zadfvaci dokumentace na veiejnou zak6zku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zadfvaci dokumentace na veiejnou zak6zku"

Transkript

1 @Vyzkumnyr[stageodeticky,topograIickyakartograficky,..i. Piif oha E. Lgzy k poddnf nabfdek zadfaci dokumentace na eiejnou zak6zku "Osobni automrcbil,, ldentifikace zadaatele ureoni ndze zadaatele: Vlizkumnf dsta geodetickf, topografickf a kartografickf,.. i. (diile jen ucrr; Zastoupenf: Ing. Karlem Rad6jem, CSc., ieditelem Sidlo: Usteckd 98, 25i066 Zdiby Prdni forma: eiejnii lizkumnd instituce le: , Dte: CZOOO25615 Kontaktni osoba: Ing. Jarosla Biezina, mobil: + 42o 73L Specif i ka ce eiej ndr zak6zky ( d ii le je n,,vz,, ) Ndze VZ: : "Osobnl automobil,, Druh zaddacfho ifzerri: oteiend fza Druh VZ: doddka TypVZ: eiejnii zaklzka ma16ho rozsahu Zdroj financodni: z lastnich finandnich prostfedk0 VUGTK Vfsled ek zaddaciho ffueni:jed no rdzod sm lo ua strudn'i popis zakdzky: Zadaatel pozaduje doddku osobniho automobilu pro Vlizkumnf dsta geodetickli, topografickii a kartografickii.. i. (diile jen tjgtk). Jednii se o doddku jednoho kusu osobnfho automobilu, detnd poinn6 i pozadoan6,ibay. 2. VYMEZEIVr PREOUETU VEREJN EZAXAZXV 2'1' Ptedm6tem plndni zak(tzky je koupd osobnlho automobilu niiii stiednitiidy liftback pro potieby VUGTK' Rok liroby automobilu pozaduje Zadaatel 2014, eentuiiln6 rok ozidlo musf biit no6' nebo pieddddci' Automobil musibft homologodn pro prooz na pozemnich komunikacich dr. Cena do ,Ki ietn6 DpH Technick6 pararnetry popis ozidla a,ibay osobni pdtimistnf automobil nizsistiednittidy liftback (napi Skoda octaia) zndtof motor o ykonu od 81 do 120 kw, splfiujici minimiiln6 emisni normu EURo 5, tzn. musi splrioat limit emisf oxidu uhelnat6ho (co) 500 mg/km, oxidfr dusiku (No) 1so mg/km a limit hmotnosti emitoaniich penfch ddstic 5 mg/km; ozidlo musi splfioat limity emisi co2 kombinoan6m rezimr"r dan6 usnesenim lddy dr t,.1,sg2 ze dne L6. t2' 2008, zdislosti na fkonu motoru: pii fkonu od g1 do 120 kw do I45 g/km; ozidlo musi sphioat zld5tnf technick6 podminky dle S 46a zi{kona t. 137/2006 Sb. o eiejnfch zak6zk6ch aktuslnim zndni a pifloh d. 1 a 2 yhliisky (. t6:2/2011 sb. o zp0sobu stanoenizlditnich technick'ich podmfnel'l pro ridely zdkona o eiejnfch zakiszkdch, tedy maximiilni spotiebu nafty kombinoan6m proozu u ozidla; s likonem od 81 kw do 120 kw a celko6 hmotnostiod 1801 kg do 30OO kg 9 l/100 km, minimdlni uiitednd hrnotnost ozidla musi bft 625 kg; minimdlnid6lka zaa;ladlo6ho prostoru za zadnimi sedadly normdlni poloze musi b,it ooo mm, nejmensi Siika zaazadlo6ho prostoru mezi podbdhy rondz 1go mm; riika po kryt zaazadlo6ho prostoru alespoi 1600 mm; ziikladni uddanf objem zaazadlo6ho prostoru po kryt alespori 590 dm3. motor 2.0 TDt 110 kw palio nafta

2 @Vyzkrrmnyristageodeticky,topogra ickyakartogralicky,..i. pohon piednich kol sdtld f5ka min. 130mm kombinoand spoti,eba do 5 L/100 km ziiruka min. 3 roky poiadoand niba automobilu: airbag piedni 2x,4><bo(ni; 6ti stupriod manudlni pieodoka; ESC, detnd ABS, EEl, MSR, ASR, EDS, HBA, DsR, ESBS, nrulltikoliznibrzdy (MKB) a funkce prefill; centrdlnizamykdni; elektrick6 olddilni piednich oken; manudln6 olddand klimatizace; multimedidlni infornnadni syst6m s autorddiem; Intelligent parking Assistent; zadni sitilny s LED rliodami, bara interi6r iedii. ldtka, ndjii bara Sedd metaliza; poinnd libaa pro prooz na sirnidnich komunikacich, 2.4. Adresa mista pln6ni: Usteckii 9g, Zdiby 2.5. Termin plndni: od uzaieni smlouy s VUCff do '6' Lh0ta pro iddosti o dodatein6 informace [< zad6acirn podmink6m : do '7' Klasifikace piedm6tu eiejnd zakdzky (cpv): K6d piedm6tu eiejn6 zaklzkyma16ho dle rozsahu, diselniku CpV je: POZADAVKY NA VARIANTY NABIDKY Zadaatel nepiipou$ti arianty 4. LH0TA pro podar{f runeloe r 4.1 PoiStek b6hu thfity pro poddni nabidek: Datunr: Lh0ta pro podiininabidek zailn bdiet dnem ndslerdujicinr po dniodesldni,yyzy,,. 4'2' Konec b6hu lhrity'pro poddni nabidek: , horjina 13:00. s. Mlsro pro podani NaeioeK, Nabidky budou poddny souladu s ustanoenim S Og zdkona. Ziijemci podaji nabidku uzaien6 neporuienr5 obslce di f in6m obalu na lici ri razn6 oznaden6 heslem,,z Dodfika osobniho ozidla.,, dsfe opatiena ndpisem,,neoteirat" a oznadena n6zem, s;idlem, td zadaate lez andru"n1, sidlem, fd, Uchazede o eiejnou zak6zku. Obiilka bude opatiena na strand uzaieni razitkem Zdjemce. obiilka, di jinri obal a samotnd nabidka, budou odpoidajficim zprisobem zajistdny proti manipulaci (spoje obdlky musi blit pielepeny a orazitkodny dijinak oznadeny identifikadnfm ddajem Z6jemce). Nabidku lze zaslat doporuden6 postou na adresu sidra Zadaiatere. Nabidku lze tei podat osobnd sekretaridtu zadaatele r.rrnist6n6 jeho sfdle, l. patie budoy, mistnost L 201., tdchto 6iednich hodiniich: ponddli pdterk od _ Adresa Zadaatele: Vrizkumn'i rlsta geodetickf, topografickf a kartografick'li,,. i.,osteck.i gg, Zdiby. 6. orevirawf osaler oteirdni obdlek s nabidkami za piitomnosti dlenri hodnoti,ci komise probdhne terminu 3t :15 hodin sidle zadaatele mistnost i Pii oterirdni r:bdlek s nabfdkami maji priio blit

3 @Vyzkumnyfstageodeticky,topogra ickyakartogralickyo..i. piitomni dleno6 hodnotici komise, zdstupci Zadaatele a jednoho zdstupci Uchazedg (max. uchazede). 1 osoba Kazdli za Uchazed zadsacim iizeni mrlize fodat pouze Nabidku' l_ nabidku. kterd bude podiina po uplynuti lhrity pro poddni nabidek, komise neotere. Zadaater si o"tttnd a Uchazede rozumio tom, zr: nabfdka byta podiina po uptynuti thuty pro,,:lm:;m.' 7. KVALIFIKACE UCHAZEEO Zadaatel pozaduje prokdzat spln6nizdkladnfch kalifikadnich piedpokladfi profesnich podle 5 53 kalifikadnich zdkona, a piedpoklad0 podle 554 zdkona. Llchazerd je poinen kalifikace dolozit e spln6nf lh0t6 pro poddnf nabfdek. Prokdzdn( kalifikace prostiednictim subdodaatele uprauje S 51 odst. Prokdzdn( 4 z6kona. kalifikace pifpadd podiini spoledn6 nabidky uprauje S 51odst. Prokdzani 5 a 6 zdkona. karifikace u zahranidniho dodaatere uprauje s 5L odst. 7 z6kona ZlSStni zpfisoby prokdzdni kalifikace: PouZiti fpisu ze seznamu kalifikoanlich dodaatel0 se iidi ustanoenim Pouziti 5 r27 fpisu z6kona, ze zahranidnlho seznamu dodaater0 se ikji ustanoenim s 143 zdkona Praost a stdii doklad0 Dodaatelje poinen prokdzat spln6ni kalifikace doklady piedlozenfmi kopii Dodaatel, tdchto doklad0, se kterlim mii blit uzaiena smloua na pin6ni piedm6tu eiejn6 zakazky dle g g2 z6kona' je proinen pied uzaienim smlouy piedloiit originiily prokazujicich nebo o6ien6 kopie spln6ni doklad0 ka lifikace, Doklady prokazujici splndni zdkladnich kalifikadnich piedpoklad0 a fpis nesmdji z obchodniho b'it rejstiiku k poslednimu dni, ke kte16mu mrt bvi prokdzdno spln6nf kalendiiinich kalifikace, dn0, starii 90 piipadech, kdy zadaatel rdmci prokdziini kalifikace poiaduje piedlozeni prohliiseni musl toto prohldseni Uchazede, obsahoat zadaatelem poiadoan6 ridaje a musi bft podepsdno oprdndnou jednat jm6nem osobou di za uchazede, za uchazede jednd zmocndnec na zdkladd pln6 rnoci, musf bft nabidce,0"::'o piedlozena plnii Zm6ny kalifikaci se iidi ustanoenim 5 5g zdkona. Lh0ta pro prokdzdni splndni kalifikace dodaatel je poinen prokdzat spln6ni pro podiini kalifikace e nabldek. lh0t kladni kalifikaini piedpoklady dle S 53 zdkona splriuje dodaatel piedtozenim prohlii5enf destn6ho dle 5 53 odst. 1 zdkona, iz piiloha i, Z, t6to,,v,i1ir_y,,. 7' 5. Dodaatel prokdie sprneni profesnich karifikainich piedpokradri dre piedloienim $ 54 z6kona prostrich kopii: 'i pisu z obchodniho rejstiiku, pokud je n6m zapsdn di ri pis z jin6 obdobn6 eidence pokud je ni zapsdn, dokladu o oprdndni k podnikilni rozsahu odpoidajicim piedmdtu eiejn6 pro zak;zky(doklad ka zujici pif:;l usn6 iinoste nsk6 o priin6 n i). 8. POSTUP HODNOCENI NAgiOCr Piedmdtem zaddacich podminek jsou i krit6ria pro hodnocenia fb6r nejhodn6jsi 8'1' Ziijemcise stanou Uchazedi, pokud dorudizadaatelisojipisemnou nabidku poddni terminu pro 8'2' Hodnocenf nabidek bude proedeno hodnotici komisi podle hodnoticiho krit6ria nab[dkod nejnizii cena Zp0sob hodnocenf dle jednotlifch nabidek:

4 @Vyzkumn1fr[stageodeticky,topogra ickyakartograrfickyo..i. Zadaatel na ziikladd piedlozenfch nabidek sestai poiaclf uchazed0 dle nejniisi narbfdko6 nabidko6 ceny s DFH ceny po od nejyssi nabldkoou cenu. Uchazei stanoi nabidkoou cenu: celfmi diistkami zaokrouhlenou na celii dfsla. 9. OBCHODNTA PLATEBNT PODMiNKY z6azn6 obchodni a platebni podminky jsou uedeny ni{rhu smlouy o t6to riilo, ZD kterf a jeji toii piilohu nedilnou souddstf. d. 1 Uchazedi doplnf tento ndrh o ridaje nezbytn6 pro znik.srnlouy pozadoan6 a ddle doplni idalsi (daje zadaaterem a piedroiijej jako souddst s6 Zadaatel poiaduje, aby smloua uza*end s ybranfm dodaatelem podminkami. byla souladu s ob.hodnimi Ndrh smlouy o dilo bude podepsdn osobou oprdndnou jednat jm6nenn text smlouy di za Uchaze o dilo te. zitazni Uchazedoplni pouze o ddaje oznaden6 ndrhu smloruy zaddaci o dilo di pozadoan6 dokumentaci' Piipadnou fprau jinfch, nez shora uedenfch difo poaiuje ddsti textu ndrhu Zadaatel srnlouy o za nedodrieni podminek stanoenlich touto skutednost za<l1aci dokumentiaci. bude d0odem Tato k yiazeni nabidky a yloudeni Uchazede ze zaddacfh o i{zeni. 10. pokyny pro zpracovawi Nnaior a tlerueruf Nnalory Nabldka' kterou Zadaatel pozaduje piedloiit 1 origindle pisernn6 formd,, sloensk6m jazyce, desk6m popi. bude mit tuto strukturu: 1,/ Krycl list nabidky, iz piiloha E.3,,,Vyzy,, 2/ ldentifikadni ildaje uchazede ( Ndze Uchazede, eidence obch. rejstiiku, Zin. listu a po<l, sidlo, ld' Dld' bankonispojeni/ d. 0dtu, osoba oprdndnd, osoba kontaktn[, telefon, fax, ) 3/ Obsahof list nabfdky 4/celkod nabidkod cena: bez DpH a s DpH, nabidkoii cerna bude uedena CZK. Nabidkod cena bude zpracodna jako cena >nejfie piipustnd<! 5/ Technickd specifikace nabizen6ho ozidla 6/Doklady prokazujici spln6ni kalifikace, iz. piiloha E.2,,,Vyzy,, 7 / Narh kupni smlouy podepsan'f osobou oprdndnou jednat jm6nem ti za doklady uchazeie. musi VeSke16 blit dobie ditelnd, i6dnl doklad nesmiobsahoat opray a pie;cisy, kter6 by Zadaatele ff:i ilutt " oml' VSechn list nabidk budou odislodny pr0bdznou diseinou iadou zadinajici originiil nabidky musi brit podepsanf osobou oprdndnou jr.dnat jm6nem, pilpadd di za Uchazede fyzick6 nebo osoba touto osobou dijinfm jeho zdstupcern oprdndnfm k podpisu pisemn6 pln6 na zdkladd moci podepsan6 statutiiinim orgdnem Uchazede. Tato plnd mqc se piiklddd k nabidce. 11. zaere.wa usrnruoen i Vybranf Uchazed je poinen poskytnout zadaateli iddnou soudinnost potietrnou tak' k uzaieni aby smloua srnlouy byla uzaiena nejpozddji do dou tridnfi po dorudenf rozhoclnuti nejhodndjsi o fb6ru Zadaatel si yhrazuje prdo: jednat o piedlozen6m ndrhu smlouy e Sech ustanoenrfch, ktelrd se netykaji zhaznich zaddacich podminek stanoenfch t6to ZD a jdou nad rdmec pozadakri t6to ZD, odiit deklaroan6 skutednosti z nabidek pied dokondeninr jejich hodnoceni., neposkytoat ndhradu ndklad0, kte16 Uchazed ynaloii na fdast zadilacfut iizen(na tuto Z, upiesnit e spoluprdci s ybranfm Uchazedem smluni ustilnoenirislond neuedend zaddacich podminkiich, tdchrto kterd nejsou piedm6tem hodnoceni, pokud ybranli Uchazed Zadaatelem odmitne se uzaiit smlouu, nebo neposkytneli iddnou so,udinnost, aby smlloua mohla bft

5 @Vyzkumnyristageodetickyotopogra1[ick!.akartograficky,..i. rozhodnutio ;:X.'rt*:flTffitl?:i.Xdorudeni fbdru nejhodn6jsr nabidky, uzai(rsmrouu s neybrat Zddnou nabidku avzzruilit. sechny piipadn6 dalsf ceny za souisejfci dodiiky, prdce musi bft nebo nabidce sruzby piehlednd (i neuazoan6 uyt.r"ny, t6to fz6) ocendny a zapodteny Zadaatelje do celko6 nabidko6 souladu ceny, s $ 82 odst. 8 zdkona t,.1.g7/2oo6sb., odstoupit od o eiejn smlouy ych,z2l617r'r5ch piipad6, ze oprdn6n Uchazed uedl fsledkem e suo nanroce bude do eiejn6 smloua, zak2zky, jejimi informace nebo doklady, tture mohly n"ojpoidajiskutednosti mit li na fsledek t6to a eiejnd mdry nebo zaklzky, odstoupeniod smlouy m0ie takd nastat z driodri obdansk6ho uedenfch piislusnf zdkonfku a ch z ustanoenich d0odu poortaineno poruieni se poazuje r*rrunr,,r, takof ujedniini. sta, Za podstatne kdy kteriikoli poruieni ze smlunich smlouou stran porusi poinnost a nezjednd ndprau $tanoenou pro ani dodatednd nr e rhritd smf uni n";ier" stranou io dn0 na poruseni ode dne, kdy smluni byra p*innorti druhou pisemni To se upozorndna tfkai piipadti poskytnutiadn6ho a yzttinak jejimu odstran6ni. ptneni ze strany Ltchazede. V Zdibech dne Ing{Karet R/ddj, ct;c.

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16 in-st:itni riiad inspekce prdce Sidf o: Jednajici: le: 75046962 dsle jen Zadavatel na strane jednd KolSiskd 45L/13,7 46 0L Opava Mgr. lng. Rudolf Hahn, generillni inspektor Autocont CZ a.s. Sidlo: Jednajici:

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 Rozpočet obce na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2010 jako vyrovnaný ve výši 1 197 651 Kč. Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován

Více

MĚSTO VIMPERK. Zadání veřejné zakázky. dodávka osobního automobilu pro vedení města Vimperk. Steinbrenerova 6 385 17 VIMPERK

MĚSTO VIMPERK. Zadání veřejné zakázky. dodávka osobního automobilu pro vedení města Vimperk. Steinbrenerova 6 385 17 VIMPERK MĚSTO VIMPERK Steinbrenerova 6 385 17 VIMPERK Zadání veřejné zakázky Město Vimperk jako zadavatel podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku jejímž předmětem je: dodávka osobního automobilu pro

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Ě Á ť ě ž ě ř ý ř ě ý ř ě ů ř ř ů ě ý ů ě ě ž ý ý ě ř ů š ú ř ů š Č ř ě ř š ř ů š ř ř ý ý ř ý ě ž ů ř ř š ň ř š ž ů ř ř š ř š ř ů ě ř ě ď ž ý ě ř š ů ř ě ý ů š ř ř ě ý ý ř ě ý Í Ýř ř ě ý É É ý ř ě ř ě

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Pořízení užitkového vozidla

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Pořízení užitkového vozidla Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Pořízení užitkového vozidla zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi

Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi Prodej osobních automobilů Škoda Fabia Combi Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, nabízí k prodeji 2 ks použitých osobních automobilů Škoda Fabia Combi. 1. 1 ks osobního automobilu

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka pásového minirypadla Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

LL Lázně Kynžvart - Pořízení vozidla pro přepravu osob

LL Lázně Kynžvart - Pořízení vozidla pro přepravu osob ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu LL Lázně Kynžvart - Pořízení

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

ž ž íú ž í í í í ří í í ó ří ů Ž í í í ří ží ž ž ů ů ří í ž ž í í ů ř ž ž ž íú ž í í í ří í í í ó ří ů ž ů í í í ř ž ž ů ů ří ž ží í í ů Ř ř í í Ť ř í í ří Č Ž ř Ť ů í Ž ří í ů ž ří ří ž í ř ů ď í ž ť

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 61003/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozšiřování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti K.V.P. Gastro odborné profesní specializované kurzy v gastronomii

Více

ĚŽ ÉČ Ý Č Í Ě Ě Ě Ž ň ž Ž Ž Ž Ž Ž ó Ž Ž Ž ú Í š Í É Č Č Á ŘÍ É Ě Ť Ý Ď Ž Ě Ž Č Ž Ž š š Č Ž Č Č Č Č ú ó Č É Ž Č Ž Č š Č š ú ú š š Á Ě Ó ú ú Ě Ž Ž ú ž ó Í Č Í É š Á ó Í Č Č ú Í ž š ž Č Ž Č ó Č ž Š Š Í Í

Více

llei'j OPERACNr PROGRAM

llei'j OPERACNr PROGRAM socialnl fond v CR EVROPSKA UNIE lm llei'j OPERACNr PROGRAM A ZAMf:STNANOST Vyzva k podani nabidek Cislo zakazky (bude doplneno MPSV pri uverejnenf): Nazev zakazky: Predmet zakazky (sluzba, dodavka nebo

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ffieh LI Ztikladn{ rtdaje Ndzev: Ustav molekulirni genetiky AV dr, v. v. i. Sidlo: Praha 4, Videfiski 1083 IC: 68378050 DIC: C268378050

ffieh LI Ztikladn{ rtdaje Ndzev: Ustav molekulirni genetiky AV dr, v. v. i. Sidlo: Praha 4, Videfiski 1083 IC: 68378050 DIC: C268378050 OPERACIiII PRO6RAM PRAHA XONKURCNCESCHOPNOSI ffieh I Zadavatel LI Ztikladn{ rtdaje Ndzev: Ustav molekulirni genetiky AV dr, v. v. i. Sidlo: Praha 4, Videfiski 1083 IC: 68378050 DIC: C268378050 Zadavatel

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Náměstí Dr. E. Beneše

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 10/2015 Vařič asfaltu formou veřejná hospodářská soutěž Zadavatel: Technické služby Havířov a.s. Se sídlem:

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

t/5 VTZ'VA Datum: 3t.8. 20tt Hodina: l6:00

t/5 VTZ'VA Datum: 3t.8. 20tt Hodina: l6:00 Cj.:t i486/t t-okt Strana I z 5 ZADAVATEL: EESKA REPUBLIKA-t]RAD VLADY EESKE REPUBLIKY Sidlem: Nebfezi Edvarda Benese4, 11801 Praha'1 - MaH Strana Zastoupeny: Ing. Robertem Kunciiem, feditelem odboru komunikaenich

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více