Mìsíèní zpráva klientùm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mìsíèní zpráva klientùm"

Transkript

1 Mìsíèní zpráva klientùm Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR ECB zvýšila úrokové sazby na 3,50 % Akcie ÈEZu pøekonaly magickou hranici 900 korun Energie na poèátku zimy rostou

2 EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé zemì Spojené státy - revize rùstu HDP za 3Q výraznì nahoru, ale výhled nezmìnìn Dolar klesá na dlouhodobá minima Propad bytové výstavby stále nekonèí Rùst americké ekonomiky za tøetí ètvrtletí byl revidován na 2,2 % (q/q anualizovanì) z pùvodnì oznámených 1,6 %. Revize zlepšila výsledky zahranièního obchodu a také posílila rùst investic vèetnì zásob. Nicménì pohled na ekonomiku se nemìní - rùst nadále táhne spotøeba domácností a její nižší pøírùstek je hlavním dùvodem zpomalení rùstu HDP. Rùst by mìl oslabovat i pøíští rok díky vyšším sazbám a drahým vstupùm (energie, kovy apod.). V druhé polovinì listopadu se vystupòoval prodejní tlak na dolar, kurz eura k dolaru posílil až na 1,5-letá maxima. Britská libra se k americké mìnì obchoduje dokonce nejvýše za posledních 14 let. Investoøi reagují na zprávy o zpomalení americké ekonomiky a na další oèekávaný vývoj úrokových sazeb. Propad bytové výstavby byl hlavním faktorem zpomalení ekonomiky ve tøetím ètvrtletí. Ovšem i pøes pokles na 6-letá minima poslední výsledky nadále ukazují, že pokles nemusí být u konce, protože propad nezpomaluje a ceny nemovitostí se stále drží vysoko. Vývoj kurzu USD k EUR 2 Vývoj HDP: vs. Eurozóna (v %) /09/ /09/ /09/ /09/2005 Eurozóna 29/09/ Spotøebitelský sentiment domácností zùstává silný Spotøebitelská dùvìra amerických domácností zùstává stále relativnì vysoko, což je jeden z indikátorù, že americká ekonomika nemá pøed sebou velký propad, ale spíše mírné zpomalení, tzv. "soft landing" Eurozóna - ECB zvyšila sazby na 3,50 % Evropská centrální banka podle oèekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bps na 5-leté maximum 3,50 %. Pøes prudké posilování eura si ECB udržela jestøabí komentáøe, i když již nebyly tak ostré jako v prùbìhu tøetího ètvrtletí. I pøes pokles cen ropy vnímá ECB nadále rizika zvýšené inflace díky rychlému rùstu penìžní zásoby a ekonomickému oživení /10/ 30/11/ Eurozóna drží rùst ekonomiky Meziroèní rùst hrubého domácího produktu v zemích Eurozóny ve tøetím ètvrtletí zpomalil na 2,7 % z 2,8 % ve ètvrtletí druhém. Rùst ekonomiky táhl i ve tøetím ètvrtletí rùst exportu, ale také lepšící se spotøeba domácností. Z hlediska tvorby HDP zpomalil rùst v prùmyslu a ve službách. Celkovì výsledky vyznívají pøíznivì, protože zpomalení je vùèi oèekávání velmi malé. Pøíští rok by mìl pøinést další zpomalení kvùli pùsobení pøísnìjší monetární politiky, silnìjšího eura a také kvùli zvyšování DPH v Nìmecku od ledna spotøebitelská dùvìra amerických domácností /11/ /11/ /11/ /11/

3 EKONOMIKA A MÌNY - støední Evropa a rozvíjející se trhy 33 Ekonomika drží vysoké tempo Slovenská ekonomika s rekordní rùstem posiluje pozici ekonomického tygra støední Evropy Nová maxima regionálních mìn Centrální banky nezvyšují sazby kvùli posilování regionálních mìn Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR Rating od S&P s podmínkou Hrubý domácí produkt ve 3. ètvrtletí meziroènì vzrostl o 5,8 %. Ekonomika si drží silný rùst, který je rozložen mezi domácí a zahranièní poptávku. Výraznìjší rùst investic (7,2 %) doplnila silná tvorba zásob, tyto položky vytvoøily témìø dvì tøetiny rùstu. Rùst investic je tak pøíslibem dalšího rùstu. Spotøeba domácností (4,0 %) si udržela tempo z první poloviny. Nárùst exportu (11,4 %) opìt pøedstihl importy (10,6 %), a to pøedevším díky vývozu zboží (12,8 %). Slovenská ekonomika ve 3. ètvrtletí dosáhla rekordního rùstu 9,8 % meziroènì. Klíèovou položkou se stala tvorba zásob, ale také spotøeba domácností (6,5 %) a investice (6,7 %) rostly silnì. Kromì toho zrychlil export (23,8 %) a i pøi silném dovozu (22,9 %) se stále více stává významnìjší prvkem celkového rùstu. Slovensko posiluje svoji pozici rychle rostoucí ekonomiky pøed ÈR a Polskem. S mírným odstupem následuje Maïarsko, které by navíc mìlo dále zpomalit díky stabilizaci veøejných financí. Na zaèátku prosince èeská koruna posunula historické maximum na 27,84 CZK/EUR. Letos nejrychleji posiluje slovenská koruna, která má nové maximum 35,11 SKK/EUR a od zaèátku zpevnila k euru o7,3 %. Maïarský forint dosáhl jen devítimìsíèního maxima. Oslabující dolar vede investory k opìtovnému zájmu o emerging markets. Navíc díky propadùm amerického dolaru dobývají regionální mìny historická maxima k dolaru, v pøípadì èeské koruny je to úroveò 20,96 CZK/USD. Maïarská centrální banka v listopadu ponechala úrokové sazby pøekvapivì beze zmìny na úrovní 8,00 %. Trh oèekával šesté zvýšení sazeb v øadì o 25 bps. HMB odùvodnila svoje rozhodnutí posilujícím forintem, který vedle vyšších sazeb tlumí èást inflaèních tlakù. ÈNB i NBS nezvyšují poslední dva mìsíce sazby, navzdory pùvodnímu oèekávání a hlavními argumenty v obou pøípadech jsou posilující mìny. Nezamìstnanost v listopadu poklesla na letos nejnižší úroveò 7,3 %. Bohužel vzhledem k zmìnì metodiky nelze srovnávat údaje starší než rok 2004, ale poèty nezamìstnaných ukazují na nejnižší úroveò za posledních 5,5 let. Souèasný pokles nezamìstnanosti je na první pohled pøíznivý, nicménì vzhledem k rùstu ekonomiky je spíše zklamáním. Výraznìjšímu poklesu nezamìstnanosti brání štìdré sociální dávky, malá flexibilita pracujících a rigidní pracovní právo. Agentura S&P potvrdila rating ÈR na stupni "A-" s výhledem ratingu "pozitivní". Ovšem pokud nedojde k nezbytným reformám (sociální stát), je agentura pøipravena pøíští rok snížit výhled ratingu na stabilní. Výhled ratingu je pøitom jemnìjší škála hodnocení. Vývoj HDP zemí støední Evropy /09/2002 Vývoj støedoevropských mìn k EUR % % % % % % % 99.50% 99.00% Nezamìstnanost ÈR v % /10/ 01/11/ 02/11/ /11/2004 CZ SK PL HU 30/09/ /11/ 06/11/ 07/11/ 08/11/ 09/11/ CZK PLN HUF SKK 10/11/ 30/09/ /11/ 14/11/ 0 15/11/ 16/11/ 30/11/ /11/ 30/09/ /11/ 21/11/ 22/11/ 23/11/ 24/11/ 29/09/ 27/11/ 28/11/ 29/11/ 30/11/ 30/11/

4 DLUHOPISY 4 Americké dluhopisy již pìt mìsícù rostou ECB pravdìpodobnì zvedne základní úrokovou sazbu Listopad èeským dluhopisùm pøál Americké dluhopisy zahájily mìsíc poklesem i pøes pozitivní zprávu o témìø polovièním objemu emitovaných státních dluhopisù (pouze 63 mld. USD oproti plánovaným 104 mld. USD). Mezi hlavní data z se zaøadil vyšší rùst mezd ve tøetím ètvrtletí a nižší poèet novì vytvoøených pracovních míst mimo sektor zemìdìlství ve srovnání s oèekáváním. Naopak revize novì vytvoøených pracovních míst za záøí a øíjen ve výši 139 tisíc byla pøekvapením. Druhá polovina mìsíce pøinesla americkým dluhopisùm rùst, který znamenal pro listopad slušných 1,1 %. Za tìmito výsledky stály pøedevším informace o nižší inflaci (pokles o 0,5 %). V listopadu rovnìž poklesl americký index cen výrobcù (o 1,6 %) a jádrová inflace (o 0,9 %), u níž analytici pùvodnì oèekávali dokonce rùst. O 0,5 % pak poklesl také index amerických spotøebitelských cen. Pokles úrokových sazeb v prùbìhu pøíštího je tedy opìt pravdìpodobnìjší. Od zaèátku americké dluhopisy pøinesly investorùm již 4,0 %, avšak pro korunové investory hraje negativní roli posílení CZK k USD o 16,6 % od zaèátku. Oslabení dolaru tak letos udìlalo z dolarových investic nepøíliš atraktivní aktivum. Evropské dluhopisy se na zaèátku listopadu mírnì propadly, avšak do konce mìsíce stihly poporùst o 0,5%, tj. o 1,0 % od zaèátku. Mezi hlavní faktory, které pùsobily na pohyb cen dluhopisù patøila zpomalující inflace (v záøí z 1,7 % na 1,6 %), jejíž dopad však byl snížen prohlášením zástupcù ECB o pravdìpodobném zvyšování sazeb na prosincovém zasedání. Hlavním dùvodem tohoto k jsou rostoucí ceny nemovitostí, které prozrazují inflaèní riziko. Rùstu pomohl také slabší index podnikatelského klimatu nìmeckého prùmyslu, avšak po pozitivních èíslech indexu nìmecké podnikatelské dùvìry Ifo reagovaly dluhopisy poklesem. Za zmínku stojí invertování výnosové køivky u níž poprvé za šest let má desetiletý dluhopis výnos nižší než dvouletý dluhopis. Na rozdíl od je evropská ekonomika stále ve fázi mírného rùstu a tak lze oèekávat další zvýšení sazeb ECB ze souèasných 3,5 % na oèekávaných 3,75 % - 4 %. Èeským dluhopisùm se v listopadu daøilo - pøipsaly si 1,0 % a od zaèátku tak vzrostly o 0,8 %. Z èeského dluhopisového trhu stojí za zmínku první emise státního dluhopisu se splatností 30 let. Rating èeských vládních závazkù od spoleènosti Standard & Poor`s byl potvrzen na stupni A u korunových závazkù a A- u závazkù v cizí mìnì. Zmínìna byla nutnost nápravy veøejných rozpoètù, v opaèném pøípadì by hrozilo zhoršení výhledu èeského ratingu. Dluhopisy Výnos do splatnosti 1 rok 5 let 10 let 30let/ 15let ÈR Výnos do splatnosti 1 rok 3 let 5 let 10let (SK 8let) HUF EU PLN ÈR SK Vývoj klíèové úrokové sazby FED ECB CNB 4 0 XI.05 XII.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06

5 AKCIE 5 Americké akcie pokraèovaly v listopadu v rùstu Ekonomika EU roste silnì, akcie posilovaly jen mírnì ÈEZ pøekonal magickou hranici 900 Kè za akcii Akciové trhy v listopadu posilovaly a index Dow Jones tak v listopadu stoupl o 1,2 %, index Nasdaq o 2,8 %. Dùvody pro rùst akcií v jsou v zásadì dva: a) ceny ropy se drží témìø na roèních minimech b) výsledky ekonomiky - ty jsou sice slabší, ale tím zároveò nedovolují FEDu pokraèovat ve zvyšování úrokových sazeb; FED mùže sazby v budoucnu dokonce i snížit, a to v pøípadì, že bude pokraèovat pokles inflace. Nejvíce posílil v sektor výrobcù stavebních materiálù, index S&P Construction stoupl o 11 % m/m. Výraznìji posílily i ropné spoleènosti a index S&P Oil tak vzrostl o 8,1 % m/m. Znaènì stouply i ceny akcií výrobcù telekomunikaèních zaøízení index S&P Telecom. Ekonomika Eurozóny v posledních mìsících pokraèuje v rùstu, což potvrdily i výsledky HDP SRN a Eurozóny. Index DAXv listopadu pøidal 0,6 % m/m. Na druhou stranu index londýnské burzy FTSE 100 v listopadu oslabil o 1,3 %. Celkový index evropských akcií BE 500 (BE500 Index) v listopadu stagnoval (+0,2 % m/m). Z jednotlivých sektorù nejvíce v listopadu pøidaly energetické spoleènosti, a index BE500 Electric tak v listopadu posílil o 3 % m/m. Celkovì pozitivní sentiment v tomto sektoru byl zpùsoben ohlášenými fúzemi v sektoru a dobrými hospodáøskými výsledky spoleèností. Posílily i výrobci chemických výrobkù index BE500 Chemicals stoupl o 1,6 % m/m. V mìsíci listopadu došlo k dalšímu posilování výkonnosti na pražské burze a index PX tak posílil o 2,1% m/m na 1570,6 bodù. Za rùstem výkonnosti pražské burzy stojí pøedevším rùst akcií ÈEZu, Unipetrolu a Erste Bank. Celkovì pozitivní sentiment na akciových trzích tak stále pokraèoval. Také ostatní trhy pokraèovaly v rùstu, index maïarské burzy BUX posílil o 2,2 % m/m a index polské burzy posílil v listopadu dokonce o 6,0 % m/m. Nejvìtší posílení zaznamenaly v mìsíci listopadu akcie Unipetrolu (+8,5% m/m). Unipetrol oznámil v listopadu své výsledky. Výsledky byly sice negativnì ovlivnìny jednorázovými položkami (prodej Spolany a daòová vratka). Po zohlednìní tohoto vlivu však byly výsledky lepší než oèekávání trhu. Druhé nejvìtší posílení zaznamenaly akcie ÈEZu, které uzavøely mìsíc na historickém maximu 939,4 Kè (+7,9 % m/m). ÈEZ zveøejnil své výsledek v polovinì mìsíce. Výsledky byly v souladu s oèekáváním trhu, ale trh je vyhodnotil jako silné a ÈEZ tak poprvé pøekonal hranici 900 Kè. Výraznìji posílily i akcie Erste Bank (+3,9 % m/m). Erste oznámila, že v pøíštím roce dojde ke zmìnì struktury ve skupinì. Na druhou stranu popøela informaci o oddìlení východoevropské èásti. Vývoj hlavních svìtových indexù Region Evropa Velká Británie Japonsko Rozvíjející se trhy 5 Globální vývoj jednotlivých sektorù Sektor Energie Materiály Prùmysl Ostatní spotø. zboží Zboží denní spotø. Zdravotnictví Finance IT Telekomunikace Služby Index S&P 500 Russel 2000 FTSE Eurotop FTSE Nikkei Morgan 1 mìsíc od poè. 5.6% 18.0% 3.3% 22.7% 3.0% 13.9% 2.0% 15.9% 1.2% 15.1% -0.1% 8.3% 1.3% 17.2% 3.2% 8.8% 1.7% 23.0% 4.6% 28.2% 1 mìsíc od poè. 1.6% 12.2% 2.5% 16.8% -1.3% 9.3% -0.8% 1.0% -0.8% 1.0% 7.3% 23.7%

6 KOMODITY TRHY V ÈÍSLECH - REALITY Evropské reality zpomalily Nemovitosti v Americe i v listopadu pøekonaly Evropu ECM na burze - zajímavá realitní investice Energie na poèátku zimy rostou Výroba biopaliv táhne poptávku po zemìdìlských plodinách vzhùru Už šestý mìsíc v øadì nezná evropský realitní trh jiný smìr než vzhùru. V listopadu sice šplhal pomaleji (+2,4 %) než v pøedchozích mìsících, stále to však s pøehledem staèilo na indexy dluhopisové i akciové. Od kvìtna, kdy sestoupily nemovitosti v Evropì do základního tábora, staèily už dobýt historické maximum. Odvrácenou stranou mince je však fakt, že jsou evropské reality v souèasnosti obchodované s historicky nejvyšší prémií (investoøi jsou ochotni platit vyšší cenu, než je hodnota portfolia tìchto realitních spoleèností). Americký trh srovnal krok s evropským. Dùvodem je velké množství kapitálu tekoucího z penzijních fondù, které do REITs ukládají velké objemy penìz také kvùli jejich zvyšující se závislosti na pohybu cen dluhopisù. Z hlediska oborù si nejlépe vedla kanceláøská centra (+8 %), která nemají problém najít nové nájemníky a jejich obsazenost stále stoupá. Naopak ceny rezidenèních nemovitostí poklesly (-0,1 %), pøestože se potvrdilo, že index dostupnosti domù má své dno za sebou - to však hlavnì díky pøíznivému vývoji dlouhodobých sazeb. Událostí mìsíce na domácím trhu byl vstup na burzu realitní spoleènosti ECM. Tomu pøedcházela aukce, která zpøístupnila akcie veøejnì obchodované spoleènosti i pro drobné investory. To se stalo poprvé od kupónové privatizace. O nováèka byl podle oèekávání obrovský zájem. Odhadovaná hodnota portfolia ECM pro rok 2009 je 750 mil. EUR, což je cca o 200 % více než jeho aktuální cena. Investièní èást portfolia (zajiš uje pravidelný pøíjem z pronájmù) je sice jen 14 %, což je ve srovnání s èástí developerskou výraznì ménì, toto vyšší riziko jde však ruku v ruce s vyšším potenciálem výnosu. Ceny ropy pokraèovaly v rùstu, a to až na úroveò 64.4 USD/barel. I pøes zvýšení produkce mimo zemì OPEC nestaèila nabídka pokrýt výjimeènì vysokou poptávku. Nízké ceny pro spotøebitele vedly letos k vysoké spotøebì, a tedy k vyèerpávání zásob. Pøíští rok oèekávají energetické agentury další zvýšení nabídky, která bude proudit z nových tìžebních projektù. Reálný dopad tìchto projektù je však již zapracován v dnešních cenách. Nové projekty tìžby v Brazílii a Sudánu byly nastartovány letos v øíjnu, tìží se také nová pole v Rusku a Ázerbajdžánu. Studené poèasí v Severní Americe je pøíznivé pro ceny zemního plynu a topného oleje. Kukuøice a pšenice jsou stále na vzestupu, nebot zásoby v i jinde ve svìtì jsou na rekordnì nízké úrovni a èeká se jejich další snižování. Poptávku po kukuøici zvyšuje spotøeba výrobcù bionafty. Sója, tøetí nejdùležitìjší plodina, má dosud zásoby relativnì bohaté. Realitní trh (REITs) Evropský trh Roèní dividendový Americký trh Roèní dividendový Japonský trh Komoditní trh Komodity Celý trh Ropa Brent Zemní plyn Zlato Støíbro Zemìdìlské plodiny Index EPRA FNERTR EPRA Japan Evropský realitní trh dle zemí Zemì Španìlsko Francie Holandsko Švédsko Velká Británie Nìmecko Belgie zmìna za mìsíc Kurz/cena 6 za mìsíc od poè. 2.4% 37.3% 2.6% 4.7% 37.2% 3.6% -1.0% 17.8% za mìsíc od poèátku 13.8%* 100.2%* 3.8% 54.9% -0.3% 29.6% 3.7% 74.9% 1.6% 37.7% 4.3% 42.5% -2.8% 13.5% *listopadové hodnoty jsou z technických dùvodù uvedeny za GPR index od poè. 5.1% -12.5% 8.9% 9.0% 17.4% -21.2% 6.6% 24.7% 13.5% 57.9% 8.2% 15.0%

7 TRHY V V ÈÍSLECH 7 27 Index/hodnota 1 mìsíc od zaèátku 12 mìsícù 3 roky p.a. MÌNY CZK k USD CZK k EUR USD k EUR JPY k USD % 16.6% 16.7% 8.2% 0.9% 4.3% 3.8% 4.7% -3.6% -10.5% -11.0% -3.2% 1.0% 1.7% 3.5% -1.8% DLUHOPISY Evropa Rozvíjející se trhy Èeská republika 1.1% 4.0% 5.2% 3.9% 0.5% 1.0% 1.9% 5.1% 1.3% 9.2% 11.2% 11.6% 1.0% 0.8% 1.6% 3.9% AKCIE REALITY KOMODITY S&P 500 Evropa FTSE Eurotop 100 Japonsko Nikkei Rozvíjející se trhy Morgan Stanley Amerika Evropa Ropa Komoditní index FNERTR RPRA Brent GSCIER 1.6% 12.2% 12.1% 9.8% -1.3% 9.3% 12.4% 13.6% -0.8% 1.0% 9.4% 17.2% 7.3% 23.7% 30.9% 28.4% 4.6% 37.2% 36.9% 28.0% 2.4% 37.3% 42.6% 35.9% 2.5% 16.8% 16.1% 12.9% -1.3% 7.7% 11.5% 11.7% Použité zkratky: ECB FED BOJ HDP CPI PPI BÚ Evropská centrální banka Federal Reserve System Bank of Japan Hrubý domácí produkt Index spotøebitelských cen Index cen výrobcù Bìžný úèet Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Hilleho 6, Brno, Èeská republika Vinohradská 230 Praha, Èeské republika Regus Business Centrum, Námestie 1.mája 11 Bratislava, Slovenská republika BRNO -Tel: Fax: PRAHA - Tel: Fax: BRATISLAVA - Tel: Fax: Zelená linka: ATLANTIK finanèní trhy, a.s. Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax:

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Nìmecká ekonomika na konci zrychlila Start do nového vyšel na pražské burze úspìšnì Oživení cen energií, hrozí nižší produkce zemí OPEC Nové trhy REITs ve Velké Británii a Itálii

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Leden Podnikatelské oèekávání v Nìmecku na maximu Slovenská koruna je nejrychleji posilující mìnou 2006 Pokles cen ropy pomohl akciovým trhùm k rùstu V roce budou zajímavou investicí

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Listopad Inflace v ÈR poklesla díky energiím Pozitivní výsledky se projevily na rùstu všech sektorù akciových trhù Realitní trhy ve výnosech nepolevují Pokles zásob ropných produktù

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Bøezen HDP Èeské republiky vzrostl v minulém roce o 6,1 % Dluhopisy zaznamenaly v únoru slušný rùst Stabilizice trhu rezidenèních nemovitostní v USA bude delší než se zdálo Èína

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 2 3 5 6 Spoleèná mìna euro na Kypru a Maltì již od 1.1.2008 ÈNB zvýšila sazby na 2,75 % Index PX v kvìtnu dále posiloval Reality ovlivnìny situací kolem úrokových sazeb Èerven 2007

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 2 4 5 6 Nový rekord nezamìstnanosti v Eurozónì FED ponechal sazby beze zmìny na 5,25 % Pegas již letos neoèekávanì dividendu Cena ropy dále rostla vyplatí Èervenec 2007 EKONOMIKA

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Státní dluhopisy znamenaly bezpeèí Bouøe na finanèních trzích zaèala krachem amerických investièních bank Realitní trhy ruku v ruce s akciemi Zlato jako jediné s rùstem Øíjen 2008

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 2 4 6 Dolar na dlouholetých minimech Èína a Japonsko jsou nejvìtšími držiteli amerických státních dluhopisù Svìtové burzy se zotavovaly z únorové korekce Nìmecko pøedstavilo svùj

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Americké dluhopisy získaly, rostou obavy z recese Index DAX vzrostl o 2,5 % Asijské reality v roce 2007 pøekonaly Evropu i

Mìsíèní zpráva klientùm Americké dluhopisy získaly, rostou obavy z recese Index DAX vzrostl o 2,5 % Asijské reality v roce 2007 pøekonaly Evropu i Mìsíèní zpráva klientùm Americké dluhopisy získaly, rostou obavy z recese Index DAX vzrostl o 2,5 % Asijské reality v roce 2007 pøekonaly Evropu i Nejvyšší roèní rùst zlata od konce 70.let TOP 20 Fondù

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 3

Mìsíèní zpráva klientùm 3 Mìsíèní zpráva klientùm 3 4 5 6 Další rekordy obchodní bilance Èeské republiky Globální výprodeje pøejí vládním dluhopisùm Letos již druhá korekce na svìtových trzích Rùst svìtové poptávky po energiích

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Mìsíèní zpráva klientùm V USA dále hrozí recese, Evropa odolává vyššímu rùstu spotøebitelských cen Pražská burza v únoru posílila Reality v únoru

Mìsíèní zpráva klientùm V USA dále hrozí recese, Evropa odolává vyššímu rùstu spotøebitelských cen Pražská burza v únoru posílila Reality v únoru Mìsíèní zpráva klientùm V dále hrozí recese, Evropa odolává vyššímu rùstu spotøebitelských cen Pražská burza v únoru posílila Reality v únoru ztrácely, Evropa byla vyjímkou Další maxima pšenice i sóji

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Vláda představila v březnu návrh fiskálních reforem, který počítá s postupným poklesem firemní daně na 19

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko.

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko. www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 11. června 2010 Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2 Maďarsko Nová maďarská vláda vyhlašuje úsporný program 3 Výhled na týden Běžný účet platební bilance

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09 Uplynulý týden byl ve znamení inaugurace nového amerického prezidenta. Obama se snaží přinést změnu na kterou všichni čekají a očekávání jsou vskutku obrovská. Bohužel stav, ve kterém přebírá ekonomiku

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Červenec -0,06% Od ledna +0,73% 101,50% 101,30% 101,10% 100,90% 100,70% 100,50% 100,30% 100,10% 99,90% 99,70%

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Slovenská republika Z hlediska makroekonomického růstu byl rok 2005 pro slovenskou ekonomiku ještě úspěšnější při odhadovaném růstu HDP přes 6%.

Slovenská republika Z hlediska makroekonomického růstu byl rok 2005 pro slovenskou ekonomiku ještě úspěšnější při odhadovaném růstu HDP přes 6%. Investiční oddělení Prosinec 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rok 2005 byl pro českou ekonomiku úspěšný, přinejmenším z pohledu statistických údajů. Reálný růst hrubého domácího produktu

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Komentář leden až březen 21 Fiskální situace v Řecku byla hlavním tématem prvního kvartálu. Komentář k vývoji na finančních trzích Na začátku prvního kvartálu poklesly ceny českých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

Allianz zajištěné produkty

Allianz zajištěné produkty Allianz zajištěné produkty Komentář červenec až září 2010 České dluhopisy i ve druhém kvartálu opět pokračovaly ve své spanilé jízdě. Komentář k vývoji na finančních trzích I třetí kvartál se nesl v znamení

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Říjen +0,10% Od ledna +1,05% 101,60% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60%

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická čísla zveřejněná v březnu navázala na pozitivní data z předchozích měsíců. Poptávkové inflační

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince stouply spotřebitelské ceny v listopadu o 5 procent meziročně,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu zůstaly spotřebitelské ceny v říjnu nezměněny. V meziročním srovnání

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více