Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A"

Transkript

1 Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2015 BRATISLAVA 2015

2 Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR Vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Spracoval katastrálny odbor ÚGKK SR Vytlačil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Náklad 4 povinné výtlačky Vydané v apríli vydanie Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2015

3 Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A O P Ô D N O M F O N D E V S L O V E N S K E J R E P U B L I K E podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2015 BRATISLAVA 2015

4 ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR, 2015 ISBN KO-1756/

5 O b s a h I. Správa o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru Úvod Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku Vývoj poľnohospodárskej pôdy v roku Vývoj lesných pozemkov v roku Záver Číslovanie územných a správnych jednotiek Slovenskej republiky (podľa krajov a okresov) Mapa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere okresov a krajov Slovenskej republiky v roku II. Prílohy k správe o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru Prílohy: č. 1 Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku 2014 v SR (v hektároch) č. 2 Vývoj jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v SR od (v hektároch) č. 3 Úbytky poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2012 (v hektároch) č. 4 Úbytky ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2012 (v hektároch) č. 5 Prírastky poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch ) Vývoj prírastkov poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v SR od roku 2012 (v hektároch) č. 6 Úbytky lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) Vývoj úbytkov lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v SR od roku 2012 (v hektároch) č. 7 Výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa k 31. decembru Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa v rokoch

6 III. Úhrnné hodnoty druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2015 (vrátane prehľadov o počte okresov, obcí, katastrálnych území, parciel registra C, parciel registra E, domov so súpisnými číslami, bytov vo vlastníctve právnických a fyzických osôb, listov vlastníctva, vlastníkov ) Tabuľky: č č. 2 1 Bratislavský kraj č. 3 2 Trnavský kraj č. 4 3 Trenčiansky kraj č. 5 4 Nitriansky kraj č. 6 5 Žilinský kraj č. 7 6 Banskobystrický kraj č. 8 7 Prešovský kraj č. 9 8 Košický kraj IV. Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracovaný podľa sumarizačného kódu k 1. januáru Tabuľky: č č Bratislavský kraj č Trnavský kraj č Trenčiansky kraj č Nitriansky kraj č Žilinský kraj č Banskobystrický kraj č Prešovský kraj č Košický kraj č okres Bratislava I č okres Bratislava II č okres Bratislava III č okres Bratislava IV č okres Bratislava V č okres Malacky č okres Pezinok č okres Senec č okres Dunajská Streda č okres Galanta č okres Hlohovec č okres Piešťany č okres Senica č okres Skalica č okres Trnava... 64

7 č okres Bánovce nad Bebravou č okres Ilava č okres Myjava č okres Nové Mesto nad Váhom č okres Partizánske č okres Považská Bystrica č okres Prievidza č okres Púchov č okres Trenčín č okres Komárno č okres Levice č okres Nitra č okres Nové Zámky č okres Šaľa č okres Topoľčany č okres Zlaté Moravce č okres Bytča č okres Čadca č okres Dolný Kubín č okres Kysucké Nové Mesto č okres Liptovský Mikuláš č okres Martin č okres Námestovo č okres Ružomberok č okres Turčianske Teplice č okres Tvrdošín č okres Žilina č okres Banská Bystrica č okres Banská Štiavnica č okres Brezno č okres Detva č okres Krupina č okres Lučenec č okres Poltár č okres Revúca č okres Rimavská Sobota č okres Veľký Krtíš č okres Zvolen č okres Žarnovica č okres Žiar nad Hronom č okres Bardejov č okres Humenné č okres Kežmarok č okres Levoča č okres Medzilaborce č okres Poprad

8 č okres Prešov č okres Sabinov č okres Snina č okres Stará Ľubovňa č okres Stropkov č okres Svidník č okres Vranov nad Topľou č okres Gelnica č okres Košice I č okres Košice II č okres Košice III č okres Košice IV č okres Košice - okolie č okres Michalovce č okres Rožňava č okres Sobrance č okres Spišská Nová Ves č okres Trebišov

9 I. S P R Á V A o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k l. januáru 2015

10

11 Ú v o d Štatistická ročenka o pôdnom fonde v SR (ďalej len štatistická ročenka ) je súborným materiálom poskytujúcim ucelený prehľad o vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike s podrobnosťou okresov za rok Je výsledkom spracovania sumárnych údajov, ktoré sú zostavené z údajov evidovaných v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností (ďalej len kataster ). Prehľady o výmerách jednotlivých druhov pozemkov sú spracované podľa sumarizačného kódu. Rozbor zmien v pôdnom fonde poskytuje prehľad o stave a zmenách v pôdnom fonde za uplynulé ročné obdobie. Výkazy úhrnných hodnôt druhov pozemkov predstavujú výmery okresov, krajov a Slovenskej republiky v ich územných hraniciach a v členení podľa jednotlivých druhov pozemkov. Jednou z funkcií katastra podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, je ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ochrana životného prostredia, ochrana nerastného bohatstva, ochrana kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov. Kataster slúži aj ako viacúčelový informačný systém na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Poľnohospodárska pôda a lesné pozemky sú hlavnou zložkou životného prostredia a sú prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ich ochrana je nevyhnutná a orgány katastra sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Okresné úrady ako orgány miestnej štátnej správy na úseku katastra v Slovenskej republike predovšetkým rozhodujú v katastrálnom konaní, zapisujú práva k nehnuteľnostiam, spravujú a aktualizujú kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených alebo zistených zmien, vydávajú verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, úradne overujú geometrické plány, poskytujú informácie z katastra, rozhodujú v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri, spravujú pozemkové knihy a železničnú knihu a spracúvajú sumárne údaje o pôdnom fonde. Pri svojej činnosti evidujú len zmeny poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov doložené rozhodnutiami príslušných orgánov ich ochrany. Zlepšovaniu starostlivosti o pôdny fond napomáha aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tieto činnosti upravujú platné právne predpisy, najmä zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štatistickú ročenku vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad ) najmä pre ústredné a miestne orgány štátnej správy, územnej samosprávy, vedecko-výskumnú základňu, prípadne pre iných záujemcov. Od roku 2008 (podľa údajov katastra k 1. januáru 2008) vydáva úrad v analógovej forme iba štyri povinné výtlačky, digitálna forma štatistickej ročenky je voľne prístupná pre záujemcov na internetovej stránke úradu. Sumarizáciu o výmerách jednotlivých druhov pozemkov a rozbor zmien v pôdnom fonde za rok 2014 na úrovni krajov a okresov vykonali katastrálne odbory okresných úradov. Sumarizáciu za Slovenskú republiku vykonal Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Odchýlky v súčtových údajoch v tabuľkách sú z dôvodu matematického zaokrúhľovania výmer v m 2 na ha bez vyrovnania. Republikové výsledky sumarizácie spolu s výsledkami za kraje a okresy sú uvedené v prílohách.

12 Z m e n y ú h r n n ý c h h o d n ô t d r u h o v p o z e m k o v v r o k u poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) ÚHDP k ÚHDP k rozdiel Zmeny v ÚHDP sú podrobne uvedené v prílohe č. 1 a vznikli v dôsledku: spresnenia výmer pri obnove operátov katastra ako aj zmien, ktoré vznikli z opráv chybných výmer zistených pri spravovaní katastra, poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) zmien trvalého charakteru, ktoré majú vplyv na vývoj pôdneho fondu a sú predmetom ďalšieho podrobnejšieho rozboru v kapitolách 3 a 4 a v prílohách 3-6. poľnohospodárska pôda orná pôda lesné pozemky (ha) (ha) (ha) Vývoj ÚHDP od je uvedený v prílohe č. 2. V dôsledku vykonaných zmien a prírastku obyvateľstva v roku 2014, pripadalo na 1 obyvateľa SR 0,4421 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 0,2605 ha ornej pôdy. Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy na 1 obyvateľa v SR od roku 2010 je uvedený v prílohe č. 7. Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere jednotlivých okresov a krajov SR v roku 2014 je uvedený na strane V ý v o j p o ľ n o h o s p o d á r s k e j p ô d y v r o k u Úbytky poľnohospodárskej a ornej pôdy V roku 2014 ubudlo z poľnohospodárskej pôdy ornej pôdy (ha) (%) (ha) (%) do poľnohospodárskej pôdy ,1 do lesných pozemkov, do nepoľnohospod. a nelesných pozemkov , ,9 z toho na: - výstavbu , ,9 - ťažbu 52 1,2 45 2,6 - ostatné úbytky , ,4 spolu úbytky za rok , ,0

13 Prehľad o úbytkoch poľnohospodárskej a ornej pôdy podľa krajov je vyčíslený v prílohách č. 3 a 4. V dolnej časti príloh je uvedený prehľad úbytkov od roku Najväčší úbytok poľnohospodárskej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Námestovo (540 ha), v okrese Levice (311 ha) a v okrese Veľký Krtíš (272 ha). Najväčší úbytok ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Senica (187 ha), v okrese Žiar nad Hronom (134 ha) a v okrese Dunajská Streda (104 ha). Najväčší úbytok ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy zaznamenali: v okrese Lučenec (34 ha), v okrese Žiar nad Hronom (32 ha) a v okrese Revúca (23 ha). 3.2 Prírastky poľnohospodárskej a ornej pôdy V roku 2014 pribudlo do poľnohospodárskej pôdy ornej pôdy (ha) (%) (ha) (%) z poľnohospodárskej pôdy ,0 z lesných pozemkov, z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov ,0 76 9,0 spolu prírastky za rok , ,0 Prehľad o prírastkoch poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov podľa krajov je vyčíslený v prílohe č. 5. V dolnej časti je uvedený prehľad prírastkov od roku Najväčšie prírastky poľnohospodárskej pôdy z lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Nové Zámky (57 ha), v okrese Revúca (25 ha) a v okresoch Banská Štiavnica a Svidník (22 ha). Najväčšie prírastky ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy zaznamenali: v okrese Stará Ľubovňa (187 ha), v okrese Michalovce (135 ha) a v okrese Nové Zámky (100 ha). Najväčšie prírastky ornej pôdy z lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov zaznamenali: v okrese Nové Zámky (38 ha), v okrese Revúca (12 ha) a v okrese Levoča (6 ha). V dôsledku zmien trvalého charakteru v roku 2014 ubudlo poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy celkom: poľnohospodárskej ornej pôdy pôdy (ha) (ha)

14 V ý v o j l e s n ý c h p o z e m k o v v r o k u Úbytky lesných pozemkov V roku 2014 ubudlo z lesných pozemkov (ha) (%) do poľnohospodárskej pôdy 56 37,6 do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 93 62,4 spolu úbytky za rok ,0 4.2 Prírastky lesných pozemkov V roku 2014 pribudlo lesných pozemkov (ha) (%) z poľnohospodárskej pôdy ,3 z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 150 8,7 spolu prírastky za rok ,0 Prehľad o úbytkoch a prírastkoch lesných pozemkov podľa krajov je vyčíslený v prílohe č. 5 a 6. V dolnej časti príloh je uvedený prehľad úbytkov a prírastkov od roku Najväčšie úbytky lesných pozemkov zaznamenali: v okrese Nitra 35 ha, v okrese Svidník 24 ha a v okrese Nové Zámky 17 ha. Najväčšie prírastky lesných pozemkov zaznamenali: v okrese Námestovo 510 ha, v okrese Rimavská Sobota 119 ha a v okrese Turčianske Teplice 116 ha. V dôsledku zmien trvalého charakteru v roku 2014 pribudlo celkom: lesných pozemkov (ha) Z á v e r Z rozboru zmien úhrnných hodnôt druhov pozemkov za rok 2014 (pozri kapitolu č. 2) porovnaním s rokom 2013 vyplýva, že úbytok poľnohospodárskej pôdy v roku 2014 ( ha) je oproti roku 2013 ( ha) väčší o 374 ha. Úbytok ornej pôdy v roku 2014 (-901 ha) je oproti roku 2013 (-610 ha) väčší o 291 ha. Prírastok lesných pozemkov v roku 2014 (1 737 ha) je oproti roku 2013 (1 309 ha) väčší o 428 ha. Vývoj pôdneho fondu v Slovenskej republike bol v roku 2014 (pozri kapitolu č. 3) poznačený ďalším ubúdaním poľnohospodárskej a ornej pôdy v prospech lesných, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov a nárastom lesných pozemkov (pozri kapitolu č. 4) z poľnohospodárskej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov. K ochrane a stabilizácii poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov do značnej miery prispievajú aj pracovníci katastrálnych odborov okresných úradov evidovaním všetkých schválených zmien a došlých listín, ako aj zápisom výsledkov konaní o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a výsledkov pozemkových úprav do katastra. Tieto procesy zvyšujú hodnovernosť údajov katastra o stave a zmenách v poľnohospodárskej pôde

15 a lesných pozemkoch a ich poskytovanie a vyžívanie v spoločnosti vytvára predpoklady na lepšiu ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Podrobnejší rozbor úbytkov a prírastkov druhov pozemkov v jednotlivých krajoch je spracovaný príslušnými katastrálnymi odbormi okresných úradov v sídle kraja. Bratislava, apríl 2015

16 ČÍSLOVANIE ÚZEMNÝCH A SPRÁVNYCH JEDNOTIEK SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. Bratislavský kraj 2. Trnavský kraj 3. Trenčiansky kraj 101 Bratislava I 201 Dunajská Streda 301 Bánovce nad Bebravou 102 Bratislava II 202 Galanta 302 Ilava 103 Bratislava III 203 Hlohovec 303 Myjava 104 Bratislava IV 204 Piešťany 304 Nové Mesto nad Váhom 105 Bratislava V 205 Senica 305 Partizánske 106 Malacky 206 Skalica 306 Považská Bystrica 107 Pezinok 207 Trnava 307 Prievidza 108 Senec 308 Púchov 309 Trenčín 4. Nitriansky kraj 5. Žilinský kraj 6. Banskobystrický kraj 401 Komárno 501 Bytča 601 Banská Bystrica 402 Levice 502 Čadca 602 Banská Štiavnica 403 Nitra 503 Dolný Kubín 603 Brezno 404 Nové Zámky 504 Kysucké Nové Mesto 604 Detva 405 Šaľa 505 Liptovský Mikuláš 605 Krupina 406 Topoľčany 506 Martin 606 Lučenec 407 Zlaté Moravce 507 Námestovo 607 Poltár 508 Ružomberok 608 Revúca 509 Turčianske Teplice 609 Rimavská Sobota 510 Tvrdošín 610 Veľký Krtíš 511 Žilina 611 Zvolen 612 Žarnovica 613 Žiar nad Hronom 7. Prešovský kraj 8. Košický kraj 701 Bardejov 801 Gelnica 702 Humenné 802 Košice I 703 Kežmarok 803 Košice II 704 Levoča 804 Košice III 705 Medzilaborce 805 Košice IV 706 Poprad 806 Košice - okolie 707 Prešov 807 Michalovce 708 Sabinov 808 Rožňava 709 Snina 809 Sobrance 710 Stará Ľubovňa 810 Spišská Nová Ves 711 Stropkov 811 Trebišov 712 Svidník 713 Vranov nad Topľou

17 Poradie krajov podľa rozlohy v km 2 Stav k Banskobystrický Prešovský Žilinský Košický Nitriansky Trenčiansky Trnavský Bratislavský

18 Percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov k celkovej výmere okresov a krajov Slovenskej republiky v roku 2014 Číslo okresu poľnohosp. pôda lesné pozemky Číslo okresu poľnohosp. pôda lesné pozemky ,4 0, ,8 58, ,2 11, ,9 58, ,4 42, ,8 68, ,9 33, ,9 45, ,1 7, ,2 36, ,0 52, ,0 41, ,1 42, ,3 49, ,6 3, ,7 60,1 kraj 1 44,4 36, ,5 37, ,6 6, ,9 30, ,9 4, ,9 46, ,8 12, ,7 64, ,7 21, ,2 53, ,3 31,6 kraj 6 43,6 49, ,1 25, ,8 42, ,3 17, ,9 55,1 kraj 2 69,6 15, ,1 39, ,3 52, ,0 43, ,8 52, ,9 56, ,7 33, ,1 69, ,4 37, ,6 36, ,1 45, ,0 43, ,8 62, ,2 63, ,0 55, ,4 48, ,7 53, ,0 49, ,7 45, ,9 47,2 kraj 3 40,6 49, ,3 37, ,5 6,4 kraj 7 42,3 49, ,0 18, ,4 75, ,5 10, ,6 60, ,8 7, ,9 14, ,9 4, ,5 55, ,6 28, ,6 4, ,6 43, ,1 42,6 kraj 4 73,4 15, ,1 12, ,6 61, ,1 61, ,0 59, ,2 35, ,3 44, ,4 56, ,2 56, ,4 13, ,6 60,3 kraj 8 49,6 39, ,0 58, ,5 48,9 SR 48,9 41, ,3 66, ,2 56, ,1 45, ,6 52,9 kraj 5 35,6 56,0

19 I I. P R Í L O H Y k správe o stave a vývoji pôdneho fondu v Slovenskej republike podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2015

20

21 Príloha č. 1 Zmeny úhrnných hodnôt druhov pozemkov v roku 2014 v SR (v hektároch) Rozčlenenie rozdielu podľa Stav k Stav k druhov zmien D r u h p o z e m k u Rozdiel Územné Spresnenie Zmeny zmeny výmer trvalého charakteru orná pôda chmeľnice vinice záhrady ovocné sady trvalé trávne porasty poľnohospodárska pôda lesné pozemky vodné plochy zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy nepoľnohospodárske a nelesné pozemky Celková výmera za SR Poznámka: odchýlky v súčtových údajoch sú z dôvodu matematického zaokrúhľovania výmer v m 2 na ha bez vyrovnania.

22 Vývoj jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov v SR od (v hektároch) D r u h p o z e m k u Príloha č. 2 Stav ku dňu orná pôda chmeľnice vinice záhrady ovocné sady trvalé trávne porasty poľnohosp. pôda lesné pozemky

23 Úbytky poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) Príloha č. 3 Číslo kraja priemyselnú občiansku a bytovú na výstavbu na ťažbu ostatné úbytky poľnohospodársku vodných diel iné invest. účely celkom uhlia ostatnú celkom zalesňovanie ostatné účely celkom Celkom úbytky poľnoh. pôdy SR Vývoj úbytkov poľnohospodárskej pôdy vrátane ornej pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2012 ( v hektároch) obdobie Celkom

24 Príloha č. 4 Úbytky ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) Do poľnohospod. pôdy do lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov Číslo na výstavbu na ťažbu ostatné úbytky Celkom kraja do trva- do priemy- občian- poľno- vodn. iné úbytky lých ostatnej celkom selnú sku a hospo- diel invest. celkom uhlia ostatnú celkom zales- ostatné celkom Celkom ornej trávn. poľn. bytovú dársku účely ňovanie účely pôdy porast. pôdy SR Vývoj úbytkov ornej pôdy do poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov podľa účelu použitia v SR od roku 2012 ( v hektároch) obdobie Celkom

25 Príloha č. 5 Prírastky poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) Poľn.pôdy z lesných pozemkov ornej pôdy lesných pozemkov a z nepoľn. a neles. pozemkov z poľnohospodárskej pôdy z les.poz.,nep.a neles.poz. Číslo odlesne- z nepoľn. z trvalých z ostatnej odlesne- z nepoľn. z poľno- z toho z nepoľn. kraja ním a neles- Celkom trávnych poľnoh. celkom ním a neles- celkom Celkom hospod. ornej a neles. Celkom ných po- porastov pôdy ných poz. pôdy pôdy pozemk. zemkov SR Vývoj prírastkov poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy a lesných pozemkov v SR od roku 2012 (v hektároch) obdobie Celkom

26 Príloha č. 6 Úbytky lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v roku 2014 v SR podľa krajov (v hektároch) na poľnohospodárske do nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov Číslo využitie na výstavbu Celkom kraja do poľnoh. z toho do priemysel. občiansku vodných iné invest. na ťažbu na ostatné celkom Úbytky pôdy ornej pôdy diel účely účely SR Vývoj úbytkov lesných pozemkov do poľnohospodárskej pôdy, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov v SR od roku 2012 ( v hektároch) obdobie Celkom

27 Príloha č. 7 Výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa k 31. decembru 2014 kraj Výmera (v hektároch) na 1 obyvateľa Počet poľnohos. pôda orná pôda obyvateľov ,1458 0,5168 0,3092 0,6799 0,3512 0,6284 0,4630 0,4207 0,1157 0,4638 0,1643 0,5919 0,0877 0,2514 0,1815 0, SR 0,4421 0, Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy (v hektároch) v Slovenskej republike na 1 obyvateľa v rokoch rok / Výmera (v hektároch) na 1 obyvateľa poľnohos. pôda orná pôda 0,4442 0,2606 0,4426 0,2599 0,4447 0,2613 0,4434 0,2609 0,4421 0,2605

28

29 I I I. Ú H R N N É H O D N O T Y D R U H O V P O Z E M K O V podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru 2015

30

31 REPUBLIKOVÉ ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA KRAJOV K /V HEKTÁROCH/ Kraj Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 1 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Republika spolu: Tabuľka č. 1 REPUBLIKOVÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA KRAJOV K P o č e t Kraj okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 1 Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Republika spolu:

32 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Kraj spolu: Tabuľka č. 2 1 Bratislavský kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 101 Bratislava I Bratislava II Bratislava III Bratislava IV Bratislava V Malacky Pezinok Senec Kraj spolu:

33 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 201 Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Kraj spolu: Tabuľka č. 3 2 Trnavský kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 201 Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Kraj spolu:

34 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 301 Bánovce nad Bebravo Ilava Myjava Nové Mesto nad Váho Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Kraj spolu: Tabuľka č. 4 3 Trenčiansky kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 301 Bánovce nad Bebrav Ilava Myjava Nové Mesto nad Váh Partizánske Považská Bystrica Prievidza Púchov Trenčín Kraj spolu:

35 ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 401 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topolčany Zlaté Moravce Kraj spolu: Tabuľka č. 5 4 Nitriansky kraj KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 401 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topolčany Zlaté Moravce Kraj spolu:

36 Tabuľka č. 6 5 Žilinský kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 501 Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 501 Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové Mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ružomberok Turčianske Teplice Tvrdošín Žilina Kraj spolu:

37 Tabuľka č. 7 6 Banskobystrický kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 601 Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 601 Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Kraj spolu:

38 Tabuľka č. 8 7 Prešovský kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 701 Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 701 Bardejov Humenné Kežmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Kraj spolu:

39 Tabuľka č. 9 8 Košický kraj ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K /V HEKTÁROCH/ Okres Orná Chmeľ- Vinice Zá- Ovocné Tr.trávne Poľn. Lesné Vodné Zast. Ostat. Celková 801 Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov Kraj spolu: KRAJSKÝ PREHĽAD K ÚHRNNÝM HODNOTÁM DRUHOV POZEMKOV PODĽA OKRESOV K P o č e t Okres okresov obcí kat. parciel parciel domov bytov vo vlastníctve listov vlastníkov území registra C registra E s č. súpis. právn. osôb fyz. osôb vlastníctva 801 Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice - okolie Michalovce Rožňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov Kraj spolu:

40

41 I V. Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracovaný podľa S U M A R I Z A Č N É H O K Ó D U k 1. januáru 2015

42

43 Tabuľka č. 10 REPUBLIKOVÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

44 Tabuľka č Bratislavský kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

45 Tabuľka č Trnavský kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnicke osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

46 Tabuľka č Trenčiansky kraj KRAJSKÝ ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O PLOCHÁCH DRUHOV POZEMKOV PODĽA PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB K / V HEKTÁROCH / 1 Štátny Obecný Vyšší územný celok Cirkevný Súkromný - fyzické osoby Súkromný - právnické osoby Slovenský pozemkový fond Štátne lesy TANAP-u A bez identifikátora B Spolu

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004 Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 371/2004 Z.z. - posledný stav textu 371/2004 Z.z. ZÁKON z 27. mája 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU Otváracie hodiny: Veľkoobchod: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. Maloobchod - predajňa: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. sobota: 8-12.00 hod. Kontaktné osoby: Maloobchod:

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004 Publikácia prezentuje prognózu vývoja

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

1 1 Utorok, 4. máj 2010

1 1 Utorok, 4. máj 2010 1 1 Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR Monika Péková Jozef Hanus Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 monika.pekova@mvsr.vs.sk 1 Archívna legislatíva

Více

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015 Centrum vedecko-technických informácií Staré grunty 52, 842 44 Bratislava POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre

Více

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika 2005 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Zdravotnícka

Více

Zaplatenie členského

Zaplatenie členského Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: , Kraj : Bratislavský

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: ,   Kraj : Bratislavský K GEO s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, IČO : 36 842 494, mobil: 0903 559 539, e-mail : kgeo@kgeo.sk Kraj : Bratislavský Okres : Bratislava IV Obec : Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica a Bratislava

Více

INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR

INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 22. slovenské geodetické dni, 6.-7. 11. 2014, Žilina Stav tvorby, aktualizácie a kompletizácie VKM Súhrnný počet súborov máp: 4149 Súbory s vyhlásenou

Více

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Umelé kúpaliská Kraj Okres Obec Bazény Názov kúpaliska termálne netermálne spolu v prevádzke mimo prevádzky Stav kúpaliska Dátum

Více

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Príloha č. 5.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (kategória): PR Názov chráneného územia: Dunitová skalka

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov Medzinárodná výstava psov, CACIB 26.01.2013 27.01.2013 Trenčín

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2016 BRATISLAVA, 2016 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 5 MIESTOPISNÝ

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: , Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: ,

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: ,   Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: , Okres Zberné miesto Bánovce nad Bebravou Odťahové vozidlo De-S-Pe, tel: 0915 756 622, email: despe@despe.sk Bánovce nad Bebravou HELP MEDICAL SERVICES s.r.o., Trenčianska cesta 1520/75, 957 01 Bánovce

Více

VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov. I. ročník. celoštátnej súťaže žiakov základných škôl

VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov. I. ročník. celoštátnej súťaže žiakov základných škôl VYBÍJANÁ pre najmladších žiakov I. ročník celoštátnej súťaže žiakov základných škôl pre školský rok 2015/2016 VYBÍJANÁ CUP Cieľom projektu je nielen ďalší rozvoj, dnes veľmi populárneho školského športu,

Více

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Cenník služieb GEOFONDU Ceny sú uvedené s DPH Platnosť od 1.4.2011 Ústredná geologická knižnica SR: 1. Vystavenie čitateľského preukazu: 1,20 2. Vystavenie duplikátu

Více

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Dušan Sloboda Bratislava August 2007 Obsah I. Namiesto úvodu II. Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov SR (stav k 31.7.2007) III. IV. Zhrnutie Zdroje V. Prílohy Táto

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk

pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra POKYNY pre vypĺňanie štatistického výkazu o stave a zmenách zásob nevýhradných ložísk Geo(MŽP SR) 3a-01 Ministerstvo

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

POKYNY. pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016

POKYNY. pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016 POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o občianskych zduženiach detí a mládeže určené pre automatické spracovanie pre rok 2016 (pre vykazujúce jednotky) Bratislava, december 2016 oddelenie

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 1.11.2015 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Územia. Natura 2000 v mestskom životnom prostredí Mesto Žilina

Územia. Natura 2000 v mestskom životnom prostredí Mesto Žilina Územia Natura 2000 v mestskom životnom prostredí Mgr. Marek Mikudík SAŽP - CMŽP 28.10.2010 Mesto Žilina 3. ročník k konferencie Životné prostredie miest Natura 2000 Sústava chránených území členských krajín

Více

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM DRUH PREDAJNÉHO MIESTA ULICA MESTO KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA (HM TESCO) BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE JESENSKÉHO ULICA 561/3 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ

Více

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 miesto mesto adresa organizátor čo budeme merať Lekáreň LIPA Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 738/24 lekáreň tlak krvi, cholesterol, glykémia triglyceridy,

Více

Obchodný vestník I. polrok 2003

Obchodný vestník I. polrok 2003 Obchodný vestník I. polrok 2003 Číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Forma pomoci Účel pomoci Dátum Druh Štatna pomoc v Sk 1 N009/03 WALMARK Nápoje SR, s.r.o., Kamenec pod Vtáčnikom DÚ Nováky 18.4.2003

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

FOND POSTELÍ V SIETI NEMOCNIČNÝCH ZARIADENÍ Slovenskej republiky

FOND POSTELÍ V SIETI NEMOCNIČNÝCH ZARIADENÍ Slovenskej republiky FOND STELÍ V SIETI NEMOCNIČNÝCH RIADENÍ Slovenskej republiky 1. časť Štúdia z materiálov MZ SR, hodnotené údaje sú za rok 2005 Marec 2007 I. ÚVOD 1 Nemocnice sú najdôležitejším článkom v hierarchii poskytovania

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV

Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV Vyhodnotenie perspektívneho použitia POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV na nepoľnohospodárske účely. NÁVRH ZMIEN a DOPLNKOV č.9 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Obstarávateľ : Mesto Nové Mesto

Více

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více

Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové)

Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové) Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové) P. č. Kraj Okres Lokalita K Hodnovernosť 1 Bratislavský Bratislava

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Výrobky firmy Nestlé vhodné pre prípravu pokrmov v školských jedálňach

Výrobky firmy Nestlé vhodné pre prípravu pokrmov v školských jedálňach Výrobky firmy Nestlé vhodné pre prípravu pokrmov v školských jedálňach MAGGI Tomatový základ 6 x 3 kg polievka boršč s mäsom 5.001 polievka zeleninový boršč 5.002 polievka ruský boršč 5.003 polievka kapustnica

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Štatistické prehľady Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 Prehľad prináša výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti kardiologickej A (MZ SR) 17-01 za rok 2016 realizovaného

Více

Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005

Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005 Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005 Vzhľadom na to, že cieľom maturitných testov bolo zistiť úroveň vedomostí a zručností jednotlivých študentov, pri požiadavke porovnania škôl sme vychádzali z medzinárodných

Více

Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel

Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel Zobraz mapu Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel OKRES : BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Bánovce nad Bebravou Autosklo Jolly Partizánska 2 0903 900

Více

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od Technické parametre TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od 01. 01. 2017 Triedenie a zväzkovanie zásielok sa využíva v prípade hromadného podaja zásielok za účelom uplatnenia zliav alebo na základe

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a ustanovením 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 2

Více

P R V Á P O M O C P R E V Š E T K Ý C H

P R V Á P O M O C P R E V Š E T K Ý C H SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI NA SLOVENSKU 2010 P R V Á P O M O C P R E V Š E T K Ý C H SÚS SČK Dátum SDPP Aktivita Bratislava 3., Bratislava - OC Polus ukážky poskytovania PP pri život ohrozujúcich stavoch,

Více

PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Erik Ondrejička doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. Ing. Michal Leitman PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: 01.06.1996 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1996 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 157 V Y H L Á Š K A Úradu geodézie,

Více

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 BRATISLAVSKÝ KRAJ II A-Z STAV, s.r.o. IV SOP - Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice - Devínska Nová Ves SKIO SKIO A-Z STAV, s.r.o. Slovenský

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Kraj Okres Skupina Druh Hlavicka Celkom

Kraj Okres Skupina Druh Hlavicka Celkom Príloha 4: Prehľad sanovaných a rekultivovaných lokalít v okresoch (REZ - časť C) s uvedením skupiny a druhu činností Počet z EZ_skupina Banskobystrický Banská Bystrica skladovanie a distribúcia tovarov

Více

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie Inventár štátnej pomoci za rok 2003 Príloha Registračné číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Dátum schválenia pomoci ÚŠP Trvanie Primárny účel Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Forma pomoci Kateg.

Více

Výkaz nákaz za SR - SUMÁR Obdobie: október 2017

Výkaz nákaz za SR - SUMÁR Obdobie: október 2017 Výkaz nákaz za SR - SUMÁR Obdobie: október 2017 Nové P o č e t z v i e r a t v o h n i s k u Zanik Zamor. Poč.zv

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. je českou firmou s rodinnou tradicí již od roku 1876. V současné době má celkem osm výrobních provozů

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

u s t a n o v u j e Úvodné ustanovenie I. D A Ň Z NEHUTEĽNOSTI Daň z pozemkov

u s t a n o v u j e Úvodné ustanovenie I. D A Ň Z NEHUTEĽNOSTI Daň z pozemkov Návrh VZN zverejnení jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Valaliky dňa: 20.10.2012 Návrh VZN prerokovaní a VZN prijaté obecným zastupiteľstvom obce Valaliky dňa 12.12.2012 VZN vyhlásené jeho vyvesením

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

LRU - PLÁVANÁ ROZHODCOVIA I.LIGA Jar Pov. Bystrica - Mikšová Pavelková Jeseň Vranov n. Topľou - Laborec Pavelková

LRU - PLÁVANÁ ROZHODCOVIA I.LIGA Jar Pov. Bystrica - Mikšová Pavelková Jeseň Vranov n. Topľou - Laborec Pavelková Termínový kalendár pretekov SRZ na rok 2015 LRU - PLÁVANÁ 27.-28.6. ME národov Bielorusko 25.-26.7. MS klubov Slovensko - Žilina 7.-8.8. MS U 14, 18, 23 Srbsko 22.-23.8. MS žien Belgicko 12.-13.9. MS národov

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností. Úvodné ustanovenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností. Úvodné ustanovenie Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 6) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, radca - registrátor Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor správy

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 622/2016 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

Príloha 5 Skládky odpadov

Príloha 5 Skládky odpadov Príloha 5 Skládky odpadov Bratislavský kraj Bratislava II Bratislava II Bratislava IV A-Z STAV, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský odpadový priemysel Podunajské Biskup Vrakuňa Devínska

Více

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo

Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, Bernolákovo Etapa: 1.Úvodné podklady 1.5 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Objednávateľ: Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo Zhotoviteľ: Geopenta s.r.o.,

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více