Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky."

Transkript

1 ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti B. ČASŤ A Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ANZENBACHER, A Úvod do etiky. Bratislava : IRIS, 2000, 292 s. ISBN Základy filozofie, dejiny etických a filozofických teórií 1. Vysvetlite miesto filozofie v systéme vied a kultúry. 2. Porovnajte dominantné filozofické názory na svet, prírodu, človeka antickej a stredovekej európskej kultúry. 3. Vysvetlite význam renesančného kultúrneho obdobia pre novoveké chápanie človeka vo filozofickej antropológii. 4. Vysvetlite a kriticky zhodnoťte marxistickú etiku. CORETH, E Co je člověk? Praha : Zvon, 1996, 211 s. ISBN DRAGÚŇ, E. a kol Obraz sveta, jeho podstata, historické modifikácie a význam. Nitra : UKF, 1995, 86 s. ISBN FAZEKAŠ, Ľ Etika v náboženských systémoch. Banská Bystrica : UMB, 2004, s. 63. ISBN LEŠKO, V. MIHINA, F Dejiny filozofie. Bratislava : Iris, 1999, 357 s. ISBN PELCOVÁ, N Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000, 201 s. ISBN REMIŠOVÁ, A Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kaligram, ISBN STÖRIG, H. J Malé dejiny filozofie. Praha : Zvon, 1996, 560 s. ISBN Strana 1 z 5

2 Súčasné etické teórie 1. Vysvetlite význam a prínos existencializmus a pragmatizmu do filozofie 20. storočia. GLUCHMAN, V. - DOKULIL, M Súčasné etické teórie (Etika II), Bratislava : PVT, ISBN X. VIŠŇOVSKÝ, E. - MIHINA, F Pragmatizmus. Malá antológia filozofie 20. storočia. Bratislava : Iris, História a súčasnosť Slovenska 1. Charakterizujte historický vývoj na Slovensku v období stredoveku (od Veľkej Moravy po vznik Habsburskej ríše). 2. Vysvetlite význam a priebeh slovenského národného obrodenia v kontexte novovekých dejín Slovenska. 3. Charakterizujte 1. Československú republiku v porovnaní s obdobím 1. Slovenskej republiky a zhodnoťte ich miesto v histórii Slovenska. 4. Porovnajte štruktúry, princípy a hodnoty demokratického a totalitného (fašistického, komunistického) politického systému a aplikujte ich na podmienky Slovenska. KAMENEC, I Slovenský štát. Praha : Anomal, KLIMEKOVÁ, A. a kol Dejiny etických teórií. Prešov : CVT FHPV PU, KORIM, V Základy politológie. Banská Bystrica : PF UMB, 2000, 132 s. ISBN KOVÁČ, D Dejiny Slovenska. Praha : NLN, ISBN Environmentálna etika 1. Charakterizujte globálnu krízu človeka v kontexte ekologickej krízy vo svetle postmodernej doby. 2. Vysvetlite prístupy v riešení ekologickej krízy v nasledovných etikách: biocentrizmus, ekocentrizmus, teocentrická a evolučná etika. KOHÁK, E Zelená svatozář. Praha : Zvon, 2011, ISBN LIBROVÁ, M Pestří a zelení. 1994, 218 s. ISBN SKOLIMOWSKÝ, M Živá filozofia. 1999, 240 s., ISBN Strana 2 z 5

3 Človek a dátové prostredie 1. Masová komunikácia a masmédia využitie v oblasti výchovy a vzdelávania. 2. Dátové prostredie pozitíva a negatíva. Ochrana detí voči nežiaducim vplyvom dátového prostredia na ich vývoj. LIGAS, Š Efektívna práca na počítači modul 7. [online] Banská Bystrica : PF UMB, Dostupné na internete: POSPÍŠIL, J. ZÁVODNÁ, L. S Mediální výchova. Kralice na Hané : Computer Media s.r.o., 2009, 88 s. ISBN Výchova k občianstvu 1. Charakterizujte filozofické a sociálno politické východiská výchovy k občianstvu. KORIM, V Základy politológie. Banská Bystrica : PF UMB, 2000, 132 s. ISBN Strana 3 z 5

4 ČASŤ B Teória etickej výchovy 1. Charakterizujte a vysvetlite psychosociálny vývin dieťaťa (od narodenia po dospelosť) podľa H.Ericssona. 2. Charakterizujte a vysvetlite sociomorálny vývin dieťaťa (od narodenia po dospelosť) podľa L. Kohlberga. 3. Charakterizujte tvorivo-humanistický (THV) model výchovy a vzdelávania podľa M. Zelinu. 4. Charakterizujte koncepciu etickej výchovy k prosociálnosti podľa R. R Olivara a L. Lencza. 5. Popíšte štruktúru mravného vedomia a cítenia ako súčastí mravného presvedčenia človeka. 6. Charakterizujte a vysvetlite behaviorálne teórie učenia v mravnej výchove dieťaťa. 7. Charakterizujte základne princípy humanistickej pedagogiky v mravnej výchove dieťaťa. 8. Popíšte faktory teoretického modelu rozvoja prosociálneho správania v etickej výchove. 9. Charakterizujte problémy a možnosti mravnej výchovy na základných a stredných školách. BUDA, B Empatia. Nové Zámky : Psychoprof, Človek a hodnoty. Výstupné štandardy pre žiakov navštevujúcich etickú výchovu. Informačné listy. Bratislava : ŠPÚ, 2009 Etická výchova: problémy teórie a praxe. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2007, 129 s. ISBN KASÁČOVÁ, B Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe. Prešov : MPC, ISBN KORIM V. a kol Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. Banská Bystrica : PF UMB, ISBN KOSOVÁ, B Vybrané kapitoly z teórie personálnej a sociálnej výchovy. Banská Bystrica : PF UMB, LENCZ, L Pedagogika etickej výchovy. Bratislava : Metodické centrum, ISBN X. LENCZ, L Metódy etickej výchovy. Bratislava : Metodické centrum, ISBN LENCZ, L Metodický materiál II., k predmetu etická výchova. Bratislava : MPC, ISBN OLIVAR, R. R Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus, ISBN Strana 4 z 5

5 VACEK, P Rozvoj morálního vědomí žákú. Praha : Portál, ISBN VALICA, M. FRIDRICHOVÁ, P. a kol Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : PF UMB, ISBN ZELINA, M Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: Iris, 1996, ISBN Vybrané aspekty prosociálnej výchovy 1. Objasnite pojmy prosociálne správanie (druhy, formy), altruizmus, kooperácia. 2. Vymenujte fenomény ohrozujúce súčasnú spoločnosť a kriticky zhodnoťte ako možno redukovať ich negatívny vplyv na rozvoj osobnosti človeka. 3. Popíšte jednotlivé osobnostné a situačné faktory prosociálnosti, silu ich vplyvu umocnite konkrétnymi výskumami. 4. Uveďte rozdiel medzi empatiou ako hlavným predpokladom prosociálneho konania a projekciou. 5. Charakterizujte EQ a popíšte možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie v etickej výchove. 6. Objasnite stratégie výchovy k prosociálnosti v prostredí školy a v rodinnom prostredí (citová výchova, ja komunikácia, výchova k zodpovednosti, čestnosti..) GOLEMAN, D Emoční inteligence. Praha : Portál, ISBN GORDON, T Úspešná rodičovská výchova. Praha : Portál, KŘIVOHLAVÝ, J Mít pro co žít. Praha : Návrat domu, MAREŠ, J Pozitívni psychologie. Praha, SCHMIDBAUER, W Psychická úskalí pomáhajích profesií. Praha : Portál, VALIHOROVÁ, M. - SZALAIOVÁ, G Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica, 2011, 156 s. ISBN VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I Sociálna psychológia. Praha : ISV, V Banskej Bystrici streda, 27. marca 2013 PhDr. Janka Kyseľová, PhD. vedúca KEOV PF UMB Strana 5 z 5

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 1. ADLER, A. 1999. Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. Praha : Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2. 2. ALLEN, R. 1999. Hlavolamy pre deti. Bratislava

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Etická výchova ročník TÉMA

Etická výchova ročník TÉMA Etická výchova ročník TÉMA 1 Uvedení do etické výchovy; pojem etika Komunikace vysvětlí pojem etika, rozlišuje etiku a etiketu; vnímá svoje svědomí předchozí i následné, objasní zlaté pravidlo mravnosti

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ADLER, A.: Umění rozumět. Příběh života a nemoci z pohledu individuální psychologie. Praha: Práh, 1993. 131 s. ISBN 80-85809-04-4. ADLER, A.: Psychologie děti. Praha: Práh,

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VII. konané

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VII. konané Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta P R O G R A M VII. ročníku mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři L. Krejčová, V. Mertin - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři L. Krejčová, V. Mertin - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2014 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři L. Krejčová, V. Mertin - Modrá posluchárna 9.00-9.20 Zahájení konference + křest - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ NAUKA (OBN) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 98 (3 hodiny týdně) Platnost:

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce r, OBSAH.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ (SVS) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně)

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1. a) Vymezení a funkce lidské komunikace b) Poruchy

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více