DPH V PŘÍKLADECH. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH V PŘÍKLADECH. k 1. 4. 2012"

Transkript

1 Ing. Jana Ledvinková DPH V PŘÍKLADECH k praktické příklady včetně zaúčtování výklad zákona o DPH v oblastech služeb a zboží nový režim u poskytnutí stavebních prací v příkladech přechod na 14% sazbu DPH Informace GFŘ k 92e režim přenesení daňové povinnosti 9. aktualizované a rozšířené vydání edice daně

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Jana Ledvinková, 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah Úvod... 5 Použité zkratky, navazující právní předpisy, změny zákona Přehled změn v zákoně o DPH s účinností od Vymezení základních pojmů Změny ve vymezení základních pojmů ( 4 ZDPH) Vystavování daňových dokladů Základ daně ( 36 ZDPH úprava s účinností od ) Základ daně ve zvláštních případech Výpočet daně Oprava základu daně a výše daně, opravný daňový doklad Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši Vyrovnání odpočtu daně Úprava odpočtu daně Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Ručení za nezaplacenou daň Přechodná ustanovení Daňové subjekty, grafické znázornění Osoby povinné k dani Osoby osvobozené od uplatňování daně, plátci Osoby identifikované k dani Osoby evidované k dani Osoby nepovinné k dani Předmět daně ( 2 ZDPH) Plnění, která jsou předmětem daně místo plnění v tuzemsku Plnění, která nejsou předmětem daně

4 Obsah 4. Operace se zbožím, komentář, příklady, účetní a daňové řešení Tuzemská plnění Intrakomunitární dodávky zboží Oblast služeb, příklady, zaúčtování, daňové řešení, určení místa plnění Tuzemská plnění Intrakomunitární plnění služby Nárok na odpočet daně Nárok na odpočet daně Daňová uznatelnost neuplatněné DPH Režim přenesení daňové povinnosti DPH ve stavebnictví od Úvod Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví Dovoz zboží Místo plnění při dovozu zboží Daňová povinnost při dovozu zboží Základ daně a výpočet základu daně při dovozu zboží Daňový doklad při dovozu zboží platí i pro vývoz Oprava výše daně při dovozu zboží Osvobození od daně při dovozu zboží Vývoz zboží Osvobození od daně při vývozu zboží ( 66 ZDPH) Postup výpočtu daňové povinnosti a nárok na odpočet při vývozu Přílohová část Použitá literatura

5 Úvod Úvod Deváté aktualizované vydání publikace DPH v příkladech reaguje na další, již 26. novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH nebo ZDPH). Jedná se o novelu č. 370/2011 Sb., která přináší změny zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nabývající účinnosti zčásti od a zčásti od V novele zákona č. 370/2011 Sb. byla již v ustanovení 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží připravena novela zákona o DPH pod č. 375/2011 Sb. Tato novela vstoupila v účinnost od K novele ustanovení 58 dochází z důvodu změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Změnou 58 zákona o DPH se významně změní rozsah osvobození zdravotnických služeb od daně. V ustanovení 92d ZDPH obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, které vyplývá z novely zákona o DPH č. 47/2011 Sb. je uvedeno, že toto ustanovení pozbývá platnosti dne Na konci roku 2011 byly vyhlášeny ještě 2 zákony. Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky. Zde v části XXII týkající se zákona o DPH dochází ke změnám v 80 až 93a, kde se většinou mění názvy některých institucí (například Finanční úřad pro Prahu 1 na Finanční úřad pro hlavní město Praha). Účinnost se stanoví od s výjimkou změny v 93a Místní příslušnost na konci textu odst. 1 kde je řešena místní příslušnost skupiny, se doplňují slova ; je-li zastupujícímu lenu p íslušný Specializovaný nan ní ú ad, je sou asn p íslušný i skupin. Tato změna vstupuje v účinnost již od Zákon č. 458/2011 Sb., zákon o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. V části týkající se zákona o DPH se v bodu 6. článku XIII. mění 6 odst. 1 a snižuje se limit pro registraci plátce DPH z částky Kč na částku Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak. Účinnost bodu 6. článku XIII je uvedena od Nejvýznamnější změna s účinností od se týká především zvýšení snížené sazby daně z 10 % na 14 %. Dotkne se zejména tepla a chladu, bytové výstavby, staveb pro sociální bydlení, zboží uvedeného v příloze č. 1 a služeb uvedených v příloze č. 2 k zákonu o DPH. S odloženou účinností od je v novele zákona o DPH navržena sjednocená sazba daně na jednu sazbu ve výši 17,5 %. Během dubna 2012 proběhla ve vládě jednání k sazbě daně u DPH 5

6 POUŽITÉ ZKRATKY, NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ P EDPISY, ZM NY ZÁKONA a poslední návrhy, které jsou projednávány počítají se sníženou sazbou daně ve výši 15 % a se základní sazbou daně ve výši 21%. Bude muset tudíž dojít ke zrušení řady ustanovení z novely č. 370/2011 Sb., která měla stanovenou účinnost od Další změny zákona o DPH vycházejí z předchozí novely č. 47/2011 Sb., která nabyla účinnosti od a z níž vyplynuly některé praktické problémy. Změny vycházejí také z některých informací Generálního finančního ředitelství v průběhu roku 2011, které napomáhaly praktickému řešení zejména při provádění opravy základu daně a výše daně u tzv. obratových bonusů a skont. Informace zjednodušovaly obsah opravných daňových dokladů zejména v případě poskytování bonusů a rovněž řešení v případě vystavování daňových dokladů v cizí měně. Od také nabývá účinnosti ustanovení 92e ZDPH, jež bylo uvedeno již v novele č. 47/2011 Sb., ale s odloženou účinností od Jedná se o přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které jsou uvedeny v Klasifikace produkce CZ-CPA 41až 43 platné od Tento režim se uplatní u uvedených služeb pouze mezi plátci daně s místem plnění v tuzemsku. Při aplikaci ustanovení 92e zákona o DPH v prvních dnech měsíce ledna 2012 vyvstala řada nejasností, proto se v publikaci věnuji této problematice v samostatné kapitole s uvedením řady praktických příkladů. Publikace si klade za cíl stát se každodenním pomocníkem pro běžnou účetní a daňovou praxi široké odborné veřejnosti a zapracovává veškeré novely zákona o DPH od roku 2004 do Uvádím zde některé důležité Informace Koordinačních výborů, aktuální Informace Generálního finančního ředitelství a k některým obtížným okruhům daně z přidané hodnoty rovněž judikaturu Evropského soudního dvora (dále jen ESD). Doufám, že tato publikace přispěje váženému čtenáři k rychlé orientaci v novelizovaných ustanoveních zákona o DPH, k praktické aplikaci nejen z pohledu zákona o DPH, ale i z pohledu zákona o účetnictví. duben 2012 Autorka 6

7 P ehled zm n v zákon o DPH s ú inností od P ehled zm n v zákon o DPH s ú inností od Zákon o DPH je s účinností od změněn zákonem č. 370/2011 Sb. Novela zákona o DPH s účinností od se týká zejména změny snížené sazby daně, která je ze všech změn zákona o DPH jednoznačně nejvýznamnější. S účinností od se v 47 odst. 1 písm. b) zvyšuje snížená sazba daně z dosavadních 10 % na 14 %. S odloženou účinností od je v 47 odst. 1 uvedena sazba daně ve výši 17,5 % jako jednotná sazba. Tato změna vyvolá zrušení ustanovení 48 a 48a, z nichž vyplývaly výjimky pro uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu a pro stavby pro sociální bydlení. Dojde logicky ke zrušení přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k zákonu o DPH, z nichž dosud vyplývají výjimky pro uplatnění snížené sazby daně u zboží a služeb. Rovněž bude zrušen 47a, podle něhož je dosud možno požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení sazby DPH. Z těchto změn vyplývá také několik bodů Přechodných ustanovení mezi rokem 2012 a rokem 2013, která jsou obdobná jako Přechodná ustanovení mezi rokem 2011 a V průběhu března 2012 však vláda uvažuje o změně sazby daně snížené ze 14 % na 15 % a základní sazby daně z 20 % na 21 %, a to s účinností od Pak by ovšem ke zrušení 48 a 48a nedošlo. Výsledek je v současné době vydání publikace nezjistý. Další dílčí novely zákona o DPH s účinností od převážně navazují na změnu sazby daně a dále na změny zákona o DPH provedené k Důležitá jsou také Přechodná ustanovení uvedená v novele zákona o DPH č. 370/2011 Sb., ve kterých je uvedeno řešení použití příslušných sazeb daně v období na přelomu roku 2011 na rok Rovněž řeší vyúčtování záloh či úplat při dodání zboží, převodu staveb či poskytnutí služeb ve snížené sazbě daně, které budou přijaty ještě roce Také je zde vyúčtování záloh u stavebních a montážních prací, jež byly přijaty ještě v roce 2011, ale plnění se uskutečnilo až v roce 2012, kdy podle 92e ZDPH podléhají již režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. 1.1 Vymezení základních pojm Zákon o DPH pro své účely vymezuje pojmy, s nimiž dále zákon pracuje. Ovšem nalezneme v něm řadu pojmů, které zákonodárce nikterak nedefinuje. V tomto případě je nutno nejprve hledat význam daného pojmu přednostně v evropském 9

8 P EHLED ZM N V ZÁKON O DPH S Ú INNOSTÍ OD právu (Směrnice Rady 2006/112/ES nebo v příslušné judikatuře), až následně je možno použít i soukromé právo České republiky, pokud odpovídá účelu a cílům příslušného ustanovení zákona. Pojmy, které zákon o DPH pro své účely vymezuje, nalezneme v 4 ZDPH. Pochopení jejich významu je pro plátce zásadní pro schopnost stanovit správně předmět daně při další práci se zákonem. V publikaci s nimi bude průběžně pracováno a u konkrétních příkladů vysvětlen jejich význam. Novela zákona o DPH s účinností od některé pojmy již upravila (viz následující kapitola) a novela zákona o DPH od rovněž provedla změny v 4 ZDPH. Především je z textu vypuštěna řada pojmů, které jsou definovány nadbytečně, neboť jsou již definovány v rámci jiných ustanovení, například pojem odpo et dan, který byl definován v 72 odst. 2 novely ZDPH. Pojmy bytový a rodinný dům a byt se přesouvají do textu 48 ZDPH. V ustanovení 4 odst. 3 ZDPH se z definice obchodního majetku vypouští pro nadbytečnost vazba na povinnost účtování nebo evidence tohoto majetku, protože povinnost vést údaje o tomto majetku v evidenci pro daňové účely vyplývá již z ustanovení 100 odst. 2 ZDPH. V 100 odst. 2 ZDPH se upřesňuje, že plátce může zvolit, zda povinnost vést evidenci obchodního majetku splní tak, že evidenci povede v rámci svého účetnictví, nebo samostatně mimo účetnictví. V ustanovení 4 odst. 3 ZDPH je definován dlouhodobý majetek a nově se vkládá písm. e), které zavádí definici dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Podle ustanovení 4 odst. 3 písm. d) ZDPH je dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je hmotným majetkem, odpisovaným nehmotným majetkem nebo pozemkem, který je dlouhodobým majetkem. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností je dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil, včetně technického zhodnocení. Definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se zavádí s ohledem na specifická pravidla při uplatňování nároku na odpočet při pořizování tohoto majetku, pokud jej plátce bude dále využívat pro účely, pro něž má podle 72 odst. 6 ZDPH nárok na odpočet daně jen v částečné výši (viz vazba na 13 odst. 4 písm. b) ZDPH). Pod tuto definici se řadí veškerý majetek vytvořený plátcem, který splňuje kritéria dlouhodobého majetku. Upřesňující změna je uvedena v 4 odst. 4 ZDPH, který stanoví přepočet cizí měny na české koruny, po novele je použito pojmu p epo et cizí m ny na m nu eskou. 10

9 1.2 Zm ny ve vymezení základních pojm ; 1.3 Vystavování da ových doklad ; 1.4 Základ dan Novela zákona o DPH s účinností od doplňuje v 4 odst. 3 písm. d) nový bod 4, který zní: Pro ú ely tohoto zákona se dále rozumí d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího dan z p íjm. Do konce roku 2011 tato definice v zákoně o DPH chyběla. 1.2 Zm ny ve vymezení základních pojm ( 4 ZDPH) V 4 odst. 3 písm. d) ZDPH, který definuje dlouhodobý majetek, se doplňuje bod 4 stanovující, že dlouhodobým majetkem je obchodní majetek, který je technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů. V původním znění zákona o DPH do nebylo technické zhodnocení definováno (účinnost od ). 1.3 Vystavování da ových doklad ( 26, 28 ZDPH s ú inností od ) Dochází k úpravě 26 odst. 6 ZDPH v důsledku zavedení jednotné sazby daně 17,5 %. V případě, že na daňovém dokladu je společně uvedeno více plnění, a to jak zdanitelných, tak i osvobozených od daně, již nebude nutné uvádět plnění v rozdělení podle sazeb daně, ale pouze v rozdělení na plnění zdanitelná (jednotná sazba daně 17, 5 %) a plnění osvobozená od daně. Ve vazbě na zavedení jednotné sazby daně bude od upraven 28 a další navazující ustanovení ZDPH. V 28 odst. 2 písm. k), 28 odst. 4 písm. f), 29 odst. 2 písm. j), 31 odst. 2 písm. a), 32 odst. 2 písm. a), 34 odst. 4 a v 35 odst. 2 písm. b) ZDPH se slova základní nebo sníženou zrušují. Vypouští se text dosud zakládající povinnost uvádět údaje týkající se základu daně a výše daně v rozdělení podle snížené a základní sazby daně. 1.4 Základ dan ( 36 ZDPH s ú inností od ) Ustanovení 36 odst. 7 zákona o DPH řeší stanovení sazby daně v případě, kdy se za uskutečnění plnění stanoví jedna cena a plnění zahrnuje jak plnění se sníženou sazbou daně, tak se základní sazbou daně, případně osvobozené plnění. Do konce roku 2012 se základ daně stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých plnění zjištěných podle vlastního právního předpisu k celkovému součtu těchto zjištěných cen. 11

10 2. DA OVÉ SUBJEKTY, GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pokud osoba povinná k dani zákonem stanovený obrat nepřekročí, může zůstat osobou osvobozenou od daně. Ovšem za splnění určitých podmínek se může dobrovolně registrovat k dani, a to podle 95 odst. 7 ZDPH. Výjimku tvoří osoby povinné k dani, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (plnění uvedená v 51 ZDPH). Na osoby z jiných států, které nemají v tuzemsku provozovnu, se ustanovení 6 nevztahují. Tyto subjekty se stávají plátci, pokud v tuzemsku začnou uskutečňovat ekonomickou činnost a dále dnem vzniku jejich provozovny v tuzemsku. Výjimku tvoří provozovny, které uskutečňují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a provozovny tzv. reprezentace. Tyto provozovny nepodléhají povinnosti registrace k dani v tuzemsku. Podstatnou okolností pro povinnou registraci je obrat osoby povinné k dani. Obrat Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: a) zdanitelné plnění, b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Do obratu se po novele s účinností od nezahrnují úplaty za uskutečněná plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Rozhodujícím kritériem pro zahrnutí do obratu se stává uskutečňování ekonomické činnosti a nikoliv způsob, jakým o uvedené transakci osoba povinná k dani účtuje nebo ji eviduje. Pojmy p íjmy a výnosy uváděné v zákoně do jsou nahrazeny pojmem obecnějším, a to úplata. Podle Přechodných ustanovení se po novele zákona (č. 302/2008 Sb.) počítal obrat za měsíce roku 2008 podle staré úpravy a za měsíce roku 2009 podle úpravy nové. 26

11 2.1 Osoby povinné k dani; 2.2 Osoby osvobozené od uplat ování dan, plátci Do obratu se nezapočítává skutečně obdržená úplata, ale úplata, která náleží za uskutečněná plnění, to znamená, že hlavním ukazatelem je den uskutečnění zdanitelného plnění (nebo plnění osvobozeného s nárokem na odpočet a uvedených výjimek osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně podle 54 až 56 ZDPH). P íklad. 6 Osoba povinná k dani, pan Levý, dosud neplátce DPH, p ijme dne úplatu, zálohu p ed uskute n ním zdanitelného pln ní ve výši K na dodání zboží odb rateli, plátci dan. K dodání zboží dojde dne ešení Pan Levý bude zjiš ovat sv j obrat za 12 bezprost edn p edcházejících po sob jdoucích m síc po ínaje m sícem lednem, kdy došlo k uskute n ní zdanitelného pln ní. Pokud v období leden 2012 (zp tn ) až únor 2011 p ekro il obrat K, je povinen podle 95 odst. 1 ZDPH do 15. února podat p ihlášku k registraci. Plátcem se stává podle 94 odst. 1 ZDPH po ínaje 1. dubnem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Za m síce únor 2011 až prosinec 2011 dosáhl nap íklad podnikatel obrat z tuzemských zdanitelných pln ní ve výši K. V lednu 2012 dodal zboží za K, ímž zp tn za 12 m síc po ínaje lednem 2012 až únor 2011 p ekro il v lednu obrat K a stává se tedy plátcem po ínaje m sícem dubnem Plátce Plátcem se stává osoba povinná k dani, která překročí obrat uvedený v 6 odst. 1 ZDPH. Povinnost registrovat se k DPH však může vzniknout i z jiných důvodů, než je překročení obratu. Jde o povinnost registrace k dani za splnění podmínek 27

12 2. DA OVÉ SUBJEKTY, GRAFICKÉ ZNÁZORN NÍ stanovených v 94 odst. 2 až odst. 20 ZDPH. Mimo jiné z titulu překročení hodnotového limitu pro pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, poskytnutí služeb do jiného členského státu za splnění podmínek stanovených v 94 odst. 11 ZDPH, pokračování v podnikání po zemřelém plátci, uskutečňování zdanitelných plnění společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení a další. Plátcem se může stát i osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, která uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo pořídí zboží z jiného členského státu v tuzemsku, včetně nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně. 2.3 Osoby identi kované k dani Po novele zákona o DPH s účinností od se osobou identifikovanou k dani (dále jen OID) rozumí právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu (dále jen JČS) v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku Kč. Osobou identifikovanou k dani se stává dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani a v tuzemsku pořizuje z JČS nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem prvního dodání tohoto zboží (například obec, nebo právnická osoba založená podle zvláštních právních předpisů). Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z JČS a podá přihlášku k registraci, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odst. 1, se stává OID k datu účinnosti rozhodnutí o registraci. 2.4 Osoby evidované k dani Zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského společenství, nejsou povinny registrovat se k dani v každém členském státě, kde se nachází její zákazníci, ale může si podle vlastního výběru zvolit stát, ve kterém se registruje k dani. V České republice je taková registrace možná u Finančního úřadu Brno 1, kde oznámí zahájení činnosti podle zvláštního režimu 88 ZDPH. 28

13 2.3 Osoby identi kované k dani; 2.4 Osoby evidované k dani; 2.5 Osoby nepovinné k dani Hlášení o dani je osoba evidovaná k dani povinna podat za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v EUR ve výši daně uvedené v hlášení. Hlášení o dani musí být podáno elektronicky. 2.5 Osoby nepovinné k dani Osoby nepovinné k dani nejsou v zákoně o DPH obecně definovány, ale protože s nimi zákon o DPH s účinností od pracuje při stanovení místa plnění u poskytování služeb, je vhodné si tyto osoby vymezit. Osoby nepovinné k dani jsou osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost ve smyslu 5 ZDPH. V praxi může jít o občana, zájmová občanská sdružení, instituce, které působí v oblasti veřejné správy a neuskutečňují žádnou ekonomickou činnost, což nebývá v praxi časté, a v neposlední řadě i obchodní společnosti, které nevykonávají žádnou činnost a pouze drží akcie jiných společností nebo obchodní podíly na jiných společnostech. Touto problematikou se v řadě případů zabýval i Evropský soudní dvůr, například v případu C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), kde byla řešena otázka Národního soudu, zda transakce nesoucí úrok, včetně poskytnutí úročených půjček společnostem, ve kterých drží společnost EDM účast, kdy hlavní činností EDM je řízení těchto společností, představují ekonomickou činnost. Evropský soudní dvůr konstatoval, že pouhé nabytí a prodej podílů představuje využívání majetku za účelem dosahování příjmů z něho na pravidelné bázi a dividenda je pouze výsledkem vlastnictví majetku a není úplatou za ekonomickou činnost. Naproti tomu úrok za půjčky poskytnuté společnostem, ve kterých drží podíl, nemůže být vyjmut z předmětu daně. 29

14 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ ešení Dodavatel strojního za ízení má možnost podle ustanovení 42 odst. 6 ZDPH provést opravu základu dan a výše dan v období do 3 let od konce roku 2011, tj. do konce roku Oprava výše dan p i náprav chyb ( 43 ZDPH) Oprava výše dan v p ípad, kdy plátce zvýšil svoji da ovou povinnost Při uplatnění daně jinak než je uvedeno v zákoně o DPH, tedy z důvodu chyby (např. chybné stanovení sazby daně, chybné určení místa plnění, předmětu daně případně osvobození od daně), bude oprava provedena v dodatečném daňovém přiznání. V případě, kdy plátce nebo osoba identifikovaná k dani zvýšila svoji daňovou povinnost, má možnost provést opravu v dodatečném daňovém přiznání na základě prokázání, že na straně odběratele došlo k obdržení opravného daňového dokladu. Při opravě sazby daně je plátce povinen vystavit opravný daňový doklad podle 45 ZDPH v případech, kdy měl tuto povinnost na základě původní transakce nebo kdy tak učinil. V ostatních případech provede opravu v daňové evidenci. Da ový doklad vystavený neplátcem ( 43 odst. 5 ZDPH) Podle ustanovení 43 ZDPH bude přiměřeně postupovat i osoba, která uvedla daň na doklad a vznikla jí povinnost přiznat daň podle 108 odst. 1 písm. k) zákona o DPH, přičemž pojem přiměřeně znamená, že výše uvedená osoba, která vystavila doklad a na něm uvedla daň, vystaví opravný daňový doklad. Další povinnosti v případě opravy pro tuto osobu jsou shodné jako má plátce nebo osoba identifikovaná k dani. Stejně jako u 42 ZDPH je uvedena lhůta, po kterou lze opravu provést. Ustanovení 43 zákona o DPH zní: 43 Oprava výše daně v jiných případech (1) V p ípadech, kdy plátce nebo osoba identi kovaná k dani uplatnila a p iznala da jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila da na výstupu nebo svoji da ovou povinnost, je oprávn na provést opravu v dodate ném da ovém p iznání za zda ovací období, ve kterém se uskute nilo p vodní pln ní nebo byla p ijata úplata. Opravu lze provést nejd íve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identi kovaná k dani, pro kterou se pln ní uskute nilo, obdržela opravný da ový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro da ové ú ely podle odstavce 2. (2) V p ípad opravy výše dan v jiných p ípadech plátce nebo osoba identi kovaná k dani vystaví opravný da ový doklad, pokud m la povinnost vystavit da ový doklad 162

15 4.1 Tuzemská pln ní nebo da ový doklad vystavila. Pokud plátce nebo osoba identi kovaná k dani nem la povinnost vystavit da ový doklad a da ový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro da ové ú ely. (3) U opravy výše dan se uplatní sazba dan platná ke dni povinnosti p iznat da u p vodního pln ní. Pro p epo et cizí m ny na eskou m nu se použije kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou a platný pro osobu provád jící p epo et ke dni povinnosti p iznat da u p vodního pln ní. (4) Opravu výše dan nelze provést po uplynutí 3 let od konce zda ovacího období, ve kterém vznikla povinnost p iznat da u p vodního pln ní. (5) Osoba povinná p iznat da podle 108 odst. 1 písm. k) je oprávn na p i oprav dan postupovat p im en podle odstavc 1 až 4. Okamžik, ve kterém lze podat dodate né da ové p iznání p i oprav sazby dan sm rem dol Podle ustanovení 43 odst. 1 zákona o DPH v případě, kdy plátce daně zvýšil svoji daňovou povinnost, je oprávněn v dodatečném daňovém přiznání provést opravu daně směrem dolů. Tuto opravu může provést nejdříve ke dni, v němž protistrana obdržela opravný daňový doklad. Zákon však neupravuje postup na straně odběratele a to proto, že se zcela změnila pravidla pro nárok na odpočet daně od Od může plátce daně uplatnit NNO na vstupu pouze v rozsahu správné sazby daně podle ustanovení 72 odst. 2 zákona o DPH: Daní na vstupu u p ijatého zdanitelného pln ní se rozumí da uplatn ná podle tohoto zákona. V 73 odst. 6 zákona o DPH je uvedeno: P evyšuje-li ástka dan uvedená na p ijatém da ovém dokladu výši dan, která má být uplatn na podle tohoto zákona, je plátce oprávn n uplatnit nárok na odpo et dan jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatn na podle tohoto zákona. Je-li ástka dan uvedená na p ijatém da ovém dokladu nižší, než která má být uplatn na podle tohoto zákona, je plátce oprávn n uplatnit nárok na odpo et dan jen ve výši odpovídající dani uvedené na da ovém dokladu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud byla dodavatelem uplatněna daň v základní sazbě daně, přičemž podle zákona o DPH měla být uplatněna sazba snížená, má odběratel nárok na odpočet pouze ve výši snížené sazby daně, a to bez ohledu na to, že na dokladu je uvedena základní sazba daně. 163

16 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ Pokud by tedy odběratel udělal chybu a z obdrženého daňového dokladu uplatnil odpočet daně v základní sazbě daně, ačkoliv plnění odpovídalo sazbě snížené, pak, i kdyby odběratel nikdy neobdržel opravný daňový doklad, je povinen podat dodatečné přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž chybu zjistil, a ve stejné lhůtě samozřejmě daň doplatit. Postup je v souladu s 141 odst. 1 daňového řádu. Upozornění! Odběratel tedy podává dodatečné daňové přiznání na snížení nároku na odpočet daně na základě vlastního zjištění chyby na daňovém dokladu, a to i v případě, že neobdrží opravný daňový doklad od dodavatele. P íklad. 90 Stavební rma v kv tnu 2012 dodala bazén v etn instalace a montáže k rodinnému domu a zakázku fakturovala developerské rm se základní sazbou dan. V srpnu 2012 zjistila ú etní, že podle objednávky se jednalo o dodání bazénu k rodinnému domu sociálnímu ( 48a ZDPH) a sazba dan m la být snížená. ešení Provedla proto opravu sazby dan podle 43 ZDPH vystavením opravného da ového dokladu, na n mž jako d vod uvedla opravu sazby dan a zaslala doklad odb rateli plátci dan. Odb ratel obdržel opravný da ový doklad v srpnu. Proto podá v srpnu dodate né da ové p iznání za kv ten, v n mž vrátí ást nároku na odpo et dan. I v p ípad, kdyby opravný da ový doklad plátce neobdržel, má povinnost podat dodate né da ové p iznání, a to do konce m síce následujícího po m síci, kdy chybu zjistil. Pochopiteln, že toto dodate né da ové p iznání odb ratele podléhá ze strany správce dan p íslušné sankci. Dodavatel v m síci srpnu podá rovn ž dodate né da ové p iznání za kv ten, v n mž sníží da na výstupu. V tomto p ípad pochopiteln plátci žádné sankce ze strany správce dan nehrozí. P íklad. 91 Plátce dan, rma Zeta, s.r.o., dodá dne , plátci dan, rm Zahrada, s.r.o. brožury o zp sobech udržování trávník. Dodáno bylo 300 ks brožur o jednotkové cen 120 K bez DPH. Sazbu dan uvedla rma Zeta, s.r.o. ve výši 20 % a za celkovou dodávku byl vystaven da ový doklad s uvedením: základ dan K, DPH 20 % K, celkem K. Da ový doklad obdržela rma Zahrada, s.r.o. dne

17 4.1 Tuzemská pln ní ešení Dodavatel Dodavatel na základ uskute n ní zdanitelného pln ní za m síc erven a vystaveného da ového dokladu odvedl v da ovém p iznání za m síc erven ástku DPH ve výši K. Da ový poradce p i kontrole ú etnictví v srpnu zjistil chybné použití sazby dan, kdy správn m lo být dodání brožur, v nichž reklama nep esahovala více než 50 % plochy, fakturováno se sníženou sazbou dan 14 %. Proto v m síci srpnu provedl dodavatel opravu sazby dan podle 43 odst. 2 ZDPH. Vystavil opravný da ový doklad, kde mimo jiné uvedl: d vod opravy...chybn uvedená základní sazba dan namísto snížené sazby, p vodní základ dan K... DPH 20 % K... celkem K, p vodní základ dan K... DPH 14 % K... celkem K, rozdíl K K. Opravný da ový doklad obdržela rma Zahrada, spol. s.r.o. dne Opravu na základ opravného da ového dokladu provede v rámci dodate ného da ového p iznání za m síc erven, kdy sníží odvod dan o K. V p ípad, kdyby odb ratel uhradil podle chybn vystaveného da ového dokladu celou ástku K, dodavatel by na základ opravného da ového dokladu vrátil odb rateli ástku K. Odb ratel Firma Zahrada, s.r.o. na základ obdrženého da ového dokladu uhradila rm Zeta, s.r.o. ástku K. Poté zjistila ú etní rma, že je na faktu e uvedena chybná sazba dan, a proto NNO uplatnila v m síci ervnu pouze ve výši K v p íslušné sazb dan náležející podle zákona o DPH ( 73 odst. 6 ZDPH). Po obdržení opravného da ového dokladu od dodavatele v srpnu provedla ú etní rmy pouze opravu zaú tování. Opravu da ového p iznání nebylo t eba provád t, nebo byl uplatn n nárok na odpo et dan ve správné výši. Zaú tování. Popis operace K MD DAL 1. P ijatá faktura Zaplacení Pohledávka ODD BV vrácení p eplatku

18 4. OPERACE SE ZBOŽÍM, KOMENTÁ, P ÍKLADY, Ú ETNÍ A DA OVÉ EŠENÍ Z ástky K byl uplatn n nárok na odpo et pouze ve výši K, proto zbývající ástka K byla zaú tována na ú et 378. P íklad. 92 Chybn uplatn ný nárok na odpo et Stejné zadání, ale odb ratel po zaplacení ástky K uplatní nárok na odpo et v základní sazb dan podle da ového dokladu. ešení Pokud si chybu neuv domí, ale obdrží opravný da ový doklad od dodavatele na snížení sazby dan, pak odb ratel podá dodate né p iznání a p íslušnou da ve výši K vrátí. V tomto p ípad bude ovšem postižen sankcí ze strany správce dan. Zaú tování. Popis operace K MD DAL 1. P ijatá faktura Zaplacení Pohledávka ODD BV vrácení p eplatku P íklad. 93 Plátce dan, rma ABC, s.r.o. eský výrobce po íta dne p edala 30 ks po íta p epravní rm Doprava, s.r.o. eskému plátci dan, aby tyto p epravil k odb rateli na Slovensko. P epravce však cestou havaroval a došlo ke zni ení po íta. V rámci dohody o vypo ádání škody vyú toval plátce dan p epravci zp sobenou škodu na po íta ích. Ú etní rmy výrobce po íta vystavila fakturu p epravci za zp sobenou škodu. Omylem však uvedla k fakturované škod i DPH. Da ový doklad byl rmou ABC, s.r.o. vystaven až dne Na da ovém dokladu bylo uvedeno: datum uskute n ní zdanitelného pln ní , základ dan K, sazba DPH...20 %, DPH ve výši K, celkem k zaplacení K. 166

19 4.1 Tuzemská pln ní ešení Postup na stran p epravce Doprava, s.r.o. Ú etní p epravní rmy po obdržení da ového dokladu dne na vyú tování zp sobené škody zjistila chybné uvedení DPH, nebo škoda není p edm tem dan podle 2 ZDPH. Stejn tak na dokladu nem lo být uvedeno datum uskute n ní zdanitelného pln ní. Na základ obdrženého da ového dokladu NNO za m síc duben ani za m síc kv ten neuplatnila. ástku uvedenou na faktu e rma nezaplatila. Dne požádala ú etní rmy Doprava, s.r.o., rmu ABC, s.r.o., o opravu došlé faktury. Firma ABC, s.r.o., doru ila p epravní rm opravný da ový doklad dne , protože za m síc duben odvedla chybn da ve výši K. Nebylo možno provést pouhé storno p vodní faktury. Na opravném da ovém dokladu uvedla následující údaje: p vodní íslo da ového dokladu, íslo opravného da ového dokladu, základ dan K...DPH 20 % K... celkem K, základ dan K... 0 K... celkem K, rozdíl K. Sd lení: Ú tovaná škoda není p edm tem dan. Zaú tování Odb ratel. Popis operace K MD DAL ádek DAP 1. Došlá faktura dne *) 2. DPH nemusí se ú tovat NNO neuplatn n Opravný da ový doklad 3. ODD dne Nemusí se ú tovat NNO neuplatn n 5. Škoda není p edm tem dan *) Posta ilo by ú tovat jen fakturu a opravný da ový doklad p iložit. 167

20 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Edice DANĚ Edice ÚČETNICTVÍ Edice DANĚ Edice DANĚ Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing. Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013 V případě, že dojde k významným

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011

Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Ivo Šulc Daňové zákony 2011 novely s komentářem změn k 1. 4. 2011 Znění odpovídá stavu k 1. 4. 2011 Novely zákona o DPH (s platností od 1. 4. 2011) a zákona o spotřebních daní (s platností od následujícího

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2014 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert Trans DPH 2014 výklad s příklady MBM Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI

DPH. výklad s příklady. Osvědčený systém s 20 letou tradicí. DPH 2015 výklad s příklady. www.mbm.cz SLEVA 30% POUZE V ÚČETNÍM PORADCI MBM Trans V Účetním poradci naleznete vždy aktuální a komplexní soubor legislativy a výkladů z oblasti účetnictví a daní, úplná znění všech právních předpisů a metodiku. POUZE V ÚČETNÍM PORADCI www.mbm.cz

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE TERMÍNY PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE DO 5.V MĚSÍCI DO 10.V MĚSÍCI ZMĚNY TERMÍNŮ PŘEDÁNÍ DOKLADŮ Z důvodů změny platebních podmínek

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.6.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.6.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.6.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 22.2.2012 - seznam - Daň z příjmů

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Neuzavřený příspěvek z KV

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více