Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecný cíl vyu ovacího p edm tu"

Transkript

1 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodá ství a v právních aspektech obchodn -podnikatelských vztah. U í žáky uplat ovat ekonomickou efektivnost a jednat hospodárn. Charakteristika u iva P edm t ekonomika vychází z odborného okruhu rámcového vzd lávacího programu "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ". U ivo p edm tu je za azeno do 1. až 3. ro níku, a to v rozsahu 2 hodiny týdn. Výuka se zam uje na jednotlivé tématické celky, které vymezují základní ekonomické jevy, podstatu fungování tržní ekonomiky, majetek podniku, podnikové innosti a zásady hospoda ení. Sm uje ke zvládnutí znalostí o národním a sv tovém hospodá ství, Evropské unii, fungování finan ního trhu a da ové soustavy. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatk v oboru a k uplat ování podnikatelské etiky. Sou ástí u iva je i zvládnutí standard finan ní gramotnosti pro st ední vzd lávání. Ekonomika souvisí s p edm ty eský jazyk, ú etnictví, právo, matematika, písemná a elektronická komunikace atd. Sm ování výuky v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí Ekonomické vzd lání usiluje o formování a posilování t chto pozitivních cit, postoj, hodnot a preferencí: aktivní a tvo ivý postoj žák k problém m a k hledání jejich r zných ešení uv domování si vlastního názoru a jeho p im ená obhajoba respektování názor ostatních lidí odpov dnost za sebe pracovat kvalitn a pe liv odpov dný p ístup k pln ní povinností a k respektování stanovených pravidel chápat práci a pracovní innosti jako p íležitost k seberealizaci pozitivní p ístup k celoživotnímu vzd lávání Strategie výuky Metody a formy výuky odpovídají cíl m daného celku. Poskytují žák m prostor pro vlastní práci. Ve výuce se uplat uje frontální a skupinový p ístup. Využívány jsou u ební pom cky a didaktická technika (power-pointové prezentace, po íta, dataprojektor, zp tný projektor). Hlavní metody vyu ování: výklad diskuse rozhovor referát skupinová práce samostatná práce 187

2 Hlavní formy vyu ování: frontální výuka skupinová výuka exkurze domácí úlohy Hodnocení výsledk žák Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifika ním ádem školy, který je sou ástí školního ádu. V rámci hodnocení je kladen d raz na: prokázání znalostí aktivní p ístup k u ivu aplikaci znalostí schopnost práce v týmu tvo ivý p ístup k úkol m komunika ní dovednosti Formy hodnocení: individuální ústní zkoušení písemné zkoušení samostatná práce pozorování žáka P ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a k aplikaci pr ezových témat P i výuce ekonomiky budou rozvíjeny zejména tyto klí ové kompetence: a) Kompetence k ešení problém porozumí zadání úkolu nebo ur í jádro problému, získá informace pot ebné k ešení problému, navrhne zp sob ešení, pop. varianty ešení, a zd vodní jej, vyhodnotí a ov í správnost zvoleného postupu a dosaženého výsledku, volí prost edky a zp soby (pom cky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln ní jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a v domostí nabytých d íve, spolupracuje p i ešení problém s jinými lidmi (týmové ešení). b) Komunikativní kompetence 188

3 se vyjad uje p im en ú elu jednání a komunika ní situaci v projevech mluvených i psaných a vhodn se prezentuje, formuje své myšlenky srozumiteln a souvisle, v písemné podob p ehledn a jazykov správn, ú astní se aktivn diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, vyjad uje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování. c) Personální a sociální kompetence posuzuje reáln své fyzické a duševní možnosti, odhaduje d sledky svého jednání a chování v r zných situacích, stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, reaguje adekvátn na hodnocení svého vystupování a zp sobu jednání ze strany jiných lidí, p ijímá radu i kritiku, ov uje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí, adaptuje se na m nící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivn ovliv uje, je p ipraven ešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finan n gramotný, p ijímá a odpov dn plní sv ené úkoly. d) Kompetence k pracovnímu uplatn ní a podnikatelským aktivitám má odpov dný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzd lávání, uv domuje si význam celoživotního u ení a je p ipraven p izp sobovat se m nícím se pracovním podmínkám, má p ehled o možnostech uplatn ní na trhu práce v daném oboru, cílev dom a zodpov dn rozhoduje o své budoucí profesní a vzd lávací dráze, zná obecná práva a povinnosti zam stnavatel a pracovník, rozumí podstat a princip m podnikání, má p edstavu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské p íležitosti v souladu s realitou tržního prost edí, svými p edpoklady a dalšími možnostmi. e) Matematické kompetence 189

4 správn používá a p evádí b žné jednotky, provádí reálný odhad výsledku ešení dané úlohy, efektivn aplikuje matematické postupy p i ešení r zných praktických úkol v b žných situacích. f) Kompetence využívat prost edky informa ních a komunika ních technologií a pracovat s informacemi pracuje s osobním po íta em a dalšími prost edky informa ních a komunika ních technologií, získává informace z otev ených zdroj, zejména pak s využitím celosv tové sít Internet, pracuje s informacemi z r zných zdroj nesenými na r zných médiích (tišt ných, elektronických, audiovizuálních), a to s využitím prost edk informa ních a komunika ních technologií. P i výuce ekonomiky budou uplat ována zejména tato pr ezová témata: a) Ob an v demokratické spole nosti Obsah tématu a jeho realizace: osobnost a její rozvoj, komunikace, vyjednávání, ešení konflikt, masová média, pot ebné právní minimum pro soukromý a ob anský život. b) lov k a životní prost edí Obsah tématu a jeho realizace: možnosti a zp soby ešení enviromentálních problém a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzd lání a v ob anském život. c) lov k a sv t práce Obsah tématu a jeho realizace: trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzd lávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzd lávací nabídce, o nabídce zam stnání, o trhu práce, 190

5 písemná i verbální sebe prezentace p i vstupu na trh práce, jednání s potencionálním zam stnavatelem, p ijímací pohovory, výb rová ízení, nácvik konkrétních situací, zákoník práce, pracovní pom r, pracovní smlouva, práva a povinnosti zam stnance a zam stnavatele, mzda, její složky a výpo et, možnosti zam stnání v zahrani í, soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zam stnaneckým pom rem, výhody a rizika podnikání, nej ast jší formy podnikání, innosti, s nimiž je t eba p i podnikání po ítat, orientace v živnostenském zákon a obchodním zákoníku, podpora státu sfé e zam stnanosti, informa ní, poradenské a zprost edkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání zam stnání a rekvalifikací, podpora nezam stnaným. 191

6 Ro ník Téma Výsledky U ivo Podstata fungování tržní ekonomiky - používá a aplikuje základní ekonomické pojmy, - uvádí p íklady uspokojování pot eb, - vymezí výrobní faktory pro ur ité innosti, - ukazuje nutnost volby z n kolika variant, - na p íkladu vysv tlí kolob h ekonomiky, - srovnává hospodárné a nehospodárné po ínání, - vysv tlí nabídku, poptávku, cenu, trh - posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku, - na p íkladu popíše fungování tržního mechanismu, - uvádí p íklady úlohy státu v tržní ekonomice. 2. Podnikání - vytvo í jednoduchý podnikatelský zám r, - vymezí podnikání, - zná základní povinnosti podnikatele v i státu, 192 pot eby, statky, služby, spot eba životní úrove výroba výrobní faktory hospodá ský cyklus vzácnost kolob h ekonomiky efektivnost r st produkce trh tržní subjekty zboží poptávka nabídka tržní mechanismus úloha zisku v tržním systému úloha státu v tržní ekonomice podnikatelský zám r co znamená podnikání právní formy podnikání zp sob podnikání v rámci EU základní ustanovení Obchodního Mezip edm tové vztahy, pr ezová témata, poznámky eský jazyk Základy p írodních v d PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f, 4.2.c, 4.3.b Právo Management PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.h, 4.3.f, 4.3.g

7 3. Podnikové innosti - orientuje se v právních formách podnikání v R a EU a dovede charakterizovat jejich základní znaky, - posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém oboru, - vyhledá pot ebné informace v p íslušných legislativních normách, - odlišuje ziskové a neziskové organizace, - na p íkladech interpretuje jednotlivé složky ízení, - odlišuje možnosti zániku podniku. - orientuje se ve struktu e podnikových inností, - objasní co je marketing a nástroje marketingu, - rozliší skupiny ob žného majetku, - provádí propo ty p i plánování materiálu, - vysv tlí zp soby získání materiálu, - vysv tlí na p íkladu uskute n ní dodávky, - objasní skladování, spot ebu a evidenci materiálu, - rozliší základní druhy dlouhodobého majetku, - provádí výpo ty kapacity podniku, - vyjmenuje zp soby po ízení dlouhodobého majetku, a Ob anského zákoníku vztahující se k p edm tu podnikání organizace ízení organizací zánik podniku základy marketingu majetek podniku hospoda ení s ob žným majetkem hospoda ení s dlouhodobým majetkem hospoda ení se zam stnanci hlavní innost podniku prodejní innost 193 Marketing Ú etnictví Právo Matematika Základy p írodních v d PEK PT 4.1.a, 4.1.b, 4.3.b, 4.3.d, 4.3.e, 4.3.f, 4.3.h

8 4. Finan ní hospoda ení podniku - objasní opot ebení dlouhodobého majetku, - provádí výpo ty odpis, - charakterizuje pé i, vy azení a evidenci dlouhodobého majetku, - rozliší skupiny zam stnanc, - vyjmenuje možnosti získávání zam stnanc, - objasní strukturu mzdy, - provádí jednoduché výpo ty mezd, - vysv tlí pé i o zam stnance - uvádí možnosti ukon ení pracovního pom ru, - vysv tlí možnosti evidence zam stnanc, - odliší jednotlivé oblasti hlavní innosti, - objasní plánování hlavní innosti, - na p íkladech charakterizuje pr b h výrobní innosti, - charakterizuje jednotlivé prodejní innosti, - vyjmenuje a objasní doklady evidence prodeje výrobk. - rozliší jednotlivé nákladové druhy, - vysv tlí zp soby snižování náklad, - stanoví cenu jako sou et náklad, zisku a DPH, - objasní zp soby stanovení ceny, - charakterizuje druhy výnos, náklady cena výnosy výsledek hospoda ení dan platební styk 194 Ú etnictví PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f, 4.1.h

9 2. 1. Národní a sv tové hospodá ství - uvádí zp soby zvyšování výnos v etn jednoduchých výpo t, - eší jednoduché výpo ty výsledku hospoda ení, - vymezuje základní druhy daní, - objasní na p íkladech pohledávky a závazky, - rozlišuje zp soby placení, - vysv tlí na p íkladech platební schopnost. - charakterizuje strukturu NH - uvádí p íklady podnik podle jednotlivých odv tví, - srovná úlohu velkých a malých podnik v ekonomice státu, - na p íkladech vysv tlí p íjmy a výdaje státního rozpo tu, - vysv tlí význam ukazatel vývoje NH ve vztahu k oboru, - vysv tlí nejd ležit jší ukazatele vývoje ekonomiky, - objasní d vody existence mezinárodního obchodu, opat ení používaná státy v mezinárodním obchodu, - charakterizuje EU, - zhodnotí ekonomický význam CR v zemích EU, platební schopnost struktura NH subjekty p sobící v NH initelé ovliv ující úrove NH kritéria len ní podnik státní rozpo et ukazatele vývoje ekonomiky mezinárodní obchod evropská unie vliv EU na rozvoj NH 195 Právo Ob anská nauka PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f

10 - uvede vliv jednotného trhu EU na NH, zejména z pohledu odstra ování barier obchodu a služeb. 2. Marketing - objasní podklady pro sestavení marketingového plánu, - vysv tlí úrovn produktu, - na p íkladech dokumentuje životní cyklus produktu, - popisuje metody stanovení ceny, - rozpozná b žné cenové triky a klamavé nabídky, - vysv tlí, jak se cena liší podle zákazník, místa a období, - na p íkladech uvádí cesty prodeje, - charakterizuje základní sou ásti propagace, - navrhuje prost edky podpory prodeje. 3. Zásoby - charakterizuje zásobovací innost, - provede jednoduché propo ty spot eby a velikosti nákupu, - vypo ítá ukazatele obratu zásob, - vyjmenuje a objasní jednotlivé druhy zásob podniku, - ur í optimální výši zásob, - orientuje se v jednotlivých metodách ízení zásob, - charakterizuje jednotlivé fáze nákupního marketingu. marketingový plán produkt cena distribuce propagace zásobovací innost len ní zásob velikost zásob spot eba materiálu rychlost obratu zásob metody ízení zásob nákupní marketing 196 Marketing PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f Ú etnictví Matematika PT a, 4.1.b

11 4. Dlouhodobý majetek - charakteristika dlouhodobého majetku, - provádí výpo ty odpis v etn technického zhodnocení, - objasní podstatu výrobní kapacity, - vypo ítá kapacitu a její využití, - objasní výb r a hodnocení investic, - vypo ítá zhodnocení investice, - rozlišuje druhy a zdroje investic, na p íkladech uvede jejich využití. 5. Kalkulace - vypo ítá jednoduché kalkulace ceny charakteristika opot ebení kapacita investi ní innost druhy investic v oboru zdroje financování investic Ú etnictví Matematika PT 4.1.a, 4.1.b kalkulace Matematika PT 4.1.a 6. Obchodní innost - charakterizuje obchodní innost, - charakterizuje velkoobchod a objasní jednotlivé typy velkoobchod, - charakterizuje maloobchod a popíše jednotlivé formy prodeje. 7. Lidské zdroje - vymezuje personální práce, - vysv tlí metody pro stanovení pot eby zam stnanc, - vypo ítá pot ebu zam stnanc a pr m rný eviden ní po et zam stnanc, - eší p ebytek a nedostatek zam stnanc, - orientuje se v možnostech získávání a výb ru zam stnanc, - vyjmenuje zp soby vzniku pracovního pom ru, 197 charakteristika velkoobchod maloobchod personální práce stanovení pot eby zam stnanc získávání a výb r zam stnanc pracovn právní vztah hodnocení a rozmis ování zam stnanc Právo Marketing PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f Právo Matematika PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f, 4.3.f

12 - orientuje se v hodnocení a rozmis ování zam stnanc Finan ní trh - charakterizuje finan ní trh, - vysv tlí funkce pen z, - na p íkladech uvede formy pen z, - charakterizuje podstatu cenných papír, - odliší základní druhy a porovná je, - na p íkladech vysv tlí využití cenných papír, - objasní podstatu burzy, - charakterizuje jednotlivé typy burz, - porovná BCP Praha a RM systém, - odliší poslání centrální banky a obchodních bank, - objasní hlavní úlohu NB v ekonomice i její základní úkoly, - orientuje se v innosti bank, - rozliší, vysv tlí a používá jednotlivé bankovní služby, - orientuje se v platebním styku, - používá nejb žn jší platební nástroje, - sm ní peníze podle kursovního lístku, - vysv tlí zp soby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN, - charakterizuje pasivní a aktivní operace obchodních bank, 198 finan ní trh peníze struktura finan ního trhu cenné papíry burza NB obchodní banky platební styk v národní a zahrani ní m n úroková míra pojiš ovnictví další subjekty finan ního trhu Ú etnictví PEK Výpo etní technika Matematika PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f

13 2. Da ová soustava a zákonná pojišt ní - orientuje se v innosti pojiš oven, - objasní jednotlivé pojistné produkty, - vybere nejvýhodn jší pojistný produkt s ohledem na své pot eby, - charakterizuje další subjekty finan ního trhu. - orientuje se v da ové soustav, - objasní základní da ové pojmy, - rozliší princip daní p ímých a nep ímých, - charakterizuje jednotlivé typy daní, - eší p íklady výpo tu dan z p idané hodnoty, - orientuje se v problematice sociálního a zdravotního pojišt ní, - vyhotoví da ové p iznání. da ová soustava zákon o správ daní a poplatk p ímé a nep ímé dan poplatky sociální pojišt ní zdravotní pojišt ní da ové p iznání 199 Ú etnictví Matematika Právo PT 4.1.a, 4.1.b, 4.1.f

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více