ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Klíče do dětského světa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Klíče do dětského světa"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klíče do dětského světa

2 1 Identifikační údaje Název ŠVP Údaje o škole Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy Základní údaje Dlouhodobý plán školy Podmínky vzdělávání Věcné (materiální) podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální zajištění Spolupráce s dalšími institucemi Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Principy a metody vzdělávání Třídní vzdělávací program Uspořádání témat ŠVP Integrované bloky Odemykám teď, ten školkový svět Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem Celý širý svět, odemkneme hned Dílčí projekty a programy Systém evaluace Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení autoevaluačních činností a odpovědnosti pedagogů

3 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV ŠVP: Klíče do dětského světa VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV 1.2 Údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace ADRESA ŠKOLY: Sportovní 306, Koloveč, JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Helena Moudrá KONTAKT: web: IČ: RED-IZO: Zřizovatel NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Koloveč ADRESA ZŘIZOVATELE: U Staré Fary 142, Koloveč KONTAKTY: Platnost dokumentu PLATNOST OD: ČÍSLO JEDNACÍ: 94/15 3

4 ředitel školy Razítko školy Helena Moudrá 4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Základní údaje Umístění školy v obci: na okraji města nebo obce, v klidové zóně Druh provozu školy: Celodenní Velikost školy: 51 a více (velká škola) Počet školních budov: 2-5 neprovázaných Venkovní areál školy: oplocený komplex budov, zahrada/park 2.2 Dlouhodobý plán školy vybavit školu didaktickou a PC technikou zlepšit prostředí školní zahrady na obou pracovištích 5

6 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy. Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 3.2 Životospráva Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly. Je zajištěn denní rytmus a řád. Pobyt venku respektuje doporučenou délku. Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku. 3.3 Psychosociální podmínky Rovnocenné postavení všech dětí. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám. Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem. Respektování potřeb dětí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Pravidla soužití jsou nastavena. Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací. Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy (prevence šikany). 6

7 3.4 Organizace chodu Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dbáno na osobní soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Dětem s potřebou integrace je zajištěna péče asistenta pedagoga. 3.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém. Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční. Ředitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě. 3.6 Personální zajištění Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči. Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují. Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel. Pedagogové se průběžně sebevzdělávají. Pedagogové se chovají profesionálně 7

8 3.7 Spolupráce s dalšími institucemi obec/město sdružení rodičů a přátel školy školské poradenské zařízení základní školy 3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity. Nedaří se se všemi rodiči navázat dobrou spolupráci a vytvořit oboustrannou důvěru a otevřenost. Je za potřebí vybudovat citlivý přístup pedagogů k těmto rodičům a hledat vhodná řešení, například formou individuálního přístupu k těmto rodinám formou pohovorů v rámci zájmu dítěte. 3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením: Je zajištěna přítomnost asistenta. Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy. Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit. Jsou využívány kompenzační pomůcky. V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči: Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 8

9 V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem: Je zajištěna přítomnost asistenta. Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu. Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky. Jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení. Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky. Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte. 9

10 4 Organizace vzdělávání Kritéria přijetí dítěte: 1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky v souladu s 34 odst. 4 Zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů 2. Datum nástupu dítěte do MŠ - přednostně jsou přijímány děti s nástupem od Věk dítěte - přednostně jsou přijímány starší děti 4. Sourozenec v MŠ 5. Sociokulturně znevýhodněné prostředí 6. Opakované žádosti Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd: Mateřská škola sdružuje 2 předškolní zařízení - MŠ Koloveč a MŠ Těšovice. Kapacita obou zařízení je 75 dětí. V posedních letech nebylo možné, pro velký zájem rodičů o umístění, přijmout všechny děti k předškolnímu vzděláván,í a proto v součinnosti se zřizovatelem, byla nejprve v roce 2012 navýšena kapacita na 68 dětí využitím posledních prostor v budově, a v roce2013 došlo k pořízení dalšího dětského wc a umyvadla a mohlo tak dojít i k dalšímu navýšení kapacity na 75 dětí. MŠ Koloveč,Sportovní 306 leží na okraji obce Koloveč v blízkosti zdravotnického zařízení, sportovního hřiště a základní školy. Škola má 2 třídy částečně smíšené. 1. třída Kuřátka je složena z dětí od 2 do 4 let a je naplněna do počtu maximálně 24 dětí. 2. třída Berušky je složena z dětí ve věkovém složení 4-7 let. Tato prostornější třída je současně využívána jako ložnice / lehátka rozkládá a skládá uklízečka / a je naplněna do počtu 28 dětí.. 10

11 U budovy je školní zahrada, která je částečně vybavena herními prvky, ale pro další vyžití na průlezkách mohou děti s učitelkami využít dětského hřiště u základní školy, jehož provozovatelem je Městys Koloveč, náš zřizovatel. Poloha zařízení umožňuje vycházky do přírody mimo hlavního dopravního ruchu. Provoz školy je od 6.30 hod. do hod. MŠ Těšovice - budovu máme v pronájmu, vlastník nemovitosti je Obec Srbice. Budova je stará, problémy jsou s jejím vytápěním. U budovy je velice prostorná školní zahrada. Ve spolupráci s pronajímatelem - Obcí Srbice - se zrekonstruovala 1 místnost na stálou ložnici. Škola je vzdálena od hlavního pracoviště 7 km a zajišťuje provoz pro děti z okolí. MŠ v Těšovicích navštěvují děti ze 7 vesnic.učitelky děti do MŠ svážejí/ i rozvážejí / linkovými autobusy. Jedná se o jednotřídní MŠ, kde jsou přijímány děti od 2 do 7 let Jedná se o typicky venkovskou školu s okolím v blízkosti lesů a luk a prostornou zahradou umožňují dostatek příležitostí pro rozmanité vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu. Ředitelka má úvazek u dětí na MŠ Těšovice a kancelář má v budově MŠ Koloveč. Provoz školy je od 7.00 hod. do hod. 11

12 5 Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací cíle a záměry: Rámcové cíle dle RVP PV : 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Naše hlavní cíle a priority vnášet do práce s dětmi co nejvíce pohody a pocitu spokojenosti vzájemně se respektovat dávat možnost seberealizace nabídnout dostatek časového prostoru pro tvořivost, fantazii a svobodné rozhodování aktivně se zapojit při společných činnostech dejme dětem možnost připustit jiný názor, snažit se domluvit podporovat přirozený růst rozvoje povzbuzováním, vzájemným nezesměšňováním klást na děti přiměřené nároky podporovat a záměrně směřovat rozvoj dítěte, aby vyrůstalo svobodně,ale s dobrými morálními vlastnostmi a kladným vzorem vést k důslednosti společně řešit problémy, nacházet prospěšné východisko, jak působit na děti problémové, sjednotit požadavky a cíle výchovy učit děti základům slušného chování doma i v okolí, úcty k druhému 12

13 učit děti vzájemně si pomáhat neodrazovat dětí od věci nových, nepoznaných, podporovat poznání cizího, nepoznaného vést děti ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my lidé Formy a metody práce: Metody o o Kooperativní učení hrou a činnostmi. Prožitkové učení hrou a činnostmi (založeny na přímých zážitcích dětí, podporujících dětskou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti). o Situační učení (vytváření a využívání situací, které přináší běžný denní život). o Spontánní sociální učení (založené na principu přirozené nápodoby). Formy o o Spontánní a řízené aktivity (vyvážené a provázané). Didakticky zacílené činnosti (přímo či nepřímo motivované, skupinové či individuální). Předkládáme vzdělávací nabídku s uplatněním integrovaného přístupu - integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Respektujeme individuální volbu a aktivní účast dětí. 13

14 6 Vzdělávací obsah 6.1 Principy a metody vzdělávání ŠVP je nastaven tak, aby : akceptoval přirozená vývojová specifika dětí umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivce v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb vytvářel základy klíčových kompetencí definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů, podmínek, obsahu a výsledků vzdělávání 6.2 Třídní vzdělávací program TVP není tvořen. Vzdělávání je založeno na ŠVP a jeho IB. 6.3 Uspořádání témat ŠVP 1. Odemykám teď, ten školkový svět. 2. Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat. 3. Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená. 4.Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. 5.Celý širý svět, odemkneme hned. 14

15 6.4 Integrované bloky Odemykám teď, ten školkový svět Název integrovaného bloku Vzdělávací oblast Charakteristika integrovaného bloku Odemykám teď, ten školkový svět Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika V tomto IB se zaměříme na začlenění nových, umožníme jim nenásilný přechod z rodiny do prostředí MŠ, budeme poznávat okolí mateřské školy. Vytvoříme si pravidla soužití. Budeme sledovat výslovnost a jazykové schopnosti dětí. Budeme poznávat les, a pozorovat odlet ptáků do teplých krajin. Naučíme se znát dny v týdnu. adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 15

16 Název integrovaného bloku Odemykám teď, ten školkový svět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase všímat si změn a dění v nejbližším okolí zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí domluvit se slovy i gesty, improvizovat správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, 16

17 Název integrovaného bloku Odemykám teď, ten školkový svět s penězi apod. utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) spolupracovat s ostatními vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) Odemykám teď, ten školkový svět vzdělávání Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB Hra s předměty denní potřeby. Poznat a pojmenovat základní barvy. Hry se stavebnicemi. Umět si vybrat hračku, dělit se o ní s ostatními dětmi, uklidit si ji po skončení hry. Nabídka různých výtvarných materiálů. Umět držet tužku, křídy, pastelky, štětec. Využívání přírodních materiálů ve výtvarných činnostech. Poznávat les a jeho funkci v ekosystému, rozlišovat lesní plody a houby. Třídění přírodnin, třídění nejrůznějších předmětů a hraček. Rozlišovat pojmy velký, malý, krátký, dlouhý, hodně, málo. 17

18 Odemykám teď, ten školkový svět vzdělávání Hry s barvami, např. " Čáp ztratil čepičku ", Mytí rukou před a po jídle, správné používání WC. Hry se jmény. Zdravotní cviky, pohybové hry. Vycházky do okolí MŠ, sledování a řešení dopravních situací. Pomáhat a nabízet dětem hračky, hrát si s nimi, vycházet jim vstříc. Kooperativní hry, socializační hry, rozhovory. Pozorování ptáků v přírodě, prohlížení encyklopedií. Hry a rozhovory v komunikačním kruhu. Společné tvoření pravidel za aktivní účasti dětí. Nácvik krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky, samostatný či skupinový přednes. Pozorování, pokusy, rozhovor. Vycházky do lesa, pozorování. Pohybové hry, hry se stavebnicemi, hry na zahradě. Přirozené činnosti v průběhu dne, příchod nového, či postiženého dítěte do MŠ. Poznat a pojmenovat základní barvy. Znát základní hygienická pravidla a dodržovat je. Znát jména učitelek a zaměstnanců školy, znát jména svých kamarádů. Umět napodobit jednoduchý pohyb. Znát a dodržovat pravidla bezpečnosti při dopravních situacích. Usnadnit náročný přechod z rodiny do nového prostředí. Probudit v dětech pocit sounáležitosti a pocit bezpečí. Seznámení s prostředím mateřské školy, třídy a okolím školy. Seznámení s pravidly soužití a bezpečnosti. Pozorovat odlet ptáků, poznat některé ptáky. Seznámení s pravidly soužití a bezpečnosti. Mít povědomí o časových pojmech, znát dny v týdnu. Sledovat jazykové schopnosti a výslovnost dětí. Seznámení s pravidly soužití a bezpečnosti. Naučit se krátké texty. Sledovat jazykové schopnosti a výslovnost dětí. Poznávat změny počasí, seznamovat se s koloběhem vody v přírodě. Poznávat les a jeho funkci v ekosystému, rozlišovat lesní plody a houby. Umět se dělit o hračku, spolupracovat při společné hře. Projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, chápat jejich přání a potřeby Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Název integrovaného bloku Vzdělávací oblast Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 18

19 Název integrovaného bloku Charakteristika integrovaného bloku Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat Tento IB bude zaměřen na změny přicházející s podzimem. Budeme pozorovat přírodu, sklizeň ovoce a zeleniny. Zaměříme se na společné vytváření pravidel soužití a na dodržování základních hygienických pravidel. Pokusíme se vydržet déle u jedné činnosti. Pomocí výtvarných činností se zaměříme na jemnou motoriku. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) zachovávat správné držení těla zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 19

20 Název integrovaného bloku Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce zamykat správných větách) sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohoupoškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce vzdělávání zamykat Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB Chůze a běh v kruhu, dechová cvičení. Nácvik správného dýchání při pohybu a zpěvu. Nácvik tanečků, vytleskávání rytmu, vytleskávání slabik. Sladit pohyb s hudbou, rytmizace říkanek. Třídění ovoce a zeleniny, rozlišení podle chutě a čichu. Rozlišovat chutě, čichové vjemy. Zdravotní cviky, chůze, běh - sledovat a upozorňovat v průběhu celého Dodržovat správný postoj při chůzi. 20

21 Sluníčko jde brzy spát, přírodu chce vzdělávání zamykat dne. Asociační hry. Využívat vzorové chování. Hry na obchod, na lékaře... vzorové chování Práce s podzimními přírodninami - lepení, malba, otisky, kresba. Pozorování, praktické činnosti. Komunitní kruh - rozhovory, komunikace během celého dne. Společné hry a činnosti během dne, vytvářet modelové situace. Modelové situace, využívání různých pomůcek, např. mluví ten, kdo má míč... Vyprávění a četba pohádek a příběhů se zpětnou vazbou. Hry se slovy, logopedické rozcvičky. Hry s předměty, podzimními podly, obrázky. Motivační písně a říkadla, pokus o dramatizaci, komunikační hry. Pracovní listy. Stavebnice. Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti. Zamykání lesa, úklid zahrady před zimou. Různé komunikační činnosti a aktivity. Ukládat si oblečení v šatně a ložnici na své místo. Umět poprosit, poděkovat, pozdravit. Výtvarně vyjadřovat své pocity, využívat přírodních krás. Sledovat změny vlivem přicházejícího podzimu. Znát základní znaky podzimu. Nestydět se komunikovat s učitelkou před skupinou dětí. Umět říci svůj požadavek při hře ostatním dětem, umět vést dialog s kamarády. Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň. Umět vyslechnout krátký příběh a porozumět mu. Poznat hlásku na začátku slova. Členit předměty do skupin na základě např. stejných vlastností, rozlišovat více, méně stejně. Nácvik nových písní a říkanek, hra v roli. Pracovat podle vzoru a slovní instrukce. Rozšiřovat slovní zásobu - pojmenovat věci kolem nás. Naučit se chránit přírodu. Chápat běžné lidské pocity(radost, smutek). Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování Umět projevit své city, ztlumit zlost. člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.), konkretizace do běžného života. 21

22 6.4.3 Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená Název integrovaného bloku Vzdělávací oblast Charakteristika integrovaného bloku Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika IB je situován do zimního a vánočního období. Seznámíme se s lidovými tradicemi, budeme výtvarně tvořit, číst pohádky, rozšiřovat slovní zásobu. Budeme hodně zpívat a používat dětské hudební nástroje, Naučíme se slabikovat, rozlišovat hlásku na začátku slova. Budeme seznamovat děti se základními matematickými pojmy. Využijeme sníh pro poznávací schopnosti a radovánky na sněhu a ledu. Přiblížíme si funkci rodiny, budeme poznávat různé profese. zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinakse chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 22

23 Název integrovaného bloku Bílá brána odemčená, do pohádky otevřená formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat chápat slovní vtip a humor projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) poznat napsané své jméno vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) prožívat radost ze zvládnutého a poznaného ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování Bílá brána odemčená, do pohádky vzdělávání otevřená Výchovné a vzdělávací strategie kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB Každodenní činnosti. Zvládat stolování, udržovat své věci v pořádku. Hry s tělem a na tělo, pojmenovávat viditelné části těla, orgány. Umět pojmenovat části těla, orgány. 23

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT. školní rok: 2013 2014 2014 2015 Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín Č. j. Odloučené pracoviště Mateřská škola Libáň Na Sídlišti 550, Libáň 507 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁŠ SVĚT školní rok:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Jen si děti všimněte

Jen si děti všimněte Motto: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já pochopím. Jen si děti všimněte Náš ŠVP PV je zpracován do deseti ucelených částí integrovaných bloků, které zahrnují podtémata,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Projednáno a schváleno na pedagogické poradě 28. 8. 2015. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MATEŘSKÉ ŠKOLY JURTA Platnost od: 1.1. 2013 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.lesniklub.cz Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Vítězství 29,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Cestování duhou (2014-2017)

Cestování duhou (2014-2017) Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, telefon 544223131, 544223073, e-mail zs.krenovice@volny.cz Č.j. 56/2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více