Mìsíèní zpráva klientùm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mìsíèní zpráva klientùm"

Transkript

1 Mìsíèní zpráva klientùm Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR ECB zvýšila úrokové sazby na 3,50 % Akcie ÈEZu pøekonaly magickou hranici 900 korun Energie na poèátku zimy rostou

2 EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé zemì Spojené státy - revize rùstu HDP za 3Q výraznì nahoru, ale výhled nezmìnìn Dolar klesá na dlouhodobá minima Propad bytové výstavby stále nekonèí Rùst americké ekonomiky za tøetí ètvrtletí byl revidován na 2,2 % (q/q anualizovanì) z pùvodnì oznámených 1,6 %. Revize zlepšila výsledky zahranièního obchodu a také posílila rùst investic vèetnì zásob. Nicménì pohled na ekonomiku se nemìní - rùst nadále táhne spotøeba domácností a její nižší pøírùstek je hlavním dùvodem zpomalení rùstu HDP. Rùst by mìl oslabovat i pøíští rok díky vyšším sazbám a drahým vstupùm (energie, kovy apod.). V druhé polovinì listopadu se vystupòoval prodejní tlak na dolar, kurz eura k dolaru posílil až na 1,5-letá maxima. Britská libra se k americké mìnì obchoduje dokonce nejvýše za posledních 14 let. Investoøi reagují na zprávy o zpomalení americké ekonomiky a na další oèekávaný vývoj úrokových sazeb. Propad bytové výstavby byl hlavním faktorem zpomalení ekonomiky ve tøetím ètvrtletí. Ovšem i pøes pokles na 6-letá minima poslední výsledky nadále ukazují, že pokles nemusí být u konce, protože propad nezpomaluje a ceny nemovitostí se stále drží vysoko. Vývoj kurzu USD k EUR 2 Vývoj HDP: vs. Eurozóna (v %) /09/ /09/ /09/ /09/2005 Eurozóna 29/09/ Spotøebitelský sentiment domácností zùstává silný Spotøebitelská dùvìra amerických domácností zùstává stále relativnì vysoko, což je jeden z indikátorù, že americká ekonomika nemá pøed sebou velký propad, ale spíše mírné zpomalení, tzv. "soft landing" Eurozóna - ECB zvyšila sazby na 3,50 % Evropská centrální banka podle oèekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bps na 5-leté maximum 3,50 %. Pøes prudké posilování eura si ECB udržela jestøabí komentáøe, i když již nebyly tak ostré jako v prùbìhu tøetího ètvrtletí. I pøes pokles cen ropy vnímá ECB nadále rizika zvýšené inflace díky rychlému rùstu penìžní zásoby a ekonomickému oživení /10/ 30/11/ Eurozóna drží rùst ekonomiky Meziroèní rùst hrubého domácího produktu v zemích Eurozóny ve tøetím ètvrtletí zpomalil na 2,7 % z 2,8 % ve ètvrtletí druhém. Rùst ekonomiky táhl i ve tøetím ètvrtletí rùst exportu, ale také lepšící se spotøeba domácností. Z hlediska tvorby HDP zpomalil rùst v prùmyslu a ve službách. Celkovì výsledky vyznívají pøíznivì, protože zpomalení je vùèi oèekávání velmi malé. Pøíští rok by mìl pøinést další zpomalení kvùli pùsobení pøísnìjší monetární politiky, silnìjšího eura a také kvùli zvyšování DPH v Nìmecku od ledna spotøebitelská dùvìra amerických domácností /11/ /11/ /11/ /11/

3 EKONOMIKA A MÌNY - støední Evropa a rozvíjející se trhy 33 Ekonomika drží vysoké tempo Slovenská ekonomika s rekordní rùstem posiluje pozici ekonomického tygra støední Evropy Nová maxima regionálních mìn Centrální banky nezvyšují sazby kvùli posilování regionálních mìn Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR Rating od S&P s podmínkou Hrubý domácí produkt ve 3. ètvrtletí meziroènì vzrostl o 5,8 %. Ekonomika si drží silný rùst, který je rozložen mezi domácí a zahranièní poptávku. Výraznìjší rùst investic (7,2 %) doplnila silná tvorba zásob, tyto položky vytvoøily témìø dvì tøetiny rùstu. Rùst investic je tak pøíslibem dalšího rùstu. Spotøeba domácností (4,0 %) si udržela tempo z první poloviny. Nárùst exportu (11,4 %) opìt pøedstihl importy (10,6 %), a to pøedevším díky vývozu zboží (12,8 %). Slovenská ekonomika ve 3. ètvrtletí dosáhla rekordního rùstu 9,8 % meziroènì. Klíèovou položkou se stala tvorba zásob, ale také spotøeba domácností (6,5 %) a investice (6,7 %) rostly silnì. Kromì toho zrychlil export (23,8 %) a i pøi silném dovozu (22,9 %) se stále více stává významnìjší prvkem celkového rùstu. Slovensko posiluje svoji pozici rychle rostoucí ekonomiky pøed ÈR a Polskem. S mírným odstupem následuje Maïarsko, které by navíc mìlo dále zpomalit díky stabilizaci veøejných financí. Na zaèátku prosince èeská koruna posunula historické maximum na 27,84 CZK/EUR. Letos nejrychleji posiluje slovenská koruna, která má nové maximum 35,11 SKK/EUR a od zaèátku zpevnila k euru o7,3 %. Maïarský forint dosáhl jen devítimìsíèního maxima. Oslabující dolar vede investory k opìtovnému zájmu o emerging markets. Navíc díky propadùm amerického dolaru dobývají regionální mìny historická maxima k dolaru, v pøípadì èeské koruny je to úroveò 20,96 CZK/USD. Maïarská centrální banka v listopadu ponechala úrokové sazby pøekvapivì beze zmìny na úrovní 8,00 %. Trh oèekával šesté zvýšení sazeb v øadì o 25 bps. HMB odùvodnila svoje rozhodnutí posilujícím forintem, který vedle vyšších sazeb tlumí èást inflaèních tlakù. ÈNB i NBS nezvyšují poslední dva mìsíce sazby, navzdory pùvodnímu oèekávání a hlavními argumenty v obou pøípadech jsou posilující mìny. Nezamìstnanost v listopadu poklesla na letos nejnižší úroveò 7,3 %. Bohužel vzhledem k zmìnì metodiky nelze srovnávat údaje starší než rok 2004, ale poèty nezamìstnaných ukazují na nejnižší úroveò za posledních 5,5 let. Souèasný pokles nezamìstnanosti je na první pohled pøíznivý, nicménì vzhledem k rùstu ekonomiky je spíše zklamáním. Výraznìjšímu poklesu nezamìstnanosti brání štìdré sociální dávky, malá flexibilita pracujících a rigidní pracovní právo. Agentura S&P potvrdila rating ÈR na stupni "A-" s výhledem ratingu "pozitivní". Ovšem pokud nedojde k nezbytným reformám (sociální stát), je agentura pøipravena pøíští rok snížit výhled ratingu na stabilní. Výhled ratingu je pøitom jemnìjší škála hodnocení. Vývoj HDP zemí støední Evropy /09/2002 Vývoj støedoevropských mìn k EUR % % % % % % % 99.50% 99.00% Nezamìstnanost ÈR v % /10/ 01/11/ 02/11/ /11/2004 CZ SK PL HU 30/09/ /11/ 06/11/ 07/11/ 08/11/ 09/11/ CZK PLN HUF SKK 10/11/ 30/09/ /11/ 14/11/ 0 15/11/ 16/11/ 30/11/ /11/ 30/09/ /11/ 21/11/ 22/11/ 23/11/ 24/11/ 29/09/ 27/11/ 28/11/ 29/11/ 30/11/ 30/11/

4 DLUHOPISY 4 Americké dluhopisy již pìt mìsícù rostou ECB pravdìpodobnì zvedne základní úrokovou sazbu Listopad èeským dluhopisùm pøál Americké dluhopisy zahájily mìsíc poklesem i pøes pozitivní zprávu o témìø polovièním objemu emitovaných státních dluhopisù (pouze 63 mld. USD oproti plánovaným 104 mld. USD). Mezi hlavní data z se zaøadil vyšší rùst mezd ve tøetím ètvrtletí a nižší poèet novì vytvoøených pracovních míst mimo sektor zemìdìlství ve srovnání s oèekáváním. Naopak revize novì vytvoøených pracovních míst za záøí a øíjen ve výši 139 tisíc byla pøekvapením. Druhá polovina mìsíce pøinesla americkým dluhopisùm rùst, který znamenal pro listopad slušných 1,1 %. Za tìmito výsledky stály pøedevším informace o nižší inflaci (pokles o 0,5 %). V listopadu rovnìž poklesl americký index cen výrobcù (o 1,6 %) a jádrová inflace (o 0,9 %), u níž analytici pùvodnì oèekávali dokonce rùst. O 0,5 % pak poklesl také index amerických spotøebitelských cen. Pokles úrokových sazeb v prùbìhu pøíštího je tedy opìt pravdìpodobnìjší. Od zaèátku americké dluhopisy pøinesly investorùm již 4,0 %, avšak pro korunové investory hraje negativní roli posílení CZK k USD o 16,6 % od zaèátku. Oslabení dolaru tak letos udìlalo z dolarových investic nepøíliš atraktivní aktivum. Evropské dluhopisy se na zaèátku listopadu mírnì propadly, avšak do konce mìsíce stihly poporùst o 0,5%, tj. o 1,0 % od zaèátku. Mezi hlavní faktory, které pùsobily na pohyb cen dluhopisù patøila zpomalující inflace (v záøí z 1,7 % na 1,6 %), jejíž dopad však byl snížen prohlášením zástupcù ECB o pravdìpodobném zvyšování sazeb na prosincovém zasedání. Hlavním dùvodem tohoto k jsou rostoucí ceny nemovitostí, které prozrazují inflaèní riziko. Rùstu pomohl také slabší index podnikatelského klimatu nìmeckého prùmyslu, avšak po pozitivních èíslech indexu nìmecké podnikatelské dùvìry Ifo reagovaly dluhopisy poklesem. Za zmínku stojí invertování výnosové køivky u níž poprvé za šest let má desetiletý dluhopis výnos nižší než dvouletý dluhopis. Na rozdíl od je evropská ekonomika stále ve fázi mírného rùstu a tak lze oèekávat další zvýšení sazeb ECB ze souèasných 3,5 % na oèekávaných 3,75 % - 4 %. Èeským dluhopisùm se v listopadu daøilo - pøipsaly si 1,0 % a od zaèátku tak vzrostly o 0,8 %. Z èeského dluhopisového trhu stojí za zmínku první emise státního dluhopisu se splatností 30 let. Rating èeských vládních závazkù od spoleènosti Standard & Poor`s byl potvrzen na stupni A u korunových závazkù a A- u závazkù v cizí mìnì. Zmínìna byla nutnost nápravy veøejných rozpoètù, v opaèném pøípadì by hrozilo zhoršení výhledu èeského ratingu. Dluhopisy Výnos do splatnosti 1 rok 5 let 10 let 30let/ 15let ÈR Výnos do splatnosti 1 rok 3 let 5 let 10let (SK 8let) HUF EU PLN ÈR SK Vývoj klíèové úrokové sazby FED ECB CNB 4 0 XI.05 XII.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06

5 AKCIE 5 Americké akcie pokraèovaly v listopadu v rùstu Ekonomika EU roste silnì, akcie posilovaly jen mírnì ÈEZ pøekonal magickou hranici 900 Kè za akcii Akciové trhy v listopadu posilovaly a index Dow Jones tak v listopadu stoupl o 1,2 %, index Nasdaq o 2,8 %. Dùvody pro rùst akcií v jsou v zásadì dva: a) ceny ropy se drží témìø na roèních minimech b) výsledky ekonomiky - ty jsou sice slabší, ale tím zároveò nedovolují FEDu pokraèovat ve zvyšování úrokových sazeb; FED mùže sazby v budoucnu dokonce i snížit, a to v pøípadì, že bude pokraèovat pokles inflace. Nejvíce posílil v sektor výrobcù stavebních materiálù, index S&P Construction stoupl o 11 % m/m. Výraznìji posílily i ropné spoleènosti a index S&P Oil tak vzrostl o 8,1 % m/m. Znaènì stouply i ceny akcií výrobcù telekomunikaèních zaøízení index S&P Telecom. Ekonomika Eurozóny v posledních mìsících pokraèuje v rùstu, což potvrdily i výsledky HDP SRN a Eurozóny. Index DAXv listopadu pøidal 0,6 % m/m. Na druhou stranu index londýnské burzy FTSE 100 v listopadu oslabil o 1,3 %. Celkový index evropských akcií BE 500 (BE500 Index) v listopadu stagnoval (+0,2 % m/m). Z jednotlivých sektorù nejvíce v listopadu pøidaly energetické spoleènosti, a index BE500 Electric tak v listopadu posílil o 3 % m/m. Celkovì pozitivní sentiment v tomto sektoru byl zpùsoben ohlášenými fúzemi v sektoru a dobrými hospodáøskými výsledky spoleèností. Posílily i výrobci chemických výrobkù index BE500 Chemicals stoupl o 1,6 % m/m. V mìsíci listopadu došlo k dalšímu posilování výkonnosti na pražské burze a index PX tak posílil o 2,1% m/m na 1570,6 bodù. Za rùstem výkonnosti pražské burzy stojí pøedevším rùst akcií ÈEZu, Unipetrolu a Erste Bank. Celkovì pozitivní sentiment na akciových trzích tak stále pokraèoval. Také ostatní trhy pokraèovaly v rùstu, index maïarské burzy BUX posílil o 2,2 % m/m a index polské burzy posílil v listopadu dokonce o 6,0 % m/m. Nejvìtší posílení zaznamenaly v mìsíci listopadu akcie Unipetrolu (+8,5% m/m). Unipetrol oznámil v listopadu své výsledky. Výsledky byly sice negativnì ovlivnìny jednorázovými položkami (prodej Spolany a daòová vratka). Po zohlednìní tohoto vlivu však byly výsledky lepší než oèekávání trhu. Druhé nejvìtší posílení zaznamenaly akcie ÈEZu, které uzavøely mìsíc na historickém maximu 939,4 Kè (+7,9 % m/m). ÈEZ zveøejnil své výsledek v polovinì mìsíce. Výsledky byly v souladu s oèekáváním trhu, ale trh je vyhodnotil jako silné a ÈEZ tak poprvé pøekonal hranici 900 Kè. Výraznìji posílily i akcie Erste Bank (+3,9 % m/m). Erste oznámila, že v pøíštím roce dojde ke zmìnì struktury ve skupinì. Na druhou stranu popøela informaci o oddìlení východoevropské èásti. Vývoj hlavních svìtových indexù Region Evropa Velká Británie Japonsko Rozvíjející se trhy 5 Globální vývoj jednotlivých sektorù Sektor Energie Materiály Prùmysl Ostatní spotø. zboží Zboží denní spotø. Zdravotnictví Finance IT Telekomunikace Služby Index S&P 500 Russel 2000 FTSE Eurotop FTSE Nikkei Morgan 1 mìsíc od poè. 5.6% 18.0% 3.3% 22.7% 3.0% 13.9% 2.0% 15.9% 1.2% 15.1% -0.1% 8.3% 1.3% 17.2% 3.2% 8.8% 1.7% 23.0% 4.6% 28.2% 1 mìsíc od poè. 1.6% 12.2% 2.5% 16.8% -1.3% 9.3% -0.8% 1.0% -0.8% 1.0% 7.3% 23.7%

6 KOMODITY TRHY V ÈÍSLECH - REALITY Evropské reality zpomalily Nemovitosti v Americe i v listopadu pøekonaly Evropu ECM na burze - zajímavá realitní investice Energie na poèátku zimy rostou Výroba biopaliv táhne poptávku po zemìdìlských plodinách vzhùru Už šestý mìsíc v øadì nezná evropský realitní trh jiný smìr než vzhùru. V listopadu sice šplhal pomaleji (+2,4 %) než v pøedchozích mìsících, stále to však s pøehledem staèilo na indexy dluhopisové i akciové. Od kvìtna, kdy sestoupily nemovitosti v Evropì do základního tábora, staèily už dobýt historické maximum. Odvrácenou stranou mince je však fakt, že jsou evropské reality v souèasnosti obchodované s historicky nejvyšší prémií (investoøi jsou ochotni platit vyšší cenu, než je hodnota portfolia tìchto realitních spoleèností). Americký trh srovnal krok s evropským. Dùvodem je velké množství kapitálu tekoucího z penzijních fondù, které do REITs ukládají velké objemy penìz také kvùli jejich zvyšující se závislosti na pohybu cen dluhopisù. Z hlediska oborù si nejlépe vedla kanceláøská centra (+8 %), která nemají problém najít nové nájemníky a jejich obsazenost stále stoupá. Naopak ceny rezidenèních nemovitostí poklesly (-0,1 %), pøestože se potvrdilo, že index dostupnosti domù má své dno za sebou - to však hlavnì díky pøíznivému vývoji dlouhodobých sazeb. Událostí mìsíce na domácím trhu byl vstup na burzu realitní spoleènosti ECM. Tomu pøedcházela aukce, která zpøístupnila akcie veøejnì obchodované spoleènosti i pro drobné investory. To se stalo poprvé od kupónové privatizace. O nováèka byl podle oèekávání obrovský zájem. Odhadovaná hodnota portfolia ECM pro rok 2009 je 750 mil. EUR, což je cca o 200 % více než jeho aktuální cena. Investièní èást portfolia (zajiš uje pravidelný pøíjem z pronájmù) je sice jen 14 %, což je ve srovnání s èástí developerskou výraznì ménì, toto vyšší riziko jde však ruku v ruce s vyšším potenciálem výnosu. Ceny ropy pokraèovaly v rùstu, a to až na úroveò 64.4 USD/barel. I pøes zvýšení produkce mimo zemì OPEC nestaèila nabídka pokrýt výjimeènì vysokou poptávku. Nízké ceny pro spotøebitele vedly letos k vysoké spotøebì, a tedy k vyèerpávání zásob. Pøíští rok oèekávají energetické agentury další zvýšení nabídky, která bude proudit z nových tìžebních projektù. Reálný dopad tìchto projektù je však již zapracován v dnešních cenách. Nové projekty tìžby v Brazílii a Sudánu byly nastartovány letos v øíjnu, tìží se také nová pole v Rusku a Ázerbajdžánu. Studené poèasí v Severní Americe je pøíznivé pro ceny zemního plynu a topného oleje. Kukuøice a pšenice jsou stále na vzestupu, nebot zásoby v i jinde ve svìtì jsou na rekordnì nízké úrovni a èeká se jejich další snižování. Poptávku po kukuøici zvyšuje spotøeba výrobcù bionafty. Sója, tøetí nejdùležitìjší plodina, má dosud zásoby relativnì bohaté. Realitní trh (REITs) Evropský trh Roèní dividendový Americký trh Roèní dividendový Japonský trh Komoditní trh Komodity Celý trh Ropa Brent Zemní plyn Zlato Støíbro Zemìdìlské plodiny Index EPRA FNERTR EPRA Japan Evropský realitní trh dle zemí Zemì Španìlsko Francie Holandsko Švédsko Velká Británie Nìmecko Belgie zmìna za mìsíc Kurz/cena 6 za mìsíc od poè. 2.4% 37.3% 2.6% 4.7% 37.2% 3.6% -1.0% 17.8% za mìsíc od poèátku 13.8%* 100.2%* 3.8% 54.9% -0.3% 29.6% 3.7% 74.9% 1.6% 37.7% 4.3% 42.5% -2.8% 13.5% *listopadové hodnoty jsou z technických dùvodù uvedeny za GPR index od poè. 5.1% -12.5% 8.9% 9.0% 17.4% -21.2% 6.6% 24.7% 13.5% 57.9% 8.2% 15.0%

7 TRHY V V ÈÍSLECH 7 27 Index/hodnota 1 mìsíc od zaèátku 12 mìsícù 3 roky p.a. MÌNY CZK k USD CZK k EUR USD k EUR JPY k USD % 16.6% 16.7% 8.2% 0.9% 4.3% 3.8% 4.7% -3.6% -10.5% -11.0% -3.2% 1.0% 1.7% 3.5% -1.8% DLUHOPISY Evropa Rozvíjející se trhy Èeská republika 1.1% 4.0% 5.2% 3.9% 0.5% 1.0% 1.9% 5.1% 1.3% 9.2% 11.2% 11.6% 1.0% 0.8% 1.6% 3.9% AKCIE REALITY KOMODITY S&P 500 Evropa FTSE Eurotop 100 Japonsko Nikkei Rozvíjející se trhy Morgan Stanley Amerika Evropa Ropa Komoditní index FNERTR RPRA Brent GSCIER 1.6% 12.2% 12.1% 9.8% -1.3% 9.3% 12.4% 13.6% -0.8% 1.0% 9.4% 17.2% 7.3% 23.7% 30.9% 28.4% 4.6% 37.2% 36.9% 28.0% 2.4% 37.3% 42.6% 35.9% 2.5% 16.8% 16.1% 12.9% -1.3% 7.7% 11.5% 11.7% Použité zkratky: ECB FED BOJ HDP CPI PPI BÚ Evropská centrální banka Federal Reserve System Bank of Japan Hrubý domácí produkt Index spotøebitelských cen Index cen výrobcù Bìžný úèet Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Hilleho 6, Brno, Èeská republika Vinohradská 230 Praha, Èeské republika Regus Business Centrum, Námestie 1.mája 11 Bratislava, Slovenská republika BRNO -Tel: Fax: PRAHA - Tel: Fax: BRATISLAVA - Tel: Fax: Zelená linka: ATLANTIK finanèní trhy, a.s. Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax:

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Nìmecká ekonomika na konci zrychlila Start do nového vyšel na pražské burze úspìšnì Oživení cen energií, hrozí nižší produkce zemí OPEC Nové trhy REITs ve Velké Británii a Itálii

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 2 4 6 Dolar na dlouholetých minimech Èína a Japonsko jsou nejvìtšími držiteli amerických státních dluhopisù Svìtové burzy se zotavovaly z únorové korekce Nìmecko pøedstavilo svùj

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMÌDÌLSTVÍ ZA ROK 2001. POUŽITÉ ZKRATKY... III VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM... VII Úvod... VIII

ZPRÁVA O STAVU ZEMÌDÌLSTVÍ ZA ROK 2001. POUŽITÉ ZKRATKY... III VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM... VII Úvod... VIII OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................................................................. III VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM........................................................

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED 4. - 8. červen 2012

TÝDENNÍ PŘEHLED 4. - 8. červen 2012 TÝDENNÍ PŘEHLED 4. - 8. červen 2012 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 886 3.1-11.2-2.8-26.6 843 1,236 CZK/EUR 25.41 1.5-3.1 0.7-5.1 24.04 26.06 CZK/USD 20.30 2.2-7.6-2.8-18.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 2. - 6. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 2. - 6. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 2. - 6. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,036 0.9 3.4 4.8 8.3 853 1,046 CZK/EUR 27.46 0.1-0.4-0.4-6.6 25.51 27.69 CZK/USD 20.13 0.2-2.1-1.2-3.8

Více

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz Měšec.cz Investiční sborník 2007 finanční server Měšec.cz Praha, březen 2007 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 2 3. Tituly SPADu v 2006 a 2007... 6 4. Telekomunikace... 9 5. Energetika... 11 5.1 Vývoj cen elektřiny

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

Kapitálové trhy v týdnu 24.8. 28.8. 2009. Ing. Milan Tomášek 31.8. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 24.8. 28.8. 2009. Ing. Milan Tomášek 31.8. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 24.8. 28.8. 2009 Ing. Milan Tomášek 31.8. 2009 ČP INVEST Stručně Obama opět nominoval do čela americké centrální banky B. Bernankeho USA: projekce deficitu na dalších 10 let zvýšena

Více

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 215 Akciové trhy Extract from a report Akciové výhledy V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Globalizace a ekonomický rùst Globalisation and economical growth V. JENÍÈEK Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Akcelerující technologické zmìny bývají obecnì

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010 TÝDENNÍ PŘEHLED 19. - 23. duben 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,293-0.2 5.9 15.7 56.8 818 1,304 CZK/EUR 25.39-0.9 2.5 4.1 6.2 25.06 27.01

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3. - 7. srpen 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3. - 7. srpen 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 3. - 7. srpen 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,033 0.2 0.5 9.1 8.6 901 1,058 CZK/EUR 27.04 0.1 1.3 2.3 2.8 27.02 28.32 CZK/USD

Více

Kapitálové trhy v týdnu 22. 26.2. 2010. Ing. Milan Tomášek 1.3. 2010 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 22. 26.2. 2010. Ing. Milan Tomášek 1.3. 2010 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 22. 26.2. 2010 Ing. Milan Tomášek 1.3. 2010 ČP INVEST Stručně V tomto týdnu poměrně volatilní obchodování 2 prodejní a 2 růstové vlny. Riziková aktiva byla ovlivněna řeckými problémy,

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

Kapitálové trhy v týdnu 27.7. 31.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 3.8. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 27.7. 31.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 3.8. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 27.7. 31.7. 2009 Ing. Milan Tomášek 3.8. 2009 ČP INVEST Stručně Akcie Emerging markets na úrovni před krachem Lehman Brothers vs. S&P 500, který je stále o více jak 20 % níže a

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Kapitálové trhy v týdnu 30.3.-3.4.09. Milan Tomášek Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 30.3.-3.4.09. Milan Tomášek Hlavní investiční stratég ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 30.3.-3.4.09 Milan Tomášek Hlavní investiční stratég ČP INVEST Stručně: Akciové trhy výrazně rostly a byly podpořeny výsledky jednání G20 a změnou účetní metodiky oceňování aktiv

Více

Kapitálové trhy v týdnu 20.7. 24.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 27.7. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 20.7. 24.7. 2009. Ing. Milan Tomášek 27.7. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 20.7. 24.7. 2009 Ing. Milan Tomášek 27.7. 2009 ČP INVEST Stručně Obchodování již poněkolikáté ve stylu: pryč z bezpečných přístavů a hurá do rizika (korporátní dluhopisy, akcie,

Více

Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009. Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009. Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 5. 9.10. 2009 Ing. Milan Tomášek 13.10. 2009 ČP INVEST Stručně Vynikající růstový týden zažily komodity. Zlato je na svém historickém maximu 1048 USD, hranice 1033 USD z února 2008

Více

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Září 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Investujeme nadále opatrně, dokud nebudou z ekonomiky přicházet přesvědčivější zprávy Využíváme korekci k nákupům akcií Strach z prvního zvýšení úrokové

Více

Kapitálové trhy v týdnu 8. 12.2. 2010. Ing. Milan Tomášek 17.2. 2010 ČP INVEST

Kapitálové trhy v týdnu 8. 12.2. 2010. Ing. Milan Tomášek 17.2. 2010 ČP INVEST Kapitálové trhy v týdnu 8. 12.2. 2010 Ing. Milan Tomášek 17.2. 2010 ČP INVEST Stručně Situace kolem Řecka je stále nejasná - na začátku týdne pozitivní reakce s očekáváním oznámení pomocného plánu, koncem

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 23. - 27. únor 2015. PŘEHLED O2 CR - Představenstvo schválilo oddělení infrastruktury - Dotace z EU jen pro velké poskytovatele?

TÝDENNÍ PŘEHLED. 23. - 27. únor 2015. PŘEHLED O2 CR - Představenstvo schválilo oddělení infrastruktury - Dotace z EU jen pro velké poskytovatele? TÝDENNÍ PŘEHLED 23. - 27. únor 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,023 0.7 1.5 8.0 0.8 901 1,041 CZK/EUR 27.51 0.0 0.4 0.5-0.6 27.25 28.32 CZK/USD

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 20 Poznatky ze svìta 36 Lidská výživa 49 Zahradnictví51 Pøíloha 58 Estonsko uvolní mimoøádné státní výdaje na podporu obilovin Polsko subvencuje úvìry

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Duben 2010 2 O B S A H EXECUTIVE SUMMARY...5 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO

Více