Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM"

Transkript

1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. poskytuje peněžitý dar z rozpočtu města Benešov ve výši Kč, a to účelově vázaný na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek USNESENÍ č /2014/ZM ze dne RO 3 bylo schváleno s tím, že ZU 151 (Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna) bude snížen o Kč a tato částka bude přesunuta na nové akce Vodovodní řad v ul. Konopišťská v částce Kč a Propojení stoky Hodějovského a Konopišťská v částce Kč, dále provozní výdaje Klubu důchodců (ZU 116) budou sníženy o Kč s možností přesunu mezi položkami (s ohledem na efektivní čerpání rozpočtu) Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi města Benešov, zabezpečit provedení potřebných úkonů USNESENÍ č /2014/ZM ze dne předloženou účetní závěrku územního celku města Benešov za rok 2013, a to ve znění přílohy, která je nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne bez výhrad předložený závěrečný účet územního celku města Benešov za rok 2013 včetně zprávy auditora, a to ve znění přílohy, která je nedílnou součástí zápisu k tomuto usnesení Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši Kč, ve 42 měsíčních splátkách: 41 x Kč, 1 x 504 Kč v období: červenec 2014 prosinec 2017, splátky budou splatné vždy k 30. dni v měsíci, první splátka bude splatná

2 Tomášovi Podholovi, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši Kč, ve 36 měsíčních splátkách: 36 x Kč, 1 x 879 Kč v období: červenec 2014 červenec 2017, splátky budou splatné vždy k 30. dni v měsíci, první splátka bude splatná Tomášovi Podholovi, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodloužení lhůty k uhrazení kupní ceny ve výši Kč za prodej pozemku parc. č. 2683/193 o výměře 79 m² v k.ú. Benešov u Prahy a splátkový kalendář takto: 1. splátka ve výši Kč splatná do , dalších 10 splátek po Kč/měsíc, splatné vždy do 20. dne příslušného měsíce, poslední splátka ve výši Kč splatná do USNESENÍ č /2014/ZM ze dne splátkový kalendář na úhradu dlužného vyúčtování služeb a nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši Kč, ve 33 měsíčních splátkách: 32 x Kč, 1 x Kč v období: červenec 2014 březen 2017, splátky budou splatné vždy k 30. dni v měsíci, první splátka bude splatná Tomášovi Podholovi, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prominutí 50 % poplatku z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu ve výši ,50 Kč Tomášovi Podholovi, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej garáže č. 5 v č.p. 1181, Na Spořilově, Benešov o výměře 16,1 m² ve vlastnictví města Benešov za kupní cenu Kč + náklady převodu 2

3 Tomášovi Podholovi, místostarostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 143/2, parc. č. 165/2, parc. č. 165/3 a parc. č. 167/2 v k.ú. Benešov u Prahy v ulici K. Nového ve vlastnictví města Benešov (strana budoucí obtížená), které bude spočívat ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního plynárenského zařízení, číslo stavby 62178, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, a je uloženo ve služebném pozemku v celkové délce 224,61 bm dle geometrického plánu č /2013 ze dne , název stavby STL plynovod a přípojky Benešov, ul. Karla Nového, pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ (strana budoucí oprávněná) Doba trvání: na dobu neurčitou Jednorázová úhrada: 300 Kč/bm + DPH, tj. za 225 bm Kč + DPH USNESENÍ č /2014/ZM ze dne zřízení služebnosti a uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc. č. 484/1 (společný dvůr, zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Žižkova ve vlastnictví města Benešov (strana budoucí obtížená), které bude spočívat ve zřízení, provozování, údržbě a opravách vodovodní a kanalizační přípojky dle projektu v celkové délce 74,3 bm Doba trvání: na dobu neurčitou Jednorázová úhrada: 300 Kč/bm + DPH, tj. za 74,3 bm Kč + DPH USNESENÍ č /2014/ZM ze dne odkoupení pozemků a směny pozemků v k.ú. Benešov u Prahy, lokalita Na Sladovém: 1. odkoupení ideální 1/3 pozemku parc. č. 1062/2 v k.ú. Benešov u Prahy o celkové výměře m² za kupní cenu Kč/m², tj Kč a ideální 1/3 pozemku parc. č. 1062/12 o celkové výměře m², z této výměry 309 m² za kupní cenu Kč/m² a m² za kupní cenu 450 Kč/m², tj Kč 2. odkoupení ideální 1/3 pozemku parc. č. 1062/2 v k.ú. Benešov u Prahy o celkové výměře m² za kupní cenu Kč/m², tj Kč a ideální 1/3 pozemku parc. č. 1062/12 o celkové výměře m², z této výměry 309 m² za kupní cenu Kč/m² a m² za kupní cenu 450 Kč/m², tj Kč 3. odkoupení ideální 1/2 pozemku parc. č. 1062/10 v k.ú. Benešov u Prahy o celkové výměře 182 m² a ideální 1/2 parc. č. 1062/11 o výměře 119 m² za kupní cenu 450 Kč/m², tj. celkem Kč 4. odkoupení ideální 1/2 pozemku parc. č. 1062/10 v k.ú. Benešov u Prahy o celkové výměře 182 m² a ideální 1/2 parc. č. 1062/11 o celkové výměře 119 m² za kupní cenu 450 Kč/m², tj. 3

4 celkem Kč a ideální 1/3 pozemku parc. č. 1062/12 o celkové výměře m², z této výměry 309 m² za kupní cenu Kč/m² a m² za kupní cenu 450 Kč/m², tj Kč 5. směna ideální 1/3 pozemku parc. č. 1062/2 v k.ú. Benešov u Prahy o celkové výměře m² za pozemek parc. č. 2209/19 o výměře m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici E. Rádla ve výlučném vlastnictví města Benešov Rozdíl ve výměře mezi směňovanými pozemky činí 141 m², doplatek ve výši Kč uhradí druhá strana městu Benešov jako rozdíl v cenách pozemků podle znaleckých posudků vypracovaných k jejich ocenění USNESENÍ č /2014/ZM ze dne odkoupení pozemku parc. č. 1064/14 o výměře m² (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy v lokalitě Na Sladovém a uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě Kupní cena: za znalecký posudek Kč, tj Kč/m² (osvobozeno od DPH) USNESENÍ č /2014/ZM ze dne odkoupení části pozemku parc. č. 4133/1 o výměře 19 m² (ostatní plocha, manipulační plocha) v k.ú. Benešov u Prahy pod chodníkem v Mariánovicích do vlastnictví města Benešov Kupní cena: 500 Kč/m², tj. za 19 m² celkem Kč, (osvobozeno od DPH), náklady převodu uhradí + daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město Benešov USNESENÍ č /2014/ZM ze dne odkoupení částí pozemků v k.ú. Benešov u Prahy parc. č. 3287/1 o výměře 148 m² (dle GP č /2014 parc. č. 3287/78), části parc. č. 3287/20 o výměře 17 m² (dle GP č /2014 parc. č. 3287/81), část parc. č. 3287/28 o výměře 14 m² (dle GP č /2014 parc. č. 3287/83), část parc. č. 3287/29 o výměře 14 m² (dle GP č /2014 parc. č. 3287/84), vše orná půda v ulici U Vodárny od společnosti Benešov Invest s.r.o., Tyršova 2077, Benešov, IČ , z důvodu vedení kanalizace v této trase pozemku Kupní cena: za znalecký posudek Kč, tj. 470 Kč/m² (osvobozeno od DPH) město Benešov uhradí náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 3359/3 o výměře cca 50 m² (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Benešov u Prahy v ulici J. Franka ve vlastnictví města Benešov 4

5 Kupní cena: za znalecký posudek, tj. 250 Kč/m² (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 984/3 (dle GP č /2014 parc. č. 984/31) o výměře 16 m² (zastavěná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy pod stavbou trafostanice v ulici Na Chmelnici ve vlastnictví města Benešov pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Podmokly, IČ Kupní cena: Kč/m², tj. za 16 m² celkem Kč + DPH + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č (dle GP č / 2014 parc. č. 1229/2) o výměře 15 m², zastavěná plocha v k.ú. Benešov u Prahy v ulici Villaniho ve vlastnictví města Benešov pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Podmokly, IČ Kupní cena: Kč/m², tj. za 1 m² celkem Kč + DPH + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej pozemku parc. č. 1832/20 o výměře 32 m² (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Benešov u Prahy pod plechovou garáží v Máchově ulici ve vlastnictví města Benešov Kupní cena: Kč/m², tj. za 32 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej pozemku parc. č. 403/4 o výměře 19 m² (zastavěná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy pod stavbou garáže v Žižkově ulici ve vlastnictví města Benešov Kupní cena: Kč/m², tj. za 19 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) + daň z nabytí nemovitých věcí 5

6 USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej pozemku parc. č. 1562/29 o výměře 21 m² (zastavěná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví města Benešov - pozemek pod garáží v ulici Na Spořilově Kupní cena: Kč/m², tj. za 21 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 3402/1 o výměře cca 290 m² (ostatní plocha, ost. komunikace) a část parc. č. 536 o výměře cca 39 m² (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Benešov u Prahy v Táborské ulici ve vlastnictví města Benešov Kupní cena: 450 Kč/m², tj. za 329 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č (dle GP č / 2014 parc. č. 4131/2) o výměře 22 m² (zastavěná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy pod stavbou trafostanice v lokalitě Mariánovice ve vlastnictví města Benešov pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Podmokly, IČ Kupní cena: Kč/m², tj. za 22 m² celkem Kč + DPH + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 4048/1 (dle GP č /2014 parc. č. 4048/4) o výměře 7 m² (zastavěná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy pod stavbou trafostanice v lokalitě Černý les ve vlastnictví města Benešov pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Podmokly, IČ Kupní cena: Kč/m², tj. za 7 m² celkem Kč + DPH + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) 6

7 USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej částí pozemků parc. č. 1290/4 a 4302 (dle GP č /2014 parc. č. 430) o výměře 8 m², zastavěná plocha v k.ú. Úročnice ve vlastnictví města Benešov pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 Podmokly, IČ Kupní cena: Kč/m², tj. za 8 m² celkem Kč + DPH + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej části pozemku parc. č. 4301/9 o výměře 24 m², ost. plocha, jiná plocha (dle geometrického plánu č. zak /2014 parc. č. 4301/25) v k.ú. Úročnice ve vlastnictví města Benešov, pozemek slouží jako přístup do rodinného domu v Úročnici Kupní cena: 200 Kč/m² (osvobozeno od DPH), tj. za 24 m² celkem Kč + náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne prodej pozemku parc. č o výměře 166 m² (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy v osadě Dlouhé Pole ve vlastnictví města Benešov Kupní cena: 400 Kč/m², tj. za 166 m² celkem Kč (osvobozeno od DPH) + náklady převodu (poplatek na vklad do katastru nemovitostí) + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne směnu části pozemku parc. č. 3313/2 o výměře 20 m² (ost. plocha, ost. komunikace) v k.ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví města Benešov za část pozemku parc. č. 3313/3 o výměře 20 m² (zastavěná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy v ulici F. V. Mareše dle geometrického plánu č / 2013, pozemky se směňují o shodné výměře, ve stejné lokalitě, převod bez finančního vyrovnání, náklady převodu a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá strana 1/2 USNESENÍ č /2014/ZM ze dne směnu pozemku parc. č. 3253/17 o výměře cca 25 m² (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy ve vlastnictví města Benešov za část pozemku parc. č. 3256/2 o výměře 9 m² 7

8 v k.ú. Benešov u Prahy v Hráského ulici, Benešov, za účelem rozšíření komunikace k budoucí zástavbě Směna pozemků bude provedena bez doplatku za rozdíl ve výměře, druhá strana směny uhradí náklady převodu + daň z nabytí nemovitých věcí USNESENÍ č /2014/ZM ze dne směnu části pozemku parc. č. 2569/207 o výměře cca m² v k.ú. Benešov u Prahy v ulici K Tužince ve vlastnictví města Benešov za část pozemku parc. č. 2778/33 o výměře m² v k.ú. Benešov u Prahy v lokalitě Spořilově II a uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě, cena pozemku parc. č. 2778/33 Spořilov II dle znaleckého posudku činí Kč, cena pozemku parc. č. 2569/207 ul. K Tužince činí Kč/m², tj. cena obvyklá za stavební pozemek, celkem Kč, rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků činí Kč, který uhradí druhá strana městu Benešov při realizaci směny pozemků, směna pozemků s doplatkem, náklady uhradí každý 1/2 USNESENÍ č /2014/ZM ze dne směnu části pozemku parc. č. 4828/1 o výměře 681 m² (dle GP č /2013 parc. č. 4828/9) v k.ú. Úročnice ve vlastnictví města Benešov za část pozemku parc. č. 4655/1 o výměře m² (dle GP č /2013 parc. č. 4655/12 o výměře 548 m², 4655/13 o výměře 539 m², 4655/14 o výměře m², 4655/15 o výměře 428 m²) v k.ú. Úročnice ve Vidlákově Lhotě, za účelem vybudování komunikací, město Benešov doplatí za rozdíl ve výměře pozemků za cenu znaleckého posudku, tj Kč USNESENÍ č /2014/ZM ze dne nabytí práva stavby a uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby dětského hřiště na pozemku parc. č. 4870/7 o výměře m² (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Benešov u Prahy v osadě Dlouhé Pole, úplata za zřízení stavby činí 15 Kč/m²/rok, tj. za m², celkem Kč ročně (osvobozeno od DPH) a náklady na výstavbu uhradí město Benešov USNESENÍ č /2014/ZM ze dne bezúplatné převzetí stavby komunikace o výměře 374 m² na pozemku parc. č. 4643/2 (ostatní plocha, ost. komunikace) v k.ú. Benešov u Prahy v osadě Pomněnice do majetku města Benešov, účetní hodnota stavby komunikace je Kč 8

9 USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. revokuje usnesení Zastupitelstva města č /2013/ ZM ze dne a usnesení č / 2014/ZM ze dne v plném rozsahu na odkoupení části pozemku parc. č. 265/1 o výměře 51 m² v k.ú. Benešov u Prahy a zřízení služebnosti ve prospěch vlastníka pozemku v Tyršově ulici od České asociace akademických technických sportů, se sídlem U Pergamenky 3, Praha 7, IČ USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. doporučuje Radě města Benešov na schůzi dne schválit uzavření smlouvy o výpůjčce 7 částí pozemku o výměře 10 x 10 cm na parc. č (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Benešov u Prahy na Malém náměstí v Benešově pro sdružení Stolpersteine CZ o.s., se sídlem Maiselova 250/18, Praha 1, Josefov, IČ , zastoupené předsedkyní sdružení Marianou Kalvach, za účelem umístění 7 ks pamětních kamenů Stolperstein (každý o rozměru 10 x 10 x 10 cm) do tohoto pozemku před č.p. 227, před č.p. 77 a před č.p Doba výpůjčky: od do I zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o výpůjčce 7 částí pozemku o výměře 10 x 10 cm na parc. č (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Benešov u Prahy na Malém náměstí v Benešově pro sdružení Stolpersteine CZ o.s., se sídlem Maiselova 250/18, Praha 1, Josefov, IČ , zastoupené předsedkyní sdružení Marianou Kalvach, za účelem umístění 7 ks pamětních kamenů Stolperstein (každý o rozměru 10 x 10 x 10 cm) do tohoto pozemku před č.p. 227, před č.p. 77 a před č.p Doba výpůjčky: od do I vedoucích k realizaci části I. a II. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. vydává změnu č. 1 regulačního plánu Pražská kasárna ul. Tyršova, Benešov Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit úkoly vedoucí k realizaci části I. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne navýšení počtu strážníků Městské policie Benešov o 2 strážníky na celkových 21 strážníků Tomáši Podholovi, místostarostovi, zabezpečit úkoly vedoucí k realizaci části I. tohoto usnesení 9

10 USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. stanoví počet členů Zastupitelstva města Benešov pro volební období ve výši 27 členů Mgr. Bc. Miluši Stibůrkové, tajemnici, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci tohoto usnesení, zejména oznámit volený počet členů Zastupitelstva města Benešov na úřední desce Městského úřadu Benešov, a to ve lhůtě 2 dnů po jeho stanovení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. vydává obecně závaznou vyhlášku města Benešov č. 3/2014, kterou se stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. vydává obecně závaznou vyhlášku města Benešov č. 4/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Benešov Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne I. zřizuje Fond obnovy majetku města I Plán obnovy majetku města I Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I.a II. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne vyřazení nerealizovaných investic z účetní evidence města Benešov v rozsahu dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení Ing. Jaroslavu Hlavničkovi, starostovi, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, SK Florbal Benešov, se sídlem Jiráskova 888, Benešov, IČ , na úhradu nákladů, spojených s nájmem prostor sportovní haly BIOS při VOŠ a SZeŠ Benešov od do

11 realizaci tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 5, ostatní veřejně prospěšné účely, TJ Úročnice Benešov, se sídlem Úročnice 85, Benešov, IČ , na nákup nového sekacího traktoru značky STIGA Estate 7122 HWS realizaci tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, Spolku BENEŠOV ŽIJE SPORTEM, se sídlem K Pazderně 2028, Benešov, IČ , ve výši Kč, na úhradu nákladů, spojených se zabezpečením Benešovského běžeckého festivalu konaného (mimo moderátora + DJ, občerstvení, masáží) realizaci tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 4, sociální služby a zdravotnictví, pro o. p. s. TŘI, Sokolská 584, Čerčany, IČ , určenou na činnost žadatele dle předloženého projektu na úhradu provozních nákladů ve výši Kč realizaci I. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 4, sociální služby a zdravotnictví, pro o.p.s. Magdaléna, Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, IČ , určenou na činnost žadatele dle předloženého projektu na provozní náklady Centra adiktologických služeb Magdaléna Benešov ve výši Kč realizaci I. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 4, sociální služby a zdravotnictví, pro o.p.s. Rytmus, F. V. Mareše 2056, Benešov, IČ , určenou na činnost žadatele dle předloženého projektu na náklady spojené s poskytováním služby Podpora samostatného bydlení a provozní náklady ve výši Kč 11

12 realizaci I. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 4, sociální služby a zdravotnictví, pro Gaudia o.p.s., Korunní 1901/111, Praha 3, IČ , určenou na činnost žadatele dle předloženého projektu na úhradu provozních nákladů ve výši Kč realizaci I. tohoto usnesení USNESENÍ č /2014/ZM ze dne přidělení dotace ve výši Kč z Grantového fondu města Benešov, oblasti č. 1, využití volného času, VK Benešovská 1. volejbalová, se sídlem J. Franka 1636, Benešov, IČ , na úhradu nákladů, spojených s nájmem prostor sportovní haly v budově Základní školy Benešov, Jiráskova 888 a s nájmem prostor sportovní haly v budově Základní školy Benešov, Dukelská 1818 na I. pololetí 2014 (leden červen) realizaci tohoto usnesení Zapsala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ 12

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 15.12.2014 č. 27-2/2014/ZM až 71-2/2014/ZM USNESENÍ č. 27-2/2014/ZM ze dne 15.12.2014 pravidla rozpočtového provizória na období od 01.01.2015 do data

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 24.06.2013 č. 482-22/2013/ZM až 509-22/2013/ZM USNESENÍ č. 482-22/2013/ZM ze dne 24.06.2013 Ing. J. Klusoně, MUDr. R. Kříže a Mgr. L. Pavlíčkovou za

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 09.05.2016 č. 299-15/2016/ZM až 321-15/2016/ZM USNESENÍ č. 299-15/2016/ZM ze dne 09.05.2016 schvaluje Mgr. I. Cinku, Ing. J. Hlavničku a P. Střelku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 25.06.2012 1) Program Byl schválen 17 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 335-15/2012/ZM ze dne 25.06.2012 Ing. P. Hálu, Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 31.10.2016 č. 372-18/2016/ZM až 393-18/2016/ZM USNESENÍ č. 372-18/2016/ZM ze dne 31.10.2016 schvaluje Mgr. Z. Zahradníčka, Ing. J. Pokornou Jermanovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 06.04.2016 č. 274-14/2016/ZM až 298-14/2016/ZM USNESENÍ č. 274-14/2016/ZM ze dne 06.04.2016 schvaluje M. Budlovského, Bc. J. Hostka a MUDr. R. Kříže

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 23.09.2013 č. 510-23/2013/ZM až 557-23/2013/ZM USNESENÍ č. 510-23/2013/ZM ze dne 23.09.2013 schvaluje Ing. J. Hrachovského, Bc. H. Kynčlovou a p. V.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 28.05.2012 1)Zahájení, program Rozšířený program byl schválen 23 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 309-14/2012/ZM ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.11.2017 č. 549-25/2017/ZM až 568-25/2017/ZM USNESENÍ č. 549-25/2017/ZM ze dne 22.11.2017 schvaluje Ing. J. Adama, Ing. J. Čechovou a Mgr. Z. Zahradníčka

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 89-3/2015/RM až 127-3/2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 89-3/2015/RM až 127-3/2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 11.02.2015 č. 89-3/2015/RM až 127-3/2015/RM USNESENÍ č. 89-3/2015/RM ze dne 11.02.2015 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 (0+1), č.p. 666, Na Spořilově, Benešov

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 25.08.2016 č. 627-23/2016/RM až 650-23/2016/RM USNESENÍ č. 627-23/2016/RM ze dne 25.08.2016 zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1150070

Více

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/7/163 RM schvaluje program 7. schůze RM. 2018/7/164 RM zřizuje Stavební komisi. 2018/7/165 RM jmenuje Antonína Böhma předsedou Stavení komise. 2018/7/166 RM jmenuje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až /2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 18.11.2015 č. 940-20/2015/RM až 978-20/2015/RM USNESENÍ č. 940-20/2015/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 (3+1), č. p. 1254, Bezručova, Benešov, s tím, že

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 11.08.2016 č. 593-22/2016/RM až 626-22/2016/RM USNESENÍ č. 593-22/2016/RM ze dne 11.08.2016 ukončení nájemní smlouvy č. 1350015 ze dne 20.03.2013 na pronájem nebytového

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 20.10.2016 č. 783-27/2016/RM až 833-27/2016/RM USNESENÍ č. 783-27/2016/RM ze dne 20.10.2016 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 (evidenčně označen jako byt č.

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2018/RM až /2018/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2018/RM až /2018/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 16.11.2018 č. 876-28/2018/RM až 909-28/2018/RM USNESENÍ č. 876-28/2018/RM ze dne 16.11.2018 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55, o velikosti 1+1 a podlahové

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 08.09.2016 č. 651-24/2016/RM až 699-24/2016/RM USNESENÍ č. 651-24/2016/RM ze dne 08.09.2016 Zastupitelstvu města Benešov na zasedání dne 19.09.2016 schválit splátkový

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až 212-5/2015/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2015/RM až 212-5/2015/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 11.03.2015 č. 157-5/2015/RM až 212-5/2015/RM USNESENÍ č. 157-5/2015/RM ze dne 11.03.2015 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 2, č.p. 2002, Na

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 13

Město Broumov určeno Radě města č. 13 Město Broumov určeno Radě města č. 13 Majetkové záležitosti k jednání dne: 13.4.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK dne: 8.4.2015 předloženo RM dne: 9.4. 2015 Komentář: 1) Výběrové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/17/546 RM schvaluje program 17. schůze RM. 2019/17/547 RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada o výměře 1 045 m2 v obci Štětí, katastrální území

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 20.06.2016 č. 322-16/2016/ZM až 345-16/2016/ZM USNESENÍ č. 322-16/2016/ZM ze dne 20.06.2016 schvaluje Ing. J. Hrachovského, P. Dvořáka a MUDr. F. Rouska

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2018/RM až /2018/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2018/RM až /2018/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 08.08.2018 č. 633-21/2018/RM až 654-21/2018/RM USNESENÍ č. 633-21/2018/RM ze dne 08.08.2018 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 8, o velikosti

Více

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne Zastupitelstvo města Stříbra:

U S N E S E N Í. z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne Zastupitelstvo města Stříbra: U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 19.10.2016 Zastupitelstvo města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-27/2015 Datum jednání: 18.11.2015 Program jednání (USN-R3-610/2015) 3. Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Žádost o byt - výměna bytu 5. Pronájem bytu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č /2016/RM až /2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 15.11.2016 č. 876-29/2016/RM až 912-29/2016/RM USNESENÍ č. 876-29/2016/RM ze dne 15.11.2016 uzavření smlouvy o výpůjčce 1 místnosti o výměře 13,5 m 2 v přízemí

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne

81. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 81. zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.8.2018 1758/81/RM/2018 OM 01 - Záměr - Směna pozemků v k. ú. Bučovice za pozemky v k. ú. Kloboučky I. Rada města ruší usnesení Rady města č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 47-4/2016/RM až 78-4/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne č. 47-4/2016/RM až 78-4/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 04.02.2016 č. 47-4/2016/RM až 78-4/2016/RM USNESENÍ č. 47-4/2016/RM ze dne 04.02.2016 podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení bytu č. 15, č. p. 1624, Jana

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne

Zápis č. 42. z jednání Komise pro projednávání záměrů. v majetkových záležitostech Rady města Přerova. konaném dne 1 Zápis č. 42 z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkových záležitostech Rady města Přerova konaném dne 18.6.2014 Přítomni: Čestmír Hlavinka Pavel Friedrich Libor Kanis Břetislav Passinger Dana

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. 1 UR01/17/2019 Schválení programu 17. schůze Rady města Uničova

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-42/2016 Datum jednání: 15.06.2016 Program jednání (USN-R3-930/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

USNESENÍ č. RM 4/2018 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne

USNESENÍ č. RM 4/2018 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne USNESENÍ č. RM 4/2018 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 19.2.2018 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2765 - trvalý travní porost o výměře

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 10. schůze rady města, která se konala dne 13. května 2015 od 09:00 hodin do 11:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 75 o výměře 27 m 2 zastavěna garáží a

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více