Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky."

Transkript

1 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti B. ČASŤ A Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ANZENBACHER, A Úvod do etiky. Bratislava : IRIS, 2000, 292 s. ISBN Základy filozofie, dejiny etických a filozofických teórií 1. Vysvetlite miesto filozofie v systéme vied a kultúry. 2. Porovnajte dominantné filozofické názory na svet, prírodu, človeka antickej a stredovekej európskej kultúry. 3. Vysvetlite význam renesančného kultúrneho obdobia pre novoveké chápanie človeka vo filozofickej antropológii. 4. Vysvetlite a kriticky zhodnoťte marxistickú etiku. CORETH, E Co je člověk? Praha : Zvon, 1996, 211 s. ISBN DRAGÚŇ, E. a kol Obraz sveta, jeho podstata, historické modifikácie a význam. Nitra : UKF, 1995, 86 s. ISBN FAZEKAŠ, Ľ Etika v náboženských systémoch. Banská Bystrica : UMB, 2004, s. 63. ISBN LEŠKO, V. MIHINA, F Dejiny filozofie. Bratislava : Iris, 1999, 357 s. ISBN PELCOVÁ, N Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000, 201 s. ISBN REMIŠOVÁ, A Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kaligram, ISBN STÖRIG, H. J Malé dejiny filozofie. Praha : Zvon, 1996, 560 s. ISBN Strana 1 z 5

2 Súčasné etické teórie 1. Vysvetlite význam a prínos existencializmus a pragmatizmu do filozofie 20. storočia. GLUCHMAN, V. - DOKULIL, M Súčasné etické teórie (Etika II), Bratislava : PVT, ISBN X. VIŠŇOVSKÝ, E. - MIHINA, F Pragmatizmus. Malá antológia filozofie 20. storočia. Bratislava : Iris, História a súčasnosť Slovenska 1. Charakterizujte historický vývoj na Slovensku v období stredoveku (od Veľkej Moravy po vznik Habsburskej ríše). 2. Vysvetlite význam a priebeh slovenského národného obrodenia v kontexte novovekých dejín Slovenska. 3. Charakterizujte 1. Československú republiku v porovnaní s obdobím 1. Slovenskej republiky a zhodnoťte ich miesto v histórii Slovenska. 4. Porovnajte štruktúry, princípy a hodnoty demokratického a totalitného (fašistického, komunistického) politického systému a aplikujte ich na podmienky Slovenska. KAMENEC, I Slovenský štát. Praha : Anomal, KLIMEKOVÁ, A. a kol Dejiny etických teórií. Prešov : CVT FHPV PU, KORIM, V Základy politológie. Banská Bystrica : PF UMB, 2000, 132 s. ISBN KOVÁČ, D Dejiny Slovenska. Praha : NLN, ISBN Environmentálna etika 1. Charakterizujte globálnu krízu človeka v kontexte ekologickej krízy vo svetle postmodernej doby. 2. Vysvetlite prístupy v riešení ekologickej krízy v nasledovných etikách: biocentrizmus, ekocentrizmus, teocentrická a evolučná etika. KOHÁK, E Zelená svatozář. Praha : Zvon, 2011, ISBN LIBROVÁ, M Pestří a zelení. 1994, 218 s. ISBN SKOLIMOWSKÝ, M Živá filozofia. 1999, 240 s., ISBN Strana 2 z 5

3 Človek a dátové prostredie 1. Masová komunikácia a masmédia využitie v oblasti výchovy a vzdelávania. 2. Dátové prostredie pozitíva a negatíva. Ochrana detí voči nežiaducim vplyvom dátového prostredia na ich vývoj. LIGAS, Š Efektívna práca na počítači modul 7. [online] Banská Bystrica : PF UMB, Dostupné na internete: POSPÍŠIL, J. ZÁVODNÁ, L. S Mediální výchova. Kralice na Hané : Computer Media s.r.o., 2009, 88 s. ISBN Výchova k občianstvu 1. Charakterizujte filozofické a sociálno politické východiská výchovy k občianstvu. KORIM, V Základy politológie. Banská Bystrica : PF UMB, 2000, 132 s. ISBN Strana 3 z 5

4 ČASŤ B Teória etickej výchovy 1. Charakterizujte a vysvetlite psychosociálny vývin dieťaťa (od narodenia po dospelosť) podľa H.Ericssona. 2. Charakterizujte a vysvetlite sociomorálny vývin dieťaťa (od narodenia po dospelosť) podľa L. Kohlberga. 3. Charakterizujte tvorivo-humanistický (THV) model výchovy a vzdelávania podľa M. Zelinu. 4. Charakterizujte koncepciu etickej výchovy k prosociálnosti podľa R. R Olivara a L. Lencza. 5. Popíšte štruktúru mravného vedomia a cítenia ako súčastí mravného presvedčenia človeka. 6. Charakterizujte a vysvetlite behaviorálne teórie učenia v mravnej výchove dieťaťa. 7. Charakterizujte základne princípy humanistickej pedagogiky v mravnej výchove dieťaťa. 8. Popíšte faktory teoretického modelu rozvoja prosociálneho správania v etickej výchove. 9. Charakterizujte problémy a možnosti mravnej výchovy na základných a stredných školách. BUDA, B Empatia. Nové Zámky : Psychoprof, Človek a hodnoty. Výstupné štandardy pre žiakov navštevujúcich etickú výchovu. Informačné listy. Bratislava : ŠPÚ, 2009 Etická výchova: problémy teórie a praxe. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2007, 129 s. ISBN KASÁČOVÁ, B Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov : MPC, ISBN KORIM V. a kol Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica : PF UMB, ISBN KOSOVÁ, B Vybrané kapitoly z teórie personálnej a sociálnej výchovy. Banská Bystrica : PF UMB, LENCZ, L Pedagogika etickej výchovy. Bratislava : Metodické centrum, ISBN X. LENCZ, L Metódy etickej výchovy. Bratislava : Metodické centrum, ISBN LENCZ, L Metodický materiál II., k predmetu etická výchova. Bratislava : MPC, ISBN OLIVAR, R. R Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus, ISBN Strana 4 z 5

5 VACEK, P Rozvoj morálního vědomí žákú. Praha : Portál, ISBN VALICA, M. FRIDRICHOVÁ, P. a kol Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : PF UMB, ISBN ZELINA, M Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, 1996, ISBN Vybrané aspekty prosociálnej výchovy 1. Objasnite pojmy prosociálne správanie (druhy, formy), altruizmus, kooperácia. 2. Vymenujte fenomény ohrozujúce súčasnú spoločnosť a kriticky zhodnoťte ako možno redukovať ich negatívny vplyv na rozvoj osobnosti človeka. 3. Popíšte jednotlivé osobnostné a situačné faktory prosociálnosti, silu ich vplyvu umocnite konkrétnymi výskumami. 4. Uveďte rozdiel medzi empatiou ako hlavným predpokladom prosociálneho konania a projekciou. 5. Charakterizujte EQ a popíšte možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie v etickej výchove. 6. Objasnite stratégie výchovy k prosociálnosti v prostredí školy a v rodinnom prostredí (citová výchova, ja komunikácia, výchova k zodpovednosti, čestnosti..) GOLEMAN, D Emoční inteligence. Praha : Portál, ISBN GORDON, T Úspešná rodičovská výchova. Praha : Portál, KŘIVOHLAVÝ, J Mít pro co žít. Praha : Návrat domu, MAREŠ, J Pozitívni psychologie. Praha, SCHMIDBAUER, W Psychická úskalí pomáhajích profesií. Praha : Portál, VALIHOROVÁ, M. - SZALAIOVÁ, G Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica, 2011, 156 s. ISBN VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I Sociálna psychológia. Praha : ISV, V Banskej Bystrici streda, 27. marca 2013 PhDr. Janka Kyseľová, PhD. vedúca KEOV PF UMB Strana 5 z 5

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci JOSEF OBORNÝ, Prof., PhDr., Ph.D. Pracovní zařazení: profesor Vědecké (odborné) zaměření: dějiny filosofického myšlení, filosofie sportu Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám.

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

O Hnutí spolupracujících škol R, Praha 2011 Projekty Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R) a jejich andragogický rozměr Jaroslav Balvín

O Hnutí spolupracujících škol R, Praha 2011 Projekty Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R) a jejich andragogický rozměr Jaroslav Balvín O Hnutí spolupracujících škol R, Praha 2011 Projekty Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R) a jejich andragogický rozměr Jaroslav Balvín První projekty Hnutí R pro práci s romskými dětmi a s

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 1. ADLER, A. 1999. Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. Praha : Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2. 2. ALLEN, R. 1999. Hlavolamy pre deti. Bratislava

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce Problémy současné rodiny a

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Pedagogická fakulta UP v Olomouci Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá II. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Pedagogická

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DUŠAN ŠPINER, ThMgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent Vědecké (odborné) zaměření: etika, religionistika, filozofie náboženství Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám.

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Obsah. Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik...

Obsah. Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik... Obsah Předmluva... III Kognitívna ekonómia na báze umelej (komputačnej) inteligencie Ladislav Andrášik.... Použitie neurónových sietí pri spracovaní obrázkov získaných pomocou ultrazvuku Gabriela Andrejková,

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 15. května 2008 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2.

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Psycholog ve zdravotnictví. prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. a kolektiv

Psycholog ve zdravotnictví. prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. a kolektiv Psycholog ve zdravotnictví prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: MUDr. Dominika Čápová, prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, MgA. Nikol Koksteinová,

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Etická výchova ročník TÉMA

Etická výchova ročník TÉMA Etická výchova ročník TÉMA 1 Uvedení do etické výchovy; pojem etika Komunikace vysvětlí pojem etika, rozlišuje etiku a etiketu; vnímá svoje svědomí předchozí i následné, objasní zlaté pravidlo mravnosti

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář Zpracování osnovy předmětu Společenskovědní seminář koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: Celková dotace: 5N 2 hodiny 3V 2 hodiny 6N 2 hodiny 4V 2 hodiny ho gymnázia

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více