Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A"

Transkript

1 Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2014 BRATISLAVA 2014

2 Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR Vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Spracoval katastrálny odbor ÚGKK SR Vytlačil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Náklad 4 povinné výtlačky Vydané v marci vydanie Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2014

3 Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A O P Ô D N O M F O N D E V S L O V E N S K E J R E P U B L I K E podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2014 BRATISLAVA 2014

4 ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR, 2014 ISBN KO-1890/

5 O b s a h I. Správa o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru Úvod Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku Vývoj poľnohospodárskej pôdy v roku Vývoj lesných pozemkov v roku Záver Číslovanie územných a správnych jednotiek Slovenskej republiky (podľa krajov a okresov) Mapa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere okresov a krajov Slovenskej republiky v roku II. Prílohy k správe o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru Prílohy: č. 1 Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku 2013 v SR (v hektároch) č. 2 Vývoj jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v SR od (v hektároch) č. 3 Úbytky poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2011 (v hektároch) č. 4 Úbytky ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2011 (v hektároch) č. 5 Prírastky poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch ) Vývoj prírastkov poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v SR od roku 2011 (v hektároch) č. 6 Úbytky lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v SR od roku 2011 (v hektároch) č. 7 Výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa k 31. decembru Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa v rokoch

6 III. Úhrnné hodnoty druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2014 (vrátane prehľadov o počte okresov, obcí, katastrálnych území, parciel registra C, parciel registra E, domov so súpisnými číslami, bytov vo vlastníctve právnických a fyzických osôb, listov vlastníctva, vlastníkov ) Tabuľky: č č. 2 1 Bratislavský kraj č. 3 2 Trnavský kraj č. 4 3 Trenčiansky kraj č. 5 4 Nitriansky kraj č. 6 5 Žilinský kraj č. 7 6 Banskobystrický kraj č. 8 7 Prešovský kraj č. 9 8 Košický kraj IV. Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracovaný podľa sumarizačného kódu k 1. januáru Tabuľky: č č Bratislavský kraj č Trnavský kraj č Trenčiansky kraj č Nitriansky kraj č Žilinský kraj č Banskobystrický kraj č Prešovský kraj č Košický kraj č okres Bratislava I č okres Bratislava II č okres Bratislava III č okres Bratislava IV č okres Bratislava V č okres Malacky č okres Pezinok č okres Senec č okres Dunajská Streda č okres Galanta č okres Hlohovec č okres Piešťany č okres Senica č okres Skalica č okres Trnava... 64

7 č okres Bánovce nad Bebravou č okres Ilava č okres Myjava č okres Nové Mesto nad Váhom č okres Partizánske č okres Považská Bystrica č okres Prievidza č okres Púchov č okres Trenčín č okres Komárno č okres Levice č okres Nitra č okres Nové Zámky č okres Šaľa č okres Topoľčany č okres Zlaté Moravce č okres Bytča č okres Čadca č okres Dolný Kubín č okres Kysucké Nové Mesto č okres Liptovský Mikuláš č okres Martin č okres Námestovo č okres Ružomberok č okres Turčianske Teplice č okres Tvrdošín č okres Žilina č okres Banská Bystrica č okres Banská Štiavnica č okres Brezno č okres Detva č okres Krupina č okres Lučenec č okres Poltár č okres Revúca č okres Rimavská Sobota č okres Veľký Krtíš č okres Zvolen č okres Žarnovica č okres Žiar nad Hronom č okres Bardejov č okres Humenné č okres Kežmarok č okres Levoča č okres Medzilaborce č okres Poprad

8 č okres Prešov č okres Sabinov č okres Snina č okres Stará Ľubovňa č okres Stropkov č okres Svidník č okres Vranov nad Topľou č okres Gelnica č okres Košice I č okres Košice II č okres Košice III č okres Košice IV č okres Košice - okolie č okres Michalovce č okres Rožňava č okres Sobrance č okres Spišská Nová Ves č okres Trebišov

9 I. S P R Á V A o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k l. januáru 2014

10

11 Ú v o d Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR (ďalej len štatistická ročenka ) je súborným materiálom poskytujúcim ucelený prehľad o vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike s podrobnosťou okresov za rok Je výsledkom spracovania sumárnych údajov, ktoré sú zostavené z údajov evidovaných v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností (ďalej len kataster ). Prehľady o výmerách jednotlivých druhov pozemkov sú spracované podľa sumarizačného kódu. Rozbor zmien v pôdnom fonde poskytuje prehľad o stave a zmenách v pôdnom fonde za uplynulé ročné obdobie. Výkazy úhrnných hodnôt druhov pozemkov predstavujú výmery okresov, krajov a Slovenskej republiky v ich územných hraniciach a v členení podľa jednotlivých druhov pozemkov. Jednou z funkcií katastra podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, je ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ochrana životného prostredia, ochrana nerastného bohatstva, ochrana kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov. Kataster slúži aj ako viacúčelový informačný systém na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Poľnohospodárska pôda a lesné pozemky sú hlavnou zložkou životného prostredia a sú prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ich ochrana je nevyhnutná a orgány katastra sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Správy katastra ako orgány miestnej štátnej správy na úseku katastra v Slovenskej republike predovšetkým rozhodujú v katastrálnom konaní, zapisujú práva k nehnuteľnostiam, spravujú a aktualizujú kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených alebo zistených zmien, vydávajú verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, úradne overujú geometrické plány, poskytujú informácie z katastra, rozhodujú v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri, spravujú pozemkové knihy a železničnú knihu a spracúvajú sumárne údaje o pôdnom fonde. Pri svojej činnosti evidujú len zmeny poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, doložené rozhodnutiami príslušných orgánov ich ochrany. Zlepšovaniu starostlivosti o pôdny fond napomáha aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tieto činnosti upravujú platné právne predpisy, najmä zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom; v znení neskorších predpisov. Štatistickú ročenku vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad ) najmä pre ústredné a miestne orgány štátnej správy, územnej samosprávy, vedecko-výskumnú základňu, prípadne pre iných záujemcov. Od roku 2008 (podľa údajov katastra k 1. januáru 2008) vydáva úrad v analógovej forme iba štyri povinné výtlačky, digitálna forma štatistickej ročenky je voľne prístupná pre záujemcov na internetovej stránke úradu. Sumarizáciu o výmerách jednotlivých druhov pozemkov a rozbor zmien v pôdnom fonde za rok 2013 na úrovni krajov a okresov vykonali katastrálne odbory okresných úradov. Sumarizáciu za Slovenskú republiku vykonal Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Odchýlky v súčtových údajoch v tabuľkách sú z dôvodu matematického zaokrúhľovania výmer v m 2 na ha bez vyrovnania. Republikové výsledky sumarizácie spolu s výsledkami za kraje a okresy sú uvedené v prílohách.

12 Z m e n y ú h r n n ý c h h o d n ô t d r u h o v p o z e m k o v v r o k u poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) ÚHDP k ÚHDP k rozdiel Zmeny v ÚHDP sú podrobne uvedené v prílohe č. 1 a vznikli v dôsledku: územných zmien, poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) spresnenia výmer pri obnove operátov katastra ako aj zmien, ktoré vznikli z opráv chybných výmer zistených pri spravovaní katastra, poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) zmien trvalého charakteru, ktoré majú vplyv na vývoj pôdneho fondu a sú predmetom ďalšieho podrobnejšieho rozboru v kapitolách 3 a 4 a v prílohách 3-6. poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) Vývoj ÚHDP od je uvedený v prílohe č. 2. V dôsledku vykonaných zmien a prírastku obyvateľstva v roku 2012, pripadalo na 1 obyvateľa SR 0,4434 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 0,2609 ha ornej pôdy. Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy na 1 obyvateľa v SR od roku 2009 je uvedený v prílohe č. 7. Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere jednotlivých okresov a krajov SR v roku 2013 je uvedený na strane V ý v o j p oľnohospodárskej pôdy v roku Úbytky poľnohospodárskej a ornej pôdy V roku 2013 ubudlo z poľnohospodárskej pôdy ornej pôdy (ha) (%) (ha) (%) do poľnohospodárskej pôdy ,7 do lesných pozemkov, do nepoľnohospod. a nelesných pozemkov , ,3 z toho na: - výstavbu , ,3 - ťažbu 31 0,8 19 1,1 - ostatné úbytky , ,9 spolu úbytky za rok , ,0

13 Prehľad o úbytkoch poľnohospodárskej a ornej pôdy podľa krajov je vyčíslený v prílohách č. 3 a 4. V dolnej časti príloh je uvedený prehľad úbytkov od roku Najväčší úbytok poľnohospodárskej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Dunajská Streda (221 ha) na výstavbu aqua arény a na individuálnu bytovú výstavbu; v okrese Košice (214 ha) zápisom jednoduchého projektu pozemkových úprav a na výstavbu dialnice a v okrese Brezno (207 ha) na základe rozhodnutia pozemkového a lesného odboru okresného úradu Brezno. Najväčší úbytok ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Košice (146 ha) zápisom jednoduchého projektu pozemkových úprav a na výstavbu dialnice a retenčnej nádrže; v okrese Dunajská Streda (91 ha) na výstavbu aqua arény a v okrese Bánovce nad Bebravou (71 ha) na výstavbu rýchlostnej cesty. Najväčší úbytok ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy zaznamenali: v okrese Poprad (44 ha) do trvalých trávnych porastov; v okrese Spišská Nová Ves (33 ha) rozhodnutím o schválení projektu pozemkových úprav a v okrese Žiar nad Hronom (32 ha) do trvalých trávnych porastov rozhodnutím o schválení projektu pozemkových úprav. 3.2 Prírastky poľnohospodárskej a ornej pôdy V roku 2013 pribudlo do poľnohospodárskej pôdy ornej pôdy (ha) (%) (ha) (%) z poľnohospodárskej pôdy ,4 z lesných pozemkov, z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov ,0 72 6,6 spolu prírastky za rok , ,0 Prehľad o prírastkoch poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov podľa krajov je vyčíslený v prílohe č. 5. V dolnej časti je uvedený prehľad prírastkov od roku Najväčšie prírastky poľnohospodárskej pôdy z lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Lučenec (24 ha) z ostatnej plochy, v okrese Galanta (20 ha) z ostatnej plochy a v okrese Vranov nad Topľou (4 ha). Najväčšie prírastky ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy zaznamenali: v okrese Vranov nad Topľou (281 ha) rozoraním trvalých trávnatých porastov, v okrese Nové Zámky (90 ha) zápisom projektov pozemkových úprav a v okrese Galanta (75 ha) zápisom projektu pozemkových úprav. V dôsledku zmien trvalého charakteru v roku 2013 ubudlo poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy celkom: poľnohospodárskej ornej pôdy pôdy (ha) (ha)

14 V ý v o j l e s n ý c h p o z e m k o v v r o k u Úbytky lesných pozemkov V roku 2013 ubudlo z lesných pozemkov (ha) (%) do poľnohospodárskej pôdy 16 16,3 do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 82 83,7 spolu úbytky za rok ,0 4.2 Prírastky lesných pozemkov V roku 2013 pribudlo lesných pozemkov (ha) (%) z poľnohospodárskej pôdy ,0 z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov ,0 spolu prírastky za rok ,0 Prehľad o úbytkoch a prírastkoch lesných pozemkov podľa krajov je vyčíslený v prílohe č. 5 a 6. V dolnej časti príloh je uvedený prehľad úbytkov a prírastkov od roku Najväčšie úbytky lesných pozemkov do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Martin 11 ha, v okrese Levoča 9 ha a v okrese Košice 4 ha. Najväčšie prírastky lesných pozemkov zaznamenali: v okrese Brezno 207 ha, v okrese Gelnica 60 ha a v okresoch Košice a Dunajská Streda 55 ha. V dôsledku zmien trvalého charakteru v roku 2013 pribudlo celkom: lesných pozemkov (ha) Z á v e r Z rozboru zmien úhrnných hodnôt druhov pozemkov za rok 2013 (pozri kapitolu č. 2) porovnaním s rokom 2012 vyplýva, že úbytok poľnohospodárskej pôdy v roku 2013 ( ha) je oproti roku 2012 ( ha) menší o 563 ha. Úbytok ornej pôdy v roku 2013 (-610 ha) je oproti roku 2012 ( ha) menší o ha. Prírastok lesných pozemkov v roku 2013 (1 309 ha) je oproti roku 2012 (1 723 ha) menší o 414 ha. Vývoj pôdneho fondu v Slovenskej republike bol v roku 2013 (pozri kapitolu č. 3) poznačený ďalším ubúdaním poľnohospodárskej a ornej pôdy v prospech lesných, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov a nárastom lesných pozemkov (pozri kapitolu č. 4) z poľnohospodárskej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov. K ochrane a stabilizácii poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov do značnej miery prispievajú aj pracovníci katastrálnych odborov okresných úradov evidovaním všetkých schválených zmien a došlých listín, ako aj zápisom výsledkov konaní o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a výsledkov pozemkových úprav do katastra. Tieto procesy zvyšujú hodnovernosť údajov katastra o stave a zmenách v poľnohospodárskej pôde

15 a lesných pozemkoch a ich poskytovanie a vyžívanie v spoločnosti vytvára predpoklady na lepšiu ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Podrobnejší rozbor úbytkov a prírastkov druhov pozemkov v jednotlivých krajoch je spracovaný príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov v sídle kraja. Bratislava, marec 2014

16 ČÍSLOVANIE ÚZEMNÝCH A SPRÁVNYCH JEDNOTIEK SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. Bratislavský kraj 2. Trnavský kraj 3. Trenčiansky kraj 101 Bratislava I 201 Dunajská Streda 301 Bánovce nad Bebravou 102 Bratislava II 202 Galanta 302 Ilava 103 Bratislava III 203 Hlohovec 303 Myjava 104 Bratislava IV 204 Piešťany 304 Nové Mesto nad Váhom 105 Bratislava V 205 Senica 305 Partizánske 106 Malacky 206 Skalica 306 Považská Bystrica 107 Pezinok 207 Trnava 307 Prievidza 108 Senec 308 Púchov 309 Trenčín 4. Nitriansky kraj 5. Žilinský kraj 6. Banskobystrický kraj 401 Komárno 501 Bytča 601 Banská Bystrica 402 Levice 502 Čadca 602 Banská Štiavnica 403 Nitra 503 Dolný Kubín 603 Brezno 404 Nové Zámky 504 Kysucké Nové Mesto 604 Detva 405 Šaľa 505 Liptovský Mikuláš 605 Krupina 406 Topoľčany 506 Martin 606 Lučenec 407 Zlaté Moravce 507 Námestovo 607 Poltár 508 Ružomberok 608 Revúca 509 Turčianske Teplice 609 Rimavská Sobota 510 Tvrdošín 610 Veľký Krtíš 511 Žilina 611 Zvolen 612 Žarnovica 613 Žiar nad Hronom 7. Prešovský kraj 8. Košický kraj 701 Bardejov 801 Gelnica 702 Humenné 802 Košice I 703 Kežmarok 803 Košice II 704 Levoča 804 Košice III 705 Medzilaborce 805 Košice IV 706 Poprad 806 Košice - okolie 707 Prešov 807 Michalovce 708 Sabinov 808 Rožňava 709 Snina 809 Sobrance 710 Stará Ľubovňa 810 Spišská Nová Ves 711 Stropkov 811 Trebišov 712 Svidník 713 Vranov nad Topľou

17 Poradie krajov podľa rozlohy v km 2 Stav k Banskobystrický Prešovský Žilinský Košický Nitriansky Trenčiansky Trnavský Bratislavský

18 Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere okresov a krajov Slovenskej republiky v roku 2013 Číslo okresu poľnohosp. pôda lesné pozemky Číslo okresu poľnohosp. pôda lesné pozemky ,4 0, ,8 58, ,3 11, ,9 58, ,5 42, ,9 68, ,1 33, ,9 45, ,2 7, ,4 36, ,1 52, ,2 41, ,1 42, ,3 49, ,8 3, ,0 60,0 kraj 1 44,5 36, ,6 36, ,7 6, ,2 30, ,0 4, ,0 46, ,9 12, ,7 64, ,7 21, ,5 53, ,6 31,6 kraj 6 43,7 49, ,4 25, ,8 42, ,3 17, ,2 55,1 kraj 2 69,7 15, ,3 39, ,2 52, ,0 43, ,9 52, ,0 56, ,7 33, ,2 69, ,4 37, ,7 36, ,1 45, ,0 43, ,9 62, ,5 63, ,0 55, ,5 48, ,7 53, ,1 49, ,8 45, ,9 47,2 kraj 3 40,6 49, ,3 37, ,5 6,4 kraj 7 42,4 49, ,2 18, ,4 75, ,6 10, ,8 60, ,9 7, ,9 14, ,9 4, ,6 55, ,6 28, ,6 4, ,6 43, ,1 42,6 kraj 4 73,5 15, ,3 12, ,7 61, ,1 61, ,0 59, ,2 35, ,4 44, ,5 56, ,2 56, ,4 13, ,6 60,3 kraj 8 49,6 39, ,0 58, ,2 48,2 SR 49,0 41, ,3 66, ,5 56, ,1 45, ,8 52,8 kraj 5 35,8 55,9

19 I I. P R Í L O H Y k správe o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2014

20

21 Príloha č. 1 Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku 2013 v SR (v hektároch) Rozčlenenie rozdielu podľa Stav k Stav k druhov zmien D r u h p o z e m k u Rozdiel Územné Spresnenie Zmeny zmeny výmer trvalého charakteru orná pôda chmeľnice vinice záhrady ovocné sady trvalé trávne porasty poľnohospodárska pôda lesné pozemky vodné plochy zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy nepoľnohospodárske a nelesné pozemky Celková výmera za SR Poznámka: odchýlky v súčtových údajoch sú z dôvodu matematického zaokrúhľovania výmer v m 2 na ha bez vyrovnania.

22 Vývoj jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v SR od (v hektároch) D r u h p o z e m k u Príloha č. 2 Stav ku dňu orná pôda chmeľnice vinice záhrady ovocné sady trvalé trávne porasty poľnohosp. pôda lesné pozemky

23 Úbytky poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) Príloha č. 3 Číslo kraja priemyselnú občiansku a bytovú na výstavbu na ťažbu ostatné úbytky poľnohospodársku vodných diel iné invest. účely celkom uhlia ostatnú celkom zalesňovanie ostatné účely celkom Celkom úbytky poľnoh. pôdy SR Vývoj úbytkov poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2011 ( v hektároch) obdobie Celkom

24 Príloha č. 4 Úbytky ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) Do poľnohospod. pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov Číslo na výstavbu na ťažbu ostatné úbytky Celkom kraja do trva- do priemy- občian- poľno- vodn. iné úbytky lých ostatnej celkom selnú sku a hospo- diel invest. celkom uhlia ostatnú celkom zales- ostatné celkom Celkom ornej trávn. poľn. bytovú dársku účely ňovanie účely pôdy porast. pôdy SR Vývoj úbytkov ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2011 ( v hektároch) obdobie Celkom

25 Príloha č. 5 Prírastky poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) Poľn.pôdy z lesných pozemkov ornej pôdy lesných pozemkov a z nepoľn. a neles. pozemkov z poľnohospodárskej pôdy z les.poz.,nep.a neles.poz. Číslo odlesne- z nepoľn. z trvalých z ostatnej odlesne- z nepoľn. z poľno- z toho z nepoľn. kraja ním a neles- Celkom trávnych poľnoh. celkom ním a neles- celkom Celkom hospod. ornej a neles. Celkom ných po- porastov pôdy ných poz. pôdy pôdy pozemk. zemkov SR Vývoj prírastkov poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v SR od roku 2011 (v hektároch) obdobie Celkom

26 Príloha č. 6 Úbytky lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v roku 2013 v SR podľa krajov (v hektároch) na poľnohospodárske do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov Číslo využitie na výstavbu Celkom kraja do poľnoh. z toho do priemysel. občiansku vodných iné invest. na ťažbu na ostatné celkom Úbytky pôdy ornej pôdy diel účely účely SR Vývoj úbytkov lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v SR od roku 2011 ( v hektároch) obdobie Celkom

27 Príloha č. 7 Výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa k 31. decembru 2013 kraj Výmera (v hektároch) na 1 obyvateľa Počet poľnohos. pôda orná pôda obyvateľov ,1477 0,5187 0,3089 0,6789 0,3526 0,6288 0,4647 0,4215 0,1172 0,4654 0,1641 0,5904 0,0878 0,2516 0,1816 0, SR 0,4434 0, Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa v rokoch rok / Výmera (v hektároch) na 1 obyvateľa poľnohos. pôda orná pôda 0,4457 0,2614 0,4442 0,2606 0,4426 0,2599 0,4447 0,2613 0,4434 0,2609

28

29 I I I. Ú H R N N É H O D N O T Y D R U H O V P O Z E M K O V podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2014

30

31 Tabuľka č. 1 REPUBLIKOVÉ ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA KRAJOV K /V HEKTÁROCH/ Kraj Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 1 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Republika spolu: REPUBLIKOVÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA KRAJOV K P o č e t Kraj okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 1 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Republika spolu:

32 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Kraj spolu: Tabuľka č. 2 1 Bratislavský kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Kraj spolu:

33 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 201 Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Kraj spolu: Tabuľka č. 3 2 Trnavský kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 201 Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Kraj spolu:

34 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 301 Bánovce nad Bebravo Ilava Myjava Nové Mesto nad Váho Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Kraj spolu: Tabuľka č. 4 3 Trenčiansky kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 301 Bánovce nad Bebrav Ilava Myjava Nové Mesto nad Váh Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Kraj spolu:

35 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 401 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topolčany Zlaté Moravce Kraj spolu: Tabuľka č. 5 4 Nitriansky kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 401 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topolčany Zlaté Moravce Kraj spolu:

36 Tabuľka č. 6 5 Žilinský kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 501 Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 501 Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Kraj spolu:

37 Tabuľka č. 7 6 Banskobystrický kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 601 Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 601 Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Kraj spolu:

38 Tabuľka č. 8 7 Prešovský kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 701 Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 701 Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Kraj spolu:

39 Tabuľka č. 9 8 Košický kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 801 Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 801 Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov Kraj spolu:

40

41 I V. Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracovaný podľa S U M A R I Z A Č N É H O K Ó D U k 1. januáru 2014

42

43 Tabuľka č. 10 REPUBLIKOVÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnicke osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

44 Tabuľka č Bratislavský kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnicke osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

45 Tabuľka č Trnavský kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnicke osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop

Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop Baráková, A., Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop 12.11.21, MZ SR Národné centrum zdravotníckych informácií P.Smolík, demograf 1976 Rok CHOS I-I99 ICHS I2-I25 z toho/ I21-I22 z toho

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: / Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2017 BRATISLAVA, 2017 OBSAH Obsah...1 Legenda / zoznam správcov

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014 BRATISLAVA, 2014 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004 Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 371/2004 Z.z. - posledný stav textu 371/2004 Z.z. ZÁKON z 27. mája 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

Regionálne rozdiely medzi školami v SR

Regionálne rozdiely medzi školami v SR Regionálne rozdiely medzi školami v SR Matej Tunega Autor spolupracuje s inštitútom INEKO september 2014 Upozornenie (pridané 30.9.2014): Hodnotenia škôl uvedené v tejto analýze nemusia odrážať ich kvalitu,

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

ESO - Reforma štátnej správy

ESO - Reforma štátnej správy Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa ESO - Reforma štátnej správy Prezentácia reformy ESO Júl 2013 MV SR, Všetky práva vyhradené ESO koncept a ciele "ESO" program je základom národnej reformy

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV

viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV viac za menej...každý deň Rozleťte sa do nového školského roka s radosťou a v plnej paráde! TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV s prúžkami a potlačou, veľkosti: 98 128 cm HIT 1 99 HIT 1 99 Tričko s čarovným motívom

Více

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU Otváracie hodiny: Veľkoobchod: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. Maloobchod - predajňa: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. sobota: 8-12.00 hod. Kontaktné osoby: Maloobchod:

Více

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004 Publikácia prezentuje prognózu vývoja

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka.

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka. Súťaž o dovolenku snov za 4 000 Viac informácií vnútri letáka 34. 90 1 714 670 veľ. 28 35 49. 90 1 718 625 veľ. 36 40 1 715 645 veľ. 37 41 49. 90 1 716 651 veľ. 7.5 11.5 www.deichmann.com 1 715 644 veľ.

Více

AKCIA Časovo obmedzená! každý model. každý model veľ veľ.

AKCIA Časovo obmedzená! každý model. každý model veľ veľ. AKCIA Časovo obmedzená! 22.90 16.90 1 102 884 veľ. 36 41 1 102 657 veľ. 36 41 22. 90 1 102 659 veľ. 36 41 www.deichmann.com 14.⁹⁰ 1 717 608 veľ. 37 41 1 717 990 veľ. 37 41 16.⁹⁰ Hľadať... 1 717 432 veľ.

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Odbor cestnej databanky - 21 CESTNÉ OBJEKTY - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Stav siete cestných komunikácií k 1.1.218 BRATISLAVA, 218 OBSAH Strana Základné údaje o cestných

Více

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015 Centrum vedecko-technických informácií Staré grunty 52, 842 44 Bratislava POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre

Více

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu:

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Banská Štiavnica Banská Bystrica - Jakub Banská Bystrica - Kremnička Banská Bystrica - Partizánska

Více

1 1 Utorok, 4. máj 2010

1 1 Utorok, 4. máj 2010 1 1 Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR Monika Péková Jozef Hanus Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 monika.pekova@mvsr.vs.sk 1 Archívna legislatíva

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013

Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013 Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013 Súťažiaci vo vekových kategóriách 1, 2, 3, t. j. vo veku 6-15

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji

Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji Papierové kolkové známky postupne končia Bratislava, 20. október 2014 Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom financií SR postupne zavádza do prevádzky

Více

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika 2005 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Zdravotnícka

Více

Zaplatenie členského

Zaplatenie členského Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

Určený počet najlepších prác z obvodného kola postupuje, spolu s obvodným nominačným zoznamom do celoštátneho kola.

Určený počet najlepších prác z obvodného kola postupuje, spolu s obvodným nominačným zoznamom do celoštátneho kola. Zoznam obvodných koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 63. ročníka súťažnej časti projektu EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015/2015 Pre účastníkov súťažnej časti projektu vo vekových

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1: Systematizace regionálních plnomocníků HSTD k 1. prosinci Středočeský kraj

PŘÍLOHY. Příloha č. 1: Systematizace regionálních plnomocníků HSTD k 1. prosinci Středočeský kraj 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Systematizace plnomocníků HSTD k 1. prosinci 1964 Příloha č. 2: Příklad rozdělovníku materiálů HSTD Příloha č. 3: Organizace oddělení a počty pracovníků HSTD k 1. 9. 1956

Více

Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 6:31 Šelpice 6:40 - Smolenice 6:56 - Jablonica 7:14 - Senica 7:23 - Šaštín - Stráže 7:44 - Kúty 7:55

Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 6:31 Šelpice 6:40 - Smolenice 6:56 - Jablonica 7:14 - Senica 7:23 - Šaštín - Stráže 7:44 - Kúty 7:55 I 521 Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 5:07 Kúty 4:02 - Malacky 4:29 - Devínska Nová Ves 4:51 (ide Os RJ 5:09 Dunajská Streda 4:09 R 5:25 Poľana Šurany 4:13 (nejde v a 31.III., 2.IV.) 5:43 Bratislava

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR

INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 22. slovenské geodetické dni, 6.-7. 11. 2014, Žilina Stav tvorby, aktualizácie a kompletizácie VKM Súhrnný počet súborov máp: 4149 Súbory s vyhlásenou

Více

domov plný lásky viac RÁMIK VyCarujte si ...každý deň za menej SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY

domov plný lásky viac RÁMIK VyCarujte si ...každý deň za menej SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY viac za menej...každý deň domov plný lásky VyCarujte si SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI na fotky, 15 ks, batérie sa predávajú samostatne RÁMIK NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY s motívom srdiečok LED POHÁR a nápisom

Více

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: , Kraj : Bratislavský

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: ,   Kraj : Bratislavský K GEO s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, IČO : 36 842 494, mobil: 0903 559 539, e-mail : kgeo@kgeo.sk Kraj : Bratislavský Okres : Bratislava IV Obec : Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica a Bratislava

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-5/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

viac Všetky farby pr e každ peňaženku ...každý deň za menej HIT HIT alebo do vyčerpania zásob. FLÍSOVÁ MIKINKA FLÍSOVÉ TEPLÁČIKY

viac Všetky farby pr e každ peňaženku ...každý deň za menej HIT HIT alebo do vyčerpania zásob. FLÍSOVÁ MIKINKA FLÍSOVÉ TEPLÁČIKY Všetky farby e n e s e j pr e každ viac za menej ú peňaženku...každý deň 2 49 FLÍSOVÁ MIKINKA pre väčšie deti, v sivej, tmavo sivej alebo ružovej farbe, veľkosti: 98 128 cm; pre bábätká, s obrázkami, v

Více

List of All Archive Funds in the NBS Archive

List of All Archive Funds in the NBS Archive List of All Archive Funds in the NBS Archive Americko-slovenská banka, Bratislava Banka československých légií, Prague, branches: Bratislava, Komárno, Košice, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Poprad,

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Umelé kúpaliská Kraj Okres Obec Bazény Názov kúpaliska termálne netermálne spolu v prevádzke mimo prevádzky Stav kúpaliska Dátum

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

harmónii PÔVAB A POHODLIE viac v dokonalej HIT ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH LEŽÉRNY PULÓVER ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB

harmónii PÔVAB A POHODLIE viac v dokonalej HIT ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH LEŽÉRNY PULÓVER ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB viac za menej...každý deň PÔVAB A POHODLIE v dokonalej harmónii HIT LEŽÉRNY PULÓVER so širokým výstrihom, alebo s ozdobným šnurovaním, PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 21. 9. 4. 10. 2018 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB

Více

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Príloha č. 5.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (kategória): PR Názov chráneného územia: Dunitová skalka

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2016 BRATISLAVA, 2016 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 5 MIESTOPISNÝ

Více

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 Ročník 2017

Více

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov Medzinárodná výstava psov, CACIB 26.01.2013 27.01.2013 Trenčín

Více

VIANOCE. viac HIT HIT HIT. ...každý deň. za menej PLNÉ SPLNENÝCH PRIANÍ PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ

VIANOCE. viac HIT HIT HIT. ...každý deň. za menej PLNÉ SPLNENÝCH PRIANÍ PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ viac za menej...každý deň ROZPRÁVKOVÉ PYŽAMKO pre dievčatká, s potlačou Minnie Mouse, farba: pre chlapčekov, s potlačou Mickey Mouse, farba: veľkosti: 92 128 cm VIANOCE PLNÉ

Více

KiK - viac ako 3 200x v Európe

KiK - viac ako 3 200x v Európe Dievčenské softshellové bundy Veľkosti - svetlozelená: 92-122, antracitová: 128-170/176, Chlapčenské softshellové bundy Veľkosti - modrá/tmavomodrá: 92-122, čierna/zelená: 128/170-176, Platný od 11. marca

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2018 BRATISLAVA, 2018 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 4 MIESTOPISNÝ

Více

NOVÉ KOLEKCIE. viac A NAKUPUJTE VÝHODNE! HIT OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV. ...každý deň. za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH POHODLNÉ LEGÍNKY

NOVÉ KOLEKCIE. viac A NAKUPUJTE VÝHODNE! HIT OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV. ...každý deň. za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH POHODLNÉ LEGÍNKY NOVÉ KOLEKCIE OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV A NAKUPUJTE VÝHODNE! viac za menej...každý deň POHODLNÉ LEGÍNKY pre dievčatá, s potlačou hviezdičiek, s volánikmi, alebo hladké, veľkosti: 134 164 cm HIT PONUKA

Více

VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov. I. ročník. celoštátnej súťaže žiakov základných škôl

VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov. I. ročník. celoštátnej súťaže žiakov základných škôl VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov I. ročník celoštátnej súťaže žiakov základných škôl pre školský rok 2015/2016 VYBÍJANÁ CUP Cieľom projektu je nielen ďalší rozvoj, dnes veľmi populárneho školského športu,

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - E Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana Legenda... 2 Vysvetlivky

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - E Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2012 BRATISLAVA, 2012 OBSAH Legenda... 2 Vysvetlivky

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017 Testovanie 9-2017 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017 Testovanie 9-2017 Riadny termín 05. apríl 2017 Náhradný termín 20. apríl 2017 Administrované testy Test z matematiky

Více

Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017

Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017 Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017 Od 20.marca do 11.júna 2017 prebiehal 7. ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu. V roku 2017 sme dostali účastnícke listy od

Více

SPD : Nové Zámky. Priemerný denný beh vozidla : 277 / 0 km

SPD : Nové Zámky. Priemerný denný beh vozidla : 277 / 0 km 4326 { 4334 4346 4340 4326,} 123 Správa riadenia a realizácie prevádzky: Bratislava SPD : Nové Zámky Oprava číslo : Druhy vlakov : Os Turnusová skupina : 021 N.Zámky 29 8 09 8 50 1. 2. 3. 4. 5. Komárno

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku I 520 5:31 Košice 0 5:43 5:44 Kysak 16 6:21 6:22 Spišská Nová Ves 75 Os 6:51 Smižany 6:54 - Vydrník 7:05 - Poprad-Tatry 7:19 6:39 6:40 Poprad-Tatry 101 Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: , Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: ,

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: ,   Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: , Okres Zberné miesto Bánovce nad Bebravou Odťahové vozidlo De-S-Pe, tel: 0915 756 622, email: despe@despe.sk Bánovce nad Bebravou HELP MEDICAL SERVICES s.r.o., Trenčianska cesta 1520/75, 957 01 Bánovce

Více

Nový rok, nový dizajn!

Nový rok, nový dizajn! viac za menej...každý deň Nový rok, nový dizajn! Všetko pre moderný domov mäkučká OBLIEČKA NA VANKÚŠIK v sivej, mätovej, ružovej alebo béžovej farbe, rozmery: 40 x 40 cm FLÍSOVÁ DEKA v krémovej, sivej,

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR 2017 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR 2017 Ročník 2018 ZŠ-5/2018 Národné centrum zdravotníckych

Více

Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností

Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing.Martina Behuliaková TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja. ITAPA

Více

viac ...každý deň za menej HIT FLEECOVÁ DEKA Ponuka je platná v dňoch od do alebo do vyčerpania zásob.

viac ...každý deň za menej HIT FLEECOVÁ DEKA Ponuka je platná v dňoch od do alebo do vyčerpania zásob. viac za menej...každý deň HIT FLEECOVÁ DEKA z príjemného materiálu, rôzne vzory a farby, rozmery: 130 170 cm Ponuka je platná v dňoch od 30. 6. 2017 do 13. 7. 2017 alebo do vyčerpania zásob. Viac za menej...

Více

Pôsobnosť inšpekcie 10

Pôsobnosť inšpekcie 10 Pôsobnosť inšpekcie 10 niť odpad tým, že mu uložil opatrenie a lehotu, v ktorej mal možnosť odpad odpratať z pozemku v súlade so zákonom. Keďže žalobca túto možnosť nevyužil, súd je toho názoru, že správne

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení,

Více

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Dušan Sloboda Bratislava August 2007 Obsah I. Namiesto úvodu II. Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov SR (stav k 31.7.2007) III. IV. Zhrnutie Zdroje V. Prílohy Táto

Více

viac INŠPIRÁCIE ZA MENEJ, AKO ZO SNA ako si myslíte ...každý deň za menej HIT HIT NOČNÁ KOŠEĽA DETSKÉ PYŽAMO

viac INŠPIRÁCIE ZA MENEJ, AKO ZO SNA ako si myslíte ...každý deň za menej HIT HIT NOČNÁ KOŠEĽA DETSKÉ PYŽAMO INŠPIRÁCIE AKO ZO SNA ZA MENEJ, ako si myslíte viac za menej...každý deň HIT DETSKÉ PYŽAMO pre dievčatá, s potlačou, na výber súpravy: krémovo-tmavo modrá alebo tmavo modro-sivá; pre chlapcov, s potlačou,

Více

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Cenník služieb GEOFONDU Ceny sú uvedené s DPH Platnosť od 1.4.2011 Ústredná geologická knižnica SR: 1. Vystavenie čitateľského preukazu: 1,20 2. Vystavenie duplikátu

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk pajtinka@centrum.sk

Více

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Mgr. Róbert Jakubáč Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim Konferencia

Více

POKYNY. pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016

POKYNY. pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016 POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016 (pre vykazujúce jednotky) Bratislava, december 2016 oddelenie

Více

pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk

pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra POKYNY pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk Geo(MŽP SR) 3a-01 Ministerstvo

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012 1. Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 212 2. Vyhodnotenie cieľov opatrení za rok 212 3. Úlohy pre službu dopravnej polície v dohľade nad cestnou premávkou pre rok 213 4. Vyhodnotenie efektivity

Více

Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR

Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR , Bratislava Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR patschova@vuvh.sk, siska@vuvh.sk Autori: RNDr. Anna Patschová, PhD., Mgr. Milan Siska, Ing. Katarína

Více