Investiční dotazník. jméno/firma: bydliště/sídlo: tel.: koresp. adresa: IČ/RČ : č. účtu: zastoupená: č. OP (pasu): platný do:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční dotazník. jméno/firma: bydliště/sídlo: tel.: koresp. adresa: e-mail: IČ/RČ : č. účtu: zastoupená: č. OP (pasu): platný do:"

Transkript

1 Investiční dotazník Obchodník: společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), Brno IČO: č.účtu CZK: / 2700, / 0300 tel.: USD: / 2700, / 0300 fax : EUR: / 2700, / Swift kód:bacxczpp Swift kód: CEKOCZPP Registrovaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 3800, vedeného Krajským soudem v Brně zastoupená: Zákazník: jméno/firma: bydliště/sídlo: tel.: koresp. adresa: IČ/RČ : č. účtu: zastoupená: č. OP (pasu): platný do: Poučení: Vyplnění dotazníku je DOBROVOLNÉ. Dotazník slouží Obchodníkovi s cennými papíry, aby poznal potřeby, znalosti a zkušenosti a majetkovou situaci zákazníka, a mohl na základě získaných informací poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně a v jeho nejlepším zájmu. Požadovat od zákazníka informace uvedené v tomto dotazníku ukládá Obchodníkovi 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen ZPKT ). Pokud zákazník odmítne na některou z otázek v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpoví nepravdivě, vystavuje se nebezpečí, že Obchodník mylně vyhodnotí skutečné potřeby zákazníka a zvolí pro zákazníka investiční strategii, která pro něj není nejvhodnější. Poskytnutí služeb, s výjimkou jednorázových obchodních případů je podmíněno vyplněním dotazníku. Na sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle ZPKT. 1. Informace o záměrech, které chcete dosáhnout 1.1. Likvidita investice Nyní investované peníze hodlám mít pro investování vyčleněné pravděpodobně po dobu: - do 3 měsíců - do 1 roku - 1 až 3 roky - déle než 3 roky Jak důležitá je možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze? - není, své peníze ponechám investovány po celou uvedenou dobu. - mohlo by se stát, že budu potřebovat peníze dříve, jsem srozuměn s tím, že rychlá přeměna mi může přinést finanční ztráty. - je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím uvedené doby Vztah k riziku Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo jistotě? - očekávám nadprůměrné výnosy. Jsem srozuměn s tím, že mé prostředky budou investovány do aktiv, kde není zaručena jejich návratnost. - investuji proto, že chci vyšší výnos a vím, že v případě nepříznivého vývoje trhů se může hodnota mých investic i významně snížit. - nemusím na své investici rychle vydělat, ale chci abych investoval do aktiv se zaručenou návratností Očekávaný výnos Jaký roční výnos v procentech ze své investice považujete za reálný při zachování současných podmínek na finančních trzích? - do 5% p.a % p.a % p.a % p.a. - 30% p.a. a více 1.4. Zvláštní poznámky k záměrům zákazníka: 2. Znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic do investičních instrumentů 2.1. Délka zkušeností s investováním v letech Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a obdobnými nástroji ( 3 odst.1 písm. a) a b) ZPKT) - nemám zkušenosti - základní, do 1 roku - dostatečné, 1-3 roky - expertní, delší než 3 roky Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s diskontovými certifikáty,turbo certifikáty, waranty, opcemi, futures a obdobnými odvozenými nástroji ( 3 odst.1 písm. d) ZPKT) - nemám zkušenosti - základní, do 1 roku - dostatečné, 1-3 roky - expertní, delší než 3 roky 2.2. Znalosti klíčových pojmů investování Mechanismus a rizika obchodování s použitím úvěru (maržové obchody) Podstata pákového efektu (leverage) integrovaného přímo v investičním nástroji (např.v turbo certifikátu) ID_

2 Podstata prodeje na krátko, tj. při spekulaci na pokles prodej půjčených CP a jejich zpětný nákup a vrácení (short sales) Podstata REPO operace Podstata diskontového certifikátu Podstata turbo (knock-out) certifikátu Podstata warrantu (opce) Podstata futures kontraktu (futures) Náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry - rozumím podmínkám výplaty, měl bych nárok na náhradu - rozumím podmínkám výplaty, neměl bych nárok na náhradu - nerozumím podmínkám výplaty náhrad 2.3. Zvláštní poznámky ke znalostem a zkušenostem zákazníka 3. Finanční situace zákazníka 3.1. V případě, že by se významně snížila hodnota zamýšlené investice - neznamenalo by to významné existenční potíže - komplikovalo by mi to značně zajištění základních potřeb - ztracená suma pro mě není důležitá 3.2. Byly k investici použity prostředky z půjčky nebo jiných cizích zdrojů (mimo cizích zdrojů poskytnutých obchodníkem)? - ano - ne 3.3. Zvláštní poznámky k finanční situaci zákazníka Poučení zákazníka o rizicích obchodování s investičními nástroji 1. Obecně o rizicích Investiční nástroje a/nebo služby, ohledně kterých je možné podat pokyn Obchodníkovi, nemusí být vhodné pro každého investora, pokud nejste podrobně obeznámeni s principy obchodování neměli byste služby Obchodníka využít. Než podepíšete smlouvu s obchodníkem, měli byste ji důkladně pročíst a porozumět všem jejím ustanovením. Předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. U každé formy investice souvisí možný výnos úzce s rizikem. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je i potenciální riziko. Při obchodování s cennými papíry v krátkodobém horizontu hrozí zvýšené riziko ztráty (např. spekulativní maržové obchody, turbo certifikáty, warranty, opce, futures). Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry. Investiční nástroje v sobě obsahují kreditní riziko emitenta. Tímto se rozumí nebezpečí, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné. V takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i celý investovaný kapitál. Negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta. Dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů se může lišit, a z tohoto důvodu může být obtížné určitý investiční instrument koupit či prodat (riziko likvidity). Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí (právní riziko). Využije-li zákazník Obchodníkova poradenství, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Obchodníkem poskytnutá rada se v budoucnu může ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Obchodník může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou radu v budoucnu odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou. Obchodník poskytuje zákazníkovi pouze rady, samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za ně nese plnou zodpovědnost. Poplatky plynoucí z obchodů negativním způsobem ovlivňují výsledek investování. Poplatky Obchodníka jsou uplatňovány i když je výsledkem operace ztráta. Významným faktorem ovlivňujícím negativně výsledek obchodování je tzv. spread, tedy rozdíl v tržních cenách mezi nabídkou a poptávkou (bid/ask). Tento rozdíl snižuje investorův zisk a zvyšuje ztrátu. Zákazník nese plnou odpovědnost za správné zdanění. Ohodnocení vlivu investic vzhledem k daňové situaci zákazníka je nutné provést spolu se svým daňovým poradcem. V důsledku selhání obchodního systému můžete utrpět rychlou ztrátu. Za selhání obchodního systému nenese Obchodník žádnou odpovědnost. Využití úvěru při obchodování s cennými papíry znamená vždy zvýšené riziko. Úrokové poplatky za úvěr snižuje celkový zisk a zároveň využití úvěru násobí výnosovou míru, což se může, v případě poklesu hodnoty cenného papíru, projevit ztrátou všech vložených finančních prostředků. Pro financování rizikových investic byste neměli používat zdroje, které potřebujete k uspokojení základních životních potřeb. Podání příkazu, jako třeba stop-loss nebo stop-limit, nemusí nutně omezit ztráty na zvolenou částku. Diverzifikujte své investice. Investováním do různých investičních nástrojů, případně titulů z různých sektorů je možné snížit celkové riziko investice. Předpokladem diverzifikace je dostatečný objem finančních prostředků. ID_

3 Sledujte pravidelně (denně) stav a hodnotu svých investic jen tak zamezíte nepříjemným překvapením a budete moci reagovat včas. Zjistěte, zda je trh s investičními nástroji, na kterém máte v úmyslu investovat, dostatečně likvidní. Používejte limitních pokynů, aby nebyly Vaše pokyny provedeny podle nevýhodného kurzu. Používejte pokyny typu stop-loss nebo stop-limit pro omezení Vaší případné ztráty. 2. Obchodování s využitím úvěru nebo půjčky (dále též maržové obchody ) Dříve než se rozhodnete využít službu poskytování úvěrů nebo půjčky k obchodování s investičními instrumenty (tj. maržové obchody), měli byste zvážit, zda jste dostatečně finančně vybaveni, pro případ nepříznivého vývoje na kapitálových trzích a zda jste schopni splácet úrok z úvěru nebo půjčených peněz. I když využití úvěru k nákupu investičních instrumentů může zvýšit Váš výnos, představuje také zvýšené riziko ztráty, na než Vás nyní chceme výslovně upozornit: Úrok, který zaplatíte za půjčené peníze může být vyšší než Váš zisk z obchodování. Výše úvěru může díky úrokům narůstat a bude pro Vás znamenat ztrátu, pokud bude tržní hodnota Vašich investičních instrumentů klesat nebo stagnovat. Z tohoto důvodu, prosím, věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby hodnota Vašich investičních instrumentů vždy dostatečně převyšovala celkovou výši Vašeho úvěru. Riziko ztráty je u maržových obchodů zvýšené působením pákového efektu, kdy při nepříznivém vývoji kurzu pro Vaši pozici a nemožnosti navýšit marži na požadovanou hodnotu (či časové tísni) můžete ztratit všechny vložené prostředky ve velmi krátké době. Čím vyšší je finanční páka, tím vyšší riziko má Vaše pozice. Po otevření maržového obchodu (pozice) je bezpodmínečně nutná stálá dosažitelnost Vás nebo Vašeho zmocněnce prostřednictvím telefonu. V případě, že Vás makléř nezastihne ohledně sjednání financování maržového obchodu (např. repoobchodu), může být Vaše maržová pozice i bez Vašeho pokynu, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodníka uzavřena. Případné zbylé finanční prostředky budou po odečtení nákladů převedeny na Váš finanční účet u Obchodníka. V případě vzniku škody bude tato vymáhána. Při poklesu kurzu cenných papírů pod kritickou mez v rámci marže je makléř oprávněn v dané situaci takovou pozici uzavřít (tzv. margin close). Protože v těchto situacích hraje často významnou roli časová tíseň, může se stát, že z tohoto nuceného uzavření pozice pro Vás vznikne další finanční závazek, jehož výše není omezena (debet na finančním účtu a náklady s tímto debetem spojené), což berete na vědomí a s čímž podpisem tohoto dotazníku souhlasíte. Makléř není povinen brát ohled na příslib navýšení marže, rozhodující je okamžitý stav prostředků na Vašem účtu vedeného u Obchodníka. Nepůjčovat si peníze na horní hranici úvěrového limitu. Zadávání pokynů stop-loss (zastav ztrátu), ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení obchodník uzavře pozici. Při poklesu zajištění úvěru obdržíte ze strany Obchodníka výzvu (tzv. margin call), ze kterého pro Vás vyplývá povinnost v co nejkratší době dodat na Váš účet další hotovost nebo investiční instrumenty. Pro tento případ byste měli mít připravenu např. tuto strategii: Rychlý přístup k hotovosti, abyste ji mohli poukázat na Váš finanční účet ve velmi krátké době (hotovostní vklad na zákaznický účet nebo spěšný bankovní převod). Rychlý přístup k investičním instrumentům, abyste je mohli převést na Váš portfoliový účet cenných papírů v krátké době. Mít seznam investičních instrumentů, které jste ochotni prodat. Rychlá reakce. Na margin call je nutné reagovat rychle. V případě, že nebudete reagovat, či reagovat dostatečně rychle může dojít k nucenému uzavření Vašich maržových pozic. Být neustále k zastižení na telefonu, případně zmocnit zástupce ke komunikaci a jednání s Obchodníkem. Podrobné informace o principech fungování maržových obchodů najdete v informační brožuře Maržové obchody ve SPAD informace pro zákazníka. 3. Intradenní obchodování (day-trading) Day-tradingem se rozumí příkazy k nákupu a prodeji stejných cenných papírů v rámci jednoho dne. Day-trading není vhodný pro osoby s omezenými zdroji. a s malou tolerancí k riziku. Day-trading může vést k velkým a nevratným ztrátám. Day-trading klade vysoké požadavky na znalost trhu cenných papírů, znalost technik a strategií obchodování. Pokud chcete profitovat na denních obchodech, musíte soupeřit s profesionály, licencovanými makléři obchodníků s cennými papíry. V některých situacích se může ukázat obtížné nebo nemožné uzavřít pozici dostatečně rychle za rozumou cenu. To se může stát při náhlých poklesech trhu, při přerušení obchodování, při neobvyklých událostech. Kromě tržních rizik jste dále vystaveni riziku výpadkům obchodního systému. Denní obchodování znamená také vysoký počet transakcí a s tím spojených transakčních nákladů, které ve svém souhrnu mohou významně omezit Vaše výnosy. Day-trading na marži nebo s použitím short-sell může vést ke ztrátám (dalším finančním závazkům) nad úroveň Vaší původní investice. Výše možného vzniku dalších finančních závazků není omezena, což berete na vědomí a s čímž podpisem tohoto dotazníku souhlasíte. Zadávání pokynů stop-loss (zastav ztrátu), ve kterém stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení obchodník uzavře pozici. 4. Odvozené investiční nástroje (deriváty) Investiční certifikáty Certifikáty jsou investiční cenné papíry. Z čistě právního pohledu jsou tzv. dlužní úpisy, se kterými se nepojí akcionářská práva i když jsou jejich podkladovým aktivem např. akcie. Investor koupí od emitenta dlužní úpis - certifikát, který si v pozdějším termínu může nechat opětovně proplatit. Emitenti tedy dočasně mohou disponovat s penězi investorů. Podkladovými aktivy jsou např. dluhopisy, akcie, indexy, komodity apod. Rizika a jejich omezení viz čl. 1. Diskontové certifikáty Jedná se o investiční nástroje, jejichž hodnota závisí na hodnotě podkladového aktiva, např. akciového indexu. Jedná se o investiční nástroje (certifikáty) při jejichž nákupu poskytne emitent investorovi slevu (discount), avšak investorův zisk je omezen na předem danou maximální hodnotu (cap). Rizika a jejich omezení viz čl. 1. Turbo (knock-out) certifikáty Jedná se o velmi rizikové investiční nástroje, deriváty s pákovým efektem, jejichž hodnota závisí na hodnotě podkladového aktiva, např. akciového indexu. Riziko spojené s nákupem turbo certifikátu závisí na velikosti finanční páky. Tyto produkty jsou vybaveny tzv. knock-out hranicí, která zabraňuje povinnosti dodatečného finančního krytí na straně investora. V případě, kdy kurz podkladového aktiva (např. akciového indexu) kdykoliv během doby trvání turbo certifikátu dosáhne nebo prolomí knock-out hranici, je turbo certifikát emitentem automaticky ukončen a vypořádán. Existuje velká pravděpodobnost, že může dojít ke ztrátě všech investovaných finančních prostředků, u vyšších finančních pák i ve velmi krátkém časovém horizontu. Zároveň však turbo certifikáty nabízejí velký potenciál zisku. Riziko spojené s investicemi do turbo certifikátů U turbo certifikátů může být emitováno menší množství kusů, z čehož vyplývá zvýšené likvidní riziko. Tím může dojít u jednotlivých turbo certifikátů k velkým výkyvům kurzu, zejména v blízkosti knock-out hranice. ID_

4 Riziko u investic do turbo certifikátů spočívá v nepříznivém vývoji podkladového aktiva. Dosažení knock-out hranice i při krátkodobém výkyvu kurzu v rostoucím trendu, vede až k totální ztrátě investovaného kapitálu. Kurz turbo certifikátu je ovlivňován celou řadou faktorů, zejména. hodnotou podkladového aktiva a velikostí finanční páky (externího financování). V průběhu času se v důsledku nákladů na externí financování mění výše knock-out hranice v neprospěch otevřené pozice (zvyšuje se) oproti okamžiku otevření pozice. Kurz turbo certifikátu vždy reaguje na změny kurzu podkladového aktiva. Čím větší finanční páka je u turbo certifikátu, tím riskantnější je pak investice. Finanční páka umožňuje na jedné straně vyšší zisk, současně však na straně druhé také nese vyšší riziko ztráty. Finanční páka totiž může působit oběma směry. Spread mezi tržní nabídkou a poptávkou stanovuje zpravidla sám emitent, který je zpravidla jediným tvůrcem trhu. S tím úzce souvisí i fakt, že v některých případech není mezi cenou turbo certifikátu (warrantu) a hodnotou podkladového aktiva vztah přímé úměry (lineární). U některých druhů turbo certifikátů (ale i jiných druhů certifikátů) může být nákupní cena certifikátu mnohem nižší, než je aktuální hodnota jeho podkladového aktiva. To se stává velmi často např. u exotických certifikátů, tím pádem náklady na jejich držení, resp. nákup či prodej jsou výrazně vyšší (oproti např. plainvanilla certifikátům). V případě komplikované struktury turbo certifikátů (ale i jiných druhů certifikátů) je nutné upozornit na možnou menší cenovou transparentnost (správnost kotace), a to zejména u indexů konstruovaných samotným emitentem, u tématických certifikátů emitovaných na určitých koš vybraných investičních nástrojů (např. technologické akcie), nebo v případech kdy může emitent jednotlivé tituly v indexu obměňovat. Této situace může využít emitent jako tvůrce trhu ke zvýšení svých ziskových marží. Zadávejte pokyny stop-loss (zastav ztrátu), ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Warranty (opce) Jedná se o velmi rizikové investiční nástroje, sekuritizované opce, jejichž hodnota závisí na hodnotě a volatilitě podkladového aktiva (např. akciového indexu), splatnosti, realizační ceně a finanční páce. Warranty jsou cenné papíry, jejichž nákupem získává majitel právo koupit (call warrant) či prodat (put warrant) k předem stanovenému termínu určité podkladové aktivum (např. akcie) za předem stanovenou cenu. Majitel call warrantu získal právo koupit podkladové aktivum za pevnou cenu. Investice bude zisková, pokud je tržní cena podkladového aktiva vyšší než realizační cena warrantu, přičemž je nutné odečíst kupní cenu warrantu. Riziko spojené s nákupem warrantu závisí zejména na velikosti finanční páky a době vypršení platnosti (expirace). Existuje velká pravděpodobnost, že může dojít ke ztrátě všech investovaných finančních prostředků, u vyšších finančních pák i ve velmi krátkém časovém horizontu. Zároveň však warranty nabízejí velký potenciál zisku. Riziko spojené s investicemi do warrantů Může dojít i ke ztrátě veškerého investovaného kapitálu. U warrantů je zpravidla emitováno menší množství kusů, z čehož vyplývá zvýšené likvidní riziko. Tím může dojít u jednotlivých warrantů k obzvlášť velkým výkyvům kurzu. Výnos při investicích do warrantů se předem nedá stanovit. Riziko u investic do warrantů spočívá v nepříznivém vývoji podkladového aktiva. V některých případech může tento vývoj vést až k totální ztrátě investovaného kapitálu. Kurz warrantu je ovlivňován celou řadou faktorů, jako např. dobou do splatnosti či volatilitou podkladového aktiva. To znamená, že i když se podkladové aktivum nezmění, může kurz warrantu klesat. Na základě omezené doby platnosti se u warrantů mění časová hodnota denně. Čím více se blíží konec splatnosti (expirace) warrantu, tím intenzivněji klesá jeho časová hodnota, až se nakonec rovná nule. Vysoká časová hodnota může zvýšit kurzové riziko. Z výše uvedených důvodů jsou tedy investice do warrantů s vysokou časovou hodnotou těsně před vypršením jejich splatnosti velmi riskantní. Zásadně nedoporučujeme nákup warrantů těsně před koncem jejich splatnosti. Warranty, které mají zápornou časovou hodnotu, nejsou žádnou zárukou toho, že se jejich časová hodnota změní na pozitivní. Tudíž nelze očekávat snadný zisk bez rizika. Nákup warrantu s vysokou volatilitou znamená drahou investici a je tím pádem velmi spekulativní, stejně jako nákup warrantu s velkou pákou. Kurz warrantu reaguje zásadně na změny kurzu podkladového aktiva, nikoliv však lineárně. Pákový efekt u warrantů může znamenat na jedné straně vyšší zisk, současně však na straně druhé také vyšší riziko ztráty. Finanční páka totiž působí u warrantů oběma směry. Čím je větší finanční páka u warrantu, tím riskantnější je pak investice. Velmi vysoký pákový efekt se týká především warrantů s velmi krátkým zbytkem doby splatnosti. Vnitřní páka se může v průběhu držení pozice měnit. Jediná šance na zisk při investici do warrantů spočívá v nárůstu kurzu warrantu. Emitenty warrantu nejsou vypláceny žádné dividendy ani úroky, nelze tedy kurzové ztráty kompenzovat dalšími dodatečnými výnosy. Sledujte neustále pozici Vašich warrantů, abyste při vysoké volatilitě trhu stačili včas zareagovat a mohli tak zabránit (totální) ztrátě. Vámi zakoupený warrant propadá jako bezcenný což pro Vás znamená totální ztrátu - pokud: se v rámci realizace zřeknete práva na uplatnění, promeškáte uplatnění Vašich práv, v době exspirace má warrant nulovou vnitřní hodnotu, tj nachází se mimo peníze. V těchto případech proděláte Váš investovaný kapitál (kupní cena warrantu) a všechny s ním související transakční poplatky. Zadávejte pokyny stop-loss (zastav ztrátu), ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Informujte se o tom, zda může být warrant realizován průběžně (americké opce) anebo jen v den splatnosti (evropské opce). Informujte se o tom, kolik warrantů je zapotřebí k tomu, aby byla zachována hodnota podkladového aktiva. Dbejte také na to, jestli je při uplatnění dodáno podkladové aktivum či zda se používá finanční vypořádání. Vždy si hlídejte datum splatnosti, protože Váš obchodník bez oficiálního příkazu Vaše warranty nebude realizovat. Dále pak je nutné zohlednit případné vedlejší poplatky (nákupní/prodejní poplatky) v souvislosti s nákupem či prodejem warrantů. V extrémním případě mohou vedlejší poplatky cenu Vašeho warrantu přesáhnout. I v případě uplatnění warrantů je nutno zaplatit vedlejší poplatky. Jen takhle můžete vypočítat, jaká změna na hodnotě musí u podkladového aktiva popř. u warrantu nastat, aby Vaše pozice warrantu přinesla zisk.to znamená, že čím větší vedlejší výdaje, tím později dosáhnete zisku. Pokud se kurz nevyvine očekávaným směrem, znamenají pak vedlejší poplatky ještě větší ztráty. Podrobné informace o strukturovaných investičních nástrojích (certifikáty a warranty) najdete v informační brožuře Strukturované investiční nástroje informace pro zákazníka. Futures kontrakty (futures) Futures kontraktem se rozumí smlouva mezi kupujícím a prodávajícím futures, která splňuje podmínky stanovené burzou a ve které má kupující futures povinnost koupit podkladové aktivum v den splatnosti za odpovídající cenu/hodnotu a prodávající povinnost prodat dané podkladové aktivum za stejných podmínek. Při obchodech s futures na BCPP dochází vždy pouze k finančnímu vypořádání rozdílů (diferenční vypořádání). Podkladovým aktivem se rozumí nástroje, z nichž jsou odvozeny futures obchodované na burze (např. index, akcie, komodita apod.). Dlouhou pozicí se rozumí pozice kupujícího futures. Krátkou pozicí se rozumí pozice prodávajícího futures. Riziko spojené s investicemi do futures kontraktů Může dojít ke ztrátě značné částky peněz ve velmi krátkém čase. Částka, o kterou můžete přijít je potenciálně neomezená a může značně přesáhnout částku, která byla původně do obchodování vložena (toto podpisem poučení berete na vědomí). To je způsobeno tím, že při obchodování s futures stačí relativně malá částka k otevření pozice s mnohem větší hodnotou. Takto otevřená pozice v sobě zahrnuje vysoký pákový efekt. V důsledku zahrnutého pákového efektu a povaze futures, můžete pocítit ztrátu okamžitě. Za nepříznivých podmínek na trzích může být těžké nebo nemožné ukončit pozici. ID_

5 Za určitých podmínek na trzích může být těžké nebo nemožné omezit své riziko z otevřené pozice ve futures vstupem do ekvivalentní, ale opačné pozici v příštím měsíci, na jiném trhu, nebo v jiném podkladovém aktivu. Cena futures nemusí vždy kopírovat cenu podkladového aktiva. Může být požadováno vyrovnání vybraných futures hmotným dodáním podkladových aktiv. V důsledku selhání obchodního systému můžete utrpět rychlou ztrátu. Všechny futures zahrnují riziko a není žádná strategie obchodování, která by ho odstranila. Denní strategie obchodování zahrnující futures představuje speciální riziko. Zadávejte pokyny stop-loss (zastav ztrátu), ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení obchodník uzavře pozici. Dbejte na to, jestli je při uplatnění dodáno podkladové aktivum či zda se používá finanční vypořádání. Vždy si hlídejte datum splatnosti 5. Specifika a rizika obchodování s cennými papíry v zahraničí Rozhodným právním řádem v právním vztahu mezi zákazníkem a Obchodníkem je právní řád České republiky. Ve vztahu mezi Obchodníkem a Penson Financial Services je pak rozhodným právním řádem právní řád USA, stejně tak u E*Trade Germany AG a HSBC Trinkaus & Burkhardt AG je pak rozhodným právním řádem právní řád Německa. Právní režim zákaznického majetku vedeném v zahraničí se tak řídí platnými právními předpisy USA a Německa. Zákazník je obeznámen s faktem, že evidence investičních nástrojů, pokud nejsou evidovány přímo na jméno zákazníka, je prováděna na hromadném účtu Obchodníka v USA u Penson Financial Services a v Německu u E*Trade Germany AG a HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Hromadným účtem rozumíme zákaznický účet vedený na jméno Obchodníka, na kterém je veden majetek více zákazníků současně. Důvodem pro použití hromadného účtu bývá jednak výrazná úspora nákladů, jednak méně náročné požadavky, než jsou kladeny na založení účtu individuálního. Obchodník vede navazující samostatnou evidenci, na jejímž základě je možno spolehlivě identifikovat stav investičních nástrojů každého zákazníka. V případě zveřejněné nabídky k převzetí, či jiných nabídek nebo reorganizací kapitálu, které budou Obchodníkovi sděleny ze strany Penson Financial services, E*Trade Garmany AG nebo HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, budou tyto informace předány dotčeným zákazníkům. Obchodník umožní zákazníkům uplatnění přednostního práva a práva na úpis akcií svým jménem na účet zákazníka, a to po úhradě prokazatelných nákladů s výkonem tohoto práva. Práva plynoucí z cenných papírů v zahraničí budou připsány na účet zákazníka po odečtení prokazatelných nákladů. V případě hromadného účtu nemusí být individuální nároky zákazníka jednoznačně identifikovatelné prostřednictvím elektronické evidence. V případě neurovnatelného schodku a neschopnosti obchodníka samotného nahradit vzniklou škodu může tato situace vést k úpadku obchodníka se všemi nepříznivými následky. Zákazník souhlasí s tím, aby jeho prostředky byly vedeny na sběrném účtu. Podrobné informace o obchodování s cennými papíry v zahraničí najdete v informační brožuře Obchodování na zahraničních trzích informace pro zákazníka. 6. Poučení investora o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen Fond ) Garanční fond je zřízen na základě 128 a násl. ZPKT. Fond je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem. Na Fond se nevztahují zvláštní právní předpisy o pojišťovnictví. Fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Členové správní rady jsou jmenováni na období 5 let, a to i opakovaně. Nejméně jeden člen je jmenován z řad zaměstnanců České národní banky (ČNB). Nejméně dva členové jsou jmenováni z řad členů představenstva nebo zaměstnanců obchodníků s cennými papíry. Každý obchodník s cennými papíry je povinen platit příspěvek do Fondu. Prostředky Fondu lze použít na a) náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníků zákazníkům, z důvodu přímo souvisejícího s jeho finanční situací, b) splátky přijatých úvěrů, c) úhradu nákladů na činnost Fondu. ČNB bez zbytečného odkladu oznámí Fondu, že a) obchodník s cennými papíry z důvodu své finanční situace není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo b) soud prohlásil konkurz na majetek obchodníka s cennými papíry nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi s cennými papíry. Fond v dohodě s Českou národní bankou (dále jen ČNB ) a ministerstvem vhodným způsobem neprodleně uveřejní oznámení, které obsahuje a) skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky, b) místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplaty náhrad z Fondu, a c) případné další skutečnosti související s přihlášením nároků. Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců od uveřejnění výše uvedeného oznámení. Pro výpočet náhrady z Fondu se ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení ČNB sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, včetně jeho případného spoluvlastnického podílu na majetku jiného zákazníka, na jejichž vydání má zákazník nárok. Od výsledné částky součtu se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, kdy Fond obdržel výše uvedené oznámení. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % vypočtené částky, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající eurům pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry. Náhrada z Fondu musí být vyplacena do 3 měsíců od ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady, nejpozději však do 12 měsíců od uveřejnění výše uvedeného oznámení. Na žádost Fondu může ČNB ve výjimečných případech prodloužit lhůty podle věty první nejvýše o 3 měsíce. Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne zahájení výplaty náhrad z Fondu. Na náhradu z Fondu nemá nárok: a) profesionální investor, b) Česká konsolidační agentura, c) podílník podílového fondu, účastník penzijního připojištění (v případě majetku konkrétního podílového nebo penzijního fondu), d) územní samosprávný celek, e) osoba, která v průběhu 3 let předcházejících výše uvedenému oznámení 1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, 2. byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, 3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, 4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3, 5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, ID_

6 6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, 7. byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, f) osoba, ve které má obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, g) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, prostředky získané trestným činem, h) osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům. Úplné informace o Fondu je možné najít v ZPKT, 128 až 131. Makléř Vám na požádání předloží tento zákon k nahlédnutí, případně Vám pořídí kopii uvedených ustanovení. 7. Předané informační materiály Svým podpisem potvrzuji, že jsem obdržel, seznámil se a porozuměl informacím v následujících dokumentech (označte): Všeobecné obchodní podmínky Ceník služeb Poučení zákazníka o rizicích obchodování s investičními nástroji Maržové obchody informace pro zákazníka Obchodování na zahraničních trzích informace pro zákazníka Strukturované investiční nástroje informace pro zákazníka Správa portfolia informace pro zákazníka Podpisem tohoto investičního dotazníku a poučení o rizicích potvrzuji, že jsem plně porozuměl(a) jeho obsahu a že jej bez výhrad přijímám. V dne zákazník ID_

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACE O SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH, KATEGORIE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA Ustanovení pro všechny klienty 1.

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

1 15h odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

1 15h odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění Informace pro zákazníky společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. uveřejněné podle pravidel Směrnice 2004/39/EC o trzích s finančními nástroji (MiFID) Tento informační dokument shrnuje nejpodstatnější

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností IMPERIUM FINANCE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů

Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů Informace o rizicích a zajištění proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klientů 1 OBSAH DOKUMENTU 1 Všeobecné informace... 4 2 Všeobecná investiční rizika... 4 2.1 Tržní riziko... 4 2.2 Měnové

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností World Investment Mediator, s.r.o., IČ: 29033152, se

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění.

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění. STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE (CERTIFIKÁTY A WARRANTY) informace pro zákazníka Strukturované nástroje - členění Indexové Strategické Tématické Exotické Akciové indexy Výběrové strategie Oborovětématické

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Údaje o Bance a základní informace související s investičními službami jí poskytovanými

Údaje o Bance a základní informace související s investičními službami jí poskytovanými Obecné informace týkající se poskytování investičních služeb Informace poskytované klientům V souladu s ustanovením 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více