Kurzy pro sborovny základních a středních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzy pro sborovny základních a středních škol"

Transkript

1 Kurzy pro sborovny základních a středních škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti či času, máme pro Vás řešení - kurzy pro sborovny. Při tomto typu kurzů nemusíte nikam jezdit, termín a čas konání si můžete vybrat sami. Cena se u jednotlivých kurzů stanovuje individuálně v závislosti na počtu účastníků, hodinové dotaci a obsahu semináře. Vždy je ale výhodnější, než v případě přihlášení všech účastníků na otevřený kurz! Pro více informací o kurzech a naší další nabídce navštivte naše internetové stránky Pokud jste si vybrali vhodný kurz pro Vaši sborovnu, nebo si nejste jistí volbou, napište nám na nebo nás kontaktujte telefonicky na číslech , nebo Při objednání Vám zašleme dotazník ke zjištění Vašich potřeb, který následně předáme lektorům daného kurzu, aby připravili kurz na míru Vašim potřebám. Do nabídky jsme zařadili také několik novinek: - Didaktické hry psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě - Svět peněz prakticky aneb co je finanční gramotnost - Svět peněz prakticky aneb pojmy z finančního světa - Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce Těšíme se na Vás!

2 Specifické poruchy učení Akreditace MŠMT č. j.: 50015/ Lektor: Mgr. Marika Kropíková Pedagogickým pracovníkům základních škol. Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a získají znalosti na diagnostiku specifických poruch učení, tím budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU. - Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. - Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. - Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny. - Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. - Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. - Prevence vzniku poruch učení u dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které mohou zařadit do své praxe. Posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky Kč

3 Specifické poruchy chování Akreditace MŠMT č. j.: 50015/ Lektor: Mgr. Marika Kropíková Pedagogickým pracovníkům základních škol. Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a získají znalosti na diagnostiku specifických poruch chování, tím budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování. - Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. - Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD. - Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny. - Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. - Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které mohou zařadit do své praxe. Posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky Kč

4 Didaktické hry psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Lektor: 6 hodin Mgr. Dana Svobodová Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a pedagogové volného času (SVČ, DDM, ŠD, ŠK). Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost ). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Témata: - Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu (25 min) - Didaktická hra ve vzdělávání typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry (45 min.) - Psychomotorické a pohybové hry obecně (20 min) - Nápadník didaktických her praktické ukázky didaktických her (180 min) Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak didaktická hra může napomáhat k rozvoji klíčových kompetencí žáků i k rozvoji pozitivního klima ve třídě. Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek a náměty psychomotorických a pohybových didaktických her. Optimální počet účastníků: Kč

5 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi Akreditace MŠMT č. j.: 50015/ Lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová Učitelé matematiky I. a II. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Obsahem kurzu je výměna poznatků a zkušeností z praxe s metodami, které mají učitelé k dispozici při práci se žáky. Motto zní: Aby učení učitele i žáky bavilo. Účastníci získají motivaci pro rozvoj matematických znalostí, ale především pro to, aby pouze u těchto znalostí nezůstalo. Získají na konkrétních příkladech představu o tom, jak k matematice přistupovat, pojmenují úskalí a možnosti jak jim čelit, jak efektivně rozvíjet matematickou gramotnost. Teoretický obsah kurzu: Bez kterých znalostí se žáci neobejdou? Jak jim ukázat smysluplnost učení se matematice? - získání a udržení motivace pedagogů plánování zajímavých hodin, - postupy pro rozvoj matematické gramotnosti, - metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. - diskuse nad konkrétními problémy Cílem tohoto projektu je poskytnout učitelům náměty na metody a formy práce, které aktivizují žáky, podněcují jejich představivost a tvořivost. Důraz je kladen na dobré znalostní základy, na nichž lze stavět, na porozumění a dovednosti diskutovat a vysvětlovat Kč

6 Čtenářská a informační gramotnost přírodní vědy Akreditace MŠMT č. j.: 39302/ Lektor: Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií, učitelům přírodovědných předmětů. Vzdělávací program je zaměřen na konkrétní činnosti žáků v hodinách s přírodovědným obsahem. Umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku a navzájem sdílet dobré zkušenosti s výukou přírodovědného učiva napříč všemi předměty. Účastníci se seznámí s metodami a postupy aktivního učení, které vede děti k pozornému naslouchání a ke kritickému myšlení. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky, s využitím plánovacího modelu E-U-R a tématy, které nabízejí formy činnostního učení, probouzejí v žácích aktivitu při práci s texty, rozvíjejí čtenářskou a informační gramotnost. Teoretický obsah kurzu: - seznámení s principem třífázového učení E-U-R a se základními metodami a formami práce a jejich dělením. Aplikace jednotlivých základních metod ve výuce interaktivní část semináře interaktivní zapojení účastníků: - brainstorming princip a různé způsoby využití, - myšlenková mapa princip a různé způsoby využití, - práce s textem princip a různé způsoby využití, - škálování princip a různé způsoby využití, - další aktivizující metody a formy výuky. Diskuse nad konkrétními problémy Kč

7 Čtenářská a informační gramotnost Akreditace MŠMT č. j.: / PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Svobodová Mgr. Zdeněk Brom PaedDr. Dagmar Tomášová Kurz vychází z praktických zkušeností učitelů, kteří se čtenářské gramotnosti dlouhodobě věnují nejen teoreticky, ale především ve školní praxi. Obsahem kurzu Čtenářská a informační gramotnost (ČaIG) je proto především práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje čtenářské gramotnosti a nakládání s informacemi, které učitelé mají k dispozici při práci se žáky. Účastníci získají motivaci pro rozvoj čtenářské gramotnosti, k postupnému budování požadovaného cílového stavu čtenářsky a informačně zdatného absolventa dané školy. Budou mít možnost na konkrétních příkladech získat představu, jak ke čtenářské gramotnosti přistupovat, pojmenují úskalí a možnosti jak jim čelit. Teoretický obsah kurzu: Proč čtenářská gramotnost? Je to záležitost češtinářů? - získání a udržení motivace pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti, - postupy pro rozvoj ČaIG, - metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. - použití metod v praxi, - diskuse nad konkrétními problémy. Cílem je poskytnout účastníkům strukturovaný návod k porozumění procesu ČaIG a ke schopnosti jeho analýzy a hodnocení. Formou příkladů z praxe a volné diskuse bude možná výměna zkušeností s přístupem ke ČaIG na jednotlivých školách. Účastníci budou mít možnost konzultovat problematické situace, které ve školách v této oblasti nastávají Kč

8 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti poruchami učení a chování Akreditace MŠMT č. j.: 27278/ Lektor: Mgr. Dana Svobodová u žáků se specifickými Pedagogickým pracovníkům základních škol a prvního stupně víceletých gymnázií. V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, které zahrnují různé oblasti vzdělávání, a jsou zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Lektorka zároveň představí vlastní, nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část semináře je zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky (na praktických příkladech), na využití inovativních, aktivizujících metod, v druhé části pak na ukázky konkrétních možností, jak výuku vést a obohacovat o zajímavé prvky a činnosti. Seminář bude věnován především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších. Teoretický obsah kurzu: - změny ve vzdělávání kurikulární reforma, rozvoj klíčových kompetencí (kompetence pro život), - čtenářská gramotnost vyvození sedmi základních strategií čtenářské gramotnosti, - obecná pedagogika metody a formy práce, které rozvíjejí nejvíce klíčových kompetencí (vyvození). - model vzdělávání: E-U-R, - inovativní a aktivizující metody a formy práce: prvky RWCT (včetně vyvození vhodných metod hodnocení hodnotící teploměr, sluníčková metoda hodnocení ), - diskuse nad konkrétními problémy. Účastníkům semináře jsou nabídnuty ukázky metod a forem prožitkového učení, aktivizujících metod práce, účastníci získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky se specifickými poruchami učení a chování motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. Všechny nabídnuté postupy a metody posilují a rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků Kč

9 Tým a týmová spolupráce Akreditace MŠMT č. j.: / hodin dvoudenní seminář PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Svobodová Pedagogickým pracovníkům základních škol. Seminář (cyklus seminářů) nabízí vedoucím pracovníkům, případně celým pedagogickým kolektivům, získání znalostí o zákonitostech ve fungování profesních skupin a nabízí formy a metody práce, které vedou k rozvoji týmu. Teoretický obsah kurzu: - pojmy tým, týmová spolupráce, - vývoj týmu, - etika při profesní spolupráci. - daná problematika je řešena interaktivně. Cílem je naučit pedagogy uplatňovat výhody dobře fungujících týmů v práci škol. Učitelé získají znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů s rodiči, veřejností, se žáky, učitelé mezi sebou, s vedením školy. Tento cyklus seminářů pomůže školním pracovním kolektivům nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy tak, aby byly v souladu se společnými cíli Kč

10 Inovativní metody výuky na základních a středních školách Akreditace MŠMT č. j.: / hodin - dvoudenní seminář PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Svobodová Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Obsahem vzdělávací akce je poskytnutí základního přehledu a charakteristik různých vyučovacích metod. Teoretický obsah kurzu: - metoda kooperativního učení, - metoda kritického myšlení, - metoda dramatiky, - metoda projektového vyučování, - interaktivní hry. - praktické vyzkoušení výše uvedených metod pro různé předměty formou workshopů, - upozornění na výhody a nevýhody, - možná rizika a jejich prevence. Poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o nových aktivizujících, interaktivních metodách ve výuce, které by byly alternativou tradičnímu, na školách stále ještě obvyklejšímu, frontálnímu vyučování založenému na metodě výkladu. Seminář napomáhá poznání, že způsob výuky umožní (nebo neumožní) žákům získávat kompetence Kč

11 Práce s hlasem Akreditace MŠMT č. j.: / Lektor: MgA. Jitka Sedláčková Obsahem vzdělávací akce je naučit pedagogy všech typů škol, jak pracovat se svým hlasem, který je důležitou součástí jejich práce, a jak o něj pečovat. Teoretická část kurzu: - úvod do problematiky Práce s hlasem, - psychologický a fyzický audit mluvčího z hlediska práce s hlasem na co mám, co si můžu s hlasem dovolit, - hlasová hygiena, - hlasová hygiena a lékař medikace kdy už jít k lékaři, - hlasová hygiena a hledání pomoci v přírodě bylinky kdy to ještě sám/sama a s pomocí přírody zvládnu, - technika mluveného projevu teorie, - práce s hlasem v krizových situacích, - prevence předcházení problémů s hlasem, - diskuse. - technika mluveného projevu praktické ukázky, - případy z praxe co se stalo, jak jsem řešila kritickou situaci Cílem semináře je ukázat pedagogům účinné techniky mluveného projevu, které povedou ke správným návykům práce s hlasem Kč

12 Šikana I. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento kurz přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Teoretická část kurzu: - vymezení pojmu šikana, - projevy šikanujícího chování, - vývojová stádia šikany způsob rozpoznání, - šikana jako onemocnění skupiny, - varovné signály, - vztahy šikanující a oběť, - strategie vyšetřování, - metoda usmíření jako řešení šikany; metoda vnějšího nátlaku, - práce se skupinou s projevy šikany. - interaktivní metody, - metody dramatiky. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování, dát jim základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi a šikanou. Naučit je vnímat první varovné signály ve skupinách. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole. Optimální počet účastníků: Kč

13 Šikana II. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento kurz přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Témata: - šikana jako onemocnění skupiny, - varovné signály, - vztahy šikanující a oběť, - metoda usmíření jako řešení šikany; metoda vnějšího nátlaku, - práce se skupinou s projevy šikany. Podmínkou pro absolvování kurzu Šikana II je absolvování kurzu Šikana I, protože na něj navazuje a je jeho rozšířením. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování, dát jim podrobnější přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům, jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi a šikanou, naučit je vnímat první varovné signály ve skupinách. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. Optimální počet účastníků: Kč

14 Agresivita I. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento projekt přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Pochopením příčin chování dětí a mládeže získají učitelé možnost zvládnout agresivní chování žáků. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Teoretická část kurzu: - vymezení pojmů agrese a agresivita, - projevy šikanujícího chování, - varianty agresivního chování, - klasifikace agresí, - příčiny agresivního chování u dětí, - spouštěče; trest a agresivita. - interaktivní metody, - metody dramatiky. Cílem je přiblížit učitelům formou interaktivních metod situace, které mohou spouštět agresivní chování, dát jim základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je ukázat učitelům, jak tenká je hranice mezi nevinným zlobením mezi dětmi, neúnosnou agresivitou jednotlivce a spouštěči tohoto chování. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. Optimální počet účastníků: Kč

15 Agresivita II. Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ PaedDr. Zdeněk Martínek Mgr. Marika Kropíková Tento kurz přináší pohled na složité mechanizmy, které mohou spouštět agresivní chování. Učitelům jsou nabídnuty běžné situace a možnosti, jak je mohou různí jedinci prožívat. Takto připravení učitelé mohou lépe vnímat pocity žáků a mohou na ně lépe reagovat. Přes znalost příčin agrese se učitelé stanou vnímavější i k sociálnímu napětí ve třídě, které by mohlo přerůst v šikanu. Teoretická část kurzu: - vymezení pojmů agrese a agresivita, - projevy šikanujícího chování, - varianty agresivního chování, - klasifikace agresí, - příčiny agresivního chování u dětí, - spouštěče; stres a agresivita intervence. - interaktivní metody, - metody dramatiky. Podmínkou pro absolvování tohoto kurzu je absolvování kurzu Agresivita I. Cílem je ukázat učitelům formou interaktivních metod, příběhů z reálného prostředí a poradenské praxe, jak lze postupovat tváří v tvář agresivnímu chování, dát účastníkům základní přehled technik, které mohou toto jednání eliminovat. Dalším cílem je naučit účastníky vnímat první varovné signály. Tyto dovednosti lze využít v běžné práci učitele i v práci třídního učitele. V konečném důsledku tyto dovednosti učitelů povedou ke zlepšení klimatu ve škole a projeví se na atmosféře ve třídách a celé škole. Optimální počet účastníků: Kč

16 Od skupinové práce ke kooperaci Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ třídenní seminář PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Svobodová Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Tento kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje učitelům základních i středních škol získat informace o nových aktivizujících metodách ve výuce a jejich praktickém využití. Jednou z metod, která vede k rozvíjení sociálních dovedností i k samostatnému rozhodování, je metoda kooperativní práce. Teoretická část kurzu: - principy skupinové a kooperativní práce, - efektivní vytváření skupin, - přednosti a rizika kooperativní práce, - úkoly vhodné pro kooperaci, - principy kooperativní práce, - efektivní práce skupin, - role ve skupině, - kooperativní dovednosti a jejich rozvoj, - pedagogická a didaktická stránka kooperativní práce, - skupina a nástroj motivace k učení, - metody kooperativní výuky. - praktické odvození výše uvedených fází kooperace a vyzkoušení konkrétních postupů při kooperativním učení Cílem je poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o kooperativní metodě ve výuce, které jim umožní její efektivní využívání. Pracovní skupina zváží výhody kooperace, její nevýhody, možná úskalí a způsoby jak jim čelit. Změny ve způsobu výuky pomohou žákům získávat kompetence a posilovat spoluzodpovědnost za vzdělání. To připravuje půdu pro budoucí schopnost reagovat na různé zdroje informací a vybírat z nich to, co je podstatné pro jejich zaměstnání Kč

17 Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ hodin dvoudenní seminář PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Svobodová Vedoucím pracovníkům, školním kolektivům, pracovním skupinám. Cyklus seminářů nabízí vedoucím pracovníkům, případně celým pedagogickým kolektivům, získání znalostí jistých zákonitostí ve fungování profesních skupin a nabízí možnosti práce na vývoji týmu. Teoretická část kurzu: - pojmy tým, - týmová spolupráce, - vývoj týmu, - etika při profesní spolupráci. - simulační a interaktivní hry, - případové studie, - účelné komunikační vazby při profesní spolupráci, - metody uvolnění přepětí, - uvolněním ke zvýšenému pracovnímu výkonu, - využití týmové spolupráce v občanském životě. Cílem je pomoci uplatnit ve školách výhody dobře fungujících týmů. Učitelé získají znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů s rodiči, veřejností, se žáky, učitelé mezi sebou, s vedením školy. Tento cyklus seminářů pomůže školním pracovním kolektivům nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy tak, aby byly v souladu se společnými cíli Kč

18 Škola základ života Jak budovat dobré mezilidské vztahy ve školách Akreditace MŠMT č. j.: 11693/ PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Svobodová Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Tento kurz počítá s účastí celých učitelských sborů, v nichž každý jedinec dostane příležitost k osobnostnímu růstu. Učitelé, kteří si vědí rady s vlastními pocity, mohou lépe chápat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Mohou také pomáhat žákům v sebepoznání, zvládnou je vést vnímáním vlastních pocitů, protože děti často postrádají možnost si popovídat a chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá. Vlastní realizace programů předpokládá, že pedagogové absolvují celý kurz pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a na základě toho si tvořivě upraví a doplní nabízenou metodiku. Teoretická část kurzu: - sociální psychologie skupinová dynamika, - emoce emoční inteligence, mezilidské vztahy, - sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace, - verbální a neverbální komunikace, - zvládání stresových a konfliktních situací. - aktivity typu ledolamy (smyslem těchto aktivit je obohacení účastníků o zážitky, - nové zkušenosti, rozvíjení sociálních vztahů, budování důvěry k ostatním lidem, podpoření komunikace a spolupráce) - interakční techniky zaměřené na práci se třídou (seznamovací, kontaktní, týmové, rozvíjející komunikaci a kooperativnost, zpětnovazebné aj.), - techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů, - využitelné metody neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti Metodika kurzu vychází z osvědčených postupů sociální psychologie aktivního sociálního učení a tréninkových aktivit (verbální komunikace, antistresové postupy atd.), využívá i metody sociometrického šetření a sociálně psychologického výcviku. Teoretická část je koncipována jako interaktivní učení nebo skupinová výuka s využitím interakcí účastníků k posílení efektu osvojení informací. Optimální počet účastníků: Kč

19 Škola základ života Práce třídního učitele Akreditace MŠMT č. j.: 32622/ PaedDr. Karel Tomek Tento kurz počítá s účastí celých učitelských sborů, v nichž každý jednotlivec dostane příležitost k osobnostnímu růstu. Učitelé, kteří si vědí rady s vlastními pocity, mohou lépe chápat pocity žáků, a tak na ně mohou lépe reagovat. Mohou také pomáhat žákům v sebepoznání, zvládnou je vést vnímáním vlastních pocitů, protože děti často postrádají možnost si popovídat, a chybí jim pocit, že jim někdo naslouchá. Teoretická část kurzu: - role třídního učitele, - autorita pedagoga, - emoce emoční inteligence, - mezilidské vztahy učitel žák, žák učitel, - seberegulace a sebeorganizace, - verbální a neverbální komunikace, - zvládání stresových a konfliktních situací. - seznámení s interakčními technikami zaměřenými na práci se třídou (seznamovací, kontaktní, týmové, rozvíjející komunikaci a kooperativnost, zpětnovazebné aj.), - využitelné metody neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti. Metodika kurzu vychází z osvědčených postupů sociální psychologie aktivního sociálního učení a tréninkových aktivit (verbální komunikace, antistresové postupy atd.), využívá i metody sociometrického šetření a sociálně psychologického výcviku. Teoretická část je koncipována jako interaktivní učení nebo skupinová výuka s využitím interakcí účastníků k posílení efektu osvojení informací. Optimální počet účastníků: Kč

20 Osobnostně sociální výchova Akreditace MŠMT č. j.: 11693/ hodin pětidenní seminář Mgr. Dana Forýtková Mgr. Jana Kazíková Kurz je sestaven jako seznamování s různými praktickými metodami a způsoby pojetí témat osobnostně sociální výchovy. Cílem osobnostní a sociální výchovy je kultivovaný rozvoj osobnosti žáků po stránce rozumové, emocionální, OSV vede k osvojení základních životních, duchovních a mravních hodnot. Žáci prostřednictvím OSV mohou získat orientaci v sobě samém i v další životní dráze. OSV rozvíjí kompetenci sociální, schopnost spolupracovat, hájit a prosazovat své oprávněné zájmy, schopnost komunikovat, rozeznávat nehumánní postoje. S tím je spojeno dosažení přiměřeného stupně empatie, odpovědnosti a potřeby pomoci lidem. Prostřednictvím OSV lze rozvíjet dovednost organizovat a řídit různé činnosti, pracovat v týmu a pozitivně ovlivňovat mezilidské vztahy. Teoretická část kurzu: - osobní rozvoj - sociální rozvoj - morální rozvoj - interakční techniky zaměřenými na práci se skupinou, hry navozující důvěrnou atmosféru, - aktivity rozvíjející komunikaci, činnosti poskytující zpětnou vazbu, - interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině, techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů rolové hry, - využitelné metody verbální i neverbální komunikace, které motivují k tvořivé činnosti dramatika, - antistresový trénink a relaxační techniky. Dále si účastníci prakticky zažijí některé aktivity a na základě zpětné vazby a svých zkušeností vypracují vyučovací jednotku s aplikací získaných poznatků ze semináře. Vypracované hodiny si vyzkouší v praxi a v rámci projektu je budou prezentovat a sdílet s ostatními účastníky semináře. Optimální počet účastníků: Kč

21 Jak nevyhořet Akreditace MŠMT č. j.: 11693/ PaedDr. Karel Tomek Mgr. Dana Forýtková Obsahem tohoto vzdělávacího projektu je seznámení se znaky vyhoření, s cestami, kterými k němu dochází, a s možnostmi jak tomuto stavu předcházet. Většina učitelů má svoji práci velmi ráda, má ráda také svoje žáky. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z nich k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života. Tento projekt chce nabídnout učitelům pomoc v rozpoznání a prevenci těchto stavů. Teoretická část kurzu: - Kdo má zapalovat musí sám hořet. - Hořet, ale nevyhořet. - Co můžu já? - A co okolí? - Dobré rady učitelům pro hru s ohněm. - Zjištění příznaků. - Jaký mám vztah k sobě? - Jak se cítím mezi lidmi? - Kde hledat zdroje pomoci? - Jak čerpat energii pro svou práci i osobní spokojenost? Formou pracovní dílny se učitelé seznámí s možnostmi práce se sebou samými či s kolegy, na nichž budou schopni rozpoznat znaky vyhoření. Díky tomu může dojít ke včasné prevenci a navrácení chuti do náročné práce učitele. Optimální počet účastníků: Kč

22 Komunikace v krizových situacích Akreditace MŠMT č. j.: 50015/ Lektor: 12 hodin Mgr. Marika Kropíková Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s řešením krizových situací, vyžadujících rychlé a neodkladné řešení. Kurz je rozdělen do tří bloků: 1. blok Obsahem úvodního bloku jsou metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi, konzultace a řízená diskuze k danému tématu: - základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace, - jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě, - základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace. 2. blok - jak porozumět svým emocím v procesu komunikace, - komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně vzdělávací procesy žáka, - komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě, - komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky. 3. blok Dále se seznámíme s možnostmi další pomoci a podpory lidem v krizi - jak prezentovat sebe na veřejnosti, - jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy, - modelové situace. Nedílnou součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu Kč

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Přehled akreditovaných programů PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Č.j.: MSMT-12265/2013-201-323 Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního

Více

Životní vzdělávání, z.s.

Životní vzdělávání, z.s. Životní vzdělávání, z.s. Katalog seminářů na míru 1 Obsah Akce na míru... 3 Oblasti vzdělávání... 4 Osobnostní rozvoj... 5 Syndrom vyhoření a jak mu předcházet... 5 Jak "překřičet" 30 dětí a nezničit si

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 1 RVP ZV, RVP ZV _ LMP, POROVNÁNÍ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ PRAKTICKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 0 OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PRAKTICKÁ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více