DPH V PŘÍKLADECH. k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH V PŘÍKLADECH. k 1. 4. 2012"

Transkript

1 Ing. Jana Ledvinková DPH V PŘÍKLADECH k praktické příklady včetně zaúčtování výklad zákona o DPH v oblastech služeb a zboží nový režim u poskytnutí stavebních prací v příkladech přechod na 14% sazbu DPH Informace GFŘ k 92e režim přenesení daňové povinnosti 9. aktualizované a rozšířené vydání edice daně

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Jana Ledvinková, 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah Úvod... 5 Použité zkratky, navazující právní předpisy, změny zákona Přehled změn v zákoně o DPH s účinností od Vymezení základních pojmů Změny ve vymezení základních pojmů ( 4 ZDPH) Vystavování daňových dokladů Základ daně ( 36 ZDPH úprava s účinností od ) Základ daně ve zvláštních případech Výpočet daně Oprava základu daně a výše daně, opravný daňový doklad Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši Vyrovnání odpočtu daně Úprava odpočtu daně Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Ručení za nezaplacenou daň Přechodná ustanovení Daňové subjekty, grafické znázornění Osoby povinné k dani Osoby osvobozené od uplatňování daně, plátci Osoby identifikované k dani Osoby evidované k dani Osoby nepovinné k dani Předmět daně ( 2 ZDPH) Plnění, která jsou předmětem daně místo plnění v tuzemsku Plnění, která nejsou předmětem daně

4 Obsah 4. Operace se zbožím, komentář, příklady, účetní a daňové řešení Tuzemská plnění Intrakomunitární dodávky zboží Oblast služeb, příklady, zaúčtování, daňové řešení, určení místa plnění Tuzemská plnění Intrakomunitární plnění služby Nárok na odpočet daně Nárok na odpočet daně Daňová uznatelnost neuplatněné DPH Režim přenesení daňové povinnosti DPH ve stavebnictví od Úvod Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví Dovoz zboží Místo plnění při dovozu zboží Daňová povinnost při dovozu zboží Základ daně a výpočet základu daně při dovozu zboží Daňový doklad při dovozu zboží platí i pro vývoz Oprava výše daně při dovozu zboží Osvobození od daně při dovozu zboží Vývoz zboží Osvobození od daně při vývozu zboží ( 66 ZDPH) Postup výpočtu daňové povinnosti a nárok na odpočet při vývozu Přílohová část Použitá literatura

5 Úvod Úvod Deváté aktualizované vydání publikace DPH v příkladech reaguje na další, již 26. novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH nebo ZDPH). Jedná se o novelu č. 370/2011 Sb., která přináší změny zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nabývající účinnosti zčásti od a zčásti od V novele zákona č. 370/2011 Sb. byla již v ustanovení 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží připravena novela zákona o DPH pod č. 375/2011 Sb. Tato novela vstoupila v účinnost od K novele ustanovení 58 dochází z důvodu změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Změnou 58 zákona o DPH se významně změní rozsah osvobození zdravotnických služeb od daně. V ustanovení 92d ZDPH obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, které vyplývá z novely zákona o DPH č. 47/2011 Sb. je uvedeno, že toto ustanovení pozbývá platnosti dne Na konci roku 2011 byly vyhlášeny ještě 2 zákony. Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky. Zde v části XXII týkající se zákona o DPH dochází ke změnám v 80 až 93a, kde se většinou mění názvy některých institucí (například Finanční úřad pro Prahu 1 na Finanční úřad pro hlavní město Praha). Účinnost se stanoví od s výjimkou změny v 93a Místní příslušnost na konci textu odst. 1 kde je řešena místní příslušnost skupiny, se doplňují slova ; je-li zastupujícímu lenu p íslušný Specializovaný nan ní ú ad, je sou asn p íslušný i skupin. Tato změna vstupuje v účinnost již od Zákon č. 458/2011 Sb., zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. V části týkající se zákona o DPH se v bodu 6. článku XIII. mění 6 odst. 1 a snižuje se limit pro registraci plátce DPH z částky Kč na částku Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak. Účinnost bodu 6. článku XIII je uvedena od Nejvýznamnější změna s účinností od se týká především zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %. Dotkne se zejména tepla a chladu, bytové výstavby, staveb pro sociální bydlení, zboží uvedeného v příloze č. 1 a služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH. S odloženou účinností od je v novele zákona o DPH navržena sjednocená sazba daně na jednu sazbu ve výši 17,5 %. Během dubna 2012 proběhla ve vládě jednání k sazbě daně u DPH 5

6 POUŽITÉ ZKRATKY, NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ P EDPISY, ZM NY ZÁKONA a poslední návrhy, které jsou projednávány počítají se sníženou sazbou daně ve výši 15 % a se základní sazbou daně ve výši 21%. Bude muset tudíž dojít ke zrušení řady ustanovení z novely č. 370/2011 Sb., která měla stanovenou účinnost od Další změny zákona o DPH vycházejí z předchozí novely č. 47/2011 Sb., která nabyla účinnosti od a z níž vyplynuly některé praktické problémy. Změny vycházejí také z některých informací Generálního finančního ředitelství v průběhu roku 2011, které napomáhaly praktickému řešení zejména při provádění opravy základu daně a výše daně u tzv. obratových bonusů a skont. Informace zjednodušovaly obsah opravných daňových dokladů zejména v případě poskytování bonusů a rovněž řešení v případě vystavování daňových dokladů v cizí měně. Od také nabývá účinnosti ustanovení 92e ZDPH, jež bylo uvedeno již v novele č. 47/2011 Sb., ale s odloženou účinností od Jedná se o přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které jsou uvedeny v Klasifikace produkce CZ-CPA 41až 43 platné od Tento režim se uplatní u uvedených služeb pouze mezi plátci daně s místem plnění v tuzemsku. Při aplikaci ustanovení 92e zákona o DPH v prvních dnech měsíce ledna 2012 vyvstala řada nejasností, proto se v publikaci věnuji této problematice v samostatné kapitole s uvedením řady praktických příkladů. Publikace si klade za cíl stát se každodenním pomocníkem pro běžnou účetní a daňovou praxi široké odborné veřejnosti a zapracovává veškeré novely zákona o DPH od roku 2004 do Uvádím zde některé důležité Informace Koordinačních výborů, aktuální Informace Generálního finančního ředitelství a k některým obtížným okruhům daně z přidané hodnoty rovněž judikaturu Evropského soudního dvora (dále jen ESD). Doufám, že tato publikace přispěje váženému čtenáři k rychlé orientaci v novelizovaných ustanoveních zákona o DPH, k praktické aplikaci nejen z pohledu zákona o DPH, ale i z pohledu zákona o účetnictví. duben 2012 Autorka 6

7 P ehled zm n v zákon o DPH s ú inností od P ehled zm n v zákon o DPH s ú inností od Zákon o DPH je s účinností od změněn zákonem č. 370/2011 Sb. Novela zákona o DPH s účinností od se týká zejména změny snížené sazby daně, která je ze všech změn zákona o DPH jednoznačně nejvýznamnější. S účinností od se v 47 odst. 1 písm. b) zvyšuje snížená sazba daně z dosavadních 10 % na 14 %. S odloženou účinností od je v 47 odst. 1 uvedena sazba daně ve výši 17,5 % jako jednotná sazba. Tato změna vyvolá zrušení ustanovení 48 a 48a, z nichž vyplývaly výjimky pro uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu a pro stavby pro sociální bydlení. Dojde logicky ke zrušení přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k zákonu o DPH, z nichž dosud vyplývají výjimky pro uplatnění snížené sazby daně u zboží a služeb. Rovněž bude zrušen 47a, podle něhož je dosud možno požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení sazby DPH. Z těchto změn vyplývá také několik bodů Přechodných ustanovení mezi rokem 2012 a rokem 2013, která jsou obdobná jako Přechodná ustanovení mezi rokem 2011 a V průběhu března 2012 však vláda uvažuje o změně sazby daně snížené ze 14 % na 15 % a základní sazby daně z 20 % na 21 %, a to s účinností od Pak by ovšem ke zrušení 48 a 48a nedošlo. Výsledek je v současné době vydání publikace nezjistý. Další dílčí novely zákona o DPH s účinností od převážně navazují na změnu sazby daně a dále na změny zákona o DPH provedené k Důležitá jsou také Přechodná ustanovení uvedená v novele zákona o DPH č. 370/2011 Sb., ve kterých je uvedeno řešení použití příslušných sazeb daně v období na přelomu roku 2011 na rok Rovněž řeší vyúčtování záloh či úplat při dodání zboží, převodu staveb či poskytnutí služeb ve snížené sazbě daně, které budou přijaty ještě roce Také je zde vyúčtování záloh u stavebních a montážních prací, jež byly přijaty ještě v roce 2011, ale plnění se uskutečnilo až v roce 2012, kdy podle 92e ZDPH podléhají již režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. 1.1 Vymezení základních pojm Zákon o DPH pro své účely vymezuje pojmy, s nimiž dále zákon pracuje. Ovšem nalezneme v něm řadu pojmů, které zákonodárce nikterak nedefinuje. V tomto případě je nutno nejprve hledat význam daného pojmu přednostně v evropském 9

8 P EHLED ZM N V ZÁKON O DPH S Ú INNOSTÍ OD právu (Směrnice Rady 2006/112/ES nebo v příslušné judikatuře), až následně je možno použít i soukromé právo České republiky, pokud odpovídá účelu a cílům příslušného ustanovení zákona. Pojmy, které zákon o DPH pro své účely vymezuje, nalezneme v 4 ZDPH. Pochopení jejich významu je pro plátce zásadní pro schopnost stanovit správně předmět daně při další práci se zákonem. V publikaci s nimi bude průběžně pracováno a u konkrétních příkladů vysvětlen jejich význam. Novela zákona o DPH s účinností od některé pojmy již upravila (viz následující kapitola) a novela zákona o DPH od rovněž provedla změny v 4 ZDPH. Především je z textu vypuštěna řada pojmů, které jsou definovány nadbytečně, neboť jsou již definovány v rámci jiných ustanovení, například pojem odpo et dan, který byl definován v 72 odst. 2 novely ZDPH. Pojmy bytový a rodinný dům a byt se přesouvají do textu 48 ZDPH. V ustanovení 4 odst. 3 ZDPH se z definice obchodního majetku vypouští pro nadbytečnost vazba na povinnost účtování nebo evidence tohoto majetku, protože povinnost vést údaje o tomto majetku v evidenci pro daňové účely vyplývá již z ustanovení 100 odst. 2 ZDPH. V 100 odst. 2 ZDPH se upřesňuje, že plátce může zvolit, zda povinnost vést evidenci obchodního majetku splní tak, že evidenci povede v rámci svého účetnictví, nebo samostatně mimo účetnictví. V ustanovení 4 odst. 3 ZDPH je definován dlouhodobý majetek a nově se vkládá písm. e), které zavádí definici dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Podle ustanovení 4 odst. 3 písm. d) ZDPH je dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je hmotným majetkem, odpisovaným nehmotným majetkem nebo pozemkem, který je dlouhodobým majetkem. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil, včetně technického zhodnocení. Definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se zavádí s ohledem na specifická pravidla při uplatňování nároku na odpočet při pořizování tohoto majetku, pokud jej plátce bude dále využívat pro účely, pro něž má podle 72 odst. 6 ZDPH nárok na odpočet daně jen v částečné výši (viz vazba na 13 odst. 4 písm. b) ZDPH). Pod tuto definici se řadí veškerý majetek vytvořený plátcem, který splňuje kritéria dlouhodobého majetku. Upřesňující změna je uvedena v 4 odst. 4 ZDPH, který stanoví přepočet cizí měny na české koruny, po novele je použito pojmu p epo et cizí m ny na m nu eskou. 10

9 1.2 Zm ny ve vymezení základních pojm ; 1.3 Vystavování da ových doklad ; 1.4 Základ dan Novela zákona o DPH s účinností od doplňuje v 4 odst. 3 písm. d) nový bod 4, který zní: Pro ú ely tohoto zákona se dále rozumí d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího dan z p íjm. Do konce roku 2011 tato definice v zákoně o DPH chyběla. 1.2 Zm ny ve vymezení základních pojm ( 4 ZDPH) V 4 odst. 3 písm. d) ZDPH, který definuje dlouhodobý majetek, se doplňuje bod 4 stanovující, že dlouhodobým majetkem je obchodní majetek, který je technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů. V původním znění zákona o DPH do nebylo technické zhodnocení definováno (účinnost od ). 1.3 Vystavování da ových doklad ( 26, 28 ZDPH s ú inností od ) Dochází k úpravě 26 odst. 6 ZDPH v důsledku zavedení jednotné sazby daně 17,5 %. V případě, že na daňovém dokladu je společně uvedeno více plnění, a to jak zdanitelných, tak i osvobozených od daně, již nebude nutné uvádět plnění v rozdělení podle sazeb daně, ale pouze v rozdělení na plnění zdanitelná (jednotná sazba daně 17, 5 %) a plnění osvobozená od daně. Ve vazbě na zavedení jednotné sazby daně bude od upraven 28 a další navazující ustanovení ZDPH. V 28 odst. 2 písm. k), 28 odst. 4 písm. f), 29 odst. 2 písm. j), 31 odst. 2 písm. a), 32 odst. 2 písm. a), 34 odst. 4 a v 35 odst. 2 písm. b) ZDPH se slova základní nebo sníženou zrušují. Vypouští se text dosud zakládající povinnost uvádět údaje týkající se základu daně a výše daně v rozdělení podle snížené a základní sazby daně. 1.4 Základ dan ( 36 ZDPH s ú inností od ) Ustanovení 36 odst. 7 zákona o DPH řeší stanovení sazby daně v případě, kdy se za uskutečnění plnění stanoví jedna cena a plnění zahrnuje jak plnění se sníženou sazbou daně, tak se základní sazbou daně, případně osvobozené plnění. Do konce roku 2012 se základ daně stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých plnění zjištěných podle vlastního právního předpisu k celkovému součtu těchto zjištěných cen. 11

10 2. DA OVÉ SUBJEKTY, GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pokud osoba povinná k dani zákonem stanovený obrat nepřekročí, může zůstat osobou osvobozenou od daně. Ovšem za splnění určitých podmínek se může dobrovolně registrovat k dani, a to podle 95 odst. 7 ZDPH. Výjimku tvoří osoby povinné k dani, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (plnění uvedená v 51 ZDPH). Na osoby z jiných států, které nemají v tuzemsku provozovnu, se ustanovení 6 nevztahují. Tyto subjekty se stávají plátci, pokud v tuzemsku začnou uskutečňovat ekonomickou činnost a dále dnem vzniku jejich provozovny v tuzemsku. Výjimku tvoří provozovny, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a provozovny tzv. reprezentace. Tyto provozovny nepodléhají povinnosti registrace k dani v tuzemsku. Podstatnou okolností pro povinnou registraci je obrat osoby povinné k dani. Obrat Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Do obratu se po novele s účinností od nezahrnují úplaty za uskutečněná plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Rozhodujícím kritériem pro zahrnutí do obratu se stává uskutečňování ekonomické činnosti a nikoliv způsob, jakým o uvedené transakci osoba povinná k dani účtuje nebo ji eviduje. Pojmy p íjmy a výnosy uváděné v zákoně do jsou nahrazeny pojmem obecnějším, a to úplata. Podle Přechodných ustanovení se po novele zákona (č. 302/2008 Sb.) počítal obrat za měsíce roku 2008 podle staré úpravy a za měsíce roku 2009 podle úpravy nové. 26

11 2.1 Osoby povinné k dani; 2.2 Osoby osvobozené od uplat ování dan, plátci Do obratu se nezapočítává skutečně obdržená úplata, ale úplata, která náleží za uskutečněná plnění, to znamená, že hlavním ukazatelem je den uskutečnění zdanitelného plnění (nebo plnění osvobozeného s nárokem na odpočet a uvedených výjimek osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 ZDPH). P íklad. 6 Osoba povinná k dani, pan Levý, dosud neplátce DPH, p ijme dne úplatu, zálohu p ed uskute n ním zdanitelného pln ní ve výši K na dodání zboží odb rateli, plátci dan. K dodání zboží dojde dne ešení Pan Levý bude zjiš ovat sv j obrat za 12 bezprost edn p edcházejících po sob jdoucích m síc po ínaje m sícem lednem, kdy došlo k uskute n ní zdanitelného pln ní. Pokud v období leden 2012 (zp tn ) až únor 2011 p ekro il obrat K, je povinen podle 95 odst. 1 ZDPH do 15. února podat p ihlášku k registraci. Plátcem se stává podle 94 odst. 1 ZDPH po ínaje 1. dubnem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Za m síce únor 2011 až prosinec 2011 dosáhl nap íklad podnikatel obrat z tuzemských zdanitelných pln ní ve výši K. V lednu 2012 dodal zboží za K, ímž zp tn za 12 m síc po ínaje lednem 2012 až únor 2011 p ekro il v lednu obrat K a stává se tedy plátcem po ínaje m sícem dubnem Plátce Plátcem se stává osoba povinná k dani, která překročí obrat uvedený v 6 odst. 1 ZDPH. Povinnost registrovat se k DPH však může vzniknout i z jiných důvodů, než je překročení obratu. Jde o povinnost registrace k dani za splnění podmínek 27

12 2. DA OVÉ SUBJEKTY, GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ stanovených v 94 odst. 2 až odst. 20 ZDPH. Mimo jiné z titulu překročení hodnotového limitu pro pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, poskytnutí služeb do jiného členského státu za splnění podmínek stanovených v 94 odst. 11 ZDPH, pokračování v podnikání po zemřelém plátci, uskutečňování zdanitelných plnění společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení a další. Plátcem se může stát i osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo pořídí zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně. 2.3 Osoby identi kované k dani Po novele zákona o DPH s účinností od se osobou identifikovanou k dani (dále jen OID) rozumí právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu (dále jen JČS) v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku Kč. Osobou identifikovanou k dani se stává dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani a v tuzemsku pořizuje z JČS nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem prvního dodání tohoto zboží (například obec, nebo právnická osoba založená podle zvláštních právních předpisů). Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z JČS a podá přihlášku k registraci, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odst. 1, se stává OID k datu účinnosti rozhodnutí o registraci. 2.4 Osoby evidované k dani Zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského společenství, nejsou povinny registrovat se k dani v každém členském státě, kde se nachází její zákazníci, ale může si podle vlastního výběru zvolit stát, ve kterém se registruje k dani. V České republice je taková registrace možná u Finančního úřadu Brno 1, kde oznámí zahájení činnosti podle zvláštního režimu 88 ZDPH. 28

13 2.3 Osoby identi kované k dani; 2.4 Osoby evidované k dani; 2.5 Osoby nepovinné k dani Hlášení o dani je osoba evidovaná k dani povinna podat za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v EUR ve výši daně uvedené v hlášení. Hlášení o dani musí být podáno elektronicky. 2.5 Osoby nepovinné k dani Osoby nepovinné k dani nejsou v zákoně o DPH obecně definovány, ale protože s nimi zákon o DPH s účinností od pracuje při stanovení místa plnění u poskytování služeb, je vhodné si tyto osoby vymezit. Osoby nepovinné k dani jsou osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost ve smyslu 5 ZDPH. V praxi může jít o občana, zájmová občanská sdružení, instituce, které působí v oblasti veřejné správy a neuskutečňují žádnou ekonomickou činnost, což nebývá v praxi časté, a v neposlední řadě i obchodní společnosti, které nevykonávají žádnou činnost a pouze drží akcie jiných společností nebo obchodní podíly na jiných společnostech. Touto problematikou se v řadě případů zabýval i Evropský soudní dvůr, například v případu C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), kde byla řešena otázka Národního soudu, zda transakce nesoucí úrok, včetně poskytnutí úročených půjček společnostem, ve kterých drží společnost EDM účast, kdy hlavní činností EDM je řízení těchto společností, představují ekonomickou činnost. Evropský soudní dvůr konstatoval, že pouhé nabytí a prodej podílů představuje využívání majetku za účelem dosahování příjmů z něho na pravidelné bázi a dividenda je pouze výsledkem vlastnictví majetku a není úplatou za ekonomickou činnost. Naproti tomu úrok za půjčky poskytnuté společnostem, ve kterých drží podíl, nemůže být vyjmut z předmětu daně. 29

14 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ ešení Dodavatel strojního za ízení má možnost podle ustanovení 42 odst. 6 ZDPH provést opravu základu dan a výše dan v období do 3 let od konce roku 2011, tj. do konce roku Oprava výše dan p i náprav chyb ( 43 ZDPH) Oprava výše dan v p ípad, kdy plátce zvýšil svoji da ovou povinnost Při uplatnění daně jinak než je uvedeno v zákoně o DPH, tedy z důvodu chyby (např. chybné stanovení sazby daně, chybné určení místa plnění, předmětu daně případně osvobození od daně), bude oprava provedena v dodatečném daňovém přiznání. V případě, kdy plátce nebo osoba identifikovaná k dani zvýšila svoji daňovou povinnost, má možnost provést opravu v dodatečném daňovém přiznání na základě prokázání, že na straně odběratele došlo k obdržení opravného daňového dokladu. Při opravě sazby daně je plátce povinen vystavit opravný daňový doklad podle 45 ZDPH v případech, kdy měl tuto povinnost na základě původní transakce nebo kdy tak učinil. V ostatních případech provede opravu v daňové evidenci. Da ový doklad vystavený neplátcem ( 43 odst. 5 ZDPH) Podle ustanovení 43 ZDPH bude přiměřeně postupovat i osoba, která uvedla daň na doklad a vznikla jí povinnost přiznat daň podle 108 odst. 1 písm. k) zákona o DPH, přičemž pojem přiměřeně znamená, že výše uvedená osoba, která vystavila doklad a na něm uvedla daň, vystaví opravný daňový doklad. Další povinnosti v případě opravy pro tuto osobu jsou shodné jako má plátce nebo osoba identifikovaná k dani. Stejně jako u 42 ZDPH je uvedena lhůta, po kterou lze opravu provést. Ustanovení 43 zákona o DPH zní: 43 Oprava výše daně v jiných případech (1) V p ípadech, kdy plátce nebo osoba identi kovaná k dani uplatnila a p iznala da jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila da na výstupu nebo svoji da ovou povinnost, je oprávn na provést opravu v dodate ném da ovém p iznání za zda ovací období, ve kterém se uskute nilo p vodní pln ní nebo byla p ijata úplata. Opravu lze provést nejd íve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identi kovaná k dani, pro kterou se pln ní uskute nilo, obdržela opravný da ový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro da ové ú ely podle odstavce 2. (2) V p ípad opravy výše dan v jiných p ípadech plátce nebo osoba identi kovaná k dani vystaví opravný da ový doklad, pokud m la povinnost vystavit da ový doklad 162

15 4.1 Tuzemská pln ní nebo da ový doklad vystavila. Pokud plátce nebo osoba identi kovaná k dani nem la povinnost vystavit da ový doklad a da ový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro da ové ú ely. (3) U opravy výše dan se uplatní sazba dan platná ke dni povinnosti p iznat da u p vodního pln ní. Pro p epo et cizí m ny na eskou m nu se použije kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou a platný pro osobu provád jící p epo et ke dni povinnosti p iznat da u p vodního pln ní. (4) Opravu výše dan nelze provést po uplynutí 3 let od konce zda ovacího období, ve kterém vznikla povinnost p iznat da u p vodního pln ní. (5) Osoba povinná p iznat da podle 108 odst. 1 písm. k) je oprávn na p i oprav dan postupovat p im en podle odstavc 1 až 4. Okamžik, ve kterém lze podat dodate né da ové p iznání p i oprav sazby dan sm rem dol Podle ustanovení 43 odst. 1 zákona o DPH v případě, kdy plátce daně zvýšil svoji daňovou povinnost, je oprávněn v dodatečném daňovém přiznání provést opravu daně směrem dolů. Tuto opravu může provést nejdříve ke dni, v němž protistrana obdržela opravný daňový doklad. Zákon však neupravuje postup na straně odběratele a to proto, že se zcela změnila pravidla pro nárok na odpočet daně od Od může plátce daně uplatnit NNO na vstupu pouze v rozsahu správné sazby daně podle ustanovení 72 odst. 2 zákona o DPH: Daní na vstupu u p ijatého zdanitelného pln ní se rozumí da uplatn ná podle tohoto zákona. V 73 odst. 6 zákona o DPH je uvedeno: P evyšuje-li ástka dan uvedená na p ijatém da ovém dokladu výši dan, která má být uplatn na podle tohoto zákona, je plátce oprávn n uplatnit nárok na odpo et dan jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatn na podle tohoto zákona. Je-li ástka dan uvedená na p ijatém da ovém dokladu nižší, než která má být uplatn na podle tohoto zákona, je plátce oprávn n uplatnit nárok na odpo et dan jen ve výši odpovídající dani uvedené na da ovém dokladu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud byla dodavatelem uplatněna daň v základní sazbě daně, přičemž podle zákona o DPH měla být uplatněna sazba snížená, má odběratel nárok na odpočet pouze ve výši snížené sazby daně, a to bez ohledu na to, že na dokladu je uvedena základní sazba daně. 163

16 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ Pokud by tedy odběratel udělal chybu a z obdrženého daňového dokladu uplatnil odpočet daně v základní sazbě daně, ačkoliv plnění odpovídalo sazbě snížené, pak, i kdyby odběratel nikdy neobdržel opravný daňový doklad, je povinen podat dodatečné přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž chybu zjistil, a ve stejné lhůtě samozřejmě daň doplatit. Postup je v souladu s 141 odst. 1 daňového řádu. Upozornění! Odběratel tedy podává dodatečné daňové přiznání na snížení nároku na odpočet daně na základě vlastního zjištění chyby na daňovém dokladu, a to i v případě, že neobdrží opravný daňový doklad od dodavatele. P íklad. 90 Stavební rma v kv tnu 2012 dodala bazén v etn instalace a montáže k rodinnému domu a zakázku fakturovala developerské rm se základní sazbou dan. V srpnu 2012 zjistila ú etní, že podle objednávky se jednalo o dodání bazénu k rodinnému domu sociálnímu ( 48a ZDPH) a sazba dan m la být snížená. ešení Provedla proto opravu sazby dan podle 43 ZDPH vystavením opravného da ového dokladu, na n mž jako d vod uvedla opravu sazby dan a zaslala doklad odb rateli plátci dan. Odb ratel obdržel opravný da ový doklad v srpnu. Proto podá v srpnu dodate né da ové p iznání za kv ten, v n mž vrátí ást nároku na odpo et dan. I v p ípad, kdyby opravný da ový doklad plátce neobdržel, má povinnost podat dodate né da ové p iznání, a to do konce m síce následujícího po m síci, kdy chybu zjistil. Pochopiteln, že toto dodate né da ové p iznání odb ratele podléhá ze strany správce dan p íslušné sankci. Dodavatel v m síci srpnu podá rovn ž dodate né da ové p iznání za kv ten, v n mž sníží da na výstupu. V tomto p ípad pochopiteln plátci žádné sankce ze strany správce dan nehrozí. P íklad. 91 Plátce dan, rma Zeta, s.r.o., dodá dne , plátci dan, rm Zahrada, s.r.o. brožury o zp sobech udržování trávník. Dodáno bylo 300 ks brožur o jednotkové cen 120 K bez DPH. Sazbu dan uvedla rma Zeta, s.r.o. ve výši 20 % a za celkovou dodávku byl vystaven da ový doklad s uvedením: základ dan K, DPH 20 % K, celkem K. Da ový doklad obdržela rma Zahrada, s.r.o. dne

17 4.1 Tuzemská pln ní ešení Dodavatel Dodavatel na základ uskute n ní zdanitelného pln ní za m síc erven a vystaveného da ového dokladu odvedl v da ovém p iznání za m síc erven ástku DPH ve výši K. Da ový poradce p i kontrole ú etnictví v srpnu zjistil chybné použití sazby dan, kdy správn m lo být dodání brožur, v nichž reklama nep esahovala více než 50 % plochy, fakturováno se sníženou sazbou dan 14 %. Proto v m síci srpnu provedl dodavatel opravu sazby dan podle 43 odst. 2 ZDPH. Vystavil opravný da ový doklad, kde mimo jiné uvedl: d vod opravy...chybn uvedená základní sazba dan namísto snížené sazby, p vodní základ dan K... DPH 20 % K... celkem K, p vodní základ dan K... DPH 14 % K... celkem K, rozdíl K K. Opravný da ový doklad obdržela rma Zahrada, spol. s.r.o. dne Opravu na základ opravného da ového dokladu provede v rámci dodate ného da ového p iznání za m síc erven, kdy sníží odvod dan o K. V p ípad, kdyby odb ratel uhradil podle chybn vystaveného da ového dokladu celou ástku K, dodavatel by na základ opravného da ového dokladu vrátil odb rateli ástku K. Odb ratel Firma Zahrada, s.r.o. na základ obdrženého da ového dokladu uhradila rm Zeta, s.r.o. ástku K. Poté zjistila ú etní rma, že je na faktu e uvedena chybná sazba dan, a proto NNO uplatnila v m síci ervnu pouze ve výši K v p íslušné sazb dan náležející podle zákona o DPH ( 73 odst. 6 ZDPH). Po obdržení opravného da ového dokladu od dodavatele v srpnu provedla ú etní rmy pouze opravu zaú tování. Opravu da ového p iznání nebylo t eba provád t, nebo byl uplatn n nárok na odpo et dan ve správné výši. Zaú tování. Popis operace K MD DAL 1. P ijatá faktura Zaplacení Pohledávka ODD BV vrácení p eplatku

18 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ Z ástky K byl uplatn n nárok na odpo et pouze ve výši K, proto zbývající ástka K byla zaú tována na ú et 378. P íklad. 92 Chybn uplatn ný nárok na odpo et Stejné zadání, ale odb ratel po zaplacení ástky K uplatní nárok na odpo et v základní sazb dan podle da ového dokladu. ešení Pokud si chybu neuv domí, ale obdrží opravný da ový doklad od dodavatele na snížení sazby dan, pak odb ratel podá dodate né p iznání a p íslušnou da ve výši K vrátí. V tomto p ípad bude ovšem postižen sankcí ze strany správce dan. Zaú tování. Popis operace K MD DAL 1. P ijatá faktura Zaplacení Pohledávka ODD BV vrácení p eplatku P íklad. 93 Plátce dan, rma ABC, s.r.o. eský výrobce po íta dne p edala 30 ks po íta p epravní rm Doprava, s.r.o. eskému plátci dan, aby tyto p epravil k odb rateli na Slovensko. P epravce však cestou havaroval a došlo ke zni ení po íta. V rámci dohody o vypo ádání škody vyú toval plátce dan p epravci zp sobenou škodu na po íta ích. Ú etní rmy výrobce po íta vystavila fakturu p epravci za zp sobenou škodu. Omylem však uvedla k fakturované škod i DPH. Da ový doklad byl rmou ABC, s.r.o. vystaven až dne Na da ovém dokladu bylo uvedeno: datum uskute n ní zdanitelného pln ní , základ dan K, sazba DPH...20 %, DPH ve výši K, celkem k zaplacení K. 166

19 4.1 Tuzemská pln ní ešení Postup na stran p epravce Doprava, s.r.o. Ú etní p epravní rmy po obdržení da ového dokladu dne na vyú tování zp sobené škody zjistila chybné uvedení DPH, nebo škoda není p edm tem dan podle 2 ZDPH. Stejn tak na dokladu nem lo být uvedeno datum uskute n ní zdanitelného pln ní. Na základ obdrženého da ového dokladu NNO za m síc duben ani za m síc kv ten neuplatnila. ástku uvedenou na faktu e rma nezaplatila. Dne požádala ú etní rmy Doprava, s.r.o., rmu ABC, s.r.o., o opravu došlé faktury. Firma ABC, s.r.o., doru ila p epravní rm opravný da ový doklad dne , protože za m síc duben odvedla chybn da ve výši K. Nebylo možno provést pouhé storno p vodní faktury. Na opravném da ovém dokladu uvedla následující údaje: p vodní íslo da ového dokladu, íslo opravného da ového dokladu, základ dan K...DPH 20 % K... celkem K, základ dan K... 0 K... celkem K, rozdíl K. Sd lení: Ú tovaná škoda není p edm tem dan. Zaú tování Odb ratel. Popis operace K MD DAL ádek DAP 1. Došlá faktura dne *) 2. DPH nemusí se ú tovat NNO neuplatn n Opravný da ový doklad 3. ODD dne Nemusí se ú tovat NNO neuplatn n 5. Škoda není p edm tem dan *) Posta ilo by ú tovat jen fakturu a opravný da ový doklad p iložit. 167

20 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Edice DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ Edice DANĚ Edice DANĚ Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing. Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013 V případě, že dojde k významným

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více