SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov M/01 Dopravní prostředky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel"

Transkript

1 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, má více jak padesátiletou tradici v oblasti odborného vzdělávání. Na škole se v denní formě studia vyučují autoopravárenské učební obory se zaměřením na silniční motorová vozidla a na zemědělskou techniku. Dále studijní 4 letý obor Dopravní prostředky se zaměřením na problematiku štíhlé výroby a výrobní logistiky. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami z regionu hlavně v oblasti odborného výcviku a odborných praxí s cílem zvyšování konkurenceschopnosti uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Charakteristika daného oboru ve škole Název ŠVP Doprava a podniková logistika, čtyřletý studijní obor s maturitou. Absolventi studijního oboru jsou připravováni pro provoz, údržbu, diagnostiku a opravy silničních motorových vozidel se znalostí platné legislativy vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Během studia získají studijní průkaz skupin B, C a znalosti například konstrukce a diagnostiky automobilu, logistiky, z výrobních procesů, mechaniky, práce s počítačem a cizího jazyka s cílem získání středoškolského i odborného. Najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti silniční dopravy, podnikové logistiky a řízení výroby. Odborná praxe je zajišťována v odborných učebnách a na smluvních podnicích H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Název ŠVP - Automechanik - příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět i složitější opravy silničních motorových vozidel. Součástí přípravy je kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B a C. Odborný výcvik probíhá v prostorách školních dílen a na smluvních podnicích. Naučí se

2 základním dovednostem ve strojním obrábění a mají možnost získat svářečský průkaz ve svařování v ochranné atmosféře. Najdou uplatnění v autoservisní praxi v autodopravě a ve strojírenství. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu s maturitou H/01 Opravář zemědělských strojů Název ŠVP Opravář zemědělských strojů Obor zaměřený na výuku oprav motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Absolvent se naučí provádět i jednoduché renovace strojních součástí. Naučí se základním dovednostem v kování a soustružení. Získá svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a plamenem. Absolvuje kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B, C, T. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu s maturitou nebo mohou nastoupit na zkrácené 1,5 leté studium oboru Automechanik-řidič profesionál. Najdou široké uplatnění v dělnických profesích. Název firmy PRO NORTH CZECH a.s., Třinec (Ve firmě probíhá praxe učebních oborů a dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). BRANO a.s., Hradec nad Moravicí (Ve firmě probíhá dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice (Ve firmě probíhá dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). Historie spolupráce mezi školou a firmou PRO NORTH CZECH a.s., Třinec. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborného výcviku a odborných praxí od roku BRANO a.s., Hradec nad Moravicí. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborných praxí od roku Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborných praxí od roku Klady spolupráce Škola spatřuje ve vzdělávání žáků ve firemním prostředí výše uvedených firem tyto kladné stránky: - Firmy mají zájem na odborném vzdělávání žáků, předávání znalostí a dovedností, kdy základním motivem pro firmy je společenská odpovědnost za odborné vzdělávání v regionu - Žáci jsou firemním prostředím motivováni pro svůj kariérní růst a přistupují zodpovědně k plnění úkolů odborného výcviku nebo odborné praxe, toto vede ke změně postojů žáků - Spolupráce s firmami vede ke zvyšování kvality vzdělávání ve

3 škole a tím se zvyšuje prestiž školy v regionu - Konstruktivní řešení problémů odborného výcviku a odborných praxí Zápory spolupráce Plánování spolupráce Ve vzájemné spolupráci mezi školami a firmami nelze definovat zápory ze strany školy. Firmy se na tvorbě ŠVP přímo nepodílely, tím že vedení školy vnímá problematiku vzdělávání ve firemním prostředí, byly školou do ŠVP některé aktivity a inovace zařazeny. V rámci projektu POSPOLU je plánovaná inovace ŠVP u výše jmenovaných oborů ve spolupráci s firmami. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Organizace osobních schůzek pověřených pracovníků firem a školy. Smlouva uzavíraná mezi školou a firmou na školní rok. Výuka žáků probíhá v souladu s ŠVP. Žáci jsou na pracoviště přiřazováni na základě požadavků firem, podle doporučení školy a také je zohledněn zájem žáků o konkrétní firmu. Průběžná kontrola vedení školy na pracovištích, přezkušování ve škole v rámci pololetní klasifikace. Hodnocení spolupráce probíhá měsíčně u odborného výcviku a ročně u odborné praxe. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015 Opatření Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015 Prostor pro vlastní sdělení a názory - 2. Odborný výcvik Pokud jsou ve firmě vyučovány obory H i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů. Odborný výcvik (H,L)

4 Škola, název, adresa Místo výkonu praxe Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka Organizační zajištění: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Ověření teoretických znalostí daného oboru v praxi a prohloubení praktických dovedností v oboru s cílem zaměření se na zkrácení adaptačního procesu ve firmním prostředí a na uplatnitelnost. Žáci na smluvním pracovišti pracují pod vedením instruktora a jsou začleněni do kolektivu ostatních zaměstnanců. Žáci vykonávají činnosti popsané v ŠVP pro odborný výcvik. Po zapracování vykonávají úkoly od méně náročnějších k náročnějším s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti konkrétního žáka. Tato diferenciace se projevuje v hodnocení. Dosud se škola konkretizací odborných kompetencí dle ECVET nezabývala. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015. Odborný výcvik je realizován smluvně mezi školou a firmou. žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení V průměru se odborného výcviku ve firmě PRO NORTH CZECH a.s. Třinec účastní 8-12 žáků, v cyklech sudých a lichých týdnů. Praxe probíhá v sudých a lichých týdnech, minimální délka praxe je jedno pololetí. První ročníky - 2 pololetí, druhý ročník - školní rok, třetí ročník - první pololetí. - pracoviště servisu pro osobní a nákladní automobily - 6 stání - pracoviště protektorování pneumatik - školící středisko Výše uvedená pracoviště žáci procházejí dle harmonogramu odborného výcviku. personální zajištění - Instruktoři jsou kvalifikováni ve svém oboru, počet žáků na jednoho instruktora je stanoven 1-2 žáky - Vedoucí učitel OV provádí kontrolu pracoviště a plnění ŠVP, kdy řeší případné problémy (s docházkou a s průběhem OV) legislativní a finanční zajištění Přítomnost žáků ve firmě je na základě smluvního vztahu mezi školou a firmou. Žáci jsou proškoleni o BOZP a PO před nástupem na pracoviště. Za produktivní práci žákům náleží odměna stanovená ve smlouvě. Hodnocení Žáci jsou hodnoceni v průběhu odborného výcviku měsíčně instruktorem a učitelem OV a čtvrtletním nebo pololetním prozkoušením ve škole. Hodnocení

5 ve firmě probíhá na konci pracovního týdne instruktorem, součástí hodnocení je sebehodnocení žáka. Škola dosud ve spolupráci s firmou nevydávala potvrzení o absolvování odborného výcviku a o získání dílčích kompetencí na smluvním pracovišti. Touto aktivitou se škola a firma začala zabývat až v rámci projektu POSPOLU. minulých školních roků) plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola má s firmou pozitivní zkušenosti v rámci realizace OV od roku Došlo k určení oblastí odborné přípravy v rámci odborného výcviku výše uvedených oborů. Hlavním přínosem pro žáky je získávání zkušeností a dovedností na reálném pracovišti, což jim rozšiřuje odborný rozhled a tím uplatnitelnost na trhu práce. Prohlubování spolupráce mezi školou a firmou na úrovni učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a zaměstnanců firmy instruktorů. fungování spolupráce v dané oblasti Výborně 3. Odborná praxe Odborná praxe (M,L) Název a adresa školy Místo výkonu praxe PRO NORTH CZECH a.s., Třinec - pracoviště servisu pro osobní a nákladní automobily - 6 stání - pracoviště protektorování pneumatik - školící středisko BRANO a.s., Hradec nad Moravicí - SBU ZZ technologie, výroba, kontrola - školící středisko Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice

6 - výrobní závody Kopřivnice a Rožnov pod Radhoštěm - školící střediska Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: - Popis výrobního programu firmy nebo výrobní jednotky - Sledovat a popsat hodnotový tok - Popsat minimálně dva prvky štíhlé výroby a logistiky realizované ve firmě - Prezentovat týmově zpracované výstupy ve firmě a ve škole Žáci pod vedením instruktorů plní cíle odborné praxe a průběžně zpracovávají výstupní prezentaci v Power Pointu. Výstupy odborné praxe jsou prezentovány na závěr praxe ve firmě a následně ve škole. Tyto výstupy jsou firmou i školou hodnoceny známkou z maturitního předmětu Výroba a logistika. Dosud se škola konkretizací odborných kompetencí dle ECVET nezabývala. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015. Organizační zajištění: Odborná praxe je realizována smluvně mezi školou a firmou. Žáci plní úkoly zadané školou z oblasti štíhlé výroby a logistiky na reálných pracovištích firem. Na žáky jsou kladeny požadavky na samostatnost, zapojení se do týmové práce. Ve firmách jsou určeni odpovědní pracovníci a instruktoři podle jednotlivých oblastí zadání odborné praxe. Ve výše uvedených firmách absolvovalo odbornou dvoutýdenní praxi 11 žáků (2 žáci nesplnili celkovou dotaci 70 hodin, bude doplněno). Škola spolupracuje s firmami při zadání okruhů odborné praxe a při vyhodnocení odborné praxe. žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení 11 žáků ve třech firmách v rámci projektu POSPOLU. Dvoutýdenní odborná praxe probíhá ve třetím ročníku, zpravidla v květnu v rozsahu dvou týdnů 70 hodin. Odborná praxe je realizována na výrobních a logistických pracovištích firem a ve školících střediscích. V průběhu praxe studenti sledují a popisují prvky štíhlé výroby a logistiky. Popřípadě plní další úkoly z této oblasti (mini-projekty odborné praxe). personální zajištění V průběhu odborné praxe se žákům věnovalo 3-5 instruktorů a další odborníci při řešení dílčích otázek dle zadání praxe. legislativní a finanční zajištění Odborná praxe je zajištěna smluvně, žáci jsou proškoleni z BOZP před nástupem na pracoviště. Pověřená osoba z firmy spolupracuje s vedením školy v komplexním zajištění odborné praxe. V rámci projektu POSPOLU škola přispívá finančně žákům na zajištění potřeb plynoucích z dopravy a stravování. Firmy podporují studenty v poskytnutí

7 ubytování, osobních ochranných pomůcek, stravování a v případě firmy BROSE a.s. Kopřivnice byli žáci za odbornou praxi odměněni. Hodnocení minulých školních roků) Poslední den praxe žáci prezentují výstupy odborné praxe před svými instruktory, popřípadě za účasti vedení firmy a školy. Jejich praxe je ze strany firmy závěrečně ústně zhodnocena a firmy dále zašlou škole hodnotící listy. Ve škole v rámci předmětu Výroba a logistika žáci týmově prezentují výstupy odborné praxe a škola zhodnotí splnění cílů známkou. Tato praxe má vazbu na přípravu k ústní maturitní zkoušce z předmětu Výroba a logistika. Škola realizuje odborné praxe ve vybraných firmách čtvrtým rokem. Osvědčila se příprava cílů-úkolů odborné praxe, které byly připraveny a předjednány s firemním prostředím. Žáci jsou dostatečně motivováni k tomu, aby odbornou praxi vykonali jak co nejlépe. Odborná praxe je v ŠVP povinná. V případě nesplnění praxe v třetím ročníku je nutná náhrada praxe ve čtvrtém ročníku. V rámci projektu POSPOLU škola vyhodnotila potřebu inovace-konkretizace kompetencí žáků v ŠVP získaných v průběhu studia a odborné praxe. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Ve školním roce 2014/2015 bude zahájena práce na inovaci ŠVP ve spolupráci s výše uvedenými firmami. Výborně 4. Závěrečná zkouška. Škola realizuje závěrečné učňovské zkoušky podle jednotného zadání závěrečné zkoušky u všech oborů. Nová závěrečná zkouška Název a adresa školy Místo konání ZZ Způsob konání ZZ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů JZZZ je realizována na pracovištích školy dílny OV a odborné učebny praktická zkouška a samostatná odborná práce je realizována na pracovištích školy díly OV a odborné učebny

8 Organizační zajištění: JZZZ je realizována ve škole, z firemního prostředí je delegován odborník z praxe do zkušební komise. žáků Škola neorganizuje praktickou ZZ na pracovištích firem z organizačních důvodů. časové rozmezí Praktická ZZ trvá max. tři dny. materiálně technické zabezpečení Škola je plně vybavena pro organizaci JZZZ. personální zajištění Kvalifikovaný pracovník-odborník z praxe je jako člen zkušební komise delegován firmou na základě žádosti školy, tak aby splňoval požadavky na člena zkušební komise dané vyhláškou. legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Člen zkušební komise je delegován firmou na základě žádosti školy. Firmy se na přípravě ZZ přímo nepodílejí, člen zkušební komise pracuje bez nároků na odměnu. Pracovník firmy-člen zkušební komise má na konkrétní hodnocení žáků pouze poradní hlas, přispívá k nezávislému celkovému hodnocení žáků. Po ukončení ZZ se účastní celkového vyhodnocení JZZZ s vedením školy. Přítomnost oborníka z praxe u JZZZ má pozitivní vliv na celkovou úroveň zkoušek. Škola na organizaci JZZZ dosud s firmami spolupracovala nepřímo (neformální jednání, zpětné vazby z odborného výcviku ve firmách). Od školního roku 2014/2015 má škola v záměru tuto oblast prohlubovat. Velmi dobře 5. Profilová maturitní zkouška Cílem této šablony je zjistit, zda je realizována profilová maturitní zkouška ve spolupráci se zaměstnavateli a jakým způsobem. Zajímavé jsou možnosti zapojení firem do praktické zkoušky, nebo při maturitní práci s obhajobou. Vyplňte v případě, že tato spolupráce probíhá nebo alespoň byla zahájena v letošním roce. Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Název a adresa školy

9 Zapojená firma Obsahová charakteristika Organizační zajištění: PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Firma se dosud na přípravě maturitní zkoušky nepodílela, ve školním roce 2014/2015 je plánována spolupráce školy a firmy na tématech písemných maturitních prací. Firma se bude podílet na přípravě žáků a konzultacích k pěti tématům písemné maturitní práce z předmětů Odborná praxe a Diagnostika. Ve firmě jsou určeni instruktoři, kteří se budou podílet na přípravě a konzultacích k písemné maturitní zkoušce z předmětu Odborná praxe a diagnostika. žáků Písemná maturitní práce s obhajobou z předmětu Odborná praxe a diagnostika je povinná pro všechny žáky. Ve spolupráci s firmou bude maturitní práci zpracovávat 5 žáků. časové rozmezí Tato aktivita bude probíhat v období listopad leden 2015, pro přípravu v rámci předmětu Odborná praxe v délce 20 hodin na žáka. Odborník z praxe věnuje 20 hodin na přípravu a konzultace k jednomu tématu písemné maturitní práce. materiálně technické zabezpečení MTZ firmy je u vybraných témat dostačující, toto vybavení bude využíváno při přípravě a zpracování písemné maturitní práce. personální zajištění Příprava na písemnou maturitní práci je pod vedením instruktora, který je žákovi konzultantem a taktéž je nápomocný při praktické části maturitní práce diagnostická měření. legislativní a finanční zajištění Legislativní zajištění MZ probíhá podle platných vyhlášek. Firma zajišťuje roli instruktora v rámci pracovní náplně pracovníka, pro školu bezúplatně. Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Zástupce firmy se na hodnocení písemné maturitní práce nepodílí. Vedení školy zajistí vyhodnocení přípravy žáků k písemné maturitní zkoušce. Dosud škola realizaci v žádné podobě s firmou nevykonávala. Výborně

10 6. Stáže učitelů ve firmách Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy Cíl vzdělávání Zaměření a obsah vzdělávání Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů zvyšování odborné kompetence učitelů odborného praxe a učitelů odborných předmětů Na pracovištích firmy proběhnou tyto formy praxe učitelů: - Celodenní podrobná exkurze - Konzultace k vybraným oblastem štíhlé výroby a logistiky-poskytnutí know how pro účely výuky PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Učitelé teoretického vyučování, OV a OP se zaměřením na výrobu a logistiku, odborný výcvik a odbornou praxi. Obsahová charakteristika Stáž bude probíhat formou podrobné exkurze a osobních konzultací s odborníky z praxe. Organizační zajištění: DV bude realizováno formou podrobné exkurze na pracovištích firmy a přednáškami s osobními konzultacemi na téma štíhlé výroby a logistiky. učitelů DV se zúčastní 3 učitelé. časové rozmezí Celková dotace 144 hodin, v období srpen-prosinec materiálně technické zabezpečení Učitelé budou seznámeni s technologickým vybavením firmy formou podrobné exkurze, přednášky a konzultace budou probíhat ve školícím středisku. personální zajištění Za vzdělávání učitelů ve firmě je zodpovědný mentor-ředitel firmy. legislativní a finanční zajištění Smlouva bude realizována před zahájením stáže. Hodnocení Vzdělávání bude hodnoceno zpětnovazebním dotazníkem a dále vyhodnoceno. Nové poznatky budou zapracovány do ŠVP a předány dalším učitelům. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Tato aktivita nebyla ve výše uvedené firmě dosud realizována. Výborně

11 fungování spolupráce v dané oblasti 7. Odborník z praxe Odborník z praxe hraje důležitou roli při vstupu do výuky. Uveďte, zda se odborník z praxe účastní výuky a jakým způsobem. Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Název a adresa školy Charakteristika odborníka/ů z praxe: Název a adresa firmy Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Obsahová charakteristika Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Organizační zajištění: Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 odborníků z praxe žáků Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Min. 10 žáků časové rozmezí V období září 2014-leden 2015 bude účast odborníků z praxe, v rozsahu 20 hodin popis spolupráce s příslušným učitelem legislativní a finanční zajištění Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Smlouva bude realizována před zahájením této aktivity Hodnocení Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015

12 v dané oblasti 8. Volný čas žáků Uveďte, zda jsou nabízeny aktivity související s vyučovanou odborností i ve volném čase žáků, o jaké aktivity se jedná a jakým způsobem jsou zajišťovány. Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi Název a adresa školy H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Obsahová charakteristika Název a adresa firmy Žádné volnočasové aktivity nebyly firmou organizovány. PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Organizační zajištění: žáků časové rozmezí materiálně technické zabezpečení personální zajištění legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce

13 v dané oblasti 9. Nábor žáků Uveďte, zda se firma podílí na náboru nových žáků a jakým způsobem v této oblasti školu podporuje. Nábor nových žáků Název a adresa školy H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Název a adresa firmy Organizační zajištění: PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Firma přispívá k náborovým akcím školy tak, že umožňuje návštěvy ve firmě, účastní se konferencí za účasti zástupců ZŠ a odborné veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří. časový rozsah Jedná se o dlouhodobou spolupráci, od roku 2005 materiálně technické zabezpečení Individuální prohlídka pracovišť firmy probíhá v průběhu roku dle požadavků, účast na dni otevřených dveří pravidelně v listopadu. personální zajištění Ve firmě za tyto akce zodpovídá personalista firmy. legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Pro zajištění těchto akcí není smluvní vztah. Tyto akce jsou hodnoceny po ukončení a dále 1x ročně při komplexním hodnocení školy a firmy. Přínos spolupráce s firmou s prestižní úrovni v oblasti náborů škola spatřuje v možnosti nabídnutí kvalitní odborné praxe a odborného výcviku žákům. Zvýšení úrovně spolupráce, aktivnější účast na náborových akcích a reklamě. Velmi dobře.

14 10. Závěr Pro odborné školství je spolupráce s firemním prostředím naprosto klíčovou záležitostí, která hraje významnou roli v motivaci a přípravě mladé generace na budoucí povolání. Zkušenosti a dovednosti, které žáci na smluvních pracovištích získají, rozšiřují jejich obzory osobního a profesního růstu. Komplexnost odborné přípravy žáků, jak po stránce teoretické tak po stránce praktické, nelze zcela zajistit školou nebo zcela suplovat firmou. Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři,

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři, Zpravodaj Pospolu Podpora škol a firem č. 1/2015 Editorial Vážení a milí čtenáři, první letošní rozšířené vydání zpravodaje je věnováno především školám a firmám zapojeným do projektu Pospolu, které pilotně

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více