ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Klíče do dětského světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Klíče do dětského světa"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klíče do dětského světa

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Základní údaje Dlouhodobý plán školy Podmínky vzdělávání Věcné (materiální) podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální zajištění Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Principy a metody vzdělávání Třídní vzdělávací program Uspořádání témat ŠVP Integrované bloky Odemykám teď, ten školkový svět Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem Celý širý svět, odemkneme hned Dílčí projekty a programy Systém evaluace Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností a odpovědnosti pedagogů

3 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: Klíče do dětského světa VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV 1.2 Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace ADRESA ŠKOLY: Sportovní 306, Koloveč, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Helena Moudrá KONTAKT: web: IČ: RED-IZO: Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Koloveč ADRESA ZŘIZOVATELE: U Staré Fary 142, Koloveč KONTAKTY: Platnost dokumentu PLATNOST OD: ČÍSLO JEDNACÍ: 94/15 3

4 ředitel školy Razítko školy Helena Moudrá 4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Základní údaje Umístění školy v obci: na okraji města nebo obce, v klidové zóně Druh provozu školy: Celodenní Velikost školy: 51 a více (velká škola) Počet školních budov: 2-5 neprovázaných Venkovní areál školy: oplocený komplex budov, zahrada/park 2.2 Dlouhodobý plán školy vybavit školu didaktickou a PC technikou zlepšit prostředí školní zahrady na obou pracovištích 5

6 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy. Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 3.2 Životospráva Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly. Je zajištěn denní rytmus a řád. Pobyt venku respektuje doporučenou délku. Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku. 3.3 Psychosociální podmínky Rovnocenné postavení všech dětí. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám. Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem. Respektování potřeb dětí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Pravidla soužití jsou nastavena. Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací. Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy (prevence šikany). 6

7 3.4 Organizace chodu Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dbáno na osobní soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Dětem s potřebou integrace je zajištěna péče asistenta pedagoga. 3.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém. Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční. Ředitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě. 3.6 Personální zajištění Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči. Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel. Pedagogové se průběžně sebevzdělávají. Pedagogové se chovají profesionálně 7

8 3.7 Spolupráce s dalšími institucemi obec/město sdružení rodičů a přátel školy školské poradenské zařízení základní školy 3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity. Nedaří se se všemi rodiči navázat dobrou spolupráci a vytvořit oboustrannou důvěru a otevřenost. Je za potřebí vybudovat citlivý přístup pedagogů k těmto rodičům a hledat vhodná řešení, například formou individuálního přístupu k těmto rodinám formou pohovorů v rámci zájmu dítěte. 3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením: Je zajištěna přítomnost asistenta. Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy. Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit. Jsou využívány kompenzační pomůcky. V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči: Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 8

9 V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem: Je zajištěna přítomnost asistenta. Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu. Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky. Jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení. Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky. Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte. 9

10 4 Organizace vzdělávání Kritéria přijetí dítěte: 1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky v souladu s 34 odst. 4 Zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů 2. Datum nástupu dítěte do MŠ - přednostně jsou přijímány děti s nástupem od Věk dítěte - přednostně jsou přijímány starší děti 4. Sourozenec v MŠ 5. Sociokulturně znevýhodněné prostředí 6. Opakované žádosti Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd: Mateřská škola sdružuje 2 předškolní zařízení - MŠ Koloveč a MŠ Těšovice. Kapacita obou zařízení je 75 dětí. V posedních letech nebylo možné, pro velký zájem rodičů o umístění, přijmout všechny děti k předškolnímu vzděláván,í a proto v součinnosti se zřizovatelem, byla nejprve v roce 2012 navýšena kapacita na 68 dětí využitím posledních prostor v budově, a v roce2013 došlo k pořízení dalšího dětského wc a umyvadla a mohlo tak dojít i k dalšímu navýšení kapacity na 75 dětí. MŠ Koloveč,Sportovní 306 leží na okraji obce Koloveč v blízkosti zdravotnického zařízení, sportovního hřiště a základní školy. Škola má 2 třídy částečně smíšené. 1. třída Kuřátka je složena z dětí od 2 do 4 let a je naplněna do počtu maximálně 24 dětí. 2. třída Berušky je složena z dětí ve věkovém složení 4-7 let. Tato prostornější třída je současně využívána jako ložnice / lehátka rozkládá a skládá uklízečka / a je naplněna do počtu 28 dětí.. 10

11 U budovy je školní zahrada, která je částečně vybavena herními prvky, ale pro další vyžití na průlezkách mohou děti s učitelkami využít dětského hřiště u základní školy, jehož provozovatelem je Městys Koloveč, náš zřizovatel. Poloha zařízení umožňuje vycházky do přírody mimo hlavního dopravního ruchu. Provoz školy je od 6.30 hod. do hod. MŠ Těšovice - budovu máme v pronájmu, vlastník nemovitosti je Obec Srbice. Budova je stará, problémy jsou s jejím vytápěním. U budovy je velice prostorná školní zahrada. Ve spolupráci s pronajímatelem - Obcí Srbice - se zrekonstruovala 1 místnost na stálou ložnici. Škola je vzdálena od hlavního pracoviště 7 km a zajišťuje provoz pro děti z okolí. MŠ v Těšovicích navštěvují děti ze 7 vesnic.učitelky děti do MŠ svážejí/ i rozvážejí / linkovými autobusy. Jedná se o jednotřídní MŠ, kde jsou přijímány děti od 2 do 7 let Jedná se o typicky venkovskou školu s okolím v blízkosti lesů a luk a prostornou zahradou umožňují dostatek příležitostí pro rozmanité vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu. Ředitelka má úvazek u dětí na MŠ Těšovice a kancelář má v budově MŠ Koloveč. Provoz školy je od 7.00 hod. do hod. 11

12 5 Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací cíle a záměry: Rámcové cíle dle RVP PV : 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Naše hlavní cíle a priority vnášet do práce s dětmi co nejvíce pohody a pocitu spokojenosti vzájemně se respektovat dávat možnost seberealizace nabídnout dostatek časového prostoru pro tvořivost, fantazii a svobodné rozhodování aktivně se zapojit při společných činnostech dejme dětem možnost připustit jiný názor, snažit se domluvit podporovat přirozený růst rozvoje povzbuzováním, vzájemným nezesměšňováním klást na děti přiměřené nároky podporovat a záměrně směřovat rozvoj dítěte, aby vyrůstalo svobodně,ale s dobrými morálními vlastnostmi a kladným vzorem vést k důslednosti společně řešit problémy, nacházet prospěšné východisko, jak působit na děti problémové, sjednotit požadavky a cíle výchovy učit děti základům slušného chování doma i v okolí, úcty k druhému 12

13 učit děti vzájemně si pomáhat neodrazovat dětí od věci nových, nepoznaných, podporovat poznání cizího, nepoznaného vést děti ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my lidé Formy a metody práce: Metody o o Kooperativní učení hrou a činnostmi. Prožitkové učení hrou a činnostmi (založeny na přímých zážitcích dětí, podporujících dětskou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti). o Situační učení (vytváření a využívání situací, které přináší běžný denní život). o Spontánní sociální učení (založené na principu přirozené nápodoby). Formy o o Spontánní a řízené aktivity (vyvážené a provázané). Didakticky zacílené činnosti (přímo či nepřímo motivované, skupinové či individuální). Předkládáme vzdělávací nabídku s uplatněním integrovaného přístupu - integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Respektujeme individuální volbu a aktivní účast dětí. 13

14 6 Vzdělávací obsah 6.1 Principy a metody vzdělávání ŠVP je nastaven tak, aby : akceptoval přirozená vývojová specifika dětí umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivce v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb vytvářel základy klíčových kompetencí definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů, podmínek, obsahu a výsledků vzdělávání 6.2 Třídní vzdělávací program TVP není tvořen. Vzdělávání je založeno na ŠVP a jeho IB. 6.3 Uspořádání témat ŠVP 1. Odemykám teď, ten školkový svět. 2. Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat. 3. Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená. 4.Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. 5.Celý širý svět, odemkneme hned. 14

15 6.4 Integrované bloky Odemykám teď, ten školkový svět Název integrovaného bloku Vzdělávací oblast Charakteristika integrovaného bloku Odemykám teď, ten školkový svět Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika V tomto IB se zaměříme na začlenění nových, umožníme jim nenásilný přechod z rodiny do prostředí MŠ, budeme poznávat okolí mateřské školy. Vytvoříme si pravidla soužití. Budeme sledovat výslovnost a jazykové schopnosti dětí. Budeme poznávat les, a pozorovat odlet ptáků do teplých krajin. Naučíme se znát dny v týdnu. adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 15

16 Název integrovaného bloku Odemykám teď, ten školkový svět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase všímat si změn a dění v nejbližším okolí zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí domluvit se slovy i gesty, improvizovat správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, 16

17 Název integrovaného bloku Odemykám teď, ten školkový svět s penězi apod. utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) spolupracovat s ostatními vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) Odemykám teď, ten školkový svět vzdělávání Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB Hra s předměty denní potřeby. Poznat a pojmenovat základní barvy. Hry se stavebnicemi. Umět si vybrat hračku, dělit se o ní s ostatními dětmi, uklidit si ji po skončení hry. Nabídka různých výtvarných materiálů. Umět držet tužku, křídy, pastelky, štětec. Využívání přírodních materiálů ve výtvarných činnostech. Poznávat les a jeho funkci v ekosystému, rozlišovat lesní plody a houby. Třídění přírodnin, třídění nejrůznějších předmětů a hraček. Rozlišovat pojmy velký, malý, krátký, dlouhý, hodně, málo. 17

18 Odemykám teď, ten školkový svět vzdělávání Hry s barvami, např. " Čáp ztratil čepičku ", Mytí rukou před a po jídle, správné používání WC. Hry se jmény. Zdravotní cviky, pohybové hry. Vycházky do okolí MŠ, sledování a řešení dopravních situací. Pomáhat a nabízet dětem hračky, hrát si s nimi, vycházet jim vstříc. Kooperativní hry, socializační hry, rozhovory. Pozorování ptáků v přírodě, prohlížení encyklopedií. Hry a rozhovory v komunikačním kruhu. Společné tvoření pravidel za aktivní účasti dětí. Nácvik krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky, samostatný či skupinový přednes. Pozorování, pokusy, rozhovor. Vycházky do lesa, pozorování. Pohybové hry, hry se stavebnicemi, hry na zahradě. Přirozené činnosti v průběhu dne, příchod nového, či postiženého dítěte do MŠ. Poznat a pojmenovat základní barvy. Znát základní hygienická pravidla a dodržovat je. Znát jména učitelek a zaměstnanců školy, znát jména svých kamarádů. Umět napodobit jednoduchý pohyb. Znát a dodržovat pravidla bezpečnosti při dopravních situacích. Usnadnit náročný přechod z rodiny do nového prostředí. Probudit v dětech pocit sounáležitosti a pocit bezpečí. Seznámení s prostředím mateřské školy, třídy a okolím školy. Seznámení s pravidly soužití a bezpečnosti. Pozorovat odlet ptáků, poznat některé ptáky. Seznámení s pravidly soužití a bezpečnosti. Mít povědomí o časových pojmech, znát dny v týdnu. Sledovat jazykové schopnosti a výslovnost dětí. Seznámení s pravidly soužití a bezpečnosti. Naučit se krátké texty. Sledovat jazykové schopnosti a výslovnost dětí. Poznávat změny počasí, seznamovat se s koloběhem vody v přírodě. Poznávat les a jeho funkci v ekosystému, rozlišovat lesní plody a houby. Umět se dělit o hračku, spolupracovat při společné hře. Projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, chápat jejich přání a potřeby Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Název integrovaného bloku Vzdělávací oblast Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 18

19 Název integrovaného bloku Charakteristika integrovaného bloku Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Tento IB bude zaměřen na změny přicházející s podzimem. Budeme pozorovat přírodu, sklizeň ovoce a zeleniny. Zaměříme se na společné vytváření pravidel soužití a na dodržování základních hygienických pravidel. Pokusíme se vydržet déle u jedné činnosti. Pomocí výtvarných činností se zaměříme na jemnou motoriku. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) zachovávat správné držení těla zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 19

20 Název integrovaného bloku Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat správných větách) sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohoupoškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce vzdělávání zamykat Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB Chůze a běh v kruhu, dechová cvičení. Nácvik správného dýchání při pohybu a zpěvu. Nácvik tanečků, vytleskávání rytmu, vytleskávání slabik. Sladit pohyb s hudbou, rytmizace říkanek. Třídění ovoce a zeleniny, rozlišení podle chutě a čichu. Rozlišovat chutě, čichové vjemy. Zdravotní cviky, chůze, běh - sledovat a upozorňovat v průběhu celého Dodržovat správný postoj při chůzi. 20

21 Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce vzdělávání zamykat dne. Asociační hry. Využívat vzorové chování. Hry na obchod, na lékaře... vzorové chování Práce s podzimními přírodninami - lepení, malba, otisky, kresba. Pozorování, praktické činnosti. Komunitní kruh - rozhovory, komunikace během celého dne. Společné hry a činnosti během dne, vytvářet modelové situace. Modelové situace, využívání různých pomůcek, např. mluví ten, kdo má míč... Vyprávění a četba pohádek a příběhů se zpětnou vazbou. Hry se slovy, logopedické rozcvičky. Hry s předměty, podzimními podly, obrázky. Motivační písně a říkadla, pokus o dramatizaci, komunikační hry. Pracovní listy. Stavebnice. Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti. Zamykání lesa, úklid zahrady před zimou. Různé komunikační činnosti a aktivity. Ukládat si oblečení v šatně a ložnici na své místo. Umět poprosit, poděkovat, pozdravit. Výtvarně vyjadřovat své pocity, využívat přírodních krás. Sledovat změny vlivem přicházejícího podzimu. Znát základní znaky podzimu. Nestydět se komunikovat s učitelkou před skupinou dětí. Umět říci svůj požadavek při hře ostatním dětem, umět vést dialog s kamarády. Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň. Umět vyslechnout krátký příběh a porozumět mu. Poznat hlásku na začátku slova. Členit předměty do skupin na základě např. stejných vlastností, rozlišovat více, méně stejně. Nácvik nových písní a říkanek, hra v roli. Pracovat podle vzoru a slovní instrukce. Rozšiřovat slovní zásobu - pojmenovat věci kolem nás. Naučit se chránit přírodu. Chápat běžné lidské pocity(radost, smutek). Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování Umět projevit své city, ztlumit zlost. člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.), konkretizace do běžného života. 21

22 6.4.3 Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená Název integrovaného bloku Vzdělávací oblast Charakteristika integrovaného bloku Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika IB je situován do zimního a vánočního období. Seznámíme se s lidovými tradicemi, budeme výtvarně tvořit, číst pohádky, rozšiřovat slovní zásobu. Budeme hodně zpívat a používat dětské hudební nástroje, Naučíme se slabikovat, rozlišovat hlásku na začátku slova. Budeme seznamovat děti se základními matematickými pojmy. Využijeme sníh pro poznávací schopnosti a radovánky na sněhu a ledu. Přiblížíme si funkci rodiny, budeme poznávat různé profese. zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinakse chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 22

23 Název integrovaného bloku Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat chápat slovní vtip a humor projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) poznat napsané své jméno vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) prožívat radost ze zvládnutého a poznaného ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování Bílá brána odemčená, do pohádky vzdělávání otevřená Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB Každodenní činnosti. Zvládat stolování, udržovat své věci v pořádku. Hry s tělem a na tělo, pojmenovávat viditelné části těla, orgány. Umět pojmenovat části těla, orgány. 23

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Putování s krtečkem od podzimu do léta OBSAH 1) Základní údaje 2) Obecná charakteristika 3) Podmínky vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 4.1 Přijímání dětí do MŠ 4.2 Organizace

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný.

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1. 9. 2012 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 Č.j. 152/2012 Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA TO JE CELÝ ROK Motto : Jaro, léto, podzim, zima

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka školy a kolektiv 4. verze platná od 1. 9. 2015 Schváleno

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více