LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 1/14

2 Obsah 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace a zaměření laboratoře Úroveň a stav akreditace na pracovišti Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky o histologická/cytologická vyšetření Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Ústní požadavky na vyšetření Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému Odběr vzorků Odběr vzorků pro histopatologická vyšetření Odběr vzorků pro urgentní peroperační vyšetření Odběr vzorků pro cytologická vyšetření Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Preanalytické procesy v laboratořích Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Vydávání výsledků a komunikace s žadateli Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Výsledkové listy Vydávání výsledků přímo pacientům Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížností Archivace...14 Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 2/14

3 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře: Adresa: Primář oddělení: Zástupce primáře: Nemocnice Boskovice Otakara Kubína 179, Boskovice prim. MUDr. Iva Horáková MUDr. Petr Bureš Důležité telefony: Primář oddělení Vedoucí laborantka Fax (sekretariát nemocnice) : y: primář oddělení: vedoucí laborantka: Pracovní doba laboratoře: Příjem biologického materiálu: pondělí pátek: 5:30 15:30 hod pondělí pátek: 5:30 13:30 hod 2 Základní informace a zaměření laboratoře je umístněno v areálu nemocnice, v pavilonu mimo hlavní budovu. Laboratoř nabízí pro všechna oddělení Nemocnice Boskovice a externí zdravotnická zařízení histologická vyšetření bioptických vzorků a negynekologická cytologická vyšetření. Pro Nemocnici Boskovice laboratoř zajišťuje peroperační vyšetření. V autoptickém provozu pak provádí patologicko-anatomické pitvy zemřelých v Nemocnici Boskovice a v ostatních nemocničních zařízeních spádové oblasti. 3 Úroveň a stav akreditace na pracovišti je součástí Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Boskovice společně s Oddělením klinické biochemie a hematologie, Mikrobiologickým oddělením a Transfúzním oddělením. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 3/14

4 Laboratoř patologicko-anatomického oddělení je v rámci společných laboratoří OKL akreditována dle ČSN EN ISO 15189:2007, akreditace je v rozsahu histologických, peroperačních, negynekologických cytologických a nekroptických vyšetření. 4 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení je rozděleno na část laboratorní a část pitevní. Laboratorní část zahrnuje příjem materiálu a zpracování bioptického, nekroptického a cytologického materiálu. Vedoucím laboratoře je primář oddělení, který je současně i odborným garantem. Laboratorní provoz vede vedoucí laborantka. Na oddělení je jmenován zástupce manažera kvality a interní auditor. splňuje nepodkročitelné meze a zákonné předpisy pro odbornost patologická anatomie, laboratoř má odpovídající kvalifikované personální obsazení, vhodné přístrojové vybavení a funkční vnitřní kontrolu kvality. 5 Spektrum nabízených služeb provádí komplexní autoptická vyšetření s odběry nekropsií, bioptická histopatologická vyšetření v celém rozsahu chirurgické patologie, negynekologická cytologická vyšetření. Běžně zajišťuje peroperační urgentní kryotomová histopatologická vyšetření. Soupis nabízených vyšetření: - histologická vyšetření tkání včetně speciálních metod - histologická vyšetření tvrdých tkání - peroperační histologická vyšetření tkání - negynekologická cytologická vyšetření - patologicko-anatomické pitvy a nekroptická vyšetření Imunohistochemická a molekulárně genetická vyšetření zajišťujeme prostřednictvím smluvních laboratoří. 6 Manuál pro odběry primárních vzorků 6.1 Základní informace Obsahem této kapitoly jsou především pokyny týkající se správného odběru, fixace a zacházení s materiálem pro požadovaná vyšetření. Tyto pokyny jsou určeny především pro odesílající lékaře a další zdravotnické pracovníky odpovědné za odběry, fixaci, označení a transport materiálu. Na základě platné legislativy si dovolujeme upozornit lékaře provádějící odběr na nutnost získání informovaného souhlasu pacienta o prováděných výkonech. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 4/14

5 6.2 Žádanky o histologická/cytologická vyšetření Jakýkoli materiál zaslaný k vyšetření musí být doprovázen adekvátně vyplněnou žádankou o histologické/cytologické vyšetření. Jiné žádosti (telefonické, elektronickou poštou) nejsou akceptovány. Vzor žádanky je uveden na webových stránkách Nemocnice Boskovice, Na vyžádání vydáváme tiskopisy žádanek o histologické/cytologické vyšetření. NIS Nemocnice Boskovice umožňuje svým uživatelům zadání žádanky elektronicky a v tištěné podobě. 6.3 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Ke každému vzorku musí být dodána řádně vyplněná žádanka (požadavkový list). Vzorek bez žádanky (nebo žádanka bez vzorku) nemůže být přijat a ani dále zpracován. Žádanka musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno pacienta rodné číslo (číslo pojištěnce) kód zdravotní pojišťovny, kde je pacient pojištěn v době odběru, nebo způsob úhrady identifikaci žadatele (IČP, razítko oddělení, jméno lékaře, podpis) klinická diagnóza lokalizace odběru (tkáňový původ vzorku, předmět vyšetření) datum odběru, event. čas odběru (v případě peroperačního vyšetření je nutné čas odběru uvést) požadovaná vyšetření Žádoucí je dále uvedení výsledku předchozího histopatologického vyšetření, zvláště pokud nebylo provedeno na patologicko-anatomickém oddělení Nemocnice Boskovice. Označení vzorku, resp. identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance. Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji: příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce/datum narození nebo ročník narození V případě zaslání vícečetných vzorků od jednoho pacienta je nutné označit odběrové nádoby nebo skla s nátěry pro cytologická vyšetření čísly, případně topikou odběru vzorků. 6.4 Ústní požadavky na vyšetření Ze strany laboratoře jsou akceptovány ústní nebo telefonické požadavky pouze na opakovaná nebo dodatečná vyšetření již zaslaného vzorku, který byl předtím přijat laboratoří s adekvátně vyplněnou žádankou. Způsob opakovaného či dodatečného vyšetření konzultuje ošetřující lékař vždy s lékařem oddělení PAT. Výsledky opakovaných nebo dodatečných vyšetření jsou zapsány do výsledkového listu nebo ve formě dodatečného sdělení k výsledku vyšetření. Vzorek tkáně může být opakovaně či dodatečně vyšetřen následujícími způsoby: Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 5/14

6 1) přikrojením dalšího vzorku z rezervního (nezpracovaného) bioptického materiálu (pokud je k dispozici) 2) z archivovaného parafínového bločku zhotovením dalších preparátů na našem pracovišti 3) opakovaným vyšetřením archivovaných preparátů na našem pracovišti 4) formou druhého čtení nebo konzultačního vyšetření zhotovených preparátů na externím pracovišti 5) zasláním parafinových bloků k doplňujícím vyšetřením (imunohistochemie, molekulárně genetická vyšetření) na externí pracoviště Maximální časový interval pro požadování opakovaných a dodatečných vyšetření: - z rezervního (nezpracovaného) bioptického materiálu 2 týdny po uvolnění výsledku vyšetření - z archivovaných parafinových bloků 10 let 6.5 Požadavky na dodanou dokumentaci k zemřelému Dokumentace k zemřelému musí být dodaná na patologicko-anatomické oddělení v zalepených obálkách spolu se zemřelým nebo co nejdříve po převozu zemřelého na patologicko-anatomické oddělení, nejpozději do 8.00 hod. v den provedení pitvy. List o prohlídce zemřelého musí obsahovat tyto údaje: - jméno a příjmení zemřelého - datum narození - rodné číslo - zdravotní pojišťovna - místo, datum a hodina úmrtí - zaměstnání - stav - bydliště - razítko lékaře, který prováděl prohlídku zemřelého a oddělení - příčina úmrtí, základní onemocnění, pro které se pacient léčil a které vedlo k úmrtí - kódy MKN - ošetřující lékař vyznačí požadavek pitvy (popř. nepitvání na žádost příbuzných) - označení případných pacemakerů či jiných implantátů - označení případných nesnímatelných předmětů z drahých kovů Průvodní list k pitvě zemřelého musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení zemřelého, číslo pojištěnce nebo datum jeho narození, pojišťovnu, datum a hodinu úmrtí a identifikaci oddělení, kde pacient zemřel. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 6/14

7 6.6 Odběr vzorků Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Výjimku tvoří odběr spontánní moči - vždy se vyšetřuje druhá ranní moč a pacient musí být o tomto poučen Odběr vzorků pro histopatologická vyšetření Všeobecné zásady Odběr provádí vždy lékař na jednotlivých odděleních, ambulancích a dalších zdravotnických zařízeních. Materiál, který ošetřující lékař při zákroku odebere, zasílá do laboratoře celý. Materiál by měl být neprodleně po odběru vložen do transportní nádoby s fixační tekutinou. Velikost transportní nádoby je vybírána dle velikosti odebraného materiálu a nesmí se zapomenout na skutečnost, že fixací tkáň ztvrdne. Proto odebraný vzorek nikdy do nádoby nevtěsnávejte, není přípustné vkládat materiál do nádoby se zúženým hrdlem. Pokud je materiál dodán ve více odběrových nádobách, musí být jednotlivé nádoby očíslovány, popř. s uvedením topografie odběru. A stejně tak tyto informace je nutné uvést i na žádance a na štítku. Fixace tkání Pro bioptická vyšetření se používá roztok formaldehydu, a to v množství 10x více než je objem odebraného materiálu. Tkáně je nutno vkládat do fixační tekutiny ihned po odběru. Transportní nádobu je nutné pečlivě uzavřít, aby nedošlo k vylití fixačního roztoku nebo ztrátě odebraného materiálu. Fixace odebrané tkáně trvá 6-48 hodin (v závislosti na velikosti vzorku). Materiál uložený ve fixační tekutině se do doby dodání do laboratoře neskladuje v lednici (zpomaluje se tím průnik formolu do tkáně). Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Specifika jednotlivých odběrů KONIZÁT ČÍPKU je možné označit pomocí chirurgického stehu (obvykle na č. 12) RESEKÁT STŘEVA podélně rozstřihněte, a to vždy na protilehlé straně fyziologického úponu a zbavte/očistěte od veškerého obsahu. Tímto úkonem zabráníte arterificiálně vystupňované autolýze, která by byla limitující pro požadovaná vyšetření. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 7/14

8 LYMFATICKÉ UZLINY při odběru nehmožděte, nedělte, nenařezávejte a co nejrychleji vložte do odběrové nádoby s dostatečným množstvím fixační tekutiny. RESEKÁT DĚLOHY je vhodné podélně naříznout, aby byla urychlena fixace. RESEKÁT OBSAHUJÍCÍ MALIGNÍ TUMOR (např. nefrektomie) U resekátů, kde je vhodná PROSTOROVÁ ORIENTACE (např. preparát radikální prostatektomie, mastektomie) je vhodné použití chirurgických stehů různé barvy či délky, s příslušnou identifikací značení na žádance. PUNKČNÍ VZORKY je vhodné napnout na proužek filtračního papíru. ENDOSKOPICKÉ ODBĚRY z gastroskopie a kolonoskopie je možné orientovat spodinou na proužek filtračního papíru Odběr vzorků pro urgentní peroperační vyšetření Biologický materiál odebraný pro peroperační vyšetření musí být zaslán do laboratoře patologie v nativním stavu ihned po odběru. Materiál musí být řádně označen. Společně s materiálem musí být dodána i řádně vyplněná žádanka s uvedením požadovaného vyšetření. Výsledek peroperačního vyšetření hlásí patolog telefonicky na sál operujícímu lékaři je nutné uvést telefonický kontakt pro sdělení výsledku. Po zpracování zmrazovací technikou je zbytek materiálu fixován 10% formaldehydem a zpracován obvyklou histologickou technikou Odběr vzorků pro cytologická vyšetření K cytologickému vyšetření jsou zasílána skla s nátěry nebo tekutiny v uzavřených a označených transportních nádobách/zkumavkách spolu s řádně vyplněnou žádankou. Nádoby s materiálem nebo skla s nátěry musí být označeny jménem a rodným číslem nebo jménem a ročníkem narození pacienta. Odběry tělesných tekutin a) Moč: vyšetřuje se druhá ranní moč (pacient musí být o tomto poučen) nebo proplachové cytologie vývodných cest močových b) Aspiráty tekutého obsahu (tekutiny tělních dutin pleurální, peritoneální, perikardiální, kloubní, obsah cyst, likvor) Získaná tekutina je uchována v uzavřené plastové zkumavce či nádobě, a v nefixovaném stavu zaslána ihned do laboratoře. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 8/14

9 V případě odloženého transportu (maximálně 24 hod.) je nutné uchovávat vzorky tekutin v lednici při 2-8 C. Aspiráty solidních tkání Jedná se o tenkojehlové aspirační biopsie - především štítné žlázy, jater, pankreatu, osteolytických ložisek nebo měkkých tkání. Aspirovaný obsah je vytlačen na podložní sklo a je proveden nátěr. Část nátěrů je ponechána zaschnuta bez fixace, část nátěrů se fixuje pomocí fixačních sprejů. Nátěry jsou po zaschnutí uloženy do transportní nádoby a zaslány do laboratoře. Stěry kartáčkové abraze sliznic Jedná se především o bronchiální abraze, případně abraze sliznice jícnu. Stěr se natře na označená podložní skla, nechá se zaschnout a poté je fixován pomocí fixačních sprejů nebo je část nátěrů nechána zaschnuta bez fixace. 6.7 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Bezpečnostní aspekty p ř i o d b ě r u a t r a n s p o r t u v z o r k ů: Každý vzorek je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto může být důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených transportních nádobách nebo zkumavkách, které jsou vloženy do stojanu nebo přepravního boxu tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Bezpečnostní aspekty p o u k o n č e n í v y š e t ř e n í v l a b o r a t o ř i: Bezpečnou likvidaci nepotřebných vzorků provádí laboratoř v souladu s místními předpisy a postupy pro řízení odpadů (směrnice pro odpadové hospodářství nemocnice a ostatní směrnice související s environmentálními aspekty, Provozní řád, zákon č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 9/14

10 6.8 Informace k dopravě vzorků T r a n s p o r t primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice a ambulancí v a r e á l u n e m o c n i c e zajišťují sanitáři jednotlivých oddělení nebo pracovníci k tomu určeni. Odebraný biologický materiál je přenášen v boxech. Veškeré vzorky je nutno předat osobně pracovníkovi příjmu materiálu. T r a n s p o r t vzorků z e x t e r n í c h p r a c o v i š ť je zajišťován svozovou službou. Transport bioptických vzorků Bioptické vzorky jsou přepravovány v transportních nádobách s fixačním roztokem formaldehydu, uzavřených víkem. Při transportu musí být nádoby zajištěny proti vylití fixační tekutiny. Transportní nádoby jsou uloženy v plastových nebo termoizolačních plastových boxech, v průběhu transportu nesmí dojít ke zmrznutí fixačního roztoku. Doba od uložení vzorku do roztoku formaldehydu do doručení vzorku do laboratoře není z hlediska dalšího zpracování limitovaná, doporučená doba je do 72 hod. Při dopravě vzorků do laboratoře je nutné dodržovat bezpečnostní aspekty uvedené v předcházející kapitole. Transport cytologických vzorků Nátěry Cytologický materiál ve formě nátěrů nepodléhá při transportu žádným omezením z hlediska teplotního a časového rozmezí, je nutné zajistit, aby nedošlo k mechanickému poškození cytologického nátěru např. vložením skel do transportní nádoby. Tekutiny Cytologický materiál v tekutém stavu je zasílán do laboratoře v dobře uzavřené transportní nádobě, během transportu je nutné zajistit nádobu proti vylití tekutiny. Transport materiálu k cytologickému vyšetření by měl trvat co nejkratší dobu, materiál musí být zajištěn proti zmrznutí. 7 Preanalytické procesy v laboratořích 7.1 Příjem žádanek a vzorků Příjem materiálu pro histologická a cytologická vyšetření: po- pá: 5:30-13:30 hod. Příjem materiálu pro peroperační vyšetření: po- pá: 8:30-13:30 hod Vzorky se žádankami se předávají vždy osobně pracovníkovi příjmu materiálu v prostoru k tomu určenému ve vestibulu laboratoře. Náležitosti žádanky a vzorku jsou řešeny v oddíle C této příručky. Pracovník laboratoře při příjmu provede: Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 10/14

11 - přiřazení žádanky k biologickému materiálu pacienta, současně zkontroluje povinné identifikační znaky - kontrolu náležitostí žádanek o histologické/cytologické vyšetření - označení materiálu a žádanek shodným pořadovým číslem se zápisem do NIS - kontrolu správnosti dodaného materiálu 7.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Ke zpracování jsou p ř i j a t y v z o r k y: viditelně nepoškozené, řádně označené, dodané se správně vyplněnou žádankou. K o d m í t n u t í primárních vzorků může dojít, pokud se vyskytnou následující nedostatky: viditelné poškození nebo potřísnění biologickým materiálem, nedostatečné označení vzorku z hlediska identifikace a nezaměnitelnosti, chybějící nebo nečitelné základní údaje na žádance či vzorku. Pokud nastanou výše uvedené nedostatky, je tato skutečnost neprodleně řešena buď s předávajícím personálem, nebo s odesílajícím oddělením. 7.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Při chybné nebo nedostatečné identifikaci pacienta na žádance (RČ, pojišťovna, jméno pacienta) se telefonicky ověří správnost uvedených údajů nebo se vyžadují doplňující údaje na odesílajícím oddělení. Při nedostatečné nebo chybné identifikaci pacienta na biologickém materiálu (údaje na štítku nesouhlasí se skutečností) nelze analýzu provést, dokud se nezískají údaje správné. Tato skutečnost je neprodleně telefonicky oznámena odesílajícímu oddělení nebo lékaři, a pokud je to možné, je vyžádán nový odběr a nová řádně vyplněná žádanka. Pokud dojde k výše uvedeným neshodám u požadavku na peroperační kryotomové vyšetření, je vzorek ke zpracování přijat, postup odstranění neshody je dále stejný jako u běžného požadavku. 8 Vydávání výsledků a komunikace s žadateli 8.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Na histologická a cytologická vyšetření se kritické intervaly nevztahují. Jako statimová vyšetření jsou zpracovávána peroperační kryotomová vyšetření. Výsledky těchto vyšetření jsou sdělovány telefonicky na operační sál, postupy vydávání těchto výsledků viz. kapitola E-2. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 11/14

12 8.2 Informace o formách vydávání výsledků Formy vydávaných výsledků: 1. v tištěné podobě Výsledky laboratorního vyšetření se vydávají písemně ve formě vytvořené laboratorním informačním systémem. Tyto výsledky jsou distribuovány na pracoviště v areálu Nemocnice Boskovice: - uložením do skříňky s přihrádkami pro jednotlivá oddělení a ambulance v prostoru příjmu materiálu patologicko-anatomického oddělení - předáním pracovníkem oddělení PAT přímo na žádající pracoviště Na externí pracoviště jsou výsledky odesílány poštou, nebo jsou výsledky předány v zalepených obálkách pracovníkům svozu. Na vyžádání lze vydat kopie výsledků, a to pouze lékařům, některým z výše popsaných postupů. 2. elektronicky Na oddělení a ambulance se sítí NIS jsou výsledky k dispozici elektronicky ihned po uvolnění výsledku. Externí zadavatelé, kteří projevili zájem o elektronické zasílání výsledkových listů jednotlivých laboratorních vyšetření, mají výsledky k dispozici stejně jako oddělení a ambulance Nemocnice Boskovice (datový standard). Veškeré výsledky vyšetření jsou archivovány v tištěné podobě a v laboratorním informačním systému a jsou kdykoli dohledatelné. 3. telefonicky Telefonicky se sdělují výsledky peroperačních vyšetření, a to na klapku uvedenou na žádance, výsledek vyšetření sděluje kvalifikovaný patolog pouze lékaři. Záznam s uvedením času hlášeného výsledku, jména klinického lékaře a jména odpovědného patologa vzniká v NIS a je součástí výsledkového protokolu. Telefonicky lze sdělovat výsledky vyšetření i externím lékařům. V tomto případě sděluje výsledek kvalifikovaný patolog klinickému lékaři prostřednictvím zpětného volání po ověření telefonního čísla klinického lékaře nebo zdravotnického zařízení, se záznamem do příslušné dokumentace patologicko-anatomického oddělení. Po tomto sdělení vždy následuje zaslání tištěné kopie výsledkového protokolu. 8.3 Výsledkové listy Výstup z laboratorního informačního systému v podobě výsledkového listu obsahuje: - označení laboratoře Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 12/14

13 - jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce) - číslo pojišťovny - klinickou diagnózu - název oddělení a IČP požadujícího vyšetření, - datum a čas odběru primárního vzorku - datum a čas přijetí primárního vzorku - typ primárního vzorku - výsledek vyšetření - textová interpretace výsledků, ve vhodných případech kódované klasifikace - identifikaci a podpis osoby uvolňující nález - datum a čas uvolnění nálezu 8.4 Vydávání výsledků přímo pacientům Výsledky histopatologických a cytologických vyšetření jsou vydávány pouze žadatelům, ev. v kopii dalším lékařům. nevydává v žádné podobě výsledky těchto vyšetření přímo pacientům. Osoby blízké zemřelým si mohou vyžádat kopii pitevního protokolu prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách Nemocnice Boskovice v sekci Pacient Právo na informace : Změny výsledků a nálezů Jako změny výsledků a nálezů lze považovat: opravu identifikace pacienta vydání nesprávného či chybného výsledku. Oprava identifikace pacienta (rodné číslo nebo příjmení a jméno) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze na základě sdělení žadatele. Pokud byl žadateli o vyšetření vydán výsledek, který byl na základě jeho upozornění nebo na základě vnitřního podnětu v laboratoři revidován a na základě této revize změněn, je výsledek znovu vydán a do komentáře výsledku je uvedeno, že se jedná o opravu výsledku "číslo/datum/čas" a jméno osoby, zodpovědné za změnu. Dojde-li ke změně výsledku, je o ní lékař, resp. klient vždy informován. Souběžně s informací která probíhá ústně, je vždy klientovi doručen opravený výsledek. V případě konzultace nebo druhého čtení na externím pracovišti je příslušný klient (odesílající lékař) informován. Následně je mu zaslán v tištěné podobě výsledkový protokol doplněný o výsledek konzultačního vyšetření spolu s kopií konzultačního vyšetření. Originál se archivuje v laboratoři s původní průvodkou. Výsledky konzultačního vyšetření se zaznamenávají do NIS. 8.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 13/14

14 Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Doba odezvy vyšetření je doba od přijetí vzorku do laboratoře do uvolnění výsledku vyšetření. Doba odezvy - histologická vyšetření 2 5 pracovních dnů - cytologická vyšetření 2 3 pracovní dny - peroperační vyšetření do 20 min. V případě, že se předpokládá výrazně opožděné vydání histologického nebo cytologického nálezu (více než 15 pracovních dnů), informuje patolog o této skutečnosti žadatele o vyšetření telefonicky (záznam je proveden v záznamovém sešitě laboratoře). 8.7 Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost laboratoře zajišťuje primář oddělení a zástupce primáře. Jedná se především o konzultace týkající se odběrů biologického materiálu, poskytovaných vyšetření, doby odezvy jednotlivých vyšetření, případně informace k interpretaci histologických a cytologických nálezů. Konzultace pracoviště poskytuje v pracovní době oddělení telefonicky na čísle Způsob řešení stížností Stížnosti lze podávat telefonicky, ústně nebo písemně, vždy je proveden zápis do Knihy přání a stížností a ve vhodných případech i do dalších formulářů. Stížnosti lze podávat na - výsledky laboratorních vyšetření - způsob jednání pracovníků - nedodržení lhůty vyšetření Vyřízení stížnosti musí být provedeno do 30 dnů od data doručení písemné stížnosti nebo námitky. Jestliže není možné dodržet termín pro vyřízení stížnosti, primář oddělení o této skutečnosti informuje stěžovatele a uvede nový termín, do kdy bude záležitost vyřešena. 8.9 Archivace Žádanky o histologická/cytologická vyšetření a výsledkové protokoly jsou archivovány na patologicko-anatomickém oddělení minimálně po dobu 10 let. Zbytkový materiál z bioptických vzorků je uchováván v nádobách s fixačním roztokem po dobu 2 týdnů po uvolnění výsledku vyšetření. Zpracovaný materiál ve formě parafinových bloků, histologických a cytologických preparátů je uchováván minimálně 10 let. Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: Strana č./stran 14/14

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL

Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL Vydání: 2. Počet stran: 17 Datum vydání: 1. 7. 2014 Účinnost od: 1. 7. 2014 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Danuše

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka LP platnost od 1.9.2013 strana 1 (celkem 22) Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy... 3 2.1. Zkratky... 3 2.2. Základní

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATKV/LP/2015 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: PATKV/LP/2015 Počet stran: 12 Počet příloh: 0 Verze: 6 Datum tisku:22.07.2015 Platnost od: 22.07.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologicko-anatomické Vypracovala Marcela Mášková Schválil MUDr. Pavel Holan Akreditováno Spojenou akreditační komisí, o.p.s. audit I NASKL Stránka 1 z 27 1 Obsah 1 Obsah...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Fingerlandův ústav patologie FN HK PŘÍRUČKA PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Číslo předpisu LP Verze č. 8 Výtisk č. 1 Tímto předpisem se ruší PpOPV verze 7 z 1.3.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Autor

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.

Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Příloha č. 1 PK 01 Seznam vyšetření laboratoře Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Název vyšetření: Cervikovaginální histologické vyšetření a diagnostika PAP Metoda slouží k záchytu prekanceróz a malignity

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více