s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína"

Transkript

1 Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína /O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE... ZR 24-3 KE... ZWR 18-3 KE... ZWR 24-3 KE... Pro va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu: Uzavfiete plynov kohout Nemanipulujte s elektrick mi vypínaãi Uhaste otevfiené ohnû Otevfiete okna a místnost fiádnû vyvûtrejte Zavolejte okamïitû odbornou firmu nebo plynárenskou sluïbu (spoleãnost) Obsluhusmí provádût pouze pouãená a pro kolená dospûlá osoba. Ke spotfiebiãi musí b t stále zaji tûn dostateãn pfiívod vzduchu. Pfied montáïí je nutné vzít v úvahu následující upozornûní: Bezchybná funkce ohfiívaãe je zaruãena pouze pfii dodrïení tohoto instalaãního návodu. Zajistûte prohlídku a revizi komínu odbornou kominickou firmou Zajistûte tlakovou zkou ku tûsnosti plynového pfiívodu odbornou montáïní nebo plynárenskou firmou. Instalaci a montáï kotle smí provést pouze odborná autorizovaná firma s oprávnûním JUNKERS, jejíï mechanici jsou povinni se prokázat platn m servisním prûkaz. Pfieãtûte si a dodrïte podmínky instalaãního návodu.

2 Bezpeãnostní pokyny Pfii zápachu plynu: Uzavfiít plynov kohout. Otevfiít okna. Nemanipulovat s elektrick mi vypínaãi. Uhasit otevfiené ohnû. Ihned zavolat plynárenskou pohotovostní sluïbu. Doporuãujeme Vám pro tento pfiípad pfiedem zjistit telefonní ãíslo pohotovostní plynárenské sluïby a pfiipsat si jej k Va im tísàov m telefonním ãíslûm. Pfii zápachu spalin odstavit pfiístroj z provozu. Otevfiít okna a dvefie a dûkladnû vyvûtrat. Nahlásit únik spalin Va emu smluvnímu servisnímu místu. Do odborné prohlídky odtahu spalin a komínu(a v pfiípadû nutnosti i pfiístroje) se pfiístroj nesmí pouïívat. Pfii poïáru pfiístroje Uzavfiít plynov kohout pfiístroje. Dle moïnosti odstavit pfiístroj z provozu. Odpojit pfiístroj od el. sítû. Uhasit oheà hasícím pfiístrojem prá kov m nebo snûhov m Pfiístroje na tekuté plyny a pfiívod plynu, smí b t ha eny pouze snûhov m hasícím pfiístrojem. Pfii poïáru zásobníku tekutého plynu volejte neprodlenû poïárníky a informujte je o obsahu zásobníku. Prostfiedí s nebezpeãím poïáru V bu né a snadno vznûtlivé látky, látky jeï mohou vytvofiit prostfiedí s nebezpeãím poïáru prachû, kapalin a nebo látky jeï mohou vytvofiit prostfiedí s nebezpeãím v buchu hofilav ch plynû a par se nesmí skladovat a pouïívat v blízkosti pfiístroje. V pfiípadû práce s nátûrov mi hmotami, lepidly apod., je nutno odstavit na pfiechodnou dobu pfiístroj z provozu, odpojit pfiístroj od el. sítû a uzavfiít plynov kohout. Po dobu prací a dobu nutnou k dostateãnému vyvûtrání musí b t toto odstavení viditelnû oznaãeno, aby nemohlo dojít k nechtûnému opûtovnému spu tûní pfiístroje. Pfii zatopení pfiístroje vodou Uzavfiít plynov kohout pfiístroje. Odstavit pfiístroj z provozu. Odpojit pfiístroj od el. sítû Po obnovení podmínek pfiístupu ke spotfiebiãi a moïnosti jeho vysu ení a vyãi tûní objednejte odbor- nou prohlídku a vysu ení u Va eho odborného servisního místa JUNKERS Po zatopení vodou nesmí b t pfiístroj bez pfiedchozího odborného o etfiení servisním mechanikem JUNKERS uveden do provozu. Po celou dobu pfiedpokládané Ïivotnosti pfiedstavuje plynov spotfiebiã pfiedvídateln zdroj nebezpeãí : zdroj poïáru pfii nedodrïení instalaãních podmínek a vzdáleností a druhu uskladnûn ch látek v blízkosti plynového spotfiebiãe. zdroj úniku spalin a plynu pfii nedodrïení pravideln ch servisních prohlídek zdroj úrazu el. proudem a popálenin pfii svévolné nepovolené manipulaci v rozporu s tímto instalaãním a obsluïn m návodem a pfii nedodrïení instalaãních podmínek. Pfieprava Pfii pfiepravû a skladování dodrïujte znaãení na obalu spotfiebiãe. Nevystavujte pfiístroj nárazûm. Pfii pfiepravû a uskladnûní nesmí teplota okolí klesnout pod bod mrazu z dûvodu zbytkového obsahu vody v pfiístroji. Pfiepravovat a skladovat lze kotel pfii teplotách vy ích neï 0 C MontáÏ MontáÏ a instalace pfiístroje smí provádût pouze pro - kolení a pracovníci uznaného servisního místa BOSCH - JUNKERS. MontáÏní pracovník je povinen svoji odbornost a zpûsobilost doloïit provozovateli (uïivateli), servisním prûkazem JUNKERS. Obsluha Pfiístroj smí obsluhovat pouze osoba pouãená a seznámená s tímto návodem na obsluhu, v rozsahu daném úvodním pouãením odborn m servisním pracovníkem pfii uvádûní kotle do provozu. Obsluhu nesmí provádût osoby nezletilé, nepouãené a bez znalostí tohoto návodu. Mûnit parametry pfiístroje prvky obsluhy, nastavené odborn m servisním pracovníkem pfii uvádûní pfiístroje do provozu, se nedoporuãuje. Je zakázáno jak mkoliv zpûsobem manipulovat s prvky pro nastavení parametrû kotle, které jsou pfiístupny po demontáïi krytu a s kter mi je oprávnûn manipulovat v hradnû jen odborn servis. RovnûÏ je zakázáno jak mkoliv zpûsobem upravovat nebo mûnit funkci dílû a celkû kotle Vûtrací otvory pro pfiívod vzduchu nesmí b t zakryty nebo zmen eny. âásti odtahového zafiízení nesmûjí b t mûnûny nebo upravovány. NedodrÏením tûchto pokynû pfii provozu kotle po dobu jeho pfiedpokládané Ïivotnosti mûïe dojít k pfiedvídatelnému nebezpeãí ohroïení bezpeãnosti provozu plynového spotfiebiãe CZ

3 ÚdrÏba a opravy Spolehliv a bezpeãn provoz spotfiebiãe po celou dobu Ïivotnosti je podmínûn dodrïováním obsluïného a instalaãního návodu a pravideln mi servisními prohlídkami. Spotfiebiã nevyïaduje provádûní dozoru bûhem provozu. Na základû zákona ã. 133/1985 Sb. a na základû vyhlá ky 21 MV/1996 Sb., 17, jsou upraveny povinnosti uïivatele a to jak fyzické, tak právnické osoby: UdrÏovat spotfiebiã v bezpeãném a provozu schopné stavu. Zajistit pravidelné ãi tûní a kontrolu spotfiebiãe, plynného paliva, koufiovodu a komínu. Pro splnûní tûchto podmínek je nutné zajistit pravidelné roãní prohlídky odborn m servisním místem JUNKERS s platn m servisním prûkazem a k opravám smí pouïít pouze originálních dílû JUNKERS. Pfiívod vzduchu Pfii uvedení kotle do provozu posoudí servisní mechanik JUNKERS dle objemu místnosti zpûsob dostateãného pfiístupu vzduchu pro spalování plynu v kotli. V pfiípadû dodateãné instalace vûtracích otvorû, je nutno tyto otvory udrïovat volné a nelze je ani na pfiechodné období, pokud je kotel v provozu, utûsnit. OBSAH strana 1 Údaje o pfiístroji 4 2 Popis pfiístroje Pfiíslu enství pro pfiipojení (není v dodávce kotle - viz. Ceník ) Typové oznaãení Funkãní schéma Elektrické propojení 7 3 Technické údaje 8 4 Místo instalace 9 5 Související pfiedpisy a normy 9 6 Instalace MontáÏ a demontáï kotle Elektrické pfiipojení Elektrické pfiipojení 16 7 Pfiíprava k provozu 18 8 Uvedení do provozu pfiístroje ZR Uvedení do provozu pfiístroje ZWR 20 9 Nastavení plynu Sefiízení podle tlaku na tryskách Sefiízení podle prûtoku plynu Nastavení topného v konu (napfi. 11 kw) DÛleÏité pokyny pro zákazníka Mûfiení spalin Pfiestavba na jin druh plynu Díly pro pfiestavbu Nastavení plynu po pfiestavbû Informace pro odborníka ÚdrÏba Tabulka pro nastavení prûtoku plynu (l/min) Pfiepoãty v hfievnosti CZ 3

4 1 Údaje o pfiístroji Prohlá ení o shodû dle âsn Kotel odpovídá platn m poïadavkûm evropsk ch smûrnic 90/396 EGW, 92/42/EGW, 89/336/EGW, a âesk m technick m normám vztahujícím se k nafiízení vlády ã. 177/1997 Sb.,a dále dle zákona 22/97 Sb. 12,13 dle nafiízení vlády ã.177/97sb. ãást 64, pfiíloha 2, odstavec 1. a 3. a popisu konstrukce uvedeném v Osvûdãení konstrukãního vzoru. Model âíslo CE Kategorie ZR/ZSR/ZWR 18/24-3 KE A202/ /0210 II 2H3B/P 2 Popis pfiístroje Plynov kotel CERASTAR pro ústfiední vytápûní. S automatick m zapalováním. S pfiípravou teplé uïitkové vody u ZWR. Plynule regulovan v kon a hofiák pro v echny druhy plynu. Plnû ji tûné ovládání s ionizaãním hlídáním a mag-netick mi ventily. Pfiístroj pro nástûnnou montáï s pfiipojením ke komínu a hlídaãem odtahu spalin. Pomocí sady Pfi. 442 lze pfiístroj ZR.. pfiestavût na ZSR - pfiipojení pro nepfiímoohfievn zásobník Vybavení digitálním ukazatelem, manometrem Vybavení automatick m zapalováním plynu Zapojení pro upfiednostnûní pfiípravy TUV MoÏnost pfiipojení zásobníku TUV Dva volitelné reïimy pfiípravy TUV Odtah spalin je ji tûn elektronickou pojistkou Nastavení teploty odebírané TUV Kotle ZR/ZSR vhodné pro podlahové vytápûní Vybavení kotle Plynová armatura CE 425 s regulátorem tlaku plynu pro svítiplyn. Plynová armatura CE 426 s regulátorem tlaku plynu pro zemní plyn a kapaln plyn. Teplotní ãidlo a voliã teploty pro vytápûní. âidlo teploty na v stupu, omezovaã teploty v okruhu 24V. Digitální zobrazovací jednotka, manometr. Obûhové ãerpadlo jedno obrátkové s odluãovaãem vzduchu. Automatické odvzdu Àovací zafiízení, membránová expanzní nádoba, membránov pojistn ventil, hlídaã odtahu spalin. Hydraulick spínaã u ZSR Plynov kotel ZWR Diferenãní tlakov spínaã s nastaviteln m mnoïstvím uïitkové vody a hydraulick spínaã. Voliã teploty pro uïitkovou vodu. V stupní teplota TUV je fiízena NTC ãidlem Pojistka nedostatku vody UV ECO/COM provoz 2.1 Pfiíslu enství pro pfiipojení (není v dodávce kotle - viz. Ceník ) Pfiipojovací montáïní deska. Souprava pro instalaci pod omítku. Souprava pro dodat. pfiipojení zásobníku vody. Vestavná regulace. Vestavné spínací hodiny. Modul LSM pro ovládání dal ích externích prvkû v závislosti na provozním stavu kotle Pfiestavbová sada pro napojení nepfiímoohfievného zásobníku 2.2 Typové oznaãení Kategorie B11BS ZR/ZSR A E ZR/ZSR A E ZWR A E ZWR A E 11/12/ /12/ /12/ /12/ S S S Z = Pfiístroj pro ústfiední vytápûní W = V mûník tepla pro uïitkovou vodu S = Pfiipojení pro zásobník teplé uï. vody R = Plynulá regulace v konu 18-3 = 18 kw 24-3 = 24 kw -3 = ÿídící elektronika s multifunkãním displejem K = Pfiipojení ke komínu E = Automatické zapalování 21/23 = Zemní plyn 31 = Propan -butan Typové oznaãení je doplnûno znakem druhu plynu. Je tím urãena skupina plynû podle DVGW G 260. Oznaãení Wobbe index Skupina plynû 23 9,4 kwh/m 3 zemní plyn a naftové plyny skupiny H 31 12,8 kwh/kg propan/butan S CZ

5 2.3 Funkãní schéma obr. 2 CERASTAR kombi ZWR (zemní plyn a propan - butan) obr. 3 CERASTAR ZR CZ 5

6 obr. 4 CERASTAR ZR pfiestavûn na ZSR s pfiíslu enstvím 442 (zemní plyn a propan - butan) 3 hrdlo pro mïfiení tlaku na tryskách 4 Ovládací skfiíà 6 Pojistn termostat na v mïníku 6.1 âidla hlídaãe odtahu spalin 6.3 NTC ãidlo pro teplou uïitnou vodu 7 Hrdlo pro mïfiení vstupního tlaku 8.1 Manometr 9 Pojistn termostat na v stupu topné vody 11 Trubka ochozu 12 Funkãní ochoz 13 MontáÏní pfiipojovací li ta 14 Nálevka pfiepadu 15 Membránov pojistn ventil 16 Impulsní trubka 18 ObÏhové ãerpadlo s odluãovaãem vzduchu 20 Membránová expanzní nádoba 26 Ventil pro plnïní dusíku 27 Automatick odvzdu Àovací ventil 29 Trysky hofiáku 30 Hofiák 32 Hlídací elektroda 33 Zapalovací elektrody 34 Okruh pro teplou uïitkovou vodu (ZWR) 35 V mïníkov blok pro topnou a uïitkovou vodu 36 âidlo teploty topné vody 39 Pfieru ovaã tahu 43 V stup topné vody 44 V stup teplé uïitkové vody (ZWR) 45 Pfiívod plynu 46 Pfiívod studené uïitkové vody (ZWR) 47 Pfiívod vratné vody (ZWR) 48 Odtok 52 Magnetick ventil Magnetick ventil 2 53 Regulátor tlaku plynu 55 Sítko 57 Talífi hlavního ventilu 61 Knoflík pro odblokování poruchy 63 Sefiizovací roub pro max. mnoïství plynu 64 Sefiizovací roub pro min. mnoïství plynu 68 Magnet plynulé regulace 69 Ventil plynulé regulace 71 V stup topné vody pro zásobník (ZSR) 72 Vratná voda ze zásobníku 80 Dvousedlov talífi ventilu (ZWR,ZSR) 82 Membrána hydraulického spínaãe (ZWR, ZSR) 83 Kotva magnetu (ZWR,ZSR) 84 Ovládací magnet (ZWR,ZSR) 85 Vahadlo (ZWR,ZSR) 86 Talífi ovládacího ventilu (ZWR,ZSR) 87 Pfiepou tïcí kanálek (ZWR,ZSR) 90 Venturi (ZWR) 91 Pojistn pfietlakov ventil (ZWR) 93 Regulátor mnoïství vody (ZWR) 94 Membrána armatury uïitkové vody (ZWR) 95 Zdvihátko se spínací vaãkou (ZWR) 96 Mikrospínaã (ZWR) 97 Voliã mnoïství vody (ZWR) 99 Propojovací trubka (ZR) 317 Digitální indikátor CZ

7 2.4 Elektrické propojení obr Startovací transformátor 6 Pojistn termostat na v mïníku 6.1 âidlo hlídaãe odtahu spalin 6.3 NTC ãidlo pro teplou uïitnou vodu 9 Poj. termostat na v stupu topné vody 18 ObÏhové ãerpadlo 32 Ionizaãní elektroda 33 Zapalovací elektroda 36 âidlo teploty topné vody 49 Pfiepínaã provozu 52 Magnetick ventil Magnetick ventil 2 56 Plynová armatura CE 426 pro zemní plyn a propan - butan 61 Knoflík pro odblokování poruchy 68 Regulaãní elmagnet. ventil 84 Hydraulick spínaã (ZWR,ZSR) 96 Mikrospínaã (ZWR) 135 Hlavní spínaã 136 Regulátor teploty topné vody 151 Pojistka 2,5 A T, 230 V AC 153 Transformátor 155 Pfiepínaã provozu ãerpadla 161 Propojovací mûstek 300 Kódová zástrãka 310 Regulátor teploty uïitkové vody 311 Potenciometr pro nastavení topného v konu 312 Pojistka 1,6 A T 313 Pojistka 0,5 A T 314 Konektorová li ta pro vestavn regulátor 315 Svorkovnice pro regulátor 317 Vícefunkãní displej 318 Konektorová li ta pro spínací hodiny 319 Svorkovnice pro zásobník teplé vody 325 Spojovací deska síûové ãásti 326 Základní spojová deska 327 Spojová deska ovládací ãásti 328 Svorkovnice AC 230V 329 Konektorová li ta LSM CZ 7

8 3 Technické údaje Typ pfiístroje Jednotky ZR, ZWR ZR, ZWR Jmenovit tepeln v kon kw 18,2* 24,0* Jmenovit tepeln v kon kw 20,9 27,3 Nejmen í tepeln v kon kw 9,1 10,9 Nejmen í tepeln v kon kw 10,4 12,5 Nastaviteln topn v kon kw 10,9-18,2* 10,9-24,0* V kon pro uïitkovou vodu kw 18,2* 24,0* Jmenovit obsah uïitk. voda/topná voda I 0,5/1,2 0,6/1,3 Pfiípojné mnoïství plynu Zemní plyn (H UB = 9,4 kwh/m 3 ) m 3 /h 2,2 3,0 Kapaln plyn (H U = 12,8 kwh/kg) kg /h 1,6 2,2 Nejmen í dyn. vstupní tlak plynu Zemní plyn "23" mbar Kapaln plyn "31" a "32" mbar 50/30 50/30 Max. dopravní v kon pfii t=20 C l/h Zb vající dopravní v ka pro topn systém vztaï na max. dopravní v kon 0,27 0,27 Max. teplota topné vody bar Pfiípustn provozní pfietlak C 3,0 3,0 Membránov expanzní nádoba Plnící tlak (dusík) Celkov obsah Obecné údaje Hmotnost kg 54/50 54/50 NapÏtí sítï V-AC Kmitoãet Hz El. pfiíkon W ChránÏní IP x4d x4d Hodnoty spalin Potfiebn komínov tah mbar 0,0015 0,015 Hmotnost proudu spalin* kg/h V stupní teplota spalin* C NOx mg/m CO % 0,002 0,002 Kombi ZWR Nastavené mnoïství teplé uïitkové vody l/m 2,0/5,5 3-8 Max. nastavitelné mnoïství uïitkové vody l/m 10,5 14 nastavitelná v stupní teplota vody C Max. pfiístupn tlak uïitkové vody bar Min. potfiebn tlak vody bar 0,2 0,2 *) Pro propan platí hodnoty sníïené o 12% Pfiístroje byly odzkou eny DVGW a VDE a jsou schváleny Strojírensk m zku ebním ústavem v BrnÏ Typové oznaãení pfiístroje je doplnïno dvojmístn m ãíslem, které udává skupinu plynu podle DVGW - Arbeitsblatt G260. Hodnoty pro tekut plyn jsou o 15% niï í. Oznaãení Wobbe-Index (kwh/m 3 ) Skupina plynu 23 12,8 aï 15,7 Zemní a ropné plyny - skupina H 31 22,6 aï 25,6 Propan - butan 32 22,6 Propan (platí pro Rakousko) CZ

9 4 Místo instalace Pfii volbû umístûní pfiístroje je nutno dbát na pfiíslu né pfiedpisy, vyhlá ky a normy platné v âr a je doporuãeno se o montáïi kotle a jeho umístûní nejprve poradit s odborn m servisním místem JUNKERS. Související normy jsou uvedeny v odstavci 5. Zejména je nutno pfii volbû umístûní kotle dodrïet základní pravidla pro dostateãn pfiívod vzduchu a to i v pfiípadû, Ïe dojde k dodateãné montáïi izolací oken nebo dvefií. RovnûÏ je nutno zachovat minimální boãní odstupy - dle obr. 3, z dûvodu servisního pfiístupu k boãním dílûm kotle. obr. 6 Pfied instalací závûsného kotle je tfieba získat souhlasné stanovisko plynárenského podniku. Instalace, plynové i vodní napojení kotle, uvedení do provozu jakoï i silno-proudé napojení smí provádût pouze odborn podnik pfiíslu ného oboru. Spoleãné umístûní odvûtracího ventilátoru (napfi. digestofi, su iãka, klimatizace) a kotle do jedné místnosti je moïné pouze s pouïitím modulu LSM 4. Pfiipojení kotle na rozvod kapalného plynu Umístûní elmag. ventilu obr. 7 1 domovní pfiipojovací skfiíà Podle âsn lze provozovat plynov kotel na kapaln plyn v prostorách pod terénem, je-li zabránûno pfiívodu plynu pfii vypnutí plynového spotfiebiãe elmagnetick m ventilem. V takov ch zafiízeních je tfieba pouïít ventilátorov modul LSM 4. Shora uvedené zapojení není nutné, má-li prostor instalace ventilaãní zafiízení obdobné jako v kotelnách. Pokud je kotel v uzavfieném prostoru (napfi. ve skfiíni, odstaveném prostoru), pak musí b t zaji tûn pfiívod vzduchu vûtracími otvory o celkové plo e min. 600 cm 2. Odtah spalin V echny nástûnné kotle musí b t pevnû a tûsnû napojeny na trubici odvodu spalin. Ta je zhotovena z ocelového plechu s povrchovou úpravou nebo nerezové oceli. Pfii jejím umístûní respektujte obrázek 3. Zpûtn tah spalin do místnosti je hlídán spalinov m ãidlem. 5 Související pfiedpisy a normy Pfii plánování a instalaci topné soustavy je nutno dodrïet v echny normy a pfiedpisy pro zapojení plynov ch spotfiebiãû, pitné vody, elektrick ch zafiízení a pfiipojení na komín platné v âr. Pfiístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou urãeny v hradnû pro pfiipojení na teplovodní topn okruh a pro pfiipojení na rozvod teplé uïitné vody pfii dodrïení parametrû dle údajû v tabulce technick ch hodnot. Pfiístroj nesmí b t vyuïit jako zdroj tepla k ohfievu roztokû jin ch neï voda nebo smûs vody a protizámrzového prostfiedku a rovnûï nesmí b t pfiístroj provozován jako zdroj páry. Pfiístroj nesmí b t konstrukãnû upravován. Nesmí b t mûnûno vnitfiní elektrotechnické ovládání a automatika. Nesmí b t mûnûny a vyfiazovány pojistné a zabezpeãovací prvky. Instalaãní podmínky pro plynového kotle s v konem do 50 kw Pfii instalaci a pouïívání plynového spotfiebiãe musí b t dodrïeny v echny pfiedpisy âsn ãl. 21, zejména: Plynov spotfiebiã obsluhujte dle pokynû v návodu k obsluze. Obsluhu plynového spotfiebiãe smí provádût pouze dospûlé osoby. Plynov spotfiebiã smí b t bezpeãnû pouïíván v prostfiedí s vnûj ími vlivy normálními ve smyslu âsn a âsn Za okolností vedoucích k nebezpeãí pfiechodného vzniku nebezpeãí poïáru nebo v buchu (napfi. lepení linolea, PVC apod.), musí b t plynov spotfiebiã vãas pfied vznikem nebezpeãí vyfiazen z provozu. Pfiipojení plynového spotfiebiãe ke komínovému sopouchu smí b t provedeno jen se souhlasem kominického podniku dle âsn a âsn Pfied montáïí plynového spotfiebiãe musí mít uïivatel od plynárny povolení k pfiipojení plynového spotfiebiãe na plynovou pfiípojku. Pfiipojení plynového spotfiebiãe na komín, plyn a el. síè smí provádût jen odborn instalaãní závod CZ 9

10 Plynov spotfiebiã je nutno umístit tak, aby visel pevnû na nehofilavém podkladu, pfiesahujícím pûdorys plynového spotfiebiãe nejménû o 100 mm na v ech stranách Na plynov spotfiebiã a do vzdálenosti men í, neï bezpeãná vzdálenost od nûho, nesmûjí b t kladeny pfiedmûty z hofilav ch hmot. Kotel je zakázáno instalovat v zónách 0, a 1 koupelen, sprch a um váren (âsn , ãást 1 - nová âsn Dle âsn musí b t napájecí obvody kotle v koupelnû vybaveny doplàkov m ochrann m proudov m chrániãem se jmenovit m vybavovacím proudem do 30 ma. Související normy âsn âsn âsn âsn âsn âsn âsn âsn âsn âsn ãást 1 âsn âsn Teplovodní a parní kotle PoÏární bezpeãnost lokálních spotfiebiãû a zdrojû tepla Ústfiední vytápûní. Projektování a montáï Zabezpeãovací zafiízení pro ústfiední vytápûní a ohfiívání uïitkové vody Odbûrní plynová zafiízení na svítiplyn na zemní plyn v budovách Navrhování komínû a koufiovodû Provádûní komínû a koufiovodû a pfiipojování spotfiebiãû paliv Pfiipojování elektrick ch pfiístrojû a spotfiebiãû Pfiedpisy pro instalaci a rozvod propan - butanu v obytn ch budovách Vnitfiní elektrické rozvody v ednoúãelov ch zafiízeních, objektech a místnostech. Elektrická zafiízení v koupelnách, um várnách a sprchách Elektrická zafiízení âást 7: Zafiízení jednoúãelová ve zvlá tních objektech Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a um vacím prostorem Elektrická zafiízení âást 3:Stanovení základních charakteristik âsn âsn Elektrická zafiízení âást 5: V bûr a stavba ele- ktrick ch zafiízení Kapitola 51: V eobecné pfiedpisy Elektrická zafiízení âást 4:Bezpeãnost Kapitola 41:Ochrana pfied úrazem elektrick m proudem âeské technické normy vztahující se k nafiízení vlády ã. 177/1997 Sb., kter mi se stanoví technické poïadavky na spotfiebiãe plynn ch paliv: âsn EN 549 PryÏové materiály pro tûsnûní a membrány pro spotfiebiãe plynn ch paliv a zafiízení pro plynná paliva âsn EN 437 Zku ební plyny.zku ební pfietlaky. Kategorie spotfiebiãû. âsn EN 449 Spotfiebiãe spalující zkapalnûné uhlovodíkové plyny. Spotfiebiãe k vytápûní pro domácnost bez pfiipojení ke koufiovodu (vãetnû spotfiebiãû s difúzním katalytick m spalováním). âsn EN 298 Automatiky hofiákû a spotfiebiãû plynn ch paliv s ventilátorem a bez ventilátoru âsn EHN 126 Vícefunkãní regulátory pro spotfiebiãe plynn ch paliv âsn EN 625 Kotle pro ústfiední vytápûní. Zvlá tní poïadavky na funkci ohfievu vody kombinovan ch kotlû pro domácnost o jmenovitém tepelném pfiíkonu nejv e 70 kw âsn EN 297 Kotle ústfiedního topení na plynná paliva. Provedení B11 a B11BS s atmosférick mi hofiáky se jmenovit m topn m pfiíkonem nejv e 70 kw âsn EN 377+ A1 Maziva pro aplikaci v pfiístrojích a zafiízeních pouïívajících hofilavé plyny kromû tûch, které jsou urãeny pro pouïití v prûmyslové v robû CZ

11 6 Instalace 6.1 MontáÏ a demontáï kotle Po vybalení kotle papírov obal a ostatní transportní ochranné prvky zlikvidujte do tfiídûného odpadu. Pfied zapoãetím montáïe vûnujte pozornost zejména tûmto úkonûm: Zkontrolujte, zda souhlasí typ pouïitého plynu se títkov m údajem kotle a zajistûte kontrolu vstupního pfietlaku plynu v rozvodné síti.v pfiípadû zji tûní odchylky informujte svûj plynárensk závod. Propláchnûte topn okruh obûma smûry pokud moïno opakovanû za úãelem odstranûní neãistot v topném systému. Zadejte pfiekontrolování technického stavu komínu va í kominické firmû. Zajistûte si tlakovou zkou ku pfiívodu plynu ke kotli. Z dûvodu zabránûní kodám na plynové armatufie je nezbytné po tlakové zkou ce provést odlehãení tlaku v potrubí je tû pfied otevfiením plynového ventilu pfied kotlem. Pro snadnou montáï a demontáï kotle po instalaãních a stavebních úkonech a pro ochranu vnitfiních rozvodû kotle se na stûnu instaluje montáïní deska. Pfiipojení instalaãní- ho potrubí bez montáïní desky je nepfiípustné. MontáÏní pfiipojovací deska Je poïadována pro pfii instalaci pod omítku i nad omítku nebo na zaãi tûnou stûnu.umoïàuje montáï kotle a jeho pfiipojení na plynové a vodní rozvody po ukonãení stavebních a instalaãních pracích. DodrÏením tohoto postupu se zabrání zneãi tûní kotle stavebními neãisto-tami a prachem. MontáÏní li ta je vybavena roubením pro pfiipojení nábûhového a vratného okruhu vody topení. Pro pfiipojení plynu je standardnû vybavena prûchodkou - dvouvsuvkou o vnûj ím rozmûru 3/4", pro pfiipojení na1/2" potrubí je moïno 3/4" prûchodku snadno vymûnit za pfiiloïenou 1/2" prûchodku, která je pfiibalena k montáïní li tû. Tûsnûní pro pfiipojovací roubení jsou zavû ena ve spodní ãásti vnitfiku dodaného kotle. ärouby 6x50 mm a hmoïdiny pro upevnûní montáïní li ty jsou pfiiloïeny v obalu montáïní li ty. Upevnûní nástûnného kotle Pomocí pfiiloïené montáïní ablony se vyznaãí poloha upevàovacích závûsn ch profilû ( pozice 320, obr. 5). Závûsné profily s rouby se nalézají v balení kotle. Pfied zavû ením kotle nezapomeàte z montáïní desky a z pfiípojn ch míst kotle odstranit tûsnící ucpávky. Mezi pfiípojná místa vloïte pfiíslu ná tûsnûní, která jsou rovnûï v balení kotle. Pfiipojení na otopn okruh a na okruh TUV Pfii rekonstrukci stávajících otevfien ch topn ch systémû a samotíïn ch topn ch systémû je nutné pfiebudovat tyto systémy na uzavfiené. K zábranû teplotních zmûn by mûla b t u kotle namon-tována potrubí z kovu v délce 1-1,5 m. Pfii instalaci kotle na topn okruh pfiípadnû na okruh TUV respektujte obr. 5 jakoï i udané svûtlosti potrubí. Doporuãuje se namontovat na vstupu a v stupu UV okruhu kotle uzavírací kohouty pro moïnost snaz í servisní údrïby. RovnûÏ je doporuãeno namontovat pfied vstupem vratného okruhu do kotle filtr topné vody. Pfii závadách vznikl ch prûnikem zbytkû ze sváfiení ãi kalû pûvodního topení nepfiebírá JUNKERS zodpovûdnost za vzniklé kody na kotli. Pfiívod plynu (obr. 12) Stanovte svûtlosti potrubí podle Technick ch pravidel. Pfied agregát nainstalujte plynov uzavírací kohout, pfiípadnû regulaãní membránov ventil. Pfied pfiipojením kotle neopomeàte profouknout plynové potrubí vedoucí ke kotli krátk m odpu tûním plynu - z dûvodu vyfouknutí neãistot v plynovém potrubí. Pro kapaln plyn je moïno objednat redukci R1/2" na ERMETO 12 mm - pfiíslu enství ã Z bezpeãnostních dûvodû musí b t u kapalného plynu zabudován regulaãní ventil pfietlaku s elektromagnetick m bezpeãnostním uzavíracím ventilem. Plnûní a vypu tûní topného systému Pro tyto operace je tfieba na vhodném a pfiístupném místû instalovat dva plnící (vypou tûcí) kohouty tak, aby bylo moïno pfii plnûní systému sledovat pfietlak vody v systému, a aby bylo umoïnûno pfii periodick ch kontrolách topného systému provedení oboustranného proplachu potrubí. Vyrovnávací nádoba Nástûnn kotel obsahuje vyrovnávací nádobu s obsahem 11 litrû a s plnícím pfietlakem 0,5 bar, aby se vyrovnaly zmûny pfietlaku pfii teplotních rozdílech provozu kotle. Pfiedtlak expanzní nádoby by mûl odpovídat statické v ce topného systému. Pfii max. teplotû topné vody 90 C a podle statické v ky vody nad pfiístrojem je moïno urãit maximální obsah vody v topném systému. Stat v ka m do Max. obsah l Dá se docílit kapacitního roz ífiení, je-li pfiedtlak nastaven na 0,5 bar CZ 11

12 Ochrana pfie mrazem a korozí Nástûnn kotel je vybaven elektronickou ochranou pfied zamrznutím. V trvale neobydlen ch domech by se mûl aplikovat ochrann prostfiedek "Antifrogen N" nebo "Fritherm 90" v pfiídavku 30% do topné vody. PouÏití prostfiedkû FRIDEX apod. je zakázáno. Tyto prostfiedky úfii prûchodu ãerpadlem pûní a tím dojde k pfietopení kotle a jeho následnému vypnutí.tûsnící prostfiedek, kter se pfiidává do topné vody, mûïe, na základû praktick ch zku eností, vést k problémûm (usazeniny v tepelném v mûníku). Z tohoto dûvodu jeho pouïití nedoporuãujeme. kody, které vznikají pfiimí ením tûsnících prostfiedkû do topné vody, nespadají do záruãních závad. Sifon pro jímání úkapû Toto pfiíslu enství fie í problém zachytávání úkapû pojistn ch ventilû topení a pfiívodû TUV. Sifon pro jímání úkapû se napojuje na odpadní potrubí. Pojistn ventil, zejména pro teplou uïitnou vodu, pfii rázech v potrubní síti chrání kotel pfied nepfiípustn mi tlakov mi piãkami ( tyto mohou vzniknout i pfii rychlém pfieru ení max. odbûru teplé vody - napfi. pákvou baterií) a v tûchto pfiípadech vïdy krátce pootevfie a "ukápne". Tyto úkapy jsou jímány do sifonu pro jímání úkapû a odtud odvedeny do odpadu. Pojistn ventil U kotlû typu ZW pro okruh TUV - v pfiívodu ke kotli, je doporuãeno zafiadit pojistn ventil pro ochranu vnitfiních rozvodû a v mûníku proti pfiípadn m pfietlakov m rázûm (pfii pouïití pákov ch baterií) a nebo pfii neúmûrnû vysokém vstupním pfietlaku uïitné vody v objektu. Odtah spalin V echny nástûnné kotle musí b t pevnû a tûsnû napojeny na koufiovod. Koufiovod smí b t proveden pouze odborn m podnikem. Musí b t z materiálû a v provedení vyhovující âsn.motorická spalinová klapka nemûïe b t pouïita a nelze ji ani propojit s fiídící deskou kotle. Kotel je vybaven automatickou ochrannou proti nesprávnému toku spalin. Tato pojistka nesmí b t odstranûna z provozu, nesmí b t neodbornû opravována, nesmí b t pro opravu pouïito jin ch dílû neï JUNKERS a po kaïdé opravû musí servisní pracovník vïdy zkontrolovat její funkci. Pfii zapûsobení pojistky dojde k vypnutí kotle a indikaci poruchy na automatu kotle. Kotel je moïno zapnout po prodlevû 2O min. Pokud se poruchov stav opakuje, je nutno povolat servisní sluïbu. Koufiovod musí b t po celé délce kontrolovateln a ãistiteln. Paralelní spojení Dva nebo tfii nástûnné kotle mohou pracovat paralelnû v kaskádovém zapojení. Potrubí a topná tûlesa PouÏití pozinkovan ch potrubí se nedoporuãuje z dûvodu moïnosti v vinu plynû v topné vodû a následné korozi. âerpadlo âerpadlo má hfiídel uloïenou v keramick ch pouzdrech. Z dûvodu moïnosti po kození ãerpadla nezapínejte ani nezkou ejte kotel napojen na vypu tûn topn systém. Charakteristika obûhového ãerpadla âerpadlo má pouze jeden stupeà otáãek. Na obrázku je prûbûh charakteristiky. V pfiípadû, Ïe v tlaãná v ka nevyhovuje projektov m poïadavkûm, obraète se na smluvní servis JUNKERS. A ãerpadlo s v tlaãnou v kou 6,5 m B seriovû dodávané ãerpadlo C ãerpadlo pro systém podlahového vytápûní obr. 8 Zajistûte plá È nástûnného kotle proti sejmutí Z dûvodû bezpeãnosti pfied úrazem elektrick m proudem je tfieba zajistit demontáï plá tû nepovolan mi osobami. K tomu je tfieba za roubovat roub vlevo dole u západkové páãky. viz obr.8. Informujte zákazníka Povinností odborného pracovníka pfii seznamování uïivatele s obsluhou je tfieba i ukázat uïivateli doplàování, odvzdu Àování jakoï i kontrolu tlaku topné vody na manometru (obr 10-8/1)... Vytápûní Tento pfiístroj mûïe b t pouïit pro v echny teplovodní topné systémy vã. podlahov ch. Pro provoz pfiístroje odpadá poïadavek na minimální mnoïství obûhové vody. Pfiístroje pracují velmi hospodárnû s termostaty s plynulou regulací v konu fiady T CZ

13 V místnosti, kde je instalován prostorov regulátor, nesmí b t pouïity radiátorové termostatické ventily. Pfiístroj je vybaven v emi zabezpeãovacími a regulaãními prvky. Aby nedocházelo k odstavení kotle z provozu pojistn m termostatem pfii vy í teplotû vody, zapfiíãinûné nepfiízniv mi provozními podmínkami, je kotel opatfien hlídaãem teploty na v stupu, kter ovládá regulaãní fiadu. Automatick odluãovaã vzduchu a odvzdu Àovací ventil zjednodu ují uvedení pfiístroje do provozu. Otevfiené topné soustavy Pro tyto soustavy se musejí pfiestavût na uzavfiené topné soustavy. U samotíïn ch topn ch soustav je tfieba napojit kotel pfies hydraulickou v hybku na existující potrubní síè. U kombinovaného kotle ZWR lze nastavit v tokovou teplotu vody teplotním regulátorem uïitkové vody na C. MnoÏství uïitkové vody je ze závodu nastaveno u ZWR 18 na 5,5 l/min a u ZWR 24 na 7,2 l/min. Pfiíslu enstvím ã. 521 ( ) lze nastavit mnoïství uïitkové vody u ZWR 18 na max. 10,5 l/min a ZWR 24 max. 12,5 l/min. Tím se sníïí teplota odebírané teplé vody. Spojitû pracující regulace se automaticky pfiizpûsobí potfiebû odebírané vody. Lze pfiipojit jak mísící baterie, tak i jednopákové armatury. Pro velk odbûr vody lze pfiebudovat ZR agregáty na pfiipojení zásobníkového ohfiíváku pomocí pfiíslu enství ã. 442 a kombinovat je s nepfiímo vytápûn mi zásobníkov mi ohfiíváky ST..., SK... a SO... Podlahové vytápûní Pro tento úãel nasazení kotle viz podklad JUNKERS SK Studená a teplá voda (ZWR) Respektujte platné pfiedpisy Pfii pouïití rozvodu pomocí plastov ch trubek je tfieba pfied a za napojením kotle instalovat kovové potrubí v délce 1,5 m. Pfii instalaci pod omítkou se uskuteãàuje napojení studené vody nároïním ventilem R1/2 (v pfiíslu enství ), pfiipojení teplé vody kolenovit m napojením R1/2 ( v pfiíslu enství ) rovnûï pfies napojení mûdûnou trubkou. Pfiipojovací rozmûry montáïní ablony otvory "K" a "W" jsou k tomu pfiizpûsobeny. Pro instalaci "na omítku" je k dodání prûchozí ventil R1/2 (v pfiíslu enství) a pfiipojovací roubení (v pfiíslu enství) R1/2. Pfii závadách vznikl ch nedodrïením tohoto instalaãního návodu nelze uplatàovat nátok na garanãní opravy. obor pûsobnosti obor pûsobnosti prûtokové mnoïství [I/min] prûtokové mnoïství [I/min] obr. 9a ZWR 18 obr. 9b ZWR CZ 13

14 6.2 Elektrické pfiipojení obr. 10 D:ZR, ZWR, ZSR = 110 D:ZR, ZWR, ZSR = 130 MontáÏní pfiipojovací li ta stav pfii dodání obr. 11 Legenda k obrázûm 10 a MonráÏní pfiipojovací li ta 38 Zafiízení pro napou tïní (pouze Rakousko) 43 V stup topné vody 47 Vstup vratné vody 101 Plá Û pfiístroje 102 Kontrolní otvor 103 Ovládací panel 112 Pfiipojovací vsuvka R 3/4 pro plyn 113 Pfiechodka R 1/2 na Ermeto (pfiíslu.) 114 Pfiipojovací vsuvka R 1/2 pro studenou a teplou uïitkovou vodu (ZWR ev. Pfiestavbová sada ZR na ZSR 1) ) 115 Pfiipojovací vsuvka R 1/2 pro plyn (pfiiloïena) 120 ZávÏsná oka 122 MontáÏní ablona 1) dal í podrobnosti pro pfiestavbovou sadu event. pfiíslu enství ã. 442 pro pfiestavbu ZR... na ZSR... viz pokyny CZ

15 MontáÏní pfiipojovací li ta - kompletnï namontována obr. 12 obr. 13 leganda k obrázkûm 12 a Sifónov odpad s trycht fiem 15 Membránov pojistn ventil na pfiístroji 15/1 Trubka pojistného ventilu 170 Uzavírací kohouty (zopná a zpïtná voda,rohové provedení) 171 Tvarovka pro pfiipojení teplé uïitkové vody ZWR, ev. topná voda pro zásobník u ZSR 172 Plynov kohout ev. membránov ventil 173 Rohov ventil pro pfiipojení studené uï. vody ZWR, ev. zpïtná voda pro zásobník u ZSR 174 Vypou tïcí ventil CZ 15

16 6.3 Elektrické pfiipojení Regulaãní, ovládací a pojistná zafiízení jsou hotovû propojená a odzkou ená. Provede se pouze pfiipojení elektrické sítû AC 230V 50Hz. Pfiipojení k síti Propojení a instalaãní práce a jejich bezpeãnost se provádí v souladu s platn mi âsn.pfiipojení na síè se uskuteãní pevn m pfiívodem opatfien m hlavním dvoupólov m spínaãem, jehoï rozpojené kontakty jsou vzdáleny minimálnû 3 mm. Fázov vodiã se pfiipojuje na svorku L, nulov vodiã na svorku N a ochrann vodiã (zelenoïlut ) na svorku oznaãenou symbolem uzemnûní. Pokud se pro síèové pfiipojení poiïije kabel se zástrãkou, je nutné dodrïet zásadu umístûní (pfii pohledu zepfiedu od kolíkû) fázového kabelu na prav kolík, nulov vodiã na lev a ochrann kolík. Souãasnû se doporuãuje provést kontrolu rozvodu v zásuvce.( Fáze vlevo, nulov vodiã vpravo a ochrann vodiã na ochranné svorce. Ochrann vodiã nesmí b t pfieru en.)poloha kabelového pfiívodu sítû a regulátoru je edû vyznaãena na obr. 14. V Ïádném pfiípadû nesmí b t kotel pfiipojen na rozdvojku a prodluïovací kabel! Pfii prûchodu kabelû do skfiínû el. pfiipojení nevolte vût í otvor kabelov ch prûchodek, jinak nedocílíte druh krytí IP pro stfiíkající vodu. Práce provádûjte vïdy pfii odpojeném napûtí. Pfiívodní kabely napájení a regulace, vedené pod omítkou, vyústûte v prostoru dle obr.11(tmavû vy rafované pole) Pfiipojení kotle CERASTAR k sítí 230 V AC ZR/ZWR/ZSR /14 ZR/ZWR/ZSR 18/24... x x x Pfii práci na elektrické ãásti musí b t pfiívod zásadnû bez napûtí Sejmout kryt pfiístroje. Sejmout prûhledn kryt elektr. Skfiínû. Pfiipojovací kabel prostrãit prûchodkou a zajistit pfiíchytkou Pfiipojovací kabel zapojit do svorek L, N, a uzemnûní œ(viz obr. 15). obr Pfiepínaã chodu ãerpadla 161 MÛstek 8,9 Pfiipojení pfiíslu enství s konektory obr. 14 VyústÏní kabelû obr. 16 stisknûte v stupky (g) a vyjmûte kryt (f) vyjmûte záslepku kabelové prûchodky (h) vloïte kabel do prûchodky a zasuàte konektor dle obr. 17. zavûste zpût kryt a uzavfiete jej CZ

17 Pfiipojení blokovacího spínaãe 24 V DC u ZR... Vyjmout mûstek 161 ze svorek 8-9. Spínaã pfiipojit na svorky 8 a 9 podle obr. 18 obr Konektor pro pfiipojení NTC ãidla TUV nebo zásobníku TUV 314 Konektor pro vestavn regulátor 24 V DC 318 Konektor pro spínací hodiny 24 V DC 329 Konektor pro LSM 24 V DC Pfiipojení pfiíslu enství do svorkovnice Pfiipojení nepfiímoohfievného zásobníku JUNKERS s ãidlem NTC (není pouïito sady SE 6) ZasuÀte konektor od ãidla zásobníku na pozici 303, dle obr. 17. obr. 20 Blokovací spínaã Dal í podrobnosti viz pfiíslu n instalaãní návod. Pfiipojení teplotního omezovaãe (B2) v jedno-okruhovém topném systému bez pouïití zásobníku TUV Pfiipojení regulace vytápûní 24 V DC Pfiístroj mûïe b t provozován pouze s originální regulací firmy JUNKERS.Prostorov regulátor teploty se zapojí do svorek ã. 1, 2 a 4, regulátor podle venkovní teploty do svorek 1,2,3 a 4, viz obr. 18 obr. 18 Prostorov regulátor teploty Pfiipojení nepfiímo ohfiívaného zásobníku na kotel s pfiipojovacím napûtím 24 V DC, pfiestavûn s pouïitím pfiíslu enství ã. 442 pfiipojení na svorky 7,8 a 9 podle obr. 19 obr. 21 ZpÛsob spínání chodu ãerpadla pfii vytápûní Pfiístroje jsou ze závodu dodávány s pfiepínaãem v poloze II (obr. 15). Pfiepínaãem 155 mûïeme zvolit jin zpûsob provozu.pfii pfiipojení ekvitermní regulace, nebo vestavbû regulaãního modulu TA 210E musí b t pfiepnut reïim chodu ãerpadla do polohy III. ZpÛsob I PouÏívá se u topn ch systémû bez regulace (podle platn ch pfiedpisû není pfiípustné). âerpadlo je spínáno regulátorem teploty topné vody (136). ZpÛsob II Regulátor teploty topné vody spíná pouze plyn. Externí regulátor spíná plyn a ãerpadlo. âerpadlo je vypínáno aï po max. 3 minutového dobûhu. obr. 19 Zásobník Zásobníky cizí v roby nebo ev. pouïité spínací relé musí b t vybaveny pozlacen mi kontakty. Zapojí se do svorek 7,8, a 9. Alternativnû mûïe b t pouïit zásobníkov termostat s pfiepínacími kontakty. ZpÛsob III âerpadlo bûïí stále. Pfii kombinaci regulace podle venkovní teploty, pfiístroje ZR..., a nepfiímo ohfiívaného zásobníku je tento zpûsob provozu nutn, aby nedocházelo k nekontrolovanému ohfiívání zásobníku CZ 17

18 7 Pfiíprava k provozu obr. 22 8/1 Manometr 14 Sifónov odpad s trycht fiem 15 Membránov pojistn ventil 15/1 V toková trubka pojistného ventilu 49 Pfiepínaã provozu 61 Odblokovací tlaãítko 102 Kontrolní otvor 132 Kryt 135 Hlavní spínaã 136 Regulátor topné vody 170 Uzavírací kohouty pro topnou a zpïtnou vodu 171 Tvarovka pro pfiipojení teplé uïitkové vody u ZWR, ev. topné vody pro zásobník u ZSR 172 Plynov kohout 173 Rohov ventil pro pfiipojení studené uïit. Vody u ZWR, ev. zpïtné vody pro zásobník u ZSR 310 Regulátor teploty teplé uï. Vidy u ZWR 317 Digitální indikace chyb nastavte velikost pfietlaku u expanzní nádoby propláchnûte kompletní topné zafiízení bez kotle uvolnûte uzavírací roub automatického odvzdu Àovaãe o cca tfii závity za úãelem plnûní (obr. 2, 3 a 4, pol. 27), ãímï zmizí nashromáïdûn vzduch otevfiete topná tûlesa naplàte topnou soustavou na tlak 1,5 bar odvzdu nûte topná tûlesa. Ventil uzavfiete tehdy, vytéká-li je tû voda naplàte okruh teplé uïitkové vody odzkou ejte kotel na tûsnost naplàte topnou soustavu tlakem o 0,2 bar vût ím, neï je pfietlak membránové expanzní nádoby roztopte v pfiimûfieném ãase topnou soustavu na nejvy í teplotu nábûhového okruhu nechte ochladit topnou vodu na 50 C a pfiípadnû ji doplàte. Plnící hadici pfied tím naplàte vodou odejmûte plnící hadici uzavfiete uzavírací roub automatického odvzdu Àovaãe CZ

19 8 Uvedení do provozu pfiístroje ZR Pfiíprava teplé uïitné vody Zapnutí Otevfiít plynov kohout. obr. 26 obr. 23 Hlavní spínaã pfiepnout do polohy: II zima: na displeji se objeví postupnû hlá ení P1, P2, P3, P4, A P5, pak okamïitá teplota topné vody. Vytápûní a teplá uïitková voda (ZSR) jsou zapnuty. I léto: na displeji se objeví postupnû hlá ení P1,P2, P3 a P4, pak okamïitá teplota topné vody. U pfiístrojû ZSR je zapnuta pouze funkce pro teplou uïitkovou vodu. Vytápûní je vypnuto. Napájecí napûtí pro spínací hodiny je zachováno. Topn ReÏim U pfiístrojû ZSR lze mûnit nastavení teploty uïitkové vody v rozmezí cca 10 C aï 70 C. V stupní teplota uïitkové vody se na displeji neukáïe, lze ji kontrolovat na teplomûru zásobníku Vypnutí pfiístroje obr. 27 Hlavní spínaã pfiepnout do polohy 0. Spínací hodiny regulátoru zûstanou po uplynutí cca 70 hodin stát. Zálohovan chod u spínacích hodin EU2D ãiní cca 16 hodin. Porucha obr. 24 Regulátor teploty topné vody nastavit na prav doraz. Pfii poïadavku na teplo stoupne na displeji teplota napfi. na 35 C R Aus obr. 25 Prostorov regulátor nastavit na poïadovanou teplotu. 20 C obr. 28 Pfiístroj CERASTAR je vybaven hlídaãem odtahu spalin. Pfii úniku spalin do prostoru vypne hlídaã spalin pfiístroj. Na displeji se ukáïe hlá ení poruchy A4. Po uplynutí cca 20 min. se pfiístroj opût samoãinnû zapne. Pfii ãastûj ím v skytu tohoto vypínání je nutno objednat servisní sluïbu, která provede kontrolu pfiístroje a odtahu spalin. V pfiípadû, Ïe hlá ení poruch bliká, stisknout odblokovací tlaãítko. U poruchy A9 pfiepnout hlavní spínaã z polohy I do polohy II a zpátky do polohy I, ev. z polohy II do polohy I a zpátky do polohy II. Pfii v skytu poruchy, kterou nelze odstranit tlaãítkem odblokování, je nutno zavolat servisní sluïbu a oznámit ãíslo hlá ené poruchy CZ 19

20 8.1 Uvedení do provozu pfiístroje ZWR Zapnutí Otevfiít plynov kohout a ventil pfiívodu studené vody C Aus R obr. 29 Hlavní spínaã pfiepnout do polohy COM - Komfortní provoz pfiípravy TUV Na displeji se zobrazí postupnû P1,P2,P3,P4,P5 a poté HC (High Comfort). Pfii provozu COM - Komfortní provoz pfiípravy TUV je ve vnitfiním okruhu ohfievu TUV stále udrïována pfiedvolená teplota dle nastavení regulátorem (310). Pfiedehfiev zaji Èuje minimální ãas prodlevy ohfievu ( nûkolik vtefiin) pfii dodávce TUV. âasové intervaly vnitfiního ohfievu v pfiípadû, Ïe není dlouhodobû odbûr TUV jsou v závislosti na teplotních podmínkách kotelny a na proudûní vzduchu v kotelnû. Hlavní spínaã pfiepnout do polohy ECO - úsporn provoz pfiípravy TUV Na displeji se zobrazí postupnû P1,P2,P3,P4,P5 a poté momentální teplota vody v topném okruhu. V tomto reïimu spíná kotel teprve pfii okamïitém poïadavku na dodávku tepla, teplé vody. V této pozici lze vyuïít funkce jednorázového vnitfiního pfiedehfievu teplé uïitkové vody. Tuto funkci lze aktivovat krátk m odpu tûním teplé uïitkové vody z odbûrného místa. Po tomto rázu se automaticky aktivuje vnitfiní pfiedehfiev TUV na nastavenou hodnotu regulátoru (310). Po cca 2 minutách je moïno odebírat TUV s minimální prodlevou ohfievu TUV o poïadované teplotû. obr. 31 Prostorov regulátor nastavit na poïadovanou teplotu. Pfiíprava teplé uïitkové vody obr. 32 U pfiístrojû ZWR lze mûnit nastavení teploty uïitkové vody v rozmezí cca 40 C aï 60 C. V stupní teplota uïitkové vody se na displeji neukáïe, lze ji kontrolovat na teplomûru zásobníku Letní provoz obr. 33 V tomto reïimu je topení vypnuto, pfiíprava TUV je zapnuta. Je-li hlavní spínaã v poloze COM, svítí na displeji HC (High comfort). Je-li hlavní spínaã v poloze ECO, svítí na displeji SU (SUMMER ). Vypnutí pfiístroje obr. 30 Regulátor teploty topné vody nastavit na prav doraz. Pfii poïadavku na teplo stoupne na displeji teplota napfi. na 35 C. obr. 34 Hlavní spínaã pfiepnout do polohy 0. Spínací hodiny regulátoru zûstanou po uplynutí cca 70 hodin stát. Zálohovan chod u spínacích hodin EU2D ãiní cca 16 hodin Porucha pfiístroje Postup je shodn jako u typu ZR/ZSR (strana 19) CZ

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel 6 0 60 9 CZ (.9) OSW 89-./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF A Z/ZW 8- MF A Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu: Uzavfiete plynov

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Návod na instalaci, montáï a obsluhu Plynov závûsn kotel s automatikou Bosch Heatronic

Návod na instalaci, montáï a obsluhu Plynov závûsn kotel s automatikou Bosch Heatronic Návod na instalaci, montáï a obsluhu Plynov závûsn kotel s automatikou Bosch Heatronic 6 0 60 08 CZ (99.0) OSW s vodou chlazen m hofiákem, pro nízkoteplotní provoz a pro standardní pouïití s odtahem spalin

Více

Návod na instalaci, montáï a obsluhu Plynov závûsn kotel s automatikou Bosch Heatronic

Návod na instalaci, montáï a obsluhu Plynov závûsn kotel s automatikou Bosch Heatronic Návod na instalaci, montáï a obsluhu Plynov závûsn kotel s automatikou Bosch Heatronic 6 0 60 09 CZ (99.0) OSW Nezávisl na vzduchu v místû instalace s nucen m odtahem spalin, s vodou chlazen m hofiákem.

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

SUPRALINE dvoubodovû fiízen a nízkoemisní s automatick m zapalováním a víceplynn m pfiedsmû ovacím hofiákem

SUPRALINE dvoubodovû fiízen a nízkoemisní s automatick m zapalováním a víceplynn m pfiedsmû ovacím hofiákem Návod na instalaci, údrïbu a obsluhu Plynov kotel SUPRALINE dvoubodovû fiízen a nízkoemisní s automatick m zapalováním a víceplynn m pfiedsmû ovacím hofiákem 6 720 604 938 CZ (99.04) OSW vhodn pro NT-provoz

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Plynové závûsné kotle Junkers ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF... Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF... Projekãní podklady

Plynové závûsné kotle Junkers ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF... Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF... Projekãní podklady Plynové závûsné kotle Junkers ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF... Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF... Projekãní podklady Obsah Strana Úvod 3 Technické údaje 4-6 Schématické fiezy kotlû 7-9 Funkãní a konstrukãní popis 10-12 Projekãní

Více

Plynové závûsné kotle Junkers EUROMAXX. Projekãní podklady (opraven dotisk)

Plynové závûsné kotle Junkers EUROMAXX. Projekãní podklady (opraven dotisk) Plynové závûsné kotle Junkers EUROMAXX Projekãní podklady (opraven dotisk) Obsah Strana Úvod 3 Technické údaje 4-5 Funkãní a konstrukãní popis, funkãní schema 6-9 Projekãní pokyny Pfiipojovací rozmûry

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

Plynové závûsné kotle Junkers NOVASTAR

Plynové závûsné kotle Junkers NOVASTAR Plynové závûsné kotle Junkers NOVASTAR Projekãní podklady ZS 12-1 KE ZS 23-1 KE ZW 18-1 KE ZW 23-1 KE ZS 12-1 AE ZS 23-1 AE ZW 23-1 AE Obsah Strana Úvod 3 Technické údaje 4 Pfiipojovací rozmûry 5 Schematické

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE)

Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) Plynové závûsné kotle Junkers CERASTAR a CERAMINI ZWN/ZSN 18/24-6 KE (AE), ZSN 5 (7)/11-6 KE (AE) s elektronikou Bosch Heatronic a s vodou chlazen m lamelov m hofiákem ThermoStar Obsah Strana Úvod 3 Technické

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR

Plynový závěsný kotel NOVASTAR Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 31 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 31 OBSAH Bezpeènostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Údaje o zaøízení 4 1.1 Prohlášení dle ÈSN 4 1.2 Pøehled typù 4 1.3 Rozsah

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu 0/00/00/00 excellence in hot water CZ /00 OBSAH ÚVOD Komu je návod urãen Symboly Doporuãení Normativní odkazy Upozornûní Obsah dodávky POPIS Popis konstrukce Pfiíklady

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Návod k instalaci, obsluze a údržbě Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZW 18-1 KE 23 ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 195 CZ (04.10) Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

CERAPUR. Plynový kondenzační kotel s hořákem s primárním sáním vzduchu a s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách.

CERAPUR. Plynový kondenzační kotel s hořákem s primárním sáním vzduchu a s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu pro plynový závěsný kotel s automatikou Bosch Heatronic Plynový kondenzační kotel s hořákem s primárním sáním vzduchu a s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách. CERAPUR

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra 2 2 309 222 01 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T CZ 610 0 105 612 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 610

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Komfortní nepfiímo ohfiívané JUNKERS zásobníky teplé vody

Komfortní nepfiímo ohfiívané JUNKERS zásobníky teplé vody Komfortní nepfiímo ohfiívané zásobníky teplé vody irok sortiment provoznû úsporn ch zásobníkû s rûzn m v konem nepfiímého ohfievu, s odli n m tvarov m provedením, s objemem 50-1000 litrû, s vysokou odolností

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

HL - HLE. Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu HL 100 / 130 / 160 / 210 / 240 HLE 100 / 130 / 160 / 210 / 240 CZ 1

HL - HLE. Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu HL 100 / 130 / 160 / 210 / 240 HLE 100 / 130 / 160 / 210 / 240 CZ 1 - Návod pro instalaci, obsluhu a údrïbu 00 / 0 / 0 / 0 / 0 00 / 0 / 0 / 0 / 0 CZ /00 OSAH ÚVOD Komu je návod urãen Symboly Doporuãení Normativní odkazy Upozornûní Obsah dodávky POPIS Konstrukce Popis funkce

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

KN 45... 117-9 D 23 KN 45... 117-9 F 23. Plynov stacionární litinov kotel SUPRASTAR s komunikaãní sbûrnicí BUS

KN 45... 117-9 D 23 KN 45... 117-9 F 23. Plynov stacionární litinov kotel SUPRASTAR s komunikaãní sbûrnicí BUS Plynov stacionární litinov kotel SUPRASTAR s komunikaãní sbûrnicí BUS DvoustupÀov hofiák s automatick m zapalováním. Automatická digitální regulace TAC-M UmoÏnûná kaskáda aï 10 kotlû ízení aï 44 topn ch

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci 2 Z Obsah UÏivatelská pfiíruãka Strana Pfied prvním pouïitím 3 PouÏívání regulátoru 4 Nastavování hodin 5 Individuální nastavení ãasového období

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15 NÁVOD K OBSLUZE Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE Malé prietokové ohrievaãe NÁVOD NA OBSLUHU Compact Instantaneous Water Heater OPERATING INSTRUCTIONS Malogabaritnye vodogrejnye kolonki RUKOVODSTVO

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

23-28 TKZ. NÁVOD PRO INSTALAâNÍ PRACOVNÍKY A TECHNICKOU SERVISNÍ SLUÎBU.

23-28 TKZ. NÁVOD PRO INSTALAâNÍ PRACOVNÍKY A TECHNICKOU SERVISNÍ SLUÎBU. 23-28 TKZ NÁVOD PRO INSTALAâNÍ PRACOVNÍKY A TECHNICKOU SERVISNÍ SLUÎBU. VáÏen technick pracovníku, gratulujeme Vám, neboè jste sv m zákazníkûm instalovali kotel, schopn zaruãit jim na dlouhou dobu maximální

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC

REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC Výrobní a projekční podklady HYDROTHERM REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC Ovládací panel DIEMATIC-Delta Ovládací panel DIEMATIC-Delta, v sledek vysoce vyvinuté techniky, integruje elektronickou regulaci závislou

Více

CERACLASSEXCELLENCE. Plynový nástěnný kotel ZSC 24-3 MFA... ZSC 28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 24-3 MFA... Návod k instalaci a údržbě pro odborníka

CERACLASSEXCELLENCE. Plynový nástěnný kotel ZSC 24-3 MFA... ZSC 28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 24-3 MFA... Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... 70 3 3 (00/04) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů

Více

Návod k montá i a údr bì

Návod k montá i a údr bì U22 K 7208 0500 05/200 CZ (CZ) Pro odbornou firmu Návod k montá i a údr bì Plynového kondenzaèního kotle Logamax plus GB22-/9/24/24K Pøed montá í a údr bou si tento návod peèlivì pøeètìte Obsah a pøedmluva

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více