GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346"

Transkript

1

2 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO-02 Projekt m ení posun a deformací budovy SO-02 - objekt B - Laserová hala A. Geodetická ást 1. Ú el projektu Konstrukce objektu P edpoklady Pr b h etapy m ení M ení poklesu stavby M ení deformací vodorovných konstrukcí Geologické, geotechnické a hydrogeologické pom ry Hodnoty o ekávaných/kritických posun a deformací stavby P esnost m ení, rozbor p esnosti Postup zpracování m ení Parametry p ístroj a m ících pom cek Periodicita m ení Ochrana bod Záv r Podklady: Použité normy: P ílohy: Ú el projektu elem projektu je stanovení postupu pro geodetické etapové sledování posun a deformací budovy Laserové haly. Sledování posun a deformací bude provád no m ením výšek (nivelací) ve vybudované síti pozorovaných a vztažných bod dle SN Návrh jejich rozmíst ní je sou ástí tohoto projektu a vznikl na základ projektu stavby a konzultace s projekcí. 1

3 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO Konstrukce objektu Objekt laserové haly je tvo en železobetonovou monolitickou konstrukcí dopln nou ocelovými prvky. Konstrukce je navržena jako st nový systém dopln ný sloupy. Objekt B je budova o dvou podzemních a t ech nadzemních podlažích, její sou ástí je prostor laserové haly, který má vždy dvojnásobnou výšku pater. 3. P edpoklady edpokládá se riziko poklesu celé stavby nebo její ásti v souvislosti s postupným zat žováním základové desky hmotou p ibývající s postupem prací na monolitické konstrukci v dalších podlažích. Tento pokles se zjistí porovnáním výšek osazených sledovacích bod pravideln rozmíst ných po celém dilata ním úseku objektu SO02 v r zných etapách. edpokládá se možná deformace vodorovných konstrukcí (sendvi ové podlahy) ve vertikálním sm ru b hem zat žování postupn dopl ovaným technologickým za ízením. Deformace bude sledována porovnáním výškových rozdíl mezi body umíst nými ve svislých a vodorovných ástech monolitické konstrukce v r zných etapách. 4. Pr h etapy m ení Jedna etapa m ení bude p edstavovat krom m ení nivela ního po adu TAM-ZP T ze vztažných bod p es pozorované body metodou p esné nivelace, také ov ení stability vztažných bod oproti bod m ov ovacím op t nivela ním po adem. Výchozí výška sledovaných bod bude ur ena v základní etap kdy bude nivela ní po ad zm en dvakrát. Stejným zp sobem bude ur en i výchozí vztah ov ovacích a vztažných bod Sou ástí každé etapy bude zam ení aktuální výšky hladiny podzemní vody v pr zkumném vrtu/vrtech. 2

4 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO M ení poklesu stavby V této ásti je stanoven postup m ení poklesu a náklonu základové desky v úrovni 2.PP. Místem sledování tohoto jevu je nejnižší podlaží Laserové haly. Poloha pozorovaných ických zna ek je navržena pro sledování ZD o ploše ca 110x60m v rastru p ibližn 5mx4m a je znázorn na v p íloze Rozmíst ní zna ek. Tyto body jsou stabilizovány nivela ními zna kami (NZ) nebo upravenými epy na zemnících C.R.M. deskách. P edpokládáme využití zemnících desek, které jsou dle projektu umíst ny ve st nách (VUs), na fixing blocích (VUb) a v technologických kanálech (VUk). Vztažné body jsou sou ástí ZVS a nacházejí se v okolí sledovaného objektu na budovách a op rných zdech pevn spojených s podkladem, u kterých není p edpoklad zm ny polohy po celou dobu plánovaného sledování. Poloha a rozmíst ní vztažných bod je znázorn na v p íloze Situace. Tyto body jsou stabilizovány formou epové nivela ní zna ky. V každé etap bude p em en nivela ní po ad vedoucí ze vztažných bod p es všechny pozorované body. Po zam ení bude posouzen rozdíl m eného p evýšení ve sm ru tam a zp t vzhledem k meznímu rozdílu m ení tam a zp t. V p ípad spln ní tohoto kritéria bude posouzen rozdíl ur eného p evýšení mezi vztažnými body oproti p evýšení ze základní etapy. V p ípad, že budou spln no jak kriterium kontroly p esnosti m ení, tak kontroly stability vztažných bod budou vypo teny výšky pozorovaných bod vyrovnáním nivela ního po adu rozd lením rozdílu úm rn po m p estav. Výšky bod ur ených v základní etap budou pro další práce brány jako referen ní. Ve všech následujících etapách bude vždy testován rozdíl výšek bod základní etapy oproti etap aktuální i p edchozí. V p ípad nespln ní jednoho z kritérií bude provedeno nové, p ípadn dopl ující m ení a získané hodnoty budou testovány znova. ené výšky bod i odchylky budou zaznamenávány do Tabulek a znázorn ny v p ehledných Grafech. 6. M ení deformací vodorovných konstrukcí V této ásti je stanoven postup m ení deformací vodorovných konstrukcí (pr hyb podlahy jednotlivých místností). Místem sledování tohoto jevu je 2.PP, 1.NP a 3.NP Laserové haly. 3

5 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO-02 Poloha pozorovaných m ických zna ek umíst ných v podlaze a st nách , je znázorn na v p íloze Rozmíst ní zna ek. Tyto body budou op t stabilizovány nivela ními zna kami nebo upravenými epy na zemnících C.R.M. deskách, navíc se edpokládá využití upravené p íruby prostupu E3. V každé etap bude m en nivela ní po ad vedoucí ze vztažných bod p es všechny pozorované body. Po zam ení bude posouzen rozdíl m eného p evýšení ve sm ru tam a zp t vzhledem k meznímu rozdílu m ení tam a zp t. V p ípad spln ní tohoto kritéria bude posouzen rozdíl ur eného p evýšení mezi vztažnými body oproti p evýšení ze základní etapy. V p ípad, že budou spln na ob kritéria budou vypo teny výšky pozorovaných bod vyrovnáním nivela ního po adu rozd lením rozdílu úm rn po m p estav. Výšky bod ur ených v základní etap budou pro další práce brány jako referen ní. Ve všech následujících etapách bude vždy testován rozdíl výšek bod základní etapy oproti etap aktuální i p edchozí. Pro posouzení deformace podlahy ve svislém sm ru v jednotlivých místnostech bude navíc testován rozdíl p evýšení mezi pozorovaným bodem uprost ed místnosti a blízkým bodem na st objektu.. V p ípad nespln ní jednoho z kritérií bude provedeno nové, p ípadn dopl ující m ení a získané hodnoty budou testovány znova. ené výšky bod i odchylky budou zaznamenávány do Tabulek a znázorn ny v p ehledných Grafech. 7. Geologické, geotechnické a hydrogeologické pom ry V prostoru staveništ byly zhodnoceny základové pom ry pro založení stavby jako složité, ovlivn né p sobením spodní vody a základová p da jako prom nlivá. 8. Hodnoty o ekávaných/kritických posun a deformací stavby edpokládané hodnoty deformací byly stanoveny statikem a jsou p ílohou statické ásti. 4

6 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO P esnost m ení, rozbor p esnosti Požadovaná p esnost m ení je vyjád ena sm rodatnou odchylkou výšky pozorovaného bodu ur eného v jedné etap s z a byla odvozena z požadovaného mezního rozdílu svislého posunu dle bodu písm. a). 2 = 1.0mm Jelikož je posun po ítán jako rozdíl výšek pozorovaného bodu ze dvou etap, je požadavek na sm rodatnou odchylku výšky pozorovaného bodu roven kde U p = 2 je koeficient spolehlivosti 2 s Z = = 0.35mm U 2 p i použití metody velmi p esné nivelace a p edpokladu maximálního po tu 20 nivela ních sestav je požadovaná základní sm rodatná odchylka charakterizující p esnost m eného evýšení jedním sm rem v sestav rovna s 0 =s H 2 n kde pro po et sestav n=20 je s 0 = 0.11mm Dosažená p esnost m ení bude kontrolována mezním rozdílem m eného p evýšení tam a zp t v rámci nivela ního po adu ur eného v závislosti na po tu sestav. Rozdíl p evýšená a jeho mezní rozdíl je dán vztahem h = h tam - h zp t k = 2. U p. n. s 0 Stabilita vztažných bod bude testována mezním rozdílem p evýšení ze dvou etap a jeho mezní rozdíl je dán vztahem dh = h etapa - h základní dh = U p n. s 0 5

7 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO Postup zpracování m ení V p ípad že provedené m ení splní kritéria p esnosti je provedeno vyrovnání nivela ního po adu mezi vztažné body a jsou vypo teny výšky pozorovaných bod pro danou etapu. Výpo et vertikálního posunu pozorovaného bodu je rozdílem mezi výškami ur ených v za sebou následujících etapách a také se vždy bude ur ovat rozdíl poslední etapy od základní. Vertikální posun bodu: dz i ( i-1) = Z i - Z i-1,... posun proti p edchozí etap Z i = Z i Z 0 posun proti základní etap kde Z i je výška bodu v i-té etap Výpo tené vertikální posuny dz i a Z i pozorovaného bodu jsou testovány mezní hodnotou 2 = 1.0mm a s z = 0.35mm a) dz i < s z... pohyb stavby není m ením prokázán b) s z < dz i < 2 lze p ipustit pohyb stavby s pravd podobností v tší než 67% c) 2 < dz i.. pohyb stavby je prokazatelný s pravd podobností v tší než 95%. Výpo et relativní vertikální deformace(pr hybu) je rozdílem mezi rozdíly výšek bod na podlaze a na st nách sledovaných konstrukcí. Porovnávat se budou vždy výšky pozorovaných bod na podlaze s nejbližším bodem/body na st nách v rámci jednotlivých místností nebo uzav ených ástí objektu. Pr hyb (realtivní zm na) mezi body X a Y: d i (i-1) = (Zx i - Zy i ) (Zx i-1 - Zy i-1 ),... rozdíl oproti p edchozí etap D i = (Zx i - Zy i ) (Zx 0 Zy 0 ) rozdíl oproti základní etap Vypo tené pr hyby d i (i-1) a D i jsou testovány mezním pr hybem. Vzhledem k blízkosti pozorovaných dvojic bod, které budou zam eny v rámci jedné (maximáln dvou) sestav, bude mezní rozdíl odvozen z p esnosti p evýšení ur eného ze 2 nivela ních sestav. d =U p. 2. s 0 = 0.22mm 6

8 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO-02 a) d i (i-1) < d / U p pr hyb není m ením prokázán b) U p < d i (i-1) < d lze p ipustit pr hyb s pravd podobností v tší než 67% c) d < d i (i-1) pr hyb je prokazatelný s pravd podobností v tší než 95%. 11. Parametry p ístroj a m ících pom cek Pom cky pro kontrolní m ení musí vyhovovat požadavk m pro m ení p evýšení (h) metodou velmi p esné nivelace s úplnou sm rodatnou odchylkou p evýšení jednoho kilometru nivelace m eného v obou sm rech h=0,7 mm/km. K nivela nímu p ístroji a p íslušenství, kterým bude m ení provád no, bude doložen kalibra ní list, který potvrzuje že daná souprava vyhovuje pro m ení s požadovanou st ední kilometrovou chybou, která vyhovuje požadavk m na m ení metodou velmi p esné nivelace i požadavk m této stavby. 12. Periodicita m ení Po et bod sledovaných v jednotlivých etapách je zobrazen v tabulce s p edb žným plánem sledování. ení v úrovni 2.PP bude probíhat v m sí ním cyklu po dokon ení základové desky a odbedn ní st n ve 2.PP do dokon ení monolit.kce. ení v úrovních 1.NP a 3.NP se provádí p edevším pro sledování deformací vodorovné kce(podlahy) a za ne vždy po odbedn ní (odstojkování) stropu pod p íslušnou úrovní. Dále bude probíhat ca v 3 m sí ním cyklu po dobu ca 2 let. Mimo ádné etapy jsou plánovány p ed a po zastavení erpání až do ustálení hladiny podzemní vody. Dále je pot eba provád t m ení vždy p i zjevném poškození objektu (trhliny, díry apod.) 7

9 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO Ochrana bod Generální dodavatel stavby se zavazuje nepoškodit m ické body a stejn tak zachovat pot ebnou viditelnost bod a taktéž informovat subdodavatele. Zvlášt je nutné p i úprav konstrukce budovy a stavebních innostech v blízkosti m ících bod zajistit aby sledované body nebyly ohroženy. Jejich poškozením vzniká nenahraditelné p erušení periodického sledování stavby. V p ípad nutnosti je možné sledované body p emístit tak, aby nebyly ovlivn ny stavební inností. Tento úkon je nutný ud lat p ed zapo etím prací, jinak op t dojde k nenahraditelnému p erušení periodického sledování stavby. 14. Záv r Výsledky m ení a vyhodnocení pokles a deformací budou p edány objednateli okamžit. Uživatel stavby zajiš uje podmínky pro bezproblémový chod kontrolního m ení. Definitivní stabilizace a umíst ní sledovaných bod se m že b hem výstavby upravit dle konkrétní situace, tak aby byly zajišt ny dobré podmínky pro m ení v pr hu sledování. 15. Podklady: Stavebn konstruk ní ást projektu DPS 16. Použité normy: SN M ení posun stavebních objekt SN ISO až 8 Ur ování p esnosti m ení 8

10 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel: Dolní B ežany web: Projekt m ení posun SO P ílohy: 1. Rozmíst ní m ických zna ek sledovaných bod 2. Stabilizace m ických zna ek 3. edb žný plán pr hu sledování 4. Schéma výsledk 5. Situace stavby a p ehledka bod V Praze Vypracoval: Tomáš Hustopecký 9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE

Více

OV ENÍ TEPELN -IZOLA NÍ VLASTNOSTI TERMOREFLEXNÍCH FÓLIOVÝCH IZOLACÍ VERIFICATION OF THERMAL-INSULATION PROPERTIES OF THE REFLECTIVE FOIL MATERIALS

OV ENÍ TEPELN -IZOLA NÍ VLASTNOSTI TERMOREFLEXNÍCH FÓLIOVÝCH IZOLACÍ VERIFICATION OF THERMAL-INSULATION PROPERTIES OF THE REFLECTIVE FOIL MATERIALS VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLC FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WORKSHOP PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ OBSAH PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: DŘEVĚNÉ MOSTY V SOUČASNOSTI........2 1 ÚVOD..2 2 MATERIÁL....................................................................................2

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

Metody kontrol deratizace v potraviná ství

Metody kontrol deratizace v potraviná ství Kvalifika ní vzd lávání ú edních veterinárních léka k získání zp sobilosti pro provád ní audit potraviná ských podnik ICVI VFU BRNO Metody kontrol deratizace v potraviná ství Pavel Rödl, prodl@volny.cz

Více

Ekonomika podniku II.

Ekonomika podniku II. Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II. 2009 Podniková ekonomika II/2 KLZ Ing. Pavel Mikan 2009/2010 ízení pen žních tok Osnova Kapitola 7.3.3 u ebního textu Cash flow P ímá a nep ímá metoda

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více