DPH V PŘÍKLADECH. k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH V PŘÍKLADECH. k 1. 4. 2012"

Transkript

1 Ing. Jana Ledvinková DPH V PŘÍKLADECH k praktické příklady včetně zaúčtování výklad zákona o DPH v oblastech služeb a zboží nový režim u poskytnutí stavebních prací v příkladech přechod na 14% sazbu DPH Informace GFŘ k 92e režim přenesení daňové povinnosti 9. aktualizované a rozšířené vydání edice daně

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Jana Ledvinková, 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah Úvod... 5 Použité zkratky, navazující právní předpisy, změny zákona Přehled změn v zákoně o DPH s účinností od Vymezení základních pojmů Změny ve vymezení základních pojmů ( 4 ZDPH) Vystavování daňových dokladů Základ daně ( 36 ZDPH úprava s účinností od ) Základ daně ve zvláštních případech Výpočet daně Oprava základu daně a výše daně, opravný daňový doklad Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši Vyrovnání odpočtu daně Úprava odpočtu daně Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Ručení za nezaplacenou daň Přechodná ustanovení Daňové subjekty, grafické znázornění Osoby povinné k dani Osoby osvobozené od uplatňování daně, plátci Osoby identifikované k dani Osoby evidované k dani Osoby nepovinné k dani Předmět daně ( 2 ZDPH) Plnění, která jsou předmětem daně místo plnění v tuzemsku Plnění, která nejsou předmětem daně

4 Obsah 4. Operace se zbožím, komentář, příklady, účetní a daňové řešení Tuzemská plnění Intrakomunitární dodávky zboží Oblast služeb, příklady, zaúčtování, daňové řešení, určení místa plnění Tuzemská plnění Intrakomunitární plnění služby Nárok na odpočet daně Nárok na odpočet daně Daňová uznatelnost neuplatněné DPH Režim přenesení daňové povinnosti DPH ve stavebnictví od Úvod Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví Dovoz zboží Místo plnění při dovozu zboží Daňová povinnost při dovozu zboží Základ daně a výpočet základu daně při dovozu zboží Daňový doklad při dovozu zboží platí i pro vývoz Oprava výše daně při dovozu zboží Osvobození od daně při dovozu zboží Vývoz zboží Osvobození od daně při vývozu zboží ( 66 ZDPH) Postup výpočtu daňové povinnosti a nárok na odpočet při vývozu Přílohová část Použitá literatura

5 Úvod Úvod Deváté aktualizované vydání publikace DPH v příkladech reaguje na další, již 26. novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH nebo ZDPH). Jedná se o novelu č. 370/2011 Sb., která přináší změny zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nabývající účinnosti zčásti od a zčásti od V novele zákona č. 370/2011 Sb. byla již v ustanovení 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží připravena novela zákona o DPH pod č. 375/2011 Sb. Tato novela vstoupila v účinnost od K novele ustanovení 58 dochází z důvodu změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Změnou 58 zákona o DPH se významně změní rozsah osvobození zdravotnických služeb od daně. V ustanovení 92d ZDPH obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, které vyplývá z novely zákona o DPH č. 47/2011 Sb. je uvedeno, že toto ustanovení pozbývá platnosti dne Na konci roku 2011 byly vyhlášeny ještě 2 zákony. Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky. Zde v části XXII týkající se zákona o DPH dochází ke změnám v 80 až 93a, kde se většinou mění názvy některých institucí (například Finanční úřad pro Prahu 1 na Finanční úřad pro hlavní město Praha). Účinnost se stanoví od s výjimkou změny v 93a Místní příslušnost na konci textu odst. 1 kde je řešena místní příslušnost skupiny, se doplňují slova ; je-li zastupujícímu lenu p íslušný Specializovaný nan ní ú ad, je sou asn p íslušný i skupin. Tato změna vstupuje v účinnost již od Zákon č. 458/2011 Sb., zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. V části týkající se zákona o DPH se v bodu 6. článku XIII. mění 6 odst. 1 a snižuje se limit pro registraci plátce DPH z částky Kč na částku Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak. Účinnost bodu 6. článku XIII je uvedena od Nejvýznamnější změna s účinností od se týká především zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %. Dotkne se zejména tepla a chladu, bytové výstavby, staveb pro sociální bydlení, zboží uvedeného v příloze č. 1 a služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH. S odloženou účinností od je v novele zákona o DPH navržena sjednocená sazba daně na jednu sazbu ve výši 17,5 %. Během dubna 2012 proběhla ve vládě jednání k sazbě daně u DPH 5

6 POUŽITÉ ZKRATKY, NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ P EDPISY, ZM NY ZÁKONA a poslední návrhy, které jsou projednávány počítají se sníženou sazbou daně ve výši 15 % a se základní sazbou daně ve výši 21%. Bude muset tudíž dojít ke zrušení řady ustanovení z novely č. 370/2011 Sb., která měla stanovenou účinnost od Další změny zákona o DPH vycházejí z předchozí novely č. 47/2011 Sb., která nabyla účinnosti od a z níž vyplynuly některé praktické problémy. Změny vycházejí také z některých informací Generálního finančního ředitelství v průběhu roku 2011, které napomáhaly praktickému řešení zejména při provádění opravy základu daně a výše daně u tzv. obratových bonusů a skont. Informace zjednodušovaly obsah opravných daňových dokladů zejména v případě poskytování bonusů a rovněž řešení v případě vystavování daňových dokladů v cizí měně. Od také nabývá účinnosti ustanovení 92e ZDPH, jež bylo uvedeno již v novele č. 47/2011 Sb., ale s odloženou účinností od Jedná se o přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které jsou uvedeny v Klasifikace produkce CZ-CPA 41až 43 platné od Tento režim se uplatní u uvedených služeb pouze mezi plátci daně s místem plnění v tuzemsku. Při aplikaci ustanovení 92e zákona o DPH v prvních dnech měsíce ledna 2012 vyvstala řada nejasností, proto se v publikaci věnuji této problematice v samostatné kapitole s uvedením řady praktických příkladů. Publikace si klade za cíl stát se každodenním pomocníkem pro běžnou účetní a daňovou praxi široké odborné veřejnosti a zapracovává veškeré novely zákona o DPH od roku 2004 do Uvádím zde některé důležité Informace Koordinačních výborů, aktuální Informace Generálního finančního ředitelství a k některým obtížným okruhům daně z přidané hodnoty rovněž judikaturu Evropského soudního dvora (dále jen ESD). Doufám, že tato publikace přispěje váženému čtenáři k rychlé orientaci v novelizovaných ustanoveních zákona o DPH, k praktické aplikaci nejen z pohledu zákona o DPH, ale i z pohledu zákona o účetnictví. duben 2012 Autorka 6

7 P ehled zm n v zákon o DPH s ú inností od P ehled zm n v zákon o DPH s ú inností od Zákon o DPH je s účinností od změněn zákonem č. 370/2011 Sb. Novela zákona o DPH s účinností od se týká zejména změny snížené sazby daně, která je ze všech změn zákona o DPH jednoznačně nejvýznamnější. S účinností od se v 47 odst. 1 písm. b) zvyšuje snížená sazba daně z dosavadních 10 % na 14 %. S odloženou účinností od je v 47 odst. 1 uvedena sazba daně ve výši 17,5 % jako jednotná sazba. Tato změna vyvolá zrušení ustanovení 48 a 48a, z nichž vyplývaly výjimky pro uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu a pro stavby pro sociální bydlení. Dojde logicky ke zrušení přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k zákonu o DPH, z nichž dosud vyplývají výjimky pro uplatnění snížené sazby daně u zboží a služeb. Rovněž bude zrušen 47a, podle něhož je dosud možno požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení sazby DPH. Z těchto změn vyplývá také několik bodů Přechodných ustanovení mezi rokem 2012 a rokem 2013, která jsou obdobná jako Přechodná ustanovení mezi rokem 2011 a V průběhu března 2012 však vláda uvažuje o změně sazby daně snížené ze 14 % na 15 % a základní sazby daně z 20 % na 21 %, a to s účinností od Pak by ovšem ke zrušení 48 a 48a nedošlo. Výsledek je v současné době vydání publikace nezjistý. Další dílčí novely zákona o DPH s účinností od převážně navazují na změnu sazby daně a dále na změny zákona o DPH provedené k Důležitá jsou také Přechodná ustanovení uvedená v novele zákona o DPH č. 370/2011 Sb., ve kterých je uvedeno řešení použití příslušných sazeb daně v období na přelomu roku 2011 na rok Rovněž řeší vyúčtování záloh či úplat při dodání zboží, převodu staveb či poskytnutí služeb ve snížené sazbě daně, které budou přijaty ještě roce Také je zde vyúčtování záloh u stavebních a montážních prací, jež byly přijaty ještě v roce 2011, ale plnění se uskutečnilo až v roce 2012, kdy podle 92e ZDPH podléhají již režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. 1.1 Vymezení základních pojm Zákon o DPH pro své účely vymezuje pojmy, s nimiž dále zákon pracuje. Ovšem nalezneme v něm řadu pojmů, které zákonodárce nikterak nedefinuje. V tomto případě je nutno nejprve hledat význam daného pojmu přednostně v evropském 9

8 P EHLED ZM N V ZÁKON O DPH S Ú INNOSTÍ OD právu (Směrnice Rady 2006/112/ES nebo v příslušné judikatuře), až následně je možno použít i soukromé právo České republiky, pokud odpovídá účelu a cílům příslušného ustanovení zákona. Pojmy, které zákon o DPH pro své účely vymezuje, nalezneme v 4 ZDPH. Pochopení jejich významu je pro plátce zásadní pro schopnost stanovit správně předmět daně při další práci se zákonem. V publikaci s nimi bude průběžně pracováno a u konkrétních příkladů vysvětlen jejich význam. Novela zákona o DPH s účinností od některé pojmy již upravila (viz následující kapitola) a novela zákona o DPH od rovněž provedla změny v 4 ZDPH. Především je z textu vypuštěna řada pojmů, které jsou definovány nadbytečně, neboť jsou již definovány v rámci jiných ustanovení, například pojem odpo et dan, který byl definován v 72 odst. 2 novely ZDPH. Pojmy bytový a rodinný dům a byt se přesouvají do textu 48 ZDPH. V ustanovení 4 odst. 3 ZDPH se z definice obchodního majetku vypouští pro nadbytečnost vazba na povinnost účtování nebo evidence tohoto majetku, protože povinnost vést údaje o tomto majetku v evidenci pro daňové účely vyplývá již z ustanovení 100 odst. 2 ZDPH. V 100 odst. 2 ZDPH se upřesňuje, že plátce může zvolit, zda povinnost vést evidenci obchodního majetku splní tak, že evidenci povede v rámci svého účetnictví, nebo samostatně mimo účetnictví. V ustanovení 4 odst. 3 ZDPH je definován dlouhodobý majetek a nově se vkládá písm. e), které zavádí definici dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Podle ustanovení 4 odst. 3 písm. d) ZDPH je dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je hmotným majetkem, odpisovaným nehmotným majetkem nebo pozemkem, který je dlouhodobým majetkem. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil, včetně technického zhodnocení. Definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se zavádí s ohledem na specifická pravidla při uplatňování nároku na odpočet při pořizování tohoto majetku, pokud jej plátce bude dále využívat pro účely, pro něž má podle 72 odst. 6 ZDPH nárok na odpočet daně jen v částečné výši (viz vazba na 13 odst. 4 písm. b) ZDPH). Pod tuto definici se řadí veškerý majetek vytvořený plátcem, který splňuje kritéria dlouhodobého majetku. Upřesňující změna je uvedena v 4 odst. 4 ZDPH, který stanoví přepočet cizí měny na české koruny, po novele je použito pojmu p epo et cizí m ny na m nu eskou. 10

9 1.2 Zm ny ve vymezení základních pojm ; 1.3 Vystavování da ových doklad ; 1.4 Základ dan Novela zákona o DPH s účinností od doplňuje v 4 odst. 3 písm. d) nový bod 4, který zní: Pro ú ely tohoto zákona se dále rozumí d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího dan z p íjm. Do konce roku 2011 tato definice v zákoně o DPH chyběla. 1.2 Zm ny ve vymezení základních pojm ( 4 ZDPH) V 4 odst. 3 písm. d) ZDPH, který definuje dlouhodobý majetek, se doplňuje bod 4 stanovující, že dlouhodobým majetkem je obchodní majetek, který je technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů. V původním znění zákona o DPH do nebylo technické zhodnocení definováno (účinnost od ). 1.3 Vystavování da ových doklad ( 26, 28 ZDPH s ú inností od ) Dochází k úpravě 26 odst. 6 ZDPH v důsledku zavedení jednotné sazby daně 17,5 %. V případě, že na daňovém dokladu je společně uvedeno více plnění, a to jak zdanitelných, tak i osvobozených od daně, již nebude nutné uvádět plnění v rozdělení podle sazeb daně, ale pouze v rozdělení na plnění zdanitelná (jednotná sazba daně 17, 5 %) a plnění osvobozená od daně. Ve vazbě na zavedení jednotné sazby daně bude od upraven 28 a další navazující ustanovení ZDPH. V 28 odst. 2 písm. k), 28 odst. 4 písm. f), 29 odst. 2 písm. j), 31 odst. 2 písm. a), 32 odst. 2 písm. a), 34 odst. 4 a v 35 odst. 2 písm. b) ZDPH se slova základní nebo sníženou zrušují. Vypouští se text dosud zakládající povinnost uvádět údaje týkající se základu daně a výše daně v rozdělení podle snížené a základní sazby daně. 1.4 Základ dan ( 36 ZDPH s ú inností od ) Ustanovení 36 odst. 7 zákona o DPH řeší stanovení sazby daně v případě, kdy se za uskutečnění plnění stanoví jedna cena a plnění zahrnuje jak plnění se sníženou sazbou daně, tak se základní sazbou daně, případně osvobozené plnění. Do konce roku 2012 se základ daně stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých plnění zjištěných podle vlastního právního předpisu k celkovému součtu těchto zjištěných cen. 11

10 2. DA OVÉ SUBJEKTY, GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pokud osoba povinná k dani zákonem stanovený obrat nepřekročí, může zůstat osobou osvobozenou od daně. Ovšem za splnění určitých podmínek se může dobrovolně registrovat k dani, a to podle 95 odst. 7 ZDPH. Výjimku tvoří osoby povinné k dani, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (plnění uvedená v 51 ZDPH). Na osoby z jiných států, které nemají v tuzemsku provozovnu, se ustanovení 6 nevztahují. Tyto subjekty se stávají plátci, pokud v tuzemsku začnou uskutečňovat ekonomickou činnost a dále dnem vzniku jejich provozovny v tuzemsku. Výjimku tvoří provozovny, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a provozovny tzv. reprezentace. Tyto provozovny nepodléhají povinnosti registrace k dani v tuzemsku. Podstatnou okolností pro povinnou registraci je obrat osoby povinné k dani. Obrat Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Do obratu se po novele s účinností od nezahrnují úplaty za uskutečněná plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Rozhodujícím kritériem pro zahrnutí do obratu se stává uskutečňování ekonomické činnosti a nikoliv způsob, jakým o uvedené transakci osoba povinná k dani účtuje nebo ji eviduje. Pojmy p íjmy a výnosy uváděné v zákoně do jsou nahrazeny pojmem obecnějším, a to úplata. Podle Přechodných ustanovení se po novele zákona (č. 302/2008 Sb.) počítal obrat za měsíce roku 2008 podle staré úpravy a za měsíce roku 2009 podle úpravy nové. 26

11 2.1 Osoby povinné k dani; 2.2 Osoby osvobozené od uplat ování dan, plátci Do obratu se nezapočítává skutečně obdržená úplata, ale úplata, která náleží za uskutečněná plnění, to znamená, že hlavním ukazatelem je den uskutečnění zdanitelného plnění (nebo plnění osvobozeného s nárokem na odpočet a uvedených výjimek osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 ZDPH). P íklad. 6 Osoba povinná k dani, pan Levý, dosud neplátce DPH, p ijme dne úplatu, zálohu p ed uskute n ním zdanitelného pln ní ve výši K na dodání zboží odb rateli, plátci dan. K dodání zboží dojde dne ešení Pan Levý bude zjiš ovat sv j obrat za 12 bezprost edn p edcházejících po sob jdoucích m síc po ínaje m sícem lednem, kdy došlo k uskute n ní zdanitelného pln ní. Pokud v období leden 2012 (zp tn ) až únor 2011 p ekro il obrat K, je povinen podle 95 odst. 1 ZDPH do 15. února podat p ihlášku k registraci. Plátcem se stává podle 94 odst. 1 ZDPH po ínaje 1. dubnem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Za m síce únor 2011 až prosinec 2011 dosáhl nap íklad podnikatel obrat z tuzemských zdanitelných pln ní ve výši K. V lednu 2012 dodal zboží za K, ímž zp tn za 12 m síc po ínaje lednem 2012 až únor 2011 p ekro il v lednu obrat K a stává se tedy plátcem po ínaje m sícem dubnem Plátce Plátcem se stává osoba povinná k dani, která překročí obrat uvedený v 6 odst. 1 ZDPH. Povinnost registrovat se k DPH však může vzniknout i z jiných důvodů, než je překročení obratu. Jde o povinnost registrace k dani za splnění podmínek 27

12 2. DA OVÉ SUBJEKTY, GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ stanovených v 94 odst. 2 až odst. 20 ZDPH. Mimo jiné z titulu překročení hodnotového limitu pro pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, poskytnutí služeb do jiného členského státu za splnění podmínek stanovených v 94 odst. 11 ZDPH, pokračování v podnikání po zemřelém plátci, uskutečňování zdanitelných plnění společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení a další. Plátcem se může stát i osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo pořídí zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně. 2.3 Osoby identi kované k dani Po novele zákona o DPH s účinností od se osobou identifikovanou k dani (dále jen OID) rozumí právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu (dále jen JČS) v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku Kč. Osobou identifikovanou k dani se stává dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani a v tuzemsku pořizuje z JČS nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem prvního dodání tohoto zboží (například obec, nebo právnická osoba založená podle zvláštních právních předpisů). Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z JČS a podá přihlášku k registraci, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odst. 1, se stává OID k datu účinnosti rozhodnutí o registraci. 2.4 Osoby evidované k dani Zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského společenství, nejsou povinny registrovat se k dani v každém členském státě, kde se nachází její zákazníci, ale může si podle vlastního výběru zvolit stát, ve kterém se registruje k dani. V České republice je taková registrace možná u Finančního úřadu Brno 1, kde oznámí zahájení činnosti podle zvláštního režimu 88 ZDPH. 28

13 2.3 Osoby identi kované k dani; 2.4 Osoby evidované k dani; 2.5 Osoby nepovinné k dani Hlášení o dani je osoba evidovaná k dani povinna podat za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v EUR ve výši daně uvedené v hlášení. Hlášení o dani musí být podáno elektronicky. 2.5 Osoby nepovinné k dani Osoby nepovinné k dani nejsou v zákoně o DPH obecně definovány, ale protože s nimi zákon o DPH s účinností od pracuje při stanovení místa plnění u poskytování služeb, je vhodné si tyto osoby vymezit. Osoby nepovinné k dani jsou osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost ve smyslu 5 ZDPH. V praxi může jít o občana, zájmová občanská sdružení, instituce, které působí v oblasti veřejné správy a neuskutečňují žádnou ekonomickou činnost, což nebývá v praxi časté, a v neposlední řadě i obchodní společnosti, které nevykonávají žádnou činnost a pouze drží akcie jiných společností nebo obchodní podíly na jiných společnostech. Touto problematikou se v řadě případů zabýval i Evropský soudní dvůr, například v případu C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), kde byla řešena otázka Národního soudu, zda transakce nesoucí úrok, včetně poskytnutí úročených půjček společnostem, ve kterých drží společnost EDM účast, kdy hlavní činností EDM je řízení těchto společností, představují ekonomickou činnost. Evropský soudní dvůr konstatoval, že pouhé nabytí a prodej podílů představuje využívání majetku za účelem dosahování příjmů z něho na pravidelné bázi a dividenda je pouze výsledkem vlastnictví majetku a není úplatou za ekonomickou činnost. Naproti tomu úrok za půjčky poskytnuté společnostem, ve kterých drží podíl, nemůže být vyjmut z předmětu daně. 29

14 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ ešení Dodavatel strojního za ízení má možnost podle ustanovení 42 odst. 6 ZDPH provést opravu základu dan a výše dan v období do 3 let od konce roku 2011, tj. do konce roku Oprava výše dan p i náprav chyb ( 43 ZDPH) Oprava výše dan v p ípad, kdy plátce zvýšil svoji da ovou povinnost Při uplatnění daně jinak než je uvedeno v zákoně o DPH, tedy z důvodu chyby (např. chybné stanovení sazby daně, chybné určení místa plnění, předmětu daně případně osvobození od daně), bude oprava provedena v dodatečném daňovém přiznání. V případě, kdy plátce nebo osoba identifikovaná k dani zvýšila svoji daňovou povinnost, má možnost provést opravu v dodatečném daňovém přiznání na základě prokázání, že na straně odběratele došlo k obdržení opravného daňového dokladu. Při opravě sazby daně je plátce povinen vystavit opravný daňový doklad podle 45 ZDPH v případech, kdy měl tuto povinnost na základě původní transakce nebo kdy tak učinil. V ostatních případech provede opravu v daňové evidenci. Da ový doklad vystavený neplátcem ( 43 odst. 5 ZDPH) Podle ustanovení 43 ZDPH bude přiměřeně postupovat i osoba, která uvedla daň na doklad a vznikla jí povinnost přiznat daň podle 108 odst. 1 písm. k) zákona o DPH, přičemž pojem přiměřeně znamená, že výše uvedená osoba, která vystavila doklad a na něm uvedla daň, vystaví opravný daňový doklad. Další povinnosti v případě opravy pro tuto osobu jsou shodné jako má plátce nebo osoba identifikovaná k dani. Stejně jako u 42 ZDPH je uvedena lhůta, po kterou lze opravu provést. Ustanovení 43 zákona o DPH zní: 43 Oprava výše daně v jiných případech (1) V p ípadech, kdy plátce nebo osoba identi kovaná k dani uplatnila a p iznala da jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila da na výstupu nebo svoji da ovou povinnost, je oprávn na provést opravu v dodate ném da ovém p iznání za zda ovací období, ve kterém se uskute nilo p vodní pln ní nebo byla p ijata úplata. Opravu lze provést nejd íve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identi kovaná k dani, pro kterou se pln ní uskute nilo, obdržela opravný da ový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro da ové ú ely podle odstavce 2. (2) V p ípad opravy výše dan v jiných p ípadech plátce nebo osoba identi kovaná k dani vystaví opravný da ový doklad, pokud m la povinnost vystavit da ový doklad 162

15 4.1 Tuzemská pln ní nebo da ový doklad vystavila. Pokud plátce nebo osoba identi kovaná k dani nem la povinnost vystavit da ový doklad a da ový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro da ové ú ely. (3) U opravy výše dan se uplatní sazba dan platná ke dni povinnosti p iznat da u p vodního pln ní. Pro p epo et cizí m ny na eskou m nu se použije kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou a platný pro osobu provád jící p epo et ke dni povinnosti p iznat da u p vodního pln ní. (4) Opravu výše dan nelze provést po uplynutí 3 let od konce zda ovacího období, ve kterém vznikla povinnost p iznat da u p vodního pln ní. (5) Osoba povinná p iznat da podle 108 odst. 1 písm. k) je oprávn na p i oprav dan postupovat p im en podle odstavc 1 až 4. Okamžik, ve kterém lze podat dodate né da ové p iznání p i oprav sazby dan sm rem dol Podle ustanovení 43 odst. 1 zákona o DPH v případě, kdy plátce daně zvýšil svoji daňovou povinnost, je oprávněn v dodatečném daňovém přiznání provést opravu daně směrem dolů. Tuto opravu může provést nejdříve ke dni, v němž protistrana obdržela opravný daňový doklad. Zákon však neupravuje postup na straně odběratele a to proto, že se zcela změnila pravidla pro nárok na odpočet daně od Od může plátce daně uplatnit NNO na vstupu pouze v rozsahu správné sazby daně podle ustanovení 72 odst. 2 zákona o DPH: Daní na vstupu u p ijatého zdanitelného pln ní se rozumí da uplatn ná podle tohoto zákona. V 73 odst. 6 zákona o DPH je uvedeno: P evyšuje-li ástka dan uvedená na p ijatém da ovém dokladu výši dan, která má být uplatn na podle tohoto zákona, je plátce oprávn n uplatnit nárok na odpo et dan jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatn na podle tohoto zákona. Je-li ástka dan uvedená na p ijatém da ovém dokladu nižší, než která má být uplatn na podle tohoto zákona, je plátce oprávn n uplatnit nárok na odpo et dan jen ve výši odpovídající dani uvedené na da ovém dokladu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud byla dodavatelem uplatněna daň v základní sazbě daně, přičemž podle zákona o DPH měla být uplatněna sazba snížená, má odběratel nárok na odpočet pouze ve výši snížené sazby daně, a to bez ohledu na to, že na dokladu je uvedena základní sazba daně. 163

16 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ Pokud by tedy odběratel udělal chybu a z obdrženého daňového dokladu uplatnil odpočet daně v základní sazbě daně, ačkoliv plnění odpovídalo sazbě snížené, pak, i kdyby odběratel nikdy neobdržel opravný daňový doklad, je povinen podat dodatečné přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž chybu zjistil, a ve stejné lhůtě samozřejmě daň doplatit. Postup je v souladu s 141 odst. 1 daňového řádu. Upozornění! Odběratel tedy podává dodatečné daňové přiznání na snížení nároku na odpočet daně na základě vlastního zjištění chyby na daňovém dokladu, a to i v případě, že neobdrží opravný daňový doklad od dodavatele. P íklad. 90 Stavební rma v kv tnu 2012 dodala bazén v etn instalace a montáže k rodinnému domu a zakázku fakturovala developerské rm se základní sazbou dan. V srpnu 2012 zjistila ú etní, že podle objednávky se jednalo o dodání bazénu k rodinnému domu sociálnímu ( 48a ZDPH) a sazba dan m la být snížená. ešení Provedla proto opravu sazby dan podle 43 ZDPH vystavením opravného da ového dokladu, na n mž jako d vod uvedla opravu sazby dan a zaslala doklad odb rateli plátci dan. Odb ratel obdržel opravný da ový doklad v srpnu. Proto podá v srpnu dodate né da ové p iznání za kv ten, v n mž vrátí ást nároku na odpo et dan. I v p ípad, kdyby opravný da ový doklad plátce neobdržel, má povinnost podat dodate né da ové p iznání, a to do konce m síce následujícího po m síci, kdy chybu zjistil. Pochopiteln, že toto dodate né da ové p iznání odb ratele podléhá ze strany správce dan p íslušné sankci. Dodavatel v m síci srpnu podá rovn ž dodate né da ové p iznání za kv ten, v n mž sníží da na výstupu. V tomto p ípad pochopiteln plátci žádné sankce ze strany správce dan nehrozí. P íklad. 91 Plátce dan, rma Zeta, s.r.o., dodá dne , plátci dan, rm Zahrada, s.r.o. brožury o zp sobech udržování trávník. Dodáno bylo 300 ks brožur o jednotkové cen 120 K bez DPH. Sazbu dan uvedla rma Zeta, s.r.o. ve výši 20 % a za celkovou dodávku byl vystaven da ový doklad s uvedením: základ dan K, DPH 20 % K, celkem K. Da ový doklad obdržela rma Zahrada, s.r.o. dne

17 4.1 Tuzemská pln ní ešení Dodavatel Dodavatel na základ uskute n ní zdanitelného pln ní za m síc erven a vystaveného da ového dokladu odvedl v da ovém p iznání za m síc erven ástku DPH ve výši K. Da ový poradce p i kontrole ú etnictví v srpnu zjistil chybné použití sazby dan, kdy správn m lo být dodání brožur, v nichž reklama nep esahovala více než 50 % plochy, fakturováno se sníženou sazbou dan 14 %. Proto v m síci srpnu provedl dodavatel opravu sazby dan podle 43 odst. 2 ZDPH. Vystavil opravný da ový doklad, kde mimo jiné uvedl: d vod opravy...chybn uvedená základní sazba dan namísto snížené sazby, p vodní základ dan K... DPH 20 % K... celkem K, p vodní základ dan K... DPH 14 % K... celkem K, rozdíl K K. Opravný da ový doklad obdržela rma Zahrada, spol. s.r.o. dne Opravu na základ opravného da ového dokladu provede v rámci dodate ného da ového p iznání za m síc erven, kdy sníží odvod dan o K. V p ípad, kdyby odb ratel uhradil podle chybn vystaveného da ového dokladu celou ástku K, dodavatel by na základ opravného da ového dokladu vrátil odb rateli ástku K. Odb ratel Firma Zahrada, s.r.o. na základ obdrženého da ového dokladu uhradila rm Zeta, s.r.o. ástku K. Poté zjistila ú etní rma, že je na faktu e uvedena chybná sazba dan, a proto NNO uplatnila v m síci ervnu pouze ve výši K v p íslušné sazb dan náležející podle zákona o DPH ( 73 odst. 6 ZDPH). Po obdržení opravného da ového dokladu od dodavatele v srpnu provedla ú etní rmy pouze opravu zaú tování. Opravu da ového p iznání nebylo t eba provád t, nebo byl uplatn n nárok na odpo et dan ve správné výši. Zaú tování. Popis operace K MD DAL 1. P ijatá faktura Zaplacení Pohledávka ODD BV vrácení p eplatku

18 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ Z ástky K byl uplatn n nárok na odpo et pouze ve výši K, proto zbývající ástka K byla zaú tována na ú et 378. P íklad. 92 Chybn uplatn ný nárok na odpo et Stejné zadání, ale odb ratel po zaplacení ástky K uplatní nárok na odpo et v základní sazb dan podle da ového dokladu. ešení Pokud si chybu neuv domí, ale obdrží opravný da ový doklad od dodavatele na snížení sazby dan, pak odb ratel podá dodate né p iznání a p íslušnou da ve výši K vrátí. V tomto p ípad bude ovšem postižen sankcí ze strany správce dan. Zaú tování. Popis operace K MD DAL 1. P ijatá faktura Zaplacení Pohledávka ODD BV vrácení p eplatku P íklad. 93 Plátce dan, rma ABC, s.r.o. eský výrobce po íta dne p edala 30 ks po íta p epravní rm Doprava, s.r.o. eskému plátci dan, aby tyto p epravil k odb rateli na Slovensko. P epravce však cestou havaroval a došlo ke zni ení po íta. V rámci dohody o vypo ádání škody vyú toval plátce dan p epravci zp sobenou škodu na po íta ích. Ú etní rmy výrobce po íta vystavila fakturu p epravci za zp sobenou škodu. Omylem však uvedla k fakturované škod i DPH. Da ový doklad byl rmou ABC, s.r.o. vystaven až dne Na da ovém dokladu bylo uvedeno: datum uskute n ní zdanitelného pln ní , základ dan K, sazba DPH...20 %, DPH ve výši K, celkem k zaplacení K. 166

19 4.1 Tuzemská pln ní ešení Postup na stran p epravce Doprava, s.r.o. Ú etní p epravní rmy po obdržení da ového dokladu dne na vyú tování zp sobené škody zjistila chybné uvedení DPH, nebo škoda není p edm tem dan podle 2 ZDPH. Stejn tak na dokladu nem lo být uvedeno datum uskute n ní zdanitelného pln ní. Na základ obdrženého da ového dokladu NNO za m síc duben ani za m síc kv ten neuplatnila. ástku uvedenou na faktu e rma nezaplatila. Dne požádala ú etní rmy Doprava, s.r.o., rmu ABC, s.r.o., o opravu došlé faktury. Firma ABC, s.r.o., doru ila p epravní rm opravný da ový doklad dne , protože za m síc duben odvedla chybn da ve výši K. Nebylo možno provést pouhé storno p vodní faktury. Na opravném da ovém dokladu uvedla následující údaje: p vodní íslo da ového dokladu, íslo opravného da ového dokladu, základ dan K...DPH 20 % K... celkem K, základ dan K... 0 K... celkem K, rozdíl K. Sd lení: Ú tovaná škoda není p edm tem dan. Zaú tování Odb ratel. Popis operace K MD DAL ádek DAP 1. Došlá faktura dne *) 2. DPH nemusí se ú tovat NNO neuplatn n Opravný da ový doklad 3. ODD dne Nemusí se ú tovat NNO neuplatn n 5. Škoda není p edm tem dan *) Posta ilo by ú tovat jen fakturu a opravný da ový doklad p iložit. 167

20 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Edice DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ Edice DANĚ Edice DANĚ Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing. Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013 V případě, že dojde k významným

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty 5412_11.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Novela zákona DPH k 1 4 2011. A&CE Consulting, s.r.o.

Novela zákona DPH k 1 4 2011. A&CE Consulting, s.r.o. Novela zákona DPH k 1 4 2011 A&CE Consulting, s.r.o. OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. ZMĚNY VE VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 3 3. SAZBY DANĚ... 4 4. STANOVENÍ MÍSTA PLNĚNÍ... 5 5. NÁROK NA ODPOČET DANĚ... 7 6. OPRAVA

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Změny zákona o DPH v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Změny zákona o DPH v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších ze dne 17. července 2008, s účinností od 1.1.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016

Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 Kontrolní hlášení DPH reportovací novinka roku 2016 25. listopadu 2015 Ing. Blanka Mattauschová GFŘ Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení byla stanovena

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více