S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ"

Transkript

1 CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního kabelu Rychlé nastavení koncového spínaãe Pfii expedici je rychlé nastavení koncov ch poloh aktivováno. Tuto funkci pouïijte jen pfii prvním nastavení. V prûbûhu rychlého nastavování koncov ch poloh koncové spínaãe nespínají. Najeìte do koncov ch poloh. Po deaktivaci rychlého nastavení koncov ch poloh proveìte dodateãné nastavení pomocí stavûcích roubû koncového spínaãe. Pozdûj í zmûny koncové polohy je moïno provést jen pomocí stavûcích roubû koncového spínaãe. Varování! DuleÏité bezpecnostní pokyny! Postupujte podle následujících pokynu. Nebezpecí poranení v dusledku zásahu elektrick m proudem. Pripojení do síte 0 V musí provádet odborník s osvedcením. Pravidelnû kontrolujte, zda u zafiízení (rolety/mark zy) nedochází k opotfiebení nebo kf po kozením. Pri zapojování je potreba dodrïovat predpisy místní spolecnosti pro dodávku elektrické energie a predpisy pro mokré a vlhké prostory podle VDE 000. PouÏívejte pouze neupravené puvodní díly. Zajistete, aby se k zarízení nepribliïovaly osoby, dokud se toto nezastaví. Pfii pracích na zafiízení (údrïba, mytí oken) vïdy odpojte zafiízení od napájecí sítû. PouÏití dle ustanovení Mûjte prosím na pamûti, Ïe radiová zafiízení nesmí b t provozována v prostfiedí se zv en m ru iv m faktorem (napr. nemocnice, leti te...). Dálkové ovládání se smí pouïívat pouze u pfiístrojû a zafiízení, u nichï závada na funkci ruãního nebo nástûnného vysílaãe nepfiedstavuje nebezpeãí pro osoby, zvífiata nebo vûci a nebo je toto riziko odstranûno jin mi bezpeãnostními zafiízeními. Provozovatel není nijak chránûn pfied ru ením jin mi radiov mi zafiízeními a koncov mi zafiízeními (napfi. prostfiednictvím radiové stanice), které jsou fiádnû provozovány ve stejném frekvenãním rozsahu. Radiov pfiijímaã zapojujte pouze k pfiístrojûm a zafiízením, která jsou schváleny v robcem. Optimální vyuïití radiového signálu Anténu nelámat. Anténu nezkracujte ani neprodluïujte. Pfii patném pfiíjmu zmûàte polohu antény. Anténu umístit co moïná volnû. Minimální vzdálenost mezi dvûma rádiov mi pohony musí b t min. 5 cm. Pfied montáïí vezmûte na vûdomí: KrouÏkem koncového spínaãe otáãejte pfied montáïí nebo pfii ní pouze nepatrnû. (naru uje to v sledek rychlého nastavení koncov ch poloh) Pohon je funkãní jen v zabudovaném stavu. Pfiipojení jen ve stavu bez napûtí. Pfiipojení provádûjte jen ve stavu bez napûtí. Závûs musí b t upevnûn na navíjecí hfiídeli. V oblasti trubkového motru nevrtejte! Profilová trubka musí b t v dostateãné vzdálenosti od trubky motoru. MontáÏ DodrÏujte následující montá ní pokyny! Pohon musí b t upevnûn tak, aby nepfiedstavoval nebezpeãí pro osoby. Varování! Dfiíve neï bude pohon nainstalován, musí b t odstranûna v echna nepotfiebná vedení a zafiízení, která nejsou nutná pro provoz. Pfii instalaci, provozu a kdyï musí b t na zafiízení provádûny práce, musí existovat moïnost odpojení v ech pólû od sítû (zástrãka Hirschmann a pfiipojení Hirschmann nebo dvoupólov spínaã s min. mm rozevfiením kontaktû nebo hlavní vypínaã v ech pólû). Pokud je pohon fiízen spínaãem s pfiednastaven m vypnutím (bezpeãnostní mechanismus), musí b t tlaãítko umístûno ve v ce vy í neï,50 m a odpojeno od pohybliv ch dílû. Pojezdov prostor zafiízení musí b t bûhem provozu viditeln. Pohyblivé ãásti v pohonu musí b t do v ky,5 m chránûny. Jmenovit toãiv moment a jmenovitá provozní doba musí b t sladûna s poïadavky pohánûného produktu. V imnûte si prosím technick ch parametrû na typovém títku. Dbejte na to, aby u tohoto pohonu (trubkové motory M a L) odpovídal nejmen í vnitfiní prûmûr trubky 46 mm a 56 mm. Pohon smí b t namontován pouze tak, aby na nûj nepr elo. Pohony nesmí b t montovány v prostfiedí s nebezpeãím v buchu nebo v mobilních zafiízeních (napfi. vozidla). ZabraÀte pfiístupu dûtí k ovládacím prvkûm (dálkového ovládání). Odstranûní zástrãky zafiízení Varování! Stav pfii dodání Nebezpecí poranení v dusledku zásahu elektrick m proudem. Jeli vytaïená zástrãka zafiízení, musí b t vedení pohonu bez napûtí. Odstranit zástrãku Zasunout zástrãku S S Odstranit zástrãku zafiízení Vedení pohonu odpojte od napûtí.. Stlaãte roubovákem blokovací mechanismus zástrãky smûrem k vedení.. Zástrãku vytáhnûte Zasunout zástrãku zafiízení. Zástrãku zasuàte bez napûtí, dokud nezapadne blokovací mechanismus. S

2 MontáÏ a uvedení do provozu MontáÏ hfiídelí MontáÏ do profilov ch trubek X Trubky o kruhovém prûfiezu vyfiíznûte na stranû pohonu ( ífika 4 mm, délka 6 mm)! X ZasuÀte pohon (nezaráïet!) tak, aby uná ecí klín sedûl ve v fiezu. X Spojku (adaptér) pfii roubujte nebo pfiin tujte! X 4 Závûs upevnûte na hfiídel! Pokud je k tomu nutn pohyb navíjecí hfiídele, pojíïdûjete ve smûru DOLÒ. 4 Uvedení do provozu Upozornení: Dfiíve, neï zaãnete s pohonem pracovat v reïimu rádiového ovládání, musíte nastavit koncové polohy. Pfiípojka pro montáïní kabel (pfiípustné jen pro uvádûní do provozu, resp. sefiizovací operace). Sít Modr (neutrální vodiã) () âern () Hnûd () ZelenoÏlutá Zajistûte opûrné loïisko proti osovému posunutí tak, Ïe pfiin tujete nebo pfii roubujete nosník osy.. Zapojit síè. Vysvûtlení tlaãítek ProLine Ruãní/nástûnn vysílaã Zapojení pro rádiovou komunikaci (provoz s vysílaãem) NAHORU STOP DOLÒ NAHORU STOP DOLÒ Zadní strana nástûnného vysílaãe Sít Modr (neutrální vodiã) () âern () Hnûd () ZelenoÏlutá Programovací tlaãítko P LR0 (AAA) Programovací tlaãítko P (zadní strana pfiístroje). Zapojit síè.

3 MontáÏ a uvedení do provozu Stav pfii expedici/nastavení ze závodu Rychlé nastavení koncové polohy v pozici zap Ze závodu je rychlé nastavení koncové polohy aktivováno. Odblokovací roub je v poloze zap. ipka roubu k odblokování ukazuje na uná ecí krouïek. Koncov spínaã není pfii rychlém nastavování koncov ch poloh aktivní. Jen pfii prvním uvedení do provozu Rychlé nastavení konocov ch poloh. Upevnûte závûs na hfiídel. Pokud je k tomu nutn pohyb navíjecí hfiídele, pojíïdûjete ve smûru DOLÒ. Upozornení: PomÛycka pro nastavení PomÛycka pro nastavení 6.80 Maximální rozsah koncového spínaãe je 5 otáãek kolem osy. Pro nastavení pouïijte nastavovací pomûcku. Upozornení: Koncové vypnutí funguje jen tehdy, kdyï je motor zabudován do navíjecí hfiídele.. PojíÏdûjte se závûsem s motorov m kabelem smûrem NAHORU, dokud nedosáhnete poïadované horní koncové polohy. Rychlé nastavení koncové polohy v pozici Vyp. Otoãte odblokovacím roubem do polohy vyp. ipka roubu k odblokování ukazuje na kabel. PouÏijte k tomu pomûcku pro nastavení. 4. Obû koncové polohy jsou nyní zhruba nastaveny. Jemné nastavení se nyní musí provést pomocí pfiíslu ného stavûcího roubu.

4 Nastavení koncov ch poloh Nastavení horní koncové polohy (jemné nastavení nebo zmûna koncové polohy). Nechejte pohon bûïet ve smûru dolû.. Upevnûte závûs na hfiídel. Nastavení dolní koncové polohy (jemné nastavení nebo zmûna koncové polohy). Stisknûte tlaãítko DOLÒ na montáïním kabelu a drïte je stisknuté.. Stisknete tlaãítko NAHORU na montáïním kabelu a podrïte je stisknuté. Stavûcí rouby koncového spínaãe PomÛcka pro nastavení ipka pro smûr pojezdu Stavûcí rouby koncového spínaãe PomÛcka pro nastavení ipka pro smûr pojezdu 4. Otáãejte pomûckou pro nastavení stavûcím roubem koncového spínaãe NAHORU ve smûru nebo, dokud nedosáhnete koneãné koncové polohy. Jedna otáãka stavûcího roubu koncového spínaãe odpovídá cca 60 otoãení navíjecí hfiídele. Kontrola koncov ch poloh Nechejte pohon bûïet v obou smûrech, dokud nedojde k vypnutí koncov m spínaãem.. Otáãejte pomûckou pro nastavení stavûcím roubem koncového spínaãe DOLÒ ve smûru nebo, dokud nedosáhnete koneãné koncové polohy. Jedna otáãka stavûcího roubu koncového spínaãe odpovídá cca 60 otoãení navíjecí hfiídele. Díky ipkám pro smûr pojezdu je pfiifiazení roubû koncového spínaãe s vnitfiním 4 mm estihranem patrné pro pfiíslu n smûr pojezdu. minus ( ) = krat í délka pojezdu plus () = del í délka pojezdu 4

5 Zauãení vysílaãe/zauãení dal ích vysílaãû Zauãit vysílaã Pfiedpoklad: Pohon se nachází v rádiovém provozu. Musí b t nastaveny koncové polohy. Pfii nesprávnû nastaven ch koncov ch polohách uvolnûte závûs z hfiídele.. Odpojit ze sítû/zapojit do sítû. Po krátkém v padku sítû je pohon po dobu 5 min pfiipraven k zauãení. Zauãit dal í vysílaãe Je moïné zauãit max. 6 vysílaãû. Pro zauãení dal ích vysílaãû zaãnûte u nového vysílaãe nebo. Odpojit ze sítû/zapojit do sítû. LR0 (AAA) LR0 (AAA) min. s Nastaven vysílaã.. Stisknûte programovací tlaãítko P na va em vysílaãi. Pohon se po dobu minut pohybuje nahoru a dolû.. Stisknûte souãasnû: tlaãítko NAHORU a DOLÒ a programovací tlaãítko P na min. s na zauãeném vysílaãi. Pohon se po dobu minut pohybuje nahoru a dolû. Nov vysílaã. Stisknûte ihned po zahájení vytahování tlaãítko NAHORU.. Stisknûte ihned po zahájení vytahování tlaãítko NAHORU. Nov vysílaã 4. Stisknûte ihned po zahájení spou tûní tlaãítko DOLÒ. Pohon se zastaví. Vysílaã je zauãen. 4. Stisknûte ihned po zahájení spou tûní tlaãítko DOLÒ. Pohon se zastaví. Vysílaã je zauãen. Zastavení uãícího rádiového reïimu Q Viz návod k vysílaãi Vynulování jednotliv ch vysílaãû Q viz návod k ovládacímu přístroji Vynulování v ech vysílaãû Q viz návod k ovládacímu pfiístroji 5

6 Pokyny pro vyhledávání závad Hledání chyby Závada MoÏné pfiíãiny Odstranûní Rádiov uãící reïim se nespou tí Chyba zapojení Zkontrolovat zapojení Pohon není pod napûtím Zkontrolovat napûtí sítû âas jiï vypr el (5 min) Napûtí sítû krátce pfieru it Spustil se termostat Pohon nechat zchladnout Rádiov vysílaã bez baterie Zkontrolovat rádiov vysílaã (LED musí svítit) Rádiov vysílaã není zauãen pro pohyb NAHORU/DOLÒ Znovu spustit rádiov uãící reïim bylo stisknuto pfiíli pozdû. DodrÏujte ãas ( s) Vysílaã jiï je zauãen Stisknout tlaãítko Pohon jede jen jedním smûrem Chyba zapojení Zkontrolovat zapojení Koncové spínaãe nevypínají KrouÏek koncového spínaãe není Opravte montáï a koncové spínaãe pohon v koncov ch polohách pohánûn nastavte pomocí stavûcíc roubû konc. spínaãû Pohon nereaguje Koncov spínaã není nastaven Nastavte koncové spínaãe Pohon nereaguje Chybné pfiipojení Opravte pfiipojení Zareagoval termostat Ochlaìte pohon 6

7 7

8 0 GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Straße 59 6 D7660 Beuren Telefon (0 70 5) 0 Telefax (0 70 5) Technické zmûny vyhrazeny 0/09

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více