Neutralizační titrace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neutralizační titrace"

Transkript

1 CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Neutralizační titrace seznámí studenty s jednou z metod kvantitativní chemické analýzy. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Mgr. Milan Schleider

2 CHEMIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 4 Motivace studentů... 4 Doporučený postup řešení... 5 Pracovní návod... 6 Zadání úlohy... 6 Pomůcky... 6 Bezpečnost práce... 7 Teoretický úvod... 7 Příprava úlohy (praktická příprava)... 7 Postup práce... 8 Pracovní list (řešená učitelská varianta) Slovníček pojmů Teoretická příprava úlohy Vizualizace naměřených dat Vyhodnocení naměřených dat a výpočet koncentrace octa Závěr Pracovní list (žákovská varianta) Slovníček pojmů Teoretická příprava úlohy Postup práce Vizualizace naměřených dat Vyhodnocení naměřených dat a výpočet koncentrace octa Závěr... 20

3 3 Zařazení do výuky Laboratorní cvičení je vhodné zařadit v rámci učiva obecné chemie o kyselinách a zásadách nebo také v učivu pojednávající o molárních veličinách a chemických výpočtech. Lze jej také zařadit v rámci učiva organické chemie o karboxylových kyselinách. Časová náročnost a) příprava odměrného roztoku a určení hustoty octa (45 min., pokud činnosti rozdělíme do skupin) b) titrace octu odměrným roztokem (45 min.) c) zpracování naměřených výsledků (45 min.) Pozn. 1: Časové požadavky mohou být zkráceny na 45 min., pokud ad a) vyučující připraví sám odměrný roztok a pokud ad c) studenti zpracují výsledky měření za domácí úkol. Pozn. 2: Z úsporných důvodů zde nebudu rozepisovat přípravu 0,1 M odměrného roztoku NaOH a jeho standardizaci na 0,05 M roztok kyseliny šťavelové. Minimální požadavky na pomůcky Xplorer, chemický senzor PS nebo senzor pro kvalitu vody PS-2169, senzor pro počítání kapek PS-2117 Micro Stir Bar - nástavec na elektrodu s magnetickým míchadlem (dodáván se senzorem pro počítání kapek), magnetické míchadlo. Úvod Neutralizační titrace seznámí studenty s jednou z metod kvantitativní chemické analýzy. Cíle Studenti: sestaví aparaturu pro neutralizační titraci určí spotřebu odměrného roztoku zapíši chemickou rovnici neutralizace z dané spotřeby odměrného roztoku vypočítají molární koncentraci octa vypočítají hmotnostní zlomek octa, hmotnostní procenta octa zjištěné hodnoty porovnají s údaji od výrobce (pokud výrobce na etiketě uvádí procenta objemová, je nutné při porovnání provést přepočet na hmotnostní procenta) CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Materiály pro učitele

4 4 Pozn. 3: Teoretická příprava (teoretický úvod) c 1 molární koncentrace octa V 1 daný odměřený objem octa Použitá metoda je metodou odměrné analýzy a nazýváme ji neutralizační c 2 molární koncentrace odměrného roztoku NaOH K roztoku octa o přesně známém objemu přidáváme z byrety roztok titrace. V 2 spotřeba odměrného roztoku NaOH hydroxidu sodného o přesně známé koncentraci. Zjistíme, kdy spolu obě FINAL VERZE látky reagují bezezbytku. Tento bod se nazývá bod ekvivalence a můžeme jej určit pomocí acidobazického indikátoru nebo z titrační křivky. Bod FINAL VERZE Slovníček pojmů LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ ekvivalence nám určuje spotřebu odměrného roztoku hydroxidu sodného, ze které vypočítáme molární koncentraci octa. MOLÁRNÍ KONCENTRACE 1M ROZTOK EKVIVALENTNÍ LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ BOD EKVIVALENCE Při výpočtu musíme vyjít ze zápisu chemické rovnice. TITR (pojem z analytické chemie) TITRACE ODMĚRNÝ ROZTOK ALKALIMETRIE ACIDIMETRIE Jeden mol kyseliny octové reaguje bezezbytku s jedním molem hydroxidu sodného. Přehled pomůcek Můžeme psát: Xplorer GLX chemický senzor PS 2170 nebo senzor vodní kvality PS 2169 nebo ph senzor PS počítadlo kapek PS titrační baňka byreta magnetické míchadlo magnetické mikro míchadlo nástavec na elektrodu PS 2565 pyknometr Obsah kyseliny octové v potravinářském octu: Výrobce může na etiketě použít hmotnostní procenta, ale také objemová. Motivace studentů Často vyjadřuje složení v g/100 ml Víte, kolikaprocentní roztok kyseliny octové je ocet, který tak často používáme hotového výrobku. k dochucování salátů, nakládaných okurek nebo třeba tlačenky? Např. Bzenecký ocet (kvasný) má na Víte jaký údaj o složení a obsahu kyseliny octové v potravinářském octu etiketě uveden údaj: Obsah kyseliny octové 8g/100ml. uvádí výrobce? Toto pak vydává za 8% ocet. Viz etiketa. Pomocí neutralizační titrace to snadno zjistíme. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Materiály pro učitele

5 5 Pozn. 4: Příprava odměrného roztoku předem nám uspoří čas a studenti se vyhnou práci s kyselinou šťavelovou. Doporučený postup řešení 1. Připravíme si předem odměrný roztok hydroxidu sodného. Jeho faktorizaci provedeme na 0,05 M roztok kyseliny šťavelové. 2. Před samotným měřením studenti obdrží pracovní návod k domácímu studiu a také pracovní listy. 3. Zvážíme, zda budeme měřit jen s Xplorerem anebo budeme výsledky zpracovávat v Datastudiu nebo přímo v Datastudiu měřit. 4. Připravíme Xplorer (případně PC s Datastudiem)) a pomůcky k měření. Příprava úlohy Před měřením zadáme studentům k vypracování přípravnou část z pracovního listu. Zjistíme domácí přípravu studentů, zda si vyplnili slovníček pojmů a zda rozumí podstatě dané úlohy. Před měřením si připravíme všechny potřebné pomůcky k měření a rozdělíme studenty do pracovních skupin. Materiály pro studenty Pracovní návod k nastudování laboratorního cvičení, zejména teorie. Pracovní list - nastavení Xploreru, zaznamenání zjištěných dat, analýza a pochopení naměřených veličin a výpočet koncentrace z naměřených veličin. Porovnání s teorií. Vyslovení závěrů. Záznam dat Data lze zaznamenat Xplorerem a naměřené veličiny zpracovat přímo v Xploreru. Tato volba je méně náročná na technické vybavení. Uložená naměřená data mohou studenti zpracovat také v Datastudiu, ve kterém může učitel přímo připravit pro studenty pracovní list. Také můžeme připojit Xplorer k PC a měřit přímo v Datastudiu. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Materiály pro učitele Analýza dat Z titračních křivek studenti určí spotřebu odměrného roztoku. Syntéza a závěr Studenti shrnou své poznatky o tom, co a jak dělali a k jakým závěrům došli. Hodnocení Připravili studenti správně odměrný roztok NaOH? (Může připravit učitel.) Provedli faktorizaci odměrného roztoku? (Doporučuji, aby provedl učitel.) Určili spotřebu odměrného roztoku? Vypočítali molární koncentraci kyseliny octové v octu? Určili hustotu octa? Vypočítali hmotnostní zlomek kyseliny octové v octu? Porovnali svůj výsledek s údaji od výrobce? Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje A8704B pdf

6 CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní návod Zadání úlohy Neutralizační titrací zjisti molární koncentraci kyseliny octové v octu a vypočítej hmotnostní nebo objemový zlomek kyseliny octové v octu. Pomůcky Xplorer GLX Chemický senzor s ph elektrodou PS 2170 počítadlo kapek PS 2117 magnetické míchadlo magnetické mikro michadélko nástavec na elektrodu byreta stojan titrační baňky střička s destilovanou vodou pipeta 0,5 ml kádinka nálevka pyknometr hydroxid sodný (nebo přímo zakoupený odměrný roztok) kyselina šťavelová (nebo přímo zakoupený kalibrační roztok 0,05 M) Pozn. 5: Pořizování roztoků dané koncentrace je nesrovnatelně dražší, než když si je sami připravíme. ocet PC (není nutné)

7 7 Bezpečnost práce Dodržuj pracovní návod, laboratorní řád učebny chemie, pokyny vyučujícího. Pracuješ s žíravinami. Hydroxid sodný Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. Hydroxid sodný H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Kyselina šťavelová Krystalická látka bílé barvy (bezbarvé) rozpustná ve vodě, obsažená v ovoci a zelenině (např. ve špenátu ) a pro tělo v této formě potřebná může působit jako jed v anorganické podobě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kyselina šťavelová H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní návod Kyselina octová 99 % Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina, páry. H314 Způsobuje težké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. H3O+ Teoretický úvod Titrace je metoda odměrné analýzy. Podstatou neutralizačních titrací je zjištění bodu ekvivalence na základě reakce kyseliny se zásadou. Tedy zjištění, kdy spolu obě látky reagovaly bezezbytku. Vycházíme přitom z neutralizační rovnice. K roztoku o známém objemu V 1 a neznámé koncentraci c 1 přidáváme roztok (odměrný roztok) jehož koncentraci přesně známe c 2 a zjišťujeme spotřebu V 2 tohoto roztoku v okamžiku, kdy spolu zreagují právě ekvivalentní množství těchto látek. Ze zjištěných údajů pak snadno vypočítáme molární koncentraci neznámého roztoku. Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do laboratoře se seznam s teorií a vyplň teoretickou část pracovního listu.

8 8 Postup práce Nastavení HW a SW Obecné zásady práce s Xplorerem nebo Datastudiem popisuje uživatelský manuál. Zde popíši jen některá specifika: K Xploreru připojíme např.: Chemický senzor PS-2170 a zapojíme ph elektrodu a počítadlo kapek. Založíme si nový soubor např. ocet1, a v hlavní nabídce zvolíme F1. Tím se dostaneme do grafu. Na svislé ose volíme ph a na vodorovné ose počet kapek, resp. spotřebovaný objem v ml (viz záznam dat). Pokud budeme pracovat v Datastudiu, připojíme Xplorer k PC. Příprava měření 1) Sestavíme si titrační aparaturu. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní návod FINAL VERZE 2) Připravíme si také střičku s destilovanou vodou a kádinku s destilovanou vodou na oplachování elektrody Vlastní měření (záznam dat) 1) Do titrační baňky odměříme 0,5 ml octu a doplníme destilovanou vodou na objem tak, aby ph elektroda i s magnetickým michadélkem byla dostatečně ponořena. Tip5: Zde se mi osvědčily titrační baňky na 50 ml až 100 ml. Není pak velká spotřeba destilované vody. 2) Z hlavní nabídky v Xploreru zvolíme graf ph vs. počet kapek 3) Provedeme orientační titraci. Zapneme míchadlo a tlačítko start/stop na Xploreru a z byrety po kapkách přidáváme odměrný roztok 0,1 M NaOH o známém faktoru. Po zakreslení titrační křivky opět zmáčkneme tlačítko start stop na Xploreru. 4) Současně při tomto měření určíme objem jedné kapky. Na počítadle kapek zjistíme počet kapek a na byretě objem v ml. Např. byretou necháme odkapat 2 ml odměrného roztoku NaOH a na počítadle kapek zjistíme počet kapek (32 k). Určíme objem jedné kapky

9 9 5) Na kalkulátoru v Xploreru zadáme vypočítat spotřebovaný objem NaOH z počtu kapek. 6) Přejdeme zpět do grafu a na vodorovnou osu, místo počtu kapek, vyneseme vypočítávaný objem přímo v ml. 7) Nyní máme vše pro titraci nastaveno. Provedeme tedy titraci. Určíme spotřebu odměrného roztoku (viz analýza dat) a vypočítáme koncentraci octu (viz zpracování výsledků měření). 8) Vypočítáme hmotnostní nebo objemový zlomek kyseliny octové v octu a porovnáme náš výsledek s údajem od výrobce na obalu. Uložení naměřených dat V nabídce Data Files zmáčkneme F2. Export naměřených dat na flash disk Do Xploreru vložíme flashku. V nabídce Data Files vybereme náš soubor, zmáčkneme F4 a zvolíme Copy File. Kurzorem vybereme flash disk a potvrdíme F1 (OK). Analýza naměřených dat Získali jsme graf ph vs. spotřeba odměrného roztoku. Je několik možností, jak z grafu zjistit spotřebu. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní návod 1) Pomocí nástroje Smart Tool odhadneme inflexní bod: - v prvním případě V = 7,02 ml - ve druhém V = 7,08 ml Rozdíl je minimální a přesnost větší než při titraci na fenolftalein.

10 10 2) Metoda první derivace. Využijeme Calculator a necháme si spočítat první derivaci. V místě největšího sklonu jde graf derivace prudce nahoru nebo dolů. Opět použijeme nástroj Smart Tool a odečteme spotřebu. Zde odečteme spotřebu V = 7,38 ml. 3) Můžeme z hodnoty ph spočítat koncentraci a sestrojit graf koncentrace vs. spotřeba. A pomocí nástroje Smart Tool odečíst spotřebu. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní návod

11 CHEMIE L VERZE Neutralizační titrace FINAL VERZE (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (řešená učitelská varianta) Slovníček pojmů S využitím dostupných zdrojů vysvětli následující pojmy: LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ n Fyzikální veličina, která určuje počet částic (atomů, molekul, iontů). V jednom molu látky je částic. N A je Avogadrova konstanta. Jednotka látkového množství je 1 mol. MOLÁRNÍ KONCENTRACE Molární koncentrace c určuje počet molů v jednom litru celého roztoku. 1M ROZTOK Jednomolární roztok. Jeden mol látky v jednom litru roztoku. Příprava 1M roztoku: 1 mol látky dáme do odměrné baňky na 1000 ml a doplníme vodou po rysku. EKVIVALENTNÍ LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ Taková množství látek, která spolu reagují bezezbytku. Rovnost látkového množstvi. BOD EKVIVALENCE Bod, ve kterém spolu právě zreagovala ekvivalentní množství látek. TITR (pojem z analytické chemie) Jedná se o roztok s přesně známou koncentrací (nejčastěji molární koncentrací), tedy odměrný roztok (titrační činidlo). TITRACE Kvantitativní metoda odměrné analýzy. Např. při neutralizačních titracích (neboli acidobazických titracích) zjistíme objemy látek, které spolu při daných koncentracích reagují bezezbytku a vypočítáme neznámou koncentraci roztoku kyseliny nebo zásady.

12 ODMĚRNÝ ROZTOK Roztok přesně známé koncentrace, který přidáváme k roztoku známého objemu a neznámé koncentrace. Teoretická příprava úlohy Zapiš rovnici neutralizace kyseliny octové hydroxidem sodným: Zapiš, v jakém poměru spolu reagují: neboli Vyjádři z této rovnice c 1 : Doplň tabulku: látkové množství kyseliny octové n 1 c 1 V 1 n 2 c 2 V 2 Postup práce viz pracovní list žáka molární koncentrace kyseliny octové objem kyseliny octové látkové množství hydroxidu sodného molární koncentrace hydroxidu sodného objem (spotřeba) hydroxidu sodného 12 CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (řešená učitelská varianta) Vizualizace naměřených dat Získáme titrační křivky (ph vs. objem odměrného roztoku).

13 13 Vyhodnocení naměřených dat a výpočet koncentrace octa 1) Z titračních křivek určíme spotřebu odměrného roztoku. Máme na výběr několik možností. a) Pomocí nástroje Smart Tool (odhadujeme bod ekvivalence): b) Pomocí derivace (bod ekvivalence určíme pomocí derivace) použijeme nástroj derivace: Lépe se mi v tomto případě pracuje v Datastudiu: c) Z hodnoty ph vypočítáme molární koncentraci H 3 O + kationtů. použijeme kalkulačku v Xploreru nebo Datastudiu: CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (řešená učitelská varianta) A z grafu koncentrace vs. objem odměrného roztoku určíme spotřebu odměrného roztoku odečteme objem odměrného roztoku při dosažení nulové molární koncentrace oxoniových kationtů.

14 2) Vypočítáme molární koncentraci octa: Vycházíme z neutralizační rovnice (viz teoretickou přípravu úlohy). c 2 koncentrace odměrného roztoku NaOH (c 2 = 0,1 mol/l ) f faktor odměrného roztoku NaOH. (f = 0,882) Pozn. 7: Jelikož se hmotnost NaOH špatně navažuje, musí se zjistit přesná koncentrace odměrného roztoku faktorizací na 0,05 M roztok kyseliny šťavelové. Tímto faktorem pak násobíme koncentraci c 2 odměrného roztoku a získáme tak přesnou koncentraci NAL ERZE VERZE odměrného roztoku NaOH. Hovoříme o standardizaci roztoku NaOH FINAL VERZE FINAL VERZE FINAL VERZE V 2 spotřeba odměrného roztoku NaOH V 1 objem octu (V 1 = 0,5 ml) Dosazením do rovnice a výpočtem zjistíme molární koncentraci octu: 3) Vypočítáme hmotnostní zlomek kyseliny octové v octu. a) pomocí pyknometru zvážíme 50 ml octu b) dosadíme do vzorce pro výpočet hustoty: c) dosadíme do vztahu pro výpočet hmotnostního zlomku: vyjádříme hmotnostní procenta: % = w 100=7,6 % d) nebo: 1 M roztok obsahuje 1 mol látky v jednom litru celého roztoku. Naše vypočítaná koncentrace je 1,2 M. V jednom litru potravinářského octa bude kyseliny octové ml octa odpovídá 942 g 942 g je 100% 72,06 g je 7,6 % Závěr (zapište co jste dělali, jak jste to dělali a k čemu jste došli) Ocet jsme titrovali 0,1 M roztokem hydroxidu sodného a ze získané spotřeby jsme určili molární koncentraci octa c 1 =1,2 mol/l a z tohoto údaje jsme vypočítali hmotnostní zlomek kyseliny octové v potravinářském octu. Zjistili jsme, že ocet je přibližně 7,6 %. Výrobce na etiketě uvádí hodnotu 8 %. Ve skutečnosti jde o údaj 8g/100 ml. Výrobce také uvádí hustotu octa 1,01 g/ml. Po přepočítání nám vychází, že hmotnostní zlomek kyseliny octové v hotovém výrobku je w = 0,0792. Tedy Výrobce uvádí, že jeho kvasný ocet je 7,92 (hm.) %. 14 CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (řešená učitelská varianta)

15 CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (žákovská varianta) Slovníček pojmů S využitím dostupných zdrojů vysvětli následující pojmy: LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ n MOLÁRNÍ KONCENTRACE Molární koncentrace c určuje počet molů v jednom litru celého roztoku. Zapiš vztah pro výpočet molární koncentrace, který vyplývá z definice. A zapiš jednotku molární koncentrace. c = [c]= 1M ROZTOK EKVIVALENTNÍ MNOŽSTVÍ LÁTEK BOD EKVIVALENCE TITR (pojem z analytické chemie)

16 16 TITRACE ODMĚRNÝ FINAL VERZE ROZTOK ALKALIMETRIE ACIDIMETRIE Teoretická příprava úlohy Doplň rovnici neutralizace kyseliny octové hydroxidem sodným: Napiš, v jakém poměru spolu reagují kyselina octová a hydroxid sodný: neboli Vyjádři z této rovnice c 1 : Doplň tabulku podle vzoru: n 1 c 1 V 1 objem kyseliny octové n 2 molární koncentrace hydroxidu sodného c 2 FINAL VERZE V 2 CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (žákovská varianta)

17 17 Postup práce 1) Připrav si ocet a odměrné roztoky (proveď faktorizaci 0,1 M roztoku hydroxidu sodného na 0,05 M roztok kyselinyšťavelové) Pozn. 6: Bod číslo jedna může připravit vyučující. 2) Sestav titrační aparaturu. 3) Připrav si pipetu na odměřování objemu octa. 4) Do titrační baňky (nejlépe o objemu 50 ml nebo 100 ml) odměř pipetou 0,5 ml octa a doplň destilovanou vodou, tak aby byla dostatečně ponořena ph elektroda. 5) V Xploreru nebo Datastudiu si zobraz graf: závislost ph vs. počet kapek (ph vs. Drop Count (drops)). 6) Proveď první titraci a urči objem jedné kapky. (Na byretě odečti určitou spotřebu v ml a v Xploreru k této spotřebě zjistíš odpovídající počet kapek. Podílem těchto hodnot určíš objem jedné kapky V k =. ml). 7) Nyní pomocí kalkulačky v Xploreru zavedeme spotřebu v ml. 8) Proveď další titrace a výsledky měření ulož nejprve v Xploreru a pak na flash disk. Pokud pracuješ v Datastudiu, tak přímo do PC. 9) Určí průměrnou spotřebu a vypočítej molární koncentraci octa. 10) Určí histotu octa a vypočítej hmotnostní (nebo objemový) zlomek octa, resp. procenta (hm. nebo obj.) kyseliny octové v octu. 11) Výsledek porovnej s údaji od výrobce na obalu. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (žákovská varianta)

18 18 Vizualizace naměřených dat Získáme titrační křivky (ph vs. objem odměrného roztoku). titrace č. 1 vlož graf ph vs. objem titrace č. 2 vlož graf ph vs. objem CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (žákovská varianta) titrace č. 3 vlož graf ph vs. objem

19 19 Vyhodnocení naměřených dat a výpočet koncentrace octa Doplň tabulku a z průměrné spotřeby proveď výpočet. Pozn. 8: Pokud se některá spotřeba výrazně liší, pravděpodobně jste udělali chybu. Nezahrnujte chybné měření do výpočtů a titraci opakujte. číslo měření objem octu V 1 spotřeba odměrného roztoku V 2 1 0,5 ml 2 0,5 ml 3 0,5 ml průměrná spotřeba V 2 = 1) Výpočet molární koncentrace octa: Nejprve doplň tabulku: c 2 V 2 f (0,1M NaOH) V 1 c 1 (doplň z výpočtu) postup výpočtu molární koncentrace octa: (zapiš vztah a dosaď hodnoty i s jednotkami): CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (žákovská varianta) 2) Výpočet hmotnostního (objemového) zlomku kyseliny octové v potravinářském octě a) určení hustoty octu: hmotnost pyknometru hmotnost pyknometru s octem hmotnost octu m (g) objem octu V (ml) hustota octu ρ (g/ml) hustota octu ρ (g/ l)

20 20 b) výpočet hmotnostního zlomku (procentuální koncentrace): postup výpočtu hmotnostního zlomku a procentuální koncentrace: c) Podle údajů výrobce na etiketě urči hmotnostní zlomek kyseliny octové v hotovém výrobku (kvasném octě). Na etiketě výrobce uvádí údaj: Obsah kyseliny octové 8g/100ml. Dále výrobce uvádí hustotu octa ρ = 1,01 g/ml (pozn.: můžeš použít také svůj zjištěný údaj o hustotě octa). Vypočítej hmotnostní zlomek kyseliny octové v potravinářském octu a výsledek porovnej s údajem, který jsi zjistil. CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Pracovní list (žákovská varianta) Závěr (zapište co jste dělali, jak jste to dělali a k čemu jste došli)

Chemie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Chemie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Chemie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Izomerie Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva Stanovení

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce zeměpis Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce Měřením barometrického tlaku a nadmořské výšky zjistíme, jak závisí atmosférický tlak na nadmořské výšce. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek 4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 20 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení isosbestického

Více

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.05 Chemická zahrádka. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek 5. Forenzní chemie (chemie v kriminalistice) 5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce Název: E620 Výukové materiály Téma: Chemická analýza acidobazická titrace aminokyselin Úroveň: střední škola Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Předmět (obor): chemie, biochemie Doporučený

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace praovní list studenta Aidobaziké rovnováhy Odměrná analýza aidobaziká titrae ýstup RP: Klíčová slova: Martin Krejčí experiment umožňuje žákům pohopit hování silnýh protolytů ve vodnýh roztoíh, žák se detailněji

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Bezpečnostní list (podle 1907/2006/EC) Revize 30.3.2012

Bezpečnostní list (podle 1907/2006/EC) Revize 30.3.2012 Bezpečnostní list (podle 1907/2006/EC) Revize 30.3.2012 Název produktu: Kód zboží: StripAssay Detection reagents CS-012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1. Produkt: StripAssay Detection

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. T400 Spaltmittel. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. T400 Spaltmittel. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel. Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku T400 Spaltmittel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více