Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, Karlovy Vary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary"

Transkript

1 Úvod do školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, Karlovy Vary Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie mezi školou a firmou Klady Zápory Plánování Škola vznikla v roce 1949 Vyšší škola sociálně zdravotní. Vznikla spojením několika škol se zdravotnickým zaměřením: - Odborné školy pro ženská povolání - Ošetřovatelské školy při zdejší nemocnici - Ústavem pro vzdělávání a výcvik porodních asistentek - Ošetřovatelské školy v Chebu spravované milosrdnými sestrami sv. Kříže (byla spravována jako dislokované pracoviště) V současné době je název Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru Ošetřovatel, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech zdravotnický asistent, asistent zubního technika, nutriční asistent, zdravotnické lyceum, laboratorní asistent, masér sportovní a rekondiční. Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v těchto oborech: diplomovaný zubní technik, dipl. všeobecná sestra, dipl. farmaceutický asistent, dipl. dentální hygienista, dipl. nutriční terapeut, dipl. zdravotní laborant H/01 Ošetřovatel Obor má dlouholetou tradici. V roce byly uskutečněny kurzy pro NZP obor pěstounky, sanitářka, zubní instrumentářka, od roku 1956 půlroční přípravka pro pomocné zdravotní sestry. Od roku 1970 dvouletý obor Ošetřovatel, od r nahrazen oborem zdravotník a v roce 1991 se vrací obor Ošetřovatel. KKN a.s., Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary Spolupráce funguje od počátku vzniku školy. Na výuce se podílejí lékaři, laboranti, zdravotní sestry. Vstřícnost a blízkost pracoviště. Společné vzdělávání formou seminářů, školení BOZP a PO. Zatím žádné. Nemocnice je důležitým sociálním partnerem. Žáci jsou v nemocnici připravováni pro své povolání a probíhá zde praktická závěrečná zkouška. Při tvorbě ŠVP jsme spolupracovali s náměstkyní ošetřovatelské péče. Činnosti se řídí vyhláškou o činnostech zdravotnických pracovníků (vyhl.55/2011). Pracoviště nemocnice využíváme k doplnění teoretické výuky ve formě exkurzí a miniexkurzí. Spolupráce umožňuje škole získávat nejmodernější poznatky z oblasti ošetřovatelství a medicíny a začlenit je do přípravy ošetřovatele. Při pravidelných schůzkách s vedoucími pracovníky nemocnic získáváme informace o požadavcích na vzdělávání

2 Okolnosti ovlivňující kvalitu Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení Prostor pro vlastní sdělení a názory ošetřovatelů. Spolupráci využíváme i v době odborné praxe, kdy jsou žáci zařazováni do pracovních kolektivů na jednotlivých ošetřovacích jednotkách a v době závěrečných zkoušek, kdy jsou vedoucí pracovníci nemocnice a oddělení členy zkušební komise v pozici odborníka z praxe. Kvalitu by zvýšilo proškolení sester na školních pracovištích pedagogickým minimem, které by trvalo několik hodin, a zlepšilo by někdy komunikaci mezi sestrami a žáky - ošetřovatelkami. Jednoroční dohoda každoročně obnovována mezi školou a nemocnicí Součástí dohody jsou přílohy ke každému oboru-rozvrh odborného výcviku na pracovišti, učivo, které má zvládnout během školního roku. Žáci jsou rozděleni na začátku školního roku učitelkou odborného výcviku na skupiny. OV probíhá pod vedením odborné učitelky. Kontrola probíhá denně v šatně nemocnice. Vyučující hodnotí organizaci práce, praktické činnosti-přípravu a provedení a propojení těchto činností s teoretickými znalostmi. 2 x ročně probíhá setkání vedoucí učitelky oborů na poradě náměstkyně ošetřovatelské péče s vrchními sestrami. Jednání s náměstkyní ošetřovatelské péče probíhá i častěji, řeší se aktuální události.

3 Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi Název a adresa školy SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, poděbradská 2, Karlovy Vary Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Obsahová charakteristika Doplnění běžné výuky o teoretické a praktické zkušenosti Název a adresa firmy SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, dobrovolnické organizace Organizační zajištění: Volno časové aktivity jsou realizovány formou kroužku. Tato aktivita je zahájena na základě požadavku žáků, jako příprava pro budoucí povolání. počet zúčastněných žáků 4 náboženství, 2 dobrovolnická činnost, 2 v pečovatelské službě. Počet kolísá. časové rozmezí Kroužek náboženství probíhá 1 týdně ve škole. Dobrovolnická činnost probíhá ve spolupráci s Charitou nebo Mateřským centrem jednou týdně podle dohody. materiálně technické Realizace kroužku probíhá v prostorách školy, dobrovolnická činnost v Charitě Stará Role v Mateřském centru. zabezpečení personální zajištění Volno časové aktivity vede vyučující školy legislativní a finanční zajištění Kroužek náboženství, dobrovolnická aktivita je zdarma. Smlouvu o dobrovolnické činnosti žáka zajišťuje dobrovolnická organizace. Hodnocení Přínosem pro žáka je rozšíření vzdělání a empatie. Seznámí se s aktivitami dobrovolnických organizací a tím může i školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování v dané oblasti poradit lidem ve svízelných životních situacích. Spolupráce s dobrovolnickou organizací probíhá opakovaně. Problémem je, vzhledem k náročnosti učiva, klesající účast žáků v dobrovolnické činnosti. Kroužku náboženství se přihlášení účastní pravidelně. Zde kroužek navazuje na školní rozvrh. Dobře málo uspokojivě

4 Stáže a další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská Karlovy Vary Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Cíl vzdělávání Seznámit se s novými materiály, pomůckami, přístrojovou technikou a pracovními postupy v nemocnici Zaměření a obsah vzdělávání Seznámit se s novinkami v oblasti ošetřovatelské péče, vyzkoušet si zacházení s novými pomůckami Název a adresa firmy KKN a.s. Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary Aprobace učitele/ů Učitel s aprobací pedagogika a ošetřovatelství, učitelství odborných předmětů SZŠ Obsahová charakteristika Forma probíhá vzájemnou spoluprací v oblasti dalšího vzdělávání formou seminářů, kongresů, exkurzí, při které se učitel seznámí s chodem na pracovišti. Téma dalšího vzdělávání si zvolí učitel odborných předmětů sám k prohloubení kompetencí v oblasti ošetřovatelské péče. Učitel odborných předmětů tyto poznatky pak promítá do výkladu a při tvorbě pracovních listů pro žáky. Využívá při výuce získané poznatky. Povinností učitelky ošetřovatelství je průběžné celoživotní vzdělávání nejen ve spolupracující organizaci, ale i v dalších zařízeních a vzdělávacích akcích. Učitelka je registrovaný zdravotnický pracovník (povinnost k prodloužení registrace získat 40 kreditních bodů za vzdělávání), bez registrace nemůže vykonávat funkci odborné vyučující v zdravotnických zařízeních. Organizační zajištění: Seminářů, kongresů se účastní vyučující dle zájmu. Dbá se na kontinuální vzdělávání všech vyučujících na úseku ošetřovatelství. Seznámení s novinkami na úsecích ošetřovatelské péče (na odděleních) probíhá jako jednodenní stáž před zahájením výuky. počet zúčastněných učitelů Stáže na oddělení maximálně 2 vyučující, seminářů, kongresů dle zájmu vyučujících, počet neomezen časové rozmezí Stáže srpen-září v karlovarské nemocnici, semináře dle plánů nemocnic Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Cheb, nabídek ČAS (česká asociace sester), NCONZO (Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů), a jiných škol. Vzdělávání probíhá v průběhu školního roku, většinou se jedná o jednodenní akce. materiálně technické Při stáži učitel odborných předmětů může využívat veškeré vybavení oddělení zabezpečení personální zajištění Odpovědným pracovníkem je vrchní sestra oddělení legislativní a finanční zajištění Hodnocení Škola má sepsanou dohodu pro zabezpečení praktického vyučování a odborné praxe žáků, kde se organizace mimo jiné zavazuje, že zabezpečí prokazatelné seznámení se specifickými podmínkami BOZP na školních pracovištích, s technologickými postupy, zacvičením na přístrojích a zařízeních se kterými přijdou vyučující a žáci do styku. Učitel seznámí předmětovou komisi, která se schází 5 x ročně a dle nutnosti i víckrát, s proběhlou stáží, seznámí komisi s novinkami, které se dozvěděl při seminářích, kongresech. S nemocnicí máme dlouholetou dobrou spolupráci. Některé vyučující zde pracují i na částečný úvazek. Každá vyučující,

5 školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování v dané oblasti která vyučuje žáky v nemocnici, má sepsanou Smlouvu o pracovní činnosti

6 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Název a adresa školy SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, Karlovy Vary Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Charakteristika odborníka/ů z Odborníkem z praxe jsou vrchní sestry oddělení interna, chirurgie a neurologie. Vrchní sestry mají vystudovanou SZŠ praxe: Obsahová charakteristika obor všeobecná sestra. Dále specializační nástavbové studium managment NCONZO Brno. Vrchní sestra chirurgie je zároveň i edukační kolostomickou sestrou, která spolupracuje s nemocnými po operaci tlustého střeva s kolostomickým vývodem. Pravidelně nás seznamuje s novinkami v oblasti péče o kolostomie, vyučujícím i žákům demonstruje správné používání pomůcek ke kolostomii, volbu vhodných pomůcek. Organizační zajištění: Toto téma vrchní sestra prezentuje v rámci odborného výcviku nebo podle domluvy s vyučující v předmětu Ošetřovatelská péče. počet zúčastněných odborníků z praxe Zapojují se všechny vrchní sestry oddělení, kde probíhá odborný výcvik. Nejvíce výuky se realizuje na oddělení výše uvedených. počet zúčastněných žáků Ukázka je určena pro skupiny žáků 3. ročníku. časové rozmezí Ukázka se uskutečňuje v době odborného výcviku na chirurgickém oddělení. Ukázka i s následnou diskuzí o problematice kvality života pacientů s kolostomií trvá asi 2 hodiny. popis s příslušným učitelem Vyučující s vrchní sestrou společně vyberou téma, které může být pro žáky obtížné, nebo které je v současné době aktuální. Vyučující se ukázky též účastní. legislativní a finanční Škola má podepsanou dohodu o spolupráci, probíhá bez finančních nároků. zajištění Hodnocení Vyučující probere dané téma i při hodnocení odborného výcviku. Žáci zhodnotí pozitiva a ev. negativa ukázky, přednášky. Ukázky praktické činnosti hodnotí kladně a informace se snaží využít i při samostatně prováděném úkonu u nemocného, nebo při asistenci u úkonu. školních roků), plán do Spolupráce s odborníkem z praxe probíhá každoročně. Žáci velmi kladně hodnotí tuto ukázku a iniciativně přistupují k samostatné činnosti po ukázce. budoucna, návrhy inovace formy Do jaké míry se daří naplňovat výborně představu o fungování v dané oblasti

7 Odborný výcvik (H,L) Škola, název, adresa SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská Karlovy Vary Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Místo výkonu odborného výcviku Převaha OV je realizována na odděleních nemocnice Karlovy Vary. Jsou to oddělení interní, chirurgická a neurologie. Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Obecným cílem je zprostředkovat žákům praktickou výuku v přirozeném prostředí nemocnice a sociálních zařízeních. Připravit žáky na práci v prostředí se zvýšenými nároky na dodržování hygienických předpisů, na spolupráci se zdravotnickým týmem. Prohlubovat komunikativní dovednosti, nácvik odborných činností, poskytování ošetřovatelské péče o děti, mládež a dospělé v rozsahu náplně práce ošetřovatele. Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí V rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje samostatně základní ošetřovatelkou péči, doprovází pacienty na vyšetření, pečuje o úpravu prostředí, pomáhá při jídle, pečuje o vyprazdňování pacientů, přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, zdravotnické prostředky. Pod vedením asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Očekávané kompetence žáka 2. ročník: pečuje o prostředí, zná a respektuje organizaci a harmonogram práce zdravotnického týmu, realizuje hygienickou péči, úpravu lůžka, pečuje o výživu nemocných, pečuje o vyprazdňování nemocných, sleduje fyziologické funkce. 3. ročník: učivo2.ročníku a navazuje asistence při převazech ran, včetně drénu a drenáží, imobilizační obvazy, asistuje při odběrech biologického materiálu, doprovází klienty na vyšetření, vykonává pracovní činnosti spojené s příjmem, překladem a propuštěním nemocného, připravuje pomůcky k vizitě, které se i účastní, asistuje při podávání léků, asistuje při aplikaci léků injekcemi, poskytuje ošetřovatelskou péči klientům v terminálním stádiu. Organizační zajištění: OV je realizován skupinovou výukou pod vedením odborné učitelky. počet zúčastněných žáků V 1. a 2. ročníku se OV v nemocnici zúčastňuje celá třída. V současné době máme na škole jen 1. ročník oboru ošetřovatel časové rozmezí, hodinová dotace V druhém ročníku probíhá OV 12 hodin ve dvou dnech, ve třetím 14 hodin taktéž ve dvou dnech. Součástí odborného výcviku je odborná praxe v měsíci červnu ve druhém ročníku 20 pracovních dní, ve třetím ročníku 5 pracovních dní. Pracovní doba v jednom dni je 7 hodin. Jedná se o lůžková oddělení. Oddělení je standardně vybavené, převažují pomůcky k jednomu použití. Materiál k pracovním činnostem je vyučující i žákům volně k dispozici - rukavice, prádlo, hygienické pomůcky, ad. materiálně technické zabezpečení personální zajištění Každou skupinu žáků vede odborná učitelka školy, která má s nemocnicí uzavřenou i dohodu o pracovní činnosti. Odborná učitelka je registrovaný zdravotnický pracovník (všeobecná sestra). legislativní a finanční zajištění Škola a nemocnice se zavázala, že OV bude vykonáván z obou stran bezplatně. Legislativa: Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.

8 Hodnocení školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování v dané oblasti 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.179/2006 Sb. V průběhu OV každý žák je hodnocen známkou, kterou stanoví učitel odborného výcviku vždy za odpracovaný den, která se uvádí v záznamovém listu společně s docházkou a která se zapíše do počítačového programu - systému Katedra, který je přístupny i rodičům. V závěru OV vyučující oznámí žákům známku, klady a zápory v činnostech žáka. Žáci sdělí vyučujícímu postřehy z OV na oddělení, vyučující vysvětlí určité činnosti, které jsou pro žáky nové. Na pracovištích probíhá výuka i jiných oborů (zdravotnický asistent, diplomovaná všeobecná sestra). Pracoviště jsou dostatečně vybavena pomůckami. Spolupracujeme s vrchní a staniční sestrou oddělení, které se o práci a výuku žáků zajímají. Výborně.

9 Nová závěrečná zkouška Název a adresa školy SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská Karlovy Vary Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Místo konání ZZ KKN a.s., Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary Způsob konání ZZ Škola využívá JZZZ v části písemné, praktické a ústní. Na pracovišti nemocnice je realizována část praktická. Organizační zajištění: počet zúčastněných žáků Skupina žáků o maximálním počtu 6 časové rozmezí Jeden den jedna skupina, praktická zkouška trvá 5 hodin materiálně technické zabezpečení Žáci při praktické části plně využívají vybavení oddělení 1. Dokumentace školní dokumentace pro záznamy žáků o potřebách nemocných a provedené ošetřovatelské péči zdravotnická dokumentace zdravotnického zařízeni, ve kterém zkouška probíhá směrnice, metodické pokyny a standardy ošetřovatelské péče zdravotnického zařízení 2. Pomůcky k prevenci vzniku a šířeni infekčních onemocněni 3. Pomůcky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4. Pomůcky k ošetřování nemocných pomůcky k hygienické péči o chodící a ležící nemocné pomůcky pro inkontinentní nemocné pomůcky k prevenci vzniku dekubitů a opruzenin pomůcky k zajištění polohy nemocných na lůžku ložní a osobni prádlo pro nemocné pomůcky k zajištění vyprazdňováni nemocných pomůcky k zajištění pohybu nemocných pomůcky k měření tělesné teploty, měřeni výšky a váženi nemocných pomůcky k podávání stravy a krmeni nemocných obvazový materiál a pomůcky k ošetřovatelským, diagnostickým a léčebným výkonům 5. Pomůcky k péči o prostředí, zdravotnické pomůcky a prostředky personální zajištění Členem zkušební komise je odborník z praxe, který je zaměstnancem nemocnice na pozici vrchní sestry oddělení. legislativní a finanční zajištění Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.563/2004 Sb. Ze dne 24.září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

10 Hodnocení školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování v dané oblasti zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.179/2006 Sb. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání. Vrchní sestra společně s ostatními členy zkušební komise hodnotí ošetřovatelskou péči žáků, kterou vykonává u určené skupiny nemocných. Jeden ze skupiny nemocných splňuje diagnózou vylosované téma. Známka se stanoví podle dosažených bodů z vytvořené tabulky Hodnocení kritéria a pravidla, která je součástí JZZZ. Spolupráce s nemocnicí při závěrečných zkouškách probíhá opakovaně a průběh je hladký bez problémů. Výborně.

11 Nábor nových žáků Název a adresa školy SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, Karlovy Vary Kód a název oboru vzdělání H/01 Ošetřovatel Název a adresa firmy KKN a.s. Karlovy Vary, nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 19 Organizační zajištění: Škola se účastní náboru formou prezentace na krajské výstavě Škola, na dnech otevřených dveří a poskytuje propagační materiály-letáčky. časový rozsah Jedná se o jednorázové akce, vždy dvakrát během školního roku. Výstava je v měsíci říjnu a dny otevřených dveří v měsíci lednu. materiálně technické zabezpečení Výstava Škola je realizována v prostorách hotelu Thermál. Účastní se školy z kraje. Akce slouží k propagaci a k náboru budoucích žáků. Den otevřených dveří je realizován v prostorách školy ve dvou dnech. Nemocnice zajišťuje tisk propagační brožurky školy. Nemocnice částečně sponzoruje i slavnostní předání závěrečného vysvědčení a výučního listu. K dispozici je prezentace školy zpracovaná žáky školy pod vedením vyučujícího ICT. Na propagaci se podílí i ukázky První pomoci našich žáků pod vedením vyučující základním školám. personální zajištění Za nemocnici zajišťuje tuto akci jeden pověřený pracovník. legislativní a finanční zajištění Škola má sepsanou dohodu s nemocnicí o spolupráci a část nákladů na propagaci hradí nemocnice. Hodnocení školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování v dané oblasti Na den otevřených dveří má přístup široká veřejnost a škola sleduje počet zájemců o daný obor. Spolupráce s nemocnicí je dlouhodobá. V příštích letech je možnost odborníka z praxe přizvat i na besedy s budoucími žáky. Velmi dobře

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání,které škola

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů Označení dokumentu, číslo jednací: SŠVP3/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více