Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje: --- Revize číslo: 02 účinnost od: Výtisk jediný originál výtisku (výtisk z elektronické podoby má informativní charakter) - přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky - vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky - vedoucí lékař Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky a jemu přímo podřízení zaměstnanci - laborantka pověřená vedoucím lékařem Cytologické laboratoře Porodnickogynekologické kliniky - vedoucí oddělení řízení kvality Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: datum: datum: datum: Sylvie Ďurianová MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. laborantka pověřená vedoucím lékařem/manažer kvality Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky FNO vedoucí lékař Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky FNO vedoucí lékař Cytologické laboratoře Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

2 FN Ostrava Strana: 2/12 Obsah 0 Úvodní ustanovení 3 1 Účel 3 2 Použité zkratky, pojmy a definice Zkratky 3 3 Základní informace o laboratoři Identifikace laboratoře Organizace laboratoře Nabízené služby Úroveň a stav akreditace Nepodkročitelná minima 4 4 Manuál pro odběry primárních vzorků Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Návratka k histologickému vyšetření Požadavky k urgentnímu vyšetření Ústní požadavek na vyšetření Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacientky Odběr vzorku Manipulace s odebraným vzorkem a jeho skladování Chyby při odběru Doprava vzorků do cytologické laboratoře 6 5 Preanalytická část Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí kolizních primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci Vyšetřování smluvními laboratořemi 7 6 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Formy vydávání výsledků Typy nálezů a zpráv Vydávání výsledků pacientovi Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost Způsob řešení stížností Výdej zdravotnického materiálu a ostatních potřeb Předávání dat do databáze SCR CA DĚLOŽNÍHO HRDLA 9 7 Související dokumenty 10 8 Související tiskopisy 10 9 Přílohy 10

3 FN Ostrava Strana: 3/12 0 Úvodní ustanovení Tato laboratorní příručka byla vydána jako dokument, jehož úkolem je informovat žadatele o vyšetření, nabídce a šíři služeb, které poskytuje Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky (CL PGK) Fakultní nemocnice Ostrava. Je informativním materiálem o postupech používaných v cytologické laboratoři, poskytuje potřebné informace o preanalytické a postanalytické fázi cytologického vyšetření. Laboratorní příručka je k dispozici pro veřejnost a žadatele vyšetření na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava a pro pracovníky laboratoře také na intranetu FNO. 1 Účel Laboratoř se specializuje výhradně na gynekologicko-cytologická vyšetření. Kromě běžně zpracovaných stěrů z děložního čípku v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla, také provádí vyšetření stěrů z vulvy, pochvy a endometria. Poskytujeme svým klientům vybavení pro provádění cytologického vyšetření a zajišťujeme pro zdravotnická zařízení svoz vzorků, dopravu výsledkových zpráv a materiálu potřebného pro odběry gynekologických cytologií. CL PGK byla doporučena Komisí Ministerstva zdravotnictví pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření. Specifikem laboratoře je úzká spolupráce s Centrem onkogynekologické prevence PGK FNO, pro které jsou zpracovány všechny cytologické vzorky. V případě suspekce na prekancerózy nebo maligní procesy má laboratoř možnost porovnání cytologických výsledků s výsledky punch biopsie, abraze a expertní kolposkopie a zpětně i pak s výsledky histologických vyšetření operačních preparátů. 2 Použité zkratky, pojmy a definice 2.1 Zkratky IČO identifikační číslo organizace IČZ identifikační číslo zdravotnického zařízení FNO fakultní nemocnice Ostrava LPVL laborantka pověřená vedoucím lékařem VL vedoucí lékař MK manažer kvality CL PGK Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky PSJ předpis systému kvality ČSN EN ISO 15189:2007 norma pro zdravotnické laboratoře (zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost). MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 3 Základní informace o laboratoři Laboratoř je umístěna v prostorách polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Laboratoř zpracovává ročně přibližně 20 tisíc vzorků od 20 zdravotnických zařízení. Cytologická laboratoř PGK FNO poskytuje své služby gynekologům (žadatelům vyšetření), kteří provádějí odběr vzorků.u. Úhradu vyšetření provádějí zdravotní pojišťovny podle příslušnosti pacienta, FNO má s jednotlivými zdravotními pojišťovnami uzavřeny Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče z nichž vyplývají vyšetření, která lze na pracovišti provádět. Smlouvy jsou uzavírány v souladu s PSJ Uzavírání smluv ve FNO. Cytologická laboratoř poskytuje služby za přímou úhradu samoplátcům dle platného ceníku FNO. Tyto platby zpracovává odbor smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami FNO.

4 FN Ostrava Strana: 4/ Identifikace laboratoře IČO IČZ Adresa Vedoucí lékař/ Vedoucí laboratoře Laborantka pověřená vedoucím lékařem/ manažer kvality 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba MUDr. Libor Ševčík, Ph.D., ; tel , Sylvie Ďurianová, ; tel /4398, 3096 Kontakt Tel , , , Webové stránky Manažer kvality Provozní doba Bc. Michaela Benešová, Pondělí - pátek hodin 3.2 Organizace laboratoře Organizace laboratoře je zakotvena v Provozně-organizačním řádu PGK FNO. Laboratoř je rozdělena do 5 úseků: příjmová místnost, přípravna vzorků, pracovna lékaře, pracovna a spisovna. V laboratoři je zpracování a základní screening vzorků zajištěn 4 laborantkami, 1 lékařem a rescreening provádí 3 lékaři. V přípravně vzorků je kontrolována shoda vzorků s průvodním listem, po té je vzorku přiděleno číslo laboratorního vyšetření. Vzorky jsou dále barveny v barvícím automatu Shandon Varistain 24-4 modifikací barvení dle Pappanicolaua, které je vyžadováno v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Následně je naneseno montážní médium a krycí skla. Takto připravené preparáty jsou po zaschnutí v pracovnách odečítány. Pro hodnocení preparátů jsou v CL PGK používány světelné mikroskopy Olympus a LMU 400 PC. 3.3 Nabízené služby - Laboratoř provádí kromě běžně zpracovaných vzorků z děložního čípku v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla, také vyšetřením stěrů z vulvy, pochvy a endometria. - Laboratoř dodává materiál pro odběr, identifikaci a fixaci vzorků určených k vyšetření. - Laboratoř provádí transport materiálu a výsledků. - Laboratoř poskytuje výsledky žadatelům vyšetření v elektronické podobě. - Laboratoř spolupracuje se žadateli vyšetření na sledování a dispenzarizaci pacientek. - Laboratoř nabízí seznam pacientek, jejichž kontrolní vyšetření nebyla provedena v požadovaném termínu. - Laboratoř nabízí seznam pacientek, u kterých nebyla dodána histologická návratka v požadovaném termínu 3.4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř se v současné době připravuje k má akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) podle normy ČSN EN ISO 15189:2007. Laboratoř byla doporučena Komisí Ministerstva zdravotnictví pro screening karcinomu děložního hrdla k provádění screeningového vyšetření. Fakultní nemocnice Ostrava je držitelem akreditace Spojené akreditační komise, o.p.s. od roku 2007 a mezinárodní akreditace Joint Commission International (JCI) od roku Nepodkročitelná minima

5 FN Ostrava Strana: 5/12 Laboratoř splňuje nepodkročitelná minima v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla požadovaná na personální a přístrojové vybavení cytologické laboratoře. 4 Manuál pro odběry primárních vzorků 4.1 Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Laboratoř dodává tiskopisy Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie žadatelům vyšetření (viz příloha 1). Podoba tohoto tiskopisu je schválena Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. Průvodní list by měl být žadatelem vyšetření řádně a čitelně vyplněn. Musí obsahovat tyto povinné údaje: - Příjmení a jméno pacienta. - Rodné číslo (případně číslo pojištění). - Bydliště pacienta (zejména však PSČ). - Kód pojišťovny. - Datum odběru. - Základní klinickou diagnózu (případně další diagnózy). - Indikace vyšetření. - Identifikační údaje žadatele vyšetření (jméno lékaře, IČP,odbornost, podpis). - Údaje o pacientce-datum poslední menstruace, hormonální terapie, IUD, kolposkopický nález, gravidita, laktace, chemoterapie, aktinoterapie, chirurgické zákroky, vakcinace. konizace. - Číslo nebo jiné označení preparátu a průvodky přidělené ošetřujícím lékařem. - Lokalizaci stěru. Povinně podmíněné údaje: - Předchozí cytologické vyšetření Návratka k histologickému vyšetření V rámci národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla, jsou gynekologové povinni informovat cytologickou laboratoř o následné léčbě pacientky pro suspektní cytologii. Bližší informace na Naše laboratoř poskytuje žadatelům o vyšetření tiskopis Návratka histologického vyšetření (tiskopis ze softwaru IntelliPAT STUDIO systém). V současné době akceptujeme žádanky pouze v papírové podobě. 4.2 Požadavky k urgentnímu vyšetření Laboratoř přijímá vzorky k urgentnímu zpracování gynekologické cytologie s řádně vyplněným Průvodním listem vyšetření cervikovaginální cytologie, s červeným označením STATIM. Odebraný materiál musí být v co nejkratší době doručen do laboratoře, tento vzorek je označen jako STATIM a je přednostně zpracováván. Zpracování STATIMU je zahájeno neprodleně po přijetí. O přednostně zpracovaných vzorcích je rovněž veden záznam v knize statimů (viz příloha 2 STATIM ). 4.3 Ústní požadavek na vyšetření Ústní požadavky nejsou akceptovány. Akceptujeme pouze telefonické požadavky, kdy laborantka, která hovor přijímá, vše řádně zapíše do knihy telefonních hovorů a vyzve žadatele k zaslání požadavku písemnou formou, který je po té uchováván. Dále je možné na telefonické vyžádání pracovníků cytologické laboratoře doplnit chybějící identifikační a anamnestické údaje, nezbytně nutné pro provedení vyšetření. V tomto případě je za doplnění údajů zodpovědný pracovník laboratoře, který chybějící údaje ústní nebo telefonickou formou přijal. Tyto chybějící údaje jsou zapsány v knize kolizních vzorků.

6 FN Ostrava Strana: 6/ Příprava pacienta před vyšetřením Před odběrem materiálu na cytologické vyšetření, není potřebná žádná speciální příprava pacienta Identifikace pacientky Ke každému materiálu musí být dodán vyplněný Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie. Musí být řádně a čitelně vyplněn všemi požadovanými údaji (viz odstavec 4.1). Vzorky s cytologickým nátěrem musí být označeny shodně a to příjmením a jménem nebo rodným číslem, případně číslem či jiným označením přiděleným žadatelem o vyšetření. Pokud má pacientka více vzorků, musí být na každém vzorku kromě identifikace pacientky uvedena i lokalizace, ze které byl odběr proveden Odběr vzorku Odběr cytologického vzorku provádí lékař nejlépe v první polovině menstruačního cyklu z kanálu děložního hrdla brush kartáčkem a z povrchu děložního hrdla špátlí Manipulace s odebraným vzorkem a jeho skladování Odebraný vzorek nanese lékař na podložní sklo rovnoměrně v celé šíři tak, aby nedošlo k nakupení buněčného materiálu, které by znesnadňovalo diagnostiku. Vzorek musí být ihned po odběru fixován speciálním fixačním prostředkem, nechán zaschnout a umístněn do speciálního transportního boxu, aby nedošlo ke kontaktu s jinými chemickými látkami (např. dezinfekčními roztoky) a nemohlo dojít ke znehodnocení odebraného materiálu. Fixovaný, zaschlý vzorek nevyžaduje zvláštní podmínky pro skladování a transport. Vzorek by měl být uchováván při pokojové teplotě a nevystavován slunečnímu záření a jiným tepelným zdrojům Chyby při odběru - Pozdní a nebo žádná fixace vzorku. - Kontaminace čistého podložního skla. - Neadekvátní odběr lékařem-nepostihující všechny buněčné populace, příliš hustý stěr, odběr provedený při akutním zánětu, příliš krevnatý odběr Doprava vzorků do cytologické laboratoře Materiál je dopravován do laboratoře v pravidelných intervalech smluvními externími firmami (Spadia, Laborex, apod.), případně pracovníky FNO dle sjednaného harmonogramu (SOP-ÚNOP-21 Pochůzková služba). Současně s odvozem materiálu jsou doručovány výsledky provedených vyšetření a dodáván spotřební materiál (tiskopisy Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie, podložní skla, fixační prostředky a odběrový materiál). 5 Preanalytická část 5.1 Příjem žádanek a vzorků Příjem Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie a vzorků ke zpracování probíhá během pracovní doby laboratoře. Příjem vzorků je zaznamenán v knize příjmu, kde je zaznamenán datum a čas doručení, žadatel vyšetření a počet zaslaných vzorků, dále pak jméno osoby, která vzorky doručila a jméno laborantky, která vzorky přijala. Následně je v přípravně vzorků zkontrolována shoda mezi vzorky a Průvodními listy vyšetření cervikovaginální cytologie. Každému vzorku je přiděleno laboratorní číslo vyšetření, pod kterým je následně

7 FN Ostrava Strana: 7/12 vzorek i s Průvodním listem vyšetření cervikovaginální cytologie evidován (v papírové formě a elektronicky), zpracováván a také uchováván. Osobní údaje vyšetřovaných osob jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné jiným osobám než pracovníkům, kteří vyšetření provádějí. Cytologická laboratoř využívá k vedení elektronické dokumentace software IntelliPAT Studio. Při vyplňování elektronické dokumentace je opět kontrolována správnost údajů na Průvodním listu vyšetření cervikovaginální cytologie. Originály Průvodních listů vyšetření cervikovaginální cytologie se uchovávají v papírové podobě, ve spisovně. 5.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí kolizních primárních vzorků Vzorky, které se dokumentací odchylují od požadavků laboratoře, mohou být laboratoří odmítnuty. Důvodem k odmítnutí vzorku je: - Nejasná identifikace vzorku. - Mechanicky poškozené vzorky. - Je-li dodán materiál bez Průvodního listu vyšetření cervikovaginální cytologie, laborantka po telefonické domluvě s žadatelem vyplní Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie,a žádá doručení originálu a provede záznam v knize kolizních vzorků. - Je-li dodán Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie bez vzorku, laborantka informuje žadatele o tomto problému. Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie bez vzorku je poté zlikvidován. V případě, že žadatel vyšetření žádá o zaslání průvodního listu zpět do ambulance, je mu vyhověno a vše je dokumentováno v knize kolizních vzorků. 5.3 Postupy při nesprávné identifikaci Pokud nelze jednotlivé vzorky nebo Průvodní listy vyšetření cervikovaginální cytologie vzájemně odlišit a mohlo by dojít k záměně vzorků, nelze takovýto materiál zpracovat. Pokud budou některá vyšetření dle odstavce 5.2 odmítnuta, bude o tom žadatel vyšetření neprodleně telefonicky informován. V laboratoři bude o tomto vyhotoven záznam v knize kolizních vzorků. Všechny případné změny údajů v identifikaci vzorku a údaji o pacientce, jsou zdokumentovány v elektronické podobě, zapsány na originálu Průvodního listu vyšetření cervikovaginální cytologie a také v knize kolizních vzorků. 5.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Cytologická laboratoř nemá smluvní vztah s žádnou další laboratoří, veškerá vyšetření cytologických preparátů zajišťuje CL PGK. Pouze v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla má CL PGK uzavřenou smlouvu o Externím hodnocení kvality s jinou cytologickou laboratoři. 6 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 6.1 Formy vydávání výsledků Cytologická laboratoř používá převážně jeden způsob vydávání výsledků a tím je zasílání výsledků v tištěné podobě. Zápis výsledků probíhá přes laboratorní informační systém IntelliPAT Studio. Před vydáním jsou výsledky zkontrolovány a podepsány pracovníkem laboratoře, v případě negativních cytologických diagnóz odečítající laborantkou, v případě suspektních nebo pozitivních cytologických diagnóz lékařem. Výsledky jsou žadatelům vyšetření předávány těmito způsoby: - Při svozu materiálu. - Osobním převzetím žadatelem vyšetření.

8 FN Ostrava Strana: 8/12 - Poštou. - Elektronicky žadatel vyšetření má jedinečné přístupové právo (přístupové jméno a heslo) a k výsledkům vyšetření má přístup již druhý den po zavedení výsledku do počítačového systému. - Telefonicky žadatel vyšetření může požádat o sdělení výsledku telefonicky a to pouze na základě identifikace pomocí hesla, které mu bylo přiděleno laboratoří. Písemná výsledková zpráva je odeslána následně a je veden záznam v knize telefonních hovorů. 6.2 Typy nálezů a zpráv Hodnocení cytologických preparátů vzorků je prováděno laborantkami a lékaři splňujícími kvalifikační předpoklady pro provádění cytologického screeningu, v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. V případě preparátů suspektních nebo pozitivních, jsou preparáty přehodnocovány lékařem, který stanovuje konečnou cytologickou diagnózu a doporučuje další postup. Hodnocení preparátů je prováděno podle klasifikace doporučené v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Všechny nálezy jsou rutinně porovnávány v laboratorním informačním systému IntelliPAT Studio s minulými nálezy. Hodnocení preparátů probíhá v následujících kategoriích: - Kvalita preparátů.vzorku. - Mikrobiální pozadí preparátu. - Nenádorové změny (zánětlivé, reaktivní, degenerace, metaplazie). - Hodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti změn neoplastických. - Doporučení další diagnostiky nebo intervalu příštího vyšetření. - V poznámce může být uvedeno slovní doplňující hodnocení. Součástí nálezu jsou také tyto údaje: - Jméno žadatele vyšetření. - Identifikační údaje laboratoře. - Jméno pracovníka odpovědného za uvolnění nálezu. - Datum přijetí a zpracování vzorku v laboratoři. - Jméno odpovědného odborného zástupce laboratoře. 6.3 Vydávání výsledků pacientovi Cytologická laboratoř v žádném případě nesděluje výsledky přímo pacientkám. Závěrečné výsledkové zprávy jsou předávány pouze žadateli vyšetření, aby nedošlo k možnosti zneužití zdravotnických informací. 6.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Na žádost žadatele vyšetření je možno provést tzv. druhé čtení cytologického preparátu, které provádí vždy lékař. Kontrolní vyšetření preparátu provádíme vždy v případech když: - Je nález dříve hodnocen jako suspektní. - Je nynější nález negativní a dříve popsán jako suspektní. - Je nynější nález suspektní a dříve popsán jako negativní. Laboratoř provádí v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla interní kontrolu kvality u náhodně vybraných minimálně 10 % preparátů, ze všech vyšetření provedených za rok. Je vedena přesná evidence preparátů, které prošly druhým kontrolním čtením. Rovněž je veden záznam o tom, kdo provedl první i druhé čtení preparátu a ten je uchován jak v papírové tak v elektronické podobě. 6.5 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů provádí pracovníci laboratoře, jak v části identifikační, tak v části nálezové. Je-li zjištěna chyba ve výsledném nálezu, musí být neprodleně odstraněna. Stane-li se, že je chyba zjištěna až po

9 FN Ostrava Strana: 9/12 odeslání výsledkové zprávy žadateli vyšetření, je žadatel neprodleně telefonicky informován a je vystavena nová výsledková zpráva se správnými údaji. Změna, která nastala v nálezové části, je zapsaná na elektronický průvodní list spolu s informací, kdo změnu provedl a datum provedené změny. V případě, že data v elektronické podobě již byla žadatelem stažena, je neprodleně se zdůvodněním informován o změně výsledku a vše je evidováno v knize telefonních hovorů. 6.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Vzorky jsou zpracovávány v pořadí, v jakém byly do laboratoře dodány. Přednostně jsou zpracovávána pouze vyšetření s označením STATIM a to okamžitě po přijetí materiálu laboratoří. Přednostně zpracované vzorky jsou náležitě zaznamenány v knize STATIMY (viz příloha 2). Výsledky rutinních cytologických vyšetření jsou obvykle dokončeny do 7 pracovních dnů, maximálně do 14 dnů od přijetí. 6.7 Konzultační činnost Konzultační činnost nejasných preparátů, provádí po domluvě vedoucí lékař cytologické laboratoře. 6.8 Způsob řešení stížností Na následující činnosti cytologické laboratoře lze podat stížnost vedoucímu lékaři laboratoře nebo laborantce pověřené vedoucím lékařem. Dále lze též stížnost podat Ombudsmanovi FNO v souladu s PSJ Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a evidence poděkování od občanů a organizací. - Termín provedeného laboratorního vyšetření. - Výsledky laboratorního vyšetření. - Jednání pracovníků laboratoře. - Jiná nesrovnalost. Vedoucí lékař cytologické laboratoře zajistí projednání stížnosti a eventuálně nápravu po domluvě s žadatelem vyšetření. Všechny stížnosti, připomínky a jejich projednání, jsou vedeny v knize stížností a řešení. 6.9 Výdej zdravotnického materiálu a ostatních potřeb Cytologická laboratoř PGK poskytuje všem žadatelům vybavení k odběru cytologického materiálu. Každý zájemce o provádění cytologického vyšetření v CL PGK obdrží formulář, kde vyplní množství požadovaného spotřebního materiálu a ten je mu v měsíčních intervalech dodáván při svozu materiálu. Mimo plánovanou distribuci může žadatel telefonicky kontaktovat laborantku a zažádat o další chybějící spotřební materiál. Laboratoř poskytuje žadatelům: - Průvodní listy vyšetření cervikovaginální cytologie. - Fixační tekutinu ve spreji. - Transportní krabičky. - Brush kartáčky, špátle, vatové štětičky. - Podložní skla Předávání dat do databáze SCR CA DĚLOŽNÍHO HRDLA Cytologická laboratoř PGK odesílá v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla každý měsíc sledovaná data na pracoviště Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, které vede centrální evidenci a statistiku, sloužící k hodnocení účinnosti screeningového programu karcinomu děložního hrdla.

10 FN Ostrava Strana: 10/12 7 Související dokumenty Evidenční značka PSJ PSJ PSJ SOP-ÚNOP-21 RPro Název dokumentu Nakládání s dokumenty FN Ostrava Uzavírání smluv ve FNO Vyřizování stížností, oznámení, podnětů a evidence poděkování od občanů a organizací Pochůzková služba Provozně-organizační řád Porodnicko-gynekologické kliniky FNO 8 Související tiskopisy Název tiskopisu Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Návratka histologického vyšetření Složka Katalogu tiskopisů FNO IntelliPAT STUDIO system IntelliPAT STUDIO system 9 Přílohy 1. Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie 2. Postup zpracování vzorku označeného STATIM

11 FN Ostrava Strana: 11/12 Průvodní list vyšetření cervikovaginální cytologie Příloha 1

12 FN Ostrava Strana: 12/12 1. Kritéria pro příjem vzorků Postup zpracování vzorku označeného STATIM Příloha Požadavky na statimové vyšetření příjmáme písemnou formou (označením na průvodním listu), elektronickou formou (na vedoucího lékaře laboratoře nebo laborantky pověřené vedoucím lékařem laboratoře), akceptujeme i telefonické požadavky, kdy laborantka, která hovor vyřizuje, vše řádně zapíše do knihy telefonních hovorů. Při telefonických a elektronických požadavcích je žadatel vyšetření vždy vyzván k doplnění svého požadavku i písemnou formou, tedy k dodání průvodního listu, kde je vyšetření statim vyznačeno Transport těchto vzorků zajišťují externí přepravní firmy, které mají smlouvu s žadateli vyšetření. Vzorky na statimové vyšetření odebrané v ambulancích PGK, přinášejí do laboratoře zaměstnanci PGK. Příjem vzorku se provádí v příjmové místnosti laboratoře a vše je řádně zapsáno v knize příjmů vzorků. 2. Kontrola shody identifikačních údajů 2.1. V přípravně vzorků laborantka zkontroluje identifikační údaje na průvodním listu s údaji na vzorku V případě jakékoli neshody laborantka okamžitě telefonicky kontaktuje žadatele vyšetření a žádá o doplnění chybějících údajů, které dopisuje na průvodní list a žadatel je vyzván k zaslání nového průvodního listu, který je pak přiložen k laborantkou doplněnému průvodnímu listu. Vše je řádně zaznamenáno v knize kolizních vzorků Vzorek je vždy zapsán v knize statimů. 3. Barvení vzorku označeného STATIM 3.1. Vzorek je barven okamžitě po zkontrolování shody identifikačních údajů. Po té je provedena montáž vzorku s krátkodobým zaschnutím. Barvení je zaznamenáno v provozním deníku přístroje Připravený preparát je předán do pracovny ke screeningu laborantce pověřené vedoucím lékařem laboratoře. 4. Screening vzorku označeného STATIM 4.1. Screening vzorku označeného statim provádí laborantka pověřena k tomuto screeningu vedoucím lékařem laboratoře, která v případě negativního nálezu výsledek žadateli telefonicky sdělí a provede záznam do knihy telefonních hovorů V případě suspektního nálezu je preparát předán vedoucímu lékaři laboratoře, který provede rescreenig preparátu, definitivní výsledek žadateli telefonicky sdělí a provede záznam do knihy telefonních hovorů. 5. Interní kontrola kvality (IKK) 5.1. V rámci IKK se při zpracování vzorku označeného statim sledují jednotlivé, zaznamenané časy. Čas přijetí vzorku, čas barvení vzorku, čas předání preparátu ke screeningu a čas telefonického hlášení výsledku. Všechny dílčí časy jsou zaznamenány v knize statimů Celkový čas od přijetí vzorku po čas hlášení výsledku se může v jednotlivých statimových zpracováních lišit. Celková doba zpracování vzorku je závislá na čase přijetí vzorku a provozní době Cytologické laboratoře. Výsledek vzorku označeného statim je Cytologická laboratoř schopna nahlásit žadateli do příštího pracovního dne.

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4 Laboratorní příručka Výtisk č.:01 Počet stran: 6 Datum vydání: 18.8.2016 Datum účinnosti: 18.8.2016 Zrušovací ustanovení: / Zpracoval Schválil Jméno Ing.Kristýna Chaloupková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Školní 146, Příbram VIII, 26101, tel. 318628219, e-mail cygysro@seznam.cz Laboratorní příručka CYGY s.r.o. Nestátní zdravotnické zařízení IČO 29011043 Gynekologická ordinace primární péče s cytologickou

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Laboratorní příručka. www.hvozd.com

Laboratorní příručka. www.hvozd.com Kód dokumentu: LP 001 vydání: 02 Počet stran: 14 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Pracovna lékařů Hana Rusová Název dokumentu: Laboratorní příručka www.hvozd.com Autor dokumentu:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP GYN-CYT s.r.o platnost od 1.7.2015 strana 1 / 12 GYN-CYT s.r.o. Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Nemocnice 380/III 377 38 Jindřichův Hradec IČ 28118511 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ONMB, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dokument LP 01 Kopie č. 1/1 Strana 1/24 Úsek: PAO Cytologie Určení: lékaři, zdravotní laboranti, zdravotní sestry Vypracoval: Bc. Nikol Kávová Datum: 21.6.2012

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř MUDr. Milan Dušek Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 8 Laboratorní příručka Nabývá účinnosti dne 1. 7. 2014 Toto vydání nahrazuje vydání 2. z 1. 8. 2011 a nabývá účinnosti dne

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) EXPORTNÍ SOUBORY Cytologické vyšetření Soubor obsahuje jeden záznam pro každé provedené screeningové

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 1) Definice laboratoře Definice laboratoře Laboratoř zajišťující morfologická (cytologická a histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání lidského

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Obsah

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA... 1 1 Úvod... 3 2 Informace o laboratoři... 3 2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 2.2 Základní informace o laboratoři... 4 2.3 Zaměření laboratoře...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. Úvod A-1 Předmluva Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:2.1 str. 1 z 11 PROKOPEC COP s.r.o. Laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 294/4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Autor: Bc. Štěpán Prokopec, Mgr. Kuralová Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: LP 001 Vydání: 4. Počet stran: 14 Datum vydání 22.10.2014 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1. Vedoucí laboratoře MUDr. Milan Cihlář A. Úvod a obsah A.1 - Úvod Vážení,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č.: 2 1 Celkem 14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A Úvod B Informace o laboratoři B-1 Základní identifikace a důležité údaje B-2 Zaměření laboratoře B-3 Úroveň a stav akreditace pracoviště B-4 Organizace laboratoře,

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817)

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817) 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř (817) Odbornost Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Laboratorní příručka F.P. Histolab s.r.o.

Laboratorní příručka F.P. Histolab s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: 1.1.2015 Ing. Lenka Literáková, manažer kvality Schválil: 1.1.2015 MUDr. Pavel Formánek, vedoucí laboratoře Verze: 2-2015 Strana 1/19 1 Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA...1 1

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní příručka patologie

Laboratorní příručka patologie Typ dokumentu: Instrukce Číslo dokumentu: I 5 Oblast využití: klinická pracoviště Platnost od: 1.11. 2014 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka patologie Účel dokumentu

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

LP 01 Laboratorní příručka

LP 01 Laboratorní příručka Laboratorní příručka Platnost dokumentu: 1. ledna 2016 Datum vypracování: 30.prosince 2015 Datum schválení: 31.prosince 2015 Vypracoval: Schválil: Jana Šulová, manažer kvality MUDr. Hana Urbancová, vedoucí

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 75623 Jablůnka Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Postup stanovuje, jak se evidují došlé žádosti, jak se postupuje při složení komise a při

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno Výsledky a nálezy Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 6. Laboratorní výsledky a nálezy 6.1. Informace

Více

Příručka kvality. Jméno MUDr. Milan Dušek MUDr. Milan Dušek Podpis Datum Nabývá účinnosti dne

Příručka kvality. Jméno MUDr. Milan Dušek MUDr. Milan Dušek Podpis Datum Nabývá účinnosti dne MUDr. Milan Příručka kvality Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 26 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Milan MUDr. Milan Podpis Datum 26. 10. 2011 26. 10. 2011 Nabývá účinnosti dne 1. 11. 2011 Č. revize

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách VYHLÁŠKA č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách Česká národní banka stanoví podle 30a písm. a) až d) zákona č. 219/1995

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více