V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI"

Transkript

1 V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1

2 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì ČeskÈ Budějovice statut rnì z stupce: Ing. Jana Tich, ředitelka IČO: DIČ: CZ tel. Č.Bud.: tel. Kleť : fax : Č.Bud.: Kleť : WWW : WWW Kleť: PLANETKY.cz: KOMETY.cz: Zřizovatel: Jihočesk kraj 2

3 Úvod.....str. 4 Mimo kolní vzd lávání v astronomii..str. 6 Popularizace astronomie...str. 9 Spolupráce s hv zdárnami a dal ími organizacemi apod....str. 16 Výstavy, kultura a um ní...str. 17 Výzkumný program.str. 20 Významní hosté.str. 26 Propagace, spolupráce s médii, Internet str. 26 Provoz, ekonomika a ostatní....str. 29 3

4 VÝRO NÍ ZPRÁVA HV ZDÁRNY A PLANETÁRIA ESKÉ BUD JOVICE S POBO KOU NA KLETI ZA ROK 2007 Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice s pobo kou na Kleti je jedinou profesionální astronomickou institucí v Jiho eském kraji. Jeho obyvatele i náv t vníky dlouhodob seznamuje s poznatky z astronomie, podílí se na mimo kolním vzd lávání d tí, mláde e i dosp lých, provádí astronomický výzkum a reprezentuje tak Ji ní echy doma i ve sv t. Rok 2007 byl pro Hv zdárnu a planetárium eské Bud jovice s pobo kou na Kleti rokem velmi úsp ným. Náv t vnost se za rok 2007 oproti p edchozímu roku výrazn zvý ila (o cca. 20 procent), a to zásluhou mimo ádných akcí pro ve ejnost i program pro v echny typy kol. Celkový po et náv t vník za rok 2007 byl osob (oproti osobám za rok 2006). Rok 2007 byl pro nás Jubilejním rokem, ve kterém jsme si p ipomn li adu výro í ( ) z historie hv zdárny. iroké ve ejnosti jsme je p iblí ili prost ednictvím série úsp ných akcí uspo ádaných pod zá titou hejtmana Jiho eského kraje RNDr.Jana Zahradníka za velkého zájmu médií (Jubilejní víkend na Kleti spojený s planetkovou anketou/sout í pro ve ejnost, výstava JIHO ESKÝ VESMÍR v. Bud jovicích, výstava astronomických snímk Z KLETI DO VESMÍRU na Kleti a Jubilejní sobota v. Bud jovicích k 70.výro í eskobud jovické hv zdárny). 4

5 kolní exkurze dob e p ijímají novou generaci po ad pro v echny typy a stupn kol, technicky e ených prost ednictvím po íta ové velkoplo né projekce v eských Bud jovicích. Více náv t vník získaly i na e interentové magazíny a Ze zku eností získaných p i p íprav nejoblíben j ích program budeme dále vycházet. iroké ve ejnosti byla p edstavena na Kleti objevená planetka pojmenovaná na po est zachránce idovských eskoslovenských d tí planetka (19384)Winton. S 1,06-m teleskopem KLENOT jsme v roce 2007 úsp n navázali na dosavadní výborné výsledky výzkumného programu na Hv zdárn Kle zam eného na následnou astrometrii a objevy planetek a komet s neobvyklými typy drah v etn objekt pohybujících se v blízkosti Zem (NEOs). D le itými výsledky byly publikace ve 107 cirkulá ích MPEC a 4 cirkulá ích IAUC vydávaných Mezinárodní astronomickou unií a souhrný lánek o studiu NEOs publikovaný v zahrani í. Po et potvrzených kle ských objev planetek dosáhl 881. V roce 2007 jsme uskute nili tyto akce: Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice SKUPINA AKCE PO ET Mate ské koly Základní koly (1.-5. ro ník) Základní koly (6.-9. ro ník) St ední odborná u ili t a St ední odborné koly Gymnázia Vysoké koly D tské a mláde nické organizace Klub mladých astronom Ve ejnost Ostatní Celkem Hv zdárna Kle SKUPINA AKCE PO ET Základní koly koly vy ích stup D tské, mláde nické a jiné organizace P edná ky mimo za ízení Ve ejnost Celkem

6 eské Bud jovice a Kle AKCE PO ET Celkem Srovnání s rokem 2006 AKCE PO ET eské Bud jovice Kle Celkem ( eské Bud jovice a Kle ) Rozbor p íjm za vstupné: ,- K srovnání s rokem ,- K Ro ní rozbor náv t vnosti: M SÍC AKCE NÁV T VNOST Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec Celkem ) MIMO KOLNÍ VZD LÁVÁNÍ V ASTRONOMII Od ledna do ervna a poté od zá í do prosince 2007 probíhaly v eskobud jovickém planetáriu programy pro v echny typy a stupn kol, zahrnující 6

7 seznámení s hv zdnou oblohou, souhv zdími, pohyby Slunce, M síce a planet po obloze, st ídání fází M síce, systémy sou adnic aj. kombinované v t inou s audiovizuálními po ady v kinosále, velkoplo nou datovou projekcí astronomických film a pozorováním dalekohledem, odpovídající v dy úrovni znalostí daného ro níku a dopl ující rozsah u iva. Nová koncepce program, technicky e ených jako multimediální velkoplo ná po íta ová projekce s vyu itím velkoplo ného videoprojektoru se ji stala pevnou sou ástí na í innosti. Tento typ po ad umo uje vyu ívat nejnov j í snímky ze sv tových observato í, kosmických sond i kosmického dalekohledu získané prost ednictvím Internetu stejn jako snímky po ízené elektronickou CCD kamerou na Kleti. Program tohoto typu je zatím dokon eno dev t : - Rok v p írod - Virtuální telurium - Ná vesmírný domov - Kosmický v k - Zatm ní Slunce a M síce - Optika a dalekohledy - Vzdálený vesmír - Hubbl v kosmický teleskop - Sou adnice Vzbuzují velký zájem ák i u itel a proto pracujeme na p íprav dal ích. Programy pro p ed kolní t ídy mate ských kol zahrnují krátké audiovizuální pohádky s astronomickými nám ty (Rákosní ek a hv zdy, Turecký m síc, Krtek a zelená hv zda, Signály z neznáma, Náv t va z vesmíru aj.) na n navazuje prohlídka oblohy v planetáriu p izp sobená v ku d tí. Programy pro ro ník Z zahrnují jednak po ad o základních d jích ve vesmíru a jejich vlivu na Zemi pro 1. a 2. ro níky Rok v p írod a jednak programy o n co náro n j í, z nich nejv t í zájem je o po ad Ná vesmírný domov, který se zabývá slune ní soustavou - u ivem 4. a 5. ro níku. Charakter tohoto po adu, který se uvádí pod tradi ním názvem, umo uje pr b né dopl ování o nejnov j í poznatky astronomie slune ní soustavy, tak e stále odpovídá sou asné úrovni poznání. Pro názorné p edvedení pohyb Zem, M síce a dal ích t les slune ní soustavy slou í po ad Virtuální telurium. Zejména pro d ti mlad ího kolního v ku lze jako dopln k pou ít pohádky s astronomickými nám ty (Rákosní ek a hv zdy, a dal í) nebo animované filmy z pásma Civilizace podávající formou p íta livého p íb hu vývoj dovedností lidstva (vyu ívání vody, páry, kreslení, p stování obilí aj.). Programy se mohou za jasného po así dopl ovat pozorováním Slunce v kopuli. 7

8 Programy pro ro ník Z jednak opakují a dopl ují u ivo z p edchozích let pro 5. ro ník a hlavn navazují na u ivo posledních ro ník Z (kosmonautika Kosmický v k, dalekohledy Optika a dalekohledy, Zatm ní Slunce a M síce, Vzdálený vesmír po átek vesmíru, hv zdokupy, mlhoviny a galaxie, kvasary, erné díry, vývoj hv zd aj., Hubbl v kosmický teleskop aj.). Dopl ujeme je videopo ady a astronomickými filmy s danou tematikou i pozorováním Slunce a ukázkou dalekohled v kopuli hv zdárny. O programy pro Z mají zájem nejen koly celého Jiho eského kraje, ale áste n i koly z region Vyso ina a Západo eského, kde není v provozu planetárium. Programy pro gymnázia, SO a SOU jsou rozdílné dle po adavk a u iva té které koly (astrofyzika, optika, sou adnicové systémy aj.). Po íta ové projekce Vzdálený vesmír, Kosmický v k, Optika a dalekohledy, Hubbl v kosmický teleskop jsou koncipovány tak, aby s p izp sobeným komentá em byly uvád ny pro st ední koly. Po ad v planetáriu je v t inou krom obvyklého rozsahu dopl ován výkladem sou adnicových systém, k tomuto tématu je p ipravena i po íta ová projekce v novaná sou adnicovým systém m. Krom program v rámci výuky nav t vují studenti t chto kol HaP ve skupinách z Domov mláde e i p i odpoledních a ve erních programech (pozorování, p edná ky). Speciálních program pro vysoké koly se ú astní studenti r zných obor Jiho eské univerzity, kte í si jednak dopl ují vlastní znalosti z astronomie o nejnov j í poznatky a jednak se seznámí s mo nostmi, které jim nabízí HaP pro výuku jejich budoucích ák. Mají mo nost se té seznámit s výzkumným programem sledování planetek a komet na Observato i Kle i jeho technickým a softwarovým zaji t ním. Spolupráce s Masarykovu univerzitou v Brn úsp n pokra uje na základ oboustranného zájmu: Dva studenti bakalá ského programu oboru aplikovaná fyzika-astrofyzika na Masarykov univerzit Brno pracovali na pracích na téma z výzkumu planetek a ná výzkumný pracovník funguje jako jejich konzultant (Astrometrie t les slune ní soustavy Jind ich i ka úsp n absolvoval 2007, Následná astrometrie blízkozemních planetek a její vliv na p esnost dráhových element Veronika Va áková - pokra uje). Od roku 2006 pracuje studentka aplikované fyziky-astrofyziky na p írodov decké fakult Masarykovy univerzity v Brn Bc. Michaela Honková na magisterské práci na téma zadané Observato í Kle na téma Výpo et dráhových element planetek v etn element poruchových a výpo et efemerid a student Bc. Jind ich i ka pokra uje (viz vý e) té v magisterském studiu MU na práci na téma zadané a konzultované i vedené Observato í Kle Dynamika drah planetek. V rámci akce Otev ená v da region m po ádané AV R v Akademickém centru v Nových Hradech v íjnu 2007 se její ú astníci u itelé fyziky zú astnili speciální pro n p ipravené exkurze na Observato i Kle. 8

9 Pro d tské a mláde nické kolektivy (skauti, junáci, táborníci, ochránci p írody aj.) HaP p ipravuje r zné po ady dle jejich zájmu, v etn orientace podle hv zd ap. jak b hem roku, tak i o prázdninách pro táborové exkurze. Pro nejr zn j í zájezdy jsou té p ipravovány exkurze, po domluv i cizojazy né. koly z kraje Jiho eského i kraj ostatních mají zejména v sezón kolních výlet zájem o exkurze na Hv zdárn Kle, pobo ce HaP. Bud jovice na vrcholu Kleti. Pro náv t vníky je p ipraveno pozorování Slunce dalekohledem (za jasného po así), procházka vesmírem na základ výstavy Z KLETI DO VESMÍRU, informace o dalekohledech a o práci hv zdárny v etn mezinárodn uznávaného výzkumného programu sledování planetek a komet. Poté pracovníci hv zdárny odpovídají na dotazy. Tyto akce jsou velmi vd né, nebo áci a studenti se dozvídají o výsledcích astronomického výzkumu na míst, kde se skute n d lá v da, ale na druhé stran jsou velmi náro né pro výzkumné pracovníky, kte í je provázejí navíc ke své základní práci. Specialní p ldenní program jsme p ipravili na HaP v.bud jovicích pro velkou skupinu z Univerzity t etího v ku Jiho eské univerzity. Obsahoval seznámení s hv zdnou oblohou v planetáriu, s výzkumem planetek a komet i prohlídku dalekohled v kopuli hv zdárny. P ipravujeme té programy pro r zn handicapované skupiny z Diagnostického ústavu, Arpidy, Ústavu sociální pé e pro mláde, Sv tlu ky a Zvlá tních kol aj. vhodn p izp sobované p ípadnému fyzickému i mentálnímu stavu d tí dle domluvy s jejich vychovateli. Pro mate ské koly a kolní dru iny jsou promítána pásma film a filmových pohádek. Klub mladých astronom pro áky a studenty Z a S s hlub ím zájmem o astronomii se schází na HaP ka dý týden b hem kolního roku. Jeho lenové si prohlubují poznatky z astronomie teoreticky i prakticky (pozorování, hv zdná obloha v planetáriu, testy, mapy, sestavování r zných model ). Lektor krou ku poskytuje rady a návody pro studium a pozorování doma. lenstvo KMA není po etn p íli rozsáhlé, sdru uje v ak opravdové zájemce. Po roz í ení spekra inností se aktivní ú ast len na sch zkách KMA zvý ila a v tomto zapo atém trendu bude dobré s ohledem na vývoj zájm d tí a mláde e pokra ovat. 2) POPULARIZACE ASTRONOMIE Rozsáhlou oblastí innosti je popularizace astronomie a p íbuzných obor pro nej ir í ve ejnost. Pro nej ir í ve ejnost se konají po ady v planetáriu (v dy v úterý ve er a 9

10 ve tvrtek odpoledne, o letních prázdninách ka dý pracovní den dopoledne a odpoledne), zam ené na seznámení s hv zdnou oblohou, které jsou dopl ovány videoprogramy, filmy, audiovizuálními po ady, po íta ovou projekcí i pozorováním v kopuli dle zájmu náv t vník, a aktuálními informacemi. leden Zimní souhv zdí únor Únorová obloha b ezen Jarní rovnodennost duben Dubnové hv zdy kv ten Májová obloha erven Letní slunovrat ervenec Hv zdy na prázdninách srpen Hv zdy na prázdninách zá í Podzimní rovnodennost íjen Obloha v íjnu listopad Listopadová obloha prosinec - Zimní slunovrat Zajímavým témat m z astronomie a p íbuzných obor jsou v novány p edná ky odborník dopln né po íta ovou projekcí za azované ve er b hem týdne nebo v rámci Víkend na hv zdárn. P edná ky jsou zaji ovány bu pracovníky HaP nebo pozvanými hosty : leden Jak utajit jaderný výbuch? (Mgr. Ji í Du ek, Ph.D. z HaP Mikulá e Koperníka v Brn ) b ezen Astronomie za ínskou zdí (RNDr. Alena olcová, Ph.D. z VUT v Praze) kv ten Hon na Pluto aneb o sond New Horizons a dal ím výzkumu trpasli ích planet a vzdálených planetek slune ní soustavy (Ing. Marcel Grün, editel HaP hlavního m sta Prahy) íjen Za tajemstvím vývoje hv zd (doc. RNDr. Vladimír tefl, CSc. z Masarykovy univerzity v Brn ) listopad Jaderné mýty z pohledu fyzika (doc. Zden k Bochní ek z P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity v Brn ) 10

11 B hem roku byly uspo ádány dva Víkendy na hv zdárn s komponovaným programem pro celou rodinu od dopoledne do ve era, obsahujícím videopo ady, besedy, audiovizuální po ady, filmy, po ady v planetáriu, pozorování Slunce i ve erní pozorování hv zdné oblohy. Konaly se pod názvy Sobota na hv zdárn ( ) a Jubilejní sobota na hv zdárn ( ). Rok 2007 byl rokem významného výro í Hv zdárny a planetária eské Bud jovice s pobo kou na Kleti. V tomto roce uplynulo 70 let od jejího otev ení pro ve ejnost. Z tohoto d vodu jsme p ipravili Jubilejní sobotu pro malé i velké náv t vníky. Program byl velmi zajímavý a pestrý. Náv t vníci mohli shlédnout oblohu v planetáriu, astronomické filmy, výstavu Jiho eský vesmír. Bylo mo no pozorovat Slunce a t lesa na ve erní obloze. Jeliko jsme cht li náv t vník m p iblí it dobu, v ní se na e hv zdárna budovala, byly astronomické po ady dopln ny módní p ehlídkou ve stylu 30-tých let a expozicí historických vozidel z 30-tých let. Program byl doprovázen hudbou Swing Tria Avalon. Této mimo ádn úsp né Jubilejní soboty na hv zdárn se zú astnilo celkem 843 náv t vníci. 11

12 V rámci akce po ádané Evropskou komisí byl uspo ádán dne 28.zá í 2007 od 19:00 do 23:00 hodin mimo ádný po ad pro ve ejnost v budov eskobud jovické hv zdárny pod názvem Noc v dc. Po ad se týkal novinek z astronomie, audiovizuální projekce a pozorování no ní oblohy. V rámci program pro ve ejnost jsou uvád ny té filmy a filmová pásma v novaná nejr zn j ím témat m, v p ípad odborných film dopln ná úvodním komentá em, p ípadn filmy pro d ti: erven P íhody na mo i prosinec Krtek o vánocích a dal í filmové pohádky Pozorování v kopuli eskobud jovické hv zdárny p edstavuje jednak pozorování Slunce b hem dne od pond lí do pátku, o n je nejv t í zájem z ad ve ejnosti o prázdninách b hem letní turistické sezóny, výklad je v men ím rozsahu podáván i v n m in a angli tin. Pro ve erní pozorování M síce, planet, komet, mlhovin, hv zdokup, galaxií a dal ích vesmírných objekt je pak hv zdárna otev ena pravideln v úterý ve er, p i Víkendech na hv zdárn, v zim p ípadn i ve tvrtek odpoledne. Zájem projevuje jak ve ejnost, tak skupiny (Domovy mláde e, oddíly, koly). Pozorování je ov em mo né pouze za jasného po así. Speciální pozoronost byla v nována vzácným úkaz m roku úplnému zatm ní M síce dne 3. b ezna a zákrytu planety Saturn M sícem dne 22. kv tna. 12

13 Hv zdárna Kle, pobo ka HaP. Bud jovice na vrcholu Kleti, významném jiho eském turisticky p ita livém míst, je pro ve ejnost otev ena pravideln b hem roku o sobotách, ned lích a svátcích, b hem letních prázdnin v dy od úterý do ned le. Pro náv t vníky je p ipraveno pozorování dalekohledem s výkladem o sledovaných objektech (za jasného po así), procházka vesmírem na základ výstavy pod názvem Z KLETI DO VESMÍRU, informace o dalekohledech a o práci hv zdárny v etn mezinárodn uznávaného výzkumného programu sledování planetek a komet. Poté pracovníci hv zdárny odpovídají na dotazy náv t vník z nejr zn j ích oblastí astronomie, vysv tlují nové poznatky aj. Nejvíce dotaz se týkalo planetek (asteroid ) pohybujících se v blízkosti Zem a p edstavujících potenciální nebezpe í srá ky se Zemí a ohro ení lidské civilizace, trpaslíkoplanet, jmen planetek, planet, zjasn ní komety 17P/Holmes. Vzhledem k tomu, e Hv zdárna Kle pat í k nejvýznamn j ím observato ím, které se na sv t podílejí na sledování t chto t les, jsou odpov di zdej ích pracovník dostate n fundované a obsahují i nejaktuáln j í informace. Pro organizované skupiny ( koly, oddíly, tábory, zájezdy aj.) jsou po dohod uskute ovány prohlídky i mimo uvedené dny a náv t vní hodiny, výjime n v etn podve erních pozorování (je ov em závislé na po así) a výklad je té mo né p izp sobit jejich zájm m. Pro náv t vníky ze zahrani í, jich je a jedna t etina, zejména v letních m sících, je poskytován výklad v angli tin a n m in, p ípadn text ve francouz tin, angli tin a n m in. V ervenci 2007 nav tívil Observato Kle 24. ro ník EBICYKLu, spanilé jídy astronom -cyklist od hv zdárny ke hv zdárn v ele s polním hejtmanem Ji ím Grygarem (pod názvem Kouzelník v Klenot). Dal í mimo ádnou exkurzi zam enou té na vzájemné vztahy astronomie a ochrany p írody jsme p ipravili pro ú astníky mezinárodní konference EUROPARKS konané v zá í 2007 v eském Krumlov. N kolikrát nav tívily exkurze na Observato i Kle skupiny z Armády R. 13

14 Jako speciální akce pro ve ejnost byly na Kleti po ádány: Novoro ní den otev ených dve í - 1. ledna 2007 Jeliko si Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice s pobo kou na Kleti letos p ipomn la adu výro í 105 let dolo ených pozorování planetek z Ji ních ech, 70 let od otev ení eskobud jovické hv zdárny pro ve ejnost ( ), 50 let od zahájení výstavby Observato e Kle ( ), 15 let Internetu na Kleti ( ) a 5 let pozorování s teleskopem KLENOT na Kleti ( ) byl uspo ádán JUBILEJNÍ VÍKEND NA KLETI s planetkovou anketou/sout í pro ve ejnost ( b ezna 2007).O tomto víkendu m li náv t vníci v bec poprvé mo nost navrhnout jméno pro kle skou planetku. V rámci planetkové ankety o tomto víkendu mohli do p edem vypln ného formulá e uvést jeden sv j návrh a jeho stru né zd vodn ní. Nejvhodn j í jméno vybrala komise (5.dubna 2007), která byla tvo ena p. Janou Tichou ( editelkou hv zdárny), p. Milo em Tichým (astronomem), p. Ale em Hazukou (z Krajské redakce eské televize), p. Filipem Lýskem (z Krajského ú adu Jiho eského kraje), p. Janou Vy ralovou a p.ivanou Remiá ovou (lektorky planetária). Výsledkem planetkové sout e bylo 31 platných hlas. Jména, která ú astníci ankety navrhovali, byla inspirována jiho eským místopisem, osobnostmi jiho eské kultury atd. Nakonec komise diskutovala o t ech nejzajímav j ích jménech. Definitivní rozhodnutí bylo ov em, tak jako u v ech jmen planetek, na Mezinárodní astronomické unii. Té byl kone ný návrh na pojmenování planetky zaslán. Pro el celým schvalovacím procesem Mezinárodní astronomické unie a byl publikován v mezinárodním asopise Minor Planet Circulars. Jubilejní planetka, jeden z prvních objev teleskopu KLENOT má od 1. ervna 2007 ji svoje oficiální jméno. V mezinárodních katalozích planetek ji lze najít pod ozna ením (89909) Linie. Linie je název avantgardní skupiny, která p sobila v.bud jovicích mezi roky 1931 a Skupina zasahovala do v t iny um leckých disciplin malby, kresby, kolá í, poezie, i jejich prolínání jako je vizuální poezie a vydávala vlastní asopis. Tato skupina krom výstav svých len uspo ádala v.bud jovicích v bec první výstavu sv tov proslulého výtvarníka spjatého s n meckým Bauhausem Laszlo 14

15 Moholy-Nagyho v echách. Skupina Linie byla d le itou, av ak bohu el tém zapomenutou sou ástí eské mezivále né avantgardy. Tímto jménem jsme cht li p ipomenout jak zajímavé a bohaté bylo kulturní d ní v.bud jovicích ve 30. létech minulého století, tedy v dob kdy vznikala i na e hv zdárna. Druhým navr eným jménem bylo Kluk, to jest kopec poblí Kleti. Je to 741 metr vysoký vrchol druhého ni ího h betu Blanského lesa. Planetka má od 26.zá í 2007 celé ozna ení (159743) Kluk. Ob jména byla poprvé p edstavena v rámci p ímého p enosu eského rozhlasu eské Bud jovice z Jubilejní soboty na eskobud jovické hv zdárn 10.listopadu Krom program prezentovaných v na ich za ízeních v. Bud jovicích a na Kleti jsme p ipravili i p edná ky mimo za ízení. Jejich obsahem byla hlavn témata související s programem sledování komet a planetek na Kleti, a tak p isp ly nejen k p iblí ení nejnov j ích poznatk o slune ní soustav, ale i k seznámení ir í ve ejnosti s na ím výzkumem. Planetka (7532) Pelh imov a krátké povídání o planetkách v rámci slavnostního ve era Ceny m sta Pelh imova (M. Tichý) (27.ledna 2007) vystoupení na Sn mu SHaP- vyu ití web (J. Tichá, M.Tichý) na Hv zdárn a planetáriu hl.m.prahy (8.února 2007) Pozorovací noc s KLENOTem (M. Tichý) p edná ka pro studenty P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity v Brn (27.února 2007) Keltský festival Lugnasad keltské svátky, kalendá, vztah k astronomi, keltská jména na obloze (M. Tichý, J. Tichá) T ísov (1.srpna 2007) Slavnostní p edání kle ské planetky (19384) Winton Siru Nicholasi Wintonovi - (J. Tichá, M. Tichý) na Setkání se studenty v Kongresovém centru Praha (9. íjna 2007) KLENOT, NEO, TNO a komety z Kleti (J. Tichá) Seminá Astronomického 15

16 ústavu Univerzity Karlovy v Praze (17. íjna 2007) Planetka (6175) Cori (M. Ko er) Workshop v novaný dílu man el Coriových nositel Nobelovy ceny po ádaný 3.LF Univerzity Karlovy v Praze (7.listopadu 2007) Projekt LINEAR (M. Tichý) p edná ka pro studenty P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity v Brn (26.listopadu 2007) Planetky, komety a Kle a Jubilejní rok hv zdárny (J. Tichá) výro ní sch ze Jiho eské pobo ky AS v. Bud jovicích + dotazy + diskuze (24.listopadu 2007) Astrometrie malých t les slune ní soustavy (M. Ko er) seminá pro studenty Pedagogické fakulty Jiho eské univerzity v. Bud jovicích (10.prosince 2007) 3) SPOLUPRÁCE S HV ZDÁRNAMI A DAL ÍMI ORGANIZACEMI, S AMATÉRSKÝMI ASTRONOMY, KONZULTACE AJ. HaP spolupracuje s astronomickými institucemi a kolektivy nejen v jiho eském regionu, ale v celé eské republice i zahrani í, a v nuje se té jednotlivc m s hlub ím zájmem o astronomii. Klub mladých astronom pro áky a studenty Z a S s hlub ím zájmem o astronomii se schází na HaP ka dý týden b hem kolního roku. Jeho lenové si prohlubují poznatky z astronomie teoreticky i prakticky (pozorování, hv zdná obloha v planetáriu, testy, mapy, sestavování r zných model ). Lektor krou ku poskytuje rady a návody pro studium a pozorování doma. lenstvo KMA není po etn p íli rozsáhlé, ale sdru uje opravdové zájemce. Pro povzbuzení zájmu bude výhledov t eba hledat dal í zajímavé metody pro práci v KMA s ohledem na vývoj zájm d tí a mláde e. Astronomickým krou k m a ostatním hv zdárnám v jiho eském regionu jsou zasílány propaga ní materiály a informace o innosti HaP, jsou jim poskytovány odborné konzultace, p edná í u nich na i odborní pracovníci aj. S prací HaP se b hem roku seznámili také lenové astronomických krou k i zam stnanci a spolupracovníci hv zdáren v R i zahrani í. Konzultace v r zných odborných otázkách byly poskytnuty n kterým hv zdárnám a redakcím astronomických asopis. Rozsáhlej í spolupráce existuje se tefánikovou hv zdárnou v Praze na Pet ín, její n kte í pracovníci a spolupracovníci ob as konají svá pozorování na Kleti. HaP je lenem Sdru ení hv zdáren a planetárií (SHaP). SHaP se v nuje zejména spolupráci p i vzd lávání lektor a spolupracovník hv zdáren a planetárií, spolupráci p i rozvoji astronomie a astronomického vzd lávání v R, podílí se dle mo ností na p íprav norem a p edpis souvisejících s inností hv zdáren a planetárií a na p íprav astronomických akcí celorepublikového dosahu. editelka hv zdárny byla na Sn mu SHaP ( ) op t zvolena lenkou Rady SHaP a dále pracovala jako zvolená lenka Rady Sdru ení hv zdáren a planetárií. 16

17 lenské sch ze jiho eské pobo ky eské astronomické spole nosti ( AS) konané na eskobud jovické hv zdárn 24.listopadu 2007 se zú astnili dva pracovníci HaP a prezentovali zde práci HaP v roce 2007 nejnov j ích informací o sledování planetek a komet na Kleti a ukázek na ich snímk t chto t les v rámci nového projektu KLENOT, i po ad pro koly. Vzhledem k tomu, e v t ina vedoucích astronomických krou k a lidových hv zdáren v kraji je zárove leny AS, prolíná se navzájem okruh spolupráce s nimi i s AS. lenové AS a jimi vedených krou k nav t vují nejr zn j í akce HaP b hem roku, jsou jim poskytovány konzultace, p j ována literatura aj. HaP se podílí na vydávání nepravidelného zpravodaje jiho eské pobo ky AS - Jiho AS. Obsahuje hlavn p ísp vky o d ní v amatérské astronomii v Ji ních echách od len pobo ky, HaP p ispívá informacemi o svých programech a dal ích aktivitách (kni ní fond, prodej astronomických publikací a pom cek) a pochopiteln novinkami ze sv tové astronomie (nové teorie, zprávy z konferencí, efemeridy a mapky nových t les aj.), k nim má díky programu hv zdárny Kle snadný p ístup. HaP spolupracuje s kulturními organizacemi z izovanými Jiho eským krajem i s dal ími kulturními, vzd lávacími a podobnými organizacemi v regionu. V roce 2007 jsme ve spolupráci s knihovnou Jiho eského muzea v eských Bud jovicích roz í ili výstavu JIHO ESKÝ VESMÍR aneb Planetky a komety z jihu ech o kopii minuce Václava Fabriho z Bud jovic z roku 1504 a kopii autografu z roku 1498 z p íde tí jedné z knih (Wenceslaus Fabri de Budweis) z jeho knihovny uchovávané v Jiho eském muzeu. Pracovnice knihovny Jiho eského muzea Mgr. Helena Stejskalová se té zú astnila ivého vysílání eského rozhlasu eské Bud jovice v z Jubilejní soboty na eskobud jovické hv zdárn 10.listopadu 2007 a p isp la mnoha zajímavými informacemi o díle Fabriho, jeho knihovn i st edov kých knihách, knihovnách a vzd lanosti obecn. Pracovníci Observato e Kle p ipravili mimo ádnou exkurzi pro ú astníky setkání editel krajských knihoven po ádaného Jiho eskou v deckou knihovnou v zá í Pozornost v nuje HaP i jednotlivým zájemc m, také jim jsou kvalifikovan zodpovídány dotazy (telefonické, po internetu, p ípadn osobní), poskytovány konzultace aj. Nejvíce dotaz se letos týkalo informa ních zdroj na internetu, optiky pro amatérská pozorování, astronomické literatury, úkol z Astronomické olympiády, planetek pohybujících se v blízkosti Zem, planet, jmen planetek, áste ného zatm ní Slunce a M síce i dalekohledu KLENOT na Kleti. 4) VÝSTAVY, KULTURA A UM NÍ V hale HaP jsou po ádány výstavy, jejich dramaturgie zahrnuje bu výtvarné výstavy nebo výstavy v nované astronomii. Jejich cílem je p edstavit to, co je na astronomii nejen odborn, ale i vizuáln, ba tém výtvarn zajímavé, co ukazuje krásu v p írodov dných snímcích, co spojuje v deckou p esnost s emocionálním zá itkem a co pochopiteln tématicky navazuje na po ady HaP. 17

18 B hem roku byly uspo ádány v. Bud jovicích následující výstavy: Výstava VEVERKY NA HV ZDÁRN aneb Na e sousedky na Kleti byla výstavou unikátních barevných fotografií veverek, ijících na vrcholu Kleti a nav t vujících zahradu tamní pobo ky Hv zdárny Kle. Fotografie veverek byly po ízeny v pr b hu n kolika let a v t ina z nich p es okenní sklo. Foto Jana Tichá, Milo Tichý, Michal Ko er. (leden 2007) Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice uspo ádala mimo ádnou výstavu k 50-ti let m výzkumu vesmíru ( ) pod názvem CESTY DO KOSMU. Tato výstava p edstavila vývoj kosmonautiky od prvního Sputniku a po raketoplány a sou asné kosmické sondy na velkoformátových barevných snímcích NASA, ESA a Roskosmos a zárove v podob model kosmických sond a raket, unikátních fotografií kosmonaut s vlastnoru ními podpisy i emblém kosmických let NASA zap j ených ze soukromých sbírek. (únor kv ten 2007) 18

19 Výstava JIHO ESKÝ VESMÍR aneb planetky a komety z jihu ech. Výstava byla v nována práv výzkumu planetek a komet z jihu ech. Výzkum vesmíru vy aduje mezinárodní spolupráci. P esto má v t ina z nás bli í vztah k objev m z jihu ech. Jiho e tí astronomové jsou známi zejména objevy planetek a komet. Tato výstava p edstavila i Ji ní echy ve vesmíru, tedy dru icovou mapu jiho eských míst, jejich jména nesou kle ské planetky, jiho eské osobnosti ve vesmíru, ohlasy z celého sv ta na pojmenování kle ských planetek, první známé pozorování planetky v Ji ních echách z roku 1902 i prvního známého astronoma v historii eských Bud jovic.výstava prob hla pod zá titou hejtmana Jiho eského kraje RNDr. Jana Zahradníka. ( erven prosinec 2007) 19

20 Výstavy na Observato i Kle : Na léto roku 2007 p ipravila Hv zdárna Kle novinku novou výstavu pod názvem Z KLETI DO VESMÍRU. Výstava ukazuje zejména planetky a komety, neopomíjí ani vzdálený vesmír mlhoviny, hv zdokupy a galaxie. Barevné i ernobílé snímky byly po ízeny r znými dalekohledy Observato e Kle velkou fotografickou komorou, 0,57-m zrcadlovým dalekohledem i nejnov ji mohutným teleskopem KLENOT o pr m ru hlavního zrcadla 1 metr, vybaveným moderní elektronickou kamerou. Fotografie jsou dopln ny informacemi o jménech planetek objevených na Kleti i nov vytvo enou dru icovou mapou ji ních ech s vyzna enými místy, po nich se kle ské planetky jmenují. Vystavené snímky v sob spojují v deckou preciznost s krásou, poezií a tajemstvími vesmíru. Výstava byla p ipravena pod zá titou hejtmana Jiho eského kraje RNDr. Jana Zahradníka v rámci akcí pro ve ejnost v novaných leto ním jubileím Observato e Kle. 5) VÝZKUMNÝ PROGRAM Vedení programu : Ing. Jana Tichá Odpov dní pracovníci: Bc. Milo Tichý, Dr. Michal Ko er Asistenti: Bc. Michaela Honková, Mgr. Petr Jelínek, Martina Ko erová V oblasti astronomického výzkumu se dlouhodob soust edíme na vyhledávání, astrometrii a astrofyzikální výzkum planetek a komet, zejména t les s neobvyklými typy drah. Program, známý pod jménem pobo ky Hv zdárny (Observato e) Kle, je vysoce hodnocen u nás, ale hlavn v mezinárodním celosv tovém srovnání. Valná v t ina výsledk výzkumného programu byla získána s pomocí 1,06-m teleskopu KLENOT, hlavního p ístroje Observato e Kle. Název KLENOT znamená, e jde o kle ský teleskop pro sledování asteroid a komet s neobvyklými drahami. S pr m rem zrcadla 106 cm se jedná o druhý nejv t í dalekohled v eské republice a zárove nejmodern j í dalekohled u nás. V sou asnosti je to nejv t í specializovaný p ístroj ur ený pouze pro sledování planetek v Evrop. Pro snímkování oblohy slou í velmi výkonný elektronický detektor CCD chlazený kapalným dusíkem (první svého druhu v R), s ním má KLENOT teleskop dosah na nejslab í objekty z R v bec. Pro pozorování byl v roce 2007 vyu íván hlavn 1,06-m teleskop KLENOT vybavený CCD kamerou Photometrics (s IAU kódem 246), ale i 0,57-m reflektor vybavený CCD kamerou SBIG ST-8 (pod IAU kódem 046). V roce 2007 bylo pozorováno 34 nocí s 1,06-m KLENOT teleskopem a 9 nocí s 0,57-m zrcadlovým dalekohledem. Za rok 2007 bylo objeveno 59 dosud neznámých planetek a ur eny parametry 20

21 jejich drah. V t ina z nich jsou typické planetky hlavního pásu. Pro up esn ní drah jsme sledovali i t lesa objevená na Kleti v p edchozích letech. Díky t mto pozorováním po et potvrzených kle ských objev k dosáhl celkového po tu 881 planetek (tzv. íslovaných) a Kle je tak ve statistice nejproduktivn j ích planetkových observato í i p es rostoucí celosv tovou konkurenci na trnáctém míst na sv t za velkými, p evá n americkými, observato emi.ve stejné statistice jsme ov em na prvním míst ze stále fungujících evropských observato í. Kle ské objevy pocházejí u ze t í dalekohled (0,63- fotografické komory, 0,57-m reflektoru s CCD a 1,06-m KLENOT teleskopu s CCD). P i zapo tení v ech objev a spoluobjev na Kleti je na ím (a tedy i eským) nejúsp n j ím objevitelem planetek kle ský astronom Milo Tichý. V t inu asu se ov em v nujeme potvrzování nových objev a m ení poloh blízkozemních t les s dosud nedostate n p esn ur enou dráhou. ást t chto pozorování je provád na ve spolupráci i p ímo na ádost Minor Planet Center IAU (celosv tové centrum pro sledování planetek Mezinárodní astronomické unie p sobící p i Harvard-Smithsonianské astrofyzikální observato i v Cambridge, Massachusetts v USA), p ípadn jednotlivých zahrani ních pozorovacích projekt (CSS, MLSS, SSS, LINEAR, Spacewatch, LONEOS, NEAT, radioteleskopy Goldstone a Arecibo aj.) nebo z mezinárodní hlídkové sít observato í zabývajících se následnou astrometrií nov objevených t les jen málokteré mají dosah a do 22. magnitudy a tedy tato na e pozorování jsou celosv tov nezastupitelná. Bylo zm eno 1681 p esných poloh 195 asteroid pat ících do kategorie Near-Earth Objects (NEO), tj. t lesa blí ící se i k i ující dráhu Zem (24 typu Aten, 98 typu Apollo a 73 typu Amor), z toho je 34 nov objevených tzv. PHA (potenciáln nebezpe ných asteroid ). V po tu zm ených p esných pozic blízkozemních asteroid (NEOs) je Observato na Kleti na p edním míst na sv t mezi profesionálními observato emi za velkými americkými projekty a tedy první v Evrop. Sou ástí projektu astrometrie asteroid s neobvyklými drahami je znovuvyhledávání t ch t les, která byla pozorována pouze v jedné (objevové) opozici (tzv. recovery). 21

22 2007 TU24 dne 14. íjna 2007 (planetka ozna ena ipkou magnituda) Byla získána astrometrická pozorování i dal ích typ planetek s neobvyklými drahami 28 k í i dráhy Marsu, 14 t les s velkým sklonem i výst edností dráhy a 2 t les pohybující se ve vzdálených oblastech slune ní soustavy (tzv. Kentau i) i p ímo za drahou planety Neptun (transneptunická t lesa TNOs i t lesa rozptýleného disku SDOs). Ve spolupráci s Central Bureau for Astronomical Telegrams of IAU jsme p ímo potvrzovali 4 objevy komet, u nich jsme ov ovali, zda dané t leso je opravdu kometárního charakteru : C/2007 D1, D2, K1 a T1. Za ali jsme pátrat po krátkoperické komet P/2000 U6 (Tichý), její první poobjevový návrat ke Slunci se o ekával na p elomu roku 2007/2008. (Nakonec byla vzhledem ke gometricky nevýhodné poloze znovunalezena a v únoru 2008). Spolehlivá dráha byla spo tena a následn bylo o íslováno t chto 37 na ich planetek: Výsledky pozorování p esné pozice, nové objevy, identifikace - byly publikovány v m sí ních cirkulá ích Minor Planet Circular vydávaných International Astronomical Union. Výsledky pozorování nov objevených asteroid s neobvyklou dráhou a 22

23 nov objevených komet byly publikovány zárove ve 4 cirkulá ích IAUC (International Astronomical Union Circulars) a 107 speciálních cirkulá ích MPEC (Minor Planet Electronic Circulars). Celkem bylo v roce 2007 publikováno p esných pozic, v etn ur ení magnitud pozorovaných objekt, z toho: p esných pozic planetek 362 p esných pozic komet Publikované p vodní v decké práce - lánky v mezinárodních asopisech, sbornících aj. : - lánek J. Tichá, M. Tichý and M. Ko er, : NEO-related scientific and outreach activities at KLENOT byl publikován v recenzovaném proceeding book mezinárodního sympozia Near Earth Objects, our Celestial Neighbors: Opportunity and Risk, Proceedings of IAU Symposium 236. Edited by G.B. Valsecchi and D. Vokrouhlický. Cambridge: Cambridge University Press, 2007., pp lánek autor Kilmartin, Pam M.; Tichá, Jana; A'Hearn, M. F.; Aksnes, K.; Fernández, J.; Kilmartin, P. M.; Kozai, Y.; Lazzaro, D.; Marsden, B. G.; Schmadel, L. D.; Shor, V. A.; Tichá, J.; West, R. M.; Williams, G. V.; Williams, I. P.; Yeomans, D. K.; Zhu, J.; Green, D. W. E. : Committee for Small Body Nomenclature byl publikován v IAU Transactions, Vol. 26A, Reports on Astronomy Edited by O. Engvold. Cambridge: Cambridge University Press, 2007., pp lánek autor Morrison, David; Milani, Andrea; Binzel, Richard; Bowell, Ted; Carusi, Andrea; Chapman, Clark; Harris, Alan; Isobe, Syuzo; Marsden, Brian; Muinonen, Karri; Ostro, Steve; Shor, Victor; Steel, Duncan; Tancredi, Gonzalo; Tichá, Jana; Valsecchi, Giovanni; Yeomans, Don : Divisions I & III WG: on Near Earth Objects byl publikován v IAU Transactions, Vol. 26A, Reports on Astronomy Edited by O. Engvold. Cambridge: Cambridge University Press, 2007., pp lánek autor Williams, Iwan P.; Bowell, Edward L. G.; Tedesco, Edward; Consolmagno, Guy J.; Valsecchi, Giovanni B.; Gustafson, Bo A.; Mann, Ingrid; Meech, Karen J.; A'Hearn, Michael F.; Boss, Alan P.; Cruikshank, Dale P.; Levasseur-Regourd, Anny-Chantal; Marov, Mikhail; Morrison, David; Tinney, Chris; Marsden, Brian; Stern, Alan; Tichá, Jana; Askness, Kaare : Working Group on Definition of Planet byl publikován v IAU Transactions, Vol. 26A, Reports on Astronomy Edited by O. Engvold. Cambridge: Cambridge University Press, 2007., pp lánek autor Aksnes, Kaare; Gilmore, Alan C.; Marsden, B. G.; Nakano, S.; Roemer, E.; Samus, N. N.;Tichá, J.; Green, D. W. E.; Williams, G. V. : Commission 6: Astronomical Telegrams byl publikován v IAU Transactions, Vol. 26A, Reports on 23

24 Astronomy Edited by O. Engvold. Cambridge: Cambridge University Press, 2007., pp lenství v mezinárodních astronomických organizacích : J. Tichá je lenkou Mezinárodní astronomické unie (IAU), nejv t í celosv tové presti ní organizace profesionálních astronom. Zde je lenkou 6.komise IAU (pro astronomické telegramy) a 20.komise IAU (pro astrometrii planetek a komet), v roce 2003 byla zvolena p edsedkyní the Committee for Small Bodies Nomenclature (CSBN - komise pro nomenklaturu, schvalující té jména planetek a komet), a to jako v bec první a jediná eská (i eskoslovenská) lenka této komise a lenkou organiza ního výboru 6.komise IAU (pro astronomické telegramy) Mezinárodní astronomické unie. Práce v t chto mezinárodních výborech a komisích je podn tná a p ínosná pro innost HaP, zárove v ak je reprezentací na eho regionu a R v mezinárodním m ítku. J. Tichá je lenkou eského národního komitétu astronomického p i Rad pro zahrani ní styky AV R. Komitét je ur en pro lenství eských astronom v Mezinárodní astronomické unii (IAU), nov se v sou asné dob v nuje i otázkám souvisejícím s lenstvím R v Evropské ji ní observato i (ESO) a podílí se na p íprav Mezinárodního roku astronomie IYA M. Tichý je té konzultantem 6.komise Mezinárodní astronomické unie. Dva lenové výzkumného týmu (J. Tichá, M. Tichý) jsou leny The Spaceguard Foundation, mezinárodní organizace pro výzkum blízkozemních planetek a jejich potenciálního nebezpe í pro Zemi, a J. Tichá a M. Tichý jsou té hostujícími leny The Spaceguard UK (britské organizace pro ochranu Zem p ed kosmickými t lesy). V roce 2007 byly pojmenovány následující planetky, objevené na Kleti a jejich jména s p íslu nou citací byla po schválení Mezinárodní astronomickou unií publikována v mezinárodním m sí níku Minor Planet Circulars : (6600) Qwerty typ klávesnice (7272) Darbydyar - profesor na Mt. Holyoke College (spektroskopie) (22618) Silva Nortica Euroregion na pomezí Ji ních ech a Rakouska (37699) Santini-Aichl barokní architekt p sobící v echách (43971) Gabzdyl astronom a geolog z HaP MK v Brn (58682) Alena olcová eská matemati ka a histori ka astronomie (61208) Stona ov moravská obec, místo pádu meteorit (89909) Linie jiho eská avantargdní výtvarná skupina z 30.let XX.století (91006) Fleming objevitel penicilinu, nositel Nobelovy ceny (91007) Ianfleming autor knih o dobrodru stvích agenta 007 Jamese Bonda (149728) Klostermann spisovatel umavy (159743) Kluk kopec poblí Kleti v Blanském lese 24

25 Pojmenování planetek se spolehliv ur enou dráhou a p id leným po adovým íslem pat í mezi astronomické tradice. Jména navrhují jednotliví objevitelé i objevitelská hv zdárna, nebo odborníci podílející se na identifikacích pozorování a výpo tech drah, a schvaluje je p íslu ná komise Mezinárodní astronomické unie (the Committee for Small Bodies Nomenclature). Jména jsou pak celosv tov závazná a pou ívaná. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru výzkumu planetek nesou i kle ské planetky jak jména zahrani ních osobností, tak osobností, míst i reálií eských. Z kle ských pojmenovaných planetek vzbudila v roce 2007 nejv t í zájem planetka pojmenovaná na po est zachránce idovských eskoslovenských d tí Sira Nicholase Wintona planetka (19384)Winton. Význa ný eský spisovatel Ludvík Vaculík dokonce p ipom l svou planetku (10872) Vaculík objevenou na Kleti ve své nejnov j í knize Hodiny klavíru (Atlantis, Brno, 2007) : N kdy si vzpomenu e já mám asteroid... (str.120). Dá se íci, e jde o jedno z mála, ne-li v bec jediné, p ipomenutí konkrétní planetky v eské krásné literatu e. Na na em vlastním webserveru (viz dále) provozujeme mirror MPCORB databází drah planetek a komet z Minor Planet Center v etn automatických denních update, který je hojn nav t vovaný download cca 6 GB m sí n a mirror ASTORB databází drah planetek a komet z Lowell Observatory v etn automatických denních update, který je hojn nav t vovaný download cca 3 GB m sí n. Sou ástí výzkumného programu je té spravování, roz i ování a udr ování archivu negativ a elektronických astronomických snímk po ízených na Observato i Kle, samoz ejm v etn p íslu ných databází. Archiv ulo ený z prostorových d vod ve staré ásti budovy HaP v. Bud jovicích obsahuje cc fotografických negativ po ízených na Kleti r znými dalekohledy od roku 25

26 1968 do roku 1996 a více ne elektronických snímk po ízených CCD kamerami umíst nými na 0,57-m zrcadlovém dalekohledu a na 1,06-m teleskopu KLENOT. Elektronické snímky jsou n kolikanásobn zálohovány. Archiv slou í jak k vlastní výzkumné práci pracovník HaP, tak po dohod je mo né vyhledání podklad i pro zájemce z jiných výzkumných institucí. Snímky zajímavých astronomických objekt zárove pou íváme do vzd lávacích po ad, výstav i propaga ních materiál HaP. Ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV R, odd. radia ní dozimetrie je na Observato i Kle dlouhodob umíst n detektor neutron. Ve spolupráci s P írodov deckou fakultou Masarykovy univerzity je na Kleti umíst n té detektor pro pasívní vzorkování obsahu zne i ujících látek v ovzdu í v r zných místech a nadmo ských vý kách R. (RECETOX Výzkumné centrum pro chemii ivotního prost edí a ekotoxikologii Ing.Ji í Kohoutek). Výzkumný program hv zdárny p iná í ve svém oboru nep ehlédnutelný p ísp vek k celosv tovému astronomickému výzkumu, je vysoce hodnocen initeli Mezinárodní astronomické unie (IAU), a nadto p edstavuje nedocenitelný prost edek k propagování a í ení dobrého jména Ji ních ech i celé eské republiky v zahrani í. Výzkumný program zárove na im pracovník m umo uje náv t vník m poskytovat objektivní informace o nových objevech ve slune ní soustav a dostatek aktuálních podklad pro p edná ky, odpov di p i po adech, na besedách i dopl ování internetových stránek. 6) VÝZNAMNÍ HOSTÉ Hv zdárnu a planetárium eské Bud jovice nav tívili v rámci vernisá e výstavy JIHO ESKÝ VESMÍR hejtman Jiho eského kraje RNDr. Jan Zahradník a primátor m sta eských Bud jovic Mgr. Juraj Thoma (více viz kapitola 4. - Výstavy) 7) PROPAGACE, SPOLUPRÁCE S MÉDII, INTERNET Hv zdárna pou ívá od roku 1994 vlastní logo s motivem stylizované komety na CCD snímku, v etn ur ených základních barev (oran ová, erná, bílá) a vybraného typu písma. Logo i barvy se uplat ují na v ech ti t ných materiálech HaP i na informa ních tabulích, ipkách, p íle itostných razítcích, slu ebních vozidlech a v r zných formách v grafické podob internetových WWW stránek. Ka dý lichý m síc je vydáván plakát formátu B2 s programem na následujícíc dva m síce a vylepován na frekventovaných místech. Bud jovic i rozesílán dal ím institucím. Ka dom sí n je program HaP rozesílán sd lovacím prost edk m a webovým p ehled m v regionu, jimi jsou informace o na ich 26

27 po adech pr b n publikovány ( eskobud jovické listy a dal í regionální deníky, eský rozhlas, Hit Rádio Faktor, kabelové televize, eskobud jovický p ehled, aj.). Zmín ným sd lovacím prost edk m HaP dodává i základní astronomická data. kolám jsou n kolikrát ro n rozesílány nabídkové listy s podrobným p ehledem po ad hv zdárny a planetária pro koly. Na vybrané akce (p edná ky, výstavy aj.) jsou vydávány speciální plakáty a pozvánky. K mimo ádn významným dosa eným výsledk m HaP p ipravuje Informa ní bulletin, který elektronickou i klasickou po tou rozesílá noviná m. To se ukázalo jako velmi efektivní mo nost pro spolupráci s médii. Údaje o aktuálním programu pro ve ejnost, novinkách v na í práci i zajímavých astronomických úkazech jsou sou ástí na ich internetových WWW stránek. Webovské stránky jsou vytvo eny v eské ( a anglické verzi ( a jsou systematicky aktualizovány, dopl ovány o nové snímky planetek a komet po ízené na Kleti, obsahují i seznam objevených planetek a jejich jmen, odkazy na jiné astronomické instituce u nás i v zahrani í aj. Je to nejkomplexn j í a nejoperativn j í systém prezentace hv zdárny. Jako interaktivní sou ást na ich webových stránek funguje interaktivní Kle ská astronomická ro enka, umo ující on-line p esné výpo ty poloh, východ a západ Slunce, M síce a planet jak pro vybranná místa v R tak pro vlastní zadané zem pisné sou adnice. Jejich náv t vníci jsou jak tuzem tí, tak zahrani ní. Ke konci roku 2007 bylo od doby z ízení v roce 1996 na eské stránce zaznamenáno více ne 213 tisíc náv t vník ( ili cca. 45 tisíc náv t vník za rok 2007), na anglické pak více ne 166 tisíc zaznamenaných náv t vník ( ili cca. 37 tisíc náv t vník za rok 2007), v e dle counter.cnw.cz. Jako samostatné internetové WWW stránky v nované planetkám, jejich výzkumu, nejnov j ím poznatk m o nich, populárn v deckým lánk m o planetkách v eském jazyce, p ehledu odkaz na dal í stránky v novaném planetkám aj. provozují pracovníci hv zdárny server eským národním st ediskem p i Státní technické knihovn bylo tomuto on-line asopisu/e-zinu p id leno Mezinárodní standardní íslo seriálových publikací ISSN Ke konci roku 2007 bylo od doby z ízení v roce 2001 na stránkách zaznamenáno více ne 164 tisíc náv t vník ( ili cca. 28 tisíc náv t vník za rok 2007) dle counter.cnw.cz. Po zhodnocení úsp nosti serveru a zárove zájmu o druhou výraznou skupinu malých t les slune ní soustavy komet jsme se rozhodli zalo it i pro komety specializovaný server jako samostatné internetové WWW stránky v nované kometám, jejich výzkumu, nejnov j ím poznatk m o nich, populárn v deckým lánk m o kometách v eském jazyce, p ehledu odkaz na dal í stránky v novaném kometám aj. eským národním st ediskem p i Státní technické knihovn bylo tomuto on-line asopisu/e-zinu p id leno Mezinárodní standardní íslo seriálových publikací ISSN X. Ke konci roku 2007 bylo od doby z ízení v roce 2003 na stránkách zaznamenáno více ne 122 tisíc náv t vník ( ili cca. 32 tisíc náv t vník za rok 2007) dle counter.cnw.cz 27

28 Internetové magazíny a jsou svébytnou formou napln ní na í hlavní innosti prezentace, popularizace a výuky astronomie pro ve ejnost, jednak pro internetovou komunitu a jednak pro zájemce pro n je z nejr zn j ích d vod obtí né i nemo né nav t vovat programy p ímo na hv zdárn. Mnohé z nich v ak stránky k náv t v inspirují. Oba e-ziny u jsou natolik uznávané, e je na n odkazováno jako na kvalitní zdroj informací v médiích, kolách i jednotlivými zájemci. Na e internetové WWW stránky: - jsou registrovány prakticky ve v ech tuzemských i zahrani ních vyhledáva ích - vyu ívají databáze v MySQL v etn fulltextového vyhledávání (jména planetek) - vyu ívají cgi-bin skripty (pro interaktivní astronomickou ro enku) - vyu ívají Java skript a MySQL (pro animace drah planetek) - vyu ívají PHP + MySQL (pro lánkový server planetky.cz a komety.cz) - jsou na n p ímé odkazy z web nejr zn j ích astronomických a kulturních institucí Sou asné práci HaP, na im po ad m a host m, astronomickým zajímavostem a novinkám, i programu sledování a objev planetek a komet na Kleti byly v novány reportá e i na e p ísp vky v tisku ( eskobud jovické listy a dal í regionální deníky, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hospodá ské noviny, týdeník Vlasta, Kosmické rozhledy, Holubovský zpravodaj, Místní kultura, K es anský týdeník, Akademický bulletin, T etí pól aj.), v rozhlase ( eský rozhlas. Bud jovice i Praha, Ro Leonardo, Hit Rádio Faktor), i televizi ( eská televize, NOVA, GIMI-Prima) i materiálech TK s jejich pracovníky udr ujeme dlouhodobou spolupráci. Spolupráce trvá s redakcí internetových Instantních astronomických novin p ipravovaných HaP M. Koperníka v Brn, internetovým deníkem Neviditelný pes a internetovým serverem eské astronomické spole nosti. Jednotlivé zahrani ní interentové zdroje, pravideln se v nující astronomii neuvádíme. eský rozhlas eské Bud jovice se stal mediálním partnerem oslav na eho Jubilejního roku 2007 a zajistil dvouhodinové ivé vysílání v p ímém p enosu z Jubilejní soboty na eskobud jovické hv zdárn 10.listopadu

29 Nejp ita liv j ími tématy pro publicisty se v roce 2007 ukázaly akce související s Jubilejním rokem hv zdárny, vztahující se k ad výro í ( ), tj. Jubilejní víkend na Kleti v etn planetkové ankety pro ve ejnost, pojmenování planetek Linie a Kluk vybraných z této ve ejné ankety, výstava JIHO ESKÝ VESMÍR aneb PLANETKY A KOMETY Z JIHU ECH v eských Bud jovicích a listopadová Jubilejní sobota k 70.výro í otev ení eskobud jovické hv zdárny ve stylu 30tých let, i dal í po ady pro ve ejnost v. Bud jovicích, zejména akce k 50.výro í kosmického výzkumu ( ). Zájem médií opakovan vzbuzuje potenciální nebezpe í, které p edstavují blízkozemní planetky pro lidskou civilizaci, v roce 2007 zejména v souvislosti s potenciáln nebezpe ným asteroidem Apophis a p iblí ením asteroidu 2007 WD5 k planet Mars, nadto nová kosmická sonda Dawn mí ící k planetkám Vesta a Ceres. Pokud jde o komety nejv t í zájem v roce 2007 vzbudilo zejména zjasn ní periodické komety 17P/Holmes v podzimních m sících a jasná kometa C/2006 P1 (McNaught) po átkem roku. Výrazný zájem noviná a médií vyvolala prezentace planetky (19384) Winton pojmenované na po est zachránce stovek eskoslovenských idovských d tí p ed II.sv tovou válkou Sira Nicholase Wintona. B hem roku jsou kvalifikovan - ústn, telefonicky, internetov i písemn - zodpovídány stovky dotaz na nejr zn j í astronomické jevy a otázky organizacím ( koly, hromadné sd lovací prost edky, Policie R, Armáda R aj.) i jednotlivc m. 8) PROVOZ, EKONOMIKA A OSTATNÍ Na ím z izovatelem je Jiho eský kraj. Jiho eský kraj zaji uje pevnou základnu pro sou asnou práci i pro budoucí rozvoj Hv zdárny a planetária eské Bud jovice s pobo kou na Kleti, která to je jedinou profesionální astronomickou institucí v kraji. Hlavním zdrojem financování na í innosti v roce 2007 byl p ísp vek na provoz ve vý i tis. K a p ísp vek na investice v celkové vý i tis. K, obojí od na eho z izovatele Jiho eského kraje. HaP dále získává tr by z vlastní innosti (vstupné a kursovné 336 tis. K, prodej astromateriálu - astronomických map, pom cek, pohlednic a literatury 115 tis. K ). Vstupné nebylo v roce 2007 zvy ováno. Prodej tzv. astromateriálu je slu bou ve ejnosti, nikoliv obchodní inností. Prodej vstupenek i astromateriálu zaji ují odborní pracovníci HaP, k prodávaným pom ckám a materiál m poskytují kvalifikované informace. Dal í podporu pro svou innost získala HaP v nefinan ní podob hlavn od zahrani ních astronomických institucí, s nimi spolupracuje v oblasti výzkumu malých t les slune ní soustavy (literatura, informa ní zdroje, p ístupy na neve ejné servery aj.). 29

30 NÁZEV POLO KY PLÁN SKUTE NOST %PLN NÍ spot ebované nákupy ,63 87,01 spot eba materiálu ,33 139,70 Spot eba PHM ,50 101,55 Nákup drob.neinv.maj ,61 466,59 Spot eba energie ,05 89,24 Slu by ,10 86,19 Slu by - po tovné ,00 122,64 Slu by telefony ,00 111,68 Opravy a udr ování ,10 61,43 Cestovné ,03 53,50 Náklady na reprezentaci 7.621,00 Osobní náklady ,00 77,17 Mzdové náklady 3, , ,00 100,00 Zákonné soc. poj 1, , ,00 99,01 P ísp vky na stravování ,60 94,28 P íd l do FKSP ,00 100,00 Jiné ost. náklady - poji t ní ,00 59,33 Jiné ost. náklady l. p ísp ,00 Odpisy hm.inv.majetku 1, ,243.,035,00 99,44 Kursové ztráty 1.155,54 Náklady celkem 7, , ,49 101,55 30

31 Tr by za vl. výkony ,00 138,22 Tr by za prodej astromat ,00 121,05 Ostatní tr by 1.250,00 Úroky ,62 102,16 Výnosy celkem ,62 133,95 Zisk ztráta 7, , ,87 99,93 HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2007 je 4.441,13 K Komentá k jednotlivým polo kám : Jako materiálové náklady byly po ízeny zejména tisky na výstavy Cesty do kosmu a Jiho eský vesmír v. Bud jovicích, panely na dopln ní výstavy pro ve ejnost na Kleti, propaga ní karti ky (kontakty na HaP, letní exkurze Kle atd.), CD a DVD média, reklamní stojky na Kle, pneumatiky na slu ební vozidlo HaP, vstupenky, idla do výstavních vitrin LOTECH pro zapojení p es EZS z d vodu zabezpe ení vzácn j ích exponát, zn lka k Jubilejnímu roku HaP, dopl ován byl odborný kni ní a asopisecký fond HaP v etn zahrani ní literatury, byl po izován materiál k obnov a zdokonalování po íta ové sít, co bylo v t inou provád no vlastními odbornými pracovníky, dále kapalný dusík na chlazení CCD kamery, istící a úklidové prost edky, papíry do kopírky, tonery a cartridge, materiál na drobné opravy budov a vybavení atd. Po ízeny a vysazeny byly dle po adavk orgán ochrany p írody ty i nové stromky na zahradu kolem budovy HaP v. Bud jovicích. DKP zahrnuly za rok 2007 zejména dewarové nádoby na transport kapalného dusíku, nové idle do pracoven HaP, teleobjektiv, p enosné dalekohledy pro pozorování z terasy hv zdárny, DVD rekordéry, regály do dílny na Kleti, laserová ukazovátka, seka ka na údr bu zahrady v.bud jovicích a sada speciálních hodin ízených DCF signálem jako základ pro obnovu stálé výstavky k asovým pásm m v. Bud jovicích (instalované pak na ja e 2008). Polo ky slu by zahrnují zejména slu by telekomunika ní a datové (telefony uvedené zvlá, internet - pevné linky, poplatky za domény), po tovné z n ho nejv t í ást tvo í rozesílání programových nabídek kolám a dal í propagace, a dal í pravidelné slu by výlepovou slu bu plakát, po árního a BOZP 31

32 technika, odvoz odpad v. zahrady, prádelna, hlídací slu by EZS a PCO v.b., údr ba strom na zahrad v.b., v roce 2007 v etn odstran ní strom po kozených orkánem Kyrill, rozbory vody z Kleti a slu by pro Jubilejní sobotu pro ve ejnost v. Bud jovicích v listopadu 2007 ( ivá hudba a módní p ehlídka ve stylu 30tých let). Polo ka náklady na reprezentaci pak dal í mimo ádnou akci slavností vernisá výstavy Jiho eský vesmír. K významn j ím opravám a úpravám budov i p ístrojového vybavení HaP za rok 2007 lze po ítat zejména nát ry dve í a nové informa ní zna ení v budov HaP v. Bud jovicích, opravy pohonu hlavního dalekohledu na Kleti a opravy WC v. Bud jovicích. Dále byly provád ny periodicky se opakující opravy - servis vzduchotechniky v B, servis plynových ho ák, servis vozidel, servis hasících p ístroj, zabezpe ovacího za ízení v.b., ist ní koberc aj. Polo ka spot eba energie zahrnuje spot ebu plynu na vytáp ní v.bud jovicích, spot ebu el. energie, vodné a sto né. Spot ebu energií v roce 2007 ovlivnila, nová vzduchotechnika a klimatizace v sálech pro ve ejnost v. Bud jovicích (stará vzduchotechnika byla v havarijním stavu a v podstat se nepou ívala) i p ibývající nezbytná po íta ová technika. Zam stanci byli opakovan pro koleni jak s novou vzduchotechnikou zacházet a dbát p i tom na hospodárnost a úspory el. energie. Dal í cesty budeme hledat. Polo ka cestovné zahrnuje jednak stravné poskytované pracovník m na slu bách na Kleti, kde nelze zajistit jiné stravování, a dále tuzemské i zahrani ní cesty na konference a dal í odborná jednání. Dv krat í zahrani ní cesty v roce 2007 m ly za cíl seznámení s nejnov j í technologií datových projekcí pro p ípravu koncepce dal ího rozvoje HaP a následné p ípravy projekt (Francie, Pa í, Planetarium v La Villette, N mecko, Rieskratermuseum Noerdlingen a N mecko, Carl Zeiss, Jena). Zákoné sociální poji t ní k daným mzdám Tzv. sociální náklady - p ísp vek na stravování a p íd l do sociálního fondu (FKSP) Odpisy hmotného investi ního majetku - dle odpisového plánu Jiné ostatní náklady - zahrnují zejména poji t ní movitého majetku HaP, nezahrnuté do pojistek Jiho eského kraje, zahr. cest. poji t ní 32

33 INVESTICE - z p ísp vku KÚ ve vý i K 1, ,- byly v roce 2007 pou ity na akci voda pro Kle : - projektová dokumentace ,- - vrt studny na Kleti, i t ní ,50 - z ízení studny a septiku na Kleti ,50 - z ízení sociálního zázemí na Kleti 1, ,- - p esun klimatiza ní jednotky p i stav.úpr ,- - z p ísp vku KÚ ve vý i K 1, ,- byly v roce 2007 pou ity na výpo etní a projek ní techniku : - HP server DL 5110 HP (rack po tovní) ,- - HP server DL 385R 02 (rack PHA ) ,- - HP server DL 320s (rack datové pole) ,- - APC UPS SMART (rack) ,- - P enos dat.-zvuk.signálu (kinosál-planetárium) ,- - Dat. projektor Panasonic PT-D3500E (kinosál) ,- - Dat. projektor Panasonic PT-LB 65 NTE (planet.) ,- - HP PC prac. Stanice XW 6400 ( ást) na zprac ,- CCD snímk Kle ( nový hirzo - kunik ) - z fondu reprodukce HaP ve vý i K ,50 byly v roce 2007 pou ity na : - HP PC prac.stanice XW 6400 ( ást) ,- - Mixá ní pult (k dat.zvuk.p enosu) ,- - ást náklad studna Klet ,50 Nejvýznamn j í investi ní polo kou roku 2007 byla akce voda Kle, která po 50 letech existence (!) Observato e na Kleti zajistila pracovník m HaP kone n pracovní a hygienické podmínky na soudobé úrovni tj. tekoucí teplou i studenou vodu (i pitnou vodu), mo nost sprchování i pou ívání civilizovaného sociálního za ízení. Akce zahrnovala provedení pr zkumného vrtu, po nalezení a otestování vodního zdroje vybudování studny na pozemku hv zdárny, vybudování návazného vodovodu a sociálního za ízení, OV a septiku na vy i t nou vodu. V souvislosti s tím byly provedeny stavební úpravy tzv. staré budovy hv zdárny (úprava dílny, zateplení z d vodu energetických úspor). 33

34 Druhou ástí investic v roce 2007 byla obnova výpo etní a projek ní techniky na HaP. Bud jovice i Kle v etn instalace p enosu datového a zvukového signálu z kinosálu do sálu planetária co umo ní roz í ení kapacity pro náv t vníky na v t inu p edná ek pro ve ejnost. 34

35 HOSPODA ENÍ S FONDY ZA ROK 2007 Rezervní fond Stav k K ,62 Stav k K ,62 Fond reprodukce majetku Stav k K 3, ,49 P íd l ze zl. hosp.výsl. K ,48 Odpisy, prodej hm.in.m. K 1, ,00 erpání 2007 K ,50( erpání viz p ehled investic z FRIM) Stav k K 4, ,47 Fond odm n Stav k K ,20 P íd l ze zl.hosp.výsl. K ,90 erpání 2006 K 7.879,00 Stav k K ,10 Fond kulturních a sociálních pot eb Stav k K ,41 P íd l do FKSP 2007 K ,00 erpání 2007 K ,40 Stav k K ,01 Východiskem pro pln ní úkol HaP je její personální obsazení HaP. V t ina zam stnanc p ispívá k pln ní úkol HaP jak prost ednictvím sv0ho formálního vzd lání, tak dal ími znalostmi, dovednostmi a zku enostmi i zájmem o obor. Odborní pracovníci HaP nevyhnuteln pot ebují jak rozsáhlé a stále dopl ované znalosti jak v oboru samém, tak v pedagogickém p sobení a komunikaci v etn práce se speciálními skupinami (d ti r zného v ku, handicapovaní, vysoko kol tí studenti, senio i), obsluze slo itých p ístroj, po íta ové grafice, propagaci, marketingu, cizích jazycích atd. Personální obsazení je vzhledem k rozsahu provozu HaP na hranici únosnosti V p ípad onemocn ní, del ích dovolených i jiných zm n m e docházet k problém m s pokrytím slu eb a po ad. HaP dlouhodob hledala dal ího vhodného kvalitního pracovníka pro výzkumnou innost. Od íjna 2007 proto byla p ijata na áste ný úvazek studentka Masarykovy univerzity v Brn, která se ji p edtím osv d ila jako prázninová demonstrátorka a 35

36 pozorovatelka-asistentka zam stnananá v rámci OON. P edpokládá se, e tato pracovníce v roce 2008 dokon í magisterský stupe studia teoretická fyzika a astrofyzika a bude p ínosem pro rozvoj HaP. HaP se krom co nejefektivn j ího rozvr ení práce kmenovým pracovník m sna í spolupracovat se studenty-vysoko koláky jako brigádníky. Sna íme se být té v kontaktu s odbornými pracovnicemi na mate ské a rodi ovské dovolené, pokud je i ze strany konkrétní pracovnice projeven skute ný a seriózní zájem. Vzhledem k tomu, e výrazná ást akcí pro ve ejnost se odehrává v odpoledních a ve erních hodinách a to i o víkendech a svátcích, vy aduje práce na HaP velké osobní nasazení i ob tavost pracovník. Toté se týká v je t v t í mí e no ních pozorování a turnusových slu eb v rámci výzkumného programu. Odborní pracovníci vykonávají v rámci svého pracovního úvazku krom lektorské i výzkumné innosti dal í agendy nezbytné pro zaji t ní provozu HaP jako je nap íklad pokladní, správa sítí a dal í IT agenda, správcovství a evidence kni ního fondu, CD a videokazet, evidence prodeje astromateriálu, agendu BOZP a CO, ízení referentských vozidel, obsluha plynové kotelny atd. Ke konci roku 2007 má 8 odborných pracovník vysoko kolské vzd lání (dva V dokon ili, z toho jeden pokra uje v navazujícím vy ím stupni V studia), jedna pracovnice má S vzd lání, pat í v ak mezi klí ové zku ené a kvalitní pracovníky. Také ona usiluje o roz í ení své kvalifikace, v roce 2007 úsp n absolvovala p ijímací zkou ky na PF JU (kombinované studium u itelství pro M ), nebyla v ak p ijata pro velký po et uchaze. HaP umo uje svým zam stnanc m dal í vzd lávání prost ednictvím odborné literatury, internetu, ú astí na p edná kách pozvaných odborník, koleních, konzultacemi s výzkumnými pracovníky atd. Souhrnn lze íci, e stávající personální obsazení HaP je slu ným východiskem pro dal í rozvoj HaP a v t ina zam stnanc vyhovuje nárok m na n kladeným (viz vý e), je v ak nezbytné pokra ovat v optimalizaci personálního obsazení pro pln ní stále náro n j ích úkol poskytování ve ejné slu by v oboru prezentace astronomie. P ehled zam stnanc HaP v roce 2007: editelka Ing.Jana Tichá Ekonomka Dagmar Rásochová Výzkumný pracovník (a zástupce editele) Dr.Michal Ko er (0,5 úvazek) Výzkumný pracovník Bc. Milo Tichý Kult. vých. pracovník (Kle ) Bc. Michaela Honková (od íjna 2007) Kult. vých. pracovník Jana Vy ralová - Mgr. Vlasta Faltusová - Ing. tefan Méry - Ing. Gabriela Milerová (0,5 úvazek) - Mgr. Ivana Remiá ová - Jana Volná (b ezen ervenec 2007) Technický a kult. vých. pracovník Ing. Marek Fu ík Mechanik optických p ístroj Václav Stropek (0,5 úvazek) Domovník-údr bá Ing.Ladislav Semrád (0,5 úvazek) Uklíze ka Jaroslava Plchová 36

37 Studenti demonstráto i (OON) Bc. Michaela Honková, Mgr. Petr Jelínek, Libor Peltan, Bc. ofie Sovová, Veronika Va áková, Bc. Jind ich i ka Mzdové podmínky pracovník HaP byly e eny podle na ízení vlády 469/2002Sb. (katalog prací) a na ízení vlády. 330/2003 Sb. ve zn ní 564/2006 Sb. Pr m rný m sí ní plat zam stnanc HaP byl v roce 2007 K ,- K p i p epo tu na pr m rných p epo etných 12 osob. editelka HaP (nebo ve výjim ných p ípadech její zástupce) se pravideln zú ast uje porad editel p ísp vkových organizací v oblasti kultury z izovaných Jiho eským krajem, po ádaných odborem kultury, památek a cestovního ruchu KÚ a zú astnila se té vzd lávacího seminá e pro editele na Kubov Huti. Dal ích kolení a porad zam ených na ekonomickou agendu se zú astnila té ekonomka organizace. B hem celého roku 2007 probíhala p íprava podklad pro z izovatele a orgány státní správy a samosprávy dle jejich pot eb a dle na í z izovací listiny, byla zaji ována vnit ní kontrola dle p íslu ných zákon a vnitropodnikové sm rnice, zejména byla pr b n provád na kontrola erpání rozpo tu na jednotlivých polo kách, byla provedena inventarizace majetku k , byla provedena kontrola BOZP na v ech pracovi tích ve spolupráci s odborovou organizací, prob hlo kolení ochrany a bezpe nosti práce a po ární prevence pro v echny zam stnance v etn za kolení nov nastoupiv ích pracovník. V roce 2007 byly jinými kontrolními orgány provád ny dv následující kontroly: 1) kontrola z Okresní správy sociálního zabezpe ení.bud jovice za roky 2005 a 2006 ohledn pojistného a pln ní povinností v nemocenském poji t ní. Touto kontrolou nebyly zji t ny ádné závady. Dále kontrola pln ní povinností v d chodovém poji t ní. Touto kontrolou byl zji t n drobný nedoplatek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, který vznikl omylem p i zaú továvání odm ny k ivotnímu jubileu, co je v na í organizaci s malým po tem zam stnanc výjime ná zále itost. Chyba byla pracovníkem OSSZ ekonomce organizace vysv tlena a p í t bude ji postupovat správn a dbát na správné ú tování i specifických p ípad. Bylo nám ulo eno penále 223,- K (slovy dv st dvacet t i korun eských), co bylo ji uhrazeno. Jiné opat ení k náprav se neukládá. 2) kontrola z Oblastního inspektorátu práce zam ená na dodr ování povinností vyplývajících z právních p edpis v pracovn právních vztazích v etn odm ování. V pracovních smlouvách, oznámeních o platovém za azení, dohodách o provedení práce a kolektivní smlouv jsou uvád ny v echny podstatné nále itosti. Kontrola zjistila pouze n kolik formálních nedostatk, které byly ji odstran ny formou vydání nového Pracovního ádu HaP (viz i dal í bod), p ipravovaného ji p edem bez souvislosti s touto kontrolou, v n m jsou p edm tné údaje obsa eny (údaje o výpov dních dobách, o délce dovolené a o rozvr ení pracovní doby). Vy izování ádostí, dotaz, stí ností dle zákona 106/1999 Sb. : V roce 2007 jsme neobdr eli ani nevy izovali ádnou ádost dle zákona 106/1999 Sb. 37

38 Na konci roku 2007 byl dokon en vedením HaP nový pracovní ád zahrnující aktuální stav p íslu ných zákonných norem. Zam stnanci s ním byli seznámeni ihned po vydání, dal í po návratu z dovolených i po ukon ení pracovní neschopnosti a nov nastoupiv í p i nástupu. Dvakrát byl proveden pokus o neoprávn né vniknutí cizí osoby do budovy HaP v. Bud jovicích. Zásluhou EZS i dal ího zabezpe ení nedo lo k p ímému vniknutí do budovy a výrazným kodám. Byla rozbita pouze skla u vchodových dve í a vedlej í sklen né tabule. Bylo et eno Policií R. Stejn jako velkou ást jihozápadních ech postihl i Kle v noci z 18./19. ledna 2007 orkán, nazývaný v médiích Kyrill. Nejv t í náraz v tru, zaregistrovaný na na í meteostanici, dosáhl rychlosti 46.9 m/s, tj. 169 km/h. Cesta na Kle, zatarasená na mnoha místech zlámanými napadanými stromy, byla nepr jezdná a do ve era 20. ledna, tak e na hv zdárn na Kleti z stal jeden z pracovník uv zn n bez mo nosti opustit Kle. Na t stí nedo lo k pádu strom p ímo na na e objekty (krom plotu) a nedo lo k del ímu p eru ení dodávky el. energie. Pozd ji b hem ledna zapadaly polomy sn hem. Odstra ování polom ztí ilo na cc. p l roku dopravu na Kle a negativn ovlivnilo i náv t vnost ve ejnosti na Observato i Kle v první polovin roku Pracovníci HaP se té v novali udr ení unikátních kvalitních pozorovacích podmínek pro Observato Kle ve spolupráci se Správou CHKO Blanský 38

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více