SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov M/01 Dopravní prostředky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel"

Transkript

1 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, má více jak padesátiletou tradici v oblasti odborného vzdělávání. Na škole se v denní formě studia vyučují autoopravárenské učební obory se zaměřením na silniční motorová vozidla a na zemědělskou techniku. Dále studijní 4 letý obor Dopravní prostředky se zaměřením na problematiku štíhlé výroby a výrobní logistiky. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami z regionu hlavně v oblasti odborného výcviku a odborných praxí s cílem zvyšování konkurenceschopnosti uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Charakteristika daného oboru ve škole Název ŠVP Doprava a podniková logistika, čtyřletý studijní obor s maturitou. Absolventi studijního oboru jsou připravováni pro provoz, údržbu, diagnostiku a opravy silničních motorových vozidel se znalostí platné legislativy vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Během studia získají studijní průkaz skupin B, C a znalosti například konstrukce a diagnostiky automobilu, logistiky, z výrobních procesů, mechaniky, práce s počítačem a cizího jazyka s cílem získání středoškolského i odborného. Najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti silniční dopravy, podnikové logistiky a řízení výroby. Odborná praxe je zajišťována v odborných učebnách a na smluvních podnicích H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Název ŠVP - Automechanik - příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět i složitější opravy silničních motorových vozidel. Součástí přípravy je kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B a C. Odborný výcvik probíhá v prostorách školních dílen a na smluvních podnicích. Naučí se

2 základním dovednostem ve strojním obrábění a mají možnost získat svářečský průkaz ve svařování v ochranné atmosféře. Najdou uplatnění v autoservisní praxi v autodopravě a ve strojírenství. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu s maturitou H/01 Opravář zemědělských strojů Název ŠVP Opravář zemědělských strojů Obor zaměřený na výuku oprav motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Absolvent se naučí provádět i jednoduché renovace strojních součástí. Naučí se základním dovednostem v kování a soustružení. Získá svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a plamenem. Absolvuje kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B, C, T. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu s maturitou nebo mohou nastoupit na zkrácené 1,5 leté studium oboru Automechanik-řidič profesionál. Najdou široké uplatnění v dělnických profesích. Název firmy PRO NORTH CZECH a.s., Třinec (Ve firmě probíhá praxe učebních oborů a dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). BRANO a.s., Hradec nad Moravicí (Ve firmě probíhá dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice (Ve firmě probíhá dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). Historie spolupráce mezi školou a firmou PRO NORTH CZECH a.s., Třinec. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborného výcviku a odborných praxí od roku BRANO a.s., Hradec nad Moravicí. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborných praxí od roku Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborných praxí od roku Klady spolupráce Škola spatřuje ve vzdělávání žáků ve firemním prostředí výše uvedených firem tyto kladné stránky: - Firmy mají zájem na odborném vzdělávání žáků, předávání znalostí a dovedností, kdy základním motivem pro firmy je společenská odpovědnost za odborné vzdělávání v regionu - Žáci jsou firemním prostředím motivováni pro svůj kariérní růst a přistupují zodpovědně k plnění úkolů odborného výcviku nebo odborné praxe, toto vede ke změně postojů žáků - Spolupráce s firmami vede ke zvyšování kvality vzdělávání ve

3 škole a tím se zvyšuje prestiž školy v regionu - Konstruktivní řešení problémů odborného výcviku a odborných praxí Zápory spolupráce Plánování spolupráce Ve vzájemné spolupráci mezi školami a firmami nelze definovat zápory ze strany školy. Firmy se na tvorbě ŠVP přímo nepodílely, tím že vedení školy vnímá problematiku vzdělávání ve firemním prostředí, byly školou do ŠVP některé aktivity a inovace zařazeny. V rámci projektu POSPOLU je plánovaná inovace ŠVP u výše jmenovaných oborů ve spolupráci s firmami. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Organizace osobních schůzek pověřených pracovníků firem a školy. Smlouva uzavíraná mezi školou a firmou na školní rok. Výuka žáků probíhá v souladu s ŠVP. Žáci jsou na pracoviště přiřazováni na základě požadavků firem, podle doporučení školy a také je zohledněn zájem žáků o konkrétní firmu. Průběžná kontrola vedení školy na pracovištích, přezkušování ve škole v rámci pololetní klasifikace. Hodnocení spolupráce probíhá měsíčně u odborného výcviku a ročně u odborné praxe. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015 Opatření Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015 Prostor pro vlastní sdělení a názory - 2. Odborný výcvik Pokud jsou ve firmě vyučovány obory H i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů. Odborný výcvik (H,L)

4 Škola, název, adresa Místo výkonu praxe Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka Organizační zajištění: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Ověření teoretických znalostí daného oboru v praxi a prohloubení praktických dovedností v oboru s cílem zaměření se na zkrácení adaptačního procesu ve firmním prostředí a na uplatnitelnost. Žáci na smluvním pracovišti pracují pod vedením instruktora a jsou začleněni do kolektivu ostatních zaměstnanců. Žáci vykonávají činnosti popsané v ŠVP pro odborný výcvik. Po zapracování vykonávají úkoly od méně náročnějších k náročnějším s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti konkrétního žáka. Tato diferenciace se projevuje v hodnocení. Dosud se škola konkretizací odborných kompetencí dle ECVET nezabývala. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015. Odborný výcvik je realizován smluvně mezi školou a firmou. žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení V průměru se odborného výcviku ve firmě PRO NORTH CZECH a.s. Třinec účastní 8-12 žáků, v cyklech sudých a lichých týdnů. Praxe probíhá v sudých a lichých týdnech, minimální délka praxe je jedno pololetí. První ročníky - 2 pololetí, druhý ročník - školní rok, třetí ročník - první pololetí. - pracoviště servisu pro osobní a nákladní automobily - 6 stání - pracoviště protektorování pneumatik - školící středisko Výše uvedená pracoviště žáci procházejí dle harmonogramu odborného výcviku. personální zajištění - Instruktoři jsou kvalifikováni ve svém oboru, počet žáků na jednoho instruktora je stanoven 1-2 žáky - Vedoucí učitel OV provádí kontrolu pracoviště a plnění ŠVP, kdy řeší případné problémy (s docházkou a s průběhem OV) legislativní a finanční zajištění Přítomnost žáků ve firmě je na základě smluvního vztahu mezi školou a firmou. Žáci jsou proškoleni o BOZP a PO před nástupem na pracoviště. Za produktivní práci žákům náleží odměna stanovená ve smlouvě. Hodnocení Žáci jsou hodnoceni v průběhu odborného výcviku měsíčně instruktorem a učitelem OV a čtvrtletním nebo pololetním prozkoušením ve škole. Hodnocení

5 ve firmě probíhá na konci pracovního týdne instruktorem, součástí hodnocení je sebehodnocení žáka. Škola dosud ve spolupráci s firmou nevydávala potvrzení o absolvování odborného výcviku a o získání dílčích kompetencí na smluvním pracovišti. Touto aktivitou se škola a firma začala zabývat až v rámci projektu POSPOLU. minulých školních roků) plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola má s firmou pozitivní zkušenosti v rámci realizace OV od roku Došlo k určení oblastí odborné přípravy v rámci odborného výcviku výše uvedených oborů. Hlavním přínosem pro žáky je získávání zkušeností a dovedností na reálném pracovišti, což jim rozšiřuje odborný rozhled a tím uplatnitelnost na trhu práce. Prohlubování spolupráce mezi školou a firmou na úrovni učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a zaměstnanců firmy instruktorů. fungování spolupráce v dané oblasti Výborně 3. Odborná praxe Odborná praxe (M,L) Název a adresa školy Místo výkonu praxe PRO NORTH CZECH a.s., Třinec - pracoviště servisu pro osobní a nákladní automobily - 6 stání - pracoviště protektorování pneumatik - školící středisko BRANO a.s., Hradec nad Moravicí - SBU ZZ technologie, výroba, kontrola - školící středisko Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice

6 - výrobní závody Kopřivnice a Rožnov pod Radhoštěm - školící střediska Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: - Popis výrobního programu firmy nebo výrobní jednotky - Sledovat a popsat hodnotový tok - Popsat minimálně dva prvky štíhlé výroby a logistiky realizované ve firmě - Prezentovat týmově zpracované výstupy ve firmě a ve škole Žáci pod vedením instruktorů plní cíle odborné praxe a průběžně zpracovávají výstupní prezentaci v Power Pointu. Výstupy odborné praxe jsou prezentovány na závěr praxe ve firmě a následně ve škole. Tyto výstupy jsou firmou i školou hodnoceny známkou z maturitního předmětu Výroba a logistika. Dosud se škola konkretizací odborných kompetencí dle ECVET nezabývala. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015. Organizační zajištění: Odborná praxe je realizována smluvně mezi školou a firmou. Žáci plní úkoly zadané školou z oblasti štíhlé výroby a logistiky na reálných pracovištích firem. Na žáky jsou kladeny požadavky na samostatnost, zapojení se do týmové práce. Ve firmách jsou určeni odpovědní pracovníci a instruktoři podle jednotlivých oblastí zadání odborné praxe. Ve výše uvedených firmách absolvovalo odbornou dvoutýdenní praxi 11 žáků (2 žáci nesplnili celkovou dotaci 70 hodin, bude doplněno). Škola spolupracuje s firmami při zadání okruhů odborné praxe a při vyhodnocení odborné praxe. žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení 11 žáků ve třech firmách v rámci projektu POSPOLU. Dvoutýdenní odborná praxe probíhá ve třetím ročníku, zpravidla v květnu v rozsahu dvou týdnů 70 hodin. Odborná praxe je realizována na výrobních a logistických pracovištích firem a ve školících střediscích. V průběhu praxe studenti sledují a popisují prvky štíhlé výroby a logistiky. Popřípadě plní další úkoly z této oblasti (mini-projekty odborné praxe). personální zajištění V průběhu odborné praxe se žákům věnovalo 3-5 instruktorů a další odborníci při řešení dílčích otázek dle zadání praxe. legislativní a finanční zajištění Odborná praxe je zajištěna smluvně, žáci jsou proškoleni z BOZP před nástupem na pracoviště. Pověřená osoba z firmy spolupracuje s vedením školy v komplexním zajištění odborné praxe. V rámci projektu POSPOLU škola přispívá finančně žákům na zajištění potřeb plynoucích z dopravy a stravování. Firmy podporují studenty v poskytnutí

7 ubytování, osobních ochranných pomůcek, stravování a v případě firmy BROSE a.s. Kopřivnice byli žáci za odbornou praxi odměněni. Hodnocení minulých školních roků) Poslední den praxe žáci prezentují výstupy odborné praxe před svými instruktory, popřípadě za účasti vedení firmy a školy. Jejich praxe je ze strany firmy závěrečně ústně zhodnocena a firmy dále zašlou škole hodnotící listy. Ve škole v rámci předmětu Výroba a logistika žáci týmově prezentují výstupy odborné praxe a škola zhodnotí splnění cílů známkou. Tato praxe má vazbu na přípravu k ústní maturitní zkoušce z předmětu Výroba a logistika. Škola realizuje odborné praxe ve vybraných firmách čtvrtým rokem. Osvědčila se příprava cílů-úkolů odborné praxe, které byly připraveny a předjednány s firemním prostředím. Žáci jsou dostatečně motivováni k tomu, aby odbornou praxi vykonali jak co nejlépe. Odborná praxe je v ŠVP povinná. V případě nesplnění praxe v třetím ročníku je nutná náhrada praxe ve čtvrtém ročníku. V rámci projektu POSPOLU škola vyhodnotila potřebu inovace-konkretizace kompetencí žáků v ŠVP získaných v průběhu studia a odborné praxe. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Ve školním roce 2014/2015 bude zahájena práce na inovaci ŠVP ve spolupráci s výše uvedenými firmami. Výborně 4. Závěrečná zkouška. Škola realizuje závěrečné učňovské zkoušky podle jednotného zadání závěrečné zkoušky u všech oborů. Nová závěrečná zkouška Název a adresa školy Místo konání ZZ Způsob konání ZZ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů JZZZ je realizována na pracovištích školy dílny OV a odborné učebny praktická zkouška a samostatná odborná práce je realizována na pracovištích školy díly OV a odborné učebny

8 Organizační zajištění: JZZZ je realizována ve škole, z firemního prostředí je delegován odborník z praxe do zkušební komise. žáků Škola neorganizuje praktickou ZZ na pracovištích firem z organizačních důvodů. časové rozmezí Praktická ZZ trvá max. tři dny. materiálně technické zabezpečení Škola je plně vybavena pro organizaci JZZZ. personální zajištění Kvalifikovaný pracovník-odborník z praxe je jako člen zkušební komise delegován firmou na základě žádosti školy, tak aby splňoval požadavky na člena zkušební komise dané vyhláškou. legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Člen zkušební komise je delegován firmou na základě žádosti školy. Firmy se na přípravě ZZ přímo nepodílejí, člen zkušební komise pracuje bez nároků na odměnu. Pracovník firmy-člen zkušební komise má na konkrétní hodnocení žáků pouze poradní hlas, přispívá k nezávislému celkovému hodnocení žáků. Po ukončení ZZ se účastní celkového vyhodnocení JZZZ s vedením školy. Přítomnost oborníka z praxe u JZZZ má pozitivní vliv na celkovou úroveň zkoušek. Škola na organizaci JZZZ dosud s firmami spolupracovala nepřímo (neformální jednání, zpětné vazby z odborného výcviku ve firmách). Od školního roku 2014/2015 má škola v záměru tuto oblast prohlubovat. Velmi dobře 5. Profilová maturitní zkouška Cílem této šablony je zjistit, zda je realizována profilová maturitní zkouška ve spolupráci se zaměstnavateli a jakým způsobem. Zajímavé jsou možnosti zapojení firem do praktické zkoušky, nebo při maturitní práci s obhajobou. Vyplňte v případě, že tato spolupráce probíhá nebo alespoň byla zahájena v letošním roce. Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Název a adresa školy

9 Zapojená firma Obsahová charakteristika Organizační zajištění: PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Firma se dosud na přípravě maturitní zkoušky nepodílela, ve školním roce 2014/2015 je plánována spolupráce školy a firmy na tématech písemných maturitních prací. Firma se bude podílet na přípravě žáků a konzultacích k pěti tématům písemné maturitní práce z předmětů Odborná praxe a Diagnostika. Ve firmě jsou určeni instruktoři, kteří se budou podílet na přípravě a konzultacích k písemné maturitní zkoušce z předmětu Odborná praxe a diagnostika. žáků Písemná maturitní práce s obhajobou z předmětu Odborná praxe a diagnostika je povinná pro všechny žáky. Ve spolupráci s firmou bude maturitní práci zpracovávat 5 žáků. časové rozmezí Tato aktivita bude probíhat v období listopad leden 2015, pro přípravu v rámci předmětu Odborná praxe v délce 20 hodin na žáka. Odborník z praxe věnuje 20 hodin na přípravu a konzultace k jednomu tématu písemné maturitní práce. materiálně technické zabezpečení MTZ firmy je u vybraných témat dostačující, toto vybavení bude využíváno při přípravě a zpracování písemné maturitní práce. personální zajištění Příprava na písemnou maturitní práci je pod vedením instruktora, který je žákovi konzultantem a taktéž je nápomocný při praktické části maturitní práce diagnostická měření. legislativní a finanční zajištění Legislativní zajištění MZ probíhá podle platných vyhlášek. Firma zajišťuje roli instruktora v rámci pracovní náplně pracovníka, pro školu bezúplatně. Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Zástupce firmy se na hodnocení písemné maturitní práce nepodílí. Vedení školy zajistí vyhodnocení přípravy žáků k písemné maturitní zkoušce. Dosud škola realizaci v žádné podobě s firmou nevykonávala. Výborně

10 6. Stáže učitelů ve firmách Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy Cíl vzdělávání Zaměření a obsah vzdělávání Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů zvyšování odborné kompetence učitelů odborného praxe a učitelů odborných předmětů Na pracovištích firmy proběhnou tyto formy praxe učitelů: - Celodenní podrobná exkurze - Konzultace k vybraným oblastem štíhlé výroby a logistiky-poskytnutí know how pro účely výuky PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Učitelé teoretického vyučování, OV a OP se zaměřením na výrobu a logistiku, odborný výcvik a odbornou praxi. Obsahová charakteristika Stáž bude probíhat formou podrobné exkurze a osobních konzultací s odborníky z praxe. Organizační zajištění: DV bude realizováno formou podrobné exkurze na pracovištích firmy a přednáškami s osobními konzultacemi na téma štíhlé výroby a logistiky. učitelů DV se zúčastní 3 učitelé. časové rozmezí Celková dotace 144 hodin, v období srpen-prosinec materiálně technické zabezpečení Učitelé budou seznámeni s technologickým vybavením firmy formou podrobné exkurze, přednášky a konzultace budou probíhat ve školícím středisku. personální zajištění Za vzdělávání učitelů ve firmě je zodpovědný mentor-ředitel firmy. legislativní a finanční zajištění Smlouva bude realizována před zahájením stáže. Hodnocení Vzdělávání bude hodnoceno zpětnovazebním dotazníkem a dále vyhodnoceno. Nové poznatky budou zapracovány do ŠVP a předány dalším učitelům. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Tato aktivita nebyla ve výše uvedené firmě dosud realizována. Výborně

11 fungování spolupráce v dané oblasti 7. Odborník z praxe Odborník z praxe hraje důležitou roli při vstupu do výuky. Uveďte, zda se odborník z praxe účastní výuky a jakým způsobem. Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Název a adresa školy Charakteristika odborníka/ů z praxe: Název a adresa firmy Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Obsahová charakteristika Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Organizační zajištění: Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 odborníků z praxe žáků Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Min. 10 žáků časové rozmezí V období září 2014-leden 2015 bude účast odborníků z praxe, v rozsahu 20 hodin popis spolupráce s příslušným učitelem legislativní a finanční zajištění Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Smlouva bude realizována před zahájením této aktivity Hodnocení Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015

12 v dané oblasti 8. Volný čas žáků Uveďte, zda jsou nabízeny aktivity související s vyučovanou odborností i ve volném čase žáků, o jaké aktivity se jedná a jakým způsobem jsou zajišťovány. Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi Název a adresa školy H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Obsahová charakteristika Název a adresa firmy Žádné volnočasové aktivity nebyly firmou organizovány. PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Organizační zajištění: žáků časové rozmezí materiálně technické zabezpečení personální zajištění legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce

13 v dané oblasti 9. Nábor žáků Uveďte, zda se firma podílí na náboru nových žáků a jakým způsobem v této oblasti školu podporuje. Nábor nových žáků Název a adresa školy H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Název a adresa firmy Organizační zajištění: PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Firma přispívá k náborovým akcím školy tak, že umožňuje návštěvy ve firmě, účastní se konferencí za účasti zástupců ZŠ a odborné veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří. časový rozsah Jedná se o dlouhodobou spolupráci, od roku 2005 materiálně technické zabezpečení Individuální prohlídka pracovišť firmy probíhá v průběhu roku dle požadavků, účast na dni otevřených dveří pravidelně v listopadu. personální zajištění Ve firmě za tyto akce zodpovídá personalista firmy. legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Pro zajištění těchto akcí není smluvní vztah. Tyto akce jsou hodnoceny po ukončení a dále 1x ročně při komplexním hodnocení školy a firmy. Přínos spolupráce s firmou s prestižní úrovni v oblasti náborů škola spatřuje v možnosti nabídnutí kvalitní odborné praxe a odborného výcviku žákům. Zvýšení úrovně spolupráce, aktivnější účast na náborových akcích a reklamě. Velmi dobře.

14 10. Závěr Pro odborné školství je spolupráce s firemním prostředím naprosto klíčovou záležitostí, která hraje významnou roli v motivaci a přípravě mladé generace na budoucí povolání. Zkušenosti a dovednosti, které žáci na smluvních pracovištích získají, rozšiřují jejich obzory osobního a profesního růstu. Komplexnost odborné přípravy žáků, jak po stránce teoretické tak po stránce praktické, nelze zcela zajistit školou nebo zcela suplovat firmou. Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace 1 Případové studie: Škola: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Úvodní komentář k případové

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Křižíkova 15 612 00 Brno Charakteristika školy Integrovaná střední škola

Více

Případové studie: H/01 Chemik Střední průmyslová škola Otrokovice Tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice Stav ke dni: 24.7.

Případové studie: H/01 Chemik Střední průmyslová škola Otrokovice Tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice Stav ke dni: 24.7. 1 Případové studie: 28-52-H/01 Chemik Škola: Střední průmyslová škola Otrokovice Tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice Stav ke dni: 24.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: Střední odborná škola

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Počet a kvalita žáků v oboru chemik.

Počet a kvalita žáků v oboru chemik. Případová studie Úvod do školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Continental Barum s. r. o. Historie mezi školou a firmou

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů

Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H. Vymezení skupiny oborů OBSAH Model spolupráce škol a zaměstnavatelů úroveň H Modul odborného výcviku...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul stáží a jiných forem praxe učitelů odborných předmětů a učitelů vybraných všeobecně

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Škola vzdělává žáky v oblasti gastronomie, obchodu a služeb.

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Případové studie: H/01 Strojní mechanik Škola: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého Domažlice

Případové studie: H/01 Strojní mechanik Škola: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého Domažlice 1 Případové studie: 23-51-H/01 Strojní mechanik Škola: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Úvodní komentář k případové studii: Mezi školou a firmou existuje velmi

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední odborná škola Litvínov- Hamr, Mládežnická

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1.máje 2, 78985 Mohelnice Charakteristika školy Škola zahájila svou činnost v roce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecný model spolupráce škol a zaměstnavatelů kategorie dosaženého vzdělání M. Vymezení skupiny oborů

Obecný model spolupráce škol a zaměstnavatelů kategorie dosaženého vzdělání M. Vymezení skupiny oborů OBSAH Obecný model spolupráce škol a zaměstnavatelů kategorie dosaženého vzdělání M Modul praktického vyučování odborná praxe...1 Modul využití odborníků z praxe...4 Modul profilové maturitní zkoušky...7

Více

Náměty pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů. Spolupráce Obsah škol a zaměstnavatelů. Obecný model kategorie dosaženého vzdělání M

Náměty pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů. Spolupráce Obsah škol a zaměstnavatelů. Obecný model kategorie dosaženého vzdělání M Náměty pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů Spolupráce Obsah škol a zaměstnavatelů 1 Obecný model kategorie dosaženého vzdělání M Obsah Obsah Úvod 3 Slovníček pojmů 4 Legislativní prostředí 4 Popis

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10 Charakteristika školy Škola

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Workshop s řediteli škol, Ostrava,

Více

Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost

Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5 Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Pulická 695, 518 01 Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Pulická 695, 518 01 Dobruška Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ( PRO ŽÁKY tříd : KČ 3. a BS 3. )

INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ( PRO ŽÁKY tříd : KČ 3. a BS 3. ) INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM ( PRO ŽÁKY tříd : KČ 3. a BS 3. ) Dle nového zadání JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - zkráceně JZZ!! Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí : písemná praktická ústní PÍSEMNÁ

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Husova 1302, 742 21Kopřivnice Charakteristika

Více

Are you auto-motivated? Welcome!

Are you auto-motivated? Welcome! Are you auto-motivated? Welcome! www.careers-continental.com http://careerbook.cz Spolupráce Barum Continental s regionálními školami Barum Continental spol. s r.o. Jsme jednou z největších továren koncernu.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více