Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství"

Transkript

1 Český jazyk a literatura Literatura od středověku po osvícenství Antika - Héraklés VY_12_INOVACE_LITSTARA01 cíl: seznamámit se s jednou z nejinspirativnějších řeckých bájí, připravit se na další práci s ní. Zopakovat si a prakticky vyzkoušet skloňování vlastních jmen přejatých z řečtiny. 1) Přečíst si báji a doplnit vhodné tvary jmen v závorkách, případně odvodit příd.jmen přivlatňovací a doplnit je do textu- samostatná práce při hodině. Odpovědět na 1. otázku pod textem. 2) Domácí úkol uveden pod zadáním.3) Následné společné hodnocení komiksů, detailnější prozkoumání mýtu. Antika - Homér VY_12_INOVACE_LITSTARA02 Úkol je zadán po sérii referátů, ve kterých se studenti navzájem seznamovali s postavami Homérovy Odyssey. Příběhy byly formou volného převyprávění připomenuty v různých souvislostech. cíl: Uvědomit si, kolik jsme schopni si zapamatovat, aniž jsme se záměrně na takovou paměťovou zkoušku připravovali. Připomenout si Odysseova dobrodružství. Vnímat, jak pracuje paměť v souvislosti s nápovědou. Práce je určena pro dvojice Antika Orestés, Homér, vlastní jména přejatá z řečtiny VY_12_INOVACE_LITSTARA03 cíl:naučit se skloňovat podst. jména přejatá z řečtiny (cvičení následuje po výkladu, studenti mohou nahlížet do pravidel, která si během výkladu zapsali). Seznámit se postavami a základní dějovou linií dvou významných antických děl. Antika řecká dramata VY_12_INOVACE_LITSTARA04

2 Opakovací testík na závěr tématu řecká dramata. cíl: zopakovat si rychle to podstatné, co si student pamatuje z řeckých tragédií, ujasnit si představu o tom, co je nízký a vysoký styl. Antika- Římská literatura VY_12_INOVACE_LITSTARA05 Úvodní práce k tématu Římská literatura.skupinová práce (3 4 studenti) cíl:prohlédnout si ukázky z nové kapitoly v čítance a orientovat se v ní. Přiblížit si svět římské literatury. Ukázky si propojit s vlastními dosavadními znalostmi, uvědomit si návaznost římské mytologie a kultury na řeckou. Vnímat různorodost žánrů. Barokní poezie VY_12_INOVACE_LITSTARA06 Úkoly otevírají téma baroko literární po úvodní hodině, ve které se seznámili s barokem výtvarným a skrze ně se základními principy barokního vidění světa. cíl:uvědomit si barokní pohled na svět, hledat principy tvorby objevené při diskusi o barokních obrazech. Sledovat tématiku barokní lyriky. Skupinová práce (4 5studentů ve skupině) Baroko Calderón VY_12_INOVACE_LITSTARA07 Krátká samostaná práce s následnou společnou reflexí cíl: rozbor významného barokního díla na základě předchozích společných interpretací jiných ukázek ze světové barokní literatury. Samostaná individuální práce Baroko Grimmelshausen VY_12_INOVACE_LITSTARA08

3 Poslech a jeho reflexe, diktát cíl : zopakovat si pravopis, vyhledávat znaky barokního umění poznané zatím jen z hlediska výtvarného umění v literárním textu, seznámit se s námětem románu Simplicius simplicissimus Cervantes - Don Quijote VY_12_INOVACE_LITSTARA09 Dramatizace Studenti znají obě hlavní postavy Cervantesova románu i jejich některé příběhy. Chápou typologii postav. cíl: Prozkoumat hlouběji vztah mezi protagonisty románu. Všímat si jazykové komiky a toho, jak jazyk charakterizuje postavy a vztah mezi nimi. Vyzkoušet si interpretaci ukázky skrze dramatizaci. Zjistit, jak reflexe textu zabraňuje stereotypnímu vnímání. Studenti pracují ve skupinách -5-6-studentů. 1) Společné opakování o románu, společné vyřešení úkolu 1, 2)Skupinová práce na dramatizaci, 3) dramatizace, 4) Společné hodnocení, zjišťování, jak jednotlivé skupiny interpretovali text. Posouzení, zda šlo o scénu tragickou či komickou. Mýtus VY_12_INOVACE_LITSTARA10 I.ročník ČJ, počátky literatury Domácí úkol cíl: promyslet možné interpretace mýtu, porovnat záznam mýtu s biblickým textem. Dante: Peklo Farinata a Cavalcante VY_12_INOVACE_LITSTARA11 Společná reflexe textu Práce s textem je zařazena jako závěrečná v tématu Dante. cíl:dotknout se originálního Dantova jazyka, sledovat scénu v prozaickém převodu. Zjišťovat, které rysy renezančního myšlení scéna obsahuje, všímat si způsobu, kterým Dante zobrazuje postavy.

4 Dante pravopis VY_12_INOVACE_LITSTARA12 I.ročník ČJ, renezance Písemná opakovací práce cíl: opakování pravopisu, detailnější prozkoumání části Mikešova překladu Dantova Pekla. ( Studenti se již seznámili s jinými ukázkami z Dantova Pekla, rozumí jeho kompozici, znají zhruba dějovou linii, zabývali se expresivními motivy.) Středověká milostná lyrika VY_12_INOVACE_LITSTARA13 I.ročník ČJ,středověk Skupinová práce cíl: pochopit znaky středověkémilostné lyriky, uvědomit si principy idealizace v zobrazování středověké lásky, chápat přejímání látek ve středověku. Chápat vliv dvorského ideálu lásky na současné pojímání milostného vztahu a na jazyk.( Studenti pracují v čtyřčlenných skupinách.) Komenský slovesa, opakování VY_12_INOVACE_LITSTARA14 Opakovací písemná práce cíl : opakování o slovesných tvarech, opakování životopisu J.A.Komenského, shrnutí poznatků načerpaných z četby Labyrintu světa a ráje srdce Komenský Labyrint světa a ráj srdce VY_12_INOVACE_LITSTARA15 Společné zkoumání textu, písemná práce pro dvojice cíl : významový a jazykový rozbor podtitulu Labyrintu světa a ráje srdce. Zopakovat si některé pojmy z oblasti slovotvorby, zjišťovat některé změny ve významech slov od doby Komenského, posuny ve slovotvorbě. Uvědomit si znovu hlavní sdělení Labyrintu, jehož obsah

5 studenti už znají z ukázek čtených a zkoumaných v předchozích hodinách. Shrnout poznatky o Labyrintu světa a ráji srdce. Studenti nejprve zpracují v souvislé práci úkoly 1 6, po společné reflexi těchto úkolů zpracovávají postupně další úkoly ve dvojicích VY_12_INOVACE_LITSTARA16 Koliere: Tartuffe II.ročník, ČJ klasicismus Samostatná práce Cíl: seznámit se se zápletkou hry,pochopit možnost i její aktualizace, na detailním rozboru textu vnímat charaktery jednotlivých postav. Pracovat s divadelní recenzí, pochopit interpretaci hry v inscenaci Divadla Na zábradlí. Montaigne VY_12_INOVACE_LITSTARA17 Samostatná práce cíl:seznámit se s Montaigneovým stylem. Zjišťovat záměr Esejů, dát ho do souvislosti s renezančními ideály. Klasicismus, osvícenství - test VY_12_INOVACE_LITSTARA18 II.ročník ČJ, klasicismus, osvícenství Test Práce slouží jako úvod k tématu klasicismus a osvícenství. cíl: porozumět odbornému textu, umět jej interpretovat, vyhledávat v něm informace. Rabelais - opakování VY_12_INOVACE_LITSTARA19

6 Opakovací písemná práce Opakování po interpretacích několika kapitol z románu Gargantua a Pantagruel. cíl: utřídit si poznatky získané interpretací Rabelaisových textů Rabelais rozbory vybraných kapitol VY_12_INOVACE_LITSTARA20 Domácí práce Úvodní čtenářská zkušenost k tématu Rabelais. cíl: pochopit znaky a záměr Rabelaisova stylu, všímat si prostředků podporujících mystifikaci. Renezance - opakování VY_12_INOVACE_LITSTARA21 Opakovací písemná práce pro dvojice cíl:utřídit si znalosti získané četbou a interpretací textů několika renezančních autorů Renesance příprava na písemnou práci VY_12_INOVACE_LITSTARA22 Příprava na písemnou práci cíl: zopakovat si znalosti získané v průběhu zkoumání tématu renezanční literatura. Utřídit je a získat přehled o tématu, materiál shrnující celou kapitolu

7 Starověk test 1 VY_12_INOVACE_LITSTARA23 I.ročník ČJ, starověk Opakovací písemná práce cíl: zopakovat si poznatky o nejstarší slovesnosti, Eposu o Gilgamešovi a Starém zákoně. Připomenout si příběhy Starého zákona a jeho styl. Antika- Řecká literatura VY_12_INOVACE_LITSTARA24 7/2012 Opakovací písemná práce cíl: zopakovat si znalosti získané přípravou a poslechem referátů zformulovaných na základě rčení, úsloví, vycházejících z řecké mytologie. Středověk dvorská lyrika, diktát VY_12_INOVACE_LITSTARA25 I.ročník ČJ, středověk Diktát zakončuje téma dvorská milostná lyrika. cíl : procvičování pravopisu zejména psaní uvozovek a interpunkce. Opakování poznatků o dvorské lyrice. Principy parodie. Středověk legendy a kroniky, opakování VY_12_INOVACE_LITSTARA26 I.ročník ČJ, středověk

8 Opakovací písemná práce cíl: zopakovat si znalosti o kronikách a legendách napsaných na území Čech.Na základě četby a rozboru ukázek umět charakterizovat znaky nejstarších svatováclavských legend a kronik o Čechách. Středověk epika VY_12_INOVACE_LITSTARA27 I.ročník ČJ,středověk Skupinová práce cíl: pochopit znaky středověkého eposu, uvědomit si principy idealizace v zobrazování středověkého hrdiny, chápat přejímání látek ve středověku.uvědomit si význam středověkých eposů pro budování národního sebevědomí v 19. století. Chápat projevy rytířského ideálu v našem Villon úkoly k textům textů VY_12_INOVACE_LITSTARA28 Skupinová práce cíl:prozkoumat Villonův styl, zjistit jeho typické znaky, všimnout si účinku du formy, popř.ich formy.uvědomovat si vztah mezi Villonovými texty a jeho životem (úkol navazuje na předchozí, ve kterém se studenti seznamovali s Villonovým životem). Práce v čtyřčlenných skupinách. Villon životopis VY_12_INOVACE_LITSTARA29 Skupinová práce

9 cíl:1) na základě četby ukázek z Villonova díla se pokusit odhadnout jeho charakter, způsob života apod. připomenout si, co je biografie. 2)Podle dojmu z četby se pokusit o charakteristiku Villona zejména vnější. Domácí úkol Středověk Vita Caroli VY_12_INOVACE_LITSTARA30 I.ročník ČJ, středověk Diktát cíl: opakování pravopisu, znalostí z fonetiky. současném myšlení a vyjadřování.studenti pracují v čtyřčlenných skupinách. Defoe: Robison Crusoe VY_12_INOVACE_LITSTARA31 7/2012 II.ročník ČJ, osvícenský román Skupinová práce (úkol I), společná diskuse na d textem (úkoly II. - V.), práce ve dvojicích (úkol VI.) cíl: prozkoumat známý román z hlediska dobových hodnot, vnímat jej i jako propagaci těchto hodnot. Detailně si všímat úhlu pohledu, z kterého jsou zaznamenávány některé slavné scény románu. Řehoř z Tours VY_12_INOVACE_LITSTARA32 I.ročník ČJ, středověk Společná debata nad textem cíl: porovnat vlastní představy o době s autentickými záznamy každodennosti raného středověku. Chápat roli církve ve střetu mezi drsnou realitou a křesťanským učením a jeho hodnotami. Poznat Řehořův styl uvědomit si vztah mezi autenticitou a formou vyprávění.

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více