Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322. č.j.673/07 (verze2.9. z ) Krok za krokem k vědomostem 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322. č.j.673/07 (verze2.9. z 03.09.2012 ) Krok za krokem k vědomostem 1"

Transkript

1 č.j.673/07 (verze2.9. z ) Krok za krokem k vědomostem 1

2 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika ŠVP 2.3. Výchovně vzdělávací strategie 2.4. Klíčové kompetence 3. Učební plán 3.1. Celkový 3.2. Ročníkový 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 4.2. Matematika a její aplikace Matematika 4.3. Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4.4. Člověk a jeho svět Vlastivěda Prvouka Přírodověda 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 4.8. Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova 4.9. Člověk a svět práce Člověk a svět práce 4.10 Volitelný předmět Informatika Umělecká řemesla Krok za krokem k vědomostem 2

3 Mediální a komunikační výchova Volba povolání Průřezová témata 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Školní projekty 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Přílohy: A1 UČEBNÍ PLÁN PRO ŽÁKY SVP A2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU A3 ŠVP-ZV-LMP-TŘÍDY PRO ŽÁKY S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Krok za krokem k vědomostem 3

4 Název ŠVP: KROK ZA KROKEM K VĚDOMOSTEM č.j.673/07 Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno,Školská 322 IZO: IČ : Adresa: Školská 322, Kladno - Kročehlavy Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vých Kontakty: Mgr. Dana Menclová, Mgr. Libuše Salačová Telefon: www : 9zs.kladno.indos.cz Fax: Zřizovatel: Název: Statutární město Kladno Kontakt: nám. Starosty Pavla 44, Kladno, Česká republika 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s ročníkem. Jejími součástmi jsou mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola sídlí na adrese Školská 322, Kladno Kročehlavy. Vzdělává cca 250 žáků zařazených do tříd běžného typu a do specializovaných tříd dyslektických. Žáci zařazení do školní družiny pracují zpravidla v několika odděleních. Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti na adrese Divadelní 1740, Kladno a počet tříd se řídí počtem zapsaných dětí ve věku od tří do sedmi let. Vybavení školy Základní škola a ředitelství sídlí ve staré prostorné budově, která je postupně opravována a podle potřeby udržována. V nedávné době proběhla adaptace přepažením řady tříd na dvě menší místnosti. Toto technické opatření umožňuje vyučování žáků s SPU v menších kolektivech, komplikuje však možnost stěhování tříd do jiných pracoven. V budově je 20 tříd pro výuku a 6 odborných pracoven. Součástí školy je tělocvična a školní hřiště. Na vzhledu vnitřních prostor školy se podílejí žáci i učitelé. Učebny pro třídy běžného typu jsou vyhovující. Velikost specializovaných tříd není optimální. V současné době došlo k poklesu počtu specializovaných tříd. Uvolněné prostory jsou využívány k relaxaci během přestávek. Žáci 1. stupně mohou využívat spec. pracovnu, která je vybavena speciálními pomůckami a počítači. Na 2. stupni máme k dispozici odborné pracovny fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, chemie, dvě počítačové pracovny a cvičnou kuchyňku. Žáci, rodiče i učitelé mohou využít služeb speciálního pedagoga. K pohybovým aktivitám žákům slouží tělocvična, posilovna a školní hřiště. V době přestávek mohou žáci využívat školní občerstvovací automaty. Materiální vybavení školy zatím není optimální a je závislé na finančních možnostech školy. Krok za krokem k vědomostem 4

5 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má cca 22 členů. Jsou zde mladí i zkušení pedagogové. Dvě třetiny učitelů je kvalifikovaných, další si vzdělání doplňují. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Charakteristika žáků Jednu skupinu tvoří žáci žijící v okolí školy a řada z nich se rekrutuje ze sociálně slabších rodin. Druhou skupinu tvoří žáci se specifickými poruchami učení. Většina z nich do školy dojíždí. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Na škole pracuje Školská rada dále jen(šr), která se schází 2x ročně. ŠR je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů. Kladně je rodiči vnímáno pravidelné měsíční hodnocení žáků, zapisované do žákovské knížky. Ze SWOT analýzy vyplynulo, že jednoznačně dávají rodiče přednost konzultacím s jednotlivými učiteli před tř. schůzkami. Problémy se spolupráci s rodiči ve většině případů spočívají v jejich nedůsledném přístupu k přípravě dětí na výuku. Kromě Rady školy pracuje řadu let na škole Klub rodičů, vedený jako Občanské sdružení. Občanské sdružení hospodaří s dobrovolnými finančními příspěvky rodičů a pomáhá tím škole. Dlouhodobé projekty Škola je zapojená do několika dlouhodobých projektů. Jsou to Zdravé zuby, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Žákovské práce. V projektu Žákovských prací se každoročně mění téma. Začínáme projekt Kouření a já, jeho realizace probíhá ve spolupráci s Centrem drogové prevence. Na školních projektech pedagogové vzájemně spolupracují. Škola dále pořádá kulturně-vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty. Každoročně třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, školu v přírodě a lyžařský kurz Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradici vzdělávání žáků s SPU. Motivační název programu Krok za krokem k vědomostem odráží způsoby a vyučovací metody využívané ve vzdělávacím procesu s většinou našich žáků, z důvodů jejich SPU a problematického sociálního prostředí. Postupnými kroky chceme docílit, aby byli schopni samostatného myšlení, tvůrčí činnosti a odpovědného rozhodování, chápali obecně uznávané životní a mravní hodnoty, uměli zaujímat demokratické občanské postoje. Cílem ŠVP je, aby získané vědomosti využívali v praktickém životě, chápali jejich význam a jejich vzájemné souvislosti, aby si uvědomovali spřízněnost s přírodou a jejími zákony. Důležitou úlohu v těchto oblastech plní činnost Školní družiny a zaměření zájmových kroužků. ŠVP se zaměřuje zejména na vzdělávání žáků s SPU, kteří mají možnost, v případě reedukace SPU, pokračovat ve vzdělávání ve standardní třídě daného ročníku. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Krok za krokem k vědomostem 5

6 Žáci s poruchami učení patří do skupiny žáků se zdravotním postižením ( střední a těžší formy ) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním ( lehčí formy ).Tyto žáky posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou žáci vřazováni do specializovaných tříd pro žáky se specifickými poruchami učení. Specializované třídy byly na škole postupně zřízeny od 3. do 9. ročníku. Zabezpečují péči o děti se SPU z naší školy a v případě potřeby i dalších kladenských škol. Postupně byl vypracován systém práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla vybudována speciální učebna pro výuku těchto žáků, která je vybavena moderními pomůckami a počítači s výukovými a reedukačními programy. Specializovaná výuka - Speciální náprava - 1 hodina týdně - byla začleněná do oblasti Český jazyk a literatura z disponibilní dotace. Reedukace specifických obtížích dyslektických žáků probíhá dle Individuálně vzdělávacích plánů zpracovaných na základě vyšetření v PPP. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo zdravotnickým zařízením ( diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání ) - připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - úzká spolupráce vyučujících se zákonnými zástupci - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování - vhodná organizace výuky - umožnit žákovi používat vhodné kompenzační a relaxační pomůcky - respektovat zdravotní stav jedince - podporovat nadání a talent žáka - při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění. V případě potřeby využíváme možnosti snížení počtu žáků ve třídě a spolupracujeme s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Speciální výuka probíhá v učebnách a pracovně pro děti se SPU. Ta je vybavena lavicemi, počítači, herním koutkem s kobercem, televizorem a reedukačními pomůckami.při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami ( čtecí okénka, bzučáky, tabulemi gramatických jevů atd. ), učebnicemi, speciálními pracovními sešity a čítankami, počítači s výukovými a reedukačními programy. Hodinu zpravidla zahajujeme motivací ( pohybové hry, hádanky, jazykolamy atd. ). Poté přistupujeme k vlastní činnosti. Snažíme se o to, aby žáci měli stále pocit, že si hrají. Pokoušíme se vyzdvihnout jejich klady a necháváme je zažít úspěch.závěr hodiny patří oddechovým chvilkám. Každému jedinci se SPU je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující, rodiče a podle potřeby další osoby. SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na I. stupni neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování osobního tempa žáků reedukace specifických chyb, např.:záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojí čtení cvičení dovedností:psychomotorické koordinace slabikování sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace,rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení prostorové představivosti,matematické představivosti,paměti,komunikačních schopností,orientace v čase Krok za krokem k vědomostem 6

7 SPECIFIKA vzdělávání žáků se SPU na 2. stupni Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností.specifika vzdělávání žáků 2. stupně platí jako pro 1. stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorových pomůcek. ŠKOLNÍ DRUŽINA CHARAKTERISTIKA Školní družina je nedílnou součástí naší školy a vhodně doplňuje celý výchovně-vzdělávací proces. Respektuje tradice školy, využívá jejich charakteristické podmínky, reaguje na požadavky rodičů a dětí. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Protože naše škola je speciálním zařízením se systémem dyslektických tříd, činnost družiny se velkou měrou zaměřuje na tvořivou práci v pracovních a výtvarných činnostech, která je přínosem pro naše žáky z těchto speciálních tříd a napomáhá reedukaci SPU. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťuje dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem, umožňuje seberealizaci a kompenzuje případné školní neúspěchy. Cíle vzdělávání ve ŠD se mohou naši žáci pod přímým či nepřímým pedagogickým vedením přirozeným dětským způsobem projevovat, zaměstnávat, věnovat se zábavným a hravým činnostem, odpočinkovým činnostem (aktivním i klidovým) i individuální přípravě na vyučování. Družina poskytuje bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i dobrých podmínek pro emocionální a sociální rozvoj. Specifické cíle pro ŠD: Cílem práce ve ŠD je vést a motivovat žáky ke smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro jeho naplňování. Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání vycházející z ŠVP školy. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Klíčové kompetence Vychovatelka pomocí tvůrčích aktivit a činností, používáním různých metod a osobním příkladem a přístupem vede své žáky k rozvoji jednotlivých dílčích kompetencí tak, aby se u žáků v průběhu docházky do ŠD rozvíjely jejich schopnosti a praktické dovednosti přiměřené jejich věku. Výchovné strategie, které vedou k rozvoji jednotlivých kompetencí: 1. Kompetence k učení - vychovatelka vede žáky k tomu, aby žák svou započatou práci dokončil a přiměřeně svému věku zhodnotil svůj výkon - v atmosféře důvěry vede žáky k tomu, aby se otevřeně ptali na vše, co je zajímá, a společně hledají odpovědi - pomáhají žákům dávat získané znalosti do souvislostí a uplatňovat je v běžných situacích Krok za krokem k vědomostem 7

8 2. Kompetence k řešení problémů - snaží se, aby si žáci všímali problémů, které se vyskytují, vede je k tomu, aby je otevřeně pojmenovali - vede je k pochopení problému a ke hledání řešení - oceňují aktivní a kreativní přístup při řešení problému, iniciativu a podnikavost - vede žáky k tomu, aby řekli a obhájili své názory 3. Kompetence komunikativní - vede žáky k tomu, aby vyjadřovali své myšlenky, otevřeně komunikovali a diskutovali o všem, co je zajímá - vede je ke kultivované komunikaci 4. Kompetence sociální a personální - poskytují dostatek prostoru, aby se žák podílel na vytváření příjemné atmosféry ve skupině - vede je ke spolupráci, k tomu, aby se dokázali prosadit i podřídit, aby uměli přijmout různé role ve skupině - vede je také k samostatnosti, k tomu, aby sami zodpovědně rozhodovali o svých činnostech, učí je za ně odpovídat a nést důsledky - vytváří se žáky pravidla pro různé činnosti a dohlíží, aby je žáci respektovali - vede je k toleranci a solidaritě - vedou je k rozpoznávání a pojmenování vhodného a nevhodného chování 5. Kompetence občanské - vede je k tomu, že každý má svá práva i povinnosti - učí žáky vnímat nespravedlnost a bránit se agresivitě a šikaně - vede je k ochraně svého zdraví a zdraví ostatních - vede je k tomu, aby si vážili tradic a kulturního dědictví 6. Kompetence k trávení volného času Charakteristika ŠVP - nabízí dostatek volnočasových aktivit a zájmových činností, ze kterých si žák vybírá činnosti podle svých zájmů - rozvíjí u žáků schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací či jednostranné zátěže ze školního vyučování - vede žáky k tomu, aby volný čas trávili účelně a smysluplně Zájmové vzdělávání ve školní družině Formy činností ve ŠD - pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, práci vlastních zájmových útvarů, kterou může školní družina nabízet nejen svým žákům, ale i ostatním žákům školy - příležitostné akce - nejsou zahrnuty do týdenní skladby činnosti, jsou to např. výlety, návštěvy výstav a muzeí. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Hygienické podmínky: Vhodná struktura denního režimu žáků ve ŠD zabezpečuje dostatek relaxace, aktivního pohybu, vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků). ŠD zajišťuje: - zdravé a hygienické prostředí užívaných prostorů ŠD - podle platných norem (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení prostor) - na začátku školního roku jsou žáci a jejich rodiče seznámeni s platným Řádem školní družiny - na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s provozním řádem keramické dílny a tělocvičny Krok za krokem k vědomostem 8

9 Charakteristika ŠVP -žáci jsou poučeni o ochraně svého zdraví ( předcházení úrazům) - vychovatelka umí poskytovat první pomoc, mají dostupnou vybavenou lékárničku Psychosociální podmínky: ŠD se snaží vytvářet příznivé sociální klima bezpečí, otevřenost a partnerství, dále se snaží rozvíjet u žáků volní vlastnosti: úctu, toleranci, uznání, spolupráci a pomoc druhému, respektování potřeb jedince, osobitost a individualitu. Chrání žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Umožňuje spoluúčast žáka na životě školy a ŠD. Popis personálních podmínek Vychovatelka ŠD má předepsané odborné vzdělání. Popis materiálních podmínek ŠD má samostatné prostory. Vybavení pomůckami, hračkami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu žáků i jejich věku. Vybavení je průběžně obnovováno a doplňováno. Popis ekonomických podmínek Za ŠD se platí čtvrtletně poplatek 300,- Kč. Vybírání poplatku zajišťuje vychovatelka v průběhu měsíce září. V případě, že se dítě odhlásí z docházky ŠD, je rodičům vrácena poměrná část z ročního poplatku. Podmínky pro přijetí a ukončení docházky do ŠD Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Zápisní lístek si mohou rodiče vyzvednout v přípravném týdnu ve školní družině. S touto skutečností jsou rodiče seznámeni na poslední třídní schůzce ve školním roce. Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. až 3. ročníků. Podle naplněnosti oddělení žáky ročníků jsou na základě žádosti rodičů přijímáni i žáci 4. tříd. Provoz ŠD je : ranní družina odpolední družina V si vychovatelka vyzvedávají žáky školy a převádějí je do prostor ŠD. Žáky si mohou rodiče vyzvedávat do hod., kdy začíná odpolední činnost, a od hod..v době od do hod. probíhá organizovaná zájmová činnost. Odhlášení dítěte ze ŠD se uskutečňuje písemnou formou. Prostorové a materiální podmínky školy Prostorové a materiální podmínky: kmenové (univerzální) učebny vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením; speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy) - jazykové, ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou výchovu aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou, - tělovýchovné (i přírodní a pronajaté) vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním, Krok za krokem k vědomostem 9

10 - pracovní (dílny, kuchyně, pozemky pro zahradnickou činnost) vybavené vhodnými přístroji, nářadím atd.; prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek; studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání žáků i učitelů) knihovny a studovny, informační a komunikační centra; pracovní, relaxační prostory a prostory pro nenáročné pohybové aktivity pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele); prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd (sály, auly, výstavní prostory či jiné prostory tomu přizpůsobené); prostory pro zájmovou činnost po vyučování (družiny, kluby), vybavené pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení; prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat; prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám; prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků; prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech; prostory (pracovny) pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy (ředitel, zástupce ředitele, hospodářka, správce sítě aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou; učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků; další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.). Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy: vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu; vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků; vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků); zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů); dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin ve škole a okolí; ochrana žáků před úrazy; výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti; Krok za krokem k vědomostem 10

11 dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická dovednost učitelů poskytovat první pomoc. Psychosociální podmínky: vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy; vzdělávání propojené se skutečným životem osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti; věková přiměřenost a motivující hodnocení respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům; naplnění potřeb žáků všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípravě a realizaci vzdělávání; příznivé sociální klima otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou; ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy; spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu demokratického společenství budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce; včasná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni; respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům. Personální podmínky: pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb.,schopní podílet se i na dalších činnostech ve škole; pedagogičtí pracovníci s potřebnými profesními dovednostmi komunikativní ve směru k žákům, jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby, schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost; nabídka odborné pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům speciální pedagog, psycholog, asistent atd.; pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce; řídící pracovníci s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, schopní vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům. Organizační podmínky: účast všech učitelů na přípravě a realizaci ŠVP ZV; základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich zákonnými zástupci; optimální režim výuky v souladu s věkovými možnostmi a potřebami žáků, ve shodě s obsahem vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání; optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace). Krok za krokem k vědomostem 11

12 Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců žáků: funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem; styk se zákonnými zástupci žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, vzájemné hledání při řešení problémů žáků; vzdělávací strategie otevřená vůči zákonným zástupcům žáků; prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu zákonných zástupců žáků; prostor pro setkávání učitelů se zákonnými zástupci žáků; poradní servis pro zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách; informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání; možnost účasti zákonných zástupců žáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou; vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. Za zcela nezbytné materiální a prostorové podmínky je třeba považovat: kmenovou učebnu pro každou třídu vybavenou funkčním zařízením; speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku: cizího jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědných předmětů, pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovní činnosti, prostory (vlastní či pronajaté) pro zajištění povinné TV; prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele; prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po vyučování; prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy (vlastní či pronajaté); prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících žáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat; prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů WC a umývárny, vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících příslušným normám; prostory pro společné stravování (ve vlastní nebo jiné blízké škole); prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech; učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. Ostatní podmínky (organizační, personální, bezpečnostní) nevyžadují většinou specifické nároky na finanční zabezpečení a rozdíl mezi nezbytnou a optimální úrovní je spíše v kvalitě jejich naplňování. Krok za krokem k vědomostem 12

13 Školní klub Charakteristika: Svoji zájmovou činnost provozuje ve vlastních prostorách v areálu ZŠ a MŠ Kladno, Školská 322 mimoškolní výchovy a využívá učebny, odborné pracovny, tělocvičny, venkovního víceúčelové hřiště. Všechny prostory jsou účelně vybaveny. Organizuje celoročně zájmovou činnost zejména pro žáky šestých až devátých tříd naší školy v odpoledních hodinách od 11:40 do 15:40 hodin v podobě volného školního klubu a zájmových kurzů sportovního, uměleckého i vzdělávacího směru. Činnost probíhá zásadně na principu dobrovolné docházky. Cíle: Pestrou a zajímavou nabídkou zájmové činnosti učit žáky smysluplně trávit svůj volný čas utvářet a upevňovat u žáků postoje a sociální dovednosti ve smyslu podpory zdraví a zdravého životního stylu, vztahu ke sportu a přírodě rozvíjet základní pohybové dovednosti žáků a jejich schopnosti odpočinku, relaxace v rámci zájmového vzdělávání dávat možnost uplatnění a seberealizace i problémovým, méně talentovaným či nadaným žákům a motivovat je rozvíjet zdravou a harmonickou tvůrčí osobnost žáka, jeho estetické cítění posilovat komunikační dovednosti a kamarádské vztahy rozvíjet schopnost najít si své místo ve skupině poskytovat více volnosti a samostatnosti v souladu s respektováním věkových zvláštností využívat poznatky, které žáci získávají ve škole a vhodným způsobem na ně navázat v zájmové a výchovné činnosti získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně Formy vzdělávání: Příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností v prostorách školního klubu, na školním hřišti a přilehlých prostorách (zábavná odpoledne, soutěže, turnaje, pořádání akcí pro mladší spolužáky a ŠD). Žák může přijít i odejít z volného školního klubu kdykoliv (příchody i odchody jsou evidovány v docházkové knize). Rodiče mají možnost si telefonicky nebo osobně ověřit čas, který tráví jejich děti ve ŠK. V klubové místnosti se může žák zúčastnit her a činností dle svého výběru. Vládne zde pohodová nálada. Pedagog podněcuje zájem o různé činnosti. Zůstává však v pozadí, pouze radí, nabízí a motivuje. Velmi důležitý je pro žáka pocit, že může ve školním klubu vlastně dělat cokoliv a nejde při tom o organizovanou nebo povinnou zábavu. Pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností žáků přihlášených do jednotlivých zájmových kurzů školního klubu se sportovním, estetickým nebo vzdělávacím zaměřením. Spontánní činností nabídka těchto činností, kromě organizovaných aktivit, je základním prvkem místo neformální kamarádské komunikace, možnost zahrát si stolní fotbal, šipky, kulečník, číst knihu nebo časopisy, poslouchat hudbu apod. Žák má možnost být sám organizátorem zábavy a k těmto aktivitám podněcuje a získává i své spolužáky volný školní klub. Krok za krokem k vědomostem 13

14 Obsah vzdělávání: - navazuje na ŠVP pro základní vzdělávání Volný školní klub příležitostná forma zájmového vzdělávání Výchovně vzdělávací cíl: naučit žáky smysluplně trávit svůj volný čas nabídnout vhodný a zajímavý způsob relaxace v odpoledních hodinách podporovat zdravý životní styl podporovat kladné vzájemné vztahy mezi žáky bez rozdílu věku či jiných jinakostí rozvíjet talent žáků, jejich schopnosti a dovednosti navodit příjemnou, rodinnou atmosféru a dopřát žákům volnost při výběru činnosti, která je právě baví a zajímá Obsah činnosti: volná, neorganizovaná činnost dle výběru žáka, jeho momentálního zájmu a nálady a vybavení volného ŠK, všechny činnosti probíhají na principu dobrovolnosti rozmanitý výběr v množství společenských her, knih, práce na PC, zábavné hry, chat jednou měsíčně je zde pořádána akce pro členy ŠK, formou besedy, výtvarné dílny, zábavných klání a turnajů organizace akcí vycházejících z přání a podnětů žáků Očekávané výstupy: žák se naučí účelně trávit svůj volný čas dokáže si vybírat z nabízených zájmových činností, dle své vlastní volby organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává potřebné informace dokáže vnímat citlivě okolní skutečnosti účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor umí strhnout ostatní účastníky ŠK ke spontánní činnosti Klíčové kompetence: Žák získá kompetence k řešení problémů, komunikativní, k učení, trávení volného času, občanské, sociální a personální, pracovní dokáže spolupracovat s ostatními a respektovat jejich prostor umí samostatně a tvořivě přemýšlet, zapojuje se do diskuse odmítá útlak a hrubé zacházení, naslouchá druhým vnímá citlivě různé problémové situace ve škole i mimo ni, vyhledá informace vhodné k řešení problému je citlivý a vstřícný k potřebám druhých rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu rozvíjí své zájmy a záliby rozvíjí nadání umí vhodně relaxovat umí říci ne na nevhodné aktivity. Cíle zájmového vzdělávání umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro jeho naplňování pomáhat jim poznávat a rozvíjet jejich schopnosti a Krok za krokem k vědomostem 14

15 reálné možnosti, uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Cíle ŠVP školního klubu rozvoj osobnosti dítěte vést žáky ke získání všeobecného přehledu a praktických zkušeností vést žáky k pochopení a uplatňování zásad demokracie každý má svá práva, ale i povinnosti vést žáky k utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické kulturní a náboženské skupině vést žáky k pochopení a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochrana vést žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví Příprava na vyučování zahrnuje různé didaktické hry, tematické vycházky, ve kterých rozšiřujeme poznatky získané ve vyučování. Odpočinkové činnosti zahrnují klidové činnosti a také aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování. Základní oblasti zájmového vzdělávání ve školním klubu: výchova ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině formování životních postavy nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi získanými poznatky z vyučování VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU výchova k odpovědnosti za své zdraví výchova k odpovědnosti za svou osobu výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim dodržování osobní hygieny posilování tělesné zdatnosti rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rozvíjení slovní zásoby schopnost vyjádřit se schopnost naslouchat uplatnění se v kolektivu (skupině) ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ řešení různých situací Krok za krokem k vědomostem 15

16 posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky za své chování ovládání negativních citových reakcí řešení životních situací vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁVÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ ČLOVĚK JAKO JEDINEC pozitivním hodnocením zvyšovat sebevědomí posilování pozitivního myšlení objektivní hodnocení činnosti každého člena vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ vytváření společensky žádoucích hodnot vytváření základů právního vědomí úcta, porozumění, tolerance schopnost a ochota pomoci posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům prevence sociálně patologických jevů podobnost a odlišnost lidí rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání nacházení nových vazeb a sounáležitostí mezi již získanými poznatky vyučování možnost vzájemného doplňování vyučování a výchovně-vzdělávací práce ŠD a ŠK tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky Délka a časový plán vzdělávání: Zájmové vzdělávání probíhá od září do června, v době prázdnin a ve dnech ředitelského volna dle přání rodičů a počtu přihlášených žáků. Časový plán probíhá v pololetním cyklu. Pokud se daná činnost zájmového kurzu osvědčí a žáci mají zájem jej navštěvovat, pokračuje i ve druhém pololetí školního roku. Při ukončení docházky do zájmového kurzu, předvede žák své dovednosti v podobě výrobku, veřejného vystoupení, účasti na soutěži, případně na akcích ŠK. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Školní klub navštěvují žáci s poruchami chování, neurotickými projevy, poruchami koncentrace pozornosti. Vedoucí zájmových kurzů spolupracují s výchovnou poradkyní při vyhledávání a diagnostikování žáků se specifickými poruchami, jejich začlenění do kolektivu, činnosti ve ŠK a adekvátně s nimi pracují. Školní klub umocňuje rozvoj talentovaných žáků, kteří se účastní soutěží, biologických olympiád, sportovních turnajů i veřejných vystoupení. Krok za krokem k vědomostem 16

17 Podmínky pro přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělání: Činnost ŠK je určena zejména žákům druhého stupně naší školy. O přijetí účastníka k činnosti klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Volnočasové aktivity jsou založené na dobrovolnosti účastníků. Školní klub je v provozu v odpoledních hodinách po skončení vyučování žáků. Podmínkou otevření zájmového kurzu je minimální počet osmy zájemců o jeho činnost. V nabídce pro jednotlivý školní rok si žáci mohou vybrat i několik kurzů, které chtějí navštěvovat. Žák se může přihlásit i v průběhu školního roku písemnou formou. Činnost školního klubu je ukončena k Materiální podmínky: K zájmové činnosti ŠK jsou využívány prostory herny volného ŠK, tělocvičny, venkovního víceúčelového hřiště, učebny. Všechny prostory jsou účelně vybaveny pro danou zájmovou činnost. Volný klub je vhledem k rodinné atmosféře vybavený novým nábytkem, sedací soupravou, hifi věží, stolním fotbalem, elektronickými šipkami, třemi počítači s připojením k internetu a tiskárnou. Rozmanitý výběr je i v množství společenských her, knih a encyklopedií. Všechny prostory odpovídají hygienickým, bezpečnostním i estetickým kritériím. Každoročně jsou doplňovány potřeby pro zájmovou činnost, výtvarný a keramický materiál, sportovní náčiní, stolní společenské hry a podobně. Za chod školského zařízení pro zájmovou činnost zodpovídá ředitel školy. Za řízení a organizaci příležitostné, pravidelné, osvětové i spontánní zájmové činnosti ve ŠK zodpovídá vychovatelka, kterou ředitel školy jmenuje Výchovně vzdělávací strategie formulováno my učitelé dodáváme sebedůvěru napomáháme podle potřeby při cestě ke správnému řešení vedeme ke správnému způsobu používání techniky a vybavení správnými postupy vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla zadáváme jednotlivé úkoly tak, aby žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů dohlížíme na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ) dodáváme žákům sebedůvěru a podle potřeby v činnostech pomáháme pomáháme každému žákovi zažít úspěch Krok za krokem k vědomostem 17

18 v průběhu výuky zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků podporujeme občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupů vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací, k používání odborné terminologie vedeme žáky k využívání vlastních zkušeností, nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a jejich použití v praxi vhodnými metodami vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou, učitelem, naslouchání a respektování názorů druhých a vhodně na ně reagovat. učíme žáky hledat různá řešení problémů, kriticky myslet, provádět uvážlivá rozhodnutí a obhajovat je napomáháme upevňovat dobré mezilidské vztahy, vzájemně si pomáhat, požádat o pomoc, vzájemně si naslouchat a hodnotit výsledky své práce i práce ostatních spolužáků vedeme žáky k zodpovědnému chování, k odmítání nátlaku a násilí seznamujeme je se základními environmentálními problémy, respektováním požadavků na kvalitní životní prostředí a jednáním v zájmu trvale udržitelného rozvoje /třídění odpadů, ochrana přírody/ seznamujeme je s pravidly bezpečného chování při různých aktivitách vedeme žáka k pochopení smyslu a cíle učení, vytváříme jeho pozitivní vztah k učení (celoživotní vzdělávání) pomáháme žákům rozpoznat vlastní možnosti a samostatně vyhledávat nástroje k odstranění problému v učení seznamujeme žáky s různými metodami učení umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce vedeme žáky k systematickému ukládání informací a využívání získaných poznatků v procesu dalšího učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě vytváříme motivující prostředí zřetelně rozlišujeme základní učivo od učiva rozšiřujícího vyzdvihujeme dílčí úspěchy žáků s ohledem na intelektové schopnosti a využíváme kladného hodnocení jako pozitivní motivaci k dalšímu získávání informací Krok za krokem k vědomostem 18

19 k žákům přistupujeme individuálně, vycházíme z reálných možností jednotlivých žáků vytváříme maximum modelových situací, ve kterých žák může zažít úspěch vedeme žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení, pomáháme jim najít způsoby zkvalitnění jejich práce učíme žáky posuzovat vlastní pokrok ukazujeme žákům různé způsoby dosažení daného cíle, klademe dílčí cíle střídáme různé formy a metody práce, aby žák zjistil, která mu nejlépe vyhovuje využíváme různé informační zdroje( učebnice, encyklopedie, internet, besedy, návštěvy muzeí, kulturních představení, exkurze..) využíváme poznatky osvojené učením k praktickým úkolům (pokusy, problémové úlohy, referáty, laboratorní práce, praktické činnosti ) podporujeme žákovu tvořivost, zadáváme samostatné práce a dlouhodobé projekty, umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady připravujeme žáky na účast na soutěžích, pořádáme školní kola vědomostních, kulturních a sportovních soutěží vedeme žáky k využívání dříve nabytých poznatků k získávání nových zkušeností nabízíme k řešení nové úkoly na základě analýzy předchozích zkušeností organizujeme se žáky jednoduché akce předkládáme žákům k řešení problémy adekvátně k jejich věku zapojujeme žáky do celého problému činnosti: přípravy, průběhu a hodnocení celé akce nabízíme žákům možnost využití globálního učení předkládáme nejrůznější zdroje informací, aby získané informace mohli třídit a vhodným způsobem aplikovat při řešení problému motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života vedeme žáky k využívání kritického myšlení probouzíme v žácích zdravé sebevědomí, zvyk na práci s problémy, jejich přijímání, případně požádání o pomoc nabízíme práci s Internetem a jinými informačními zdroji, práci s výukovými programy a texty, diskusi, seminární a samostatné práce, účast na projektech a soutěžích, využití zpětné vazby (sebehodnocení, oprava chyb), využití Krok za krokem k vědomostem 19

20 mezipředmětových vztahů a besedy s odborníky nabízíme žákům dostatek prostoru ke všestranné otevřené komunikaci umožňujeme žákovi svobodně vyjádřit (prezentovat) a obhájit své názory, myšlenky, podněty učíme je vnímat, naslouchat a respektovat názor druhého rozvíjíme verbální i neverbální formy komunikace vedeme žáky k samostatnému logickému myšlení (k správné formulaci odpovědí, myšlenek) učíme žáky vyhledat podstatu sdělení, oddělit důležité informace od méně důležitého nabízíme metody a formy práce jako např. skupinovou, týmovou práci, samostatné výstupy žáků s obhajobou (referáty), mezipředmětové vztahy (spolupráce mezi učiteli), projektové vyučování, různé formy zápisu, frontální výuku, problémové vyučování, účast v soutěžích, olympiádách, publikování ve školním časopise, místním tisku, prezentace na webových stránkách, podporujeme vzájemnou spolupráci tříd vedeme žáky k dodržování pravidel skupinové práce vedeme žáky k rozpoznávání negativních a psychopatologických jevů vedeme žáky k respektování základních společenských norem utváříme osobnost žáka nabízíme různé formy práce jako např. skupinové vyučování, praktická a laboratorní cvičení, školní výlety, kurzy, školy přírodě, kroužky, školní družina, diskuse, dotazníky, práci s Internetem, besedy s odborníky, simulace životních situací, projekty, kulturní akce, spolupráci starších, třídní a celoškolní akce, účast na ekologických, kulturních a sportovních akcích obce, charitativní akce vychováváme žáka jako svobodného občana, plnícího si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých seznamujeme žáky s našimi kulturními tradicemi, kulturním dědictvím a uměleckými díly vedeme žáky ke ctění zásad a uvědomování si povinností postavit se proti fyzickému a psychickému násilí seznamujeme žáky s pojmem ochrany životního prostředí vedeme žáky k zdravému životnímu stylu nabízíme možnosti ozdravných pobytů v přírodě, výlety do přírody, třídění Krok za krokem k vědomostem 20

21 odpadu, sběr druhotných surovin, návštěvy kina, divadla, kulturních akcí, sportovní soutěže vedeme žáky prostřednictvím školního parlamentu a schránky důvěry vyjadřovat se ke každodennímu chodu školy (podíl na tvorbě pravidel chování), účasti na ekologických aktivitách obce ( Den země, Den vody, ) a charitativní činnosti (účast na charitativních akcích) vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a chování ve třídě, školního řádu, třídního řádu, udržování pořádku ve třídách, tělocvičně, šatnách vedeme žáky k péči o životní prostředí třídy, školy, okolí, obce, účasti na akcích pro zvelebení školy, obce seznamujme žáky s riziky spojenými s nesprávným používáním nástrojů a nedodržováním zásad bezpečnosti práce vedeme žáky k úctě a respektu výsledků práce ostatních /úcta k jakékoliv práci/ vedeme žáky k zájmu o své zdraví a zdraví ostatních podporujeme informovanost ze života práce, motivujeme žáky pro daný obor, nabízíme volitelné předměty /zájmová orientace spojená s profesní/ sledujeme práci rodičů, firem v okolí, rodinné firmy a jejich tradice učíme vážit si práce, nebát se jakékoliv práce a vyzkoušet si ji vedeme žáky k podílení se na tvorbě školního řádu a pravidel třídy nabízíme žákům praktická cviční v pracovní výchově, exkurze, diskuse, přednášky, ukázky odborníků, rozhovory, besedy, atd. nabízíme možnosti pozorování práce ostatních lidí / v okolí, doma, / nabízíme žákům účast na výstavách prací, vernisážích, zhlédnutí filmů a dokumentů vedeme žáky ke sběru papíru, třídění odpadů nabízíme besedy s rodiči představení různých profesí vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací, k poznávání smyslu a cíle učení nabízíme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, vedeme je k jejich pravidelnému využívání nabízíme různé aktivační metody podporující samostatnost a tvořivost, nadaným žákům umožňujeme individuální rozvoj zapojením do literárních soutěží a Olympiády v českém jazyce. vedeme žáky k samostatnému formulování myšlenek, k výstižnému a kultivovanému vyjadřování v písemném i ústním projevu, ke kvalitní Krok za krokem k vědomostem 21

22 spolupráci s ostatními lidmi na základě získaných komunikativních dovedností nabízíme využití formy skupinové práce, dramatizace a hraní rolí, kladení otázek a hledání odpovědí navozujeme situace k pochopení odlišností i jedinečnosti každého člověka a k rozvíjení zdravého sebevědomí vedeme k týmové práci, posilujeme mravní hodnoty, solidaritu, navozujeme emotivní prožitek, vedeme k sebepoznání pomocí aktivizujících metod a forem (dialog, diskuse, audiovizuální technika, návštěva kulturních představení) vedeme k respektování přesvědčení druhých lidí, k respektování našeho kulturního dědictví, k oceňování našich tradic i uměleckých a literárních památek vedeme žáky k ověřování výsledků zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace umožňujeme volný přístup k informačním zdrojům vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu - vytváříme příležitosti pro možnost komunikace mezi žáky vedeme žáky k aktivitám, které mohou být vykonány individuálně, ve dvojicích vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok podněcujeme u žáků schopnost argumentace vedeme žáky k diskusi vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků napomáháme žákům při cestě ke správnému řešení pokládáme otevřené otázky umožňujeme volný přístup k pomůckám vedeme žáky k ověřování důsledků poskytujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů podněcujeme zájem o náměty, názory a zkušenosti žáků vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu vytváříme příležitostí pro komunikaci mezi žáky Krok za krokem k vědomostem 22

23 hodnotíme žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování vedeme žáky k prezentování jejich myšlenek a názorů vedeme žáky k odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání poskytujeme dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky) 2.4. Klíčové kompetence formulace on žák - využívá vhodné metody, způsoby, třídí informace a vyhledává je, výsledky porovnává - využívá vlastní zkušenosti, nachází shodné a odlišné znaky, řeší problémy - vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se kultivovaně, rozumí textům - přispívá k diskusi v malé skupině, poskytne pomoc nebo o ni požádá, ovládá svoje jednání - respektuje přesvědčení druhých, odmítá hrubé násilí, chápe společenské normy - dodržuje vymezená pravidla - kultivuje svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie - rozvíjí své schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, hudebně pohybovými a poslechovými - získává vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznámili se se schopností hudby emocionálně působit a sbližovat lidi různých národů. - vyhledává a třídí informace - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly - buduje si pozitivní vztah k učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich - vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení - sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - aktivně naslouchá promluvám druhých, účinně se zapojuje do diskuse, Krok za krokem k vědomostem 23

24 obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - čte s porozuměním různé typy textů a záznamů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do společenského dění - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na utváření příjemné atmosféry - vytváří si pozitivní představu o sobě samém - respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení - respektuje a ocení naše tradice a kulturní dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění - bezpečně a účinně manipuluje s nástroji, dodržuje vymezená pravidla - vyhledává a třídí informací, pracuje s nimi, propojuje je a analyzuje, samostatně experimentuje - vnímá a řeší problémové situace - čte s porozuměním různé typy textů a komunikačních prostředků a tvořivě je využívá ke svému rozvoji - bezpečně a účinně využívá informačních technologií, orientuje se v základních aktivitách potřebných k seberealizaci v podnikatelském prostředí - řeší projektové úlohy, které předpokládají znalosti a dovednosti k získávání a zpracování potřebných informací, případně prezentuje výsledky své práce a práci projektového týmu - získává základní a praktické dovednosti a návyky z různých oblastí - seznamuje se s vybranými materiály a jejich vlastnostmi, volí a používá vhodné nástroje, nářadí, pomůcky - osvojuje si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život - osvojuje si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce, základy organizace a plánování práce - vytváří si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí - na základě vlastních zkušeností získává pozitivní vztah k práci - vybírá si a využívá vhodné způsoby a metody práce - operuje s obecně užívanými termíny - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává - seznamuje se se smyslem učení, pěstuje si pozitivní vztah k celoživotnímu učení, posuzuje vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Krok za krokem k vědomostem 24

25 - rozpozná a popíše problém - vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem - samostatně řeší vzniklé problémy - srozumitelně formuluje své myšlenky - aktivně naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, respektuje různá hlediska - vytváří si pozitivní představu o sobě samém - seznamuje se a je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace - projevuje smysl pro tvořivost - rozlišuje základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí - získává praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém umění, o práci s různými materiály o modelování a prostorovém vyjádření - seznamuje se a vysvětluje základní pojmy ve výtvarné výchově - využívá různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění a poznávání - rozvíjí a prohlubuje svůj vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury - získává základní představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, lidového a architektury - samostatně nalézá a popíše krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi, uvědomuje si jejich význam pro život člověka - získané poznatky a dovednosti využívají ve svém životě - vybírá a využívá vhodné způsoby a metody - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává - získává pozitivní vztah k učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Krok za krokem k vědomostem 25

26 - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nenechá se odradit případným nezdarem - samostatně řeší problémy - volí vhodné způsoby řešení z nabízených alternativ - aktivně naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, respektuje různá hlediska - vytváří si pozitivní představu o sobě samém - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - vyhledává a třídí informace - samostatně experimentuje, vnímá a řeší problémové situace - v oblasti pracovních kompetencí bezpečné a účinné využívá informačních technologií - orientuje se v základních aktivitách potřebných k seberealizaci v podnikatelském prostředí - seznamuje se s důležitostí komunikovat anglicky pro další studium i praktický život - propojuje probraná témata a jazykové jevy - samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině - řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí - trénuje mluvení anglicky s cizím člověkem - popíše opisem obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba - čte s porozuměním jednoduchému sdělení v anglickém jazyce - formuluje jednoduché myšlenky anglicky - orientuje se v promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce - využívá dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu - v jednoduchých situacích si vyžádá nebo poskytne pomoc, radu - dodržuje v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování - spolupracuje v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu - seznamuje se se zvyky v anglicky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi - srovnává ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky Krok za krokem k vědomostem 26

27 - samostatně pracuje s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem - využívá anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí - využívá vhodných strategií pro efektivní učení, vyhledává informace, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí - aktivně spolupracuje s ostatními - respektuje tradice, chrání kulturní a historické dědictví - váží si kulturních hodnot jako výsledků lidské práce - využívá své znalosti do budoucna - seznamuje se s plnohodnotným soužitím a spoluprací s ostatními lidmi, pěstuje kultivovaný projev, zapojuje se do společenského dění - pěstuje si sebedůvěru, zdravé sebevědomí, upevňuje dobré mezilidské vztahy, spolupracuje - zapojuje se aktivně do kulturního života, vědomí naší hudební tradice, kulturního dědictví a tvořivosti - seznamuje se s nutností ochrany kulturních a společenských hodnot jako výsledků lidské práce - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje závěry - samostatně řeší problémy, používá logické, matematické a empirické postupy - zapojuje se do diskuse, spolupracuje ve skupině - respektuje požadavky na základní ekologické souvislosti a kvalitní životní prostředí - rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví - přistupuje k výsledkům činností z hlediska ochrany zdraví i zdraví druhých a ze získaných znalostí se rozhoduje o dalším vzdělávání a profesním zaměření - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu - propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí - poznává smysl a cíl učení, buduje si pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje způsob jakým učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, promyslí a naplánuje způsob řešení problému - vyhledává informace vhodné k řešení problému, nenechá se odradit nezdarem, vytrvale hledá konečné řešení problému - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, obhajuje je, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí a výsledky zhodnotí - komunikuje na odpovídajících úrovních Krok za krokem k vědomostem 27

28 - naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje - účinně spolupracuje ve skupině - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, při jednání s druhými lidmi, přispívá k upevňování mezilidských vztahů - spolupracuje s druhými - ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - respektuje přesvědčení druhých lidí - zodpovědně se rozhoduje podle dané situace - efektivně organizuje svou práci - vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení i v praktickém životě - seznamuje se se smyslem a cílem učení, pěstuje pozitivní vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok, naplánuje si, jakým způsobem by mohl učení zdokonalit - tvořivě přistupuje k řešení problému, vyhledává vhodné informace, pracuje s nimi a nalézá řešení - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, obhajuje je, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů hodnotí - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory kultivovaně v písemném i ústním projevu - komunikuje na odpovídající úrovni - využívá ke komunikaci vhodné technologie - upevňuje dobré mezilidské vztahy - spolupracuje v týmu, vzájemně si s ostatními žáky naslouchají a pomáhají - hodnotí svoji práci i práci ostatních - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, projevuje empatii - je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - zodpovědně se rozhoduje podle dané nebo modelové situace - efektivitě organizuje vlastní práci - účinně komunikuje se spolužáky při práci s technickými materiály - seznamuje se s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů - předkládá dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci Krok za krokem k vědomostem 28

29 - prakticky si osvojuje práce podle návodu - spolupracuje v malé skupině - uvědomuje si potřeby ohleduplnosti na pracovišti - tvořivě přistupuje k plnění zadaných témat - uvědoměle, správně a bezpečně používá všechny potřebné nástroje a materiály - provádí práce v co nejlepší kvalitě - předkládá srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli - vyhledává možná rizika při různých činnostech a hledá cesty k jejich minimalizaci - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje závěry pro budoucnost - vyhledává informace vhodné k řešení problému, samostatně problémy řeší a ověřuje prakticky správnost řešení problémů - využívá informační zdroje a technologie - využívá komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolním světem - přispívá k diskusi a spolupracuje s druhým při řešení úkolů - rozliší a popíše základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí - plánuje si činnosti při práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů - poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - pracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i celé třídě, spolupracuje, řeší s druhými úkol - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje chování, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení, sebeúcty - je empatický, odmítá útlak a hrubé zacházení, postaví se proti fyzickému a psychickému násilí - je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu Krok za krokem k vědomostem 29

30 - činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělání a profesním zaměření - rozliší podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení - při teoreticky zaměřených hodinách si vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení - získává informace a zkušenosti na základě praktických činností a tvůrčího procesu, operuje se značkami a termíny dané oblasti, získává pozitivní vztah k práci, kriticky hodnotí výsledky své činnosti - při tvorbě žáci poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokážou zpětně uvědomit problémy související s realizací - volí vhodné materiály a nástroje, hodnotí estetické kvality, řešení závad, užívá k řešení kreativní postupy a aplikuje vlastní invenci - aplikuje pravidla pro předcházení ekonomických ztrát, stejně jako bezpečnostní pravidla chování - při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení - formuluje své dotazy jasně a výstižně, užívá odbornou terminologii, reaguje na podněty učitele, vyhodnotí informační zdroje (knihu, zápis v sešitu, obrazové publikace a zdroje). - při práci ve skupině vyjádří svůj názor vhodnou formou, obhájí ho a toleruje názor druhých - respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je a svou pracovní činností kladně ovlivňuje kvalitu práce - podporuje diskusi, pozitivní pracovní klima, podporuje kooperaci, projevuje sebedůvěru ve své schopnosti i schopnosti ostatních - respektuje názory druhých - prezentuje výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží - při propagaci školních akcí vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentuje školu - seznamuje se s nutností šetrně zacházet jak s materiály, tak s výtvory a produkty lidské práce - dodržuje základní ekologická pravidla šetrnost a minimalizace ztrát při práci s technickými a přírodními materiály - reflektuje historii lidské tvorby v podobě umění: rozlišuje architekturu, sochařství, grafiku, malbu a orientuje se v oborech zabývající se estetikou Krok za krokem k vědomostem 30

31 - uznává svobodu uměleckého projevu v závislosti na právech a svobodě jiných - vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem - při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla - vytváří vztahy plnohodnotného soužití, naslouchá druhým, porozumí jim - čte s porozuměním různé typy textů - vyjadřuje své myšlenky výstižně a kultivovaně - plánuje a řídí své vlastní učení, vyhledává a třídí informace, porovnává a hodnotí výsledky svého učení - vyhledává vhodný návod k řešení problému, využívá k tomu získané dovednosti - k objevení různých způsobů řešení se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, ovládá své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebedůvěry - využívá získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - bere v úvahu vlastní získanou zkušenost - na základě zkušeností dává věci do souvislostí - organizuje si svůj učební proces - řeší problémy - je zodpovědný za své učení - získává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich věrohodnost - zvažuje různé zdroje dat - radí se s lidmi ze svého okolí - konzultuje s experty - vytváří a uspořádává si dokumentaci - popíše kontinuitu minulosti a současnosti - nahlíží na aspekty rozvoje společnosti kriticky - vyrovnává se s nejistotou a komplexností situace - účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor - vnímá a popíše politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci - hodnotí sociální chování související se zdravím, životním prostředím - seznamuje se s hodnotami umění, literatury atd. - rozumí a domluví se, čte a píše podle svých dosažených možností ve více jazycích - prezentuje na veřejnosti Krok za krokem k vědomostem 31

32 - argumentuje a obhajuje vlastní názor - naslouchá a bere v úvahu názory druhých - vyjadřuje se vhodně písemnou formou - popíše grafy, diagramy a tabulky - spolupracuje v týmu - na základě získaných informací činí rozhodnutí - řeší konflikty - posuzuje a hodnotí - navazuje a udržuje kontakty - vytváří projekty - bere na sebe zodpovědnost - přispívá k práci skupiny a společnosti - organizuje svou vlastní práci - projevuje solidaritu - aplikuje matematické a modelové nástroje - využívá informační a komunikační techniky - je flexibilní při rychlých změnách - nalézá nová řešení - je houževnatý v případě obtíží - prakticky si ověřuje řešení problémů, aplikuje řešení při obdobných zadáních a hledá nové způsoby využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - vytváří pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení Výchovné a vzdělávací strategie V naší práci jednoznačně preferujeme zkušenost a prožitek žáka tak, aby nabytá vědomost měla nejen co nejtrvalejší charakter, ale aby pro něj byla hlavně prakticky využitelná. Tento cíl klade značné nároky na organizátorské dovednosti každého jednotlivého pedagoga a na jeho schopnost plánovat svou práci v krátkodobém i dlouhodobějším horizontu. Krok za krokem k vědomostem 32

33 K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní - např.: o učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.); o žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.): kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - např.: o škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi školská rada, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.: o kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - např.: žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem): kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní - např.: o žáci jsou přizváni a aktivně začleněni do dlouhodobých projektů zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a projektů obnovy školy po stránce materiálně-provozní, přispívají svými nápady a návrhy, podílejí se na projektové dokumentaci apod. Zvykají si tak být v těchto projektech rovnocennými partnery dospělým spoluúčastníkům projektu. Strategie naplňování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k učení. Rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence k řešení problémů. Rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale vytváříme u žáků ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí, a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků, slučováním výukových lekcí do tematických okruhů. Kompetence komunikativní. Rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální. Budujeme formami sociálního učení. Snažíme se žáky zapojit do organizace činnosti školy. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské. Rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní. U žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a Krok za krokem k vědomostem 33

34 dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům s mimořádným nadáním. Speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem, ostatními vyučujícími a asistenty pedagoga zjišťují vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťují odbornou výuku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Naše škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Kladně a s kladenským pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje. Na základě odborného posudku školského poradenského pracoviště výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v rámci běžných tříd. Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťují speciální pedagog školy, vyučující, asistenti pedagogů ve spolupráci s externími odborníky. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla jednou týdně a vedou ji zvlášť proškolení pedagogičtí pracovníci školy. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Na základě doporučení SPC škola usiluje o zajištění pedagogického asistenta, který napomáhá při rozvíjení rozumových schopností, sociální komunikaci a jiných dovedností integrovaného žáka. Škola je vybavována kompenzačními, rehabilitačními a učebními pomůckami, speciálními učebnicemi a didaktickými materiály. Péče o žáky se specifickými poruchami učení (parciálními nedostatky) Žáci, u nichž vyučující pozorují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou vyšetřeni se souhlasem zákonného zástupce odbornými pracovníky školských poradenských pracovišť. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tito žáci zařazeni do reedukační péče a škola zabezpečuje: individuální vzdělávací plán; individuální přístup; možnost slovního hodnocení; zařazení do náprav SPU mimo vyučování; kompenzační pomůcky, didaktické materiály aj.; poradenský systém učitel žák rodič speciální pedagog. Péče o žáky s problémy v chování a s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví a snadno unavitelní, dále o žáky s nedostatky v chování, s disociálním až asociálním chováním. Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální nebo skupinové integrace na základě IVP. Škola úzce spolupracuje s rodinou; tvoří pravidla chování a komunikace; motivuje pochvalou. Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním V případě dlouhodobé nemoci žáka, který do školy nedochází nebo se výuky účastní pouze částečně, škola poskytne individuální konzultace příslušným učitelem; zajistí zpracování individuálního plánu učiva vyučujícími pro domácí přípravu žáka. Péče o žáky se sociálním znevýhodněním Pro žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením je v možnostech školy zajistit: spolupráci s odbornými poradenskými zařízeními; individuální přístup i v době mimo vyučování; přípravu na vyučování, psaní domácích úkolů mimo vyučování; zapojení žáka do zájmových útvarů. Krok za krokem k vědomostem 34

35 Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Jednou z priorit školy je hledání cesty, jak umožnit hlubší rozvoj talentu a mimořádného nadání jednotlivce. Dle vyhlášky 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v této oblasti existuje řada postupů, které plánujeme začlenit do organizačního rámce školy. Je možno sestavit a realizovat individuální vzdělávací program se strukturou dle právní úpravy, která nabízí těmto žákům následující možnosti: Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Mohou individuálně nebo skupinově navštěvovat vybrané bloky výuky ve vyšším ročníku. Případně jsou vytvářeny skupiny žáků s talentem pro určitou výukovou oblast napříč ročníky. Mimořádně nadaným žákům se snažíme vytvářet dostatečně podnětné a příjemné prostředí. Uplatňujeme zvýšenou motivaci, speciálně pedagogické postupy výuky, rozšiřujeme základní učivo do hloubky, ve kterém se projevuje nadání žáka.umožňujeme jim práci s počítačem, naučnou literaturou, internetem. Zadáváme jim náročnější samostatné úkoly/referáty, zajímavosti/, se kterými seznamují své spolužáky.nabízíme možnost uplatnění tvůrčích sil v zájmových kroužcích, organizovaných školním klubem nebo účastí v oborových soutěžích např. sportovních, výtvarných a vědomostních.prostor pro bádání a zkoumání, vlastní tvorbu umožňuje soutěž žákovských školních prací. Krok za krokem k vědomostem 35

36 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán -celkový 1. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk 6 1 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 11 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 21 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace (z toho 6 pro DCJ) Celková povinná časová dotace Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Krok za krokem k vědomostem 36

37 3.2. Ročníkový Vzdělávací oblasti 1.stupeň ŠVP Jazyk a jazyková komunikace 44+5 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace 20+3 Matematika Informační a komunikační technologie 1 Informační a komunikační tech Člověk a jeho svět 12+2 Vlastivěda Prvouka Přírodověda Umění a kultura 12 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10+1 Tělesná výchova Člověk a svět práce 5+1 Pracovní činnosti Komunikativní výchova Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Krok za krokem k vědomostem 37

38 Vzdělávací oblasti 2.stupeň ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace 15+4 Matematika Informační a komunikační technologie 1 Informační a komunikační tech Člověk a společnost 11+1 Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda 21+1 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura 10+2 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10+2 Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 3+2 Praktické činnosti Volitelný předmět Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku Krok za krokem k vědomostem 38

39 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí,vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk 2.Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 2 Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014vymezen jako vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Krok za krokem k vědomostem 39

40 Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka 3. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) 4. Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: pochopení jazyka historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 3 4 V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu ( zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. Úroveň A2: Žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb. Úroveň A1: Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá.představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. Krok za krokem k vědomostem 40

41 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1.stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na : - rozvoj jazykové kultury, která patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti - rozvoj kultivovaného písemného i ústního projevu - rozvoj čtení s porozuměním - vnímání a pochopení různých jazykových sdělení - vyjádření reakcí a pocitů žáků - pochopení role v různých komunikačních situací - mezilidskou komunikaci - orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama - vnímání literatury jako jednoho ze zdrojů poznání a prožitků V prvním a druhém ročníku je posílena hodinová dotace na výuku komunikační výchovy. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat ostatními oblastmi vzdělávání: - matematika ( pochopení obsahu sdělení umožní rozhodování ) - cizí jazyk ( chápání a objevování skutečností v rámci integrované Evropy a okolního světa ) - prvouka, vlastivěda, přírodověda ( chápání historických, přírodních zákonitostí vývoje apod.) - dramatická výchova ( literatura, sloh ) - hudební výchova ( lidová slovesnost, pohádky, písničkáři ) - informační a komunikační technologie ( komunikace prostřednictvím elektroniky ) Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět a zahrnuje tyto oblasti : - komunikační a slohovou výchovu - jazykovou výchovu - literární výchovu Předmětem prolínají průřezová témata : Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení Učitel : -věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním -zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých zdrojů -zajišťuje a snaží se uspokojit vzdělávací potřeby jednotlivých žáků -rozlišuje potřeby učení a hodnocení -poskytuje dostatek času na zažití učiva -systematicky opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit -zajímá se jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky Žák: -čte s porozuměním, reprodukuje -reaguje na otázky, tvoří otázky -využívá poznatky z jiných zdrojů -hodnotí výsledky své práce zapojuje se aktivně do procesu učení Krok za krokem k vědomostem 41

42 -využívá svých dovedností k dalšímu systematickému rozvoji Kompetence k řešení problémů Učitel : -dává možnost žákům pracovat s chybou -zařazuje metody, při kterých žáci samostatně objevují, řeší Žák : -využívá chybu jako příležitost ke správnému řešení -samostatně řeší úkol Kompetence komunikativní Učitel: -vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků -umožňuje prezentovat výsledky práce -navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace Žák : -respektuje pravidla o vzájemné komunikaci -naslouchá promluvám druhých, vhodně na ně reaguje -shrnuje obsah toho co slyšel Sociální a personální Učitel : -zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají vybízí žáky, aby sdělovali své pocity, vzájemně se povzbuzovali, oceňovali Žák -přijímá role -poznává svoji hodnotu, učí se chválit, povzbuzovat, pracuje v týmu Kompetence občanské Učitel : -zařazuje ekologické aktivity -užívá napodobování, působení vzorů a příkladů zařazuje aktivity pro reprezentaci třídy, školy Žák : -chápe základní ekologické souvislosti -respektuje názory druhých vnímá národní vědomí Kompetence pracovní Učitel : -zařazuje rozmanité praktické činnosti -vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a čase -umožňuje smysluplně využívat moderní informační technologie Žák : -spojuje naučené v praktickém životě -zvládá kvalitně své činnosti, dodržuje stanovený čas -užívá bezpečně moderní informační technologie Krok za krokem k vědomostem 42

43 Charakteristika vyučovacího předmětu - 2.stupeň Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vybavení žáka takovými znalostmi a dovednostmi,které mu umožňují správně vnímat jazyková sdělení,rozumět jim a vhodně na ně reagovat. Naučit se interpretovat své myšlenky,pocity a pochopit svou roli v komunikačních situacích. Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět,který má komplexní charakter,ale je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova,jazyková výchova a literární výchova. Vyučuje se s hodinovými dotacemi,které odpovídají učebnímu plánu. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: - rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu s dovedností aplikace gramatických pravidel - využívání různých zdrojů informací (slovníky,jazykové příručky,encyklopedie,bibliografie,internet) pro rozšiřování znalostí a sebevzdělávání - pochopení role v různých komunikačních situacích - porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,rozpoznání hlavních myšlenek a záměru autora - vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků - vyjádření reakcí a pocitů žáků Vyučovacím předmětem český jazyk a literatura úzce prolínají mezipředmětové vztahy s dějepisem, občanskou výchovou, výtvarnou výchovou, rodinnou výchovou, tělesnou výchovou,hudební výchovou a průřezová témata: OSV verbální a neverbální sdělení a mluvní cvičení,poznávání lidí dle příběhů,dovednost zapamatovat si, řešení problémů,mezilidské vztahy VDO principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování,občanská společnost a stát, občanská společnost a škola, formy participace občanů v politickém životě EGS objevujeme Evropu a svět poznávání života v jiných zemích, jsme Evropané EV vztah člověka k prostředí, příroda a dobrodružství, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV mediální sdělení kritické vnímání, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis,stavba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu MKV komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: -motivuje k učení,cíleně vytváří situace,v nichž má žák radost z učení -uplatňuje individuální přístup,vychází z provedené analýzy potřeba možností žáka -povzbuzuje a učí trpělivosti Žáci: -poznávají smysl a cíl učení -propojují získané poznatky do širších celků -ověřují a hodnotí své výsledky -vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů Učitel: Krok za krokem k vědomostem 43

44 -podněcuje žáky k tvořivému myšlení -podporuje týmovou spolupráci -učí žáka nebát se problémů -předvádí modelové příklady Žáci: -zvládají vyhledávání vhodných informací,využívají moderní techniky -mají možnost přístupu k informačním zdrojům -jsou schopni pochopit problémy v týmu i samostatně ho řešit Kompetence komunikativní Učitel: -rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti žáka v mateřském jazyce -klade důraz na kulturní úroveň dorozumívání se -vede žáka k výstižnému a souvislému projevu Žáci: -formulují a vyjadřují své myšlenky výstižně a na odpovídající úrovni -naslouchají promluvám druhých a vhodně na ně reagují Kompetence sociální a personální Učitel: -rozvíjí schopnost spolupráce v týmu -rozvíjí schopnost sebehodnocení a hodnocení druhých Žáci: -spolupracují v týmu -podílejí se na utváření příjemné atmosféry -svou práci i práci druhých jsou schopni zhodnotit Kompetence občanské Učitel: -vede žáky k diskusi -netoleruje projevy rasismu,xenofobie a nacionalismu,šikany a užívání drog -vede žáka k sebeúctě a úctě k druhým -respektuje osobnost žáka Žáci: -respektují přesvědčení a práva druhých -odsuzují nezdvořilé agresivní a hrubé projevy chování a násilí Kompetence pracovní Učitel: -vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci dobrou motivací a povzbuzením -vede žáky k využívání znalostí v běžné práci -zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků Žáci: zúročují své znalosti v praktické práci dodržují bezpečnostní pravidla při práci s výpočetní technikou Krok za krokem k vědomostem 44

45 Učební plán předmětu Ročník Dotace ročník - Český jazyk výstupy Porozumí pokynům přiměřené složitosti. Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru. Správně vyslovuje. Vytvoří krátký mluvený projev. Dokáže dramatizovat pohádku,jednoduchý příběh. Vypráví podle obrázkové osnovy. Recituje krátkou básničku. Zná jednotlivá písmena tiskací a psací,malá a velká. Umí písmena správně přečíst. Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky. Složí a čte slabiky a slova. Sestavuje jednoduché věty se správnou intonací. Dodržuje správné hygienické návyky. Používá správné tvary písmen a dbá na sklon písma. Dokáže opsat, přepsat z tiskacího do psacího písma. Psychosomatické dovednosti práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace učivo Zapíše diktované hlásky, slabiky, slova,jednoduché věty. Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých. Naslouchání Mluvený projev Hlásky a písmena Čtení Psaní průřezová témata OSV: RSP, ŘPRD, Ko MuV: PM EV: ŽP MeV: KČPPMS Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova Výstupy: Učivo: zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání psychosomatické dovednosti práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace herní dovednosti vstup do role, jevištní postava sociálně komunikační dovednosti spolupráce, komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení Krok za krokem k vědomostem 45

46 2. ročník - Český jazyk výstupy učivo Rozlišení zvukové a grafické podoby slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové prostředky. Odůvodňuje a píše správně : i,y po měkkých a tvrdých souhláskách, dě, tě, ně, ú ů, bě,pě,vě,mě, mimo morfologických jevů. Velká písmena na začátku věty sluchové rozlišení hlásek výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin modulace souvislé řeči význam slov, pravopis, slovní druhy a v typických případech vlastních jmen osob, věcí, zvířat. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru podstatná jména, slovesa. průřezová témata OSV: RSP, ŘPRD, Ko MuV: LV MeV: KČPPMS Česlý jazyk - literatura výstupy učivo Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu liter. texty přiměřené věku. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších. Poslech literárních textů zážitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem základní literární pojmy :rozpočitadlo, říkanka, hádanka, báseň, pohádka Český jazyk - sloh výstupy učivo Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Rozezná písemné nebo mluvené pokyny přiměřené složitosti. Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost. V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích. Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. Užívá základní hygienické návyky spojené s psaním. Používá správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. Sestaví ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. Vypravování: podle obrázků,podle osnovy,dokončení příběhu Technika psaní Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova Výstupy: Učivo: spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace ostatních reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) náměty a témata v dramatických situacích jejich nalézání a vyjadřování základní stavební prvky dramatu situace, postava, konflikt Krok za krokem k vědomostem 46

47 3. ročník Český jazyk výstupy Porovnává významy slov: slova opačného významu, slova souřadná, nadřazená,podřazená. Vyhledává slova příbuzná. Porovnává a třídí slova podle zobecněného učivo Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Pravopis významu děj, věc, vlastnost. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. Spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy. Odůvodňuje a píše správně: i y po obojetných souhláskách, ve vyjmenovaných slovech. Velká písmena místních pojmenování. Skladba Český jazyk - literatura výstupy Ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu. Rozlišuje pohádkové prostředí od reálného. Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem učivo Základní literární pojmy: kniha čtenář divadelní představení Český jazyk - sloh výstupy učivo Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. Píše správně jednoduchá sdělení. Vypravování jednoduchá osnova, obrázky Popis: předmět, osoba, činnost Žánry písemného projevu: adresa blahopřání pozdrav dopis. Základní hygienické návyky, technika psaní Krok za krokem k vědomostem 47

48 4. ročník Český jazyk výstupy učivo Porovnává význam slov: slova stejného,podobného významu a vícevýznamová slova. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.určuje slovní druhy plnovýznamových slov a správně je aplikuje v písemném i mluveném projevu. Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. Seznámí se se základní skl. dvojicí Zvuková stránka jazyka Základní skladební dvojice Slovní zásoba a tvoření slov : stavba slova význam slov tvarosloví Pravopis: koncovky podstatných jmen Slovesa : mluvnické významy Podstatná jména : mluvnické významy Český jazyk - literatura výstupy učivo Vyjadřuje své dojmy z filmu nebo divadelního příběhu a zaznamenává je. Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání. Volně reprodukuje text podle svých schopností. Tvoří vlastní literární text na vlastní téma. Tvořivé činnosti s literárním textem. Základní literární pojmy:povídka, spisovatel, básník, herec OSV: RSP, ŘPRD, MV, Ko MuV: LV MeV: KČPPMS Český jazyk - sloh Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu a nahlas. Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry. Čtení praktické a věcné Vypravování Písemný projev: oznámení vzkaz Jednoduchý tiskopis Popis: podle osnovy pracovní postup Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova Výstupy: propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav Učivo: typová postava směřování k její hlubší charakteristice; činoherní i loutkářské prostředky dramatická situace, příběh řazení situací v časové následnosti inscenační prostředky a postupy jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu; přednes Krok za krokem k vědomostem 48

49 5. ročník Český jazyk výstupy učivo Vyhledávání základní skladební dvojice a v neúplné základní skladební dvojici označovat základ věty. Odlišovat větu jednoduchou a souvětí, vhodně změnit větu jednoduchou v souvětí. Užívat vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je v projevu střídat. Dodržovat pořádek slov ve větě. Rozpozná slovní druhy. U ohebných určí..ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem analyzuje použité prostředky a principy v ukázkách promítnutého filmu mluvnické významy Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba Tvarosloví Skladba Pravopis: koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých, shoda přísudku s podmětem Český jazyk - literatura výstupy učivo Určuje v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti. Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů. Při jednoduchém rozhovoru literárních textů používá elementární literární pojmy. Poslech literárních textů.zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem : přednes, reprodukce, dramatizace a vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy: Bajka,verš,rým,přirovnání Český jazyk - sloh Čte s porozuměním potichu i nahlas.rozlišuje podstatné i okrajové informace,podstatné zaznamenává. Posuzuje úplnost či neúplnost sdělení. Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Volí náležitou intonaci, přízvuk a tempo.rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost. Sestaví osnovu vyprávění,vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením posloupnosti. Ovládá psaní hůlkového písma. Dbá na úpravný a čitelný písemný projev, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy.čtení praktické a věcné Naslouchání praktické, věcné, aktivní.mluvený projev: vyjadřování závislé na komunikační situaci.komunikativní žánry: pozdrav,oslovení,prosba,vzkaz,zpráva.vypravování:dialog na základě obrazového materiálu Písemný projev:hygienické návyky,technika psaní.žánry písemného projevu:omluvenka,zpráva,pozvánka,oznámení,inzerát,jednoduché tiskopisy.průřezová témata MeV: IVMSR, SMS, VAMS Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova Výstupy: pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků Učivo: o o prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy komunikace s divákem prezentace, sebereflexe současná dramatická umění a média divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba základní divadelní druhy činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo Krok za krokem k vědomostem 49

50 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup odliší báje,pohádky a pověsti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura literární výchova 6.ročník Učivo Mýty,báje,pohádky a pověsti popíše základní znaky prózy seznámí se s hlavními představiteli a díly 19.st Z české literatury 19.st, hlavní představitelé a díla, povídka, pověst,balada použije literaturu jako zdroj poznání Na cestě záznam hlavních myšlenek, žánr s motivem cesty v próze a poezii reprodukuje přečtený text vyjádří pocity z přečteného textu Posoudí vztah literatury k životu Příběhy odvahy a dobrodružstvícharakteristické vlastnosti hrdinů, ilustrace k textu Svět lidí a zvířat- vztahy mezi lidmi a zvířaty, jejich partnerství Maléry a patálie struktura díla, námět, literární hrdina Porovná literární zážitek se skutečnosti, vyjádří vlastní názor k formě zpracování Úsměvy a šibalství pointa, záměr autora, nonsens Krok za krokem k vědomostem 50

51 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup procvičí si a osvojí si základní postupy vypravování,dokáže výstižně vyjadřovat vlastní pocity,dodržuje časovou posloupnost,sestaví osnovu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova 6.ročník Učivo Vypravování procvičí si a osvojí si základní postupy popisu,při popisu postupuje podle logického pořádku Popis /předmětu, osoby,děje,pracovního postupu/ zdokonalí se v získávání informací ve vyučovacím procesu i mimo vyučování Práce s informacemi /výpisky a výtah,encyklopedická hesla, reklamní a propagační texty/ Krok za krokem k vědomostem 51

52 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup rozezná spisovný a nespisovný jazykový projev,dokáže pracovat se Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura jazyková výchova 6.ročník Učivo Jazyk a jeho útvary, základní jazykové příručky základními jazykovými příručkami upevní si učivo o zvukové stránce jazyka,spisovnou výslovnost, větnou melodii Zvuková stránka jazyka procvičí si a upevní dovednost správného pravopisu lexikálního a slovotvorného,prohloubí znalosti z nauky o slově Nauka o slově zopakuje si a prohloubí znalosti učiva tvaroslovného,zdokonalí se ve správném třídění slovních druhů, v tvorbě spisovných tvarů slov a naučí se je vědomě užívat ve vhodných situacích Tvarosloví prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost poznávat a správně užívat základní a rozvíjející větné členy, zdokonalí se v poznávání a správném určování souvětí a vět jednoduchých,naučí se rozlišovat významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí,upevní si pravidla správného užívání přímé řeči Skladba upevní si pravopis shody Krok za krokem k vědomostem 52

53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup Zopakuje si a prohloubí znalosti tvaroslovného učiva, týkajícího se především ohebných slovních druhů, naučí se vědomě užívat spisovných tvarů ve vhodných komunikačních situacích a se zřetelem k dosažení určitého komunikačního cíle Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura jazyková výchova 7.ročník Učivo Tvarosloví Procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití, zdokonalí se v dovednostech pracovat s různými jazykovými příručkami/slovníky, Pravidly českého pravopisu/ Pravopis Nauka o slově Prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově, zaměří se nejen na stránku formální, ale především na stránku významovou Prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité typy syntaktických struktur, zaměří se na problematiku větných členů se zvláštním zřetelem k jejich stránce významové a funkční, ke způsobu jejich vyjádření pomocí vět vedlejších, získá základní dovednosti ve výstavbě textu Skladba Krok za krokem k vědomostem 53

54 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova 7.ročník Učivo tvoří různé verbální komunikáty ve vypravování, při popisu, charakteristice, popisu pracovního postupu, uměleckém popisu, životopisu naučí se rozpoznávat manipulativnost a zastávat kritický postoj vůči ní Vypravování Popis / návody a popisy pracovního postupu, umělecký popis, popis osoby a charakteristika/ Životopis / souvislý, strukturovaný životopis, životopis spisovatele/ Práce s informacemi Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova výstup: uplatňuje kultivovaný a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení těla učivo: práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, herní dovednosti Krok za krokem k vědomostem 54

55 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup posoudí odlišnou formu vyjádření lidských představ o životě Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura literární výchova 7.ročník Učivo V krajinách fantazie představy,fantazie stanoví rým básně O přátelství a lásce- báseň,sloka, verš,rým, recitace,tvoření samostatného textu recituje zpaměti tvoří vlastní poezii Staré příběhy- základy z historie literatury a její žánry vyhledá ve slovníku a charakterizuje žánry epos, mýtus, legenda, pověst a uvede příklady při rozboru díla si uvědomí nutnost naučit se překonávat životní překážky Nikdy se nevzdávej - záznam hlavních myšlenek, reprodukce přečteného, slyšeného definuje znaky povídky a stanoví její strukturu výrazně čte a interpretuje text Jak jsem potkal lidi struktura díla, povídka zhodnotí přečtené a obhájí si vlastní názor S úsměvem jde všechno líp - interpretace Krok za krokem k vědomostem 55

56 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup Uvědomuje si smysl a význam mateřského jazyka,jeho specifičnost a odlišnost ve srovnání s jinými slovanskými jazyky Prohloubí si znalosti týkající se nauky o slově,zaměří se nejen na stránku formální, ale především na stránku významovou Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura jazyková výchova 8.ročník Učivo Čeština jako jeden ze slovanských jazyků Nauka o slově Zdokonalí se v dovednosti pracovat se slovníky Zopakuje si a prohloubí znalosti tvaroslovného učiva, naučí se vědomě užívat spisovných tvarů ve vhodných komunikačních situacích a se zřetelem k dosažení určitého komunikačního cíle Procvičí si český pravopis a upevní si další zásady jeho užití, zdokonalí se v dovednostech pracovat s Pravidly českého pravopisu Tvarosloví Skladba Prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat určité typy syntaktických struktur,zaměří se na problematiku souvětí souřadného a koordinaci větných členů Získá základní dovednosti ve výstavbě textu Krok za krokem k vědomostem 56

57 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup tvoří charakteristiku, zjistí na základě analýzy uměleckého textu,jakými jazykovými prostředky autor představuje postavy díla Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova 8.ročník Učivo Charakteristika /charakteristika osoby, literární postav seznámí se s jazykovými prostředky jednoduchého výkladu,ověří fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji,rozliší pojmy,fakta,názory Výklad zaměří se na tvoření referátu a recenze Referát a recenze rozliší subjektivní a objektivní sdělení,analyzuje názor autora,uplatňuje vlastní postoj,názor a zkušenost zaměří se na tvoření administrativních žánrů Úvaha Přihláška, objednávka, pozvánka, žádost Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova výstup: přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku učivo: dramatická situace dramatizace literární předlohy Krok za krokem k vědomostem 57

58 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup užije starší literaturu jako zdroj objasnění a pochopení historie a dneška uvede základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře,literární žánry a pojmy dokládá dílem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura literární výchova 8.ročník Učivo Setkání se starší literaturou-nejstarší díla naší a světové literatury Od romantismu k moderní literatuře(lit.l9.st.)-typické žánry a jejich představitelé, drama, dramatizace,přednes, lyrika a epika formuluje ústně a písemně dojmy z četby a vlastní postoje obohatí kladnými hrdiny a odmítá záporné Psoty-Lopoty-záznam hlavních myšlenek díla vnímá humor jako pozitivní životní hodnotu,jako prostředek napomáhající člověku vyrovnat se s životními překážkami Humor-literatura umělecká a zábavná hodnotí využití jazykových možností a vyjádření obsahu díla a utváří si úctu k mateřskému jazyku Chvála jazyka-jazyk díla,obrazná pojmenování Krok za krokem k vědomostem 58

59 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup Upevní si znalosti o původu jazyka a seznámí se s etapami a zvláštnostmi jeho vývoje Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura jazyková výchova 9.ročník Učivo Obecné výklady o jazyce Využije znalostí o útvarech jazyka při tvorbě jazykových projevů a dorozumívání Zdokonalí si vědomosti o spisovné výslovnosti, zvukové stránce věty,psaní a výslovnosti slov přejatých Zvuková stránka jazyka Upevní si zásady českého pravopisu/pravopisu souvisejícího se stavbou slova a s tvořením slov Tvoření slov Použije významů slov jako rozmanitého prostředku jazykových projevů Význam slova Prohloubí znalosti tvaroslovného učiva,učí se skloňovat přejetá slova a užívá je při komunikačních situacích,rozliší slovesné tvary,upevní si pravopis koncovek jmen a sloves,psaní velkých písmen Tvarosloví Skladba Prostřednictvím učiva o skladbě si upevní dovednost užívat správnou strukturu vět a souvětí za účelem komunikační schopnosti Krok za krokem k vědomostem 59

60 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup využije poznatků o jazyce a stylu v různých komunikačních oblastech a situacích zvládne výstavbu souvislého a strukturovaného textu dokáže rozpoznat části výkladové a popisné, pořídí výtah nejdůležitějších myšlenek výkladu stylizuje na základě získaných poznatků jednoduchou vlastní úvahu vědomosti získané ve slohu aplikuje v řečnických cvičeních vyjádří svůj názor, hodnotí navrhovaná řešení, dodržuje pravidla společenského vystupování při diskusi, vyhýbá se výrazům nespisovným, vyjadřuje se věcně, stručně a jasně rozliší základní publicistické útvary,rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích,zaujímá k ní kritický postoj a orientuje se v tisku Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova 9.ročník Učivo Jazyková kultura,slohové postupy a útvaryvypravování, popis a charakteristika Úřední písemnosti a tiskopisy Výklad a výtah Úvaha Proslov,projev,přednáška Diskuse Publicistické útvary Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Dramatická výchova výstup: pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí dramatická díla, určí základní prvky dramatu učivo: základní dramatické žánry, základní divadelní druhy, základní stavební prvky dramatu, výrazné osobnosti české a světové dramatické tvorby Začlenění doplňujících vzdělávacích oborů Etická výchova výstup: komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci učivo: otevřená komunikace, aktivní naslouchání Krok za krokem k vědomostem 60

61 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Ročník: Rozpracovaný výstup odhalí osobité stylové vypravěčské umění autora Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura literární výchova 9.ročník Učivo Chvála vypravěčství(2o.st)-hlavní představitelé naší a světové literatury má přehled o významných představitelích české a světové literatury diskutuje,zamyslí se a porovná různá podání téhož námětu Naruby aneb Jak vychovávat- vychovatele-fejeton, hlavní myšlenka textu chápe divadelní a filmovou tvorbu jako další zdroj zprostředkování kulturního Divadelní a písňová tvorba 2O.století prožitku vnímá možnost vyjádření prožitku formou poezie a odhalí myšlenku autora Poezie 2O.století-druhy rýmu,rytmus, volný verš, idea posoudí odlišnou formu vyjádření lidských představ o životě v budoucnosti na základě předpokládaného vývoje Vize a fantazie-představivost, tvoření vlastních textů rozliší literaturu hodnotnou od konzumní tvoří vlastní literární texty zaujme osobní kritický pohled na obsah díla Osudy úvaha nad obsahem Krok za krokem k vědomostem 61

62 Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu - 1.stupeň Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. Ve 3.ročníku se žáci seznamují s jednoduchou slovní zásobou odpovídající jejich věku a zkušenostem jako závěr prvního období vede žáky k získání základních komunikačních dovedností a osvojení slovní zásoby jednoduchých konverzačních témat. Ve druhém období se s rozšiřováním slovní zásoby nadále prohlubují zejména komunikační schopnosti, což ovlivňuje výuku gramatiky. Předmět má vést k tomu, aby byl žák schopen dorozumět se v běžných situacích, hovořit o jednoduchých tematech a porozumět čtenému textu s odpovídajícím výběrem slov. Výuka vede žáky k pochopení významu znalosti cizího jazyka jako prostředku k dorozumění a pochopení jiných jazykových kultur a prohlubuje toleranci k těmto kulturám. Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 3. a 4. ročníku 3 hodiny týdně a v 5.ročníku tři hodiny týdně.výuka anglického jazyka je těsně spjata s výukou českého jazyka, prolíná zvolenými konverzačními a tematickými okruhy také s výukou prvouky, přírodovědy, vlastivědy, hudební výchovy a matematiky.další cizí jazyk se vyučuje v8. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně.pro žáky je připravena výuka anglické konverzace pro žáky se specifickými poruchami učení. Pro žáky běžných tříd je výuka ruského jazyka Vyučovací předmět Rusky jazyk je vyučován spolu s anglickou konverzací jako druhý cizí jazyk a je realizován v 8. a 9. postupném ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Ruský jazyk je určen žákům, kteří mají zájem o druhý cizí jazyk a nabízí žákům jazykový základ pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa. Umožní poznání odlišností ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišných kulturních tradic. Žák rozumí každodenním výrazům, umí tyto základní fráze a výrazy používat. Dokáže se jednoduchým způsobem vyjádřit, domluvit a porozumět. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná a věcech, které vlastní. Na podobné otázky dokáže odpovědět. Cílem vyučovacího předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Tento předmět chce také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se Ruské federace a upevňovat vědomí existence rozličných kultur. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: KOMPETENCE K UČENÍ: - učitel učí žáky orientovat se v nabídce informačních zdrojů ( tisk, internet), samostatně vyhledávat a zpracovávat potřebné informace pro svoji práci Ruský jazyk Učební osnovy (referáty, samostatné práce, projekty) - učitel vede žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat v ruském jazyce pro další studium i praktický život - ve výuce se zaměřuje na čtení s porozuměním - hodnotí především individuální pokrok v učení jednotlivých žáků - vybízí žáky k sebehodnocení - podporuje žáky v organizování samostatných akcí Krok za krokem k vědomostem 62

63 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: - učitel modeluje různé komunikační situace v cizojazyčném prostředí - vede k opisu myšlenky, chybí-li slovní zásoba KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ: - učitel se snaží v každé hodině zapojit do komunikace co největší počet žáků - učitel spolu s žáky pracuje s poslechovými (čtenými) texty, rozvíjí schopnost texty reprodukovat pro ostatní a informace v nich obsažené předávat - vede žáky k aktivnímu naslouchání KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: - ve společné týmové práci učitel sleduje rozdělení rolí a usměrňuje žáky tak, aby společně dosáhli vytyčeného cíle a respektovali ostatní ve skupině - dbá na to, aby každý měl prostor k sebevyjádření KOMPETENCE OBČANSKÉ: - učitel vede žáky k vyhledávání informací o zvycích v rusky mluvících zemích a k jejich porovnání se zvyky našimi - respektuje individuální rozdíly mezi žáky KOMPETENCE PRACOVNÍ: - učitel vede žáky k práci s dvojjazyčným slovníkem - dbá na práci podle předem stanovených kriterií, dodržování zadání a termínů. Do předmětu Anglický jazyk byla integrována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova: Komunikace v různých situacích. Multikulturní výchova: Multikulturalita - rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních skupin,vede k uvědomění si významu užíváním cizího jazyka jako nástroje porozumění a celoživotního vzdělávání. Lidské vztahy - vede k upevňování dobrých mezilidských vztahů bez ohledu na kulturní, sociální či generační příslušnost, vede k uplatňování principu slušného chování. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá - rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu,nacházet společné a rozdílné znaky. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí: Kompetence k učení Učitel: motivuje k učení, uplatňuje individuální přístup Žák: poznává smysl a cíl učení Kompetence k řešení problémů Učitel: učí žáky nebát se problémů, podporuje týmovou spolupráci Žák: umí vyhledat vhodné informace Kompetence komunikativní Učitel: klade důraz na kulturní úroveň komunikace, vede k rozvoji komunikace v cizím jazyce, vede žáky k výstižnému projevu Žák: naslouchá promluvám druhých, rozumí jim a umí na ně reagovat, využívá komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci Kompetence sociální a personální Učitel: vede k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy, snaží se o vytvoření příjemné atmosféry v týmu, poskytuje pomoc Krok za krokem k vědomostem 63

64 Žák: snaží se účinně spolupracovat v týmu, pozitivně ovlivnit kvalitu společné práce Kompetence občanské Učitel: vede k toleranci, empatii, sebeúctě a úctě k druhým, netoleruje sociálně patologické jevy Žák: snaží se pochopit základní principy občanské společnosti, chápe svá práva a povinnosti ve škole Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, prací netrestá a kvalitně odvedenou práci pochválí Žák: využívá znalostí a zkušeností k dalšímu rozvoji a k přípravě na svou budoucnost Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk - 2.stupeň Vzdělávání je zaměřeno na: rozvoj jazykové kultury rozvoj kultivovaného písemného i ústního projevu rozvoj správného čtení s porozuměním vnímání a pochopení různých jazykových sdělení vyjádření reakcí a pocitů žáků pochopení role v různých komunikačních situacích mezilidská komunikace na mezinárodní úrovni orientaci při vnímání okolního světa i sama sebe Obsahové, časové a organizační vymezení: Cizí jazyk se vyučuje jako samostatný předmět podle časové dotace v učebním plánu a zahrnuje tyto oblasti: komunikační dovednosti poslechové dovednosti slohové dovednosti čtecí dovednosti Průřezová témata: Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, základní podmínky života. OSV - rozvoj schopností poznávání. Kompetence k učení Učitel: věnuje pozornost čtení s porozuměním zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých zdrojů zajišťuje a snaží se uspokojit vzdělávací potřeby jednotlivých žáků rozlišuje potřeby učení a hodnocení poskytuje dostatek času na zažití učiva systematicky opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky Žák: čte plynule a správně s porozuměním, reprodukuje reaguje na otázky, tvoří otázky využívá poznatky z jiných zdrojů hodnotí výsledky své práce Krok za krokem k vědomostem 64

65 zapojuje se aktivně do procesu učení využívá svých dovedností k dalšímu systematickému rozvoji Kompetence k řešením problémů Učitel: dává možnost žákům pracovat s chybou zařazuje metody, při kterých žáci samostatně objevují a řeší Žák: využívá chybu jako příležitost ke správnému řešení samostatně řeší úkol Kompetence komunikativní Učitel: vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků umožňuje prezentovat výsledky práce navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace Žák:. respektuje pravidla o vzájemné komunikaci naslouchá promluvám druhých, vhodně na ně reaguje shrnuje obsah toho, co slyšel Kompetence sociální a personální Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají vybízí žáky, aby sdělovali své pocity, vzájemně se povzbuzovali, oceňovali Žák: přijímá role poznává svoji hodnotu, učí se chválit, povzbuzovat, pracuje v týmu Kompetence občanské Učitel: zařazuje ekologické aktivity užívá napodobování, působení vzorů a příkladů zařazuje aktivity pro reprezentaci třídy, školy Žák: chápe základní ekologické souvislosti respektuje názory druhých - vnímá národní vědomí Kompetence pracovní Učitel: zařazuje rozmanité praktické činnosti vyžaduje dokončování práce v dohodnutém čase a kvalitě umožňuje smysluplně využívat moderní informační technologie Žák: spojuje naučené v praktickém životě zvládá kvalitně své činnosti, dodržuje stanovený čas užívá bezpečně moderní informační technologie Učební plán předmětu Ročník Dotace Krok za krokem k vědomostem 65

66 3. ročník -Anglický jazyk Očekávané výstupy ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby Učivo: Zvuková a grafická podoba jazyka výslovnost hlásek (znělé a neznělé hlásky na konci slov, výslovnost s přídechem) Slovní zásoba osvojení základní slovní zásoby a její používání v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů Tematické okruhy já a moje rodina, barvy, hračky, zvířata, jídlo, číslovky 1 20, Vánoce, dárky Mluvnice základní gramatické struktury množné číslo podstatných jmen, osobní zájmena, tvary slovesa být v jednotném a množném čísle, užití v jednoduchých větách Krok za krokem k vědomostem 66

67 4. ročník Anglický jazyk Očekávané výstupy POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy používá správné tvary sloves v jednoduchých větách ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PSANÍ Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a své rodině vyplní osobní údaje do formuláře Učivo: Zvuková a grafická podoba jazyka Výslovnost hlásek a slov Čtení slov a krátkých vět Pasivní znalost fonetických znaků Slovní zásoba Žáci si osvojí a používají základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů Tematické okruhy Domov, rodina Škola -popis třídy, spolužáci, kamarádi Potraviny, nápoje, ovoce, zelenina Bydliště, město, vesnice Kalendářní rok roční období, dny v týdnu, měsíce, Vánoce Zvířata Hračky Číslovky Jednoduchý formulář Mluvnice Osobní a přivlastňovací zájmena Přítomný čas prostý (věty kladné, záporné, otázky), tvary sloves ve 3. osobě jednotného čísla Přítomný čas průběhový Anglická abeceda, hláskování průřezová témata OSV: Ko, KaK VMEGS: OES MuV: LV, PM EV: E Krok za krokem k vědomostem 67

68 5. ročník - Anglický jazyk Očekávané výstupy POSLECH S POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu MLUVENÍ Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, jeho rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a otázky pokládá ostatním žákům používá správné tvary sloves v čase přítomném prostém a průběhovém ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům reprodukuje obsah jednoduchého textu umí použít slovník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Učivo: PSANÍ Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, své rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života Zvuková a grafická podoba jazyka Správné výslovnostní návyky Čtení slov a vět Znalost fonetických znaků (pasivně) Slovní zásoba Osvojení a používání slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů (sdělení o sobě a rodině, o domově, kamarádech, nakupování) Práce se slovníkem Tematické okruhy Domov a rodina, bydliště Škola (předměty, rozvrh ve škole) Volný čas, záliby Oblečení Jídlo, nákupy Lidské tělo Kalendářní rok, svátky, hodiny Mluvnice Přítomný čas prostý a průběhový Zájmena osobní a přivlastňovací Předložky Množné číslo podstatných jmen, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Krok za krokem k vědomostem 68

69 6. ročník - Anglický jazyk Výstupy Učivo: žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace vyplní základní údaje o sobě ve formuláři reaguje na jednoduché písemné sdělení používá dvojjazyčný slovník Přítomný čas prostý a průběhový Členy Základní předložky Vazba there is, there are Číslovky základní a řadové Datum Zájmena osobní, přivlastňovací, předmětná, ukazovací Minulý čas prostý Vazba to be going to Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Přídavná jména, stupňování Příslovce, tvoření příslovcí Množné číslo podstatných jmen (pravidelné a nepravidelné) Okruhy slovní zásoby: rodina, přátelé, osobní data, barvy, oblečení, sport, koníčky, popis třídy, základní pokyny ve vyučovací hodině, nakupování, měsíce, roční období, počasí, zvířata, části těla, u lékaře, jídlo a pití, v restauraci Základní reálie a kultura anglicky mluvících zemí průřezová témata OSV: MV VDO: OSŠ EV: ŽP Krok za krokem k vědomostem 69

70 7. ročník - Anglický jazyk Výstupy: žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat jednoduše konverzuje dokáže si vyžádat jednoduché informace používá dvojjazyčný slovník Učivo: Minulý čas prostý a průběhový Přítomný čas prostý a průběhový Vazba there is, there are Budoucí čas prostý, nabídka, návrh s will Přídavná jména, stupňování předpřítomný čas prostý Modální slovesa Číslovky základní stovky, tisíce, milion Tvary something anything nothing, soubody anybody nobly, somewhere, anywhere, nowhere Okruhy slovní zásoby: popis cesty, popis předmětů, volný čas, škola a školní předměty, cestování, bydlení, kino, film, televize, rady kamarádovi, frázová slovesa Základní reálie a kultura anglicky mluvících zemí průřezová témata OSV: MV, Ko VDO: OSŠ VMEGS: ES EV: ŽP, VČP MeV: TMS Krok za krokem k vědomostem 70

71 8. ročník -Anglický jazyk Výstupy: žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat odvodí pravděpodobný význam neznámých slov reprodukuje obsah textu, rozhovoru používá dvojjazyčný slovník Učivo: Předpřítomný čas prostý Přítomný čas prostý a průběhový Minulý čas prostý a průběhový Způsobová slovesa a jejich opisné tvary Podmínková věta reálná Trpný rod Idiomy Základní tvoření přídavných jmen z podstatných jmen Okruhy slovní zásoby: popis lidí, zaměstnání, místa práce, oblečení, základní materiály, jídlo a pití, části těla, zdravotní problémy, v nemocnici, frázová slovesa, počasí, zvířata, cestování, popis cesty, popis domu, bytu, pokoje, moje město. Základní reálie a kultura anglicky mluvících zemí průřezová témata OSV: MV, Ko VMEGS: OES MuV: PM EV: ZPŽ Krok za krokem k vědomostem 71

72 9. ročník - Anglický jazyk Výstupy: žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích mluví o osvojovaných tématech vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení Učivo: Opakování a procvičování všech v předešlých ročnících probraných časů Podmínková věta reálná a nereálná Vazby sloves s ing tvarem nebo infinitivem Předložky Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Trpný rod Vazba used to Vztažná zájmena Dovětky Přídavná jména zakončená na ed a ing Základní reálie a kultura anglicky mluvících zemí Okruhy slovní zásoby: osobní data, popis vzhledu a charakteru osob, sport a sportoviště, média, zábava, hudba, varování, příkazy a zákazy, tvoření přídavných jmen, bydlení, cestování, dovolená, nakupování, reklamace zboží, předměty denní potřeby, frázová slovesa. průřezová témata OSV: PL, Ko VDO: OOSS VMEGS: ES MuV: KD, EP EV: E MeV: FVM Krok za krokem k vědomostem 72

73 Další cizí jazyk 8. ročník -Konverzace v Aj Výstupy: žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Učivo přítomný čas prostý a průběhový minulý čas prostý číslovky základní, řadové způsobová slovesa popisná vazba there is, there are předpřítomný čas prostý trpný rod stupňování přídavných jmen okruhy a slovní zásoba: moje město, popis cesty; popis třídy (bytu, domu, mého pokoje); jídlo a pití; měsíce, roční období, datum, letopočet; oblečení; počasí; zvířata; cestování Základní reálie a kultura anglicky mluvících zemí Krok za krokem k vědomostem 73

74 Další cizí jazyk 9. ročník -Konverzace v Aj Výstupy: žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Učivo: vztažná zájmena přítomný čas prostý a průběhový minulý čas prostý a průběhový předpřítomný čas prostý dovětky že ano / že ne? podmiňovací způsob podmínkové věty počitatelná a nepočitatelná podstatná jména vyjádření množství (mnoho, málo, trochu, několik) budoucí čas prostý a vyjádření budoucnosti okruhy a slovní zásoba: popis vzhledu a charakteru lidí, volný čas a sport, nakupování a reklamace zboží, média, datum, telefonické sjednání schůzky a změna podrobností, cestování a dopravní prostředky, povolání, zdraví, lidské tělo Základní reálie a kultura anglicky mluvících zemí Krok za krokem k vědomostem 74

75 Další cizí jazyk Ruský jazyk Charakteristika Cílem předmětu ruský jazyk v 8. a 9. ročníku je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází. Na jednoduchých textech budují žáci čtenářské dovednosti a na nich pak schopnosti psát. Nejdůležitější je probuzení zájmu o cizí jazyk. Abychom toho dosáhli, vyučovací hodina je prostoupena zajímavými a poutavými činnostmi a hrami. Snažíme se,aby žák porozuměl vyslechnutému textu, uměl ho opakovat, aby uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl přečíst základní slova a jednoduché věty. V prvním období seznamujeme žáky s jazykem. Měla by jej provázet tzv. orální fáze, kdy žák především mluví, poslouchá a opakuje, ale není zatěžován psaním. Učí se rozumět jednoduchým povelům a základním pokynům učitele. Současně se žák seznamuje postupně s jednotlivými písmeny ruské azbuky v tištěné i psané podobě. Druhé období 8.ročníku je zaměřeno na vědomosti nutné pro správné použití jazyka. Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy procvičují. Výrazy upevňujeme např. pomocí rozhovorů. V 9. ročníku jsou dosavadní znalosti prohlubovány. Zdokonalují se faktické znalosti ve všech oblastech (poslech a čtení s porozuměním, ústní i písemný projev, komunikace). Cílem tohoto období je pochopit význam znalosti jazyka pro osobní růst žáka a jeho budoucí kariéru. Vhodně využíváme časopisy, video, PC, názorné pomůcky, atd. V závěrečné fázi 9. ročníku pracují žáci ve větší míře s autentickým texty ( časopis) a s texty z učebnice, konverzují rusky ve dvojici či ve skupinkách. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi Ruska. V tomto období jsou dosavadní znalosti prohlubovány, zdokonalují se zejména v oblastech poslechu, čtení s porozuměním, ústního i písemného projevu a vlastní komunikaci. Časová dotace: Rozdělení pro jednotlivé ročníky v oboru Další cizí jazyk Ruský jazyk 8.ročník 3 hod. 9.ročník 3 hod. Metody a formy práce Při výuce využíváme metody a formy práce, které jsou vhodné pro 8. a 9. ročník. Bereme ohled na schopnosti žáků a na probírané učivo. Vhodné je zařazovat např. didaktické hry výklad pomocí názoru metoda dialogu skupinová práce dramatizace situace Krok za krokem k vědomostem 75

76 Klíčové kompetence 1. kompetence komunikativní: porozumět jednoduchému sdělení v ruském jazyce umět zformulovat jednoduché myšlenky rusky rozumět promluvě i přiměřenému textu v ruském jazyce využívat dovednosti osvojené v ruském jazyce 2. kompetence k učení pochopit důležitost schopnosti komunikovat rusky pro další studium i praktický život propojovat probraná témata a jazykové jevy samostatně vyhledávat prostředky k odstraňování problémů při komunikaci v ruském jazyce (práce se slovníky, s internetem) 3. kompetence k řešení problému řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí nebát se mluvit rusky s cizím člověkem naučit se opsat myšlenky, chybí- li slovní zásoba 4. kompetence sociální a personální v jednoduchých situacích vyžádat si pomoc nebo poskytnout radu 5. kompetence občanské získat představu o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi 6. kompetence pracovní samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem využívat ruského jazyka k získávání informací z různých oblastí Očekávané výstupy na konci 9. ročníku 1. Oblast receptivních řečových dovedností: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník Krok za krokem k vědomostem 76

77 2. Oblast produktivních řečových dovedností: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se rodiny, školy a probíraných tematických okruhů písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty využívá znalostí gramatických jevů stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace vyžádá jednoduchou informaci 3. Oblast interaktivních řečových dovedností: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 8.ročník Krok za krokem k vědomostem 77

78 9.ročník Krok za krokem k vědomostem 78

79 4.2. Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změno u může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup Krok za krokem k vědomostem 79

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Demlova 18, příspěvková

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více