DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR"

Transkript

1 DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR Jiří, HORÁK, Igor, IVAN, David, FOJTÍK, Tomáš, INSPEKTOR, Lenka, ZAJÍČKOVÁ, Vít, VOŽENÍLEK Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba e mail: {jiri.horak, igor.ivan, david.fojtik, Univerzita Palackého Olomouc, Katedra geoinformatiky, 17. listopadu 50, Olomouc e mail: {lenka.zajickova, Abstrakt Dostupnost veřejnou linkovou dopravou lze hodnotit z pohledu občana a jeho bydliště (jaká je dostupnost požadovaných cílů z bydliště) nebo z pohledu dostupnosti jednotlivých služeb (zejména jaká je spádovost dané služby). Jednotlivé metody se liší použitou metrikou (např. četnosti spojů veřejné linkové dopravy, počet dostupných lokalit při scénářovém požadavku), skladbou faktorů a jejich parametrizací, což má významný dopad na výsledné geografické a dopravní hodnocení. K hlavním parametrům patří výběr výchozích míst, výběr cílových míst, dopravní limity (maximální doba cestování, maximální délka cestování, maximální počet přesedání atd.), čas odjezdu či příjezdu. Jejich nastavení musí odpovídat sledovanému účelu a respektovat individuální požadavky a tím směřovat k tvorbě typických scénářů požadavků na přepravu. Příspěvek představuje vybrané přístupy výpočtu dostupnosti veřejnou linkovou dopravou, upozorňuje na jejich nedostatky a na příkladu úlohy dostupnosti obcí ČR demonstruje závislost výsledků na parametrizaci úlohy. Jedním z možných řešení je použití relativních indikátorů, které jsou méně závislé na konkrétním nastavení. Dostupnost obcí je analyzována také s ohledem na místní závislost na veřejné dopravě. V regionech, kde je poptávka po veřejné dopravě nízká díky intenzivní individuální automobilové dopravě, není dopad nízkého hodnocení dostupnosti významný. Avšak i v takových regionech je vhodné se zaměřit na dopravní požadavky skupin osob, které jsou v přístupu k automobilové dopravě hendikepovány. To v důsledku vede opět k vytváření hodnocení na základě integrování individuálních typizovaných požadavků. Klíčová slova: dostupnost, veřejná doprava, geoinformační technologie Keywords: accessibility, public transportation, geoinformation technology ÚVOD Veřejná doprava se stále významně podílí na přepravě osob. Podle výsledků Dopravní ročenky 2012 (https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm) bylo 58 % osob přepravováno prostřednictvím veřejné dopravy, z větší části městskou dopravou, na veřejnou linkovou 1

2 dopravu (bez městské dopravy, dále jen VLD) připadá 11 % veškeré přepravy osob. Z hlediska přepravního výkonu (oskm) připadá na veřejnou dopravu 40 %, ovšem podíl VLD představuje 25 % z celkového přepravního výkonu. Význam VLD však není dán pouze jejím podílem na přepravovaných osobách či výkonech. Společnost má zájem na poskytování lepších služeb VLD, aby se zvýšila efektivnost, atraktivnost a dostupnost služeb veřejné dopravy pro všechny individuální potřeby cestujících. Zároveň je kladen důraz na zmírňování negativních ekologických dopadů dopravy na trvale udržitelný rozvoj území. Hodnocení dostupnosti je zaměřeno na charakterizování vlivu dopravního systému na uspokojení potřeb obyvatel. Často se posuzuje dostupnost jednotlivých lokalit z hlediska přístupu ke službám VLD a jejím prostřednictvím k dosažení různých požadovaných destinací. K tomuto hodnocení je možné využít několika odlišných přístupů. Výsledky se pak liší zejména v důsledku různého nastavení požadavků či podmínek dopravy. K hlavním parametrům patří výběr výchozích míst, výběr cílových míst, dopravní limity (maximální doba cestování, maximální délka cestování, maximální počet přesedání atd.), čas odjezdu či příjezdu. Problematika dopravní dostupnosti a jejího hodnocení je ústřední tématem grantu GAČR Prostorové simulační modelování dostupnosti ( S). Jeho cílem je vyvinout a zhodnotit nové prostorově-simulační modely vhodné pro přesnější hodnocení dostupnosti v regionálních a lokálních studiích, které budou postaveny na simulacích individuálního chování osob. Pro návrh a optimalizaci modelů budou využity dvě regionální (Ostravsko a Olomoucko) a dvě městské pilotní oblasti (Ostrava, Olomouc). ZPŮSOBY HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI VLD Dostupnost je obvykle vnímána jako relativní blízkost jednoho místa vůči ostatním. Jedna z komplexních definic říká, že dostupnost vyjadřuje the extent to which the land-use transport system enables (groups of) individuals or goods to reach activities or destinations by means of a (combination of) transport mode(s) (Geurs, Ritsema van Eck, 2001). Geurs, van Wee (2004) identifikují čtyři typy měr dostupnosti: 1. Míry založené na infrastruktuře (infrastructure-based measures) se používají pro hodnocení výkonnosti a úrovně služeb dopravní infrastruktury a jsou tedy vhodné pro plánování dopravy. Využívají se např. ukazatelé typu "úroveň kongesce" nebo "průměrná rychlost jízdy v silniční síti" nebo "dostupnost zastávek veřejné dopravy". Hodnocení fyzické dostupnosti zastávek VLD prováděli např. Ivan (2009), Boruta, Ivan (2010), Křižan (2007) nebo Horňák (2005). Hodnocení průběhu dopravních sítí a hustoty zastávek jako příklad využití fraktálních charakteristik je dokumentováno v Lampart et al. (2013). 2. Míry založené na geografické poloze (location-based measures) se používají pro analýzu dostupnosti v lokalitách. Typické je hledání relevantních objektů (služeb) 2

3 v sousedství lokality, měří se úroveň spojení mezi zkoumanou lokalitou a každým nalezeným objektem a získané dílčí výsledky jsou pak agregovány pro danou lokalitu. Příkladem jsou analýzy jako "celková nákupní zóna v dosahu 1 km od bydliště" nebo "počet volných pracovních míst do 1 hodiny cesty z bydliště". Využívají se v geografických studiích a územním plánování. 3. Míry založené na osobních potřebách (person-based measures) hodnotí dostupnost na individuální úrovni a možnosti uspokojení potřeb s využitím konceptu časoprostorové geografie (Hägerstrand, 1970). Mohou hodnotit sérii navštívených míst, počítat s dobou trvání povinných aktivit v těchto místech, s dostupným časovým plánem pro flexibilní činnosti a zahrnovat i různé podmínky jako je kapacita nebo rychlost dopravního systému. 4. Míry prospěšnosti (utility-based measures) analyzují a hodnotí ekonomické přínosy, které lidé získávají při využití prostorově distribuovaných činností. Jejich současné využití v geografických výzkumech je omezené. Pro další výzkum se doporučuje kombinovat míry prospěšnosti a míry založené na osobních potřebách, aby se dosáhlo lepšího ekonomického hodnocení individuálního chování. Nejčastěji se využívá měr dostupnosti lokality, které zahrnují míry potenciálu a míry konektivity (Geurs, van Wee, 2004). První skupina hodnotí očekávané vzájemné vztahy v systému a zpravidla využívá gravitační modely. Jeho použití udává např. Marada et al. (2010), který hodnotil vzájemné vazby mezi regionálními středisky. Druhá skupina hodnotí úroveň konektivity mezi lokalitami. Takové hodnocení obsahuje složku geografickou (v originále land-use) a dopravní, což znamená, že výsledek je ovlivněn geografickým faktorem a faktorem efektivity dopravního systému. Jednou z možností je využít frekvence dopravních spojení nebo vozidel. Hůrský (1978) byl jedním z prvních autorů, který použil tento přístup k vytvoření dopravní regionalizace na území bývalého Československa. Marada et al. (2010) využili jízdní řády pro roky 2000 a 2006 a aplikovali vážené četnosti dopravních spojení. V městském prostředí použil Křižan (2007) počet dopravních linek k hodnocení situace v Bratislavě. V některých případech se používá hodnocení počtu příjezdů autobusů či vlaků do každé zastávky (např. Yigitcanlar et al., 2008). Jiný přístup k vyjádření dostupnosti lokality je založen na využití nákladových charakteristik za pomoci kumulace silničních vzdáleností, cestovního času, cestovních nákladů nebo počtu přesedání (metrická, časová, cenová, topologická dostupnost podle Horák, 2006). Takové výpočty je možné výhodně realizovat s pomocí síťových analýz v prostředí GIS. Zpravidla se hodnotí dostupnost individuálními dopravními prostředky (automobily) (např. Hudeček 2008 pro ČR, Kraft a Vančura 2008 pro Prahu, Voženílek et al pro Přerov). Podobné hodnocení pro veřejnou dopravu je méně časté v důsledku obtíží se zpracováním dat nebo nedoceněním role tohoto druhu cestování. Městskou situaci analyzoval např. Burns, Inglis (2007), místní situaci např. Horák (2006) (pro okres Bruntál) a Janošíková, Kubani (2000), kteří použili vážený cestovní čas pro vyhodnocení dostupnosti v 3

4 Žilinském kraji. V poslední době někteří autoři doporučují kombinované hodnocení dopravních vzdálenosti a měření frekvence dopravy (např. Curtis, Scheurer, 2010). Při studiu dostupnosti lokalit je užitečné rozlišit 2 hlavní typy hodnocení dostupnost bydliště (včetně možnosti uplatnění alespoň některých osobních charakteristik) nebo hodnocení dostupnosti služby (vč. např. hodnocení spádovosti dané služby). V prvním případě je lokalita zdrojem (počátkem) generovaných cest, zatímco ve druhém případě je lokalita cílem generovaných cest. Při hodnocení VLD se mohou uplatnit všechny čtyři základní typy dostupnosti, převládá však opět hodnocení dostupnosti lokalit. Jednotlivé metody se liší použitou metrikou (např. četnosti spojů VLD, počet dostupných lokalit při scénářovém požadavku), skladbou faktorů a jejich parametrizací, což má významný dopad na výsledné geografické a dopravní hodnocení. K hlavním parametrům patří: výběr výchozích a cílových míst. Jejich nastavení musí odpovídat sledovanému účelu co dostupnost měří a pro jaké objekty je hodnocena. Analýzy prováděné na úrovni celého státu zpravidla měří dostupnost center Rölc (2001) se soustředil na 14 krajských měst, Kraft, Vančura (2008) na Prahu, Marada et al. (2010) hodnotili 171 regionálních středisek (resp. 140 středisek podle SLDB 2001). U studií regionálních a lokálních jsou pochopitelně výchozí a cílová místa lépe specifikována (např. Voženílek et al., 2009). Jako cílová místa nejčastěji figurují vybrané služby (obchody, školy, zdravotní střediska). Velký význam pro hodnocení situace na trhu práce má zejména zjišťování podmínek dostupnosti zaměstnavatelů. Poloha velkých zaměstnavatelů byla použita jako cílová místa v článcích (Horák, 2006, Šeděnková et al. 2009), dopravní limity (maximální doba cestování, maximální délka cestování, maximální počet přestupů atd.), čas odjezdu či příjezdu, volba dne v týdnu. Jejich nastavení musí odpovídat sledovanému účelu a respektovat individuální požadavky a tím směřovat k tvorbě typických scénářů požadavků na přepravu. Jak velký vliv na výsledky má způsob hodnocení dokumentovali např. Křižan et al. (2008). Hodnotili dostupnost obchodů v Bratislavě pomocí MHD na základě 8 různých typů hodnocení, včetně vzdálenostních měr a dotazníkového šetření, a zjistili, že se výsledky mohou dramaticky lišit a vyhodnocený podíl nedostupných městských částí kolísá mezi 1,5 % a 22,1 %! Velký dopad na hodnocení VLD a zejména jejího srovnání s IAD má skutečnost, zda je doprava realizovaná veřejnou dopravu chápána jen jako přemístění ve vozidlech VLD nebo zda jsou do ní zahrnuty další činnosti nezbytné pro realizaci cesty z pohledu uživatele této služby. V užším pohledu se hodnotí jen výkonové ukazatele VLD mezi zastávkami VLD, v širší koncepci se do nich započítávají také ukazatele spojené s cestou na/z zastávku VLD, 4

5 s čekáním na zastávce, případně i činnosti spojené s přípravou cesty VLD (plánování cesty zjišťování dopravních informací vč. výluk a zpoždění, sestavení jednotlivých variant a rozhodování o optimální variantě, zajištění rezervace a jízdenky předem). Uvedené rozšíření se používá zejména pro navýšení přepravního času, méně často při hodnocení vzdálenosti (vzdálenost pro pěší přesun na/ze zastávky, spojené s uplatněním určitých vzdálenostních limitů pro jednotlivé skupiny cestujících), poměrně obtížně pak pro cenové hodnocení (cenová hodnota času je velmi individuální a navíc časově proměnná) nebo komplexní hodnocení typu náročnost nebo spokojenost cestujícího. Použité ukazatele hodnocení dostupnosti jsou závislé na velikosti okolní nabídky (množství poptávaných služeb v okolí, počet okolních obcí v závislosti na velikosti obce), na geografických faktorech (členitost území, přítomnost hranice či přirozených bariér) a na dopravních faktorech (vlastní výkon VLD). Bohužel málokdy jsou tyto faktory ve studiích zřetelně odlišeny, k čemuž přispívá i obecný charakter používaných ukazatelů. Jedním z možných řešení je použití relativních indikátorů, které jsou méně závislé na konkrétním nastavení. Konkrétní situace se pak hodnotí mírou změny proti celkovému průměru (např. celorepublikovému), proti minulému hodnocení (časový index) nebo proti alternativnímu hodnocení (srovnání vůči vybrané základní variantě, tzv. baseline). DOSTUPNOST OBCÍ ČR Na příkladu úlohy dostupnosti obcí ČR autoři demonstrují závislost výsledků na parametrizaci úlohy. Hodnotí se dostupnost obcí ve smyslu dostupnosti cílů z obce jako výchozího místa pro dojíždění; za cíle jsou považovány okolní obce. Posuzuje se tedy vhodnost obce z pohledu bydliště, ze kterého je realizována denní dojížďka. K hodnocení byl použit podíl dostupných obcí RAh,i v obci i, který se vypočte jako počet dostupných obcí NMA ku počtu všech obcí testovaných na existenci dopravního spojení VLD NMT v definovaném časovém intervalu h. Testované obce byly v tomto případě omezeny Euklidovskou vzdáleností středů obcí do 100 km. NMA RA h, i = NMT h, i h, i *100 [%] Tento ukazatel závisí na explicitně deklarovaném časovém intervalu a na uvedeném použití limitní vzdálenosti. Proto byl výpočet následně relativizován vůči celorepublikovému průměru. V obr. 1 je rozlišena dostupnost obce podle tohoto hodnocení ke dni Dle očekávání jsou hůře dostupné obce v pohraničních horách či na Jesenicku, podobně špatně dostupná je ale také řada obcí ve středních a západních Čechách. Lepší dostupnost obcí byla zjištěna zejména ve větší části území Moravy a Slezska. 5

6 Obr. 1 Podíl dostupných obcí z dané obce pro časový interval 4:30-5:45 vůči celorepublikovému průměru (stav k ) (Horák et al., 2014) Citlivost výsledků na nastavení časového intervalu pro zkoumání možnosti dojíždění VLD je dokumentována na obr. 2 (na okresní úrovni). Zde je posuzován stejný ukazatel RA pro časový interval 7:30-8:45 (vlevo) a pro časový interval 20:30-21:45 (vpravo) relativizovaný k situaci v časovém intervalu 4:30-5:45. Není překvapující, že výsledky pro noční interval jsou mnohem horší, ovšem toto zhoršení není geograficky konstantní. Zatímco Praha má velmi vyrovnané hodnocení dopravní dostupnosti téměř bez vlivu nastavení časového intervalu, největší vliv nastavení času je v případě tmavě červeně zobrazených okresů, kdy dostupnost obcí klesá na ¼ dostupnosti zjištěné pro dojížďku brzy ráno. Obr. 2 Relativní podíl dostupných obcí pro časový interval 7:30-8:45 (vlevo) a pro časový interval 20:30-21:45 (vpravo) relativizovaný vůči situaci v časovém intervalu 4:30-5:45 (Horák et al., 2014) 6

7 V některých případech se při hodnocení používá scénářový model, kdy lze lépe nastavit všechny podmínky, aby co nejlépe odpovídaly konkrétní hodnocené situaci. Např. Inspektor, Horák (2014) hodnotili podmínky dostupnosti obcí u vybraných okresů z úřadu v okresním městě pomocí celkového spotřebovaného času buď pouze pro jednosměrnou cestu, nebo cestu tam a zpět s následujícími variantami (obr. 3): celkový čas strávený ve VLD = cesta z úřadu na zastávku + doba jízdy do dané obce + 5 minut čekání + doba jízdy zpět + cesta ze zastávky zpět na úřad, celkový čas strávený na služební cestě při využití VLD = celkový čas strávený na cestě + doba strávená v cíli (doba mezi příjezdem a odjezdem). Obr. 3 Čas strávený na cestě při využití VLD a čas celé služební cesty při využití VLD v okrese Klatovy (Inspektor, Horák, 2014) Interpretace je ovlivněna i dalšími faktory, např. zastoupením velikostí obcí. Dostupnost obcí by měla být analyzována také s ohledem na místní závislost na veřejné dopravě. V regionech, kde je poptávka po veřejné dopravě nízká díky intenzivní individuální automobilové dopravě, není dopad nízkého hodnocení dostupnosti významný (Ivan, Horák, 2014). Obr. 4 ukazuje podíl využití VLD pro dojížďku do obcí ze SLDB Je zřejmé, že se vysoká závislost na VLD koncentruje v pohraničních částech Čech, v severovýchodní části území a v okolí populačně velkých měst. 7

8 Obr. 4 Podíl využití VLD pro dojížďku do obcí ze SLDB 2011 PODĚKOVÁNÍ Příspěvek byl podpořen grantem GAČR S Prostorové simulační modelování dostupnosti. ZÁVĚR Hodnocení dostupnosti veřejnou linkovou dopravou je komplikováno řadou faktorů. Používají se rozdílné metody, např. frekvence dopravních spojení, frekvence příjezdů, nákladové charakteristiky s využitím akumulace cestovních vzdáleností, času, nákladů či počtu přesedání. Příspěvek popisuje základní parametry, které je při hodnocení nutné použít a dokumentuje vlivy na výsledky hodnocení. Zejména záleží na přesném vymezení účelu a odpovídajícímu nastavení požadavků na nalezení vyhovujícího dopravního spojení. To se ukazuje jako klíčový problém. Účel vždy vychází z individuálních požadavků, které se mohou vzájemně výrazně lišit. Hodnocení s konstantními parametry může uspokojovat jednotou kritérií a zdánlivou jednoduchostí interpretace, nicméně nemusí odpovídat reálným požadavkům a tedy získané výsledky nemusí mít dostatečnou validitu. 8

9 Současné možnosti výpočetně náročných přístupů, kombinované s adekvátním statistickým hodnocením, dovolují postavit hodnocení dostupnosti VLD na simulování reálných požadavků individuí a tomu odpovídajícímu flexibilnímu nastavení parametrů. Výsledky tak umožní lépe mapovat situaci v území, odhalovat místa s nedostatečnou úrovní nabídky VLD, zlepšovat efektivitu a výkon VLD a zejména zvyšovat atraktivnost a dostupnost služeb veřejné dopravy pro individuální potřeby cestujících. LITERATURA BORUTA, T., IVAN, I. (2010): Public transport in rural area of the Czech Republic case study of Jeseník region. Moravian Geographical Reports. Vol. 18, No. 2, p ISSN BURNS, C.M., INGLIS, A.D. (2007): Measuring food access in Melbourne: access to healthy and fast foods by car, bus and foot in an urban municipality in Melbourne. Health Place, 13, pp CURTIS, C., SCHEURER, J. (2010): Planning for sustainable accessibility: developing tools to aid discussion and decision-making. Prog. Plann., 74, pp GEURS, K.T., RITSEMA van ECK, J.R. (2001): Accessibility measures: review and applications. RIVM Report National Institute of Public Health and the Environment. GEURS, K., WEE, B. (2004): Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. J. of Transport Geogr. Vol. 12, No. 2, HAGERSTRAND, T. (1970): What about people in regional science? People of the Regional Science Association. Vol. 24, No. 1, HORÁK, J. (2006): Transport Accessibility Evaluation. Geografie. Vol. 111, No. 1. p HORÁK, J., IVAN, I., FOJTÍK, D. (2014): Time of day dependency of public transport accessibility in the Czech Republic. In sborník GIS Ostrava Geoinformatics for Intelligent Transportation, Ostrava, p. HORŇÁK, M. (2005): Dostupnosť siete diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. Horizonty dopravy. Výskumný ústav dopravný Žilina. Vol. 13, No.1, p ISSN HUDEČEK, T. (2008): Model časové dostupnosti individuální automobilovou dopravou. Geografie. Vol. 113, No. 2, p ISSN HŮRSKÝ, J. (1978): Regionalizace České socialistické republiky na základě spádu osobní dopravy. Brno: Studia Geographica, Geografický ústav ČSAV. 182 p. 9

10 IVAN, I. (2009): Prostorové hodnocení zajištění dopravní obslužnosti zaměstnavatelů. Disertační práce. HGF, VŠB Technická univerzita Ostrava. 133 p. IVAN I., HORÁK J. (2014): Demand and Supply of Transport Connections for Commuting in the Czech Republic. In sborník GIS Ostrava Geoinformatics for Intelligent Transportation, Ostrava, INSPEKTOR, T., HORÁK, J. (2014): Srovnání individuální automobilové a veřejné linkové dopravy ve vybraných okresech ČR. In sborník GIS Ostrava Geoinformatika v pohybu, Ostrava, JÁNOŠÍKOVÁ, Ľ., KUBÁNI, A. (2000): Dopravná dostupnosť obcí. Komunikácie. Vydavatelství Žilinské univerzity. Vol. 2, No. 4, 9-15., ISSN KRAFT, S., VANČURA, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF., ISBN KRIŽAN, F. (2007): Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov. Geografický časopis. Vol. 59, No. 4, KRIŽAN, F., TOLMÁČI, L., LAUKO, V. (2008). Identifikácia potravinových púští na území mesta Bratislava aplikáciou mier dostupnosti. Ekonomický časopis. Vol. 56, No. 10, LAMPART, M., HORÁK, J., IVAN, I. (2013): Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava. 200 s. ISBN MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. Geographica. Praha: Česká geografická společnost. 165 p. RÖLC, R. (2001): Dopravní dostupnost a regionální význam krajských měst. Geografie. Vol. 106, No. 4, p ŠEDĚNKOVÁ, M., HORÁK, J., IVAN, I., FOJTÍK, D. (2009): Hodnocení rozdílů při sledování dojížďky do zaměstnání jedním či oběma směry. Proc. Sympozium GIS Ostrava 2009, Ostrava, 13 p. VOŽENÍLEK, V., STRAKOŠ, V. et al. (2009): City Logistics dopravní problémy města a doprava. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 192 p. ISBN YIGITCANLAR T., SIPE N., EVANS R., PITOT M. (2008): A GIS-based land use and public transport accessibility indexing model. Aust. Planner, 44 (2008),

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Analýza příčin regionálních disparit

Analýza příčin regionálních disparit Analýza příčin regionálních disparit Dopravně-geografický výzkum Mgr. Tomáš Boruta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita Obsah prezentace 1. Příčiny

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

ČETNOSTI SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU MEZI OBCEMI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

ČETNOSTI SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU MEZI OBCEMI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY ČETNOSTI SPOJENÍ VEŘEJNOU DOPRAVOU MEZI OBCEMI V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY FREQUENCIES OF PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS BETWEEN MUNICIPALITIES IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Jan Tesla 1, Jiří Horák 2, Igor

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. Martin Kvizda

Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu. Martin Kvizda Autobus nebo vlak? Ekonomický pohled na optimalizaci modálního splitu Martin Kvizda Louny, říjen 2015 1 Cíl na základě čeho se rozhodnout, zda zaplatit za vlak nebo autobus? jak najít optimum z hlediska

Více

Centre for Analysis of Regional Systems Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku

Centre for Analysis of Regional Systems Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku Centre for Analysis of Regional Systems Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku Stanislav Kraft Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích Obsah příspěvku

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

veřejnou dopravu mezi sídly v Ústeckém kraji

veřejnou dopravu mezi sídly v Ústeckém kraji Gravitační model pro veřejnou dopravu mezi sídly v Ústeckém kraji Vít Janoš Fakulta dopravní ČVUT, Praha Stránka: 1 Cíle proporčního srovnání Setřídění přepravních vztahů v Ústeckém kraji podle relativní

Více

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy Města s dobrou adresou 30.4.2015, Olomouc Historie SUMP 1. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci GEOGRAFIE A MAPOVÁNÍ PROSTORU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SEKTOREM VENKOVA RNDr. Jaroslav BURIAN Mgr. Vít PÁSZTO Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky http://www.geoinformatics.upol.cz

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

Tomáš Hudeček Zuzana Žáková

Tomáš Hudeček Zuzana Žáková Tomáš Hudeček Zuzana Žáková disertační, diplomové a bakalářské práce v tématech analýzy dostupnosti různých částíúzemí s využitím různých dopravních módů změny dostupnosti v čase vztahy dostupnosti a dalších

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí

Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí XI. Seminář Telč 2016 Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta 1 Obsah 1. Idea a koncept metodiky Martin Kvizda zadání

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová

Úvod. o Ing. Blanka Brožová Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus 90 osob o Tramvaj (1 vůz) 70 osob o Kloubová tramvaj 130

Více

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Osoby na vozíku a veřejná doprava v ČR on-line celorepublikové šetření 2011 cíl: zjistit

Více

Možnosti regulace dopravy: analýza. moravských městechm. Hana Brůhová-Foltýnová. Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze

Možnosti regulace dopravy: analýza. moravských městechm. Hana Brůhová-Foltýnová. Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze Možnosti regulace dopravy: analýza dopravního chování v českých a moravských městechm Hana Brůhová-Foltýnová Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze Připraveno pro stálou sekci Národní sítě Zdravých

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY STATISTIKA Průzkum skladby cestujících v městské hromadné dopravě a jejich preferencích při volbě dopravního prostředku

Více

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci

Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Známe vůbec potřeby lidí po městské mobilitě? Matúš Šucha, Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Obsah 1. Udržitelný a sociálně zodpovědný přístup k dopravě. 2. Jakou dopravu využívají

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a jížďka a škol 5.1. Vyjížďka a jížďka 5 % zaměstnaných nemělo stálé pracoviště Pracoviště ve stejné obci mělo 40 % vyjíždějících, Osoby vyjíždějící či jíždějící nebo škol jsou osoby, které

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Posouzení provozní náročnosti

Posouzení provozní náročnosti Posouzení provozní náročnosti Část C5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 EVALUACE komplexně Evaluace v rámci projektu

Více

Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob

Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob DIPLOMOVÁ PRÁCE Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Autor: Vladislav Martínek Vedoucí: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Motivace Jak se co nejrychleji dostat z bodu A do bodu

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY

VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY VYUŽITÍ DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ PRO ANALÝZU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL OLOMOUCE A OSTRAVY Jaroslav BURIAN 1, Igor IVAN 2, Lenka ZAJÍČKOVÁ 1, Jiří HORÁK 2, Vít VOŽENÍLEK 1 1 Katedra geoinformatiky,

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra

Více

Železnice v Pardubickém kraji - výhody

Železnice v Pardubickém kraji - výhody Železnice v Pardubickém kraji - výhody Z větší části nově rekonstruovaná V kontextu t ČR nadprůměrně ů ě ě rychlé úseky (také ve srovnání se silniční dopravou) Koridor hustě obsloužený dálkovou dopravu,

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí

Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí INSTITUTE FOR TRANSPORT ECONOMICS, GEOGRAPHY AND POLICY Spotřebitelské šetření názory obyvatel v blízkosti možné tratě a zastávky VRT Velké Meziříčí Zdeněk Tomeš 1 Cíl Cílem průzkumu byla identifikace

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Analytické metody v motorsportu

Analytické metody v motorsportu Analytické metody v motorsportu Bronislav Růžička školitel : Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. Ústav konstruování Odbor konstruování strojů Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně 12.listopadu

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou

Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou Metody hodnocení dopravní dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou Hynek Gerlich Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172,

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

2.5 Frekvence vyjížďky, denní vyjížďka podle času stráveného na cestě

2.5 Frekvence vyjížďky, denní vyjížďka podle času stráveného na cestě 2.5 Frekvence vyjížďky, denní vyjížďka podle času stráveného Na rozdíl od předchozích kapitol, kdy součástí vyjížďky byla i vyjížďka do zahraničí, jsou údaje o frekvenci vyjížďky a použitém dopravním prostředku

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor (COŽP)

1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor (COŽP) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ŠKOD NA LESNÍCH POROSTECH V JIZERSKÝCH HORÁCH Letní škola 2005 Jizerské hory TÉMATA 1. Ekonomické hodnocení dopadů znečišťujích látek energetiky na lesní ekosystémy Jizerských hor

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Mgr. Filip Chvátal Prezentace vznikla v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů" (reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0222), který je spolufinancován

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa

Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa Tratě vysokých rychlostí v Česku optikou dopravního geografa Miroslav Marada, Václav Jaroš Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje XI. seminář

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

KRITICKÉ OBLASTI V PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY CRITICAL AREAS IN OPERATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT

KRITICKÉ OBLASTI V PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY CRITICAL AREAS IN OPERATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT KRITICKÉ OBLASTI V PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY CRITICAL AREAS IN OPERATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT Vlasta Horynová 1, Michal Vilím 2, Rudolf Kampf 3 Anotace: Městská hromadná doprava je v České

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA

ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA Abstract Jiří Juroš Geoinformatika VŠB TU Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail : jur289@vsb.cz This thesis is interested in analysis of commute

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace: Tento článek se

Více

Zbyněk Sperat, VÝZKUM CESTOVNÍCH ČASŮ Popis a metodika výzkumu Výsledky Závěr

Zbyněk Sperat, VÝZKUM CESTOVNÍCH ČASŮ Popis a metodika výzkumu Výsledky Závěr 7. VÝZKUM CESTOVNÍCH ČASŮ... 143 7.1 Popis a metodika výzkumu... 143 7.2 Výsledky... 146 7.3 Závěr... 153 142 7. VÝZKUM CESTOVNÍCH ČASŮ Efektivní podpora cyklodopravy od dopravní (cyklo)politiky až po

Více

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření

Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Analýza potřeb měst a obcí ČR vyhodnocení dotazníkového šetření Hlavní řešitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny. Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup

Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny. Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup Využití technologie GIS a prostorových databází při výpočtu fragmentace krajiny Miroslav Kopecký, Tomáš Soukup Geoinformace pro praxi, Brno 27.6.-28.6.2009 Řešitelé Projekt je řešen za podpory EEA v rámci

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Geoinformatika při studiu veřejné hromadné dopravy

Geoinformatika při studiu veřejné hromadné dopravy Geoinformatika při studiu veřejné hromadné dopravy Igor IVAN VŠB-TU Ostrava Institut geoinformatiky Osnova přednášky Úvod Hodnocení nabídky spojů VHD Hodnocení vztahu nabídky a poptávky VHD a IAD Docházka

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

Plán mobility města Brna. David Bárta, CDV Workshop Doprava, KAM,

Plán mobility města Brna. David Bárta, CDV Workshop Doprava, KAM, Plán mobility města Brna David Bárta, CDV Workshop Doprava, KAM, 29.11.2016 Vize: Brno je město, kde se snadno žije (i bez automobilu) Vize a plán řeší, co nás čeká 15 % autonomních vozidel v roce 2030

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více