Praha 2, Londýnská 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "120 00 Praha 2, Londýnská 15"

Transkript

1 PRACOVNÍ POSTUP VÝŽIVA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ/KLIENTŮ Vydání: Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: Odborný garant: Sekce nutričních terapeutů Datum: Schválil: Prezidium ČAS Datum: Zpracovatelé: Tamara Starnovská Datum: Kontaktní osoba: Tamara Starnovská Nabývá účinnosti dne: Držitel dokumentu: Česká asociace sester prezidium DEFINICE A CÍL PRACOVNÍHO POSTUPU Důvodem vytvoření pracovního postupu jsou opakovaně se vyskytující stížnosti na poskytovanou stravu v zařízeních zdravotnické i sociální péče. Poslední mediální šetření potvrdila její nekvalitní nutriční skladbu. Dlouhodobě je stravování v těchto zařízeních ovlivňováno ekonomickými požadavky na úsporu finančních nákladů, bez ohledu na kvalitu a přiměřenou nutriční hodnotu výsledku. Cílem pracovního postupu proto je stanovení takových pravidel, která budou garantovat pro uživatele bezpečný systém poskytování stravy. Zajištění kvalifikované léčebné výživy je integrální součástí komplexní léčebné péče. Je nutné, aby se na této péči podílel přiměřený počet erudovaných a kvalifikovaných pracovníků. Potřebám uživatelů odpovídající zajištění péče v této oblasti je rovněž jedním z akreditačních kritérií. Léčebná výživa je nedílnou součástí léčebně preventivní a ošetřovatelské péče. Významně ovlivňuje strukturu léčebného postupu a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu. Rizika nekvalitně poskytnuté léčebné výživy jsou srovnatelná s nekvalifikovaně poskytnutou léčbou (záměna diety, nedostatečná nutriční hodnota). Osoby přicházející k pobytu v těchto zařízeních jsou v různém procentu v nedostatečném výživovém stavu (ovlivněném vlastním onemocněním, soběstačností, způsobem života ), nelze tedy předpokládat, že každá přijatá osoba je v zásadě v dobrém nutričním stavu (údaje z českého průzkumu jsou srovnatelné se zahraničím). Pobyt v těchto zařízeních je různě dlouhý, není možné vycházet z průměrné doby hospitalizace. Osoby s nedostatečnou výživou či parciálními nutričními deficity jsou léčeni déle. 1

2 VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ 1. Výživa nutrice dodává organismu energii a látky důležité pro jeho stavbu a funkce. Zajišťuje živiny pro jeho vývoj, růst, obnovu tkání, pohyb, fyzickou i duševní práci a obranyschopnost vůči nemocem. 2. Klinická výživa je označení způsobu výživy v nemocnici. Skládá se ze tří složek a to z léčebné výživy (klasické dietoterapie), enterální výživy (kompletní podávané sondou nebo doplňkové formou sippingu) a parenterální výživy (úplné nebo doplňkové). Jednotlivé složky se navzájem prolínají a doplňují. 3. Léčebná výživa je jakákoliv dieta indikovaná v souvislosti s prevencí vzniku onemocnění, onemocněním, případně komplikacemi onemocnění. 4. Dieta je soubor výživových opatření, jejichž uplatnění zlepší kompenzaci onemocnění, zmírní nebo odstraní obtíže pacienta/klienta (například vyloučením zatěžujících potravin či jejich součástí), případně umožní využít diagnostický postup (diety diagnostické). Do tohoto souboru patří jak nutriční specifikace dané diety, tak i vhodné technologické postupy a rozbor surovin s ohledem na vhodné, nevhodné a za určitých podmínek použitelné. 5. Dietní systém je dokument specifický pro každé zařízení poskytující léčebnou výživu formou diet. Jeho vydání je garantováno ředitelem zařízení a obsah musí být zpracován odborně kvalifikovanými pracovníky. Dietní systém určuje způsob značení diet, nutriční složení i postupy pro přípravu stravy. Bez dietního systému nelze v zařízeních deklarovat zajištění péče vyžadující dietní úpravu stravy. 6. Malnutrice je pro účely tohoto materiálu definována jako stav zhoršené výživy, případně podvýživy. U hospitalizovaných pacientů/klientů jde o závažný problém, který zvyšuje riziko komplikací, vede k prodloužení doby hospitalizace a zvyšuje náklady na léčení. Může se jednat jak o zhoršenou výživu ve všech parametrech, tedy jak v množství energie, tak jednotlivých živin (nejen základních, ale i vitamínů, či minerálních látek), tak o zhoršenou výživu pouze v některém z parametrů (nejčastěji se jedná o bílkoviny). KOMPETENTNÍ OSOBY Nelékařští zdravotničtí pracovníci v rozsahu činností a kompetencí stanovených vyhláškou č.424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zvláště pak nutriční terapeuti. 2

3 POSTUP OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VÝŽIVY Poskytovatel léčebné, preventivní a ošetřovatelské péče má povinnost zajistit pravidelnou dostupnost výživy přiměřenou věku pacientů/klientů, jejich kulturním a stravovacím zvyklostem a plánované zdravotní péči. A. Dietní systém 1. Poskytovatel péče má povinnost vypracovat dietní systém sestavený podle potřeb klientely daného zařízení. Tento dokument vypracují nutriční terapeuti, ve zdravotnickém zařízení ve spolupráci s dietologem v souladu s odbornými požadavky na konkrétní diety. Dietní systém musí umožňovat návaznost na užívání optimálních forem výživy pro konkrétní nemocné, zejména možnost kombinování s enterální či parenterální výživou. 2. Dietní systém je pravidelně aktualizován v souladu s vývojem medicíny, léčebných postupů, poznáním v oblasti výživy, rozšiřováním sortimentu potravin a technologií. Změna dietního systému je obvyklá i při změně spektra poskytovaných zdravotnických výkonů. B. Léčebná výživa 1. Léčebnou výživu v zařízení sestavují (jak pro jednotlivé pacienty/klienty, tak pro jednotlivé diety) nutriční terapeuti a nutriční asistenti, v souladu se svou kvalifikací a kompetencemi podle vyhlášky 424/2004 Sb. Diety jsou sestaveny tak, aby jejich nutriční hodnoty byly adekvátní potřebám pacientů/klientů a současně splňovaly požadavek prevence vzniku nutričních deficitů či malnutrice. Nutriční terapeut za tuto nutriční skladbu odpovídá a u diet, které svým principem nemohou být nutričně plnohodnotné, navrhuje adekvátní doplňky. Za tím účelem provádí propočty biologické a energetické hodnoty diet, jejichž podkladem jsou receptury s čistou hmotností surovin. 2. Základní diety a jejich doporučené nutriční hodnoty jsou přílohou č. 1. Tyto nutriční hodnoty jsou uváděny v souladu s trvalou poptávkou terénu jako základní. 3. Diety ostatní, které jsou připravovány v konkrétním zařízení, je třeba vypracovat v souladu s doporučenými nutričními hodnotami. Návrh předkládají nutriční terapeuti (ve zdravotnickém zařízení ve spolupráci s dietologem) řediteli zařízení. 4. Pacient či klient je prokazatelně informován o systému stravování v daném zařízení, o pravidlech ordinované diety a má možnost konzultací s nutričním terapeutem. C. Strava 1. Zařízení zajistí pravidelnou dostupnost stravy přiměřenou věku pacientů/klientů, jejich kulturním a stravovacím zvyklostem, jejich zdravotnímu stavu a plánované zdravotní péči. 3

4 2. Příprava, skladování a výdej stravy jsou bezpečné a probíhají v souladu s národní legislativou, podzákonnými předpisy a aktuálními doporučenými postupy. 3. Všem pacientům/klientům se předepisuje strava či výživové přípravky na základě jejich nutričního stavu či nutričních potřeb. 4. Strava je pacientům/klientům poskytována v souladu s jejich potřebami a členěná do několika denních dávek (podle typu zařízení nejméně ve třech, obvykle v pěti). Členění nutriční hodnoty v jednotlivých denních dávkách odpovídá obecně platným požadavků (tj. 60% energie v první polovině dne), případně konkrétnímu léčebnému postupu (rozdělení sacharidových dávek podle potřeby diabetika). 5. Výše uvedené požadavky neumožňují trvalé podávání studených večeří u diet restriktivních, u starších pacientů/klientů, dětí do 3 let a při některých speciálních léčebných postupech. D. Sledování účinnosti 1. Konzumaci stravy pacientem/klientem je třeba průběžně sledovat, a pokud dojde k situaci, že podaná strava není pacientem/klientem zkonzumována, je třeba zjistit příčinu a následně účinně zasáhnout (úpravou stravy nutričním terapeutem, například změnou formy stravy, nahrazením některých složek stravy jinými, doplněním ). 2. Pokud je pacient či klient v nutričně závažném stavu, má problém s konzumací podávané stravy, má specifické stravovací zvyklosti, specifické stravovací nároky, případně to vyžaduje jeho léčebný režim (například fast track postup výživy po operacích, či jeho modifikace), je jeho stravování sestavováno individuálně, kvalifikovaným nutričním terapeutem specialistou. 3. Do dokumentace pacientů/klientů se zaznamenává ordinace nutričního režimu, který vychází z nutričního stavu pacienta/klienta a z jeho potřeb. 4. Nutriční léčba se zajišťuje multidisciplinárně a její efekt na pacienta/klienta se zaznamenává do zdravotní dokumentace. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Kontrolou tohoto pracovního postupu je pověřena Sekce nutričních terapeutů ČAS. POUŽITÉ ZDROJE Collins, N.: Protein and wound healing. In Advanced in skin and Wound Care, 11/ Committee of Ministers. Resolution ResAP (2003) 3 in food and nutritional care in hospitals. Strasbourg: Council of Europe, de Ulibarri Perez, J. I.; Picon Cesar, M. J.; Garcia Benavent, E.; Mancha Alvarez Estrada, A.: Deteccion precoz y control de la desnutricion hospitalaria. In Early detection and control of hospital malnutrition. Nutr-Hosp May-Jun; 17(3): Dorner B.; Gallagher Allred, Ch.: Deering CP, Posthauer M. Suppl. to Journal of the American Dietetic Association, 1997; 97 (suppl 2): Goldstein, M.; Braitman, L. E.; Levine, G. M.: The medical and financial costs associated with termination of a nutrition support nurse. In Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2000; 24(6):

5 Hibbert, C. L.; Coates, E. J.; Brazier, J. E.; Morris, J.: A cost survey of 70 adult critical care units - Results from a volunteer sample in England, Scotland and Northern Ireland. In Care of the Critically. 2005; 21(1): Mitchell, S. L.; Buchanan, J. L.; Littlehale, S; Hamel, M.B.; Tube-feeding versus hand-feeding nursing home residents with advanced dementia: A cost comparison. In Journal of the American Medical Directors Association. 2004; 5(2 Suppl.): Palmo, A.; Galletti, R.; Finocchiaro, C.; Fadda, M.; Rivetti, M.; Protta, F.; Giannone, G.; Bianco, L.: A costeffectiveness analysis of long-term artificial nutrition in neurologic patients. In Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale. 2002; 20(3): Pražská deklarace (29. kongres ESPEN Praha 9/2007) Smedley, F.; Bowling, T.; James, M.; Stokes, E.; Goodger, C.; O'Connor, O.; Oldale, C.; Jones, P.; Silk, D.: Randomized clinical trial of the effects of preoperative and postoperative oral nutritional supplements on clinical course and cost of care. In British Journal of Surgery. 2004; 91(8): Sun, B.; Gao, Y.; Xu, J.; Zhou, X. L.; Zhou, Z. Q.; Liu, C.; Jiang, H. C.: Role of individually staged nutritional support in the management of severe acute pancreatitis. Hepatobiliary Pancreat Dis Int Aug; 3(3): Sungurtekin, H.; Gurses, E.; Hanci, V.; Sungurtekin, U.: Identifying Malnutrition with Nutritional Risk Index. In Hospitalized Patients; Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne Dergisi. 2003; 31(7): Thomas, D. R.; Goode, P.S.; Tarquine, P. H.; Allman, R.: Hospital acquired pressure ulcers and risk of death. In J Am Geriatr Soc. 2002; 102: Resolution ResAP(2003)3 on food and nutritional care in hospitals (Adopted by the Committee of Ministers on 12 November 2003 at the 860th meeting of the Ministers Deputies) Výsledky konference zainteresovaných partnerů a tiskové konference Boj proti malnutrici (10. Září 2007, , Brusel a Praha). PŘÍLOHY Příloha č. 1. Základní diety 5

6 Příloha č. 1. Základní diety Základní nutriční hodnoty: 80 g B, 320 g S, 75 g T, 2300 kcal/9500 kj trojpoměr živin: 15% B; S 55 %; 30% T Dieta č. 3 80g B 320g S 75g T 15% 55% 30% Dieta č. 2 80g B 320g S 75g T 15% 55% 30% Dieta č. 4 80g B 350g S 60g T 14% 62% 24% Dieta 9/275 g S 80g B 275g S 80g T 15% 51% 34% Dieta 9/225 g S 80g B 225g S 75g T 2300 kcal 9200 kj 2300 kcal 9200 kj 2300 kcal 9200 kj 2100 kcal 9000 kj 1900 kcal 8000 kj 17% 47% 36% Dieta základní 3 Dieta šetřící 2 Dieta s omezením tuků 4 Diety diabetické 9, z důvodů prevence nutričních deficitů je třeba za standard považovat dietu diabetickou s 275g S Diety pro děti: Dietní systém pro zařízení s dětskými odděleními musí být vytvořen podle problematiky této klientely. Vždy však musí odpovídat potřebě dětského pacienta a (například v příjmu energie, bílkovin, vápníku apod.) adekvátně k jeho růstovým a vývojovým potřebám. Z tohoto důvodu je nevhodné použití diet koncipovaných pro dospělé nemocné i pro děti. 6

Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče

Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Strana 1 z 12 Název: Výživa pacientů/klientů ve zdravotnických a pobytových zařízeních sociální péče Platnost od: 5. 11. 2007 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- REVIZE: Datum Platnost 17. 11. 2011

Více

NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU

NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU Forsapi s.r.o. K Horoměřicům 1113/29 165 00 Praha 6 Suchdol NÁKLADNOST DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ OPROTI STRAVOVÁNÍ BĚŽNÉMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU Výtisk 6/6 Forsapi, s.r.o. K Horoměřicům 1113/29

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Ekaterina Zasypkina Funkční stravování pro seniory Diplomová práce 2014 Funkční stravování pro seniory Diplomová práce Ekaterina Zasypkina Vysoká škola hotelová

Více

DIETNÍ VÝŽIVA 2013. 8. a 9. října 2013 Pardubice

DIETNÍ VÝŽIVA 2013. 8. a 9. října 2013 Pardubice DIETNÍ VÝŽIVA 2013 8. a 9. října 2013 Pardubice A) NUTRIČNÍ SLOŽKY, ŽIVOTNÍ STYL 1) Klasifikace sacharidů Prof.Ing. J.Dostálová,CSc., VŠCHT Praha V tištěných materiálech i odborných přednáškách o sacharidech

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Vydání: 2. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Sekce

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Sborník. textů přednášek, přednesených na semináři ke. Světovému dni výživy

Sborník. textů přednášek, přednesených na semináři ke. Světovému dni výživy Sborník textů přednášek, přednesených na semináři ke Světovému dni výživy MZe Praha říjen 2012 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Editoři Ctibor Perlín

Více

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Č. j.: MSMT-43643/2014-11 V Praze dne 3. dubna 2015 METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů

Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA KLINICKÝCH A PREKLINICKÝCH OBORŮ Bakalářská práce Nenasycené mastné kyseliny ve stravě hospitalizovaných pacientů Vypracovala:

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Dietní systém FN Brno

Dietní systém FN Brno Směrnice Předkládá: Přezkoumal: Schválil: Doc.MUDr.Miroslav Tomíška CSc. Prim. MUDr. Ivo Burget MUDr. Jan Burian Vedoucí NPT a ústavní dietolog Náměstek LPP pro interní obory Ředitel FN Brno Datum: 1.4.2005

Více

Koordinovaná rehabilitace. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Koordinovaná rehabilitace. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Koordinovaná rehabilitace Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA

METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA METODIKA I PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče Blanka Misconiová Iva Merhautová Ladislav Průša VÚPSV Praha prosinec 2003 Obsah

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál

Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál Standardy mobilní specializované paliativní péče v ČR - pracovní materiál Tento materiál byl připraven v září 2007 na podkladě zahraničních i českých standardů MSPP a dalších odborných textů (viz použitá

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více