1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví"

Transkript

1 1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví V posledních desetiletích podstatn klesá množství pohybu i když genetické vybavení jedince se nem ní. Pot eba pohybu z stává, ale skute ná realizace znamená deficit a z n j vyplývá ada komplikací. Pohyb chápeme jako komplexní prost edek formování lov ka. Pohyb ovliv uje životní styl lov ka aktivní životní styl. Pohybové aktivity jsou komplexním prost edkem ovliv ování lov ka (Bunc, 2006b). Životní styl se v pr b hu doby neustále m ní a p izp sobuje se vymoženostem moderní spole nosti. Sou asný životní styl je charakterizován nar stajícím objemem volného asu a sou asn je doprovázen výrazným poklesem pohybových aktivit. Dochází k poklesu fyzických nárok na organismus (hypoaktivita), které ustupují p ed nároky psychickými a v souvislosti se stravovacími návyky m že vzniknout nadbytek energetického p íjmu. Pokles fyzických nárok a zvýšený energetický p íjem vede k poruchám regula ních systém, p ináší s sebou zdravotní rizika a vede k n kterým zdravotním poruchám, které mohou po ase vyústit do ady onemocn ní, souhrnn nazývaných tzv. "civiliza ní choroby" (srde n -cévní onemocn ní ateroskleróza, hypertenze, ICHS; rakovina; MTB poruchy DM, obezita; funk ní poruchy pohybového systému; osteoporóza; psychické poruchy; poruchy imunity; apod.). Ke vzniku n kterých z t chto onemocn ní m že být asto zvýšená d di ná dispozice. V sou asnosti se v souvislosti s pojmem "životní styl" stále ast ji setkáváme se slovním spojením "sedavý zp sob života" (Stejskal, 2004). "Sedavý zp sob života" p edstavuje nedostatek t lesného pohybu jak v zam stnání, tak i ve volném ase. Redukovaná pohybová aktivita a zvýšené psychické nároky asto vedou ke vzniku takové únavy, která podporuje následnou inaktivitu natolik, že jedinec je schopen pouze více p ijímat (konzumovat), než ze sebe vydávat (tzn. preferuje více pasivní aktivity nap. sledování televize, práce na po íta i p ed aktivním tením nebo cvi ením). ást populace eší zvýšené psychické nároky zvýšeným p íjmem potravy, zejména ve ve erních hodinách. Tak vzniká a stále se prohlubuje energetická nerovnováha a vznikají poruchy t lesného i duševního zdraví a následn u disponovaných jedinc vznikají tzv. civiliza ní onemocn ní. Je ovlivn na jejich kvalita života (Stejskal, 2004). Pravidelná pohybová aktivita i p irozená (obvyklá, habituální) jsou spolu s p im eným energetickým p íjmem nejlepším, nejbezpe n jším a ekonomicky nenákladným preventivním nebo v další ad lé ebným prost edkem v tšiny civiliza ních onemocn ní. 1

2 Pohybová aktivita (PA) má velký význam p i emocionálním lad ní lov ka. Cvi ící lov k má zvýšený pocit d v ry ve své schopnosti (posílení sebed v ry), snadn ji rozptýlí obavy a stresy denního života. Pravidelná pohybová aktivita podporuje zvýšení pracovní kapacity, tzn. podporuje psychické funkce (psychomotorika). Dochází k upravení abnormalit nálad, zmenšení depresí a neopodstatn ných obav, kterými lov k m že trp t. P í inou t chto pozitivních zm n nálad p i pravidelném podstupování PA jsou zm ny, ke kterým dochází v jeho mozku. Fyzicky aktivní jedinec má vyšší produkci n kterých nervosvalových p enaše a modulátor, které snižují bolest, zlepšují náladu a p inášejí lov ku pocit radosti - endorfíny, enkefalíny (Stejskal, 2004; Bart ková, 2006). Pravidelná pohybová aktivita má význam jak v primární, tak v sekundární prevenci celé ady onemocn ní (p edevším t ch "civiliza ních"). Setkáváme se také s pojmy terciální prevence - p edcházení opakování onemocn ní a kvartérní prevence - optimalizace zbytkových funkcí a kvality života; vyskytuje se u osob vysokého v ku a dlouhodob nemocných pacient jako podp rný prost edek lé by základního onemocn ní; jedná se p edevším o psychický ú inek PA - zájem o lov ka, snaha o udržení dosavadních pohybových schopností (Stejskal, 2004). Principy p sobení pravidelné PA jako primární, sekundární nebo vyšší prevence jsou stejné a stejné jsou i principy jejího p edpisu. O druhu, objemu a intenzit doporu ené pohybové aktivity však u nemocných jedinc musí rozhodnout ošet ující léka, nebo riziko poškození zdraví neadekvátním zp sobem je u pacient výrazn v tší než u zdravých osob. Jelikož ordinace pohybové aktivity má své zákonitosti a vždy vyžaduje individuální p ístup, budeme se v následujícím studijním textu v novat jejich charakteristice a popisu Stru ná charakteristika pojm pohyb pohybová aktivita zdraví životní styl kondice t lesná (pohybová) zp sobilost zdatnost pohybový trénink pohybový program 2

3 pohybová intervence Pohyb ve svém základu slouží k p esouvání se v prostoru, k tzv. lokomoci. Je základním výrazovým prost edkem lov ka, jazykem jeho pocit a nálad, je prvotní formou prastaré lidské komunikace (Mužík, Krej í, 1997). Pohyb je nejen projevem života, ale i nositelem informace o procesech ve vnit ním prost edí, o stavu vnit ních orgán, ale p edevším o stavu mysli. Vývoj jedince od oplodn ní až do konce života (ontogeneza) je charakterizován permanentními zm nami. Existence jedince je vyjád ena ontogenezí. Ontogeneza je bezprost edn svázána s pohybem, který se na ní aktivn spolupodílí, vytvá í ji a usm r uje. Jednotlivé vývojové etapy do sebe navzájem p echázejí a ovliv ují se, žádnou nelze p esko it (Ku era aj., 1996). Pohybová aktivita je bezprost edn spjata s vývojem lov ka. Je jedním z faktor ovliv ující proces r stu a vývoje, myšlení, fyzickou výkonnost, schopnost podávat další výkony, jak ve zdraví, tak v nemoci. Je nenahraditelným faktorem utvá ení, potencování i usm r ování vývoje (Bunc, 2006a). Pravideln provád ná pohybová aktivita je ozna ována jako hlavní prvek zdraví a zdravého životního stylu a je d ležitá pro udržování t lesných funkcí a struktur. Pohybová aktivita (t lesná výchova a sport ve školách) byla doposud spole ností vnímána zejména v oblastech výkonových tendencí. Je d ležité si uv domit, že pohybová aktivita, p edevším na kondi ní úrovni (fyzické zatížení) se v sou asnosti stává kompenzací nedostatku pohybového zatížení a psychického tlaku jako d sledku sou asného zp sobu života (Bunc, 2006a). Pohybová aktivita jako sou ást pohybového režimu p itom nep edstavuje pouze biologický rozm r životního stylu, ale staví na bio-psycho-sociálním principu existence a fungování lidského organismu. Tento princip zd raz uje celostní nahlížení p i ešení otázek spojených s životem jedince jak ve vztahu k n mu samému, tak i v rámci sociálních skupin, k nimž b hem života náleží (Blahutková, ehulka, Dvo áková, 2005). Zdraví - optimální stav t lesné, duševní a sociální pohody bez p ítomnosti nemoci s možností realizace pohybových a volno asových aktivit (podle WHO). 3

4 Pojem zdraví již v dávných dobách zahrnoval základní rysy fyzické zdatnosti: pevnost, odolnost, celistvost a neporušenost organismu, sílu, vládu nad sebou samým a správnou hygienu a životosprávu (Krej í, Bäumeltová, 2001). Pé e o zdraví spo ívá v hledání tzv. bio-psycho-socio-spirituální pohody osobnosti vyrovnávání biologických pot eb lov ka s duševním klidem, s uspokojivým postavením v kolektivu a ve spole nosti a s vírou v životní filozofii ve smyslu kvality života. Vztah zdraví ke kvalit života vychází z p edpokladu sm ování života. Zdraví je asto chápáno jako prost edek k dosažení cíle (Blahutková, ehulka, Dvo áková, 2005). Podle K ivohlavého (2001) je zdraví p edstavováno r znými teoriemi: - ideální stav lov ka, kterému je dob e (welness) - zdraví jako fitness - zdraví jako zboží - zdraví je považováno za druh síly - zdraví je nejv tší bohatství každého lov ka dovoluje prožívat plnohodnotný, spokojený život. Setkáváme se stále novými p ístupy, prvky a možnostmi pé e o zdraví. V pop edí je pé e o zdraví d tí a mládeže. Následná pé e o zdraví dosp lé a seniorské populace (obyvatel starších v kových skupin p ibývá). Blahutková, ehulka a Dvo áková (2005) rozlišují: - fyzické zdraví - zdravé t lo a všechny jeho ásti i funkce psychické zdraví - zdravá duše a odolnost organismu v i depresím a stres m spole enské zdraví - interakce osobnosti s kolektivem, její postavení a komunikace osobní zdraví - ve vztahu ke smyslu života a jeho napl ování - sou asná spole nost staví osobnost dít te s jeho individualitou na hlavní místo p i vytvá ení procesu sebereflexe a sebepoznávání, p i vytvá ení prvk odolnosti a p i v le ování do socioekonomického statusu; - dosp lá populace a senio i mén p íznivá situace v pé i o zdraví prvo adé je dosažení prost edk k zabezpe ení života (otázky financí, asu, motivace); je t eba zm nit životní priority ve spole nosti a ubrat ze svých cíl kvalitní pé e o duševní zdraví, v etn využívání prost edk pohybových aktivit k dosahování tohoto cíle. Životní styl (ŽS), kvalita života a pohyb jsou stále ast ji diskutovaná témata sou asné 4

5 spole nosti. ŽS se m ní v pr b hu života u jedince i u r zných sociálních skupin. Ovliv uje t lesné, mentální a sociálních chování a jednání. ŽS formuje osobnostní vývoj a kompetence jedince, jeho výkonnosti a identitu. ŽS je podmín ný (determinován) jak vnit ními (nap. v k, pohlaví, zdatnost, zdraví), tak zárove vn jšími podmínkami odrážejícími kulturní tradice, sociální, ekonomickou, politickou situaci ve spole nosti atd. (Spirduso,1995) Aktivní životní styl (AŽS) je formou životního stylu, který chápeme jako interakci mezi jedincem a okolím. Tato interakce v základním p iblížení má dv složky biologickou a sociální. AŽS m že být také chápán jako takový životní styl, v n mž své místo vedle jeho základních ur ujících složek zaujímá také pohybová aktivita, p edevším pravidelná a ízená pohybová aktivita (Spirduso, 1995; Seguin, 2003). Sou asný ŽS je charakterizován nar stajícím objemem volného asu a sou asn je doprovázen výrazným poklesem pohybových aktivit. U d tí nacházíme pokles z hodnot 4 6 hodin týdn ve v ku 6ti let na hodnoty okolo 2 hodin ve v ku 14 let (Bunc, 2006b). Životní styl je ovlivn n podstatným zp sobem socioekonomickým statutem. Nap. u podstatné v tšiny senior dochází p i ukon ení pravidelného pracovního procesu k významným zm nám ve finan ní situaci. Výsledkem jsou nap. nevhodné úpravy a zm ny dietních návyk, snižuje se kvalita stravy. Rovn ž je t eba po ítat s významným omezením ady aktivit ve volném ase. Nejedná se jen o aktivity kulturn spole enského charakteru, návšt vy koncert, divadel, atd., nebo nákup knih, ale významn jsou i ovliv ovány možnosti využívat pohybové aktivity rekrea ního charakteru, bazény, lyže a jiné finan n nákladné aktivity. Mluvíme o ekonomických limitech stárnutí (Spirduso, 1995). Pojem kondice charakterizuje specifickou p ipravenost organismu na ur itý druh zát že. T lesná kondice jedince je ú elov vázána na úrove specifické pohybové innosti (nap. b žecká kondice, skokanská kondice, apod.) (Bunc, 2006a). Pohyb výkonnostní x specifický pohyb ovliv ující nebo stimulující (zdravotn orientovaný). Zdatnost chápeme jako rozvinutou schopnost organismu odolávat vn jšímu stresu. Je to p ipravenost organismu konat práci, bez specifikace o jakou formu práce se jedná (nap. b h, skok, ale i duševní práce). Rovn ž tak lze zdatnost chápat jako soubor p edpoklad pro danou konkrétní innost. T lesná zdatnost jedince pat í k d ležitým parametr m ovliv ujícím životní styl; je sou ástí obecné zdatnosti lov ka. Je nezbytným p edpokladem pro ú elné fungování lidského organismu. Do pop edí vystupuje její zdravotn -preventivní p sobení a její pozitivní 5

6 vliv na celkovou výkonnost. Existuje ada studií, která jednozna n dokládá, že vyšší úrove t lesné zdatnosti, jako d sledek pravideln provád ných pohybových aktivit, redukuje n které rizikové faktory civiliza ních chorob (Blair et al., 1989; Paffenbarger et al., 1986 aj.). Aktuální zdatnost je áste n ur ována genetickými p edpoklady a z ásti dosavadním jednáním nebo pohybovým tréninkem. Jednou ze základních determinant pohybového výkonu je krom pohybových p edpoklad také motivace k výkonu. Výkonnost je možné zvyšovat prost ednictvím formování motivace. Zdatn jší organismus je schopen fungovat optimáln ji, pracovat déle s menším množstvím chyb, realizovat náro né získané dovednosti po zna n dlouhou dobu p i snížení n kterých zdravotních rizik spojených s nedostatkem pohybu. T lesná zp sobilost - aktuální úrove zdatnosti jako p edpoklad pro práci, pro realizaci pohybové aktivity a rychlou regeneraci organismu její hodnocení je nutným východiskem pro tvorbu individuálního plánu pohybového tréninku. Ur itá míra t lesné zp sobilosti má následný sekundární pozitivní vliv na zdravotní stav organismu. Pohybový trénink - soubor cílených pohybových inností, které kultivují t lesnou zdatnost jedince prost ednictvím programu pohybových aktivit a p ispívají k jeho práceschopnosti, dále mají ovlivnit jeho zdravotní stav. V souvislosti s pohybovým tréninkem je vhodné spojovat t lesnou zdatnost (Bunc, 2006a). Pohybový program je souhrnem pohybových aktivit se zam ením k ovlivn ní vybraných, rozhodujících složek t lesné zdatnosti. Podstatným cílem v tšiny pohybových program ovliv ujících fyziologické stárnutí je omezit degradaci svalové hmoty a obnovení nebo získání pot ebných pohybových dovedností (Bunc, 2006a). Zvolené pohybové innosti vždy musí vyhovovat danému jedinci individuáln. Volba druhu pohybové innosti musí vycházet z úkolu, na co se chceme zam it a musí respektovat p edchozí pohybovou zkušenost jedince. Pohybová intervence je ur itou formou a objemem pohybového programu s cílem ovlivnit ur itou složku t lesné zdatnosti. Cílem pohybových intervencí je kultivace a regenerace organismu a celkov zlepšení uplatn ní jedince ve spole nosti (Bunc, 2006b). Hlavní cíle pohybové intervence: ovlivn ní svalové zdatnosti (kombinace program 6

7 pohybových aktivit); ovlivn ní pohyblivosti rozhodujících segment pohybového aparátu (programy gymnastiky); ovlivn ní aerobní zdatnosti (programy cyklického charakteru). Ideálním p ípadem je sou asné ovliv ování všech t í uvedených oblastí s dopadem na ovlivn ní t lesného složení (BMI, ATH, ECM/BCM, atd.). Základním p edpokladem úsp chu aplikace pohybové intervence u osob bez pravidelného pohybového tréninku je respektování potenciálu volného asu a p edchozí pohybové zkušenosti jedince. Literatura : BART KOVÁ, S. Fyziologie lov ka a t lesných cvi ení. U ební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum, s. BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E. a DVO ÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. BLAIR, SN. et al. Physical fitness and all-cause mortality: A prospective study of healthy men and women. J Am Med Ass. 1989, 262 (17), s. 23. BUNC, V. Zvláštnosti kondi ní p ípravy žen. In NOVOTNÁ V., ECHOVSKÁ, I. a BUNC. V. Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006a. 225 s. BUNC, V. Energetická náro nost pohybových aktivit a její využití pro ovliv ování t lesné hmotnosti. In VOBR, R. (ed). Disportare eské Bud jovice: Pedagogická fakulta Jiho eské univerzity, 2006b. KREJ Í, M., BÄUMELTOVÁ, M. Týdny zdraví ve škole. eské Bud jovice: J U, 2001 In BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E. a DVO ÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. K IVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, s. KU ERA, M. aj. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. KOLEKTIV AUTORU. Pohybový systém a zát ž. Praha: Grada, s. 7

8 MUŽÍK, V., KREJ Í, M. T lesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, In BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E. a DVO ÁKOVÁ, Š.: Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. PAFFENBARGER, RS., HYDE, RT., ALVIN, M. et al. Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. N Engl J Med, 1986, 314, s SEGUIN, R., NELSON, ME. The benefits of strength training for older adults. American Journal of Preventive Medicine, 2003, 25, s SPIRDUSO, WW. Physical dimensions of aging. Champaign: Human Kinetics, s. STEJSKAL, P. Pro a jak se zdrav hýbat. B eclav: Presstempus, s. 8

9 2. Definice pohybového tréninku, zdraví a t lesné zp sobilosti 2. 1 Definice pojm Jako trénink je ozna ován souhrn cílených aktivit zam ených na zlepšení ur ité innosti nebo výkonu. S pojmem trénink se nej ast ji setkáváme ve sportu, kde se jedná o pravidelné provád ní ur itých pohybových inností v daném objemu a intenzit s cílem zlepšení nebo udržení pohybového (sportovního) výkonu (Bunc, 2006a). Sport je specializovaná pohybová innost vyzna ující se úsilím o co nejvyšší t lesný výkon i vít zstvím nad soupe em. Cílem sportu je podání maximálního sportovního výkonu. Sou ástí sportu je tzv. sportovní trénink (Charvát, 2002). Sportovní trénink - je soubor cílených pohybových inností, které cílen kultivují ur ité dovednosti a schopnosti k dosažení maximálního sportovního výkonu. Z hlediska pohybových aktivit podporujících zdraví, tuto oblast zám rn vynecháváme. V rámci aktivního životního stylu se budeme v novat problematice zdravotn - orientované zdatnosti a pohybovému tréninku. Zásadní rozdíl mezi sportovními a pohybovými aktivitami je v jejich cílech (Bunc, 2006b). Podstata sportu - jedná se vždy o zám rnou a uv dom lou innost s konkrétním cílem. Základním cílem sportu je sout ž a tedy dosažení co nejlepšího výkonu. Podstatná ást aktivit, které jsou ozna ovány jako sport jsou pohybové aktivity, jinak e eno, sport je realizován pomocí pohybových aktivit (Bunc, 2006b). Sport jako výkonov orientovaný fenomén je p ednostn zajímavý pro jedince s pot ebnými p edpoklady - t lesné, materiální, prostorové, apod. Nezbytná je dostate n vysp lá mentální kapacita. Bez ní se nem že jednat o sportovní trénink v pravém smyslu pojmu. V praxi to znamená, že až ve st edním školním v ku (v dob ukon ení vývoje nervové soustavy; rok dít te). V d ív jších fázích ontogenezy je sportovní ná iní nebo ná adí p ímým a konkrétním stimulátorem innosti; pozd ji plní funkci prost edku hry; pozd ji plní funkci prost edku hry a u školák se stává vlastní sportovní hra nikoli zám rnou sportovní inností, ale spíše hrou na n koho na konci prvního decenia je zna ná motivace prost ednictvím sportovních idol (Ku era aj., 1996). Pohybový trénink je soubor cílených pohybových inností, které mají ovlivnit zdravotní stav jedince, kultivují jeho t lesnou zdatnost prost ednictvím programu pohybových aktivit a p ispívají k jeho práceschopnosti. Pohybový trénink není orientován výkonnostn ani 9

10 vrcholov. Cílem pohybových aktivit je redukce n kterých patologických dopad sou asného životního stylu, zejména hypokineze (Bunc, 2006b). Pojem hypokineze je charakterizována jako nedostatek pohybu s negativním dopadem na zdraví a t lesnou zdatnost populace (Placheta aj., 1995). Více se o ní zmíníme v další z následujících kapitol. Kondi ní trénink - je soubor cílených pohybových inností, které ovliv ují základní složky zdatnosti nebo kondice, tedy vytrvalost, sílu, rychlost, obratnost a pohyblivost. V souvislosti s pohybovým tréninkem je vhodné spojovat t lesnou zdatnost. V oblasti sportovního tréninku se setkáváme s pojmem t lesná kondice (Bunc, 2006a). Aktuální úrove t lesné zdatnosti je výjime ným produktem pohybových inností, kde se rozhodujícím prvkem stává míra fyziologických adaptací jedince jako p ímý d sledek pohybové innosti. T lesná zdatnost znamená zvládnutí vn jších požadavk na jedince s menšími nároky na organismus, neboli optimalizaci funkcí organismu p i ešení vn jších úkol (Updyke, 1992). V p ípad t lesné zdatnosti se jedná o úkoly spojené s pohybovým výkonem - nap. zvládnutí stejného úseku trati s nižší srde ní frekvencí (Bunc, 2006a). T lesnou zdatnost a kondici v praxi ovliv ujeme pohybovým režimem p izp sobeným v ku a pohlaví. Vždy se individuáln zajímáme o aktuální stav organismu a jeho aktuální zdravotní zp sobilost k výkonu p edpokládané pohybové zát že (Bunc, 2006a). Na pohyb lze vyp stovat "závislost". Rozhodující období je v k 1-3 a 6-8 let. Návyky z t chto období významn ovliv ují jednání a chování jedince v dosp losti. Zejména u d tí je nutné dbát na individuální p ístup a požadovat po nich výkony individuáln v rámci svých možností. Mnohé d ti již p i prvních neúsp ších ve školní TV ztrácejí sebed v ru, identitu a jistotu a jsou frustrovány neúsp chem, což ovliv uje jejich další výb r pohybových inností a kvalitu jejich provedení a ovliv uje míru jejich motivace. Postupn m že dojít až k odmítání pohybu jako životního principu. Krom školního za ízení hraje rozhodující roli v tomto období rodina a její spolupráce se školou. Role školy je v tomto období realiza ní, informativní a návodná (Bunc, 2006b). Pokud jedinec za ne s jakoukoli pravidelnou pohybovou aktivitou již v d tském v ku, je u n j v tší p edpoklad, že se i jiným pohybovým aktivitám bude v novat i v dosp losti. Cíle pohybového tréninku u d tí jsou nau it se (Bunc, 2006b): - základním pohybovým schopnostem - základ m organizace pohybového tréninku p íprava, denní režim, pitný režim, bezpe nostní zásady sportu, apod. - základ m hodnocení ú inku pohybové zát že na organismus. Základním principem pohybového tréninku d tí je hra se sout živými prvky. Mimo 10

11 koordina n náro né sporty (krasobruslení, gymnastika, apod.), lze doporu ovat cílený pohybový nebo sportovní trénink cca od 12 roku v ku. U sportovního tréninku je podstatné se nau it rozhodným dovednostem, které charakterizují daný sport. Základem a zásadou je všestrannost, vybudování základ, které budou dále rozvíjeny. Velkým problémem je p ed asná specializace (Bunc, 2006b). Blahutková, ehulka, Dvo áková (2005) užívají termín sportovn pohybová aktivita. Sportovn pohybová aktivita je z hlediska t chto autor charakterizována jako jeden ze základních fenomén lidského bytí, podílí se na všech složkách d ní moderní spole nosti a je jedním ze základních element procesu p ispívajícího ke kvalit života a ke zdraví. Sportovn pohybové aktivity jsou využívány v biomedicínských a psychologických p ístupech jako prvky pro lé ebnou t lesnou výchovu, zdravotní t lesnou výchovu a pro psychoprofylaxi (nap. programy kinezioterapie) Pohybový trénink a t lesná zp sobilost Mezi pohybovým tréninkem a aktuální pohybovou zdatností existuje obousm rný vztah. Pohybový trénink spole n s genetickými p edpoklady ur uje aktuální zdatnost jedince neboli jeho t lesnou zp sobilost a naopak aktuální t lesná zp sobilost umož uje jedinci podstoupit ur itou pohybovou zát ž v rámci pohybového tréninku. Zdatn jší organismus je schopen fungovat optimáln ji, pracovat déle s menším množstvím chyb, realizovat náro né získané dovednosti po zna n dlouhou dobu p i snížení n kterých zdravotních rizik spojených s nedostatkem pohybu (Bunc, 2006a). Z pohledu celoživotní kultivace jedince se jeví jako nejpodstatn jší za ít s pravidelnými pohybovými innostmi nejlépe v ranném d tství. V ranném d tství dochází k výraznému formování vztahu dít te k jakýmkoli innostem p icházejícím z okolí. Vhodnou formou provozování pohybových inností je pravidelné sportování celé rodiny zásadou je, že celá rodina musí akceptovat toto snažení a musí být informována o cílech programu a musí se s nimi ztotožnit (Bunc, 2006a). Vyjád ení t lesné zdatnosti pro pot eby pohybového tréninku je velmi d ležité. Nezbytné je odlišit nápl pohybového programu pro zdravé jedince a jedince zdravotn oslabené. U skupiny zdravotn oslabených jedinc nebo pacient (kardiaci, diabetici, obézní, atd.) umož uje vyšší úrove t lesné zdatnosti zvládnout v tší rozsah inností, které m že vykonávat bez zásadního ohrožení, a p ispívá tedy k jeho v tší sob sta nosti a nezávislosti. V 11

12 tomto p ípad m že být pohybový trénink sestaven a aplikován pouze po konzultaci s ošet ujícím léka em (Bunc, 2006a). Role t lesné zdatnosti je zd raz ována ve spojitosti s redukcí n kterých negativních dopad sou asného životního stylu, spojených asto s hypokinézou. Existuje ada studií, která jednozna n dokládá, že vyšší úrove t lesné zdatnosti, jako d sledek pravideln provád ných pohybových aktivit, redukuje n které rizikové faktory civiliza ních chorob (nap. Blair et al., 1989, Paffenbarger et al., 1986, apod.) ízení a kontrola pohybového tréninku Jedná se o vysoce kreativní innost, p i které je t eba vždy respektovat individuální zvláštnosti jedince a dosažený stupe rozvoje. Je t eba nau it se vyhodnocovat subjektivní pocity, které nám poskytují informace o pr b hu pohybového tréninku a objektivizovat aktuální úrove trénovanosti. Subjektivní pocity hodnocení zát že, také po jejím ukon ení je možné zaznamenávat n kolika zp soby, nap. Borgovou RPE škálou, vedením tréninkového deníku. Evidence pohybového zatížení spolu se záznamem subjektivních pocit a objektivních okolností, které se b hem zatížení naskytly, nám pom žou p i individuálním výb ru nejvhodn jších forem pohybového zatížení spolu s nejvhodn jší organizací pohybového tréninku. Borgova RPE škála (,,Rating of Perceived Exertion ) slouží k hodnocení subjektivního vnímání intenzity, resp. namáhavosti p íslušného fyzického zatížení. Jedinec hodnotí své pocity v pr b hu zatížení a tyto jsou registrovány do protokolu. Následn tyto zaznamenané hodnoty mohou být použity p i další ordinaci pohybové aktivity a pro sebekontrolu. Nej ast ji se používá modifikovaná verze Borgovy škály 6 20 (tabulka 1), která je umíst na viditeln p ed testovaným nebo cvi ícím jedincem. Za átek od ísla 6 je podmín n nelineárním vztahem mezi výkonem a pocitem. Je užívána k hodnocení klinicky relevantních symptom, k odhadu pracovních inností, k hodnocení úsp šnosti terapie a rehabilitace a k hodnocení denních inností v r zných epidemiologických šet eních (Eston et al., 1996; Placheta aj., 1995). Kombinace objektivních ( asto fyziologických) a subjektivních ( asto psychologických) parametr b hem zát žového testu poskytuje celkové zhodnocení zát že vyprovokované cvi ením a podává informaci o individuální toleranci zát že. RPE škála je reprodukovatelné m ení námahy, které nebere ohled na v k, pohlaví a p vod. Základním p edpokladem klinické aplikace je, že percep ní a fyziologické odpov di mají lineární vztah platící p i r zných typech cvi ení a intenzitách. Toho lze využít zvlášt p i testování kardiak nebo 12

13 zdravotn oslabených jedinc s astými kardiovaskulárními komplikacemi, kte í v tšinou nemohou být testováni do maxima. Validita RPE odhadu relativní intenzity zát že je cenná užívá-li pacient betablokátory, které redukují maximální spot ebu kyslíku, což zvyšuje intenzitu zát že. Hodnota RPE odpovídá 60-70% VO 2max, hodnota RPE 16 odpovídá 85% VO 2max (ACSM, 1991; Mercer et al., 2002). Tabulka 1 Borgova RPE škála 6 V BEC ŽÁDNÁ ZÁT Ž 13 PON KUD NAMÁHAVÁ 14 7 ZCELA NEPATRNÁ ZÁT Ž 15 NAMÁHAVÁ VELMI LEHKÁ ZÁT Ž 17 VELMI NAMÁHAVÁ LEHKÁ ZÁT Ž 19 VELMI, VELMI NAMÁHAVÁ Borgova RPE škála ( eská verze: Placheta, 1995) Stále jsou nabízeny nové formy pohybového tréninku. P i vhodn zvolené intenzit zát že a dob trvání (zatížení + zotavení) m žeme prost ednictvím pohybových aktivit dosáhnout významných ovlivn ní úrovn zdatnosti. Jsou doporu ovány kombinacemi vytrvalostních inností se silovými (za azení i herních aktivit), vždy se jedná o individuální volbu jedince, podle pohybových inností, které up ednost uje. Cílem je výb r takové formy pohybové aktivity, aby byla schopna splnit cíle, které chceme dosáhnout (Bunc, 2006a) Možnosti hodnocení pohybové zp sobilosti Pohybová zp sobilost je charakterizována aktuální úrovní zdatnosti. Její hodnocení je nutným východiskem pro tvorbu individuálního plánu pohybového tréninku. Podle Bunce (2006b) je zp sobilost nutné vždy posuzovat ve dvou rovinách: a) dovednostní b) funk ní nebo morfologické zejména stav svalového aparátu Pod pojmem dovednostní rozumíme schopnost jedince zvládnout navrhovanou formu pohybové aktivity. Druhá rovina znamená odpovídající svalové vybavení, které musí umožnit 13

14 realizaci aktivity v dob alespo 10 minut nebo delší (Bunc, 2006b). Ob složky ve skute nosti nelze od sebe odd lit. Používáme t i základní objektiviza ní zp soby posuzování, prost ednictvím: 1. zdolání vzdálenosti ur itou rychlostí nebo za ur itý as 2. hodnoty maximální spot eby kyslíku (VO 2max ) 3. výsledk test úrovn svalové síly P íklad ad 1. zdolání vzdálenosti ur itou rychlostí nebo za ur itý as P ekonání ur ité vzdálenosti ur itou rychlostí pohybovými aktivitami cyklického charakteru (Bunc, 2006a): ch ze, b h - vzdálenost metr jízda na kole - vzdálenost 5000 metr (tra by m la být rovná, nebo jen s minimálním p evýšením; nevhodné jsou úseky s travnatým povrchem) plavání - vzdálenost 300 metr V p ípad t chto uvedených test je intenzita pohybové innosti hodnocena pomocí pr m rné rychlosti pohybu na dané vzdálenosti a na základ asu, který je pot ebný pro absolvování dané vzdálenosti (tabulka 2a, 2b). Pohybové aktivity cyklického charakteru lze jednoduchým zp sobem využít i pro ohodnocení d sledku aplikovaného pohybového režimu. Základním kritériem je rychlost pohybu, s jakou je sledovaný jedinec schopen zvládnout definovanou testovací trasu. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximální spot eby kyslíku jako obecné fyziologické prom nné, která charakterizuje úrove aerobní zdatnosti testované osoby. Pro srovnání osob, které se liší výškou a t lesnou hmotností, je tato prom nná vyjad ována v relativních hodnotách na kg t lesné hmotnosti. Tato veli ina charakterizuje míru pohybové zp sobilosti jedince. I v tomto p ípad platí, že maximální spot eba kyslíku tvo í nutnou, nikoliv posta ující, podmínku dostate né úrovn zdatnosti. To znamená, že t lesn zdatný jedinec musí vykazovat požadovanou úrove, ale samotná, by vyhovující, úrove ješt neznamená, že daná osoba má pot ebnou zdatnost. Do tohoto pole vstupují ješt další prom nné, jako jsou nap. psychické, biomechanické, motorické a další, které rozhodují o tom, jaká je skute ná úrove zdatnosti. Proto je p i hodnocení zdatnosti žádoucí posuzovat jak její úrove, tak i dosažený motorický výkon, v našem p ípad dosaženou rychlost ch ze. 14

15 Tabulka 2a Standardy aerobní zdatnosti pro ženy (Bunc, 2006a) 15

16 Tabulka 2b Standardy aerobní zdatnosti pro muže (Bunc, 2006a) Zejména u jedinc st edního nebo staršího v ku je rozhodujícím limitujícím faktorem úrove svalové síly nebo také stupe rozvoje svalstva, které zabezpe uje pot ebnou pohybovou innost. Z ady m ení podle Bunce (2006a) vyplývá, že zhruba od 55 let v ku, asto i d íve, dochází k postupnému úbytku tukuprosté svalové hmoty (ta ást t lesné hmoty, která se podílí p ímo na realizaci pohybové innosti) a k nár stu procenta t lesného tuku. Z t chto poznatk vyplývá, že základní prom nnou, kterou musíme vždy posoudit v p ípad pohybové intervence, je dostate ná úrove svalové síly umož ující realizovat pot ebnou pohybovou aktivitu v pot ebném ase. Požadovaného efektu ovlivn ní zdatnosti dosáhneme pouze v tom p ípad, že pohybová aktivita dané úrovn trvá alespo minut bez p erušení. Je d ležité si uv domit, že u netrénovaných jedinc nebo t ch, kte í dlouho žádnou pravidelnou pohybovou aktivitu neprovozovali, že tito nezvládnou kontinuální zatížení v uvedeném ase. V t chto p ípadech m žeme postupovat intervalovým zp sobem (volit kratší úseky zatížení a st ídat je s úseky odpo inku), a v tomto p ípad budeme úseky zatížení s ítat. 16

17 Pro hodnocení efektu pohybového zatížení, jeho dopadu na zdatnost daného jedince, je t eba kvantifikovat aplikované pohybové aktivity. Energetické náro nosti pohybových aktivit se budeme v novat pozd ji v jedné z následujících kapitol. Literatura: BLAIR, SN. et al. Physical fitness and all-cause mortality: A prospective study of healthy men and women. J Am Med Ass. 1989, 262 (17), s BUNC, V. Zvláštnosti kondi ní p ípravy žen. In NOVOTNÁ V., ECHOVSKÁ, I. a BUNC. V. Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006a. 225 s. BUNC, V. Energetická náro nost pohybových aktivit a její využití pro ovliv ování t lesné hmotnosti. In VOBR, R. (ed). Disportare eské Bud jovice: Pedagogická fakulta Jiho eské univerzity, 2006b. ESTON, R. et al. The use of Ratings of Perceived Exertion for exercise prescription in Patients Receiving beta-blocker therapy. Sports Medicine. 1996, 21(3), s CHARVÁT, M. Sociální aspekty sportovních aktivit. Brno: Paido, In BLAHUTKOVÁ, M., EHULKA, E., DVO ÁKOVÁ, Š. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, s. KU ERA, M. aj. Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum, s. MERCER, TH. et al. Low-volume exercise rehabilitation improves functional capacity and self-reported functional status of dialysis patients. Am J Phys Med Rehabil. 2002, 81, s PAFFENBARGER, RS., HYDE, RT., ALVIN, M. et al. Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. N Engl J Med. 1986, 314. PLACHETA, Z. aj. Zát žová funk ní diagnostika a preskripce pohybové lé by ve vnit ním léka ství. Brno: Masarykova univerzita, s. STEJSKAL, P. Pro a jak se zdrav hýbat. B eclav: Presstempus, s. 17

18 UPDYKE, W. F. In search of relevant and credible physical fitness standards for children. Res Quart Exerc Sport. 1992, 63, s

19 3. Životní styl zdravý zp sob života Aktivní životní styl je formou životního stylu, který chápeme jako interakci mezi jedincem a okolím. Tato interakce v základním p iblížení má dv složky biologickou a sociální. Životní styl se m ní v pr b hu života u jedince i u r zných sociálních skupin. Ovliv uje t lesné, mentální a sociální chování a jednání. Životní styl formuje osobnostní vývoj a kompetence jedince, jeho výkonnost a identitu (Spirduso, 1995). Je podmín ný jak vnit ními (nap. v k, pohlaví, zdatnost, p edchozí pohybová zkušenost, aktuální zdravotní stav, atd.), tak zárove vn jšími podmínkami odrážejícími kulturní tradice, sociální, ekonomickou a politickou situaci ve spole nosti atd. (Spirduso, 1995). Životní zp sob, životní styl a životní sloh jsou pojmy myln považované za synonyma. Jednotlivé faktory životního zp sobu a slohu se promítají do životního stylu jedince nap.: z denního režimu mizí t lovýchova a sport, stoupá užívání návykových látek. U dosp lé populace se objevuje s postupujícím v kem nejen pokles objemu pohybových aktivit, ale zejména zvyšující se nadváha, pop. obezita, které jsou p í inou mnoha onemocn ní, zejména t ch kardiovaskulárních. Tyto negativní jevy ohrožují zdravotní stav celé populace (Jansa aj., 2005). Proto je nutné ovliv ovat p edevším kvalitu života (QOL-quality of life) z hlediska t lesného zat žování sportem nebo jinými pohybovými aktivitami, které dávají ur ité záruky zdravotní prevence, relaxa ních pocit, uspokojení a prožitk. V trojúrov ovém modelu kvality života však tyto priority nejsou zahrnuty. Vytrácí se tak jedna z nejd ležit jších podmínek kvality života aktivita a pohyb, respektive aktivita v n jaké innosti spojená s p im enou t lesnou námahou (Ková, 1995) Vysv tlení významu užitých pojm Životní sloh je funk ní a estetickou integrací spole enského života. Je to souhrn životních forem, které dosp ly k jednotnému výrazu a vyjad ují tak cít ní skupiny lidí, národa nebo ásti civilizace v ur ité historické é e. Lidské a výrobní vztahy, spolu s v domím a jednáním lidí, se promítají do v cného prost edí, kterým je lov k obklopen a které spoluvytvá í nebo devastuje (Jansa aj., 2005). 19

20 Životní zp sob je determinován etnickými, ekologickými, sociálními, ale i geopolitickými vlivy. Je z ejmé že tzv. americký zp sob života je odlišný od st edoevropského, tím spíše od zp sobu života Rom (Jansa aj., 2005). Životní styl je dynamický proces formy bytí jedince, determinovaný (Jansa aj., 2005): 1. geneticky (zd d né predispozice), 2. etnicky (adaptace na rodovou kulturu), 3. sociáln (životní úrove rodiny a pozd ji samovýd le ného adolescenta a dosp lého, resp. d chodce), 4. kulturn (tradice, návyky, mechanismy ešení situací jedince), 5. profesionáln (volba povolání, zm ny zam stnání, mobilita a jiné fartory) 6. genera n Aktivní životní styl (AŽS) chápeme jako takový životní styl, který umož uje jedinci zvládnout rozhodující ást na n j kladených nárok na stran jedné a na stran druhé umožní realizovat i nezbytné regenera ní a rehabilita ní aktivity. K jeho podstatným formujícím složkám pat í také pohybová aktivita, p edevším pravidelná a ízená pohybová aktivita (Seguin a Nelson, 2003; Spirduso, 1995). Pohybová aktivita jako sou ást pohybového režimu p itom nep edstavuje pouze biologický rozm r životního stylu, ale staví na bio-psychosociálním principu existence a fungování lidského organismu Faktory ovliv ující kvalitu života V rámci této problematiky byla na UK FTVS realizovaná studie (Bunc, Štilec, 2003), ve které se auto i Bunc a Štilec (2003) p ednostn zabývali biologickými a psychosociálními determinanty a zda mají srovnatelný význam. Jejich p ístup zd raz oval celostní nahlížení p i ešení otázek spojených s životem jedince jak ve vztahu k n mu samému, tak i v rámci sociálních skupin, k nimž b hem života náleží. Cílem studie na UK FTVS (Bunc, Štilec, 2003) bylo tedy ov it možnost posouzení p edpoklad aktivního životního stylu senior - aktuálního stupn rozvoje biologického v ku pomocí vybraných parametr t lesného složení. Rozhodujícími sledovanými prom nnými byly složky molekulárního modelu t lesného složení - koeficient ECM/BCM a sou asn ov ení možnosti ovlivn ní biologického v ku pohybovým programem možností realizovat jej v domácích podmínkách využívající jako rozhodující pohybovou aktivitu ch zi. 20

1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví

1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví 1. Úvod do specializace Aktivity podporující zdraví V posledních desetiletích podstatně klesá množství pohybu i když genetické vybavení jedince se nemění. Potřeba pohybu zůstává, ale skutečná realizace

Více

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ POHYB A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové ABSTRAKT Z výzkumů souvislostí pohybové aktivity a zdraví bylo prokázáno, že 70 % mužů a žen

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Nabídka programů pro podniky

Nabídka programů pro podniky Nabídka programů pro podniky HRA O ZDRAVÍ program pro podporu zdraví zaměstnanců Stručný obsah programu: Zaměstnanci si v průběhu celého roku při opakovaných setkáváních formou interaktivní hry a soutěží

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Fyziologie zátěže. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Fyziologie zátěže. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Fyziologie zátěže studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. Praha 2012 Anotace

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

9. Sportovní trénink etapy a cykly ve sportovním tréninku, tréninková jednotka

9. Sportovní trénink etapy a cykly ve sportovním tréninku, tréninková jednotka Tělovýchova a sport OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Obor vzdělání: 63 41 M / 01 Ekonomika a podnikání Forma vzdělání: denní Školní rok: 2014 / 2015 Forma zkoušky: ústní Druh zkoušky: povinná Obsah zkoušky: předměty

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5

AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5 7 Obsah AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5 1. FAKTORY VZNIKU OBEZITY... 13 J. Pořízková 1.1. Definice obezity a postoje к ní během rů s tu... 13 1.2. Výskyt obezity v různých částech s v ě ta... 15 1.2.1. E vropa...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 tel.: 221 462 365, fax: 221 462 361 e-mail: centrum@tyfloservis.cz, http://www.tyfloservis.cz Bank. spoj.: ČS, a.s. Václavské nám. 16, 111 21 Praha 1,

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Strana 1 z 15 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování D910001041 Pokus Pokus 30;3 let Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno:

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Personální zajištění Provoz ambulantního oddělení zajišťují: PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagog

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe

HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe HAPIEE I (2002-2005) Health, Alcohol, Psychosocial factors in Eastern Europe Zdraví a životní styl Determinanty kardiovaskulárních onemocnění ve střední a východní Evropě Mezinárodní kohortová studie UCL

Více

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková

Poruchy osobnosti. Autor: Veronika Škrabánková Poruchy osobnosti Autor: Veronika Škrabánková Jako poruchy osobnosti se označují trvalé povahové odchylky od normy v případě, že výrazně snižují kvalitu života dotyčného, jeho okolí, nebo jsou přítomny

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více