TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO. Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015"

Transkript

1 TÉZY K ŠZS Z ODBORU SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO Mgr. štúdium, akad. rok 2014/2015 I. SOCIÁLNE SLUŽBY 1. Systém a subsystémy sociálnych služieb a ich súvislosti s inými vednými disciplínami. 2. Teoretický a metodologický slovník odboru Sociálne služby a poradenstvo (sociálne služby a poradenstvo ako teória, paradigmy podľa M. Payneho). 3. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy v sociálnej práci a ich využitie v sociálnych službách. 4. Objekty, subjekty, nástroje, funkcie sociálnej politiky. 5. Princípy sociálnej politiky: všeobecné dobro, subsidiarita, solidarita, osobný rozvoj, trvalý rozvoj, sociálna spravodlivosť. 6. Sociálne zabezpečenie a dávka v hmotnej núdzi. Príspevky k dávke hmotnej núdzi. Systém štátnej podpory. Štátne sociálne dávky posledný stanovený prehľad príspevkov (rok 2013), príspevky na podporu rodiny, prídavky a príspevky na podporu dieťaťa. 7. Sociálna patológia a sociálna deviácia základné definície, vymedzenie sociálno-patologických javov, príčiny vzniku sociálnych deviácií, typy sociálnych deviácií, štatistika sociálnych deviácií (prevalencia, incidencia), deviantné akty (obranný a dobrodružný deviantný akt), formy organizácie deviantov (izolovaní devianti, kolegovia, vrstovníci, gangy, formálne deviantné organizácie). 8. Látkové a nelátkové závislosti základné vymedzenie závislostí, účinky, príčiny, dôsledky závislostí, prevencia streetwork, organizácie a inštitúcie poskytujúce pomoc závislým klientom. 9. Násilie ako sociálno-patologický jav definície násilia, násilie páchané na ženách, násilie v rodine, násilie páchané na deťoch syndróm CAN, násilie na pracovisku, prevencia, praktická sociálna intervencia, možnosti pomoci obetiam násilia. 10. Sociálna prevencia základné definície, výkon sociálnej prevencie, druhy sociálnej prevencie, formy sociálnej prevencie, základné ciele sociálnej prevencie, kabinet sociálnej prevencie, kľúčové rezortné projekty v oblasti sociálnej prevencie. 11. Kriminalita ako spoločenský fenomén základné vymedzenia kriminality, kriminológia druhy, úlohy, teórie, viktimológia, prevencia pomoc obetiam trestných činov. 12. Chudoba vo svete a v Slovenskej republike. Koncepty a meranie chudoby. 13. Vybrané okruhy z tvorby projektov v aspektoch sociálnych služieb a poradenstva: Projekt a jeho časti (problém, príprava, ciele, postup, hodnotenie, rozpočet, ukončenie).

2 14. Riadenie akčného projektu. Interakcia teórie a praxe. Cyklus plánovania, akcie, evaluácie v sociálne vylúčenej lokalite obývanej Rómami. 15. Vybrané okruhy z teórie výchovy v aspektoch sociálnych služieb a poradenstva: Axiológia výchovy, tvorba hodnôt, hodnotový systém. 16. Vybrané okruhy z teórie výchovy v aspektoch sociálnych služieb a poradenstva: Základné výchovné metódy (metóda požiadaviek, vysvetľovania, presviedčania, hodnotenia, cvičenia a navykania, inscenačná a situačná metóda, metóda poskytovania pomoci, príkladu...). 17. Vybrané okruhy z teórie výchovy v aspektoch sociálnych služieb a poradenstva: Koncepcie morálneho vývinu (Kohlberg, Erikson). 18. Teória a prax sociálneho štátu. Typy moderného štátu. 19. Občianska spoločnosť. Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti, základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti, mimovládny sektor. 20. Charakterizujte Európsku sociálnu chartu prijatú v roku Sociálna politika v Európskej únii. 21. Etika sociálnej práce. Základné pojmy. Etická zodpovednosť voči sebe, profesii, klientom, kolegom, spoločnosti. 22. Etický kódex sociálnych pracovníkov vo svete (2004) a v Slovenskej republike (1997). 23. Sociálny monitoring v Európskej únii (kvalita života, sociálne inklúzia a exklúzia, sociálny kapitál, sociálna kohézia, udržateľnosť sociálneho rozvoja, ľudský rozvoj). 24. Systém sociálnoprávnej ochrany detí, výkon sociálnoprávnej ochrany detí poverenými osobami. 25. Formy náhradnej rodinnej výchovy a ústavná výchova. Literatúra: BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. Tvorba a managment projektov v pomáhajúcich profesiách. Banská Bystrica: UMB, s. ISBN BEBLAVÝ, M. Sociálna politika. Bratislava: ADIN, ISBN BÚTOROVÁ, Z. - FILADELFIOVÁ, J. Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky s. ISBN CONWAYOVÁ, H. L. Domácí násilí (přiručka pro současné i potencionální oběti). Praha: Albatros, s. ISBN DIATKA, C. Etika a súčasnosť. Nitra ISBN GOGOVÁ, A.- KROČKOVÁ, Š.- PINTES, G: Žiak - sloboda - výchova: teória výchovy a vychovávania. Nitra : UKF, s. ISBN

3 HOLASOVÁ, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada, HRONCOVÁ, J.- KRAUS, B. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, ISBN: HUPKOVÁ, M. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Bratislava:IRIS, 2011, s.334. ISBN KRESÁK, P. a kol. Občan a demokracia. Bratislava : MRG Slovakia, ISBN LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce. Trnava : Trnavská univerzita ISBN: LUBELCOVÁ, G. Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky orientovanej kriminológie. Bratislava: VEDA, ISBN LOUČKOVÁ, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství, ISBN LYKO, M.- LEHOCZKÁ, L. Antropologické východiská pre sociálnu prácu a sociálne služby. Nitra : UKF, s. ISBN LEHOCZKÁ, L. Koncepcie sociálnych služieb. Výklad poznatkov z teórie a praxe študijného odboru Sociálne služby a poradenstvo. Vysokoškolská učebnica. Nitra : UKF FSVaZ, s. ISBN LUŽICA, R. Metódy sociálnej práce v rómskych komunitách, s In: Mátel,A., Hardy, M. a kol., Vybraté kapitoly z metód sociálnej práce II.. Bratislava: VŠ Z a SP sv. Alžbety, 2013 ISBN MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, S.212. ISBN MATOUŠEK, O. et al. Sociální práce v praxi. Praha: Portál s.r.o., s. ISBN X. MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál, 2007, 184 s. ISBN MÁTEL, A. a kol. Etika sociálnej práce. Bratislava: VŠ Z a SP sv. Alžbety, ISBN NOCIAR, A. Kvalifikácia a spôsobilosť pre poradenstvo a liečbu drogovo závislých. Bratislava: Asklepios, s.. ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. Bratislava: SAV, ISBN RÁC, I. Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov. Nitra : UKF FSVaZ, s. ISBN ROGERS, C. Encountové skupiny. Modra: IRO, 1997, s.148. ISBN SCHAVEL, M. a kol. Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Bratislava: VŠ Z a SP sv. Alžbety, 2012, s.118 ISBN

4 STANEK, V. a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Sprint, s. ISBN TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, s. ISBN VANKOVÁ, K. Sociálna spravodlivosť. Nitra: UKF FSVaZ, VAŇO, M. Sociálna politika. Trnava: Trnavská univerzita, 2005.s.121. ISBN kodex.pdf Stránka Občan v sociálnej politike Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR: VALENTOVÁ, M. Evropský sociální monitoring: Jak uchopit sociální realitu? Brno: VÚ PSV, VEČEŘA, M. Sociální stát východiska a přístupy. Praha: SLON, s. ISBN VIRTUÁLNA FAKULTA. Vzdelávací kurz Vybrané koncepcie sociálnej práce a sociálnych služieb. UKF Nitra (vzdelávací portál EDU, FSVaZ, zimný semester 2012/2013). VIRTUÁLNA FAKULTA. Vzdelávací kurz Komunitné sociálne a misijné služby. UKF Nitra (vzdelávací portál EDU, FSVaZ, zimný semester 2012/2013). ZÁKONY zákon o rovnakom zaobchádzaní, Ústava SR, zákon o rodine sociálnom poistení, dôchodkový systém. ZÁKON č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. ZÁKON č. 551/2010 Z.z. (novela zákona č. 448/2008). ZÁKON o sociálnych službách č. 50/2012 Z.z. (novela zákona č.448/2008).

5 II. SOCIÁLNE PORADENSTVO 1. Sociálne poradenstvo (základné princípy, okruhy sociálneho poradenstva, formy sociálneho poradenstva). 2. Základné a špecializované poradenstvo (definícia pojmov, špecifiká poradenskej činnosti, konzultačná činnosť v základnom a špecializovanom poradenstve). 3. Počiatky sociálneho poradenstva v problematike sociálnej diagnózy u Mary Richmondovej a Alice Solomonovej. 4. Metódy práce s klientom (behaviorálny, experienciálny, dynamický prístup v poradenstve, eklektický prístup, direktívy, rady, klarifikácia, ventilácia, povzbudenie, odradenie, posilnenie, interpretácia, tréning, informácia, distribúcia, konštruktívna hádka, modelovanie, hranie rolí, konfrontácia, metakomunikácia). 5. Charakterizujte zákony č. 195/1998 Z.z. O sociálnej pomoci a č. 305/2005 Z.z. O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 6. Vymedzenie základného poradenstva podľa zákona č.448/2008 o sociálnych službách (povinnosť každého poskytovateľa sociálnej služby podľa uvedeného zákona, prehľad poskytovateľov). 7. Vymedzenie špecializovaného poradenstva podľa zákona č.448/ Sociálne poradenstvo a príjemcovia sociálnej služby (klasifikácia cieľových skupín sociálneho poradenstva a ich špecifické potreby). 9. Sociálne poradenstvo ako súčasť sociálnej služby vytvárajúcej podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb podľa zákona č.448/ Sociálne poradenstvo ako súčasť sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi podľa zákona č.448/ Sociálne poradenstvo ako súčasť sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu podľa zákona č.448/ Sociálne poradenstvo ako súčasť sociálnej služby z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku podľa zákona č.448/ Charakterizujte paradigmy sociálnej práce podľa Malcolma Payneho: Poradenská paradigma (prístup orientovaný na úlohy), reformná paradigma (prístup orientovaný na zmocnenie empowerment, antiopresiu AOP, terapeutická paradigma (humanistický prístup, terapeutická intervencia). 14. Sociálne poradenstvo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (jednotlivé druhy poskytovaného poradenstva, charakteristika podľa jednotlivých organizačných útvarov ÚPSVAR-u). 15. Anamnestický rozhovor (rodinná anamnéza, školská anamnéza, zdravotná anamnéza, anamnéza problému klienta). 16. Charakteristika klientov: nedobrovoľný klient, klient v odpore, nekomunikujúci klient, depresívny klient, suicidálny klient, manipulatívny klient, agresívny klient, sociopatický klient. 17. Párové a rodinné poradenstvo (metóda konštruktívnej hádky, najčastejšie príčiny partnerských nezhôd, spôsoby riešenia, poradenský proces v párovom a rodinnom poradenstve). 18. Osobnosť poradcu spojenie humanity a socioprofesnej prípravy (príprava poradcu, prevencia stresu a vyhorenia, interdisciplinarita a kooperácia v poradenstve, etické zásady v poradenstve a ďalších pomáhajúcich profesiách).

6 19. Na človeka zameraný prístup v poradenstve (filozofia prístupu PCA Person-centredapproach, Carla Rogersa: koncept riešenia problémov, spôsob zmeny, časový prístup, úloha poradcu, prostriedky, poradenský model). 20. Komunikácia s klientom (komunikácia v poradenstve, vzťahová dimenzia a praktickorealizačné princípy poradenskej práce). 21. Dilemy sociálnej práce a poradenstva v komunikácii s rizikovými klientmi. 22. Charakterizujte supervíziu ako metódu hodnotiacu profesionálnu aktivitu sociálnych pracovníkov a poradcov. 23. Charakterizujte stratégiu priameho kontaktu s rómskym klientom v jeho prirodzenom prostredí. 24. Charakterizujte vplyv etnicity, kultúry (Rómovia, žiadatelia o azyl - imigranti) vo vzťahu sociálny pracovník/poradca etnický klient. 25. Charakterizujte mediáciu a krízovú intervenciu v sociálnom poradenstve. Literatúra: GABURA, J. PRUŽINSKÁ, J. 1 Poradenský proces. Praha: SLON, s. ISBN GABURA, J. Sociálne poradenstvo pre pomáhajúce profesie. Bratislava: UK, s. ISBN HARRINGTON, A. a kol Moderní sociální teorie. Praha: Portál, s. ISBN NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, s.. ISBN NOVOSAD, L. Poradenství. Praha : Portál, s. ISBN KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, KOZUBÍK, M.-LEHOCZKÁ, L.-RÁC, I. Sociálne poradenstvo. Nitra: UKF FSVaZ, LOUČKOVÁ, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství ISBN LEVICKÁ, J. Na ceste za sociálnym klientom. Trnava: Oliva, s. ISBN MÁTEL, A., OLÁH, M., SCHAVEL, M., Vybraté kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. ISBN MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, s. ISBN MORAVEC, Š., Sociální služby v prostředí romských společenství: problém etnicity poskytovatele. S In: Jakoubek, M., Hirt, T., Romové:kulturologické etudy. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN X. MUSIL, L. Ráda bych vám pomohla, ale.... Brno: Marek Zeman, s. ISBN SOLLÁROVÁ, E. Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch. Bratislava: IKAR, 2005, 199 s. ISBN STRIEŽENEC, Š. Teória a metodológia sociálnej práce. Boskovice : Albert, s. ISBN X. TUŽINSKÁ, H., Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočeni inteview s imigrantmi. Bratislava: Stimul, s.isbn

7 ZÁKON č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a jeho príslušné novely do rokov 2013/14. VIRTUÁLNA FAKULTA. Vzdelávací kurz Vybrané koncepcie sociálnej práce a sociálnych služieb. UKF Nitra (vzdelávací portál EDU, FSVaZ, zimný semester 2012/2013).

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 1. Sociálna práca ako praktická činnosť v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Vplyv kresťanstva. Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2013/2014 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie

Sociálna práca a sociálne zabezpečenie Sociálna práca a sociálne zabezpečenie 1. Fenomén pomoci v dejinách (starovek prvá pol. 19. stor.). Charitatívna pomoc (vplyv kresťanstva). Vybrané osobnosti a míľniky. 2. Historický kontext vývoja sociálnej

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE SOCIÁLNA PRÁCA v akademickom roku 2014/2015 SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 1. stupeň VŠ štúdia titul bc. Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika 1. Sociálna politika pojem a predmet sociálnej politiky,

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium

Knižnica - tituly určené na absenčné štúdium 1 Alojz Nociar Základy psychológie Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2008 978-80-89271-39-9 2 Dagmar Gašparíková Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy Bratislava VŠZaSP sv. Alžbety 2007 978-80-89271-25-2

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Denná forma Stupeň I.(Bc.) II.(Mgr.) Externá forma SÚBOR PREDMETOV ŠTUDIJNÝ PROGRAM SOCIÁLNA PRÁCA SÚBOR PREDMETOV STUPEŇ I. (Bc.) DENNÁ FORMA/

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v odbore Sociálna práca METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. História vývinu metód sociálnej práce, najvýznamnejšie

Více

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Tézy na štátne skúšky 3. 1. 14 SOCIÁLNA PRÁCA Študijný program: SOCIÁLNA PRÁCA 2. stupeň VŠ štúdia titul Mgr. akademický rok 2015/2016 Predmet štátnej skúšky: Sociálna politika Sociálno-filozofické súvislosti

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE Mgr. štátnicové otázky v študijnom odbore sociálna práca na akademický rok 2011/2012 METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Najvýznamnejšie

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca

Detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica. Sociálna práca Sociálna práca Vedúca detašovaného pracoviska: PhDr. Mikuličková Dagmar, PhD. MPH e-mail: sekretariat.vszspsi@gmail.com Vedúci katedry sociálnej práce: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. tel. +421 911

Více

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE METÓDY APLIKOVANEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou. 2. Sociálna

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM

TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM Študijný program: Sociálna práca Predmet: TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE A SOCIÁLNA POLITIKA 1. Podstata sociálnej politiky. Teoretické vymedzenie pojmu sociálna politika. Transformačné

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti

13. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. 1. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov 2. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce 3. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate Bakalársky stupeň štúdia 1. a) Vznik, vývoj a história

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti

Více

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť

Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Vedúci práce Názov Cieľ Obsadenosť Čavojská Užívanie drog u mládže v kontexte možností intervencie sociálnej práce Delikventné správania mládeže v mestskom prostredí SR Vzťah dospievajúcich detí k ľahkým

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY. Počet hodín. 4 P 14 PhDr. M. Buňová. 3 P 10 Ing. J. Barát VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V B R A T I S L A V E Študijný odbor: Sociálna práca Študijný program: Misijná a charitatívna práca Trojročné bakalárske štúdium, Bratislava Externá

Více

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku Strana 1 z 5 Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 1. Charakteristika marketingového manažmentu. Podstata marketingového manažmentu. Význam marketingového manažmentu. Úlohy marketingového manažmentu. Proces

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Teorie a metody přednáška č. 4

Teorie a metody přednáška č. 4 Teorie a metody přednáška č. 4 Mgr. Jitka Čechová Osnova Teoretické přístupy k řešení problému DN pohled kriminologický X feministický multifaktorové X jednofaktorové teorie Teorie a metody sociální práce

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY

MESTO PREŠOV. Hlavná ul. č. 73, Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY MESTO PREŠOV Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov DOTAZNÍK KU KOMUNITNÉMU PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY 2018 2025 Mesto Prešov sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Novela zákona o SS a proces DI. 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Novela zákona o SS a proces DI 5. fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí so ZP september 2013 Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., MPSVR SR Východiská a súčasný proces deinštitucionalizácie čl. 19 Dohovoru

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Meno a priezvisko frekventanta: PhDr. Irma Kurčíková...

Více

Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA študijný program: Pedagogika (dvojročné magisterské štúdium)

Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA študijný program: Pedagogika (dvojročné magisterské štúdium) Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA študijný program: Pedagogika (dvojročné magisterské štúdium) PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA * jej chápanie ako špeciálnej disciplíny vied o výchove

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

ETF UK Otázky k bakalářským zkouškám - Sociální práce a sociální

ETF UK Otázky k bakalářským zkouškám - Sociální práce a sociální 1 ETF UK Otázky k bakalářským zkouškám - Sociální práce a sociální politika 1. a)sociální politika Charakteristika, cíle, aktéři, nástroje, ovlivňující faktory, oblasti, současná sociální politika v ČR

Více

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu KRÍZOVÝ MANAŽMENT Informačný list predmetu Katedra: Katedra ekonomických teórií Študijný odbor: FBI a VSaRR Garant: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Vyučujúci: - Prednášky PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt:

PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: PaedDr. Ing. Peter Orendáč Kontakt: p.orendac@gmail.com 1. Možnosti dobrovoľníctva v sociálnej práci 2. Meranie kvality života seniorov 3. Sociálny pracovník v DSS 4. Charitatívna činnosť cirkví na Slovensku

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV BALÁŽOVÁ, D., 2014. Logika jeden z problémov 15-ročných žiakov [on line]. [cit. 2014-08-08]. Dostupné z: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/313962-logikajeden-z-problemov-15-rocnych-ziakov/

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost denní Forma

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Medicína katastrof Traumatologické plánovanie a príprava VI. celoštátna konferencia Hradec Králové, ČR, 26. 27.11.2009 Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Nemocnice Bánovce 3.súkromná nemocnica s.r.o.

Více

Odborné informácie o liekoch a dispenzačné návyky lekárnikov. tsfsd. Peter Stanko. Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle, Sielnica, 7.11.

Odborné informácie o liekoch a dispenzačné návyky lekárnikov. tsfsd. Peter Stanko. Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle, Sielnica, 7.11. Odborné informácie o liekoch a dispenzačné návyky lekárnikov tsfsd Peter Stanko Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle, Sielnica, 7.11.2012 PharmDr. Peter Stanko lekárnik (Univerzitná lekáreň FaF

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva

I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva I. Semester Základy teórie a dejín štátu a práva Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie (Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.) - Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno filozofického myslenia od antiky

Více

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV IS

Více

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA

APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta APLIKÁCIA PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ VO VÝUČBE PREDMETU SOCIÁLNA EKONOMIKA Ing. Hana Poláčková, PhD. Katedra ekonomickej teórie Národohospodárskej

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA študijný program: Pedagogika (dvojročné magisterské štúdium)

Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA študijný program: Pedagogika (dvojročné magisterské štúdium) Požiadavky na štátnu skúšku z predmetu PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA študijný program: Pedagogika (dvojročné magisterské štúdium) PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA * jej chápanie ako špeciálnej disciplíny vied o výchove

Více

ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna

ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna ID Prírastkové číslo Názov práce Autor 1 1/2009/SP-B Stereotypy vo vnímaní bezdomovectva a sociálny pracovnik Poláková Edita 2 2/2009/SP-B Sociálna pomoc v samospráve v oblasti sociálno právnej ochrany

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84) 1997 SÚBOR ZAHŔŇA LEN TIRÁŽ A OBSAH SOCIÁLNA PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA Zborník referátov z vedeckej konferencie

Více

Okruhy ke SZZ v AR 14/15

Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Okruhy ke SZZ v AR 14/15 Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory: navazující magisterské studium I. Specifické metody sociální práce s jednotlivcem 1. Vymezení problematiky

Více

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 61 Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 k časti 2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom rozpočte a 2f. Schéma kódovania zdrojov

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č.

Více

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PhDr. Andrea Krkošková Ošetrovateľský proces Zákon NR SR č. 311/2002 Zb.definuje ošetrovateľský proces ako systematickú, racionálnu, individualizovanú metódu - plánovania, poskytovania

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost dálková Forma

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: sociológia (anglický názov Sociology) Sociológia je študijný odbor, ktorý patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce Problémy současné rodiny a

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD

Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec. PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Aktívna politika trhu práce: koncept, financovanie a inštitucionálny rámec PhDr. Eneke Hanzelová, PhD Politiky trhu práce Pasívna politika trhu práce súhrn programov zameraných na udržanie príjmu nezamestnaných

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci varianta A správné odpovědi

Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci varianta A správné odpovědi Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci varianta A správné odpovědi Test znalosti Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci obsahuje 40 otázek, z toho 10 otevřených. Max. dosažitelný

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM TÉZY K RIGORÓZNYM SKÚŠKAM Študijný odbor Študijný program 1.1.4 pedagogika pedagogika VŠEOBECNÁ PEDAGOGIKA 1. Človek ako objekt vedy. Pedagogika v systéme vied o človeku a variabilita názorov na vymedzenie

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více