Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189"

Transkript

1 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO Datum vydání: Datum ú innosti: Zru ovací ustanovení: Nahrazuje verzi 01 ze dne Zpracoval Schválil Jméno Mgr. Hana Vaculíková Doc. MUDr. Karel Mazanec, CSc. Funkce Mana er kvality Vedoucí laborato e Podpis Datum

2 Strana/celkem stran: 2/10 OBSAH OBSAH ÚVOD POSKYTOVANÉ SLUŽBY ROZSAH SLUŽEB ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ ZAMĚSTNANCI ZÁSADY PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ HISTOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ CYTOLOGICKÉ STĚRY CYTOLOGIE TRANSUDÁTŮ, EXSUDÁTŮ PUNKTÁTŮ OBSAHU CYST CYTOLOGIE PUNKTÁTŮ TENKOJEHLOVOU TECHNIKOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ODBĚRU VZORKU TRANSPORT MATERIÁLU IDENTIFIKACE VZORKU K HISTOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ PŘÍJEM SPRÁVNĚ OZNAČENÉHO MATERIÁLU NEDOSTATKY NA MATERIÁLU ODMÍTNUTÍ VZORKŮ VÝSLEDKY BIOPTICKÝCH A CYTOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ VÝSLEDKOVÝ LIST VÝDEJ KOPIÍ VÝSLEDKŮ VÝDEJ PŘEDBĚŽNÝCH ZPRÁV OPAKOVANÁ A DODATEČNÁ VYŠETŘENÍ ZMĚNY VE VÝSLEDCÍCH VYŠETŘENÍ ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH VZORKŮ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MANIPULACI SE VZORKY... 10

3 Strana/celkem stran: 3/10 1 Úvod Hlavním úkolem této příručky je dokumentovat proces správného odběru primárních vzorků k histologickému a cytologickému vyšetření. 2 Poskytované slu by BioCyt, v.o.s. poskytuje standardní služby na úseku histologických a cytologických vyšetření. Výsledky bioptického vyšetření u nekomplikovaných případů expeduje laboratoř do dvou pracovních dnů od příjmu materiálu do laboratoře, u statimových vyšetření následující den, výjimečně po domluvě i v den odběru excize po jejím včasném transportu do laboratoře. 3 Rozsah slu eb standardní histologická vyšetření statimová histologická i cytologická vyšetření cytologická vyšetření negynekologická (tenkojehlové punktáty štítné žlázy, mammy aj., pneumocytologie, cytologická vyšetření tělesných tekutin výpotků) imunohistochemická vyšetření 4 Organizace pracovi t Pracoviště v souladu se svými kapacitními přístrojovými a odbornými možnostmi splňuje kritéria nutná pro provádění bioptických a cytologických vyšetření. Standardní histologická vyšetření bioptických vzorků se provádí v laboratoři, kde je materiál přikrojen, zpracován do parafínových bločků, nakrájen a obarven základním barvením i speciálním barvením dle laboratorních návodů (SOP). Cytologická vyšetření se provádí v čisté části laboratoře. 5 Zam stnanci Zaměstnanci splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. V laboratorním provozu pracují zdravotní laboranti s registrací, zdravotní laboranti s pomaturitním specializačním vzděláním v oboru histologie a cytologie a pomocní laboranti. Lékaři pracující v laboratoři mají atestace ll. stupně. Administrativní práci zajišťuje pověřená laborantka.

4 Strana/celkem stran: 4/10 6 Zásady pro odb r primárních vzork 6.1 Histologická vy et ení Odběr vzorků 1) Materiál získaný chirurgickým zákrokem (excize, částečné či kompletní orgánové a polyorgánové resekáty) jsou zasílány do laboratoře celé, u méně přehledných vzorků s označením léze. 2) Tkáň odebraná pro bioptické vyšetření musí být neprodleně vložena do fixační tekutiny. 3) Jako fixativum se používá 10% roztok formaldehydu. U vyšetření varlat je jako fixativum doporučen Bouinův roztok. 4) Používané nádoby s fixační tekutinou musí mít přiměřenou velikost s ohledem na velikost ukládané tkáně. Fixací tkáň tuhne a její manipulace při použití nepřiměřeně malé nádoby či nádoby s úzkým hrdlem je obtížná a může zásadním způsobem znehodnotit makroskopický nález, hledání patologické léze. Nádoba musí být uzavíratelná bez možnosti úniku tekutiny či par fixační tekutiny. 5) Fixační tekutiny musí být přiměřené množství, které zabezpečí její přístup ke všem stranám tkáně. Vzorek musí být ve fixační tekutině ponořen. 6) Plošné orgány, např. žaludek, je třeba napnout na pevnou podložku s označením okrajů resekátu. U malých patologických ložisek např. žaludečních či duodenálních vředů je třeba tyto označit stehem. Po fixaci je jejich identifikace velice obtížná až nemožná a zbytečně zatěžuje laboratoř početným odběrem vzorků ve snaze postihnout patologické ložisko. 7) Konickou excizi z čípku děložního je vhodné napnout na pevnější podložku s číselným označením v místě rozetnutí (podle hodinového číselníku), které se uvede na průvodce. 8) Střevní resekát je před vložením do fixační tekutiny nutno rozstřihnout a odstranit zbytky stolice. 9) Resekát ledviny je vhodné pro lepší fixaci podélně rozříznout. 10) U resekátu mammy je nutné pro orientaci označit stehem postižený kvadrant. 11) Excize z mléčné žlázy musí být celistvá s jednoznačnými okraji. Pokud je dodáno více vzorků, je nutno popsat jejich topografickou souvislost. U tkání dříve vyšetřených punkcí místo označit grafitem nebo vodičem. 12) Lymfatické uzliny nehmoždit, nerozdělovat na více částí, zamezit oschnutí promptním uložením do fixační tekutiny. 13) Vícečetné vzorky, např. kožní léze je třeba vkládat do jednotlivých nádobek. 14) Obecně u vzorků, u kterých je nutná prostorová orientace je vhodné použít stehy s popisem na průvodce.

5 Strana/celkem stran: 5/ Cytologické st ry Cytologické nátěry se provádí klinickým lékařem dle daných pravidel techniky stěru z příslušného orgánu kartáčkem, vatovou štětičkou, špátlí eventuelně bakteriologickou kličkou. Takto získaná buněčná populace se přenáší na podložní sklo, které je: 1) Označeno pořadovým číslem a identifikační značkou lékaře, které musí být řádně čitelné, nesmazatelné, vyryté diamantem nebo napsané tužkou na matnicový okraj podložního skla. Stejným číslem je označená i příslušná cytologická průvodka. 2) Cytologický nátěr na podložním skle je fixován zaschnutím případně postříkán cytofixativem ve spreji (dle nároků a doporučených postupů pro konkrétní vyšetření). 3) Podložní sklíčka s fixovaným nátěrem se ukládají do přepravních krabiček a uchovávají se před dodáním do laboratoře při běžné pokojové teplotě. Nátěry na podložních sklech je možno transportovat i ponořené v uzavíratelných nádobách ve fixačním mediu. 4) Přepravní krabičky a cytologické průvodky jsou na požádání dodávány laboratoří. 6.3 Cytologie transudát, exsudát punktát obsahu cyst Cytologická vyšetření se provádí nátěrem sedimentu centrifugované tekutiny nebo nátěrem necentrifugovaného vzorku na několika sklech. Množství nátěrů je zcela individuální a je na rozhodnutí lékaře. V případech, kdy je do laboratoře dodáván tekutý vzorek k cytologickému vyšetření, musí být před předáním uchováván při teplotě 2-8 C a nejlépe do 24 hodin dodán do laboratoře, aby se předešlo cytolýze. Je na individuálním rozhodnutí lékaře, zda provede sám nátěry, nebo pošle vyšetřovanou tekutinu k dalšímu zpracování do laboratoře. Cytologický nátěr na podložním skle je fixován zaschnutím případně postříkán cytofixativem ve spreji (dle nároků a doporučených postupů pro konkrétní vyšetření). Sklo s nátěrem nebo zkumavka s vyšetřovanou tekutinou musejí být řádně označeny s jednoznačnou příslušností k cytologické průvodce. 6.4 Cytologie punktát tenkojehlovou technikou Získaná tekutina je natřena na podložní skla (kapku tekutiny na jednom konci podložního sklíčka rozetřeme pod úhlem asi 45 druhým sklíčkem). Nátěr se nechá zaschnout. Cytologické nátěry získané punkcí tenkou jehlou z parenchymatosních orgánů (štítná žláza, játra, mléčná žláza aj.) jsou fixovány zaschnutím případně postříkány cytofixativem ve spreji (dle nároků a doporučených postupů pro konkrétní vyšetření). Řádně označené a s průvodkou k cytologickému vyšetření se v přepravních krabičkách zasílají do laboratoře.

6 Strana/celkem stran: 6/ Nej ast j í chyby p i odb ru vzorku Bioptické vzorky zbytečně malý objem vzorku mechanické zhmoždění tkáně nešetrnou manipulací či termicky alterovaná tkáň použití malého množství fixačního roztoku na velký objem tkáně špatné označení vzorku stehy nebo jinými značkami určujícími topografii změny určené k cílenému vyšetření nedostačující údaje na průvodním listu zaslání různých topografických odběrů v jedné nádobě Cytologické vzorky špatná fixace některá vyšetření vyžadují určitý druh fixace. Buňky se jinak deformují, špatně barví a nátěr nelze hodnotit tlustý nátěr - buňky se překrývají, přebarvují a nátěr nelze hodnotit nátěr je silně překrytý hlenem, leukocyty či krví - buňky jsou maskovány, hlenem i cytolyzovány zhmožděné,,pomuchlané buňky nátěr na sklo byl proveden silou, nešetrně 7 Transport materiálu Materiál k vyšetření je přepravován v uzavřené nádobě s fixačním roztokem. Před transportem je materiál ve fixačním roztoku uchováván při pokojové teplotě. Při dodržení těchto podmínek není rychlost transportu ze strany laboratoře nijak limitována. Materiál je do laboratoře transportován ve fixačním roztoku v pevně uzavřených nádobách v transportních plastových kontejnerech s víkem. Každá nádoba s materiálem musí být opatřena štítkem se jménem, příjmením a datem narození event. rodným číslem pacienta. V případě, že se jedná o mnohočetný materiál, musí být nádoba označena druhem materiálu a lokalitou. Tyto údaje musí souhlasit s údaji na jednotlivých průvodních listech. Materiál pro cytologii, který je transportován v podobě hotových nátěrů nebo otiskových preparátů je uložen ve speciálních přepravních boxech označených jménem, příjmením a datem narození event. rodným číslem pacienta. Tělní tekutiny pro cytologické zpracování jsou transportovány nefixované v uzavřené zkumavce nebo injekční stříkačce pro další zpracování.

7 Strana/celkem stran: 7/10 Požadavky na podmínky transportu do laboratoře: Typ vzorků Požadavky na podmínky přepravy Vzorky na histologická vyšetření Vzorky na cytologii negynekologické Vzorky ve fixační tekutině Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem k fixaci Čas přepravy: bez podmínek při dodržení správných zásad uložení Ihned po odebrání vzorku uložit v lednici při teplotě 2 8 C, bez fixační tekutiny Teplota při přepravě: 4-8 C Čas přepravy: max. 2 hodiny od zahájení transportu 8 Identifikace vzorku k histologickému vy et ení Každý tkáňový vzorek zasílaný do laboratoře musí být opatřen řádně vyplněnou bioptickou průvodkou a nádoba musí být označena štítkem s jednoznačnou identifikací pacienta, která je souhlasná s příslušnou bioptickou průvodkou. Bioptické průvodky a nádoby obdrží klinici na vyžádání v laboratoři, nebo je možné průvodku stáhnout na stránkách laboratoře 8.1 P íjem správn ozna eného materiálu Odebraný vzorek musí být zaslán ve vhodné nádobě případně na sklíčku a štítek na materiálu musí souhlasit s údaji na Žádance. Pokud bylo pacientovi odebráno více vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny v souladu s žádankou. Pozn. Každá odebraná tkáň musí být v samostatné nádobce! Do laboratoře je materiál organizovaně svážen externími pracovníky svozu v uzavřených boxech. Příjmem pověřená laborantka přezkoumává, zda je vzorek čitelně označen a rozsah povinných údajů v průvodce je úplný. Na znamení shody s požadavky označuje laborantka průvodku datumovkou a svojí parafou případně iniciály jména a jednoznačně identifikuje (pořadové číslo v roce) vzorek i žádanku s případným uvedením dílčích vzorků (použití velkých písmen abecedy). V případě, kdy je poukaz označen jako STATIM, laborantka předřadí vzorek pro zpracování. Každou přijatou průvodku laborantka zapíše (použití přístupových práv) do LIS WinZis se zadáním níže uvedených údajů ze žádanky resp. poukazu na vyšetření. Průvodky na histologické vyšetření obsahují: kód pojišťovny pojištěnce, ID (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců), u azylantů též číslo povolení k pobytu, jméno a příjmení pojištěnce, identifikaci odesílatele (žadatele o vyšetření), adresa, druh primárního vzorku (tkáňový původ), soupis požadovaných vyšetření, klinické informace o pacientovi, (pohlaví, atd.),

8 Strana/celkem stran: 8/10 datum a čas 1) odběru primárního vzorku, datum a čas 1) přijetí vzorku do laboratoře. Požadavky na označení materiálu Materiál na histoiogická a cytologická negynekologická vyšetření musí být označen štítkem, na kterém jsou uvedeny jméno a příjmení pacienta, minimálně rok narození event. rodné číslo. 8.2 Nedostatky na materiálu Biologický materiál bez žádanky v případě, že materiál je doručen bez žádanky, laborantka zjistí ze štítku údaje o odesílajícím lékaři, zavolá na příslušné oddělení a žádanka je zaslána dodatečně. Biologický materiál, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi Neshoda mezi údaji na žádance a štítku transportní nádoby laborantka telefonicky zajistí nápravu Nedostatky a chyby jsou evidovány v Z01 Kniha neshod a pokud mohou ovlivnit interpretaci výsledku, jsou vždy uvedeny i na Výsledkovém listu. 8.3 Odmítnutí vzork Důvodem k odmítnutí vzorku může být: Obsahuje-li žádanka k biologickému materiálu požadavky na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje Biologický materiál, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný 9 Výsledky bioptických a cytologických vy et ení výsledky bioptických vyšetření jsou u nekomplikovaných případů k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí vzorku do laboratoře v případě potřeby speciálního barvení nebo imunohistochemie je výsledek k dispozici do sedmi pracovních dnů u vzorků zasílaných ke druhému čtení, je diagnóza sdělena nejpozději do tří týdnů (21 pracovních dnů) u cytologických vyšetření jsou výsledky k dispozici nejpozději pěti pracovních dnů tkáňové vzorky, které nebyly vyšetřeny v celém rozsahu, jsou uchovávány v laboratoři minimálně 14 dní po odeslání výsledku vyšetření a potom likvidovány výsledky bioptických vyšetření jsou standardně expedovány v písemné formě, po domluvě je možné i dodání zabezpečenou elektronickou komunikací výsledky bioptických vyšetření jsou archivovány v písemné i elektronické formě. V elektronické formě jsou zálohovány na druhém PC. Skartace tištěných průvodek se řídí skartačním předpisem 1 ) as v p ípad histologických vy et ení není nutnou podmínkou

9 Strana/celkem stran: 9/ Výsledkový list Výsledkový list je generován systémem LIS WinZis. Jeden výtisk výsledkového listu zůstává k archivaci v laboratoři a druhý je odeslán zadávajícímu lékaři v obálce svozem. 9.1 Výdej kopií výsledk Dodatečné kopie výsledků mohou být pořizovány jen se souhlasem lékaře a na základě požadavku zadávajícího lékaře. Výsledky vydány opakovaně jsou označeny jako kopie výsledku. 9.2 Výdej p edb ných zpráv V laboratoři jsou jako předběžné výsledky vydávány výsledky tzv. urgentních vyšetření. Výsledky těchto vyšetření jsou zadávajícímu lékaři sděleny vyšetřujícím lékařem telefonicky ihned po jejich ukončení a písemně po uzavření celé výsledkové zprávy. Lékař sdělující výsledek je zodpovědný za ověření identity lékaře (např. IČZ/IČP). 9.3 Opakovaná a dodate ná vy et ení O dodatečném vyšetření rozhoduje vedoucí lékař po telefonické dohodě s klinikem. Vyšetření zbytkového materiálu lze požadovat do 14 dnů po uvolnění výsledku, což je doba uchovávání tkáňových vzorků v laboratoři. Dovyšetření z parafínových tkáňových bločků lze požadovat u nádorových diagnóz po dobu 5 let, u ostatních do 6 měsíců. Dodatečná vyšetření požadovaná statimově budou provedena neprodleně po telefonické objednávce. Žádanka musí být po telefonickém objednání neprodleně doručena do laboratoře. Dodatečná vyšetření nepožadovaná statimově budou provedena až po doručení žádanky na pracoviště. 9.4 Zm ny ve výsledcích vy et ení V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován manažer kvality a okamžitě po zjištění i zadávající klinické pracoviště. Lékař o chybném výsledku informuje zadavatele. Následně lékař chybný výsledek opraví v LISu, vydá nový výsledkový list s revidovaným nálezem. V poznámce nového výsledkového listu bude uvedeno, který výsledkový list nahrazuje (poznámka ve formě: nahrazuje výsledek ze dne DD.MM.RRRR ).

10 Strana/celkem stran: 10/ Zpracování urgentních vzork Laboratoř nezpracovává statim jako takový dle terminologie pojišťovny. V případě označení žádanky STATIM se jedná pouze o vyjádření požadavku zadávajícího lékaře o urychlené vyšetření zaslaného materiálu. Urychlené vyšetření se neliší od běžného zpracování, pouze se jeho zpracování upřednostňuje před ostatními vzorky. Takto lze při včasném dodání materiálu do laboratoře zkrátit dobu stanovení diagnózy v den dodání do laboratoře. 10 Postup p i e ení stí ností Písemné nebo telefonické stížnosti neprodleně řeší vedení laboratoře (Doc. MUDr. Karel Mazanec, CSc. tel: , Navíc laboratoř zjišťuje připomínky uživatelů svých služeb prostřednictvím Dotazníku spokojenosti, kde můžou důvody své nespokojenosti nebo své připomínky a návrhy uvést. 11 Bezpe nost práce p i manipulaci se vzorky Se všemi zkumavkami a nefixovanými tkáněmi je nakládáno jako s potenciálně infekčním materiálem, proto je při manipulaci s nimi nutné používat jednorázové ochranné osobní pomůcky a řídit se laboratorním řádem. Vzorky jsou uchovávány v uzavřených nádobách, které jsou zabezpečeny proti rozbití a rozlití.

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků

5.1. Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření (žádanka, průvodka) 5.6. Specifické požadavky na odběr a fixaci některých typů vzorků Obsah 1. Účel a oblast platnosti dokumentu 2. Odpovědnosti a pravomoci 3. Pojmy a zkratky 4. Informace o laboratoři 4.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje 4.2. Základní informace o laboratoři 4.3.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ Řízený dokument. Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Strana: 1 z celkem 30 Jméno Vypracoval: Mgr. Martina Smitalová Schválil: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Podpis Rozdělovník Č. v. Funkce Jméno Podpis 1 Manažer kvality Mgr. Martina Smitalová Seznam revizí

Více