1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví"

Transkript

1 1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví V posledních desetiletích podstatn klesá množství pohybu i když genetické vybavení jedince se nem ní. Pot eba pohybu z stává, ale skute ná realizace znamená deficit a z n j vyplývá ada komplikací. Pohyb chápeme jako komplexní prost edek formování lov ka. Pohyb ovliv uje životní styl lov ka aktivní životní styl. Pohybové aktivity jsou komplexním prost edkem ovliv ování lov ka (Bunc, 2006b). Životní styl se v pr b hu doby neustále m ní a p izp sobuje se vymoženostem moderní spole nosti. Sou asný životní styl je charakterizován nar stajícím objemem volného asu a sou asn je doprovázen výrazným poklesem pohybových aktivit. Dochází k poklesu fyzických nárok na organismus (hypoaktivita), které ustupují p ed nároky psychickými a v souvislosti se stravovacími návyky m že vzniknout nadbytek energetického p íjmu. Pokles fyzických nárok a zvýšený energetický p íjem vede k poruchám regula ních systém, p ináší s sebou zdravotní rizika a vede k n kterým zdravotním poruchám, které mohou po ase vyústit do ady onemocn ní, souhrnn nazývaných tzv. "civiliza ní choroby" (srde n -cévní onemocn ní ateroskleróza, hypertenze, ICHS; rakovina; MTB poruchy DM, obezita; funk ní poruchy pohybového systému; osteoporóza; psychické poruchy; poruchy imunity; apod.). Ke vzniku n kterých z t chto onemocn ní m že být asto zvýšená d di ná dispozice. V sou asnosti se v souvislosti s pojmem "životní styl" stále ast ji setkáváme se slovním spojením "sedavý zp sob života" (Stejskal, 2004). "Sedavý zp sob života" p edstavuje nedostatek t lesného pohybu jak v zam stnání, tak i ve volném ase. Redukovaná pohybová aktivita a zvýšené psychické nároky asto vedou ke vzniku takové únavy, která podporuje následnou inaktivitu natolik, že jedinec je schopen pouze více p ijímat (konzumovat), než ze sebe vydávat (tzn. preferuje více pasivní aktivity nap. sledování televize, práce na po íta i p ed aktivním tením nebo cvi ením). ást populace eší zvýšené psychické nároky zvýšeným p íjmem potravy, zejména ve ve erních hodinách. Tak vzniká a stále se prohlubuje energetická nerovnováha a vznikají poruchy t lesného i duševního zdraví a následn u disponovaných jedinc vznikají tzv. civiliza ní onemocn ní. Je ovlivn na jejich kvalita života (Stejskal, 2004). Pravidelná pohybová aktivita i p irozená (obvyklá, habituální) jsou spolu s p im eným energetickým p íjmem nejlepším, nejbezpe n jším a ekonomicky nenákladným preventivním nebo v další ad lé ebným prost edkem v tšiny civiliza ních onemocn ní. 1

2 Pohybová aktivita (PA) má velký význam p i emocionálním lad ní lov ka. Cvi ící lov k má zvýšený pocit d v ry ve své schopnosti (posílení sebed v ry), snadn ji rozptýlí obavy a stresy denního života. Pravidelná pohybová aktivita podporuje zvýšení pracovní kapacity, tzn. podporuje psychické funkce (psychomotorika). Dochází k upravení abnormalit nálad, zmenšení depresí a neopodstatn ných obav, kterými lov k m že trp t. P í inou t chto pozitivních zm n nálad p i pravidelném podstupování PA jsou zm ny, ke kterým dochází v jeho mozku. Fyzicky aktivní jedinec má vyšší produkci n kterých nervosvalových p enaše a modulátor, které snižují bolest, zlepšují náladu a p inášejí lov ku pocit radosti - endorfíny, enkefalíny (Stejskal, 2004; Bart ková, 2006). Pravidelná pohybová aktivita má význam jak v primární, tak v sekundární prevenci celé ady onemocn ní (p edevším t ch "civiliza ních"). Setkáváme se také s pojmy terciální prevence - p edcházení opakování onemocn ní a kvartérní prevence - optimalizace zbytkových funkcí a kvality života; vyskytuje se u osob vysokého v ku a dlouhodob nemocných pacient jako podp rný prost edek lé by základního onemocn ní; jedná se p edevším o psychický ú inek PA - zájem o lov ka, snaha o udržení dosavadních pohybových schopností (Stejskal, 2004). Principy p sobení pravidelné PA jako primární, sekundární nebo vyšší prevence jsou stejné a stejné jsou i principy jejího p edpisu. O druhu, objemu a intenzit doporu ené pohybové aktivity však u nemocných jedinc musí rozhodnout ošet ující léka, nebo riziko poškození zdraví neadekvátním zp sobem je u pacient výrazn v tší než u zdravých osob. Jelikož ordinace pohybové aktivity má své zákonitosti a vždy vyžaduje individuální p ístup, budeme se v následujícím studijním textu v novat jejich charakteristice a popisu Stru ná charakteristika pojm pohyb pohybová aktivita zdraví životní styl kondice t lesná (pohybová) zp sobilost zdatnost pohybový trénink pohybový program 2

3 pohybová intervence Pohyb ve svém základu slouží k p esouvání se v prostoru, k tzv. lokomoci. Je základním výrazovým prost edkem lov ka, jazykem jeho pocit a nálad, je prvotní formou prastaré lidské komunikace (Mužík, Krej í, 1997). Pohyb je nejen projevem života, ale i nositelem informace o procesech ve vnit ním prost edí, o stavu vnit ních orgán, ale p edevším o stavu mysli. Vývoj jedince od oplodn ní až do konce života (ontogeneza) je charakterizován permanentními zm nami. Existence jedince je vyjád ena ontogenezí. Ontogeneza je bezprost edn svázána s pohybem, který se na ní aktivn spolupodílí, vytvá í ji a usm r uje. Jednotlivé vývojové etapy do sebe navzájem p echázejí a ovliv ují se, žádnou nelze p esko it (Ku era aj., 1996). Pohybová aktivita je bezprost edn spjata s vývojem lov ka. Je jedním z faktor ovliv ující proces r stu a vývoje, myšlení, fyzickou výkonnost, schopnost podávat další výkony, jak ve zdraví, tak v nemoci. Je nenahraditelným faktorem utvá ení, potencování i usm r ování vývoje (Bunc, 2006a). Pravideln provád ná pohybová aktivita je ozna ována jako hlavní prvek zdraví a zdravého životního stylu a je d ležitá pro udržování t lesných funkcí a struktur. Pohybová aktivita (t lesná výchova a sport ve školách) byla doposud spole ností vnímána zejména v oblastech výkonových tendencí. Je d ležité si uv domit, že pohybová aktivita, p edevším na kondi ní úrovni (fyzické zatížení) se v sou asnosti stává kompenzací nedostatku pohybového zatížení a psychického tlaku jako d sledku sou asného zp sobu života (Bunc, 2006a). Pohybová aktivita jako sou ást pohybového režimu p itom nep edstavuje pouze biologický rozm r životního stylu, ale staví na bio-psycho-sociálním principu existence a fungování lidského organismu. Tento princip zd raz uje celostní nahlížení p i ešení otázek spojených s životem jedince jak ve vztahu k n mu samému, tak i v rámci sociálních skupin, k nimž b hem života náleží (Blahutková, ehulka, Dvo áková, 2005). Zdraví - optimální stav t lesné, duševní a sociální pohody bez p ítomnosti nemoci s možností realizace pohybových a volno asových aktivit (podle WHO). 3

4 Pojem zdraví již v dávných dobách zahrnoval základní rysy fyzické zdatnosti: pevnost, odolnost, celistvost a neporušenost organismu, sílu, vládu nad sebou samým a správnou hygienu a životosprávu (Krej í, Bäumeltová, 2001). Pé e o zdraví spo ívá v hledání tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody osobnosti vyrovnávání biologických pot eb lov ka s duševním klidem, s uspokojivým postavením v kolektivu a ve spole nosti a s vírou v životní filozofii ve smyslu kvality života. Vztah zdraví ke kvalit života vychází z p edpokladu sm ování života. Zdraví je asto chápáno jako prost edek k dosažení cíle (Blahutková, ehulka, Dvo áková, 2005). Podle K ivohlavého (2001) je zdraví p edstavováno r znými teoriemi: - ideální stav lov ka, kterému je dob e (welness) - zdraví jako fitness - zdraví jako zboží - zdraví je považováno za druh síly - zdraví je nejv tší bohatství každého lov ka dovoluje prožívat plnohodnotný, spokojený život. Setkáváme se stále novými p ístupy, prvky a možnostmi pé e o zdraví. V pop edí je pé e o zdraví d tí a mládeže. Následná pé e o zdraví dosp lé a seniorské populace (obyvatel starších v kových skupin p ibývá). Blahutková, ehulka a Dvo áková (2005) rozlišují: - fyzické zdraví - zdravé t lo a všechny jeho ásti i funkce psychické zdraví - zdravá duše a odolnost organismu v i depresím a stres m spole enské zdraví - interakce osobnosti s kolektivem, její postavení a komunikace osobní zdraví - ve vztahu ke smyslu života a jeho napl ování - sou asná spole nost staví osobnost dít te s jeho individualitou na hlavní místo p i vytvá ení procesu sebereflexe a sebepoznávání, p i vytvá ení prvk odolnosti a p i v le ování do socioekonomického statusu; - dosp lá populace a senio i mén p íznivá situace v pé i o zdraví prvo adé je dosažení prost edk k zabezpe ení života (otázky financí, asu, motivace); je t eba zm nit životní priority ve spole nosti a ubrat ze svých cíl kvalitní pé e o duševní zdraví, v etn využívání prost edk pohybových aktivit k dosahování tohoto cíle. Životní styl (ŽS), kvalita života a pohyb jsou stále ast ji diskutovaná témata sou asné 4

5 spole nosti. ŽS se m ní v pr b hu života u jedince i u r zných sociálních skupin. Ovliv uje t lesné, mentální a sociálních chování a jednání. ŽS formuje osobnostní vývoj a kompetence jedince, jeho výkonnosti a identitu. ŽS je podmín ný (determinován) jak vnit ními (nap. v k, pohlaví, zdatnost, zdraví), tak zárove vn jšími podmínkami odrážejícími kulturní tradice, sociální, ekonomickou, politickou situaci ve spole nosti atd. (Spirduso,1995) Aktivní životní styl (AŽS) je formou životního stylu, který chápeme jako interakci mezi jedincem a okolím. Tato interakce v základním p iblížení má dv složky biologickou a sociální. AŽS m že být také chápán jako takový životní styl, v n mž své místo vedle jeho základních ur ujících složek zaujímá také pohybová aktivita, p edevším pravidelná a ízená pohybová aktivita (Spirduso, 1995; Seguin, 2003). Sou asný ŽS je charakterizován nar stajícím objemem volného asu a sou asn je doprovázen výrazným poklesem pohybových aktivit. U d tí nacházíme pokles z hodnot 4 6 hodin týdn ve v ku 6ti let na hodnoty okolo 2 hodin ve v ku 14 let (Bunc, 2006b). Životní styl je ovlivn n podstatným zp sobem socioekonomickým statutem. Nap. u podstatné v tšiny senior dochází p i ukon ení pravidelného pracovního procesu k významným zm nám ve finan ní situaci. Výsledkem jsou nap. nevhodné úpravy a zm ny dietních návyk, snižuje se kvalita stravy. Rovn ž je t eba po ítat s významným omezením ady aktivit ve volném ase. Nejedná se jen o aktivity kulturn spole enského charakteru, návšt vy koncert, divadel, atd., nebo nákup knih, ale významn jsou i ovliv ovány možnosti využívat pohybové aktivity rekrea ního charakteru, bazény, lyže a jiné finan n nákladné aktivity. Mluvíme o ekonomických limitech stárnutí (Spirduso, 1995). Pojem kondice charakterizuje specifickou p ipravenost organismu na ur itý druh zát že. T lesná kondice jedince je ú elov vázána na úrove specifické pohybové innosti (nap. b žecká kondice, skokanská kondice, apod.) (Bunc, 2006a). Pohyb výkonnostní x specifický pohyb ovliv ující nebo stimulující (zdravotn orientovaný). Zdatnost chápeme jako rozvinutou schopnost organismu odolávat vn jšímu stresu. Je to p ipravenost organismu konat práci, bez specifikace o jakou formu práce se jedná (nap. b h, skok, ale i duševní práce). Rovn ž tak lze zdatnost chápat jako soubor p edpoklad pro danou konkrétní innost. T lesná zdatnost jedince pat í k d ležitým parametr m ovliv ujícím životní styl; je sou ástí obecné zdatnosti lov ka. Je nezbytným p edpokladem pro ú elné fungování lidského organismu. Do pop edí vystupuje její zdravotn -preventivní p sobení a její pozitivní 5

6 vliv na celkovou výkonnost. Existuje ada studií, která jednozna n dokládá, že vyšší úrove t lesné zdatnosti, jako d sledek pravideln provád ných pohybových aktivit, redukuje n které rizikové faktory civiliza ních chorob (Blair et al., 1989; Paffenbarger et al., 1986 aj.). Aktuální zdatnost je áste n ur ována genetickými p edpoklady a z ásti dosavadním jednáním nebo pohybovým tréninkem. Jednou ze základních determinant pohybového výkonu je krom pohybových p edpoklad také motivace k výkonu. Výkonnost je možné zvyšovat prost ednictvím formování motivace. Zdatn jší organismus je schopen fungovat optimáln ji, pracovat déle s menším množstvím chyb, realizovat náro né získané dovednosti po zna n dlouhou dobu p i snížení n kterých zdravotních rizik spojených s nedostatkem pohybu. T lesná zp sobilost - aktuální úrove zdatnosti jako p edpoklad pro práci, pro realizaci pohybové aktivity a rychlou regeneraci organismu její hodnocení je nutným východiskem pro tvorbu individuálního plánu pohybového tréninku. Ur itá míra t lesné zp sobilosti má následný sekundární pozitivní vliv na zdravotní stav organismu. Pohybový trénink - soubor cílených pohybových inností, které kultivují t lesnou zdatnost jedince prost ednictvím programu pohybových aktivit a p ispívají k jeho práceschopnosti, dále mají ovlivnit jeho zdravotní stav. V souvislosti s pohybovým tréninkem je vhodné spojovat t lesnou zdatnost (Bunc, 2006a). Pohybový program je souhrnem pohybových aktivit se zam ením k ovlivn ní vybraných, rozhodujících složek t lesné zdatnosti. Podstatným cílem v tšiny pohybových program ovliv ujících fyziologické stárnutí je omezit degradaci svalové hmoty a obnovení nebo získání pot ebných pohybových dovedností (Bunc, 2006a). Zvolené pohybové innosti vždy musí vyhovovat danému jedinci individuáln. Volba druhu pohybové innosti musí vycházet z úkolu, na co se chceme zam it a musí respektovat p edchozí pohybovou zkušenost jedince. Pohybová intervence je ur itou formou a objemem pohybového programu s cílem ovlivnit ur itou složku t lesné zdatnosti. Cílem pohybových intervencí je kultivace a regenerace organismu a celkov zlepšení uplatn ní jedince ve spole nosti (Bunc, 2006b). Hlavní cíle pohybové intervence: ovlivn ní svalové zdatnosti (kombinace program 6

7 pohybových aktivit); ovlivn ní pohyblivosti rozhodujících segment pohybového aparátu (programy gymnastiky); ovlivn ní aerobní zdatnosti (programy cyklického charakteru). Ideálním p ípadem je sou asné ovliv ování všech t í uvedených oblastí s dopadem na ovlivn ní t lesného složení (BMI, ATH, ECM/BCM, atd.). Základním p edpokladem úsp chu aplikace pohybové intervence u osob bez pravidelného pohybového tréninku je respektování potenciálu volného asu a p edchozí pohybové zkušenosti jedince. Literatura : BART KOVÁ, S. Fyziologie lov ka a t lesných cvi ení. U ební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum, s. BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E. a DVO ÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. BLAIR, SN. et al. Physical fitness and all-cause mortality: A prospective study of healthy men and women. J Am Med Ass. 1989, 262 (17), s. 23. BUNC, V. Zvláštnosti kondi ní p ípravy žen. In NOVOTNÁ V., ECHOVSKÁ, I. a BUNC. V. Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006a. 225 s. BUNC, V. Energetická náro nost pohybových aktivit a její využití pro ovliv ování t lesné hmotnosti. In VOBR, R. (ed). Disportare eské Bud jovice: Pedagogická fakulta Jiho eské univerzity, 2006b. KREJ Í, M., BÄUMELTOVÁ, M. Týdny zdraví ve škole. eské Bud jovice: J U, 2001 In BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E. a DVO ÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. K IVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, s. KU ERA, M. aj. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. KOLEKTIV AUTORU. Pohybový systém a zát ž. Praha: Grada, s. 7

8 MUŽÍK, V., KREJ Í, M. T lesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, In BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E. a DVO ÁKOVÁ, Š.: Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. PAFFENBARGER, RS., HYDE, RT., ALVIN, M. et al. Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. N Engl J Med, 1986, 314, s SEGUIN, R., NELSON, ME. The benefits of strength training for older adults. American Journal of Preventive Medicine, 2003, 25, s SPIRDUSO, WW. Physical dimensions of aging. Champaign: Human Kinetics, s. STEJSKAL, P. Pro a jak se zdrav hýbat. B eclav: Presstempus, s. 8

9 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a t lesné zp sobilosti 2. 1 Definice pojm Jako trénink je ozna ován souhrn cílených aktivit zam ených na zlepšení ur ité innosti nebo výkonu. S pojmem trénink se nej ast ji setkáváme ve sportu, kde se jedná o pravidelné provád ní ur itých pohybových inností v daném objemu a intenzit s cílem zlepšení nebo udržení pohybového (sportovního) výkonu (Bunc, 2006a). Sport je specializovaná pohybová innost vyzna ující se úsilím o co nejvyšší t lesný výkon i vít zstvím nad soupe em. Cílem sportu je podání maximálního sportovního výkonu. Sou ástí sportu je tzv. sportovní trénink (Charvát, 2002). Sportovní trénink - je soubor cílených pohybových inností, které cílen kultivují ur ité dovednosti a schopnosti k dosažení maximálního sportovního výkonu. Z hlediska pohybových aktivit podporujících zdraví, tuto oblast zám rn vynecháváme. V rámci aktivního životního stylu se budeme v novat problematice zdravotn - orientované zdatnosti a pohybovému tréninku. Zásadní rozdíl mezi sportovními a pohybovými aktivitami je v jejich cílech (Bunc, 2006b). Podstata sportu - jedná se vždy o zám rnou a uv dom lou innost s konkrétním cílem. Základním cílem sportu je sout ž a tedy dosažení co nejlepšího výkonu. Podstatná ást aktivit, které jsou ozna ovány jako sport jsou pohybové aktivity, jinak e eno, sport je realizován pomocí pohybových aktivit (Bunc, 2006b). Sport jako výkonov orientovaný fenomén je p ednostn zajímavý pro jedince s pot ebnými p edpoklady - t lesné, materiální, prostorové, apod. Nezbytná je dostate n vysp lá mentální kapacita. Bez ní se nem že jednat o sportovní trénink v pravém smyslu pojmu. V praxi to znamená, že až ve st edním školním v ku (v dob ukon ení vývoje nervové soustavy; rok dít te). V d ív jších fázích ontogenezy je sportovní ná iní nebo ná adí p ímým a konkrétním stimulátorem innosti; pozd ji plní funkci prost edku hry; pozd ji plní funkci prost edku hry a u školák se stává vlastní sportovní hra nikoli zám rnou sportovní inností, ale spíše hrou na n koho na konci prvního decenia je zna ná motivace prost ednictvím sportovních idol (Ku era aj., 1996). Pohybový trénink je soubor cílených pohybových inností, které mají ovlivnit zdravotní stav jedince, kultivují jeho t lesnou zdatnost prost ednictvím programu pohybových aktivit a p ispívají k jeho práceschopnosti. Pohybový trénink není orientován výkonnostn ani 9

10 vrcholov. Cílem pohybových aktivit je redukce n kterých patologických dopad sou asného životního stylu, zejména hypokineze (Bunc, 2006b). Pojem hypokineze je charakterizována jako nedostatek pohybu s negativním dopadem na zdraví a t lesnou zdatnost populace (Placheta aj., 1995). Více se o ní zmíníme v další z následujících kapitol. Kondi ní trénink - je soubor cílených pohybových inností, které ovliv ují základní složky zdatnosti nebo kondice, tedy vytrvalost, sílu, rychlost, obratnost a pohyblivost. V souvislosti s pohybovým tréninkem je vhodné spojovat t lesnou zdatnost. V oblasti sportovního tréninku se setkáváme s pojmem t lesná kondice (Bunc, 2006a). Aktuální úrove t lesné zdatnosti je výjime ným produktem pohybových inností, kde se rozhodujícím prvkem stává míra fyziologických adaptací jedince jako p ímý d sledek pohybové innosti. T lesná zdatnost znamená zvládnutí vn jších požadavk na jedince s menšími nároky na organismus, neboli optimalizaci funkcí organismu p i ešení vn jších úkol (Updyke, 1992). V p ípad t lesné zdatnosti se jedná o úkoly spojené s pohybovým výkonem - nap. zvládnutí stejného úseku trati s nižší srde ní frekvencí (Bunc, 2006a). T lesnou zdatnost a kondici v praxi ovliv ujeme pohybovým režimem p izp sobeným v ku a pohlaví. Vždy se individuáln zajímáme o aktuální stav organismu a jeho aktuální zdravotní zp sobilost k výkonu p edpokládané pohybové zát že (Bunc, 2006a). Na pohyb lze vyp stovat "závislost". Rozhodující období je v k 1-3 a 6-8 let. Návyky z t chto období významn ovliv ují jednání a chování jedince v dosp losti. Zejména u d tí je nutné dbát na individuální p ístup a požadovat po nich výkony individuáln v rámci svých možností. Mnohé d ti již p i prvních neúsp ších ve školní TV ztrácejí sebed v ru, identitu a jistotu a jsou frustrovány neúsp chem, což ovliv uje jejich další výb r pohybových inností a kvalitu jejich provedení a ovliv uje míru jejich motivace. Postupn m že dojít až k odmítání pohybu jako životního principu. Krom školního za ízení hraje rozhodující roli v tomto období rodina a její spolupráce se školou. Role školy je v tomto období realiza ní, informativní a návodná (Bunc, 2006b). Pokud jedinec za ne s jakoukoli pravidelnou pohybovou aktivitou již v d tském v ku, je u n j v tší p edpoklad, že se i jiným pohybovým aktivitám bude v novat i v dosp losti. Cíle pohybového tréninku u d tí jsou nau it se (Bunc, 2006b): - základním pohybovým schopnostem - základ m organizace pohybového tréninku p íprava, denní režim, pitný režim, bezpe nostní zásady sportu, apod. - základ m hodnocení ú inku pohybové zát že na organismus. Základním principem pohybového tréninku d tí je hra se sout živými prvky. Mimo 10

11 koordina n náro né sporty (krasobruslení, gymnastika, apod.), lze doporu ovat cílený pohybový nebo sportovní trénink cca od 12 roku v ku. U sportovního tréninku je podstatné se nau it rozhodným dovednostem, které charakterizují daný sport. Základem a zásadou je všestrannost, vybudování základ, které budou dále rozvíjeny. Velkým problémem je p ed asná specializace (Bunc, 2006b). Blahutková, ehulka, Dvo áková (2005) užívají termín sportovn pohybová aktivita. Sportovn pohybová aktivita je z hlediska t chto autor charakterizována jako jeden ze základních fenomén lidského bytí, podílí se na všech složkách d ní moderní spole nosti a je jedním ze základních element procesu p ispívajícího ke kvalit života a ke zdraví. Sportovn pohybové aktivity jsou využívány v biomedicínských a psychologických p ístupech jako prvky pro lé ebnou t lesnou výchovu, zdravotní t lesnou výchovu a pro psychoprofylaxi (nap. programy kinezioterapie) Pohybový trénink a t lesná zp sobilost Mezi pohybovým tréninkem a aktuální pohybovou zdatností existuje obousm rný vztah. Pohybový trénink spole n s genetickými p edpoklady ur uje aktuální zdatnost jedince neboli jeho t lesnou zp sobilost a naopak aktuální t lesná zp sobilost umož uje jedinci podstoupit ur itou pohybovou zát ž v rámci pohybového tréninku. Zdatn jší organismus je schopen fungovat optimáln ji, pracovat déle s menším množstvím chyb, realizovat náro né získané dovednosti po zna n dlouhou dobu p i snížení n kterých zdravotních rizik spojených s nedostatkem pohybu (Bunc, 2006a). Z pohledu celoživotní kultivace jedince se jeví jako nejpodstatn jší za ít s pravidelnými pohybovými innostmi nejlépe v ranném d tství. V ranném d tství dochází k výraznému formování vztahu dít te k jakýmkoli innostem p icházejícím z okolí. Vhodnou formou provozování pohybových inností je pravidelné sportování celé rodiny zásadou je, že celá rodina musí akceptovat toto snažení a musí být informována o cílech programu a musí se s nimi ztotožnit (Bunc, 2006a). Vyjád ení t lesné zdatnosti pro pot eby pohybového tréninku je velmi d ležité. Nezbytné je odlišit nápl pohybového programu pro zdravé jedince a jedince zdravotn oslabené. U skupiny zdravotn oslabených jedinc nebo pacient (kardiaci, diabetici, obézní, atd.) umož uje vyšší úrove t lesné zdatnosti zvládnout v tší rozsah inností, které m že vykonávat bez zásadního ohrožení, a p ispívá tedy k jeho v tší sob sta nosti a nezávislosti. V 11

12 tomto p ípad m že být pohybový trénink sestaven a aplikován pouze po konzultaci s ošet ujícím léka em (Bunc, 2006a). Role t lesné zdatnosti je zd raz ována ve spojitosti s redukcí n kterých negativních dopad sou asného životního stylu, spojených asto s hypokinézou. Existuje ada studií, která jednozna n dokládá, že vyšší úrove t lesné zdatnosti, jako d sledek pravideln provád ných pohybových aktivit, redukuje n které rizikové faktory civiliza ních chorob (nap. Blair et al., 1989, Paffenbarger et al., 1986, apod.) ízení a kontrola pohybového tréninku Jedná se o vysoce kreativní innost, p i které je t eba vždy respektovat individuální zvláštnosti jedince a dosažený stupe rozvoje. Je t eba nau it se vyhodnocovat subjektivní pocity, které nám poskytují informace o pr b hu pohybového tréninku a objektivizovat aktuální úrove trénovanosti. Subjektivní pocity hodnocení zát že, také po jejím ukon ení je možné zaznamenávat n kolika zp soby, nap. Borgovou RPE škálou, vedením tréninkového deníku. Evidence pohybového zatížení spolu se záznamem subjektivních pocit a objektivních okolností, které se b hem zatížení naskytly, nám pom žou p i individuálním výb ru nejvhodn jších forem pohybového zatížení spolu s nejvhodn jší organizací pohybového tréninku. Borgova RPE škála (,,Rating of Perceived Exertion ) slouží k hodnocení subjektivního vnímání intenzity, resp. namáhavosti p íslušného fyzického zatížení. Jedinec hodnotí své pocity v pr b hu zatížení a tyto jsou registrovány do protokolu. Následn tyto zaznamenané hodnoty mohou být použity p i další ordinaci pohybové aktivity a pro sebekontrolu. Nej ast ji se používá modifikovaná verze Borgovy škály 6 20 (tabulka 1), která je umíst na viditeln p ed testovaným nebo cvi ícím jedincem. Za átek od ísla 6 je podmín n nelineárním vztahem mezi výkonem a pocitem. Je užívána k hodnocení klinicky relevantních symptom, k odhadu pracovních inností, k hodnocení úsp šnosti terapie a rehabilitace a k hodnocení denních inností v r zných epidemiologických šet eních (Eston et al., 1996; Placheta aj., 1995). Kombinace objektivních ( asto fyziologických) a subjektivních ( asto psychologických) parametr b hem zát žového testu poskytuje celkové zhodnocení zát že vyprovokované cvi ením a podává informaci o individuální toleranci zát že. RPE škála je reprodukovatelné m ení námahy, které nebere ohled na v k, pohlaví a p vod. Základním p edpokladem klinické aplikace je, že percep ní a fyziologické odpov di mají lineární vztah platící p i r zných typech cvi ení a intenzitách. Toho lze využít zvlášt p i testování kardiak nebo 12

13 zdravotn oslabených jedinc s astými kardiovaskulárními komplikacemi, kte í v tšinou nemohou být testováni do maxima. Validita RPE odhadu relativní intenzity zát že je cenná užívá-li pacient betablokátory, které redukují maximální spot ebu kyslíku, což zvyšuje intenzitu zát že. Hodnota RPE odpovídá 60-70% VO 2max, hodnota RPE 16 odpovídá 85% VO 2max (ACSM, 1991; Mercer et al., 2002). Tabulka 1 Borgova RPE škála 6 V BEC ŽÁDNÁ ZÁT Ž 13 PON KUD NAMÁHAVÁ 14 7 ZCELA NEPATRNÁ ZÁT Ž 15 NAMÁHAVÁ VELMI LEHKÁ ZÁT Ž 17 VELMI NAMÁHAVÁ LEHKÁ ZÁT Ž 19 VELMI, VELMI NAMÁHAVÁ Borgova RPE škála ( eská verze: Placheta, 1995) Stále jsou nabízeny nové formy pohybového tréninku. P i vhodn zvolené intenzit zát že a dob trvání (zatížení + zotavení) m žeme prost ednictvím pohybových aktivit dosáhnout významných ovlivn ní úrovn zdatnosti. Jsou doporu ovány kombinacemi vytrvalostních inností se silovými (za azení i herních aktivit), vždy se jedná o individuální volbu jedince, podle pohybových inností, které up ednost uje. Cílem je výb r takové formy pohybové aktivity, aby byla schopna splnit cíle, které chceme dosáhnout (Bunc, 2006a) Možnosti hodnocení pohybové zp sobilosti Pohybová zp sobilost je charakterizována aktuální úrovní zdatnosti. Její hodnocení je nutným východiskem pro tvorbu individuálního plánu pohybového tréninku. Podle Bunce (2006b) je zp sobilost nutné vždy posuzovat ve dvou rovinách: a) dovednostní b) funk ní nebo morfologické zejména stav svalového aparátu Pod pojmem dovednostní rozumíme schopnost jedince zvládnout navrhovanou formu pohybové aktivity. Druhá rovina znamená odpovídající svalové vybavení, které musí umožnit 13

14 realizaci aktivity v dob alespo 10 minut nebo delší (Bunc, 2006b). Ob složky ve skute nosti nelze od sebe odd lit. Používáme t i základní objektiviza ní zp soby posuzování, prost ednictvím: 1. zdolání vzdálenosti ur itou rychlostí nebo za ur itý as 2. hodnoty maximální spot eby kyslíku (VO 2max ) 3. výsledk test úrovn svalové síly P íklad ad 1. zdolání vzdálenosti ur itou rychlostí nebo za ur itý as P ekonání ur ité vzdálenosti ur itou rychlostí pohybovými aktivitami cyklického charakteru (Bunc, 2006a): ch ze, b h - vzdálenost metr jízda na kole - vzdálenost 5000 metr (tra by m la být rovná, nebo jen s minimálním p evýšením; nevhodné jsou úseky s travnatým povrchem) plavání - vzdálenost 300 metr V p ípad t chto uvedených test je intenzita pohybové innosti hodnocena pomocí pr m rné rychlosti pohybu na dané vzdálenosti a na základ asu, který je pot ebný pro absolvování dané vzdálenosti (tabulka 2a, 2b). Pohybové aktivity cyklického charakteru lze jednoduchým zp sobem využít i pro ohodnocení d sledku aplikovaného pohybového režimu. Základním kritériem je rychlost pohybu, s jakou je sledovaný jedinec schopen zvládnout definovanou testovací trasu. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximální spot eby kyslíku jako obecné fyziologické prom nné, která charakterizuje úrove aerobní zdatnosti testované osoby. Pro srovnání osob, které se liší výškou a t lesnou hmotností, je tato prom nná vyjad ována v relativních hodnotách na kg t lesné hmotnosti. Tato veli ina charakterizuje míru pohybové zp sobilosti jedince. I v tomto p ípad platí, že maximální spot eba kyslíku tvo í nutnou, nikoliv posta ující, podmínku dostate né úrovn zdatnosti. To znamená, že t lesn zdatný jedinec musí vykazovat požadovanou úrove, ale samotná, by vyhovující, úrove ješt neznamená, že daná osoba má pot ebnou zdatnost. Do tohoto pole vstupují ješt další prom nné, jako jsou nap. psychické, biomechanické, motorické a další, které rozhodují o tom, jaká je skute ná úrove zdatnosti. Proto je p i hodnocení zdatnosti žádoucí posuzovat jak její úrove, tak i dosažený motorický výkon, v našem p ípad dosaženou rychlost ch ze. 14

15 Tabulka 2a Standardy aerobní zdatnosti pro ženy (Bunc, 2006a) 15

16 Tabulka 2b Standardy aerobní zdatnosti pro muže (Bunc, 2006a) Zejména u jedinc st edního nebo staršího v ku je rozhodujícím limitujícím faktorem úrove svalové síly nebo také stupe rozvoje svalstva, které zabezpe uje pot ebnou pohybovou innost. Z ady m ení podle Bunce (2006a) vyplývá, že zhruba od 55 let v ku, asto i d íve, dochází k postupnému úbytku tukuprosté svalové hmoty (ta ást t lesné hmoty, která se podílí p ímo na realizaci pohybové innosti) a k nár stu procenta t lesného tuku. Z t chto poznatk vyplývá, že základní prom nnou, kterou musíme vždy posoudit v p ípad pohybové intervence, je dostate ná úrove svalové síly umož ující realizovat pot ebnou pohybovou aktivitu v pot ebném ase. Požadovaného efektu ovlivn ní zdatnosti dosáhneme pouze v tom p ípad, že pohybová aktivita dané úrovn trvá alespo minut bez p erušení. Je d ležité si uv domit, že u netrénovaných jedinc nebo t ch, kte í dlouho žádnou pravidelnou pohybovou aktivitu neprovozovali, že tito nezvládnou kontinuální zatížení v uvedeném ase. V t chto p ípadech m žeme postupovat intervalovým zp sobem (volit kratší úseky zatížení a st ídat je s úseky odpo inku), a v tomto p ípad budeme úseky zatížení s ítat. 16

17 Pro hodnocení efektu pohybového zatížení, jeho dopadu na zdatnost daného jedince, je t eba kvantifikovat aplikované pohybové aktivity. Energetické náro nosti pohybových aktivit se budeme v novat pozd ji v jedné z následujících kapitol. Literatura: BLAIR, SN. et al. Physical fitness and all-cause mortality: A prospective study of healthy men and women. J Am Med Ass. 1989, 262 (17), s BUNC, V. Zvláštnosti kondi ní p ípravy žen. In NOVOTNÁ V., ECHOVSKÁ, I. a BUNC. V. Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006a. 225 s. BUNC, V. Energetická náro nost pohybových aktivit a její využití pro ovliv ování t lesné hmotnosti. In VOBR, R. (ed). Disportare eské Bud jovice: Pedagogická fakulta Jiho eské univerzity, 2006b. ESTON, R. et al. The use of Ratings of Perceived Exertion for exercise prescription in Patients Receiving beta-blocker therapy. Sports Medicine. 1996, 21(3), s CHARVÁT, M. Sociální aspekty sportovních aktivit. Brno: Paido, In BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E., DVO ÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. KU ERA, M. aj. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. MERCER, TH. et al. Low-volume exercise rehabilitation improves functional capacity and self-reported functional status of dialysis patients. Am J Phys Med Rehabil. 2002, 81, s PAFFENBARGER, RS., HYDE, RT., ALVIN, M. et al. Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. N Engl J Med. 1986, 314. PLACHETA, Z. aj. Zát žová funk ní diagnostika a preskripce pohybové lé by ve vnit ním léka ství. Brno: Masarykova univerzita, s. STEJSKAL, P. Pro a jak se zdrav hýbat. B eclav: Presstempus, s. 17

18 UPDYKE, W. F. In search of relevant and credible physical fitness standards for children. Res Quart Exerc Sport. 1992, 63, s

19 3. Životní styl zdravý zp sob života Aktivní životní styl je formou životního stylu, který chápeme jako interakci mezi jedincem a okolím. Tato interakce v základním p iblížení má dv složky biologickou a sociální. Životní styl se m ní v pr b hu života u jedince i u r zných sociálních skupin. Ovliv uje t lesné, mentální a sociální chování a jednání. Životní styl formuje osobnostní vývoj a kompetence jedince, jeho výkonnost a identitu (Spirduso, 1995). Je podmín ný jak vnit ními (nap. v k, pohlaví, zdatnost, p edchozí pohybová zkušenost, aktuální zdravotní stav, atd.), tak zárove vn jšími podmínkami odrážejícími kulturní tradice, sociální, ekonomickou a politickou situaci ve spole nosti atd. (Spirduso, 1995). Životní zp sob, životní styl a životní sloh jsou pojmy myln považované za synonyma. Jednotlivé faktory životního zp sobu a slohu se promítají do životního stylu jedince nap.: z denního režimu mizí t lovýchova a sport, stoupá užívání návykových látek. U dosp lé populace se objevuje s postupujícím v kem nejen pokles objemu pohybových aktivit, ale zejména zvyšující se nadváha, pop. obezita, které jsou p í inou mnoha onemocn ní, zejména t ch kardiovaskulárních. Tyto negativní jevy ohrožují zdravotní stav celé populace (Jansa aj., 2005). Proto je nutné ovliv ovat p edevším kvalitu života (QOL-quality of life) z hlediska t lesného zat žování sportem nebo jinými pohybovými aktivitami, které dávají ur ité záruky zdravotní prevence, relaxa ních pocit, uspokojení a prožitk. V trojúrov ovém modelu kvality života však tyto priority nejsou zahrnuty. Vytrácí se tak jedna z nejd ležit jších podmínek kvality života aktivita a pohyb, respektive aktivita v n jaké innosti spojená s p im enou t lesnou námahou (Ková, 1995) Vysv tlení významu užitých pojm Životní sloh je funk ní a estetickou integrací spole enského života. Je to souhrn životních forem, které dosp ly k jednotnému výrazu a vyjad ují tak cít ní skupiny lidí, národa nebo ásti civilizace v ur ité historické é e. Lidské a výrobní vztahy, spolu s v domím a jednáním lidí, se promítají do v cného prost edí, kterým je lov k obklopen a které spoluvytvá í nebo devastuje (Jansa aj., 2005). 19

20 Životní zp sob je determinován etnickými, ekologickými, sociálními, ale i geopolitickými vlivy. Je z ejmé že tzv. americký zp sob života je odlišný od st edoevropského, tím spíše od zp sobu života Rom (Jansa aj., 2005). Životní styl je dynamický proces formy bytí jedince, determinovaný (Jansa aj., 2005): 1. geneticky (zd d né predispozice), 2. etnicky (adaptace na rodovou kulturu), 3. sociáln (životní úrove rodiny a pozd ji samovýd le ného adolescenta a dosp lého, resp. d chodce), 4. kulturn (tradice, návyky, mechanismy ešení situací jedince), 5. profesionáln (volba povolání, zm ny zam stnání, mobilita a jiné fartory) 6. genera n Aktivní životní styl (AŽS) chápeme jako takový životní styl, který umož uje jedinci zvládnout rozhodující ást na n j kladených nárok na stran jedné a na stran druhé umožní realizovat i nezbytné regenera ní a rehabilita ní aktivity. K jeho podstatným formujícím složkám pat í také pohybová aktivita, p edevším pravidelná a ízená pohybová aktivita (Seguin a Nelson, 2003; Spirduso, 1995). Pohybová aktivita jako sou ást pohybového režimu p itom nep edstavuje pouze biologický rozm r životního stylu, ale staví na bio-psychosociálním principu existence a fungování lidského organismu Faktory ovliv ující kvalitu života V rámci této problematiky byla na UK FTVS realizovaná studie (Bunc, Štilec, 2003), ve které se auto i Bunc a Štilec (2003) p ednostn zabývali biologickými a psychosociálními determinanty a zda mají srovnatelný význam. Jejich p ístup zd raz oval celostní nahlížení p i ešení otázek spojených s životem jedince jak ve vztahu k n mu samému, tak i v rámci sociálních skupin, k nimž b hem života náleží. Cílem studie na UK FTVS (Bunc, Štilec, 2003) bylo tedy ov it možnost posouzení p edpoklad aktivního životního stylu senior - aktuálního stupn rozvoje biologického v ku pomocí vybraných parametr t lesného složení. Rozhodujícími sledovanými prom nnými byly složky molekulárního modelu t lesného složení - koeficient ECM/BCM a sou asn ov ení možnosti ovlivn ní biologického v ku pohybovým programem možností realizovat jej v domácích podmínkách využívající jako rozhodující pohybovou aktivitu ch zi. 20

1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví

1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví 1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví V posledních desetiletích podstatně klesá množství pohybu i když genetické vybavení jedince se nemění. Potřeba pohybu zůstává, ale skutečná realizace

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009 5 Zm na podnikové kultury - pokra ování Z hlediska metodického postupu, formulace a implementace nové i modifikované podnikové kultury, jsou možné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více