Důležitým znakem, který charakterizuje tento model je rozdělení do postupně uspořádaných fází, které odpovídají jednotlivým vývojovým aktivitám (definice, analýza, atd.). To znamená, že po ukončení jedné fáze může být zahájena další fáze. Neexistuje možnost, aby bylo prováděno více fází najednou. Dalším charakteristickým znakem modelu je přesně definovaná posloupnost kroků a fází: [3] 1. definice problému a seznámení s cílovou oblastí 2. analýza a specifikace požadavků 3. návrh 4. implementace 5. integrace a testování 6. provoz a údržba 11

12 Vodopádový model byl vůbec prvním modelem, který použil posloupnost fází při vývoji softwaru. Na jednu stranu je výhodou, že model vyniká svojí jednoduchostí. Má přesně dané postupy, určující co se má v daném okamžiku udělat. Na druhou stranu má výhoda v jednoduchosti i svoji slabou stránku. Model je užitečný pouze pro malé projekty. Na rozsáhlejší a komplexnější projekty je tento model příliš jednoduchý. Ideálně se model hodí pro vedení firmy, neboť lze stanovit tzv. rámcový harmonogram. Uživatelé tak mohou kontrolovat, zda všechny etapy vývoje odpovídají časovému harmonogramu projektu, zda je plněna specifikace požadavků či není překročen rozpočet projektu. Nevýhodou modelu je jeho nepružnost na změny, kdy při jakékoliv změně v zadání dochází ke zdlouhavému procházení fází analýzy a návrhu, tvorba příslušné dokumentace a opětovnému schválení procesu. Také dodání produktu zákazníkovi nepatří mezi silné stránky. Dodání probíhá formou velkého třesku 1. Tím hrozí riziko odhalení chyb v návrhu, a proto je potřeba vrátit se zpět na začátek a opravit chyby. Vzniká tak zbytečné prodlužování a prodražování projektu. 1 Forma velkého třesku: Dodavatel zákazníka potřebuje pouze v úvodu projektu (specifikace požadavků) a poté na konci, kdy mu předává hotovou aplikaci. [3] 12

13 2.2.4 Spirálový model Spirálový model byl uveden v roce Za jeho vznikem stojí Barry Boehmen. Řadí se stejně jako vodopádový model k životnímu cyklu vývoje softwaru. Vývoj aplikace probíhá v opakovaných krocích - iteracích, které byly hlavním přínosem ve vývoji tohoto modelu. Na úvod projektu jsou stanoveny pouze obecné požadavky, vnější funkčnost a architektura. Poté se vyvine část aplikace a následuje konzultace se zákazníkem, kde je možné podrobněji specifikovat konkrétní situaci a následně pokračovat dalším krokem. Na začátku každé iterace je prováděna analýza rizik 2. Jejím cílem je zjištění možných rizik v průběhu vývoje projektu. Hlavní výhodou tohoto modelu je jeho nezávislost. Model není závislý na speciálních metodikách či strategiích a proto je možné ho využít pro konkrétní postupy v závislosti na povahách projektů a zvláštnostech firmy. Model je možné využít i pro rozsáhlé projekty díky tomu, že klade velký důraz na plánování, ověřování a analýzu rizik. Pro vývoj webových aplikací se však tento model nehodí. Hlavní důvod je jeho zdlouhavý vývoj závislý na množství prováděných analýz a tvorby obsáhlé dokumentace. [3] 2 Analýza rizik: myslitelné situace nebo události, které mohou způsobit nesplnění cílů projektu [3] např. dodání aplikace ve stanovený termín, implementace všech požadovaných funkcí, vztahy k nákladům, legislativě, konkurenci, apod. 13

14 2.3 Kategorizace metodik V předchozí části jsem se věnovala obsahu pojmu metodika a životním procesům, které daly prvopočátky pro vznik a rozvoj dalších metodik a procesů při budování IS/ICT 3 či vývoji právě webových prezentací. Při budování jakékoliv webové prezentace nebo informačního systému je důležité použít tu správnou metodiku. Metodik existuje celá řada, nastává však otázka, jakou metodiku zvolit, aby měla právě takové vlastnosti, které charakterizují náš projekt. Proto jsem do kapitoly, která se zabývá metodikami, zahrnula i část, kde se budu věnovat rozdělování metodik do kategorií podle určitých kritérií. Vybrala bych pouze nejdůležitější kritéria a podle nich popsala základní členění. Jako hlavní zdroje pro tuto pasáž jsem použila publikaci [2], kterou můžu zároveň doporučit zájemcům, kteří se chtějí zabývat detailnějším popisem kategorizací metodik. Aby bylo možno metodiky dobře kategorizovat, je potřeba si nejprve stanovit důvody jejich existence. V díle uvádí autorka tzv. objektivní příčiny existence různých metodik. Musíme brát v potaz následující skutečnosti: Rozlišení technologií různé technologie vyžadují různé techniky a metody (datově orientované metodiky vyhovují pro vývoj datově orientovaných aplikací, objektově orientované metodiky se více hodí pro projekty využívající objektově orientované technologie). Analýza firemní kultury možnou příčinou selhávání metodik je právě to, že nepočítají s firemní kulturou. Jiná firemní kultura může mít kladný ale i záporný vliv na implementaci metodiky. Individualita jedinců a týmů důležitým faktorem při vývoji informačního systému jsou lidé. Každý jedinec má jiné charakteristické vlastnosti - schopnosti, dovednosti, znalosti a způsoby dosažení cílů, proto nelze vytvořit jedinou metodiku, která by vyhovovala všem, ale je potřeba přizpůsobit ji konkrétním lidem či týmu lidí. Různé vlastnosti projektů projekty můžeme rozlišovat podle velikosti týmu, důležitosti, postavení produktů na trhu či upřesnění vnějšího prostředí (např. projekty pro státní zakázky). 3 IS informační systém, ICT informační a komunikační technologie 14

15 Díky objektivním příčinám, je zřejmé, že existuje celá řada metodik. Aby bylo možné metodiky klasifikovat, je potřeba stanovit si kritéria. V publikaci [2] jsou vedena následující kritéria: zaměření rozsah váha typ řešení doména přístup k řešení Pro upřesnění bych uvedla stručnou charakteristiku každého kritéria. Zaměření metodiky Toto kritérium definuje dvě kategorie metodik globální a projektové. Hlavní odlišnost těchto metodik je v jejich zaměření. Metodiky globální jsou zaměřené na vývoj, provoz a zavedení softwaru pro určitý subsystém, ale v rámci jednoho podniku. Kdežto metodiky projektové spadají do určité oblasti, ve které je implementován informační systém. Hlavním kritériem je určit, zda je metodika zaměřena na vývoj informačního systému celé organizace nebo jen na určitý projekt. Projektové metodiky jsou více publikované. Ke globálním metodikám patří např. MMDIS, CMM či MDA. 4 Rozsah metodiky Rozsah metodiky stanoví tři hlediska, která podrobněji specifikují budování systému. Při vývoji systému je potřeba vymezit, kde metodika začíná a kde končí. Prvním hlediskem jsou fáze životního cyklu, ke kterým patří strategie (globální, informační), úvodní studie, analýza a návrh, implementace, zavádění a v neposlední řadě provoz a údržba. Dalším hlediskem je spolupráce specialistů, a proto se na budování informačního systému podílí typové skupiny spolupracovníků. Třetím posledním bodem jsou dimenze, které zahrnují detailnější specifikaci vyvíjeného softwaru. Patří k nim dimenze pokrývající požadavky na hardware, software, datovou základnu, uživatelské rozhraní, atd. 4 MMDIS Multidimensional Management and Development of Information Systém; CMM Capability Maturity Model; MDA Model Driven Architecture [2] 15

16 Váha metodiky Podle váhy rozdělujeme metodiky na lehké a těžké. Těžké metodiky jsou označovány jako rigorózní a vyznačují se tím, že mají přesně definované činnosti, procesy či artefakty 5. Opakem jsou lehké metodiky neboli metodiky agilní. Jejich hlavní charakteristikou je rychlost a flexibilita vývoje aplikací. Vlastnosti metodik jsou definovány v pojmech - velikost, hustota a váha. Váha metodiky je potom shrnutí těchto pojmů. Typ řešení Typ řešení je kritérium, které podává informace o způsobu realizace řešení. Ve většině případů se nevyvíjí nový software, ale bývá implementován typový aplikační software. To může vést k rozdílnosti v metodice zavádění typového aplikačního softwaru a metodice vývoje softwaru. V současnosti jsou některé části informačních systémů zajišťovány externími specializovanými firmami, které se zabývají poskytováním aplikačních služeb. Doména Každý informační systém je vytvářen za podpory podnikových procesů. K podnikovým procesům se připojuje i řízení externích vztahů se zákazníky, dodavateli a ostatními partnery. Autorka publikace [2] uvádí, že specifikace domén pro účely kategorizace metodik vychází z aplikační architektury informačních systémů. Obecné schéma aplikační architektury zobrazuje jednotlivé části informačního systému. Jako příklady aplikační architektury bych uvedla např. Business Intelligence, SCM (Supply Chain Management), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationschip Management) atd. 6 Přístup k řešení Hlavním cílem kritéria je poukázat na základní paradigma metodiky. Vývoj softwaru je tedy charakterizován přístupy, jež definují hlavní vývojové etapy - analýza, návrh a implementace. Přístupy můžou být orientované na strukturovaný vývoj, rychlý vývoj či objektově orientovaný vývoj. 5 Artefakt je specifikace reálných objektů [10] 6 SCM řízení dodavatelských řetězců, ERP integrace podnikových aplikací, CRM řízení vztahů se zákazníky [2] 16

17 2.3.1 Agilní vs. rigorózní metodiky Dnešní doba je charakterizována neustálým vývojem prakticky na každém našem kroku. Je tomu tak i při vývoji softwaru. Tato část vývoje informačních technologií je brána jako jedna z nejvíce proměnlivých oblastí. Změny jsou nejen v technických možnostech, technologiích, vývojových nástrojích, ale také v dostupnosti výpočetní techniky z hlediska kvality. Tady jsou počátky sílící konkurence, která se objevuje na poli výrobců softwaru. Rozdělení metodik na rigorózní a agilní souvisí do jisté míry s kritériem Váha metodiky. Jak je uvedeno výše, rozděluje toto kritérium metodiky na lehké, k těm patří spíše metodiky agilní a k těžkým naopak rigorózní. [2] Rigorózní metodiky vycházejí z předpokladu získání všech potřebných požadavků na budování systému od zákazníků. Budování informačního systému tak vychází z původního vodopádového modelu, kde se dá přesně popsat a stanovit podrobná pravidla pro jeho plánování, řízení a měření. Probíhají zde jednotlivé fáze vývoje - plánování, analýza, návrh, implementace, zavedení. Metodika je tedy podrobně zaměřena na probíhající procesy ve vývoji softwaru. Předpokladem těchto podrobných procesů je dosažení kvalitního výsledku. S vývojem nových technologií, změnou požadavků na software a hlavně k urychlení vývoje systému, přestávaly rigorózní metodiky v těchto podmínkách vyhovovat. Bylo potřeba vytvořit metodiky, které umožnily řešit projekty pružně, rychle a dokázaly se okamžitě přizpůsobit měnícím se požadavkům. Tyto metodiky se nazývají agilní. Z hlediska významu slova agilní aktivní, jsou tyto metodiky určeny pro širokou škálu softwarových projektů, převážně však pro internetové aplikace. Agilní metodiky se zaměřují na zákazníky a na kvalitu vyvíjeného softwaru. Při vývoji webové aplikace hraje hlavní roli čas, resp. rychlost. Vyvíjíme-li web déle než půl roku, hrozí zde riziko, že konkurence už dávno spustila dva jiné. Cílem agilních metodik je vyvinout aplikaci co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základně jeho zpětné vazby ji upravovat. U internetových aplikací také platí, že funkčnost lze vytvářet za chodu aplikace. [2], [3] 17

18 3. Web a webové prezentace World-Wide-Web World-Wide-Web, často označován zkratkou WWW, Web či W3. Systém, který umožňuje uživateli přístup k různým typům informací v prostředí sítě Internet. V dnešní době si bez internetu většina lidí nedokáže svůj život ani představit. Internet se stává každodenní součástí našeho života. Kdo odejde ráno z domova, aniž by se předtím nepodíval, v kolik hodin mu jede tramvaj a do kolika mají otevřeno v jeho oblíbené restauraci? Člověk se s touto fenomenální službou sblížil tak rychle, že si ani nestačil uvědomit, jak ovlivňuje jeho sociální chování. Podle autorů publikace [6] stojí současný web na křižovatce vývoje na jedné straně narůstá množství informací na webu, na straně druhé narůstá i množství běžných uživatelů a tak současné technologie reprezentace a vyhledávání informací naráží na své limity. Aby tento problém mohl být vyřešen, je potřeba přenechat vyhledávání informací strojům a zajistit, aby komunikace s webem odpovídala přirozenému myšlení člověka. Uživatel WWW je tedy odkázán na práci s hypertextovými dokumenty. Hypertext je vlastně způsob pohledu na informace. Hypertextový dokument se skládá ze sítě uzlů, které představují části textových dokumentů, grafiku a tabulky a jsou mezi sebou propojeny vazbami. Z této definice můžeme pochopit význam slova web. Je to pavučina, která pomocí tenkých nitek přenosových cest umožní spojovat dokumenty po celém světě do jednoho celku. [7] 3.1 Vývoj WWW Původní myšlenka pro vznik WWW byla vytvoření jednotného globálního informačního prostoru. Znamenalo to vytvořit nějaké spojení, které by umožnilo počítačům sdílet informace. Tato myšlenka se zrodila v roce 1980 v Ženevě. Postupný vývoj tohoto propojení dal vzniku jedné z největších virtuálních sítí World Wide 18

19 Web. Původně byl tento systém zamýšlen jako nástroj pro sdílení informací a dokumentů mezi vědci a vědeckými institucemi. [11] Jak už jsem se zmínila v předchozí kapitole, systém WWW je univerzální metoda, založena na principu hypertextu, který je charakterizován jako celek informací propojený systémem odkazů. Díky odkazům se pouhým klikem dostaneme z jedné stránky k další. Uživatel pomocí internetu má možnost získávat spoustu nových informací. Velká výhoda webu je jeho nezávislost na platformě. Stránku si můžeme prohlížet na počítači s jakýmkoliv operačním systémem. Celá tato nezávislost je postavena na standardech (normách). Tyto standardy jsou v oblasti Internetu popsány v tzv. RFC dokumentech. Představují dokumenty, které definují oficiální fungování Internetu. Zabývají se tedy nejrůznějšími aspekty fungování Internetu, jako např. komunikace v rámci Internetu, formáty používaných datových struktur a také protokolů TCP/IP 7. Standardy jsou volně šiřitelné a bezplatné, nevážou se na specifické vlastnosti daného operačního systému, takže se dají bez problému implementovat na všechny používaného platformy. [12], [15] Co bylo dále potřeba k tomu, aby Web mohl fungovat a čtenáři si tak mohli pročítat informace na internetu? Hypertext Markup Language (HTML), z anglického překladu se jedná o tzv. značkovací jazyk, který popisuje obsah webové stránky. Původní verze tohoto jazyka umožňovala rozčlenění textu do několika logických úrovní, použití prostředků pro zvýraznění textu a také možnost zařadit do textu odkazy a obrázky. Postupem času pronikala do internetu čím dál víc komerční sféra a tak bylo potřeba obohacovat tento jazyk o nové a lepší formátovací prvky (např. skriptovací jazyk (JavaScript), kaskádové styly 8, apod.). [12] Pro dokonalé vysvětlení HTML jazyka nám ještě zbývá stručně objasnit pojmy SGML (Standard Generalized Markup Language) a DTD (Document Type Definition). SGML je metajazyk potřebný k definici různých značkovacích jazyků. Tento typ 7 TCP/IP protokoly zabezpečující základní komunikaci v systému [13] 8 CSS Cascading Style Sheet kolekce metod pro grafickou úpravu stránek [14] 19

20 dokumentu, ve kterém je definice, se nazývá DTD (Document Type Definition). Definice DTD nás informuje, které elementy a atributy (syntaxe) můžeme v dokumentu použít. Jednodušeji řečeno, SGML je programovací jazyk, který je v DTD zapsaný. S těmito pojmy souvisí i tzv. parsování. Programy parsery jsou vytvořeny k tomu, aby kontrolovaly, zda dokument SGML vyhovuje DTD. Vyhověno je pouze v tom případě, že elementy, atributy a přípustné vztahy mezi elementy jsou nadefinovány v dokumentu DTD. Dokument je zkontrolován právě tehdy, pokud je parser správně nakonfigurován a nalezne k němu odpovídající HTML. Postupem času, kdy se technologie webu zdokonaluje, bylo potřeba použít efektivnějších metod jazyka HTML. Tím mám na mysli vytvoření části textu s dynamickým významem (zvýraznění nadpisů, označení jednotlivých úseků, tabulek, atd.). Pomocí jazyka SGML si můžeme sice definovat vlastní sadu značek a docílit tak výstižnějšího označení jednotlivých částí textu. Avšak implementace SGML v programech bývá časově i finančně náročná. Proto bylo opět potřeba vytvořit jazyk, dostupný nejen velkým a finančně zajištěným firmám, ale i běžným uživatelům Webu. Členové konsorcia W3C 9 tak vytvořili nový jazyk XML (extensible Markup Language), který je zjednodušenou verzí SGML. XML, stejně tak jako jeho předchůdci, patří mezi značkovací jazyky. Jelikož jazyk XML řadíme mezi standardy, můžeme pomocí něj generovat jazyky definované jednotnou cestou. [12] Spolu s jazykem bylo potřeba vytvořit program, který zformátuje daný text a zobrazí ho jako webovou stránku. Tímto pomocníkem mám na mysli webový prohlížeč (browser). Tento program komunikuje s HTTP serverem a zpracovává přijatý kód v daném jazyce. Vůbec prvním prohlížečem v historii byl WorldWideWeb, později přejmenován na Nexus. [16] V dnešní době se nám nabízí dostatek prohlížečů, které můžeme používat. Stačí si jen vybrat podle referencí či podle našich požadavků. Já osobně dávám přednost rychlým a bezpečným prohlížečům. 9 W3C mezinárodní webové konsorcium vyvíjející webové standardy pro World Wide Web, přeloženo z [17] 20

21 Nejvíce používaný webový prohlížeč Internet Explorer, vyvíjený firmou Microsoft, se dostal na trh až v roce 1995 spolu s novým operačním systémem Windows 95. V současnosti je na trhu dostupná nejnovější verze Internet Explorer 8. [19] Pro zajímavost bych uvedla dva grafy nejpoužívanějších prohlížečů. K vybraným prohlížečům jsem zařadila Internet Explorer, Firefox, Safari a Google Chrome. Pro porovnání jsem vybrala grafy z let 2008 a Je možné zaznamenat rozdíly v procentuálním zastoupení používání webových prohlížečů v období těchto dvou let. Tyto data jsem čerpala ze serveru NetMarketShare. Název prohlížeče Používání % prosinec 2008 březen 2010 MS Internet Explorer 74,65 55,27 Firefox 18,15 20,53 Safari 1,39 3,77 Chrome 0,40 5,93 21

22 (%*'& )! (! '! 56789:2,92:7;<=/-,2, &! %! ")*"& $! B.,-C2 #! "*$4!*% "!! +,-./0123 F#5G()(;(H&I.,?JB/5ADIKB(.#,L2BJ&M&(/ '! &&*#( &! %! 56789:2,92:7;<=/-,2, $! #!*&$ B.,-Ce #! "! &*4$ $*((! +,-./0123 F#5G(:(*((H&I.,?JB/5ADIKB(.#,L2BJ&M&(/ 22

23 Ale vraťme se zpátky k webu. Principy systému WWW jsou založeny na architektuře klient/server 10. Ve vztahu k webovým aplikacím je klientem myšlen právě webový prohlížeč. Základem tohoto modelu je vzájemná komunikace mezi uživatelem, klientem a serverem, zpracování dat a prezentace výsledků uživateli. Data jsou uložená na webovém serveru, kde také probíhá zpracování určitého požadavku od uživatele. Server poté odešle výsledky klientovi, který zobrazí stánku s požadovanými výsledky. Aby tato komunikace mohla probíhat, je potřeba si ještě definovat prostředky, na kterých je systém WWW postaven. V systému WWW se jedná o URL, HTTP, HTML a CGI. [7] V následujícím odstavci se zaměřím na charakteristiku pouze prvků URL, HTTP a CGI. Popis jazyka HTML byl popsán již v předchozí kapitole. URL (Uniform Resource Locator) je lokátor, který specifikuje zdroje na Internetu. Můžeme ho blíže charakterizovat jako synonymum internetové adresy, např. http: //www.seznam.cz URL, které odkazuje na stránku Seznamu. [14] HTTP (HyperText Transfer Protocol) je protokol, díky kterému probíhá komunikace mezi klientem a serverem. Klient je internetový prohlížeč (Mozilla, Explorer) a HTTP server je program, který běží na jiném počítači (server), programem může být např. Apache. Celý proces se skládá ze dvou činností klient zašle požadavek a tím navazuje vztah se serverem a server posílá odpověď klientovi na jeho požadavek. [7], [12] CGI (Common Gateway Interface) technologie umožňující komunikaci s jakýmkoli programem. Definuje rozhraní, které umožní spuštění programů. V současnosti se ale používají dokonalejší technologie např. PHP 11, J2EE 12 nebo nejnovější technologie tvorby webových aplikací Ajax 13. [6], [12] 10 model klient/server je určitá forma distribuovaného zpracování, kdy klient komunikuje se serverem s cílem vyměnit si informace mezi sebou. V našem případě chápeme tuto formu komunikace ve smyslu výpočetního modelu (softwarového). [7] 11 PHP Personal Home Page programovací jazyk pro tvorbu webové aplikace. [6] 23

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Y13ANW ÚVOD DO WEBOVÝCH METODIK. Ing. Martin Molhanec, CSc.

Y13ANW ÚVOD DO WEBOVÝCH METODIK. Ing. Martin Molhanec, CSc. Y13ANW ÚVOD DO WEBOVÝCH METODIK Ing. Martin Molhanec, CSc. Metodika softwarové inženýrství Popisuje, jakým způsobem realizovat softwarové dílo (produkt, program, informační systém, webové sídlo, službu,

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Jan Trestr RNDr. Jaroslav Icha Školní rok 2009 2010 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacího jazyka JavaFX pro vývoj mobilní aplikace

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství Page 1 of 8 Softwarové inženýrství Inf. systém pro cestovní kancelář PRINTER FRIENDLY VERSION Home Team info autor: Výlupková Irena Datová analýza Popis: Datový model je navržen tak, aby vhodně popsal

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více