KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015"

Transkript

1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, Mgr. Antonín Urban, kolektiv členů Komise prevence kriminality města Nový Jičín, pracovníci Městského úřadu Nový Jičín Prameny: Profil města Nový Jičín (odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín) Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (Ing. René Škoda) Analýza kriminality za obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín za rok 2011, 2012 a leden 2013 (npor. Bc. Tomáš Dohnal) Zpráva o činnosti MěÚ Nový Jičín (odbor správních činností) Zpráva PIS Okresního ředitelství Policie ČR v Novém Jičíně (npor. Zbyněk Tomšík) Zpráva o činnost PMS (Mgr. Luboš Šťastný) Český statistický úřad statistické údaje na Zpráva o sociální situaci na území města (odbor sociálních věcí) Nový Jičín, leden 2013

2 Obsah: 1. Úvod stránka 5 2. Plnění úkolů vyplývajících z Koncepce prevence kriminality Nového Jičína na léta stránka SWOT analýza 2.2. Plnění cílů 3. Personální zajištění prevence kriminality stránka 7 4. Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta stránka Východiska koncepce prevence kriminality Stanovení priorit nové koncepce 4.3. SWOT analýza 4.4. Cílové skupiny 4.5. Plánované aktivity 5. Bezpečnostní analýza stránka Vývoj kriminality Situace v oblasti působnosti městské policie 5.2. Přestupky Řešené přestupky v působnosti městské policie Řešené přestupky v působnosti městského úřadu odbor správních činností Spolupráce s policií ČR, Městským úřadem v Novém Jičíně a jinými organizacemi 5.3. Kamerový systém 5.4. Kriminalita dětí a mládeže Trestná činnost dětí a mládeže 5.5. Osoby propuštěné z výkonu trestu, vazby, výchovných ústavů a dětských domovů ve správním území odboru sociálních věcí 6. Sociálně demografická část stránka Základní charakteristika města 6.2. Demografická charakteristika města 6.3. Nezaměstnanost 6.4. Bydlení Vývoj počtu městských bytů Přehled bytů dle velikosti a počtu přihlášených osob Vývoj pohledávek za nájem v bytech 6.5. Kumulace sociálně a kulturně znevýhodněných skupin obyvatel, sociálně vyloučené lokality 6.6. Sociální dávky 6.7. Komunitní plánování 7. Institucionální zajištění stránka Město Nový Jičín Oddělení sociálně právní ochrany dětí Komise prevence kriminality 2

3 Komise SVI Nový Jičín 7.2. Policie ČR Nový Jičín PIS Policie ČR 7.3. Městská policie Schránky důvěry Informační nálepky Besedy na školách Mediální činnost Evidence jízdních kol Dětské dopravní hřiště Stálé úkoly 7.4. Výchovný ústav 7.5. Probační a mediační služba 7.6. Sociální zařízení spolupracující v oblasti prevence kriminality Činnost Občanské poradny CZP MSK 7.7. Občanské sdružení a další organizace 7.8. Školská, sportovní a kulturní zařízení v Novém Jičíně Školská zařízení Kulturní zařízení Sportovní zařízení 8. Dosavadní projekty prevence kriminality stránka Závěr stránka 41 3

4 Seznam použitých zkratek: CZP MSK Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje ČR Česká republika MSK Moravskoslezský kraj MV - Ministerstvo vnitra ČR SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení SPOD sociálně právní ochrana dětí a mládeže OSPOD orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže SVI systém včasné intervence MP městská policie MěÚ - městský úřad PMS probační a mediační služba RM rada města ZM zastupitelstvo města NNO nestátní nezisková organizace MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPS dům s pečovatelskou službou EU Evropská unie OSV odbor sociálních věcí KPK komise prevence kriminality PIS preventivně informační skupina MŠMTV ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KP komunitní plánování 4

5 1. Úvod Vláda České republiky svým usnesením č. 925 dne schválila Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až Tento koncepční materiál plní cíle stanovené v Programovém prohlášení vlády a chce svými dopady postihnout především kriminalitu obecnou ohrožující a obtěžující občany. Ze stanovených principů je jasně patrno, že účinná prevence kriminality podporuje udržitelný rozvoj, má za cíl snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů, zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost a podporuje sociální začleňování okrajových skupin. Z pozice působnosti je systém prevence rozdělen na republikovou, krajskou a městskou úroveň. Města činnost v oblasti prevence uskutečňují v samostatné působnosti a jejich projekty jsou zaměřené na řešení místních problémů. Nastavení koncepce kriminality města má odpovídat jedinečné situaci v dané lokalitě, zároveň by měl respektovat priority a cíle schválené vládou. Prevence se uskutečňuje na několika úrovních, proto hovoříme o prevenci primární (aktivity zaměřené na celou populaci a na možné příčiny kriminálního jednání), sekundární (se zaměřením na rizikové skupiny a jedince, jako potencionální oběti a pachatele) a terciární (zaměřené na sociálně patologické jevy, kriminálně narušené jedince a rizikové sociální prostředí). Město Nový Jičín, které se jako jedno z prvních zapojilo do prevence kriminality, tedy do prvních dotačních programů s tímto zaměřením, již v roce 1996 a jeho aktivity v této oblasti trvají dodnes. Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta (dále jen Koncepce) byla schválena Zastupitelstvem města Nový Jičín dne Národní strategie prevence kriminality vytyčuje v rámci svých cílů pro obecní úroveň aktivity s cílem snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin, zvýšení bezpečnosti na veřejných prostranstvích, oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání, vytvoření efektivního a stálého systému sběru, předávání a poskytování informací mezi všemi úrovněmi subjektů prevence kriminality, které v rámci své koncepce město Nový Jičín akceptuje. Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín vychází ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 a Koncepce prevence kriminality MSK na období Při přípravě koncepce bylo využito předchozích zkušeností, příkladů dobré praxe a výstupů z příslušné pracovní skupiny komunitního plánování města Nový Jičín. Na základě této koncepce je město Nový Jičín připraveno k využít výzev Programu prevence kriminality MV, které jsou opět pro město Nový Jičín aktuální (v roce 2012 nebylo město Nový Jičín zapojeno do programu MV z důvodu poklesu počtu obyvatel pod hranici 25 tisíc obyvatel, přesto realizovalo řadu programů a podpořilo vznik navazujících služeb viz níže). Neméně důležitým faktorem je nastavení ročního dotačního řízení z rozpočtu města pro organizace poskytující sociální služby, kdy město přímo finančně podporuje i zařízení zabývající se aktivitami v rámci prevence kriminality (nízkoprahové zařízení BUNKR, Renarkon terénní program, Renarkon poradenské centrum, Občanská poradna při Poradně pro zdravotně postižené MSK) a dále organizace, které se svou činností podílí na prevenci kriminality okrajově, zprostředkovaně přes překrývající se sociální problémy cílové skupiny. Oblast prevence kriminality je součástí rozpočtu města Nový Jičín. Každoročně je v rozpočtu vyčleněna částka na prevenci kriminality ve výši cca 50 tis. Kč a dále částka na Tábor pro 5

6 děti ze znevýhodněného sociálního prostředí. V případě Kurzu sebeobrany pro ženy, město z důvodu velkého zájmu podpořilo konání druhého kurzu již zcela ze svých prostředků. 2. Plnění úkolů vyplývajících z koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na období SWOT analýza Silné stránky spolupráce PČR a MP besedy s mládeží základní síť dětských hřišť a prostorů pro volnočasové aktivity obecně závazná vyhláška alkohol na veřejném prostranství Příležitosti rozšíření dětských hřišť a prostorů pro volnočasové aktivity v potřebných lokalitách (např. ul. Suvorovova ) rozšíření sociálních aktivit práce s ohroženou mládeží (RKC, Job klub ) koordinace orgánů (SVI, PR, SPO) SVI (spolupráce školství) Slabé stránky majetková kriminalita Výchovný ústav pro mládež Nový Jičín trestná činnost klientů ústavu absence volnočasového centra pro děti ze sociálně méně podnětného prostředí podávání alkoholu mládeži absence občanské poradny Ohrožení nárůst drogových závislostí domácí násilí podmínky pro odročení školní docházky (podnět legislativě) násilná kriminalita 2.2. Plnění cílů Cíl 1: Snížení majetkové kriminality Opatření 1.1. Omezení či zabránění krádežím věcí z automobilů realizace projektu Auto není trezor instalace cedulí s upozorněním na možnost krádeže věcí z automobilů, doplněná preventivní činností MP a PČR. Opatření 1.2. Omezení zcizení jízdních kol realizace projektu Kolo mám v bezpečí rozmístění bezpečnostních stojanů na jízdní kola ve městě. Opatření 1.3. Zabránění krádežím věcí z objektů realizace projektu Rozšíření kamerového systému města Nový Jičín o mobilní kamerový systém a projektu Bezpečí nejen pro seniory šíření osvěty mezi seniory a zdravotně postiženými občany o možnostech bránit se vniknutí nechtěné osoby do bytu. Opatření 1.4. Poškozování cizí věci viz projekt Rozšíření kamerového systému města Nový Jičín o mobilní kamerový systém. Cíl 2: Omezit negativní dopady existence Výchovného ústavu pro děti a mládež ve městě Nový Jičín Opatření 2.1. Zabezpečení volnočasových aktivit chlapců z výchovného ústavu k realizaci tohoto opatření nedošlo. V roce 2009 byla vedena jednání mezi městem Nový Jičín a Výchovným ústavem pro děti a mládež v Novém Jičíně, o možnostech snížení kriminality chlapců tohoto ústavu. Další spolupráce se již nerozvinula. Přesto 6

7 bylo na jednáních KPK konstatováno, že po zavedení některých vnitřních opatření uvedeného ústavu, se uvedená kriminalita snížila. Cíl 3: Prevence asociálního chování dětí a mládeže Opatření 3.1. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež ze sociálně méně podnětného prostředí Opatření je také součástí Komunitního plánu města Nový Jičín na léta Záměr je již realizován, od působí o.s. Bunkr v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Opatření 3.2. Mapování a monitorování míst ve městě a zvýšený dohled v problémových lokalitách - realizace projektu Rozšíření kamerového systému města Nový Jičín o mobilní kamerový systém využití mobilní kamery na rizikových místech. Opatření 3.3. Přímá práce s dětmi a mládeží každoročně je realizován oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín Tábor pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, kde jsou oddílovými vedoucími pracovníci OSPOD, s cílem navázat vztah s dětmi v evidenci OSPOD. Opatření 3.4. Dům na půl cesty pro osoby, které se vracejí z ústavní výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody toto opatření není součástí koncepce z důvodu jeho neschválení v RM a ZM. Opatření 3.5. Probační a resocializační programy realizace projektu Probační a resocializační program Právo pro každý den. Cíl 4: Absence občanského poradenství Opatření 4.1. Podpora občanské poradny toto opatření je i součástí Komunitního plánu města Nový Jičín na léta V roce 2009 město Nový Jičín poskytlo finanční prostředky organizaci Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s., na zahájení činnosti Občanské poradny. Město Nový Jičín každoročně ze svého rozpočtu finančně podporuje činnost tohoto zařízení, které je vnímáno jako velmi prospěšné a občany využívané. Občanská poradna se zabývá dluhovým poradenstvím a její aktivity byly v rámci různých projektů pro primární prevenci využívány. 3. Personální zajištění prevence kriminality Manažer prevence kriminality je pracovníkem odboru sociálních věcí MěÚ. Při přípravě projektů prevence kriminality úzce spolupracuje s MP, velmi dobrá spolupráce je i dalšími subjekty působícími na poli prevence kriminality Policie ČR, PMS, atd. Výhodou tohoto zařazení je větší orientace v oblasti sociální, která s prevencí kriminality úzce souvisí, a nevýhodou je menší znalost prevence kriminality z pohledu policie, jak městské, tak státní. Komise pro prevenci kriminality byla zřízena (schváleno usnesením RM č. 2450/19/2008), jako poradní orgán rady města. Složení komise: manažer prevence kriminality, velitel OO Policie ČR Nový Jičín, ředitel Městské policie Nový Jičín, vedoucí PMS Nový Jičín, zástupce PIS Policie ČR Nový Jičín, metodický místostarosta města Nový Jičín (v současné době starosta města), vedoucí OSPOD, vedoucí OSV MěÚ Nový Jičín a zástupci politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města Nový Jičín. Komise se schází dle potřeby. V průběhu roku 2008 se sešla 9x (zejména v souvislosti s přípravou koncepce prevence kriminality), v roce 2009 a 2010 se uskutečnila dvě jednání. V roce 2011 a 2012 proběhlo jedno jednání, s tím, že byly nastartovány práce na přípravě nové koncepce prevence kriminality města Nový Jičín. 7

8 Vzhledem ke složení komise se jedná o velmi odbornou skupinu, ve které se projednávají, kromě programů prevence kriminality na jednotlivé roky, důležité otázky z oblasti kriminality, které aktuálně trápí město. Tato komise je personálně propojena s dalšími odbornými pracovními skupinami v rámci města, kde dochází k využití jejich poznatků a podnětů (SVI tým pro mládež, KP sekce sociálně vyloučených, sociální komise RM, komise OSPOD). Tímto je zabezpečena provázanost a propojenost na další strategické materiály a procesy v rámci města. Spolupráce se zainteresovanými subjekty S Policií ČR - přímá spolupráce v pracovních skupinách; spolupráce při hodnocení bezpečnostní situace, náměty řešení bezpečnostních problémů, spolupráce s analytiky při výběru rizikových a trestnou činností zatížených lokalit, spolupráce při realizaci preventivních opatření či projektů. Městská policie a Policie ČR spolupracují při hodnocení bezpečnostní situace ve městě, spolu vytipovávají místa, kde je nutné zvýšit pochůzkovou činnost, přemístit mobilní kamerový systém, účastní se společných akcí (kontroly restauračních zařízení, dopravně bezpečnostní akce, dopravní soutěže dětí, besedy se seniory atd.). Policie ČR se aktivně účastní jednání komise pro prevenci kriminality. Vzájemná spolupráce je hodnocena jako velmi dobrá. Spolupráce s odbory města a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi Při realizaci jednotlivých projektů spolupracují odbory města, kterým daná problematika spadá do kompetence (např. odbor obecního podnikání při realizaci projektu Auto není trezor, odbor sociálních věcí při realizaci projektu probační a resocializační program Právo pro každý den, kdy se odbor podílel na vytipování klientů vhodných k účasti na projektu). V případě realizace projektů zaměřených na cílovou skupinu dětí probíhá spolupráce se Střediskem volného času dětí a mládeže FOKUS, p.o. Spolupráce v rámci kraje a spolupráce s obcemi Manažer prevence kriminality kraje průběžně informuje o důležitých záležitostech v oblasti prevence kriminality na jednáních organizovaných krajským manažerem prevence kriminality. Spolupráce s NNO Zřízením Občanské poradny ve městě byla zahájena spolupráce s CZP MSK, o.s. Činnost občanské poradny je prezentována na jednáních komise pro prevenci kriminality. V roce 2011 se CZP MSK, o.s. podílelo i na realizaci projektu Jak na dluhy, v jehož rámci byly v dluhové problematice proškoleni strážníci MP, policisté Policie ČR, sociální pracovníci MěÚ Nový Jičín, organizace poskytující sociální služby na území města a zaměstnanci Úřadu práce. Dalším významným subjektem působícím na území města Nový Jičín je Renarkon, o.p.s., který zde realizuje terénní program. Za podpory města byla nově otevřena poradenská místnost Renarkonu na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín, která každou středu a pátek v době od 8 do 11 hodin poskytuje bezplatné poradenství v oblasti drogové závislosti. Další zainteresované NNO jsou uvedeny v bodě č a 7.7. Formy a hodnocení komunikace mezi zainteresovanými subjekty a veřejností v oblasti prevence kriminality: Manažer prevence kriminality připravuje podklady pro jednání komise pro prevenci kriminality. Komise je průběžně informována o dění v oblasti prevence kriminality ze strany města, a to jak na jejich jednáních, tak průběžným zasíláním ů členům komise. Manažer 8

9 prevence kriminality bývá přizván i na jednání Týmu pro mládež (pracovní skupiny působící v rámci SVI), zároveň je koordinátorem komunitního plánování. Tím je zabezpečena koordinace jednotlivých aktivit pracovních skupin a komisí. Činnost městské policie, tedy i prevence kriminality, je prezentována v médiích prostřednictvím preventistky MP. K prezentaci je využíván měsíčník města Nový Jičín Novojičínský zpravodaj, dále webové stránky města aktuality či odkaz MP. V případě konání zajímavých akcí jsou přizváni zástupci místní kabelové televize. Koncepce prevence kriminality je zveřejněna na: a 4. Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta Východiska koncepce na léta Při tvorbě koncepce prevence kriminality v Novém Jičíně na období se vycházelo z těchto strategických materiálů a dokumentů mající přímou souvislost s řešenou oblastí: - Koncepce prevence kriminality města Nový Jičín na léta , - Strategie prevence kriminality v ČR na léta , - Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje , - Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících města Nový Jičín , - Analýzy kriminality provedené Obvodním oddělením Policie ČR Nový Jičín a Městskou policií Nový Jičín. Důležité jsou zde i vlastní zkušenosti zástupců těchto institucí - znalost prostředí, lokalit a pachatelů, možnost určit problémové lokality, typy pachatelů a případné důvody páchání trestné činnosti. - Sociálně demografické a institucionální analýzy vytvořené pro účely komunitního plánování, - výstupů z jednání týmu pro mládež (v rámci SVI), - dosavadních zkušeností města s realizací preventivních aktivit v rámci programů prevence kriminality, - analýzy názorů a postojů občanů, které byly provedeny na území města v roce v rámci prevence kriminality, ale také z výzkumů provedených v celonárodním měřítku Stanovení priorit nové koncepce Komise pro prevenci kriminality vytvořila za účelem zjištění problémových oblastí SWOT analýzu odrážející skutečnosti roku Hlavním cílem nové koncepce kriminality je snižování míry kriminality na území města a zvyšování pocitu bezpečnosti a komfortu života obyvatel města, a to jak realizací již probíhajících aktivit, tak prostřednictvím nových sociálních, situačních či informačních projektů zaměřených především na preventivní působení v oblasti primární a sekundární prevence. 1 Občan Nového Jičína a jeho postoje k některým otázkám místní politiky, Marketingová laboratoř Ostrava, J. Hon,

10 Dle Koncepce prevence kriminality MSK na léta dochází k naplnění cílů uvedených v bodu č. 1. Komplexní přístup při řešení bezpečnosti, problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce a bodu č. 3 Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností a cíle v bodu č. 4 Zvyšování kompetencí cílových skupin SWOT analýza prevence kriminality leden 2013 Silné stránky Slabé stránky vzájemná spolupráce Policie ČR a nárůst majetkové kriminality pod vlivem městské policie při společných návykových látek akcích a aktivitách realizace besed s mládeží ze strany Policie ČR a městské policie nízká finanční gramotnost a stoupající zadlužování domácností základní síť dětských hřišť a prostorů pro volnočasové aktivity na území města Nový Jičín - projekty městské policie zaměřené na široké spektrum obyvatel s finanční podporou města - existence občanské poradny ve městě a její nezastupitelná úloha při řešení problémů klientů, zejména dluhového poradenství - existence týmu pro mládež v rámci systému včasné intervence - existence obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství - vznik volnočasového centra pro děti ze sociálně méně podnětného prostředí nízkoprahového zařízení Bunkr - otevření poradenského místa o.p.s. Renarkon, nejen pro občany závislé na návykových látkách - obnovení spolupráce s pracovníky OSV OSPOD (poradenství) Příležitosti rozšíření dětských hřišť a prostorů pro volnočasové aktivity v potřebných lokalitách (např. ul. Suvorovova ) rozšíření sociální práce s ohroženou mládeží ve spolupráci s Výchovným ústavem NJ možná vzájemná koordinace jednotlivých komisí a orgánů (SVI, PR, SPO), spolupráce se Ohrožení existence drogových závislostí, alkoholismu, gamblerství domácí násilí meziročně až trojnásobný nárůst výtržnictví a poškozování cizí věci (restaurace ) nebezpečí vyplývající z počítačové kriminality a sociálních sítí - internetová kriminalita bezdomovectví 10

11 školstvím možné sloučení týmu pro mládež s komisí prevence kriminality zajištění možnosti výkonu trestu obecně prospěšných prací ve městě existence sociálně vyloučené lokality - Suvorovova sekundární ohrožení rodin související s jejich zvyšujícím se zadlužením změna zákona o hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře (příspěvek a doplatek na bydlení byl zkrácen na dobu pobírání 84 měsíců v průběhu 10 let, pak riziko bezdomovectví) přítomnost pracovně nezařaditelných a osobnostně problematických jedinců ve výchovném ústavu 4.4. Cílové skupiny Na základě výsledků SWOT analýzy, údajů poskytnutých MP a Policií ČR, byly definovány cílové skupiny, ke kterým budou směřovat opaření vymezená v rámci nové koncepce: - veřejnost obyvatelé se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel děti a seniory, včetně odborné veřejnosti působící v oblasti prevence, - rizikové skupiny i jednotlivci osoby ohrožené sociálním vyloučením (děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí, dysfunkční rodiny, děti s nařízenou ústavní výchovou, zadlužené domácnosti). Ve smyslu SWOT byly komisí pro prevenci kriminality navrženy následující opatření: 4.5. Plánované aktivity Mezi předpokládané cíle koncepce především řadíme: - realizace kvalitních preventivních programů - zvýšení informovanosti cílových skupin i odborné veřejnosti o preventivních projektech, možnostech ochrany před trestnými činy - spolupráce zainteresovaných subjektů, podpora sociálních služeb působících v oblasti prevence kriminality - snížení majetkové a násilné kriminality a posílení pocitu bezpečí občanů instalací technických či situačních opatření Cíl 1: Zvýšení informovanosti veřejnosti a odborníků včetně aktivního zapojení veřejnosti zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel - ženy, senioři atd. Opatření: 1.1. zvyšování finanční gramotnosti - zaměřené na cílové skupiny ohrožená mládež a odborníci (poradenská činnost) Opatření: 1.2. podpora činnosti občanské poradny a nízkoprahového zařízení Bunkr Opatření: 1.3. sebevědomý senior Opatření: 1.4. bezpečí žen a seniorů Cíl 2: Programy podporující preventivní aktivity zaměřené na neorganizované a ohrožené děti a mládež a děti a mládež ze znevýhodněného prostředí popř. sociálně vyloučených lokalit Opatření 2.1: zabezpečení trávení volného času chlapců z výchovného ústavu pro mládež 11

12 Opatření 2.2: přímá práce s dětmi a mládeží zaměřená na mládež ohroženou, s výchovnými problémy, poruchami chování atd. Opatření 2.3: dům na půl cesty pro osoby, které se vracejí z ústavní výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody Cíl 1. Zvýšení informovanosti a aktivní zapojení veřejnosti a odborníků aktivity zaměřené na ohrožené skupiny obyvatel Opatření 1.1 Zvyšování finanční gramotnosti Charakteristika: Problematika zadlužování domácností a s tím souvisejících problémů má v současnosti vzrůstající tendenci viz statistika OP. Opatření/aktivita: 1. Přednášky 2. Informační letáky či brožury 3. Další aktivity (např. viz příklady dobré praxe) Termín realizace: 2013 Realizátor: Město Nový Jičín, další subjekty Spolupracující subjekty: Občanská poradna Předpokládaná výše finančních Zatím nevyčísleno prostředků: Další zdroje financování: Město Nový Jičín, MV Předpokládané dopady: Zvýšení povědomí občanů o finanční gramotnosti, snaha o snížení zadlužování občanů, předcházení patologických jevů spojených se zadlužováním (gamblerství, nelegální činnost, alkoholismus) Ukazatele plnění: - Počet přednášek - Počet proškolených osob - Počet letáčků Opatření 1.2 Charakteristika: Opatření/aktivita: Podpora činnosti občanské poradny a Bunkru Ve městě Nový Jičín působí Občanská poradna, která poskytuje širokému spektru obyvatel poradenské a právní služby zdarma. Zejména v oblastech řešení bytových, občanských či jiných problémů. Je navázána úzká spolupráce se sociálními pracovníky OSV MěÚ zejména v oblasti pomoci občanům v dluhové pasti. Nízkoprahové zařízení Bunkr bylo otevřeno v prosinci 2012 pro cílovou skupinu mládeže ve věku od 13 do 20 let. Díky klubové činnosti získává mládež možnost seberealizace, příležitost, podporu a možnost rozhodovat se, co chtějí dělat a jak chtějí žít. 1. Podpora činnosti občanské poradny v rámci dotačního řízení MěÚ. 2. Podpora činnosti Bunkru o.s. v rámci dotačního řízení MěÚ. 3. Zprostředkování navázání spolupráce mezi těmito subjekty se zaměřením na cílovou skupinu ohrožené mládeže. 12

13 Termín realizace: Realizátor: Spolupracující subjekty: Předpokládaná výše finančních prostředků: Další zdroje financování: Předpokládané dopady: Průběžně Město Nový Jičín, případně další subjekty Občanská poradna, Bunkr, OSV Zatím nevyčísleno Město Nový Jičín, MV, další subjekty Finanční podpora provozu občanské poradny a nízkoprahového zařízení Bunkr, jako výrazného subjektu působícího na poli prevence kriminality se zaměřením na dluhové poradenství. Navázání spolupráce se sociálními pracovníky a jejich klienty. Opatření 1.3 Charakteristika: Sebevědomý senior V posledních letech dochází k nárůstu trestné činnosti ve formě okrádání, zneužívání, nátlakových aktivit apod. na rizikové skupině seniorech. Především se jedná o uzavírání nevýhodných úvěrů, kupních smluv, krádeže v bytech či omezování osobní svobody apod. Opatření/aktivita: 1. Přednášky realizované pracovníky městské policie, Policie ČR, popř. jinými odborníky, besedy v domech s pečovatelskou službou, v klubech důchodců, cílené regionální TV vysílání atd. 2. Distribuce letáků a nálepek upozorňující na hrozící nebezpečí. 3. V případě zájmu montáž bezpečnostních řetízků nebo kukátek na dveře apod. Termín realizace: Realizátor: Spolupracující subjekty: Předpokládaná výše finančních prostředků: Další zdroje financování: Předpokládané dopady: 2013 Město Nový Jičín, městská policie, další subjekty Policie ČR Zatím nevyčísleno Město Nový Jičín, soukromé subjekty, granty Posílení sebevědomí a jistoty seniorů v komunikaci s ostatní populací. Snížení trestné činnosti páchané na seniorech a zvýšená informovanost občanů. Ukazatel plnění: - Počet proškolených seniorů - Počet uskutečněných přednášek - Počet zrealizovaných opatření řetízků, kukátek Opatření 1.4 Charakteristika: Bezpečí žen a seniorů Nezanedbatelnou část obětí trestné činnosti tvoří ženy a senioři. Většinou jsou právě ženy a senioři pro svou menší fyzickou sílu vybíráni z pohledu pachatelů za oběť pro očekávání menšího odporu při 13

14 Opatření/aktivita: Termín realizace: Realizátor: Spolupracující subjekty: Předpokládaná výše finančních prostředků: Další zdroje financování: Předpokládané dopady: páchání trestné činnosti. Pokud se ženy v kurzu naučí předcházet krizovým a nebezpečným situacím, tak by se nestaly obětí trestné činnosti, a pro případ, že již tyto situace nastanou, zvládnou techniky, jak tyto konfliktní situace řešit, budou lépe schopny ochránit si svůj život a zdraví, popřípadě majetek, a především se zvýší jejich subjektivní pocit bezpečí. Dále je předpoklad, že se napadeným ženám v kurzu bezpečného chování a sebeobrany zvýší psychická odolnost a tím dojde i ke snížení případného posttraumatického šoku. Informace o tom, že ženy jsou na případný útok pachatele připraveny a zvládají techniky sebeobrany, může společně s jinými aktivitami (kamerový systém, rajónová služba) přispět ke zvýšení bezpečnosti ve městě, protože tyto informace mohou řadu potencionálních pachatelů odradit. 1. Kurzy sebeobrany pro ženy 2. Kurzy sebeobrany pro seniory Kurz sebeobrany pro ženy průběžně, pro seniory od 2013 Město Nový Jičín, Městská policie Nový Jičín, jiné subjekty Policie ČR, Fokus Zatím nevyčísleno Město Nový Jičín, soukromé subjekty, dotace a granty Ženy a senioři se naučí předcházet krizovým a nebezpečným situacím, tak se nestanou obětí trestné činnosti, a pro případ, že již tyto situace nastanou, zvládnou techniky, jak tyto konfliktní situace řešit, budou lépe schopni ochránit si svůj život a zdraví, popřípadě majetek, a především se zvýší jejich subjektivní pocit bezpečí. Ukazatel plnění: - Počet pořádaných kurzů - Počet proškolených účastníků - Subjektivní zhodnocení kurzů účastníky (dotazníky) Cíl 2: Programy podporující preventivní aktivity zaměřené na neorganizované a ohrožené děti a mládež a děti a mládež ze znevýhodněného prostředí Opatření 2.1 Omezit negativní dopady existence výchovného ústavu pro mládež ve městě Nový Jičín zabezpečením trávení volného času chlapců z výchovného ústavu 14

15 Charakteristika: Úkolem ústavu je připravit žáky na vstup do civilního života. Čím vyšší úroveň ve vzdělání nabudou, tím se jejich šance na plnohodnotný život zvyšuje. Prostředí, ze kterého tito chlapci většinou přicházejí, není podnětné, nenabízí prostor pro smysluplné a aktivní využití volného času. Využít přirozený zájem hochů a této skutečnosti využít k získání nových znalostí a dovedností. Opatření/aktivita: 1. Volnočasové aktivity pro hochy v ústavu - kroužky, kurzy 2. Další aktivity Termín realizace: 2013 Realizátor: Výchovný ústav pro mládež Spolupracující subjekty: Město Nový Jičín oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže Předpokládaná výše finančních Zatím nevyčísleno prostředků: Další zdroje financování: Výchovný ústav pro mládež Nový Jičín, dotace, Předpokládané dopady: granty. Využití získaných znalostí a dovedností v budoucím životě, při hledání zaměstnání. Ukazatel plnění: - Počet realizovaných aktivit - Počet zapojených klientů Opatření 2.2 Charakteristika: Opatření/aktivita: Termín realizace: Realizátor: Spolupracující subjekty: Předpokládaná výše finančních prostředků: Další zdroje financování: Předpokládané dopady: Přímá práce s dětmi a mládeží Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže s poskytováním objektivních informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování. Zlepšení komunikace a navázání vztahu spolupráce dětí z méně podnětného sociálního prostředí popř. dětí z vyloučených lokalit se zástupci zákona (pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, strážníci MP, policisté Policie ČR). Práce s dětmi a mládeží s poruchou chování či výchovnými problémy v rámci sekundární prevence. 1. Besedy, přednášky, hry (např. branný závod) 2. Letní tábory 3. Víkendové pobyty 4. Další aktivity Průběžně Město Nový Jičín FOKUS, středisko volného času, Městská policie Nový Jičín, OSPOD Zatím nevyčísleno Město Nový Jičín, MV, dotace a granty Snížení asociálního chování dětí a mládeže. Zlepšení komunikace, vztahu mezi dětmi a mládeží a 15

16 pracovníky institucí (městská policie, Policie ČR, OSPOD atd.) Ukazatel plnění: - Počet jednotlivých akcí - Počet dětí zapojených do činností - Vyhodnocení akce - Stanovisko OSPOD Opatření 2.3 Charakteristika: Opatření/aktivita: Termín realizace: Realizátor: Spolupracující subjekty: Předpokládaná výše finančních prostředků: Další zdroje financování: Předpokládané dopady: Ukazatel plnění: Dům na půl cesty pro osoby, které se vracejí z ústavní výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody Po ukončení ústavní výchovy (výkonu trestu odnětí svobody) by se měli chlapci vrátit do své původní rodiny. Ne vždy je však toto možné, důvody jsou rozličné např. nefunkční rodina. Důležitým faktorem je vhodné bytové zázemí. Mnoho chlapců se buď nechce nebo nemá kam vrátit a jsou nuceni žít v různých ubytovnách, protože možnost získat byt nemají. Vhodnou alternativou je dům na půl cesty, který je určen pro mladé dospělé v rozmezí cca od let věku, kteří po dosažení zletilosti opouštějí výchovné ústavy, přicházejí z výkonu trestu odnětí svobody, případně opouštějí dysfunkční rodinu vlastní. Dům na půli cesty se snaží vštípit mladému člověku základní znalosti a dovednosti nutné k samostatnému životu. Vznik domu na půl cesty 2013 Nestátní nezisková organizace poskytovatel této služby Město Nový Jičín Zatím nevyčísleno Dotace z Moravskoslezského kraje, Evropské unie, Města Nový Jičín, vlastní zdroje realizátora, jiné granty a dotační tituly Posláním zařízení je pomáhat klientům (mladým lidem opouštějícím ústavní výchovu, dysfunkční rodinu či přichází z výkonu trestu odnětí svobody) změnit jejich chování i postoje tak, aby se dokázali lépe začlenit do společnosti. Motivovat je k převzetí odpovědnosti za svůj život, aby měli šanci v samostatném životě uspět. Počet umístěných klientů 16

17 5. Bezpečnostní analýza 5.1. Vývoj kriminality Kriminalita v územní působnosti Obvodního oddělení PČR Nový Jičín Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Meziročně bylo spácháno o dvacet trestných činů méně. Vzhledem k celkovému počtu páchaných trestných činů se jedná o zanedbatelný pokles. Celkový počet 1025 trestných činů lze považovat zpětně v horizontu posledních deseti let za průměrný. V oblasti násilné kriminality dlouhodobě neregistrujeme výrazný negativní trend jak v počtu, tak v závažnosti těchto případů. Rovněž tak v oblasti trestných činů mravnostního charakteru. Negativní vývoj v posledních dvou letech však zaznamenáváme u trestných činů majetkového charakteru. 581 trestných činů majetkového charakteru spáchaných v roce 2012 představuje nejvyšší počet evidovaný od roku V roce 2012 představovala majetková kriminalita 57 % kriminality celkové. Pachatelé celkově za územní odbor Nový Jičín Rok Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté Z výše uvedeného srovnání lze pozorovat, že registrujeme klesající trend v počtu páchaných trestných činů osobami ve věku od 15 do 18 let. Počet objasněných případů spáchaných recidivisty se dlouhodobě pohybuje okolo 800 případů. Je třeba však zejména při vyhodnocení počtu spáchaných případů pachateli ve věku od 15 do 18 let přihlédnout k té okolnosti, že celková objasněnost se pohybuje na hranici okolo 50 procent, tzn. že statistické přehledy vztahující se k osobám pachatelů nepočítají s případy neobjasněnými ( tzn. zbývajících 50% spáchaných tr. činů ) a rovněž neoznámenými Policii ČR. 17

18 Oběti celkově za územní odbor Nový Jičín Rok Děti ( 0-18 let ) Ženy Osoby starší 60 let Při zaměření na oběti trestných činů neregistrujeme žádný výrazný fenomén, v posledních dvou letech zaznamenáváme pokles na obětech ve věku do 18 let. Přestupky v působnosti Obvodního oddělení PČR Nový Jičín Druh Počet obyvatel Přestupky abs.počet Index na 10.tis.obyv. K Změna oproti roku 2011 Rok 2011 K Změna Rok 2011 Rok 2012 Změna (index) Proti veř. pořádku ,99 10,76 0,23 2,04 Proti obč. soužití ,03 122,65 18,38 13,03 Proti majetku ,22 160,99 13,23 7,59 Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ,32 11,88 24,44 67,28 Změna (%) V přestupkové rovině lze pozorovat meziročně pozitivní trend v poklesu případů spáchaných v oblasti přestupků proti občanskému soužití a přestupků proti majetku. Pokles v počtu případů spáchaných na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ovlivňují rovněž mimo jiné i personální možnosti Policie ČR. I v této oblasti lze považovat objektivně klesající trend za pozitivní. Jedná se o trendy meziroční. K možné predikci dalšího vývoje v roce 2013 lze uvést pouze to, že lze očekávat vliv amnestie, která se může projevit v počtu spáchaných trestných činů majetkového charakteru h recidivisty Situace v oblasti působnosti Městské policie Z níže uvedených tabulek vyplývá, že se na MP v NJ občané obrací postupem doby ve větší míře a také s daleko širším spektrem problémů (oznámení). Celkem přijatých oznámení I.čtvrtletí II.čtvrtletí III.čtvrtletí IV.čtvrtletí celkem rok rok Z toho předáno k řešení 18

19 rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok Zdroj: Městská policie Nový Jičín Struktura nejčastějších druhů oznámení na Městskou policii Druh oznámení na : Počet v roce 2005 Počet v roce 2006 Počet v roce 2007 Počet v roce 2008 Počet v roce 2009 Počet v roce 2010 Počet v roce 2011 Počet v roce 2012 vozidla porušující dopravní předpisy 749 rušení nočního klidu lidé ležící na veřejném prostranství nebo ve společných prostorech domů (sklepy, chodby apod.) lidé obtěžující okolí (chování, nepořádkem) nebo pod vlivem alkoholu nebo 282 návykové látky neshody mezi osobami nebo napadení mezi osobami 171 toulající se zvířata bez dozoru závady, poškození a pod krádež (v supermarketech, ve vozidlech apod.) 90 děti rušící spoluobčany neshody v rodinách poškozování majetku znečištění veřejného prostranství zraněné nebo mrtvé zvíře nález zvířete nebo věci vrak vozidla mladiství konzumující alkohol dítě bez dozoru zraněná osoba Zdroj: Městská policie Nový Jičín 19

20 5.2.Přestupky Řešené přestupky v působnosti MP Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ustanovení 22 zák.č.200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně: Rok Počet kontrol v roce Z toho řešeno blokovou pokutou Řešeno domluvou Předáno ODSH MěÚ Zdroj: Městská policie Nový Jičín Přestupky dle ustanovení 30 zákona č.200/90 Sb., o přestupcích (ochrana před alkoholismem), ve znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně: Rok Počet kontrol v roce Počet kontrolovaných restauračních zařízení Z toho řešeno blokovou pokutou Řešeno domluvou Předáno OSV MěÚ, PČR Celkem řešeno případů Zdroj: Městská policie Nový Jičín Kontroly na neoprávněné podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let se realizovaly v tomto období formou malého počtu operativních nepravidelných kontrol (3-4) restauračních provozoven. Zejména na nočních směnách o víkendech, ale i v průběhu pracovního týdne, také formou větších nárazových akcí, zejména o víkendech (a to i ve spolupráci s Policií ČR), kdy bylo v roce 2011 zjištěno u 25 mladistvých a v roce 2012 celkem u 22 mladistvých požití alkoholických nápojů, a tito byli předáni po podání vysvětlení na služebně MPNJ zákonným zástupcům. Poznatky jsou taktéž zasílány na odbor sociálních věcí MěÚ v Novém Jičíně, který s těmito informacemi pracuje v rámci příslušných zákonných norem. 20

21 Přestupky proti veřejnému pořádku dle 47 a 48 zák.č.200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byly řešeny následovně: Rok Celkem Z toho řešeno blokovou pokutou Řešeno domluvou Předáno OSV MěÚ Zdroj: Městská policie Nový Jičín Ostatní přestupky Výčetka přestupků mimo výše uvedené, které MP NJ řešila: Rok 46 zák. č. 200/90 Sb. (přestupky proti vyhl. města) 49 zák. č. 200/90 Sb. (přestupky proti občanskému soužití) 50 zák.č.200/90 Sb. (přestupky proti majetku) Zdroj: Městská policie Nový Jičín Řešené přestupky v působnosti MěÚ odbor správních činností Druh přestupku rok 2010 rok 2011 rok 2012 Přestupky proti veřejnému pořádku Přestupky proti občanskému soužití Přestupky proti majetku Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými tox. 30 Zdroj : MěÚ odbor správních činností

22 Spolupráce s Policií ČR, Městským úřadem v NJ a ostatními organizacemi Celkový počet oznámení podezření ze spáchání trestného činu: Rok Celkem oznámení Předáno MP NJ Policii ČR Počet zajištěných osob hledaných Policií ČR Zdroj: Městská policie Nový Jičín Městská policie Nový Jičín postoupila 75 poznatků v roce 2010, 84 poznatků v roce 2011 a 88 poznatků v roce 2012, týkajících se oblasti sociálně-právní ochrany dětí a monitoring bezdomovců na území města, se kterými se strážníci MP NJ dostávají do styku při své každodenní činnosti v terénu. Tyto byly zaslány odboru sociálních věcí MěÚ v NJ v tomto vyhodnocovaném období. Spolupráce s hasičským záchranným sborem se uskutečnila v roce 2010 ve 29 případech, v roce 2011 v 37 případech a v roce 2012 ve 27 případech při zajišťování otevření bytů, usměrňování dopravy v rámci zajištění místa zásahu, prověření oznámení, výcviku lezecké skupiny MP NJ apod. Spolupráce s okresním střediskem záchranné služby se uskutečnila v roce 2010 v 37 případech, v roce 2011 v 35 případech a v roce 2012 ve 36 případech při zajištění míst zásahu, prověření oznámení apod Kamerový systém (MKDS) Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS ) je především preventivním prostředkem k potlačení kriminality v oblastech, kde je umístěn. Činnost MKDS při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku spočívá především v: odhalování osob narušujících občanské soužití, řešení vzniklé dopravní situace, odhalování osob poškozujících majetek, zjišťování vzniklých poruch, závad nebo poškození, monitorování podezřelých osob, pořizování záznamů ze zákroků strážníků MP NJ na veřejnosti apod. MKDS byl ve vyhodnocovaném období velkým přínosem pro práci MP NJ, a to například ve vztahu k hledaným osobám Policií ČR, které strážníci následně předali nebo při odhalení páchání násilné nebo majetkové trestné činnosti v místech, kde jsou kamery umístěny. Jednotlivé případy odhalení byly po předchozích konzultacích s Policií ČR medializovány ve sdělovacích prostředcích. 22

23 Za jednotlivá období bylo pomocí MKDS monitorováno (odhaleno): Dopravní přestupky Přestupky proti veřejnému pořádku Kontrola podezřelých osob Závady, poškození, poruchy a další podněty Podezření ze spáchání trestného činu Celkem Zdroj: Městská policie Nový Jičín 5.4. Kriminalita dětí a mládeže Podané zprávy PČR Účast při soudních jednáních Účast při zastupování dětí u jiných orgánů V této struktuře nesledováno dtto dtto Ústavní výchova nově umístěných Ústavní výchova celkem Dohled soudu (děti) Dohled obce (děti) Trestná činnost dětí a mládeže Počet dětí projednávaných z důvodu spáchání přestupku z toho do 15 let z toho mladiství Trestná činnost mladiství Trestná činnost dětí do let Dohled z důvodu výchovných problémů Týrané, zneužívané dítě Ochranná výchova V posledních letech je patrný nárůst rodičů, kteří se obracejí na OSPOD z důvodů výchovných obtíži s dětmi. Jako hlavní uvádějí útěky z domova, záškoláctví, nerespektování autority, drobné krádeže doma. V souladu s ustanovením 11 zákona o sociálně-právní 23

24 ochraně dětí je rodičům zprostředkována odborná pomoc při zvládání výchovných obtíží. Rodiče mají možnost využít terénních služeb etopeda a psychologa, kterou jim zprostředkovává OSPOD, a která je hrazena z prostředků dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Dle potřeby jsou dětem zprostředkovány i další služby včetně pobytových a to ve střediscích výchovné péče. Z činnosti práce kurátora je patrný nárůst protiprávního jednání u nezletilých dětí, jedná se zejména o ublížení na zdraví, přestupky proti občanskému soužití, požívání alkoholu nezletilými, drobné i větší krádeže. Celkově lze konstatovat, že se v poslední době stále častěji objevuje u nezletilých protiprávní jednání spojené s agresivním chováním. Ve velmi závažných případech byly nezletilé děti předány do ústavní výchovy. S těmito dětmi a jejich rodinami pracovníci OSPOD nadále intenzivně pracují a snaží se je připravit na návrat z ústavních zařízení. Pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin je od roku 2004 pořádán OSPOD letní pobytový tábor, kterého se účastní 30 dětí, kterého se v roli skupinových vedoucích účastní také pracovníci OSPOD. Tábor tak neplní pouze funkci volnočasových aktivit, ale plní i funkci diagnostickou, důležitou při další práci s rodinou a nezletilými. Dále pracovníci OSPOD intenzivně pracují s rodinami, které se ocitají v nepříznivé finanční situaci. S ohledem na nízkou úroveň finanční gramotnosti obyvatel a možnost velmi snadného přístupu k půjčkám a úvěrům, se stále více rodin ocitá ve velmi nepříznivé finanční situaci tzv. dluhové pasti. Těmto rodinám je ze strany pracovníků OSPOD věnována maximální pozornost a v úzké spolupráci s Občanskou poradnou Nový Jičín při CZP MSK je tato problematika řešena 5.5. Osoby propuštěné z výkonu trestu, výkonu vazby, výchovných ústavů a dětských domovů ve správním území odboru sociálních věcí Propuštěno z výkonu trestu po vykonání (z toho město N. Jičín) Propuštěno z výkonu trestu podmínečně (z toho město N. Jičín) Propuštěno z vazby (z toho město N. Jičín) Propuštěno z výkonu trestu celkem (z toho město N. Jičín) Propuštěni ze školských zařízení po skončení ústavní výchovy (z toho město N. Jičín) Celkem (z toho město N. Jičín) (23) 13 (9) 6 (4) 51 (36) 2 (0) 53 (36) 42 (28) 18 (11) 4 (2) 64 (41) 1 (0) 65 (41) 49 (22) 17 (15) 3 (3) 69 (40) 1 (1) 70 (41) 38 (26) 14 (10) 3 (2) 55 (38) 0 (0) 55 (38) 27 (19) 8 (8) 2 (0) 37 (27) 1 (0) 37 (27) 25 (15) 4 (2) 3 (2) 32 (19) 1 (0) 32 (19) 22 (17) 3 (2) 0 25 (19) 9 (7) 34 (26) 18 (9) 11 (9) 4 (3) 33 (21) 2 (1) 35 ( 22) Dávky propuštěným v Kč Zdroj: MěÚ Nový Jičín 24

25 Vývoj v uvedené oblasti je mírně klesající, s nárůstem počtu osob propuštěných podmíněně. Velká pozornost je věnována osobám propuštěným ze školských zařízení po skončení ústavní výchovy. V této souvislosti spolupracuje kurátor pro děti a mládež a sociální pracovník s ostatními organizacemi působícími v této oblasti. Dále došlo, při relativně stejném celkovém počtu propuštěných jako v roce 2011, k výraznému nárůstu výše dávek hmotné nouze. Uvedenou skutečnost je nutno posuzovat v širším kontextu, protože klienti se vracejí s minimální či žádnou výší úložného. Situace je zapříčiněna nízkým procentem zaměstnaných ve výkonu trestu a dále pak skutečností, že příjmy klientů jsou zatíženy exekucemi (dluhy na výživném, další exekuční tituly). 6. Sociálně demografická část 6.1. Základní charakteristiky města Město Nový Jičín leží na jižním okraji Moravské brány na řece Jičínce. Nachází se ve stejnojmenném okrese na jihozápadním kraji Moravskoslezského kraje. Město vzniklo pravděpodobně na křižovatce obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. První písemná zmínka o městě pochází z roku Pro město je již z historických dob typický čtvercový tvar městského prostoru, který je možno spatřit například na Masarykově náměstí. Polohu Města Nový Jičín lze považovat za strategickou vzhledem k jejímu umístění v koridoru Moravské brány. To předurčuje budování významných zařízení technické infrastruktury celostátního a mezinárodního významu typu dálnice z Brna do Ostravy, železniční vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. Do šesti částí města patří: Bludovice, Kojetín, Loučka, Nový Jičín, Straník, Žilina. Místní část Nový Jičín je jádrová městská část. Místní části Žilina, Straník, Bludovice a Kojetín jsou svým charakterem zástavby venkovská sídla. Místní část Loučka je tvořena sídlištní zástavbou z devadesátých let a zástavbou rodinných domů. Místní části Žilina a Loučka tvoří s jádrovou městskou částí souvisle zastavěné území, naopak Bludovice, Kojetín, Straník jsou od městské části odděleny nezastavěným územím. Město Nový Jičín bylo do sídlem okresního úřadu, v současnosti je městem s rozšířenou působností a městem s pověřeným obecním úřadem. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností náleží obce: Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín (ORP), Rybí, Sedlnice, Šenov u Nového Jičína, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Životice u Nového Jičína. 2 Město je správním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Sídlí zde okresní soud, pracoviště finančního, katastrálního, pozemkového a celního úřadu. Silniční vzdálenost k centru kraje (Ostrava) je 32 km a k hlavnímu městu (Praha) 3 je 332 km Demografická charakteristika města 2 Státní správa, dostupné z: 3 Webové stránky města, dostupné z: 25

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2009-2011

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2009-2011 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2009-2011 Zpracovala: Lenka Galiová Prameny: Sociálně demografická analýza města Nový Jičín (Ing. Jaroslav Pacák MARVIS, marketingový výzkum, průzkumy

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Koncepce prevence kriminality města Krnova na období 2009-2011 SRPEN 2008 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech Zpracovali: František Krejčí, Mgr. Radka

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015

Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech 2008 2015 Přehled na území Zlínského kraje podpořených obcí a projektů a výše poskytnutých dotací v Programu prevence kriminality MV ČR v letech ne Bojkovice 2012 Osvětlení rizikových míst 76 000 - Hřiště pro mládež

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více